Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 3

Download Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 3

CĐ1. Bài 4. Bàn phím máy tính

Ngày đăng: 16/10/2021

CĐ1. Bài 6. Thư mục

Ngày đăng: 15/10/2021

CĐ1. Bài 6. Thư mục

Ngày đăng: 14/10/2021

HD học tin hoc lop 3 - CV 2345

Ngày đăng: 13/10/2021

CĐ1. Bài 3. Chuột máy tính

Ngày đăng: 13/10/2021

CĐ1. Bài 4. Bàn phím máy tính

Ngày đăng: 12/10/2021

CĐ1. Bài 3. Chuột máy tính

Ngày đăng: 12/10/2021

CĐ 1.bài 6. thư mục

Ngày đăng: 11/10/2021

CĐ1. Bài 3. Chuột máy tính

Ngày đăng: 10/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 08/10/2021

CĐ1. Bài 5. Tập gõ bàn phím

Ngày đăng: 08/10/2021

CĐ1. Bài 4. Bàn phím máy tính

Ngày đăng: 08/10/2021

CĐ1. Bài 3. Chuột máy tính

Ngày đăng: 08/10/2021

CĐ1. Bài 6. Thư mục

Ngày đăng: 08/10/2021