KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ) đề thi Toán 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 76       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
yy6bwq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/3/2010 1:16:20 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
0
Lần tải
76
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
THCS ………………………………….
Lớp:8/ ...
Họ và tên:………………………………………..
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số 8

Điểm:


A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau:)
Câu 1: Rút gọn phân thức: được kết quả.
A. B C. D
Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức là:
A. –1 B. 2x C. D. 
Câu 3. Hãy chọn đa thức thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống trong đẳng thức:
A. x2 + 2 B. x – 4 C. x – 2 D. x2 – 2
Câu 4: Phân thức đối của là:
A. B. C. D. 
Câu 5 MTC của hai phân thức: là.
A. 18 x3y2 B. 3x3y2 C. 3xy D. 54x2y2 Câu 6: kết quả là.
A. x – y B. C D.
Câu 7: kết quả là.
A. x -3 B. -2x C. 2x2 D. x + 3
Câu 8 : Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D. 
B/TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm): Rút gọn các phân thức sau:
a) b) 
Bài 2: (3 điểm): Thực hiện phép tính:
a b c
Bài 3: (1,5 điểm): Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức Q với: y = 0,75
Q =
THCS ………………………………….
Lớp:8/ ...
Họ và tên:………………………………………..
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số 8

Điểm:


A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau:)
Câu 1: Kết quả rút gọn phân thức là:
A. –1 B. 2x C. D. 
Câu 2 : Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D. Câu 3: Phân thức đối của là:
A. B. C. D. 
Câu 4. Hãy chọn đa thức thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống trong đẳng thức:
A. x2 + 2 B. x – 4 C. x – 2 D. x2 – 2 Câu 5: kết quả là.
A. x – y B. C D.
Câu 6: kết quả là.
A. x -3 B. -2x C. 2x2 D. x + 3
Câu 7: MTC của hai phân thức: là.
A. 3x3y2 B. 3xy C. 54x2y2 D. 18 x3y2
Câu 8: Rút gọn phân thức: được kết quả.
A. B C. D
B/TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm): Rút gọn các phân thức sau:
a/. b/. 
Bài 2: (3 điểm): Thực hiện phép tính:
a b c
Bài 3: (1,5 điểm): Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức Q với: x = 0,25
Q =

 


Trường THCS ………………………………….

Lớp:8/ ...

Họ và tên:………………………………………..

 

KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT

Moân: Đại số 8

 

Điểm:

 

A/ TRAÉC NGHIEÄM: (4.0 ñieåm) (Khoanh troøn moät chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng cuûa caùc caâu sau:)

Caâu 1:  Ruùt goïn phaân thöùc: ñöôïc keát quaû.

        A.    B.    C.     D.

Caâu 2: Keát quaû ruùt goïn phaân thöùc laø:

 A. –1   B. 2x    C.     D.

Caâu 3. Haõy choïn ña thöùc thích hôïp döôùi ñaây ñieàn vaøo choã troáng trong ñaúng thöùc:

 A. x2 + 2  B. x – 4   C. x – 2  D. x2 – 2

Caâu 4: Phaân thöùc ñoái cuûa    laø:

 A.   B.    C.       D. 

Caâu 5   MTC cuûa hai phaân thöùc: laø.

 A. 18 x3y2   B. 3x3y2    C. 3xy    D. 54x2y2
Caâu 6: keát quaû laø.

 A. x – y  B.    C.    D.

Caâu 7: keát quaû laø.

 A. x -3   B. -2x    C. 2x2     D. x + 3                              

Caâu 8 : Keát quaû pheùp tính: laø:

 A.          B.                        C.                     D.

B/TÖÏ LUAÄN: (6.0 ñieåm)

Baøi 1: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn caùc phaân thöùc sau:

        a)                                            b)

Baøi 2: (3 ñieåm):  Thöïc hieän pheùp tính:

 a.;  b.;  c.

Baøi 3: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn roài tính giaù trò bieåu thöùc Q vôùi:  y = 0,75

 Q =


Trường THCS ………………………………….

Lớp:8/ ...

Họ và tên:………………………………………..

 

KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT

Moân: Đại số 8

 

Điểm:

 

A/ TRAÉC NGHIEÄM: (4.0 ñieåm) (Khoanh troøn moät chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng cuûa caùc caâu sau:)

Caâu 1: Keát quaû ruùt goïn phaân thöùc laø:

 A. –1   B. 2x    C.    D.

Caâu 2 : Keát quaû pheùp tính: laø:

 A.    B.          C.                        D.                  Caâu 3: Phaân thöùc ñoái cuûa    laø:

 A.   B.    C.       D. 

Caâu 4. Haõy choïn ña thöùc thích hôïp döôùi ñaây ñieàn vaøo choã troáng trong ñaúng thöùc:

 A. x2 + 2  B. x – 4   C. x – 2  D. x2 – 2
Caâu 5: keát quaû laø.

 A. x – y  B.    C.    D.

Caâu 6: keát quaû laø.

 A. x -3   B. -2x    C. 2x2     D. x + 3                              

Caâu 7:   MTC cuûa hai phaân thöùc: laø.

 A. 3x3y2   B. 3xy    C. 54x2y2    D. 18 x3y2

Caâu 8:  Ruùt goïn phaân thöùc: ñöôïc keát quaû.

        A.    B.    C.     D.

B/TÖÏ LUAÄN: (6.0 ñieåm)

Baøi 1: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn caùc phaân thöùc sau:

        a/.                                            b/.

Baøi 2: (3 ñieåm):  Thöïc hieän pheùp tính:

 a/.;  b/.;  c/.

Baøi 3: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn roài tính giaù trò bieåu thöùc Q vôùi:  x = 0,25

 Q =

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

KTRA-1-TIET-CHUoNG-2-DAI-So-8-2DE.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)