Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

Download Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

......

Ngày đăng: 30/09/2021

CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

Ngày đăng: 30/09/2021

CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

Ngày đăng: 27/09/2021

CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

Ngày đăng: 26/09/2021

CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

Ngày đăng: 25/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 23/09/2021

CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

Ngày đăng: 18/09/2021

CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

Ngày đăng: 18/09/2021

Đề kiểm tra cuối kỳ II

Ngày đăng: 18/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 15/09/2021

CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

Ngày đăng: 14/09/2021

khám phá computer

Ngày đăng: 09/09/2021