bai tap dien li

đề thi Hóa học 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 358       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7ezbxq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
9/1/2011 8:16:13 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
0
Lần tải
358
File đã kiểm duyệt an toàn

Sự Điện ly Câu 1. Cho 1 ml dd HNO2 có 3.1019 phân tử HNO2; 6.1018 ion H+. Tính độ điện ly và nống độ mol dd trên? A. 20%; 0,05M. B. 16,66% ; 0,05M C. 20%; 0,06M. D. 16,6%; 0,06M Câu 2. dd axit fomic 0,xem chi tiết và tải về đề thi bai tap dien li, Đề Thi Hóa Học 11 , Đề thi bai tap dien li, doc, 1 trang, 0.05 M, Hóa học 11 chia sẽ bởi Song Nguyễn Thị đã có 358 download

LINK DOWNLOAD

bai-tap-dien-li.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Sự Điện ly
Câu 1. Cho 1 ml dd HNO2 có 3.1019 phân tử HNO2; 6.1018
ion H+. Tính độ điện ly và nống độ mol dd trên?
A. 20%; 0,05M. B. 16,66% ; 0,05M
C. 20%; 0,06M. D. 16,6%; 0,06M
Câu 2. dd axit fomic 0,92% có khối lượng riêng 1g/ml. Độ điện ly của axit HCOOH trongđiều kiện này là 0,5%. Tính nồng độ mol củá dd đó?
A. 10-3M. B. 10-2M. C. 10-1M. D. 1M
Câu 3. Trong 500ml dd CH3COOH 0,02M có độ điện ly 4% chứa bao nhiêu hạt vi mô?
A. 6,02.1021. B. 1,204.1022.
C. 6,26.1021. D. 1,204.1023 Câu 4. dd axit fomic 0,1M có độ điện ly 0,2%. Pha loãng dd bao nhiêu lần để có độ điện ly tăng 4 lần?
A. 14 lần. B. 15. C. 16. D. 17
Câu 5. Tính pH cúa dd HCOOH 0,1M có Ka = 1,6.10-4?
A. 2,9. B. 1,2. C. 2. D. Kq khác
Câu 6. Trong dd axit ãxetic 0,043M có α = 20% thì nồng độ H+, nồng độ CH3COO-, nồng độ CH3COOH có giá trị là?
A. 0,0086M; 0,0086M và 0,034M
B. 0,0096M; 0,001M và 0,0068M
C. 0,096M; 0,096M và 0,034M
D. 0,001M ; 0,0086M và 0,068M
Câu 7. Lượng SO3 cần thêm vào dd H2SO4 10% để được 100g dd H2SO4 20%?
A. 2,5g. B. 8,88g. C. 6,66g. D. 24,5g
Câu 8. Khối lượng KOH 8% cần lấy cho tác dụng với 47g K2O để thu được dd KOH 21%?
A. 354,85g. B. 250g. C. 320g. D. 400g
Câu 9. Có 10ml dd axit HCl có pH =3 cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dd axit có pH = 4?
A. 90. B. 100. C. 10. D. 40
Câu 10. Phải thêm bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 0,05M vào 9ml H2O để được một dd có pH = 2?
A. 2. B. 3. C. 5. D. 1
Câu 11. Trộn 20ml dd HCl 0,05M với 20ml dd H2SO4 0,075M.Tính pH của dd thu được?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 1,5
Câu 12. Phải thêm bao nhiêu ml dd HCl 0,2M vào 10ml Ba(OH)2 0,1M để được 1dd có nồng độ H+ 0,04M?
A. 20. B. 15. C. 10. D. 30
Câu 13. dd A chứa hai axit H2SO4 chưa biết CM và HCl 0,2M. dd B chứa 2 bazơ NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M. Tính nồng độ CM của H2SO4 biết 100ml dd A trung hòa vừa đủ 120ml dd B?
A. 1M. B. 0,5M. C. 0,75M. D. 0,25M
Câu 14. Trộn 100ml dd H2SO4 với 100ml dd NaOH có pH = 12. dd thu được có pH =2. Tính nồng độ mol của dd H2SO4 ban đầu?
A. 0,02M. B. 0,04. C. 0,015. D. 0,03
Câu 15. Cho hai dd: dd A chứa hai axit H2SO4 0,1M và HCl 0,2M vào dd B chứa hai bazo NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Phải thêm bao nhiêu ml dd B vào 100ml dd A để được 1 dd có pH = 7?
D. dd HCOOH 1M có độ điện ly α = 1%.
Câu 15. Một lít dd X có chứa 0,2mol Fe2+, 0,3mol Mg2+ và 2 anion Cl- và NO3-. Cô cạn cẩn thận dd thu được 69,8g chất rắn. Tính nồng độ mol lần lượt của hai anion trên?
A. 0,5M, 0,5M. B. 0,4M và 0,6M
C. 0,6M và 0,4M. D. 0,2M và 0,8M
Câu 16. dd X có chứa 0,07mol Na+; 0,02mol SO42- và x mol OH . dd Y có chứa y mol H+ và tổng số mol của ClO4- và NO3- là 0,

 Sự Điện ly

Câu 1. Cho 1 ml dd HNO2 có 3.1019 phân tử HNO2; 6.1018

ion H+. Tính độ điện ly và nống độ mol dd trên?

A. 20%; 0,05M.                              B. 16,66% ; 0,05M

C. 20%; 0,06M.                              D. 16,6%; 0,06M

Câu 2. dd axit fomic 0,92% có khối lượng riêng 1g/ml. Độ điện ly của axit HCOOH trongđiều kiện này là 0,5%. Tính nồng độ mol củá dd đó?

A. 10-3M.               B. 10-2M.            C. 10-1M.         D. 1M

Câu 3. Trong 500ml dd CH3COOH 0,02M có độ điện ly 4% chứa bao nhiêu hạt vi mô?

A. 6,02.1021.             B. 1,204.1022.            

C. 6,26.1021.                         D. 1,204.1023
Câu 4. dd axit fomic 0,1M có độ điện ly 0,2%.  Pha loãng dd bao nhiêu lần để có độ điện ly tăng 4 lần?

A. 14 lần.            B. 15.                      C. 16.                D. 17

Câu 5. Tính pH cúa dd HCOOH 0,1M có Ka = 1,6.10-4?

A. 2,9.               B. 1,2.                C. 2.                D. Kq khác

Câu 6. Trong dd axit ãxetic 0,043M có α = 20% thì nồng độ hH+, nồng độ CH3COO-, nồng độ CH3COOH có giá trị là?

A. 0,0086M; 0,0086M và 0,034M

B. 0,0096M; 0,001M và 0,0068M

C. 0,096M; 0,096M và 0,034M

D. 0,001M ; 0,0086M và 0,068M

Câu 7. Lượng SO3 cần thêm vào dd H2SO4 10% để được 100g dd H2SO4 20%?

A. 2,5g.             B. 8,88g.           C. 6,66g.               D. 24,5g

Câu 8. Khối lượng KOH 8% cần lấy cho tác dụng với 47g K2O để thu được dd KOH 21%?

A. 354,85g.              B. 250g.          C. 320g.            D. 400g

Câu 9. Có 10ml dd axit HCl có pH =3 cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dd axit có pH = 4?

A. 90.              B. 100.                   C. 10.                     D. 40

Câu 10. Phải thêm bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 0,05M vào 9ml H2O để được một dd có pH = 2?

A. 2.                  B. 3.                  C. 5.                           D. 1

Câu 11. Trộn 20ml dd HCl 0,05M với 20ml dd H2SO4 0,075M.Tính pH của dd thu được?

A. 1.                B. 2.                   C. 3.                          D. 1,5

Câu 12. Phải thêm bao nhiêu ml dd HCl 0,2M vào 10ml Ba(OH)2 0,1M để được 1dd có nồng độ H+ 0,04M?

A. 20.               B. 15.                  C. 10.                      D. 30

Câu 13. dd A chứa hai axit H2SO4 chưa biết CM và HCl 0,2M. dd B chứa 2 bazơ NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M. Tính nồng độ CM của H2SO4 biết 100ml dd A trung hòa vừa đủ 120ml dd B?

A. 1M.            B. 0,5M.           C. 0,75M.             D. 0,25M

Câu 14.  Trộn 100ml dd H2SO4 với 100ml dd NaOH có pH = 12. dd thu được có pH =2. Tính nồng độ mol của dd H2SO4 ban đầu?

A. 0,02M.            B. 0,04.            C. 0,015.              D. 0,03

Câu 15. Cho hai dd: dd A chứa hai axit H2SO4 0,1M và HCl 0,2M vào dd B chứa hai bazo NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Phải thêm bao nhiêu ml dd B vào 100ml dd A để được 1 dd có pH = 7? 

D. dd HCOOH 1M có độ điện ly α = 1%.

u 15. Một lít dd X có chứa 0,2mol Fe2+, 0,3mol Mg2+ và 2 anion Cl- và NO3-. Cô cạn cẩn thận dd thu được 69,8g chất rắn. Tính nồng độ mol lần lượt của hai anion trên?

A. 0,5M, 0,5M.                           B. 0,4M và 0,6M

C. 0,6M và 0,4M.                       D. 0,2M và 0,8M

Câu 16. dd X có chứa 0,07mol Na+; 0,02mol SO42- và x mol OH . dd Y có chứa y mol H+ và tổng số mol của ClO4- và NO3- là 0,04. Trộn X và Y được dd Z, pH của bằng?

A. 2.                     B. 12.                    C. 1.                 D. 13 

Câu 31. dd A gồm 5 ion Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,1mol Cl- và 0,2mol NO3-. Thêm từ từ dd K2CO3 1M vào dd A đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dd K2CO3 cho vào là?

A. 150ml.             B. 300ml.        C. 200ml.         D. 250ml

 

 

Câu 17. Cho mẫu hợp kim K - Ba tác dụng với nước dư thu được dd X vào 0,448l khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Trung hòa X cần a (l) dd HCl có pH = 2. Tính a?

A. 2.             B. 4.                      C. 6.                         D. 8

Câu 18. Trộn 400ml dd HCl 0,05M và H2SO4 0,025M với 600ml dd Ba(OH)2 a (mol/l) thu được m(g) kết tủa và 1000ml tủa. Cô cạn 500ml dd X được 37,3g hh muối khan. Nồng độ mol/l của NO3- là?

A. 0,2M.          B. 0.3M.           C. 0,4M.          D. 0,6M

Câu 19. dd A chứa 0,01mol HCl và 0,02mol NaCl. Điện phân A có màng ngăn tới khi anot thoát ra 0,224l khí thì dừng lại, trong bình còn 1 lít dd B. dd B có pH bằng bao nhiêu?

A. 1.                  B. 2.                    C. 12.                  D. 13

Câu 20. dd HCl có pH = 5 ( V1) cho vào dd KOH pH =9 (V2). Tính V1/V2 để dd mới có pH = 8?

A. 0,1.               B. 10.                 C. 2/9.                 D. 9/11

Câu 21. Cho 400ml dd NaOH có pH = a tác dụng với 500ml dd HCl 0,4M. Cô cạn dd thu được 15,7g chất rắn. Tìm a?

A. 12,5.          B. 13,477.                C. 13,875.         D. 13,3

Câu 22. 100ml dd A chứa HCl 2M và HNO3 1,5M tác dụng vừa đủ với 0,1 lít dd B chứa NaOH 0,5M và KOH a(M). Tìm a?

A. 1.                B. 2.                       C. 3.                     D. 4

Câu 23. Trung hòa dd HCl 21,9% bằng dd NaOH 30%. dd  muối có nồng độ % là?

A. 34,6%.       B. 26%.          C. 19,5%.            D. Kq khác

Câu 24. Cho 14,6g hh X gồm Na và Al vào nước dư được 11,2 lít khí H­2 đktc, khối lượng Al trong X là?

A. 8,85.                 B. 5,4.             

C. 5,4 hoặc 8,85.       D. 5,4 hoặc 8,1

Câu 25. Cho V(l) khí CO2 vào dd Ca(OH)2 được 3g kết tủa lọc bỏ kết tủa đun nóng dd nước lọc thì có thêm 1g kết tủa nữa. Tìm V?

A. 0,672l.             B. 0,896l.         C. 0,784l.          D. 1,12l

Câu 26. Cho 0,448l CO2 ở đktc hấp thụ hết vào 100ml dd chứa hh NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M thu được m(g) kết tủa. m là?

A. 3,940.         B, 1,182.        C. 2,364.                 D. 1,970

Câu 27. Cho từ từ từng giọt V(l) dd HCl 1M vào dd K2CO3 thu được dd B và 0,56l CO2 đktc. Cho dd B tác dụng với Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 1,5g kết tủa. V bằng?

A. 800ml.        B. 650ml.          C. 500ml.           D. 400ml

Câu 28. Trong một cốc đựng hóa chất là 200ml AlCl3 2M. Rót vào cốc đó 200ml dd NaOH nồng độ a(M) thu đựoc một kết tủa, đem kết tủa sấy khô, nung đến khối lượng không đổi thu được 5,1g chất rắn. a là?

A. 1,5M.                                        B. 1,5M hoặc 3,0M

C. 1,5M hoặc 7,5M.                      D. 1,0M hoặc 1,5M

Câu 29.dd nào dưới đây có pH = 2?

A. dd NaOH 0,01M.                   B. dd H2SO4 0,01M

C. dd chứa H+ và 0,1mol Na+; 0,05mol Cl-, 0,05mol SO42- trong 500ml dd

Chỉ dùng thêm dd Ba có thể nhận biết được bao nhiêu dd trong các dd trên?

A. 1.                 B. 2.                C. 3.                  D. Tất cả

Câu 30. Trong các cặp chất sau đây cặp chất nào cùng tồn tai trong dd ?

A. AlCl3 và Na2CO3.                        B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH.                           D. NaCl và AgNO3

Câu 31. dd muối nào sau đây có môi trường bazơ?

A. K2SO4.       B. NaNO3       C. AlCl3        D. CH3COOH.

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về bai tap dien li
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự