Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 5

Download Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 5

CĐ1. Bài 2. Luyện tập

Ngày đăng: 04/10/2021

CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer

Ngày đăng: 03/10/2021

CĐ1. Bài 2. Luyện tập

Ngày đăng: 02/10/2021

CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer

Ngày đăng: 26/09/2021

CĐ1. Bài 2. Luyện tập

Ngày đăng: 25/09/2021

CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer

Ngày đăng: 25/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 23/09/2021

CĐ1. Bài 2. Luyện tập

Ngày đăng: 22/09/2021

CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer

Ngày đăng: 17/09/2021

CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer

Ngày đăng: 09/09/2021