Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 06/10/2021

Tin học 6.Mạng máy tính

Ngày đăng: 06/10/2021

Mỹ thuật 6

Ngày đăng: 06/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 06/10/2021

Bài 15. Thao tác với tệp

Ngày đăng: 05/10/2021

GIAOAN 5 CV 2345

Ngày đăng: 05/10/2021

tin hoc 7

Ngày đăng: 05/10/2021