Đề thi tiếng Anh kì 2

đề thi Lớp 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
inpouq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
8/6/2009 10:16:14 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

…………………………………primary school THE TEST OF ENGLISH (TERM 2) Full name:……………………………………… School year: 2007-2008 Class: 3……… Time: 40’ *************************************** 1/ Hãy khoanh tròn 1 từ khác loạ,xem chi tiết và tải về đề thi Đề thi tiếng Anh kì 2, Đề Thi Lớp 3 , Đề thi Đề thi tiếng Anh kì 2, doc, 1 trang, 0.02 M, Lớp 3 chia sẽ bởi Hoa Vũ Như đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

De-thi-tieng-Anh-ki-2.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

…………………………………primary school THE TEST OF ENGLISH (TERM 2)
Full name:……………………………………… School year: 2007-2008
Class: 3……… Time: 40’
***************************************
1/ Hãy khoanh tròn 1 từ khác loại trong mỗi câu sau: (2đ)
a. how b.the c.what d.where
a. cloudy b. windy c. weather d. sunny
a. father b. mother c. family d. siste
2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (5đ)
How…………books are there?
a. old b. like c. many
I have……………………dog and two cats.
a. a b. two c. three
Nam………………three balls and one cat.
a. is b. has c. have
………………the weather today? It’s hot and sunny.
a. How’s b. What’s c. Where’s
My pet is a………………
a. ship b. bird c. robot
There…………… four cats.
a. are b. is c. am
How many toys……………… you have?
a. do b. does c. are
………………sunny in Da Nang today.
a. they are b. It is c. It
How are you? I’m fine…………
a. thanks b. you c. please
May I………………out?
a. go b. open c. close
3/ Hãy đọc đoạn văn sau đó viết đúng(Đ) hoặc (S) trước các câu dưới đây: (3đ)
This is my small bedroom. There is a desk, a chair and a bed in my bedroom. There is a TV, too. My bed is large. My
other and I sleep in this bed.
Ghi chú: sleep (v): ngủ.
………………1. there are four chair in my bedroom.
………………2. my bed is large.
………………3. there is a TV in my bedroom.
Good luck!

 


…………………………………primary school                             THE TEST OF ENGLISH (TERM 2)

Full name:………………………………………                             School year: 2007-2008

Class: 3………      Time: 40’

 

 ***************************************

1/ Haõy khoanh troøn 1 töø khaùc loaïi trong moãi caâu sau: (2ñ)

       a. how                  b.the              c.what                d.where

       a. cloudy              b. windy        c. weather          d. sunny

       a. father               b. mother       c. family            d. sister

2/ Haõy choïn moät ñaùp aùn ñuùng vaø khoanh troøn: (5ñ)

  1. How…………books are there?

            a. old                               b. like                   c. many

  1. I have……………………dog and two cats.

           a. a                                   b. two                    c. three

  1. Nam………………three balls and one cat.

           a. is                                   b. has                     c. have

  1. ………………the weather today?        It’s hot and sunny.

           a. How’s                           b. What’s               c. Where’s

  1. My pet is a………………

          a. ship                                 b. bird                    c. robot

  1. There…………… four cats.

          a. are                                   b. is                       c. am

  1. How many toys……………… you have?

         a. do                                      b. does                   c. are

  1. ………………sunny in Da Nang today.

         a. they are                            b. It is                     c. It

  1. How are you?          I’m fine…………

         a. thanks                                b. you                     c. please

  1. May I………………out?

    a. go                                        b. open                  c. close

3/ Haõy ñoïc ñoaïn vaên sau ñoù vieát ñuùng(Ñ) hoaëc (S) tröôùc caùc caâu döôùi ñaây: (3ñ)

 This is my small bedroom. There is a desk, a chair and a bed in my bedroom. There is a TV, too. My bed is large. My brother and I sleep in this bed.

       Ghi chuù: sleep (v): nguû.

 

                      ………………1. there are four chair in my bedroom.

                      ………………2. my bed is large.

                      ………………3. there is a TV in my bedroom.

 

Good luck!

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi tiếng Anh kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

LIÊN QUAN