CHUYÊN ĐỀ KHỎA SÁT HÀM SỐ ÔN TN đề thi Toán 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 98       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
14lbuq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/5/2009 11:21:29 AM
Loại file
doc
Dung lượng
1.94 M
Lần xem
1
Lần tải
98
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

CHUYEN-DE-KHoA-SAT-HAM-So-oN-TN.doc[1.94 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Chuyên đề hàm số
Chương 1
Đạo hàm
A)Tính đạo hàm bằng công thức
BT1
BT1

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

Chuyªn ®Ò hµm sè

 

 

Ch­¬ng 1

§¹o hµm

A)TÝnh ®¹o hµm b»ng c«ng thøc

BT1

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

BT1

1)                       

2)             

3)             

4)             

5)                             

6)                           

7)     

BT3

1)     

2)                     

3)                     

4)                   

5)     

6)           

7)                     

8)                   

BT4

              

               

             

      Ch­¬ng 2

TÝnh ®¬n ®iÖu cña hµm sè

1)-T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó hµm sè ®¬n ®iÖu

A1)Hµm ®a thøc

BT1 (§H Ngo¹i Th­¬ng 1997)

       T×m m  ®Ó   nghÞch biÕn (-1;1)

BT2

T×m m  ®Ó               ®ång biÕn trªn  (-;-1) U [2; +)

BT3

T×m m  ®Ó   ®ång biÕn trªn  (-∞;0) U [2; +∞)

BT4

       T×m m  ®Ó   ®ång biÕn trªn  (-∞;0) U (3; +∞)

 

BT5 (§H Thuû Lîi 1997)

T×m m  ®Ó   ®ång biÕn trªn  R

BT6

T×m m  ®Ó                   ®ång biÕn trªn [2; +∞)

BT7

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

  T×m m  ®Ó   ®ång biÕn trªn  [4; 9 ]
BT8

T×m m  ®Ó   ®ång biÕn trªn  [1; +∞)

BT9

T×m m  ®Ó                   ®ång biÕn trªn [2; +∞)

BT10 (§H LuËt – D­îc 2001)

T×m m  ®Ó          ®ång biÕn trong c¸c kho¶ng tho¶ m·n  

BT11 (HVQHQT 2001)

T×m m  ®Ó          ®ång biÕn víi mäi x

 

A2)Hµm ph©n thøc

BT1 (§H TCKT 1997)

T×m m  ®Ó          ®ång biÕn trªn  (3; +∞)

BT2 (§H N«ng NghiÖp 2001)

T×m m  ®Ó          nghÞch biÕn trªn 

BT3

T×m m  ®Ó          ®ång biÕn trªn  (4; +∞)

BT4

T×m m  ®Ó          nghÞch biÕn trªn  [ 2;5 ]

BT5

T×m m  ®Ó          ®ång biÕn trªn  (1; +∞)

BT6 (§H KiÕn Tróc 1997)

T×m m  ®Ó          ®ång biÕn trªn  (1; +∞)

BT7 (§H §µ N½ng 1998)

T×m m  ®Ó          ®ång biÕn trªn  (1; +∞)

BT8 (§H TCKT 2001)

T×m m  ®Ó          nghÞch biÕn trªn  tËp x¸c ®Þnh

A3)Hµm l­îng gi¸c

BT1

T×m m   ®Ó   lu«n nghÞch biÕn

BT2

T×m  a, b ®Ó    lu«n ®ång biÕn

BT3

T×m m   ®Ó   lu«n ®ång biÕn

BT4

T×m m   ®Ó   lu«n ®ång biÕn

BT5

T×m  a   ®Ó   lu«n ®ång biÕn

BT6

T×m m ®Ó    lu«n ®ång biÕn  trªn R

BTBS

1) T×m a ®Ó ®ång biÕn trªn

HD:

2) T×m m ®Ó hµm sè nghÞch biÕn trªn mét ®o¹n cã ®é dµi b»ng 1

2)- Sö tÝnh ®¬n ®iÖu ®Ó gi¶i ph­¬ng tr×nh ,bÊt ph­¬ng tr×nh ,hÖ ph­¬ng tr×nh , hÖ bÊt ph­¬ng tr×nh

 

BT1 (§H Thuû Lîi 2001)

 GPT :

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

BT2

 GBPT :

BT3

 GHBPT :

BT4(§HKT 1998)

 GHBPT :

BT5

 GHBPT :

BT6(§HNT HCM 1996)

 GHPT :

BT7

 GHPT :

BT8

 GHPT :

BT9

GHPT :

BT10

 GBPT 

BT11

T×m m ®Ó BP

Lu«n ®óng  víi mäi x thuéc [ -3; 6]

BT12

T×m m  ®Ó          ®óng víi mäi x 2

BT13 (§HBK 2000)

T×m a ®Ó BPT  cã nghiÖm

BT14 (§H LuËt 1997)

T×m m ®Ó BPT  ®óng víi mäi  x 1

BT15

T×m a ®Ó  

cã nghiÖm

 

Ch­¬ng 3

Cùc trÞ cña hµm sè

1)- Gi¸ trÞ lín nhÊt gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè

BT1

 T×m Max,Min cña

BT2 (§HSP1 2001)

T×m Max,Min cña

BT3

a) T×m Max,Min cña

b)     T×m Max,Min cña

BT4

T×m Max,Min cña

BT5

T×m Max,Min cña

  

víi

BT6

a)T×m Max,Min cña

b)T×m Max,Min cña     

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

c)T×m Max,Min cña

d)T×m Max,Min cña

BT7

T×m Max,Min cña

     

BT8 (§HBK 1996)

Cho vµ 2 m ,

T×m Max,Min cña

 BT9

Cho 1 a T×m Min  cña

T×m Max,Min cña

BT10

Gi¶ sö     cã nghiÖm  x1, x2  T×m Max,Min cña   

BT11

T×m Max,Min cña

Víi x2 + y2 > 0

BT12 (HVQHQT 1999)

Cho x,y ≥ 0 , x+y=1

T×m Max,Min cña

BT13 (§HNT 1999)

Cho x,y ≥ 0 , x+y=1

T×m Max,Min cña 

BT14 (§HNT 2001)

Cho x,y > 0 , x+y=1

T×m  Min cña

BT15 (§H Th­¬ng m¹i 2000)

T×m Max,Min cña

 

BT16 (HVQY 2000)

T×m Max,Min cña

 

BT17 (§H C¶nh S¸t 2000)

T×m Max,Min cña 

 Víi   

BT18 (§HQG TPHCM 1999)

Cho

T×m Max,Min cña f(x) . Tõ ®ã t×m m ®Ó

BTBS

T×m GTNN

T×m GTNN tho¶ m·n

HD: C«si 

T×m GTLN, GTNN cña hµm sè

T×m GTLN, GTNN cña hµm sè

T×m GTLN cña hµm sè

T×m GTLN, GTNN cña hµm sè

T×m GTLN, GTNN cña hµm sè

2)- Sö dông GTLN, GTNN cña hµm sè trong ph­¬ng tr×nh, bpt ,hpt, hbpt

BT1

GPT: 

BT2(§H Thuû S¶n 1998)

T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh sau cã nghiÖm

 

BT3(§H Y TPHCM 1997)

T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh sau cã nghiÖm

a)

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

b)

BT4

T×m m ®Ó bÊt ph­¬ng tr×nh sau cã nghiÖm

 

BT5(§HQG TPHCM 1997)

T×m m ®Ó 

 ®óng víi mäi x thuéc [0;1]

BT7(§HGT 1997)

T×m m ®Ó 

 ®óng

BT8

T×m m ®Ó  ph­¬ng tr×nh sau cã 4 nghiÖm ph©n     biÖt

BT9

T×m a dÓ BPT sau ®óng víi mäi x thuéc R  BT10

a) T×m m ®Ó 

®óng víi mäi x thuéc [-4;6]

b)     T×m m ®Ó 

®óng víi mäi x thuéc [-2;4]

BT11(§HQG TPHCM 1998)

T×m a ®Ó  ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt 

BT12 (§H QGTPHCM 1997-1998)

a) T×m m  dÓ ph­¬ng tr×nh  sau cã nghiÖm 

 

b) T×m m  dÓ ph­¬ng tr×nh  sau cã nghiÖm 

 

c) T×m m  dÓ ph­¬ng tr×nh  sau cã nghiÖm   

BT13 (§H CÇn Th¬ 1997)

   T×m m  dÓ ph­¬ng tr×nh  sau cã nghiÖm    BT14(§HGT 1999)

a)T×m m ®Ó 

 Cã nghiÖm 

b)T×m m ®Ó 

 Cã ®óng 2 nghiÖm 

BT15

T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh sau cã nghiÖm

 

BT16

T×m a ®Ó bÊt ph­¬ng tr×nh sau ®óng víi mäi x thuéc R   

BT17

T×m a ®Ó bÊt ph­¬ng tr×nh sau cã nghiÖm   

BT18

T×m a ®Ó hÖ bÊt ph­¬ng tr×nh sau cã nghiÖm   

3)- Sö dông GTLN, GTNN chøng minh bÊt ®¼ng thøc

BT1

CMR 

Víi mäi x thuéc TX§

BT2

a)T×m m ®Ó  cã 2 nghiÖm ph©n biÖt

  b)Cho a + b + c = 12 CMR        

       

BT3

CMR 

víi

BT4

CMR     

BT5

CMR  víi

BT6

CMR 

víi 

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

BT7

CMR 

4)- Cùc trÞ hµm bËc 3

X¸c ®Þnh cùc trÞ hµm sè

BT1

 T×m m ®Ó c¸c hµm sè cã cùc ®¹i cùc tiÓu

1)

2)

BT2(HVNg©n Hµng TPHCM 2001)

 CMR víi mäi m hµm sè sau lu«n d¹t cùc trÞ t¹i x1; x2 víi x1 –x2  kh«ng phô thuéc m

BT3

 T×m  m  ®Ó hµm sè sau lu«n ®¹t cùc trÞ t¹i x1; x2 tho¶ m·n  x1 < -1 < x2  kh«ng phô thuéc m

BT4(C§SP TPHCM 1999)

 T×m m ®Ó ®¹t cùc tiÓu t¹i x = 2

BT5(§H HuÕ 1998)

 T×m m  ®Ó ®¹t cùc tiÓu t¹i x = 2

BT6(§H B¸ch Khoa HN 2000) 

T×m m  ®Ó kh«ng cã cùc trÞ

Ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua cùc ®¹i cùc  tiÓu

BT7(§H Thuû S¶n Nha Trang 1999)

Cho hµm sè

T×m m ®Ó hµm sè cã C§,CT .ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua C§,CT

BT8(HVKT MËt m· 1999)

Cho hµm sè T×m m ®Ó hµm sè cã C§,CT .ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua C§,CT

BT9

T×m m ®Ó cã C§,CT ®èi xøng nhau qua ®­êng th¼ng y = x

BT10(§H D­îc HN 2000)

T×m m ®Ó    cã C§,CT ®èi xøng nhau qua ®­êng th¼ng y = x + 2

BT11(§HQG TPHCM 2000)

Cho (Cm) :  T×m m ®Ó (Cm ) cã C§ vµ CT . CMR khi ®ã ®­êng th¼ng ®i qua C§, CT lu«n di qua mét ®iÓm cè ®Þnh

BT12

 T×m  a ®Ó hµm sè sau lu«n ®¹t cùc trÞ t¹i x1; x2 tho¶ m·n 

BT13

Cho hµm sè

1)                 T×m a ®Ó hµm sè lu«n ®ång biÕn

2)                 T×m  a ®Ó hµm sè ®¹t cùc trÞ t¹i x1; x2 tho¶ m·n 

    

BT14

 T×m  m  ®Ó hµm sè

Cã c¸c ®iÓm C§ vµ CT n»m vÒ 2 phÝa cña ®­êng th¼ng y = x

5)- Cùc trÞ hµm bËc 4

BT1

T×m  m  ®Ó hµm sè sau chØ cã cùc tiÓu mµ kh«ng cã cùc ®¹i

BT2

CMR hµm sè

Cã 3 ®iÓm cùc trÞ n»m trªn mét Parabol

BT3

Cho (Cm) :

BiÖn luËn theo m sè l­îng Cùc ®¹i, cùc tiÓu cña (Cm)

T×m m ®Ó hµm sè ®¹t cùc tiÓu t¹i

BT3

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

Cho (Cm) :

T×m m ®Ó hµm sè cã 3 cùc trÞ

ViÕt ph­¬ng tr×nh Parabol ®i qua 3 ®iÓm cùc trÞ cña (Cm)

BT4(§H C¶nh s¸t 2000)

T×m  m  ®Ó hµm sè sau chØ cã cùc tiÓu mµ kh«ng cã cùc ®¹i

BT5 (§H KiÕn tróc 1999)

T×m m ®Ó cã ®ung  mét cùc trÞ

6)- Cùc trÞ hµm Ph©n thøc bËc 2 / bËc 1

6.1-Sù tån t¹i cùc trÞ- ®­êng th¼ng

®i qua C§,CT

BT1

 T×m m ®Ó c¸c hµm sè sau cã cùc trÞ

 

   (§H SPHN 1999)

  (C§ SPHN 1999)

                       (§H Y Th¸i B×nh 1999 )

                      (§H Th¸i Nguyªn 2000)

BT2 (§H TCKT 1999)

 Cho (Cm)  :

T×m m ®Ó hµm sè cã C§, CT

ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua C§, CT

BT3 (§H D©n lËp B×nh D­¬ng 2001)

 Cho (Cm)  :

T×m  m ®Ó hµm sè trªn cã C§, CT

BT4

 T×m a ®Ó    cã C§ , CT

BT5

 T×m a ®Ó        cã C§ , CT

BT6 (§H C¶nh s¸t 2000)

 ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua C§,CT cña  :

BT7

 Cho (Cm)  :   (m#-1)

T×m m ®Ó hµm sè cã ®¹t cùc trÞ t¹i c¸c ®iÓm thuéc ( 0 ; 2 )

BT8

 T×m a,b,c ®Ó    cã cùc trÞ b»ng 1 khi x=1 vµ ®­êng tiÖm cËn xiªn cña ®å thÞ vu«ng gãc víi ®­êng

6.2-Quü tÝch c¸c ®iÓm cùc trÞ trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é

BT9 (§H §µ N½ng 2000)

 Cho hµm sè (Cm)  :

  T×m m ®Ó hµm sè cã cùc trÞ. T×m quü tÝch cña ®iÓm cùc trÞ  (Cm)

BT10 (§H Thuû S¶n TPHCM 1999)

 Cho hµm sè (Cm)  :

  T×m m ®Ó hµm sè cã cùc trÞ. CMR c¸c ®iÓm cùc trÞ cña (Cm) lu«n n»m trªn mét Parabol cè ®Þnh

BT11 (§H Ngo¹i Ng÷ 1997)

 Cho hµm sè (Cm)  :

  T×m m ®Ó hµm sè cã C§,CT. T×m quü tÝch cña ®iÓm  C§

BT12

 Cho hµm sè (Cm)  :

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

  CMR: trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é tån t¹i duy nhÊt mét ®iÓm võa lµ ®iÓm C§ cña ®å thÞ øng víi m nµo ®ã ®ång thêi võa lµ ®iÓm CT øng víi gi¸ trÞ kh¸c cña m

6.3-BiÓu thøc ®èi xøng cña cùc ®aÞ, cùc tiÓu

BT13

T×m m ®Ó   cã C§,CT vµ

BT14

T×m m ®Ó   cã C§,CT vµ

BT15 (§HSP1 HN 2001)

T×m m ®Ó   cã C§,CT vµ kho¶ng c¸ch tõ 2 ®iÓm ®ã ®Õn ®­êng th¼ng            x + y + 2=0 lµ b»ng nhau

BT16

T×m m ®Ó   cã C§,CT  ®ång thêi tho¶ m·n

6.4-VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña c¸c ®iÓm C§ - CT

BT17 (§H CÇn Th¬ 1999)

 Cho :

  T×m m ®Ó hµm sè cã 2 cùc trÞ tr¸i dÊu nhau

BT18 (§H QG 1999)

 Cho :

  T×m m ®Ó hµm sè cã 2 cùc trÞ n»m vÒ 2 phÝa ®èi víi trôc Oy

BT19 (§H C«ng §oµn 1997)

 Cho hµm sè :   (m#0)

  T×m m ®Ó hµm sè cã 2 cùc trÞ tr¸i dÊu nhau

BT20 (§H Th­¬ng M¹i 1995)

 Cho hµm sè  :

  T×m m ®Ó C§,CT vÒ 2 phÝa ®èi víi trôc Ox

BT21 (§H Ngo¹i Ng÷ 2000)

 Cho hµm sè  :

 T×m m ®Ó hµm sè cã C§,CT vµ   Y. YCT >0

BT22

 T×m m ®Ó : cã C§,CT cïng dÊu

BT23

 T×m m ®Ó : cã C§,CT n»m vÒ 2 phÝa cña ®­êng th¼ng  x-2y-1=0

BT24

 T×m m ®Ó : cã mét cùc trÞ thuéc gãc (II) vµ mét cùc trÞ thuéc gãc (IV) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é

BT25

 T×m m ®Ó : cã mét cùc trÞ thuéc gãc (I) vµ mét cùc trÞ thuéc gãc (III) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é

7)- Cùc trÞ hµm Ph©n thøc bËc 2 / bËc 2

BT1

LËp b¶ng biÕn thiªn vµ t×m cùc trÞ

BT2

T×m m,n ®Ó ®¹t cùc ®¹i b»ng khi x= - 3

BT3

1)       ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua C§,CT cña    (m>1)

2)       ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua C§,CT cña   

3)       T×m a,b ®Ó     cã ®óng mét cùc trÞ vµ lµ cùc tiÓu

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

8)- Cùc trÞ hµm sè chøa gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vµ hµm v« tû 

BT1

T×m cùc trÞ hµm sè sau 

BT2 (§H Ngo¹i Th­¬ng 1998)

T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh   

                     cã  4 nghiÖm ph©n biÖt

BT3 (§H Kinh TÕ 1997)

Cho

T×m  

BT4

T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh   

              cã  6  nghiÖm ph©n biÖt

BT5

T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh   

                     cã  4 nghiÖm ph©n biÖt

BT6

T×m cùc trÞ hµm sè sau 

1)                   

2)                   

BT7

1)                    T×m a ®Ó hµm sè cã cùc tiÓu

2)                    T×m a ®Ó hµm sè cã cùc ®¹i

BT8

LËp b¶ng biÕn thiªn vµ t×m  cùc trÞ hµm sè sau 

1)                   

2)                   

3)                   

4)                   

9)- Cùc trÞ hµm l­îng gi¸c

hµm sè Mò,l«garit

BT1

T×m cùc trÞ hµm sè

BT2

  T×m a ®Ó hµm sè ®¹t C§ t¹i

BT3

T×m cùc trÞ hµm sè

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 

 

Ch­¬ng 5

C¸c bµi to¸n vÒ TiÕp tuyÕn

1)- tiÕp tuyÕn cña ®a thøc bËc ba

D¹ng 1 Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i mét ®iÓm thuéc ®å thÞ

BT1 (§HQG TPHCM  1996)

Cho (Cm)

T×m m ®Ó (Cm)  c¾t ®­êng th¼ng y=-x+1 t¹i 3 ®iÓm ph©n biÖt A(0,1) , B, C sao cho  tiÕp tuyÕn víi (Cm)  t¹i B vµ C vu«ng gãc víi nhau

BT2 (HVCNBCVT 2001)

Cho hµm sè  (C)

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

CMR ®­êng th¼ng  (dm)   y=m(x+1) + 2 lu«n c¾t (C ) t¹i ®iÓm A cè ®Þnh

T×m m ®Ó (dm) t¹i   3 ®iÓm ph©n biÖt A , B, C sao cho  tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ   t¹i B vµ C vu«ng gãc víi nhau

BT3 (§H Ngo¹i Ng÷ HN 2001)

Cho (C)

T×m c¸c ®iÓm trªn  (C)  mµ tiÕp tuyÕn t¹i ®ã vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng

BT4

Cho hµm sè  (C)

CMR trªn (C) cã v« sè c¸c cÆp ®iÓm  mµ tiÕp tuyÕn t¹i tõng cÆp ®iÓm ®ã song song víi nhau ®ång thêi c¸c ®­êng th¼ng nèi c¸c cÆp tiÕp ®iÓm nµy ®ång qui t¹i mét ®iÓm cè ®Þnh

BT5

Cho hµm sè  (C)

CMR trªn (C) cã v« sè c¸c cÆp ®iÓm  mµ tiÕp tuyÕn t¹i tõng cÆp ®iÓm ®ã song song víi nhau ®ång thêi c¸c ®­êng th¼ng nèi c¸c cÆp tiÕp ®iÓm nµy ®ång qui t¹i mét ®iÓm cè ®Þnh

BT6 (§H Ngo¹i Th­¬ng  TPHCM 1998 )

Cho hµm sè  (C)

T×m tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ ( C ) cã hÖ sè gãc nhá nhÊt

BT7 (HV QHQT 2001)

Cho (C)

T×m tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ ( C ) cã hÖ sè gãc nhá nhÊt

BT8 (HV CNBCVT 1999 )

Gi¶ sö A,B,C th¼ng hµng vµ cïng thuéc ®å thÞ (C )  C¸c tiÕp tuyÕn víi   (C ) t¹i A,B,C c¾t ®å thÞ (C) t¹i A1,B1,C1

CMR Ba ®iÓm  A1,B1,C1 th¶ng hµng

BT9

Cho ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C1) , (C2)  t¹i c¸c giao ®iÓm chung cña (C1)  vµ (C2)

BT10 (§H KTQDHN 1998 )

CMR trong tÊt c¶ c¸c tiÕp tuyÕn cña

(C)    , tiÕp tuyÕn  t¹i ®iÓm uèn cã hÖ sè gãc nhá nhÊt

BT11 (HV Qu©n 1997 )

Cho (C)    ,

ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn (t) t¹i giao ®iÓm cña (C) víi Oy

T×m k ®Ó (t )  ch¾n trªn Ox ,Oy mét tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng 8

BT12 (§H  An Ninh 2000 )

Cho (C)    ,

ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn (t) t¹i c¸c ®iÓm cè ®Þnh mµ hä (C) ®i qua

T×m  quü tÝch giao ®iÓm cña c¸c tiÕp tuyÕn ®ã

BT13 (§H C«ng §oµn 2001 )

T×m ®iÓm M thuéc (C)    sao cho tiÕp tuyÕn cña (C ) t¹i ®iÓm M ®i qua gèc to¹ ®é

D¹ng 2  ViÕt ph­¬ng tiÕp tuyÕn tr×nh theo hÖ sè gãc cho tr­íc

BT1

Cho (C)    ,

1) ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn nµy song song víi y= 6x-1

2) ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi

3) ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn t¹o víi y=2x+3 gãc  45 0

BT2(§H Mü ThuËt C«ng nghiÖp HN 1999)

Cho (C)    ,

ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn nµy song song víi y= - 9.x + 1

BT3(§H Më TPHCM 1999)

Cho (C)    ,

ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp

tuyÕn vu«ng gãc víi 5.y-3x+4=0

BT4

Cho (C)    ,

1)                 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn nµy song song víi y= 6x-4

2)                 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 


HÖ thèng c©u hái Chuyªn ®Ò hµm sè líp 12      vuthanhbg@gmail.com

1)      ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn t¹o víi gãc  45 0

BT5

Cho (C)    ,

1)                 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cã hÖ sè gãc            k =-2

2)                 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi chiÒu d­¬ng Ox gãc 600

3)                 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi chiÒu d­¬ng Ox gãc 150

4)                 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi trôc hoµnh gãc 750

5)                 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi ®­êng th¼ng y=3x+7 gãc 450

6)                 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi ®­êng th¼ng   gãc 300

D¹ng 3  Ph­¬ng tiÕp tuyÕn ®i qua mét ®iÓm cho tr­íc ®Õn ®å thÞ

BT1

 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua ®Õn

BT2(§H Tæng Hîp HN 1994)

 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua A(2;0)

®Õn

BT3(§H Y Th¸i B×nh 2001)

 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua A(3;0)

®Õn

BT4(§H An Ninh 1998)

 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua A(-1;2)

®Õn

BT5(HV Ng©n Hµng TPHCM 1998)

 ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua A(1;3)

®Õn

BT6 (HC BCVT TPHCM 1999)

Cho (C)    . T×m c¸c ®iÓm trªn (C) ®Ó kÎ ®­îc ®óng mét tiÕp tuyÕn tíi ®å thÞ (C)

BT7 (§H D­îc 1996)

Cho (C)    . T×m c¸c ®iÓm trªn (C) ®Ó kÎ ®­îc ®óng mét tiÕp tuyÕn tíi ®å thÞ (C)

BT8 (§H Ngo¹i Ng÷ 1998)

Cã bao nhiªu tiÕp tuyÕn ®i qua ®Õn ®å thÞ  (C)

BT9 (Ph©n ViÖn B¸o ChÝ 2001)

Cã bao nhiªu tiÕp tuyÕn ®i qua A(1;-4) ®Õn ®å thÞ  (C)

BT10

T×m trªn ®­êng th¼ng y=2 c¸c ®iÓm kÎ ®­îc 3 tiÕp tuyÕn  ®Õn ®å thÞ  (C)

BT11( §H QG TPHCM 1999)

T×m trªn ®­êng th¼ng x=2 c¸c ®iÓm kÎ ®­îc 3 tiÕp tuyÕn  ®Õn ®å thÞ  (C)

BT12( §H N«ng L©m 2001)

T×m tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn trôc hoµnh mµ tõ kÎ ®­îc 3 tiÕp tuyÕn  ®Õn ®å thÞ  (C) trong ®ã cã hai tiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi nhau

2)- tiÕp tuyÕn cña ®a thøc bËc bèn

BT1 (§H HuÕ khèi D 1998)

Cho (Cm)

T×m m ®Ó c¸c tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ t¹i A(1;0),  B(-1;0) vu«ng gãc víi nhau

BT2

Cho (Cm)

1)                 Gäi (t) lµ tiÕp tuyÕn cña (C) t¹i M víi xM= a . CMR hoµnh ®é c¸c giao  ®iÓm cña (t) víi (C) lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh

2)                 T×m a ®Ó  (t) c¾t (C) t¹i P,Q ph©n biÖt kh¸c M   

T×m quü tÝch trung ®iÓm K cña PQ

BT3 (§H Th¸i Nguyªn 2001)

Cho ®å thÞ (C) .ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i

BT4(§H Ngo¹i Ng÷ 1999)

Cho ®å thÞ  (C) .ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i c¸c giao ®iÓm cña (C) víi Ox

BT5

Tæ To¸n @Tr­êng THPT B×nh Giang                  1

ST: Vò Trung Thµnh                 Th¸ng 4/2008

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: