Cac bai thi Tn phan Ham so đề thi Toán 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 26       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
wps3uq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/29/2009 2:00:11 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
0
Lần tải
26
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
CÁC BÀI TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP HÀM SỐ
B1: Cho hàm số có đồ thị là (C)
Khảo sát hàm số.
Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(3;0).
Tính thể tích của vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bỡi (C) và các đường quay quanh trục Ox. ( TN 2003 – 2004)
B2 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đọan .( TN 2003 – 2004)
B3 : Cho hàm số , có đồ thị là (C).
Khảo sát hàm số.
Dựa vào đồ thị(C), hãy xác định các giá trị m để phương trình : có bốn nghiệm phân biệt.
( TN 2001 – 2002)
B4 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : trên đoạn .( TN 2001 – 2002)
B5: Cho hàm số .
Khảo sát hàm số đã cho.
Dựa vào đồ thị của hàm số vừa khảo sát, biện luận theo m số nghiệm của phương trình .
( TN túc VH 2000 – 2001 ban C)
B6 : Cho hàm số : có đồ thị là (C).
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
Cho điểm M thuộc đồ thị (C) có hoành độ . Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và là tiếp tuyến của (C). ( TN 2000 – 2001 ban C)
B7 : Cho hàm số : có đồ thị là (C).
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
Cho điểm M thuộc đồ thị (C) có hoành độ . Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và là tiếp tuyến của (C).
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và tiếp tuyến của nó tại M.
( TN 2000 – 2001 ban B)
B8: Khảo sát và vẽ đồ thị (G) của hàm số : .
Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đồ thị (G) tại điểm có hoành độ bằng 1.
Chứng minh rằng trên đồ thị (G), còn có một điểm nữa, tại đó tiếp tuyến của (G) song song với (d). Viết phương trình của tiếp tuyến đó.
( TN 1999 – 2000 ban C)
B9 : Cho hàm số : .
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2.Tìm tọa độ các giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng y = 1.( TN 1998 – 1999 1 ban C)
B10 : Gọi (H) là đồ thị của hàm số :
.
Hãy chỉ ra tọa độ tâm đối xứng của đồ thị (H).
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (H) tại điểm .( TN 1998 – 1999 1 ban C)
B11 :Cho hàm số : , với m là tham số.
Tìm m để hàm số tương ứng có cực trị tại x = -1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với giá trị m = 1.
Biện luân theo k số giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng y = k.( TN 1998 – 1999 1 ban B)
B12 : Cho hàm số : 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
Viết phương trình đường thẳng d có hệ số góc là 1và đi qua điểm uốn của đồ thị (C).Tìm tọa độ các giao điểm của đường thẳng d và đồ thị (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm uốn của nó. ( TN 97 – 98 2 ban C)
B13 : Cho hàm số : .
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bỡi (C), trục hoành và các đường thẳng x = -2, x = 1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) một vòng xung quanh trục Ox.
Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(0;2) có hệ số góc là k. Biện luận theo k số điểm chung của đồ thị (C) và đường thẳng d.( TN 97 – 98 2 ban A)
B14 : Cho hàm số : , m là tham số, đồ thị là (Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) khi m = 3.
Gọi A là giao điểm của đồ thị (C) và trục tung. Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị (C) tại điểm A. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và tiếp tuyến d.
Tìm giá trị của tham số m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại

 


CÁC BÀI TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP HÀM SỐ

B1: Cho haøm soá coù ñoà thò laø (C)

 1. Khaûo saùt haøm soá.
 2. Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua ñieåm A(3;0).
 3. Tính theå tích cuûa vaät theå troøn xoay do hình phaúng giôùi haïn bôõi (C) vaø caùc ñöôøng quay quanh truïc Ox. ( TN 2003 – 2004)

B2 : Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa haøm soá treân ñoïan .( TN 2003 – 2004)

B3 : Cho haøm soá , coù ñoà thò laø (C).

 1. Khaûo saùt haøm soá.
 2. Döïa vaøo ñoà thò(C), haõy xaùc ñònh caùc giaù trò m ñeå phöông trình : coù boán nghieäm phaân bieät.

( TN 2001 – 2002)

B4 : Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa haøm soá : treân ñoaïn .( TN 2001 – 2002)

B5: Cho haøm soá .

a)      Khaûo saùt haøm soá ñaõ cho.

b)      Döïa vaøo ñoà thò cuûa haøm soá vöøa khaûo saùt, bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình .

      ( TN Bổ túc VH 2000 – 2001 ban C)

B6 : Cho haøm soá : coù ñoà thò laø (C).

 1. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò haøm soá.
 2. Cho ñieåm M thuoäc ñoà thò (C) coù hoaønh ñoä . Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua M vaø laø tieáp tuyeán cuûa (C). ( TN 2000 – 2001 ban C)

B7 : Cho haøm soá : coù ñoà thò laø (C).

 1. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò haøm soá.
 2. Cho ñieåm M thuoäc ñoà thò (C) coù hoaønh ñoä . Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua M vaø laø tieáp tuyeán cuûa (C).
 3. Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø tieáp tuyeán cuûa noù taïi M.

( TN 2000 – 2001 ban B)

B8: Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (G) cuûa haøm soá : .

 1. Vieát phöông trình tieáp tuyeán (d) cuûa ñoà thò (G) taïi ñieåm coù hoaønh ñoä baèng 1.
 2. Chöùng minh raèng treân ñoà thò (G), coøn coù moät ñieåm nöõa, taïi ñoù tieáp tuyeán cuûa (G) song song vôùi (d). Vieát phöông trình cuûa tieáp tuyeán ñoù.

   ( TN 1999 – 2000 ban C)

B9 : Cho haøm soá : .

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.

2.Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng y = 1.( TN 1998 – 1999 kỳ 1 ban C)

B10 : Goïi (H) laø ñoà thò cuûa haøm soá :

  .

 1. Haõy chæ ra toïa ñoä taâm ñoái xöùng cuûa ñoà thò (H).

 1. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (H) taïi ñieåm .( TN 1998 – 1999 kỳ 1 ban C)

B11 :Cho haøm soá : , vôùi m laø tham soá.

 1. Tìm m ñeå haøm soá töông öùng coù cöïc trò taïi x = -1.
 2. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá öùng vôùi giaù trò m = 1.
 3. Bieän luaân theo k soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vôùi ñöôøng thaúng y = k.( TN 1998 – 1999 kỳ 1 ban B)

 

B12 : Cho haøm soá :

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d coù heä soá goùc laø 1vaø ñi qua ñieåm uoán cuûa ñoà thò (C).Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng d vaø ñoà thò (C).
 3. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) taïi ñieåm uoán cuûa noù. ( TN 97 – 98 kỳ 2 ban C)

B13 : Cho haøm soá : .

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2. Goïi (H) laø hình phaúng giôùi haïn bôõi (C), truïc hoaønh vaø caùc ñöôøng thaúng x = -2, x = 1. Tính theå tích khoái troøn xoay taïo thaønh khi quay hình (H) moät voøng xung quanh truïc Ox.
 3. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm A(0;2) coù heä soá goùc laø k. Bieän luaän theo k soá ñieåm chung cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng d.( TN 97 – 98 kỳ 2 ban A)

B14 : Cho haøm soá : , m laø tham soá, ñoà thò laø (Cm)

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) khi m = 3.
 2. Goïi A laø giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø truïc tung. Vieát phöông trình tieáp tuyeán d cuûa ñoà thò (C) taïi ñieåm A. Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø tieáp tuyeán d.
 3. Tìm giaù trò cuûa tham soá m ñeå ñoà thò (Cm) caét truïc hoaønh taïi 3 ñieåm phaân bieät.( TN 97 – 98 kỳ 1 Đề dự bị )

B15 : Cho haøm soá

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) taïi ñieåm uoán.
 3. Moät ñöôøng thaúng ñi qua goác toïa ñoä O(0;0) vaø ñieåm A(2;2). Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vôùi ñöôøng thaúng OA.( TN 96 – 97 ban C)

B16 : Cho haøm soá : .

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2. Tìm dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C), truïc hoaønh, truïc tung vaø ñöôøng thaúng
  x = -1.
 3. Moät ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm uoán cuûa (C) vaø coù heä soá goùc laø k. Bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng d. Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm ñoù trong tröôøng hôïp k=1. ( TN 96 – 97 ban B)

B17 : Cho haøm soá :

 1. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (G) cuûa haøm soá treân. 
 2. Tính dieän tích hình phaúng ñöôïc giôùi haïn bôûi ñoà thò (G) vaø truïc hoaønh.

Veõ vaø vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñoà thò (G) taïi tieáp ñieåm coù hoaønh ñoä x = 1( TN 96 – 97 không phân ban đợt 2)

B18 : Cho haøm soá : y = x3 – 6x2 + 9x.

 1.    Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2.    Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) taïi ñieåm uoán.
 3.    Döïa vaøo ñoà thò haøm soá bieän luaän soá nghieäm soá cuûa phöông trình :

x3 – 6x2 + 9x – m = 0.


 1.    Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thi (C), truïc hoaønh vaø caùc ñöôøng thaúng x= 1,
  x = 2.( TN 92- 93)

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Cac-bai-thi-Tn-phan-Ham-so.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)