Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 05/10/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 04/10/2021

giáo án tin 7

Ngày đăng: 04/10/2021

GIAO AN TIN 6 SOAN TỪNG TIẾT

Ngày đăng: 04/10/2021

GIAO AN TIN 6 SOAN TỪNG TIẾT

Ngày đăng: 04/10/2021

GIAO AN TIN 6 SOAN TỪNG TIẾT

Ngày đăng: 04/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 04/10/2021