đề cương ôn thi học kì 1 tiếng anh lớp 8

đề thi Tiếng Anh 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 809       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
1yfg0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/4/2015 7:49:06 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
0
Lần tải
809
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI 1-MÔN ANH LỚP 8 (((( I. Grammar 1. Present Simple tense.( Thì hiện tại đơn) - Usage : Để diễn tả các sự việc một cách tổng quát, không nhất thiết chỉ nghĩ đến hiện tại. Ta dùng thì,xem chi tiết và tải về đề thi đề cương ôn thi học kì 1 tiếng anh lớp 8, Đề Thi Tiếng Anh 8 , Đề thi đề cương ôn thi học kì 1 tiếng anh lớp 8, doc, 1 trang, 0.08 M, Tiếng Anh 8 chia sẽ bởi Xin Lê Văn đã có 809 download

LINK DOWNLOAD

de-cuong-on-thi-hoc-ki-1-tieng-anh-lop-8.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI 1-MÔN ANH LỚP 8
((((
I. Gramma
1. Present Simple tense.( Thì hiện tại đơn)
- Usage : Để diễn tả các sự việc một cách tổng quát, không nhất thiết chỉ nghĩ đến hiện tại. Ta dùng thì này để nói đến sự việc nào đó xảy ra liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần, hay điều gì đó luôn luôn đúng.
- Form: (+ ) S + V/Vs / es + ……………………. Ex -The earth goes around the sun.
( - ) S + don’t/doesn’t + V+ ……………….. -We don’t have classes on Sunday.
( ? ) Do/Does + S + V + ………………….? - Does Lan speak French?
2.be + (not ) adjective + enough +to infinitive ( không ) đủ ……………….. để
Ex: The water is hot enough for me to drink.
She isn’t old enough to be in my class
3. Near Future: Be going to ( thì tương lai gần )
- Form : S + is / am/ are + going to + Vinf
- Use : Dùng khi nói về một việc mà ai đó quyết định hay dự định sẽ làm trong tương lai.
Ex : There is a good film on TV tonight. I’m going to stay home to watch TV .
- Note : “Be going to” còn dùng để dự đoán một tình huống có thể xảy ra
Ex: I feel tired . I think I’m going to be sick.
4. Adve
of place ( Trạng từ chỉ nơi chốn ): outside, inside, there, here, upstairs, downstairs, next to ,under,…
Ex: The money was finally found under the boards.
5. Reflexive pronouns.( Đại từ phản thân): myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves .
- Diễn tả hành động trở lại với chính người thực hiện .
+ Nó có thể làm túc từ (Object ) Ex: Be careful. You’ll cut yourself.
+ Nó đứng ngay sau từ mà nó làm mạnh nghĩa. Ex: An sent this letter itself.
- Đại từ phản thân làm mạnh nghĩa cho chủ từ. Nó đứng ngay sau chủ từ, hoặc đứng ở cuối mệnh đề/ câu. Ex: Mary herself cleaned the floor./ Mary cleaned the floor herself.
6. Modal ve
s
- Form: + S + modal ve
+ V + ………. Ex : I can sing very well.
- S + modal ve
+ not + V + ……… Ex : Hoa may not come to the party tomo
ow.
? Modal ve
+ S + V + ………….? Ex : May I come in ?
- Modal ve
: must, ought to, have to, should, can, could, may
* MUST: diễn tả sự bắt buộc hay sự cần thiết Ex: He must do this exercise again.
Ex: We must drive on the right.
* HAVE TO : diễn tả sự bắt buộc
Ex: Your eyes are weak. You have to wear glasses.
* OUGHT TO + V(base form) (nên): diễn tả lời khuyên. Ex: We ought to obey our parents.
* SHOULD: diễn tả lời khuyên Ex: You should help the needed children.
* MAY / CAN / COULD : được dùng để diễn tả lời yêu cầu hay đề nghị
- Yêu cầu sự giúp đỡ: Can / Could + you + V + O / A, please? (Ex: Can you help me ,please.)
- Đề nghị giúp ai: May + I + V + O/A ?; Let + me + V + O/A. Do you need any help?
Ex: May I help you?
7. Questions with “WHY”: Dùng để hỏi về nguyên nhân hay lý do
Why + do /does/ did? + S + V + O . . . ?

 Ex: Why do they cover the electric sockets?
Để trả lời cho câu hỏi với WHY ta có thể dùng :
- Mệnh đề với “because”. Ex: Why do you get up early? – Because I want to do exercise.
- Cụm động từ nguyên mẫu . Ex: Why do you do exercise? – To keep healthy.
8. Past Simple Tense (Thì quá khứ đơn)
- Use : Diễn tả hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định ở quá khứ
- Form: + S + V-ed(regular) / V2 ( column i
egular) + ………… Ex : - He a
ived here yesterday.
- S + didn’t + V + …………………. - She didn’t go to school yesterday.
? Did + S + V + …………………… ? - Did you clean this table?
- Note: Thì quá khứ đơn thường được dùng với các cum từ chỉ thời gian xác định ở quá

Trường THCS CHU VĂN AN                                                                      GV: Lê Thị Lan Hương

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HKI 1-MOÂN ANH LÔÙP 8

I. Grammar

1. Present Simple tense.( Thì hieän taïi ñôn)

- Usage : Ñeå dieãn taû caùc söï vieäc moät caùch toång quaùt, khoâng nhaát thieát chæ nghó ñeán hieän taïi. Ta duøng thì naøy ñeå noùi ñeán một söï vieäc naøo ñoù xaûy ra lieân tuïc, laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn, hay một ñieàu gì ñoù luoân luoân ñuùng.

- Form: (+ )   S + V/Vs / es +   …………………….       Ex   -The earth goes around the sun.

( - ) S  + don’t/doesn’t + V+ ………………..   -We don’t have classes on Sunday.

( ? )   Do/Does  +  S +  V + ………………….?   - Does Lan speak French?

2.be + (not ) adjective  +  enough  +to  infinitive ( khoâng ) ñuû  ………………..  ñeå

Ex: The water is hot enough for me to drink.

       She isn’t old enough to be in my class

3. Near Future: Be going to ( thì töông lai gaàn )

- Form : S + is / am/ are + going to + Vinf

- Use : Duøng khi noùi  veà moät vieäc maø ai ñoù quyeát ñònh hay döï ñònh seõ laøm trong töông lai. 

Ex : There is a good film on TV tonight. I’m going to stay home to watch TV .

- Note : Be going to coøn duøng ñeå döï ñoaùn moät tình huoáng coù theå xaûy ra

Ex: I feel tired . I think I’m going to be sick.

4. Adverb of place ( Traïng töø chæ nôi choán ): outside, inside, there, here, upstairs, downstairs, next to ,under,…

Ex: The money was finally found under the boards.

5. Reflexive pronouns.( Ñaïi töø phaûn thaân): myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves .

- Dieãn taû haønh ñoäng trôû laïi vôùi chính ngöôøi thöïc hieän .

+ Noù coù theå laøm tuùc töø (Object )  Ex: Be careful. You’ll cut yourself.

+ Noù ñöùng ngay sau töø maø noù laøm maïnh nghóa. Ex: An sent this letter itself.

- Ñaïi töø phaûn thaân laøm maïnh nghóa cho chuû töø. Noù ñöùng ngay sau chuû töø, hoaëc ñöùng ôû cuoái meänh ñeà/ caâu. Ex: Mary herself cleaned the floor./  Mary cleaned the floor herself.

6. Modal verbs

- Form: +  S  + modal verb  + V  + ……….  Ex : I can sing very well.

   -  S  + modal verb  + not  + V + ………          Ex : Hoa may not come to the party tomorrow.

  ?  Modal verb  +  S  + V  + ………….?  Ex :  May I come in ?

- Modal verb: must, ought to, have to, should, can, could, may

* MUST: dieãn taû söï baét buoäc hay söï caàn thieát       Ex: He must do this exercise again.

Ex: We must drive on the right.

* HAVE TO : dieãn taû söï baét buoäc

 Ex: Your eyes are weak. You have to wear glasses.

* OUGHT TO + V(base form) (neân): dieãn taû lôøi khuyeân. Ex: We ought to obey our parents.

* SHOULD: dieãn taû lôøi khuyeân   Ex: You should help the needed children.

* MAY / CAN / COULD : ñöôïc duøng ñeå dieãn taû lôøi yeâu caàu hay ñeà nghò

- Yeâu caàu söï giuùp ñôõ: Can / Could  +  you  +  V  +  O / A, please? (Ex: Can you help me ,please.)

- Ñeà nghò giuùp ai: May  +  I  +  V  +  O/A ?; Let  +  me  +  V  +  O/A.       Do you need any help?

Ex: May I help you?

7. Questions with “WHY”: Duøng ñeå hoûi veà nguyeân nhaân hay lyù do

Why  +  do /does/ did? +  S  +  V  +  O . . . ?

 Ex: Why do they cover  the electric sockets?

Ñeå traû lôøi cho caâu hoûi vôùi WHY ta coù theå duøng :

- Meänh ñeà vôùi “because”. Ex: Why do you get up early? – Because I want to do exercise.

- Cuïm ñoäng töø nguyeân maãu . Ex: Why do you do exercise? – To keep healthy.

8. Past Simple Tense (Thì quaù khöù ñôn)

- Use : Dieãn taû haønh ñoäng xaûy ra vaø keát thuùc taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh ôû quaù khöù

- Form: +  S + V-ed(regular) / V2 ( column irregular)  + …………     Ex : - He arrived here yesterday.

           -  S + didn’t  +  V + ………………….           - She didn’t go to school yesterday.

          ?  Did  +  S  +  V  + …………………… ?                             - Did you clean this table?

- Note: Thì quaù khöù ñôn thöôøng ñöôïc duøng vôùi caùc cum töø chæ thôøi gian xaùc ñònh ôû quaù khöù : last week / month / year . . ., a week / 3 days / 5 months . . . , yesterday, yesterday morning / evening, In+ naêm, from 2000 to2005

- Caùch ñoïc caùc ñoâng töø ôû quaù khöù ñôn vôùi “ ED”:

+ “ ED”: ñöôïc ñoïc laø /t/ khi nhöõng ñoäng töø nguyeân maãu coù aâm taän cuøng laø

Ex : laughed , asked , helped , watch , pushed , dressed , ……………

+ “ ED”: ñöôcï ñoïc laø /id/ khi nhöõng ñoäng töø nguyeân maãu coù aâm taän cuøng laø t , d.

Ex : needed , wanted , waited , ……..

+ “ ED”: ñöôcï ñoïc laø /d/ khi nhöõng ñoäng töø nguyeân maãu coù aâm taän cuøng laø caùc aâm coøn laïi

Ex : enjoyed , saved , filled ,……….

9. Preposition of time  ( Giôùi töø chæ thôøi gian ) : at, in ,on, from . . . to, by, before, after, between,

- AT : + moät ñieåm thôøi gian cuï theå    Ex : We have class at one o’clock.

 + night      Ex : I sleep at night.

- IN :   + thaùng/naêm  cuï theå    Ex : I was born 1994

 + the morning/afternoon / evening  Ex : We have class in the morning.

- ON: + ngaøy trong tuaàn     Ex : We have class on Monday.

 + ngaøy thaùng naêm     Ex: I was born on April 6, 2006

- FROM + moät ñieåm thôøi gian + TO + moät ñieåm thôøi gian

 Ex: We have class from 7.00 to 10.15

10. Used to + V(bare) : dieãn taû moät thoùi quen trong quaù khöù nay khoâng coøn

 Ex: He used to play tennis when he was young.

11. Adverb of Manner( Traïng töø chæ theå caùch ): thöôøng theo sau taân ngöõ, ña soá traïng töø chæ theå caùch ñöôïc caáu taïo töø tính töø theâm haäu toá LY : adjective + ly = adverb

EX: soft + ly -> softly bad + ly -> badly  careful + ly -> carefully

Ex: This man drives carefully.

* Note: Một số tính từ không thể thêm “Ly” mà phải biến đổi hoặc giữ nguyên:

Ex: good -> well

       Hard -> hard  fast -> fast

Ex: She sing well.

12. Commands, requests and advice in reported speech

* Commands in reported speech: Caâu meänh leänh ôû lôøi noùi giaùn tieáp

( Don’t ) +   V   +   O / A

  S  +  told. . .  +   O  +  ( not )  + to infinitive   +   O / A

 Ex: “Turn off the light before going top bed,” my mother said to me.

My mother told me to turn of the light before going top bed.

 Ex: “Don’t play with matches,” the mother said.

The mother warned  her child not to play with matches.

* Requests in reported speech: Caâu yeâu caàu ôû lôøi noùi giaùn tieáp

Please  +  (don’t )  +   V  +   O / A  hoaëc ( Don’t )  +   V  +   O / A , please

  S  +   asked . . .  +   O  +  ( not )  + to infinitive   +   O / A

 Ex: Please turn on the light.  He asked me to turn on the light.

 Ex: Please don’t make a noise here. They asked us not to make a noise there.

* Advice in reported speech: Lôøi khuyeân ô lôøi noùi giaùn tieáp . Lôøi khuyeân coù caáu truùc:

Ex: “Tim should work harder for examMiss Jackson said to Tim’s mother.

Miss Jackson said you should study harder for the exam.

13. Gerund (danh ñoäng töø ) : laø daïng ñoäng töø taän cuøng baèng “ – ING” vaø coù chöùc naêng cuûa moät danh töø. 

- Theo sau moät soá ñoäng töø : enjoy, like, don’t like, love, dislike, hate, stop, practice  

Ex: I like reading books.

14.  Present perfect tense( Thì hieän taïi hoaøn thaønh )

Ex: I have been here for 10 years.

 She has learned English since 2009.

- Form: (+) I/ You/ We/ They + have + V(ed)/ VP.P

          He/ She/ It          + has      + V(ed)/ VP.P

    (-) I/ You/ We/ They + have not + V(ed)/ VP.P     (have not = haven’t/  has not = hasn’t)

          He/ She/ It          + has not     + V(ed)/ VP.P

    (?) Have  + I/ you / we/ they + V(ed)/ VP.P   ? 

        Hasv  + he/she/it + V(ed)/ VP.P     ?

- Use :- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù nhöng keát quaû coøn löu ñeán hieän taïi

  - Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ratrong quaù khöù tính ñeán nay ñaõ xaûy ra ñöôïc bao laâu (FOR) hoaëc ñaõ xaûy ra töø luùc naøo (Since)

* For + khoảng thời gian          Ex: You have studied English for 4 years.

* Since + mốc thời gian xác định  Ex: She has studied English since 2003.

15. Comparison of adjectives and adverbs

1. So saùnh baèng

- Daïng khaúng ñònh: S  +  be  +  as  +  adj   +  as + Noun  Ex: Mai is as tall as Lan .

- Daïng phuû ñònh:  S  +  be + not  +  as + adj  +  as + Noun  Ex: Mai isn’t  as tall as Lan

2. Similarity ( Söï töông ñoàng) : Ñeå dieãn taû söï töông ñoàng ,ta coù theå duøng :

- LIKE ( gioáng, nhö )    Ex: He‘s like his father.

- THE SAME AS ( gioáng nhö )    Ex: Your shirt is the same as Ba’s.

- DIFFERENT FROM ( khaùc vôùi ) Ex: He’s different from his mother.

16- Present progressive Tense ( Thì hieän taïi tieáp dieãn )

- Use : Dieãn taû moät haønh ñoäng  xaûy ra vaøo ñuùng thôøi ñieåm noùi.

-Form : +  S  + is / am/ are + V-ing + ……………  Ex : I’m learning English  now.

  -  S  +  is / am/ are + not  +  V-ing + ……        He isn’t learning English  now.

  ?  Is / Am / Are + S +  V-ing  + ………?         Is he reading books now?

- Note: Thì hieän taïi tieáp dieãn thöôøng duøng keøm vôùi caùc traïng töø : now, right now,at present , at the moment ñeå nhaán maïnh tính chaát ñang dieãn tieán cuûa haønh ñoäng ôû ngay luùc noùi .

* Note Present progreesive: - To talk about the future: (dự định trong tương lai)

Ex: What are you going to do tonight?  -> I’m playing table tennis.

 - to show changes with “get” and “become” (sự thay đổi)

Ex: The boys are geeting taller.

17- Comparative and superlative adjectives ( So saùnh hôn vaø nhaát )

1. Comparative (So saùnh hôn):

- Tính töø coù moät aâm tieát :   Adjective –er  + than   Ex: I’m stronger than you.

- Tính töø coù hai aâm tieát trôû leân: More +  adj  +than Ex: My sister is more beautiful than me.

2. Superlative (So saùnh hôn nhaát):

-Tính töø coù moät aâm tieát :   The + Adj –est    Ex: This tower is the tallest.

- Tính töø coù hai aâm tieát trôû leân: The + most +  adj   Ex:Hoa is the most beautiful in my class

Note : Moät soá tính töø baát qui taéc

Good  -  better  -  the best     fast  -  farther  -  the farthest

Bad  - worse  - the worst                further  -  the furthest

II. Exercises

I. A. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:

1. A. pancake  B. stadium  C. tasty  D. change

2. A. grocery  B. money  C. month  D. comfort

3. A. effect  B. delicious  C. president  D. selection

4. A. just   B. summer  C. much  D. humid

5. A. started  B. helped  C. watched  D. decided

B. Find the word which has different stress from the rest:

6. A. humid  B. airmail  C. discuss  D. pancake

7. A. notice  B. effect  C. contact  D. surface

8. A. concern  B. comfort  C. product  D. market

9. A. customer  B. grocery  C. resident  D. delicious

10. A. organize  B. community  C. restaurant  D. neighborhood

II. Choose the best answer to complete these sentences  

1. I ______ a letter from my old friend last week. (sent / gave / received / took)

2. We must be there ______ 7.30 and 10.30. (at / before / between / after)

3. I find Peter is not communicative. He’s rather ______ in public. (kind / reserved /sociable / humorous)

4. She has ______ over 30 pages since yesterday. (written / wrote / write / writing)

5. You have a bad toothache. You ................. go to see the dentist.    ( must/ have to/ can/ ought to)

6. My farther used ______ us to the park three years ago. (took / taking / to take / take)

8. Can you fill ______ this form for me? (out / on / at / to)

9. “Would you ______ to go to the movies with me?” “I’d love to” (like / want / love /  mind)

10. We need to finish our job _____ 4.30 pm and 5.30 pm. (before/ between/ after/ at)

11. When I was a child, I ______ follow my mum to the market. (used to / liked / hated / loved)

12. His parents are always proud ______ him. (about / of / on / with)

13. ______ have you lived in this town? – For nearly 20 years. (When / Where / How far /How long)

14. The new shopping mall is quite ______ the present shopping area. (different from/ the same/ like to/ similar)

15. They have studied ______ six o’clock. (for / at / since / to)

16. “____________?” – “It’s 20.000 dong” (How much is this parcel cost / How much does this parcel take / How much does this parcel / How much does this parcel cost)

    17. This person is short and thin. She has…………….. hair.  (a long black/ black long/ black short/long black)

18. They have studied ______ three hours. (for / at / since / to)

19. He does morning exercises regularly in order to ______ his health. (have / improve / get / take)

20. Don’t let your child ______ with matches. (playing / to play / plays / play)

21. They ______ from Canada to America to find work. (started / demonstrated / delivered / migrated)

22. Last night I watched the movie Romeo and Juliet. At last they killed ______. (together/ each other/ themselves / one another)

23. My mother is ______ tired ______ cook tonight. (enough – to / too – to / so – that / very – to)

24. He went to school late because he was stuck in the ______ this morning.(rush-hour / traffic-light / traffic-jam / cross-road)

25. Airmail is ______ expensive than surface mail. (the most / most / much / more)

27. Ho Chi Minh Communist Youth Union is an ………….for Vietnamese teenagers.   (organizational/                          organizationally/ organization/ organizatic)

28. John came ______ an old school friend in the street this morning. (with / along / across / off)

29. She asked her children ______ (to stop playing / stop to play / stop playing / stopping to play)

30. He is not ______ ride a motorbike. (enough old to / enough old for / old enough to / old enough for)

31. I don’t talk much in public. I am rather (kind / sociable / reserved / humorous)

32. The  children go to school .................. .        ( myself/ himself/ herself/  themselves)

33. You must look in the (advertisement / recreation / diversion / participation) section of the newspaper to find out what films are showing.

    34. The moon ................... around the earth       (went/ goes/ go/ going)

35. (Would / Could / Do / Will) you like to go to the movies? – I’d love to.

36. Don’t go ................ , it is too cold.     (inside/ outside/ downstairs/ upstairs)

37. They have waited for her (for / since / at / from) 6 o’clock.

38. This neighborhood is (different / the same / as / like) from that one.

39. What does she look like? (She look beautiful / She is beautiful / She looks like beautiful)

40. The calendar is (on / under / behind / in) the clock.

41. Minh and I didn’t enjoy (myself / ourselves / himself / themselves) at the party.

42. When my father was young, he used to (singing / sang / sings / sing) very well.

44. You should work (hardly / hard / good / badly) in order to pass the exams.

45. It is too dark (to take / take / taking / took) photographs here.

46. Jim is not old enough (read / reading / to read) this book.

47. Could you do me a favor? (What can I do for you /Thanks a lot/It’s very kind of you/No, thank you.I’m fine)

48. I (haven’t met / don’t meet / didn’t meet / won’t) since 2008.

49. The doctor said he (should go/ to go /going/ goes) to bed earlier.

50. They got married and lived (happy / happily / happiness)

III. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. Mary and John (be) _________ neighbors. They (know) _________ each other for a long time. Mary (move) _________ into her house in 1990, and John (live) _________ next door since he (come) _________ to the area in 1988.

2. Today (be)  _________ Sunday. Nga (not go) _________ to school. She (stay) _________ at home. She (do) _________ her homework now. She (do) _________ it for two hours.

3.  I (be) _________ in New York. I (come) _________ here two years ago. My friend, Nancy (live) _________ here since 1982.  So she (know) _________ the area very well.                                         

4. Trung usually (go) _________ to the library three times a week.

5. Yesterday I (be) _________ busy, so I (not have) _________ time to phone you.

6. Mrs. Trang (not go) _________ to work last week. She (not be) _________ feeling well.

7. I (do ) _________ all the housework. The flat is really clean now.

8. How long you (live) _________ here? – Since 1997.

9. Mr. Quang (teach) _________ in this school since he (graduate) _________ from the university in 1989.

10. My brother (leave) _________ home 10 years ago. I (never meet) _________ him since then.

11. Where you (spend) _________ your summer holiday last year, Tam?

12. When we (be) _________ young, our family (live) _________ in the countryside.

13. I (read) _________ an interesting book at the moment.

14. How long you (know) _________ Mrs. Chi? – I (know) _________ her for five years.

15. We (not see) _________ her since we (be) _________ on holiday in Ha Long bay.

16. Phuong (finish) _________ her homework tonight.

17. It’s three years since I last (see) _________ Nam.

18. You (be) _________ away? – Yes. I (go) _________ to the country last Sunday.

19. I (not eat) _________ anything for two days.

20. They (move) _________ to Ho Chi Minh City in 1990 and (live) _________ there since then.

IV. Writing

A. Rewrite these sentences.

1. “Could you help me with my English speaking, Ba?”

Minh told                                                  

2. “You shouldn’t make noise in class, Trung”

The teacher said__________________________________________________________________

3. “Can you wait for me here, Jerry?”

Tom told ________________________________________________________________________ 

4. “Could you buy me an English exercise book, Ha?”

Nam asked ______________________________________________________________________

5. “ Get up early to learn your lesson, Toan”

Toan’s father told him _____________________________________________________________

6. “ You should improve your English pronunciation, Nga”

Nga’s teacher said ________________________________________________________________

7. “ You should stay in bed for a few days, Mr. Hoang”

The doctor said __________________________________________________________________

 8. Hung is strong. He can carry that heavy box.

  Hung is                                                         

 9. The fire isn’t very hot. It won’t boil the kettle.

  The fire ________________________________________________________________________

 10. The weather wasn’t warm. We couldn’t go swimming.

  The weather ____________________________________________________________________

  11. Jane is a skillful swimmer.

  Jane  ___                                                        

 12. Lan learns English very well.

  Lan is __________________________________________________________________________  

 13. Loan is a good swimmer.

  Loan ___________________________________________________________________________

 14. Hung run very fast.

  Hung is _________________________________________________________________________ 

 15. Plays are not as interesting as films.

  Films are                                           ______

 16. English isn’t as difficult as French.

  French is  _______________________________________________________________________

 17. Jill is more intelligent than Bill.

  Bill isn’t ________________________________________________________________________

18. I’m lucky . I have a friend like you.

I’m lucky enough_________________________________________________________________

    19. My father often smoked 20 cigarettes a day, but now he doesn’t smoke any more.  

      My father used___________________________________________________________________

20.. Tom is very strong. He can lift that heavy table.

Tom is strong_______________________________________________________________

    21. Nam’s father drank a lot of wine ten years ago but now he doesn’t .

      Nam ‘s father used to__________________________________________________

B. Write complete sentences from the following sets of words and phrases.

 1. I/ be / proud/ my sister / because/ she/ always / study well.

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Yesterday/ teacher/ say/ I/ work harder/ improve/ my English pronunciation.

………………………………………………………………………………………………..

 1. Jenny/ have/ Math/ three times/ a week.

…………………………………………………………………………………………………..

 1. We/ receive/ report/ ago.

…………………………………………………………………………………………………….

 1. mother/ tell me/ spend more time/ History.

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Last semester/ she/ get good grades/ Science/ but/ chemistry results/ poor.

………………………………………………………………………………………………….

 1. grandmother/ tell him/ write/ her once.

………………………………………………………………………………………………..

 1. His mother/ very sad/ he/ study/ badly every semester.

…………………………………………………………………………………………………….

 1. Bao/ spend/ free time/ doing volunteer work.

      …………………………………………………………………………………………………

 1. Song/ always/ play soccer/ every Saturday afternoon, but/ last Saturday afternoon/ he/ play basketball

……………………………………………………………………………………………….

 1. we/ raise/ funds/ by/ collect/ waste paper/ and break/ glass.

………………………………………………………………………………………………..

 1. We/ going/ clean/ lakes’ banks/ weekend

…………………………………………………………………………………………………

 

    1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về đề cương ôn thi học kì 1 tiếng anh lớp 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU