đề thi olympic tiếng anh

đề thi Tiếng Anh 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 635       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
xf7ivq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/24/2010 8:40:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
1
Lần tải
635
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài thi chọn học sinh năng khiếu Môn: Tiếng Anh . Thời gian làm bài: 40 phút .( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên học sinh: Trường Tiểu học: ………………… :................... Bài thi viết A. Phần trắc,xem chi tiết và tải về đề thi đề thi olympic tiếng anh, Đề Thi Tiếng Anh 5 , Đề thi đề thi olympic tiếng anh, doc, 1 trang, 0.16 M, Tiếng Anh 5 chia sẽ bởi Huyên Nguyễn Thị Thúy đã có 635 download

LINK DOWNLOAD

de-thi-olympic-tieng-anh.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài thi chọn học sinh năng khiếu
Môn: Tiếng Anh . Thời gian làm bài: 40 phút .( Không kể thời gian giao đề )
Họ và tên học sinh: Trường Tiểu học: …………………
:...................
Bài thi viết
A. Phần trắc nghiệm khách quan:
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng:
1. How many – One girl.
A. girl B. boys C. girls D. is this.
2. What are these ? cassettes.
A. They B. They’s C. These D. They’re.
3. ………… are you? - Iam fine.
A. How B. How old C. How’s D. What
4. Who’s she ? is my………………
A. She/
other B. She/grandfather C. He/teacher D. She/baby siste
5. This is my Dad. name is Quang.
A. He B. His C. Her D. Your.
6. This is red eraser.
A. a B. an C. the D. gray
7. These are white and
A. orange B. orange balls C. an orange ball D. orange ball
8. Is this –Yes, it is. It is green.
A. a gray B.
own C. a green D. green.
9. They are and pretty.
A. young B. youngs C. smalls D. nine
10. How old is Ba ? - ‘s 8 years old.
A. He is B. He’s C. She D. He
11. Is he tall? – No,
A. He is B. isn’t not C. he short D. He is not
12. What color is this? – It’s
A. an orange B. a purple C.
own D. read
13. Make……………… circles.
A. four B. a C. for D. one
14. Please give me ……………………………
A. your marker B. these marker C. the teacher D. the pink
15. Is this schoolbag? – Yes, it is. It’s my schoolbag.
A. My B. your C. you D. he
16. Count the
A. books B. boy C. pencil D. girl
17. Are these
A. a egg B. egg C. an egg D. eggs.
18. It is old bag.
A. a B, an old C. an D. two.
19. your name?
A. What B. What’s C. How D. Who
20. Three + thirty seven =
A. fourty B. fourteen C. forty D. forteen
B. Tự luận:
I. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn và trả lời các câu hỏi:
This 1my classroom. These 2) our desks. There are ten desks and twenty chairs. This is 3board. These are pictures. There are two pictures and this is my book bag. It 4pink.
Trả lời câu hỏi:
1. How many chairs?
2. How many boards? ……………………………………………
3. What color is the book bag?
II. Viết câu hỏi cho các câu trả lời sau:
1
It’s an orange.
2.
Yes, she is. My sister is pretty.
3
One chair.
4.
He’s my teacher.
5
My father is 40 years old.
Bài thi chọn học sinh năng khiếu
Môn: Tiếng Anh . (Thời gian làm bài: 40 phút . Không kể thời gian giao đề )
Họ và tên học sinh: Trường Tiểu học: …………………
:.....................
Bài thi viết
A. Phần trắc nghiệm khách quan:
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng:
1. What are those? ………………… are doors.
A. They’re B. It C. They D. They’s
2. Where are you – I am from Viet Nam.
A. to B. from C. on D. in
3. It is eraser.
A. a B. some C. an D. 0
4. Is she a teacher? Yes, she ……………
A

Bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh . Thêi gian lµm bµi: 40 phót .( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

 

Hä vµ tªn häc sinh: ......…………………………Tr­êng TiÓu häc: …………………

Lp:...................

 

Bµi thi viÕt

A. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng:

1. How many ………………? – One girl.

A. girl                               B. boys                                C. girls                D. is this.

2. What are these ? ……………….. cassettes.

A. They                             B. Theys                             C. These             D. Theyre.

3. ………… are you? - Iam fine.

A. How                             B. How old                         C. Hows             D. What

4. Whos she ? ………….. is my………………

A. She/brother      B. She/grandfather             C. He/teacher      D. She/baby sister

5. This is my Dad. ………….. name is Quang.

A. He                                 B. His                                  C. Her                D. Your.

6. This is ………………. red eraser.

A. a                                  B. an                                    C. the                D. gray

7. These are white and ………………………….

A. orange                       B. orange balls            C. an orange ball      D. orange ball

8. Is this …………………..? –Yes, it is. It is green.

A. a gray                             B. brown                      C. a green                D. green.

9. They are ……………….. and pretty.

A. young                             B. youngs                    C. smalls                   D. nine

10. How old is Ba ? - ……………. s 8 years old.

A. He is                               B. Hes                         C. She                       D. He

11. Is he tall? – No, ……………….

A. He is                           B. isnt not                    C. he short                D. He is not

12. What color is this? – Its …………………………….

A. an orange                       B. a purple                     C. brown                  D. read

13. Make……………… circles.

A. four                                 B. a                                 C. for                          D. one

14. Please give me ……………………………

A. your marker           B. these marker              C. the teacher              D. the pink

15. Is this ………….. schoolbag? – Yes, it is. Its my schoolbag.

A. My                                   B. your                           C. you                         D. her

16. Count the …………….

A. books                               B. boy                             C. pencil                     D. girl

17. Are these …………………….?

A. a egg                        B. egg                             C. an egg                     D. eggs.

18. It is ………….. old bag.

A. a                                       B, an old                C. an                           D. two.

19. ………………. your name?

A. What                                 B. Whats               C. How                       D. Who

20. Three + thirty seven =

A. fourty                                B. fourteen             C. forty                       D. forteen

B. Tù luËn:

I. §iÒn mét tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh ®o¹n v¨n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái:

This …….(1)……… my classroom. These ..(2) …….. our desks. There are ten desks and twenty chairs. This is ………(3)……… board. These are pictures. There are two pictures and this is my book bag. It ……..(4)…….. pink.

Tr¶ lêi c©u hái:

1. How many chairs? ……………………………………………..

2. How many boards? ……………………………………………

3. What color is the book bag? …………………………………..

II. ViÕt c©u hái cho c¸c c©u tr¶ lêi sau:

1……………………………………..?

 Its an orange.

2. ……………………………………………………………….....?

Yes, she is. My sister is pretty.

3…………………………………………………………………..?

One chair.

4. ………………………………………………………………….?

Hes my teacher.

5…………………………………………………………………….?

My father is 40 years old.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh . (Thêi gian lµm bµi: 40 phót . Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

 

Hä vµ tªn häc sinh: ......…………………………Tr­êng TiÓu häc: …………………

Lp:..................... 

 

 

 

Bµi thi viÕt

A. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng:

1. What are those? ………………… are doors.

A. Theyre                 B. It                      C. They                      D. Theys

2. Where are you ……………..? – I am from Viet Nam.

A. to                           B. from                C. on                          D. in

3. It is ………….. eraser.

A. a                            B. some                C. an                          D. 0

4. Is she a teacher? Yes, she ……………

A. Do                         B. can                   C. does                      D. is

5. Minh can …………. a bike.

A. swim                     B. ride                   C. play                       D. speak.

6. Whats ………….. name? – Hes Peter.

A. her                        B. his                     C. he                          D. she.

7. Can you speak English ?

A. Yes, I can             B. No, I can           C. Yes, I cant            D. No, I like music.

8. How many ……………… are there? – There are two.

A. pen                        B. box                   C. notebook               D. pens.

9. My notebooks …………….. in my schoolbag.

A. is                           B. are                    C. am                         B. do.

10. ………….. time is it? It is nine oclock.

A. Who                      B. When               C. How                       D. What.

11. ………… are my pictures.

A. This                       B. That                  C. These                     D. It

12. You can buy some books or some pens at the ……………….

A. bookshop               B. cinema             C. post office              D. zoo

13. When is your birthday? Its …………… June.

A. on                          B. at                       C. in                           D. to

14. He can …………….. football.

A. playing                  B. plays                 C. dance                     D. play

15. Tom can …………  a bicycle.

A. riding                    B. ride                   C. rides                       D. to ride

16. Would you like some orange juice?

A. Yes, please           B. Yes, thank you   C. Yes, I would         D. Yes, I wouldnt

17. What is his name? ………. name is Nam.

A. Her                      B. He                        C. His                       D. She

18. How old is she? She is 30 ……… old

A. years                    B. year                      C. day                     D. month

19. I ………… Maths and Music, English on Monday.

A. has                       B. is                           C. have                    D. are

20. Do you like bears? - ………….

A. No, I do               B. Yes, I do               C. Yes, I dont

B.  Tù luËn:

I. S¾p xÕp l¹i c¸c tõ ®Ó t¹o thµnh c©u hoµn chØnh:

1. milk/ like/ you/ would/ some ?

………………………………………………………………………………………?

2. is/ this/ my/ pen.

……………………………………………………………………………………….

3. bicycle/ you/ can/ a / ride ?

……………………………………………………………………………………….?

4. Maths/ Science/ I/ like/ and.

………………………………………………………………………………………..

5. you/ where/ are/ from?

………………………………………………………………………………………..

II. §iÒn vµo chç trèng mét tõ thÝch hîp ®Ó hoµn thµnh ®o¹n v¨n sau:

David is my friend. He is (1)……. . England. He (2)……… a student at Oxford School. (3) .. is at school now. He is with his classmates in the classroom. They (4)……… having a birthday party. They are very happy. Today David is ten (5)…………. old.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh

(Thêi gian lµm bµi: 40 phót. Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

 

Hä vµ tªn häc sinh: ......…………………………Tr­êng TiÓu häc: …………………

Lp:.......................

 

 

Bµi thi viÕt

A. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng:

1. My birthday is …………… May 22nd.

A. from                      B. on                C. in                              D. of

2. A. She gets up at 6.00 a.m

     B. She get up at 6.00 a.m

3. A. I have lunch twelve oclock.

    B. I have lunch at twelve oclock.

4. They are our books. They are ……………

A. our                        B. you                C. ours                       D. we

5. My car is ……………. than you car.

A. big                        B. bigger             C. biger                     D. small

6. A. Im the older in the family.

    B. Im the old in the family.

    C. Im the oldest in the family.

7. The radio is ………….. to the telephone.

A. near                      B. between           C. on                         D. next

8. Whats the weather……..?

A. today                    B. like                  C. yesterday              D. now

9. The sun is rising. It is not ………….. now.

A. hot                       B. warm                C. cold                       D. sunny

10. John is standing ……….. Jane and Mary.

A. between              B. in                       C. at                           D.under

11. Today I …………. riding a motorbike.

A. is                       B. are                       C. am                        D. do

12. What time …….. you go to school?

A. is                       B. do                        C. does                      D. are

13. He is listening to ………………

A. breakfast                B. a cake             C.football                   D. music.

14. ……… you like English?

A. Do                         B. Is                     C. Are                        D. Does

15. English …………. very interesting.

A. are                         B. is                      C. Do                        D. does

16. ………… is that? – It is Tom

A. Who                       B. Whose             C. What                    D. Where.

17. Yesterday the weather …………. nice

A. is                             B. are                    C. was                     D. were        

18. He is ………….. engineer.

A. an                            B. a                      C. in                         D. on

19. What subjects ………….. Nga like?

A. do                            B. does                C. is                          D. are

20. My friend …………. very happy yesterday.

A. was                          B. is                     C. were                    D. are

B.  Tù luËn:

I. S¾p xÕp c¸c tõ sau t¹o thµnh c©u hoµn chØnh:

1. teaches/  Miss White  / English  / us

……………………………………………………………………………………….

2. everyday/ English/ I / study

……………………………………………………………………………………..

3. You/ reading/ are /newspaper/ a

………………………………………………………………………………………

4. What/ matter/ is /  the/ you /with?

…………………………………………………………………………………?

5. rainy/ today  / wet  / and / it is.

…………………………………………………………………………………..

II. GhÐp c©u hái víi c©u tr¶ lêi thÝch hîp:

1.What is the weather like in Ha noi?                        A. She is watching TV

2. Where is Peter from ?                                             B. He was born in 1990

3. What subjects do you like ?                                    C. He is from England

4. When was he born?                                                 D. I like English

5. What is Mai doing?                                                E. It is hot in Hanoi.

Answers: 1…………; 2……………  ;  3 ………. ; 4,……………… ;  5 ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh

(Thêi gian lµm bµi: 15 phót . Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

 

Hä vµ tªn häc sinh: ......…………………………Tr­êng TiÓu häc: …………………

 

Bµi thi Nghe

 

Bµi 1: Nghe vµ tr¶ lêi c©u hái:

1. Whats this ?

...................................................................................

2. Whats this ?

.................................................................................

3. Is this a chair ?

...............................................................................

4. What color is this?

...........................................................................

5. How many notebooks?

......................................................................

Bµi 2. Khoanh trßn c©u em ®· nghe ®­îc:

1. A. These are girls                            B. This is a girl

2. A. Six books                                    B. Eight books

3. A. Make one circle                          B. Make a circle

4. A. Whos he ?                                 B. Whos she ?

5. A. Crayons                                      B. A crayon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp 3.

PhÇn ®äc cña gi¸m thÞ:

Bµi 1: Nghe vµ tr¶ lêi c©u hái:

1. It is a bag

2. It is an eraser.

3. It is not a chair. It is a desk.

4. It is a book. It is green.

5. Two notebooks.

Bµi 2. Khoanh trßn c©u em ®· nghe ®­îc:

1. A. These are girls                           

2. A. Six books                                   

3. B. Make a circle

4. A. Whos he ?                                 

5.  B. A crayon.

 

Lp 4

PhÇn ®äc cña gi¸m thÞ:

Bµi1.

This is my family: my father, my mother, my brother and me. My father is 45 years old. My mother is 40 years old, and my brother is 5. His name is Minh.

This is our house. It is big. There is a livingroom, a kitchen, a bath room and two bedrooms. In the livingroom, there is a TV, a table, and there are four chairs. There are some pictures on the wall. The TV is near the table.

Bµi 2.

1. B. These are my pencils.

2. A. Iam from America                       

3. B. There are eight desks.

4. B. Its six oclock.

5. A. It is blue                                        

Lp 5

PhÇn ®äc cña gi¸m thÞ:

Bµi 1. Nghe vµ chän ®¸p ¸n ®óng:

1.   B. She is smaller than me.

2. A. My book is thicker than yours.

3. A. These socks are mine

4. B. She is watching TV.

5. A. I like English.

    Bµi 2. Nghe vµ ®iÒn tõ vµo chç trèng:

My father is a  worker. He gets up  early, at six oclock. He eats a quick breakfast and goes to work at  7.15 Work starts at 7.30 and finishes at 16.00. So he  goes home very early, at 16.30.

In the  evening he stays at home and watches TV. He goes to bed at 9.00 p. m

 

 

 

 

 

 

Bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh . Líp 4

(Thêi gian lµm bµi: 15 phót Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

 

Hä vµ tªn häc sinh: ......…………………………Tr­êng TiÓu häc: …………………

 

 

Bµi thi Nghe

 

Bµi 1: Nghe vµ tr¶ lêi c©u hái:

1. How many people are there in your family?

...........................................................................

2. How old is your mother ?

.........................................................................

3. How old is your brother?

.......................................................................

4. What is his name ?

......................................................................

5. Is the house big ?

......................................................................

Bµi 2. Nghe vµ chän ®¸p ¸n ®óng:

1. A. This is my pencil                          B. These are my pencils.

2. A. Iam from America                        B. Iam from Singapore.

3. A. There are ten desks                       B. There are eight desks.

4. A. It is nine oclock                            B. Its six oclock.

5. A. It is blue                                         B. It is brown.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M«n: TiÕng Anh . Líp 5 .

(Thêi gian lµm bµi: 15 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Bµi thi Nghe

Bµi 1. Nghe vµ chän ®¸p ¸n ®óng:

1. A. He is taller than me.

    B. She is smaller than me.

2. A. My book is thicker than yours.

    B. My book is thicker than hers.

3. A. These socks are mine

    B. Those socks are mine

4. A. He is watching TV

    B. She is watching TV.

5. A. I like English.

    B. I like Music.

Bµi 2. Nghe vµ ®iÒn tõ vµo chç trèng:

My father is a (1)........................ He gets up  early, at (2)....................  oclock. He eats a quick breakfast and goes to work at (3)...................  Work starts at 7.30 and finishes at 16.00. So he  (4) ................. home very early, at 16.30.

In the (5)........................... he stays at home and watches TV. He goes to bed at 9.00 p. m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¸p ¸n chÊm bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh líp 3

Bµi thi viÕt:

A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (10 ®iÓm) Mçi ®¸p ¸n ®óng cho 0,25 ®iÓm

 

1. C

2. D

3. A

4. D

5. B

6. A

7. B

8. D

9. A

10. D

11. D

12. C

13. A

14.A

15. B

16. A

17. D

18. C

19. B

20. C

 

B. PhÇn tù luËn:

1. Mçi tõ ®iÒn ®óng cho 0,25 ®iÓm:

1. is              2. are                3. a                4. is

2. Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm

1. Twenty chairs

2. One board

3. It is pink (Its pink)

II. Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm:

1. What is this? – Whats this?

2. Is your sister pretty?

3. How many chairs?

4. Who is he?

5. How old is your father?

 

§¸p ¸n chÊm bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh líp 4

Bµi thi viÕt:

A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (5 ®iÓm) Mçi ®¸p ¸n ®óng cho 0,25 ®iÓm

 

1. C

2. B

3. C

4. D

5. B

6. B

7. A

8. D

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. B

16. A

17. C

18. A

19. C

20. B

 

B. PhÇn tù luËn:

1. Mçi c©u s¾p xÕp l¹i ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm

1. Would you like some milk?

2. This is my pen

3. Can you ride a bicycle?

4. I like Maths and Science.

5. Where are you from?

II. Mçi tõ ®iÒn ®óng cho 0,5  ®iÓm:

1. from            2. is               3. He              4. are                5. years

 

 

 

 

 

 

 

 

§¸p ¸n chÊm bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh líp 5

Bµi thi viÕt:

A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (5,0 ®iÓm) Mçi ®¸p ¸n ®óng cho 0,25 ®iÓm

 

1. B

2. A

3. B

4. C

5. B

6. C

7. D

8. B

9. C

10. A

11. C

12. B

13. D

14.A

15. B

16. A

17. C

18. A

19. B

20. A

 

B. PhÇn tù luËn:

1. Mçi c©u s¾p xÕp l¹i ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm

1. Miss White teaches us English.

2. I sstudy English everyday.

3. You are reading a newspaper.

4. What is the matter with you ?

5. It is rainy and wet today – Today it is wet and rainy.

II. Mçi c©u ghÐp ®óng cho 0.5 ®iÓm:

1. E

2. C

3. D

4. B

5. A

 

Bµi thi nghe:

Bµi 1. Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. .A

Bµi 2. Mçi tõ ®iÒn ®óng ®­îc 1,5 ®iÓm

1. worker

2. six/ 6.00

3. 7.15

4. goes

5. evening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh . Líp 4 (Lets learn)

(Thêi gian lµm bµi: 40 phót . Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Hä vµ tªn häc sinh: ......…………………………Tr­êng TiÓu häc: …………………

 

Bµi thi viÕt

A. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng:

1. Look. I have a new ..............................................

A. books                 B. pens                      C. notebooks                      D. book

2. .......... is she from? ............ is from Viet Nam.

A. Where/he           B. What/ she             C. Where/she                    D. Who/she

3. This gift is ........................ you.

A. for                      B. on                         C. at                                     D. to

4. ........................ she? – She is in the classroom

A. Where                B. Whos                   C. How                               D. Wheres

5. Minh can …………. a bike.

A. swim                 B. ride                       C. play                       D. speak.

6. Whats ………….. name? – Hes Peter.

A. her                        B. his                     C. he                          D. she.

7. Can you speak English ?

A. Yes, I can             B. No, I can           C. Yes, I cant            D. No, I like music.

8. How many ……………… are there? – There are two.

A. pen                        B. box                   C. notebooks               D. pencil.

9. My notebooks …………….. in my schoolbag.

A. is                           B. are                    C. am                         B. do.

10. ………….. time is it? It is nine oclock.

A. Who                      B. When               C. How                       D. What.

11. ………… are my pictures.

A. This                       B. That                  C. These                     D. It

12. You can buy some books or some pens at the ……………….

A. bookshop               B. cinema             C. post office              D. zoo

13. When is your birthday? Its …………… June.

A. on                          B. at                       C. in                           D. to

14. He can …………….. football.

A. playing                  B. plays                 C. dance                     D. play

15. Where is she today?

A. She is from Australia        B. She is nine years old                C. Shes at home

16. Would you like a .........................?

A. apple                   B. ice cream            C. milk                       D. banana

17. What is her name? ………. name is Hoa

A. Her                      B. He                        C. His                       D. She

18. How old is she? She is 10 ……… old

A. years                    B. year                      C. day                     D. month

19. She ................. breakfast at 7.00

A. has                       B. is                           C. have                    D. are

20. Do you like Science?

A. No, I do               B. Yes, I do               C. Yes, I dont          D. No, I cant

21. .................. do you do during Music lessons?

A. When                   B. How                     C. What                    D. Who.

22. Mary ............... Science the most.

A. like                       B. liking                   C. have                     D. likes

23. During .................. lessons I learn to read and write in Vietnamese.

A. Music                   B. Art                       C. English                D. Vietnamese

24. I dont ................ chicken.

A. likes                      B. liked                    C. like                      D. liking

25. What ................. do you get up?

A. time                       B. subject                C. book                    D. food

26. She ............... read English books.

A. do                          B. can                      C. does                    D. cans

27. My brother can ................... English.

A. speaks                   B . speaking             C. speak                  D. ride

28. Can you draw a horse? No, I...........

A. dont                     B. do                         C. can                      D. cant

29. Hes .................... engineer.

A. an                         B. a                            C. the                      D. and

30. What time .............. it? – Its 5 a.m.

A. do                        B. are                          C. is                        D. am

B.  Tù luËn:

I. S¾p xÕp l¹i c¸c tõ ®Ó t¹o thµnh c©u hoµn chØnh:

1. like/ to/ football/ now/ would/you/ play ?

………………………………………………………………………………………?

2. desks/ many/ there/ are/ How/ your/ classroom/in?

……………………………………………………………………………………….

3. you/have/Music/ do/ today?

……………………………………………………………………………………….?

4. breakfast/is/time/it/for

………………………………………………………………………………………..

5. Tom/ football/ can/ and/ play/ swim

………………………………………………………………………………………..

II.§Æt c©u hái cho c¸c c©u tr¶ lêi sau:

1. ............................................................................................................................?

She is ten years old.

2. .........................................................................................................................?

I have Art and Music today.

3. ...........................................................................................................................?

There are ten desks in the classroom.

4. ...........................................................................................................................?

I have Maths on Monday and Wednesday.

5. .........................................................................................................................?

Yes, I can ride a bike.

III. §äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái:

Hello. My name is Linda. I go to school everymorning, so I get up early. I have breakfast at 7.00 and I go to school at 7.30. My brother, Tom, doesnt get up early. He doesnt go to school. He is only 3 years old.

In the afternoon, I do my homework at home. Sometimes I play with my brother. I love him very much.

I watch TV in the evening. I go to bed at 10. My day is always a lot of fun.

1. What is her name?

.............................................................................................................................................

2. Does she get up early in the morning?

.............................................................................................................................................

3. What time does she have breakfast?

............................................................................................................................................

4. How old is her brother?

............................................................................................................................................

5. What time does she go to bed?

............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh . Líp 4 (Lets learn)

(Thêi gian lµm bµi: 15 phót . Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Hä vµ tªn häc sinh: ......…………………………Tr­êng TiÓu häc: …………………

 

Bµi thi nghe:

 

1. Nghe vµ chän nh÷ng tõ mµ em nghe ®­îc:

 1. A. can                             B. cant

 2. A. July                            B. June

 3. A. forty                           B. forteen

 4. A. have                           B. has

 5. A. Tuesday                     B. Thursday

 6. A. thirsty                        B. thirty

 7. A. time                           B. nine

 8. A. near                           B. here

II. Nghe vµ ®¸nh sè c¸c c©u nghe ®­îc theo thø tù:

...........  My sister likes red ones.

...........  She likes apple juice.

............  She gets up at 6 oclock.

............  We have an English lesson on Monday.

.............  It is Friday today.

.............  Maths is my favorite subject.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: TiÕng Anh – Líp 4 (Lets learn)

(Thêi gian lµm bµi: 15 phót – Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Hä vµ tªn häc sinh: ......…………………………Tr­êng TiÓu häc: …………………

Bµi thi nghe:

 

1. Nghe vµ chän nh÷ng tõ mµ em nghe ®­îc:

 1. B. cant

 2. A. July                           

 3. B. forteen

 4. A. have                          

 5. A. Tuesday                    

 6. B. thirty

 7. B. nine

 8. A. near                          

II. Nghe vµ ®¸nh sè c¸c c©u nghe ®­îc theo thø tù:

2..........  My sister likes red ones.

4........  She likes apple juice.

5.......  She gets up at 6 oclock.

6.........  We have an English lesson on Monday.

1...........  It is Friday today.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò thi luyÖn häc sinh n¨ng khiÕu Sè 1

M«n: TiÕng Anh . Líp 5 (Lets go)

(Thêi gian lµm bµi: 40 phót )

Bµi thi viÕt

A. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng:

1. What is ……. name ? – My name is Kien

A. my                  B. your                           C. her                      D. his

2. Where is she ………… ? – She is .. America.

A. from/ to          B. from/ in                     C. from/ from          D. in/from.

3. What are ………… ? ……….. are erasers.

A. these/this        B. these/ that                  C. that/ these           D. these / they.

4. He …….. ride a bicycle.

A. is                     B. are                             C. can                      D. cans

5. She ............... read English books.

A. do                          B. can                      C. does                    D. cans

6. My brother can ................... English.

A. speaks                   B . speaking             C. speak                  D. ride

7. Can you draw a horse? No, I...........

A. dont                     B. do                         C. can                      D. cant

 8. He can ……. baseball.

A. do                          B. draw                     C. play                    D. swim

9. They are …………….

A. farmers                 B. taxi driver             C. shop keeper        D. teacher

10. He is ………. architect.

A. a                            B. an                          C. 0                        D.

11. Whats ………….. name? – Shes Mary.

A. her                        B. his                     C. he                          D. she.

12. Can you speak English ?

A. Yes, I can             B. No, I can           C. Yes, I cant            D. No, I like music.

13. How many ……………… are there? – There are two.

A. pens                        B. box                   C. notebook               D. pencil.

14. My notebooks …………….. in my schoolbag.

A. is                           B. are                    C. am                         B. do.

15. ………….. time is it? It is nine oclock.

A. Who                      B. When               C. How                       D. What.

16. ………… are my pictures.

A. This                       B. That                  C. These                     D. It

II. Read and complete the table:

My friends name is Nguyen Lan Anh. She is thirteen years old. She was born on 24 th April in Hanoi. She lives at 14 Le Thanh Tong Street, Hanoi. She is a student at Thang Long Primary School. Her favorite subject in school is English.

Name:………………………………………………………….

Age: …………………………………………………………..

Date of birth: ………………………………………………..

Place of birth:……………………………………………….

Address: ……………………………………………………

School: ……………………………………………………..

III. Complete the dialogue:

   City                   Vietnamese            what                 where            my

A: (1)………………… is your name ?

B: (2)…………………. name is Quoc Anh.

A: (3)………………… are you from ?

B: Iam from Ho Chi Minh (4)………………………………………..

A: Are you (5)………………………………………………………. ?

B: Yes, Iam.

IV. Circle the odd one:

1. write                      sing                   read                 friend

2. Vietnamese          April                  Australian       American

3. shirt                      letter                  blouse              dress

4. picture                  red                     black                green

5. football                song                    tennis              badminton

6. festival                 week                    year                month

7. am                          is                         are                  an

8. museum                park                     weather           cinema

9. doing                     going                  swimming        spring

10. Monday              Saturday                March            Friday

 V. Circle the best answer:

1. A. My name Lan.                                             2. A. Whats your name ?

B. Im Lan.                                                                B. What your name?

C. My names is Lan                                                  C. What your names ?

3. A. His names Li Li                                           4. A. Their name is Ba and Nam

B. Her name are Li Li                                                B. Their name Ba and Nam

C. Her name Li Li                                                      C. They are Ba and Nam

5. A. Is he name Loan ?                                         6. A. Her book are new

B. Is her names Loan ?                                              B. Her book is new

C. Is her name Loan ?                                                 C. Her books is new.

VI. Read and match:

1. Is she Lien ?                                                         A. His name is Long.

2. Are they Tom and Linda ?                                   B. No. She is Li Li

3. What is his name ?                                               C. That is a desk

4. What are these ?                                                    D. Yes, they are

5. Are these thick books ?                                         E. They are crayons

6. What is that ?                                                         F. No, they are thin.

Key:   1………….;   2…………. ; 3…………..;  4……….;   5………; 6………

VII. Reorder the words to make sentences:

1. father/ what / your /  do / does ?

……………………………………………………………………………………….

2. a/ doctor / is / he.

……………………………………………………………………………………….

3. he / work / does / where ?

……………………………………………………………………………………….

4. works / he / hospital / in / a.

……………………………………………………………………………………….

 

    §Ò thi luyÖn häc sinh n¨ng khiÕu Sè 2

M«n: TiÕng Anh . Líp 5 (Lets go)

(Thêi gian lµm bµi: 40 phót )

Bµi thi viÕt

I. H·y t×m tõ kh¸c nhãm víi 3 tõ cßn l¹i trong mçi dßng d­íi ®©y:

1. father                mother                  son                  teacher

2. taxi driver         nurse                     football         doctor

3. hers                    our                        mine              yours

4. bag                    hat                          table             dog

5. what                   am                         is                  are

6. fifty                twenty – two              twenty         first

7. write                  sing                          read            friend

8. picture               red                            black          green

9. football             song                          tennis         badminton

10. museum          park                          weather       cinema

II. H·y g¹ch ch©n ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau:

1. Im (writing/ write) a letter to my pen friend.

2. The teacher (is/ are) telling a story to the pupils.

3. Nam is (plays / playing ) football with his friends.

4. They (are / am) listening to musisc.

5. Who is (do / doing) English exercises now ?

III. H·y chän c©u ®óng råi ®¸nh dÊu (v) vµo c©u ®óng:

1.  A. Hes a engineer.                                  B. Hes an engineer.

2. A. Do you like English ?                          B. Are you like English ?

3. A. What are you doing ?                           B. What you are doing ?

4. A. She gets up at 6 oclock                        B. She get up at 6 oclock.

5. A. What subject do Nga like?                   B. What subjects does Nga like ?

6. A. The musician ia play the piano             B. The musician is playing the piano.

7. A. Is English interesting ?                         B. English is interesting ?

8. A. My English teacher is very nice.          B. My teacher English is very nice.

IV. Hoµn thµnh bµi héi tho¹i:

           What                  having             Art               sure                 drawing

A: What subject are you (1)………….. now ?

B: Im having an (2)……………. lesson.

A: (3) ……………….. are you doing ?

B: Im (4) ………………….. and colouring a picture.

A: Can I have a look ?

B: (5)……………………. Here you are.

V. S¾p xÕp l¹i c¸c tõ x¸o trén cho s½n ®Ó t¹o thµnh c©u hoµn chØnh:

1. up / 6.00 a.m / get / I  / at.

……………………………………………………………………………………………

2. teaches / Miss White / English / us.

……………………………………………………………………………………………

3. father / a / my / doctor / is.

……………………………………………………………………………………………

4. at / eat / We / breakfast / 6.30 a.m

……………………………………………………………………………………………

5. He / does / morning exercises / do ?

……………………………………………………………………………………………

6. What time / go / to / you / bed / to ?

……………………………………………………………………………………………

7. face / she / her / washes.

……………………………………………………………………………………………

8. every day / English / I / study.

……………………………………………………………………………………………

VI. GhÐp c©u hái ë cét A víi c©u tr¶ lêi thÝch hîp ë cét B:

                            A                                                             B.

1. When is your birthday ?                                       a. He is a farmer.

2. Are you eleven years old ?                                   b . She is from England

3. What does he do ?                                                c. She is drawing a picture.

4. Where is  Mary from ?                                         d. Once or twice a week.

5. What is she doing ?                                              e. Yes, Iam

6. How often do you play table tennis ?                   f. It is on May 15 th.

Key: 1…….;   2…………  ;       3……….. ;   4……….  ; 5………..  ;  6…………

VII. §äc ®o¹n v¨n sau vµ x¸c ®Þnh nh÷ng th«ng tin cho d­íi ®©y lµ ®óng (T) hay sai (F):

During the break time we usually play in the schoolyard. The boys often play football. The girls always play hide – and – seek. I like to play chess with Quang in the classroom. Linh and Hoa sometimes complete the puzzle.

Today the boys and the girls can not play in the schoolyard because it is raining.

……..    1. During the break time, the boys never plays football

………  2 . The girls always play hide – and – seek in the schoolyard.

……...   3. Quang and I play chess in the schoolyard.

………  4. Linh and Hoa always complete the puzzle.

………  5. Today the boys and the girls can not play in the schoolyard.

break time: giê ra ch¬i.

schoolyard: s©n tr­êng.

play hide and seek: ch¬i trß ch¬i trèn t×m.

play chess: ch¬i cê

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

   

 

 

 

§Ò thi luyÖn häc sinh n¨ng khiÕu Sè 3

M«n: TiÕng Anh . Líp 5 (Lets go)

(Thêi gian lµm bµi: 40 phót )

Bµi thi viÕt

I. Mçi c©u d­íi ®©y cã 4 ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. H·y chän 1 ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ khoanh  trßn ch÷ c¸i chØ ph­¬ng ¸n ®ã.

1. Hi, Jenny…………………… are you ? – Fine, thank you.

A. How                     B. Hows                      C. How old                 D. How many

2. Good bye, Scott.  …………. you later.

A. Bye                      B. Thank                       C. See                         D. Hi

3. Whats ………….. ? – Its a …………………………….

A. this/ bags             B. that / bag                  C. there/ bag               D. these / bag

4. ………… this a pencil case ? …………. , it isnt.

A. Are / No              B. Is / Yes                     C. Is / No                    D. Are / Yes

5. Hi, Lisa. Whats the …………. ? ……………….. sick.

A. matter / Im         B. bad / Im                    C. matter / Shes         D. mater / Im

6. Is ………….. a student ?

A. her                       B. his                            C. you                          D. she

7. Where do you …………., Jenny ? I live …… Hillsdale.

A. live / on                B. lives / in                  C. live / in                    D. to live / at

8. Are they ……. ………….. ?  Yes, ……………. are.

A. nurse / they        B. nurses / we               C. nurses / they           D. a nurse / you.

9. Is the sofa in the ……………….. ?

A. school                 B. bathroom                 C. kitchen                    D. living room

10. Whats …………… telephone number ?

A. you                         B. he                            C. her                           D. she.

11. Are there any telephone boxes …………. your street ?

A. next                         B. on                           C. at                             D. in

12. Whats the matter ? Im …………………………….

A. at home                   B. student                    C. tired                         D. not

13. Can she ……. ……….a car ?

A. ride                          B. driving                      C. drive                       D. drives             

14. How old are you ? Im ………….. years old.

A. fourty                      B. forty                          C. thirsty                      D. forteen

15. What subjects is he ……….. now ? – Music.

A. study                       B. do                              C. learning                   D. learns.

16. My mother often ……………. to work …………. 7.30.

A. goes / at                   B. go / at                         C. gos / at                   D. goes / in

17. How many bats are there ? There .. one……

A. are / bats                  B. is / bat                        C. are / bat                 D. is / bats

18. Can your brother ride a bike ? – No, …………………………

A. he isnt                     B. he can                        C. he cant                  D. she cant

19. Are those ………….. ? – No. They arent.

A. spider                       B. cloudys                      C. pencil cases           D. book

20. Is your father a worker ? – Yes, …………………..

 A. He is                         B. She is                         C. Theyre                  D. It is

21. They are two …………………………

 A. little bat                    B. long jump ropes         C. kites round            D. bat

22. Do they like frogs ? – Yes, ……………………..

 A. I do                          B. They are                     C. They do                D. It is.

23. How many …………… are there ? There are four clouds.

 A. flowers                    B. cloudys                       C. pen                        D. clouds

24. What do you want ? I want ……. apple.

 A. a                              B. an                                C. some                     D. two       

25. …………… are these ? They are jump ropes.

 A. Where                     B. What                            C. Who                     D. How.

26. Are they rabbits ? Yes, ………………

 A. It is                          B. Iam                              C. There are              D. They are

27. What are those ? …………… are doors.

 A. Theyre                    B. It                                  C. They                     D. Theys

28. Is that a marker ? – No. It …………………….

 A. is                             B. Its                                C. isnt                       D. cant

29. Whats the …………. ? Im tired. 

 A. time                        B. matter                            C. this                       D. weather

30. …………….. she? – She is Miss Jenny. Shes a nurse.

 A. Whos                     B. Who                              C. Where                   D. Whats.

31. Is she a teacher ? – Yes, she ………….

A. do                            B. can                                C. does                       D. is

32.Do you like spiders ? No, I……………….

 A. am not                     B. dont                              C. cant                       D. do

33. How many crayons are there ? ………… one crayon.

 A. Theres                    B. There are                        C. Its                        D. There

34. How old is your father ? ……………. 42 years old.

 A. She                           B. Hes                               C. Theyre                 D. Im

35. Where are the books ? ……………. on the desk.

 A. They                         B. Its                                 C. Theyre                 D. There

36. Can she ride a bicycle ? No, ………………

 A. she can                     B. she dont                        C. she isnt             D. she cant               

37. Hows the weather ?  Its …………………………

 A. suny                          B. cloud                             C. sunny                 D. snow

38. ………….. you a student ? Yes, I am

 A. Do                            B. Are                                 C. Can                    D. am

39. Whats wrong ? I …………. find my book.

 A. can                           B. am                                   C. cant                  D. do

40. Where is the toilet ? It is ………… the bathroom

 A. next                          B. at                                     C. in                       D. under

II. Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c¸c tõ cã phÇn g¹ch ch©n ph¸t ©m kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i:

1. A. bed                      B. hear                              C. hen                   D. pet

2. A. have                    B. lamp                             C. stand                 D. wash

3. A. time                     B. big                                C. live                   D. hit

4. A. teacher                B. bread                             C. read                  D. hear

5. A. took                     B. door                              C. look                  D. book

6. A. bed                      B. red                                C. hen                    D. they

7. A. fig                       B. big                                 C. like                   D. hit

8. A. hit                        B. fin                                 C. nice                  D. sink

9. A. fat                      B. cat                                 C. car                      d. hat

10. A. toilet                B. sofa                               C. stove                   D. cold

11. A. fin                    B. hit                                  C. fine                     D. big

12. A. ten                    B. pet                                 C. pen                      D. eraser

.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về đề thi olympic tiếng anh
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN