Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 5

Download Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 5

CĐ4. Bài 3. Thủ tục trong Logo

3/10/2021 7:57:52 AM +00:00

CĐ4. Bài 3. Thủ tục trong Logo

2/22/2021 9:17:38 PM +00:00

CĐ3. Bài 6. Thực hành tổng hợp

2/19/2021 9:41:55 AM +00:00

CĐ3. Bài 6. Thực hành tổng hợp

2/19/2021 9:38:26 AM +00:00

Bai 3 Thu tuc trong Logo

1/26/2021 12:59:44 AM +00:00

CĐ4. Bài 3. Thủ tục trong Logo

1/25/2021 8:06:38 AM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

1/24/2021 5:20:40 AM +00:00

CĐ3. Bài 6. Thực hành tổng hợp

1/22/2021 4:03:00 PM +00:00

Giáo án cả năm

12/23/2020 7:24:30 AM +00:00