ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO đề thi Toán học 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 951       2938      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
7k4ovq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/6/2008 10:57:18 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
2938
Lần tải
951

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
ÔN TẬP VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ
Bài 1 Cho hµm sè: y=(m-2)x+n (d)
T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó ®å thÞ (d) cña hµm sè:
a. §i qua ®iÓm A(-1;2) vµ B(3;-4)
b. C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng  vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng .
c. C¾t ®­êng th¼ng -2y+x-3=0
d. Song song víi ®­êng th¼ng 3x+2y=1.
Bµi 2. Cho hµm sè y=2x2 (P)
a. VÏ ®å thÞ.
b. T×m trªn (P) c¸c ®iÓm c¸ch ®Òu hai trôc täa ®é.
c. Tïy theo m, h·y xÐt sè giao ®iÓm cña (P) víi ®­êng th¼ng y=mx-1.
d. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua A(0;-2) vµ tiÕp xóc víi (P).
Bµi 3. Cho Parabol (P): y=x2 vµ ®­êng th¼ng (d): y=2x+m.
X¸c ®Þnh m ®Ó hai ®­êng ®ã:
a. TiÕp xóc víi nhau. T×m hoµnh ®é tiÕp ®iÓm.
b. C¾t nhau t¹i hai ®iÓm, mét ®iÓm cã hoµnh ®é x=-1.T×m täa ®é ®iÓm cßn l¹i.
c. Gi¶ sö (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B. T×m quÜ tÝch trung ®iÓm I cña AB khi m thay ®æi.
Bµi 4. Cho ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh:
2(m-1)x+(m-2)y=2 (d)
a. T×m m ®Ó ®­êng th¼ng (d) c¾t (P); y=x2 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ
b. T×m täa ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB theo m.
c. T×m m ®Ó (d) c¸ch gèc täa ®é mét kho¶ng lín nhÊt.
d. T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ (d) ®i qua khi m thay ®æi.
ài 5 : ( 2 ®iÓm )
a)T×m c¸c gi¸ trÞ cña a , b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè y = ax + b ®i qua hai ®iÓm
A( 2 ; - 1 ) vµ B ( 
b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = mx + 3 ; y = 3x –7 vµ ®å thÞ cña hµm sè x¸c ®Þnh ë c©u ( a ) ®ång quy .
Bài 6 ( 2 ®iÓm ) .
Cho Parabol (P) : y =  vµ ®ưêng th¼ng (D) : y = px + q .
X¸c ®Þnh p vµ q ®Ó ®ưêng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A ( - 1 ; 0 ) vµ tiÕp xóc víi (P) . T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm .
Bài 7 :
Trong cïng mét hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho parabol (P) : 
vµ ®ưêng th¼ng (D) :
VÏ (P) .
T×m m sao cho (D) tiÕp xóc víi (P) .
Chøng tá (D) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .
Bài 8 Cho hµm sè y = ( m –2 ) x + m + 3 .
T×m ®iÒu kiÖm cña m ®Ó hµm sè lu«n nghÞch biÕn .
T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hµnh ®é lµ 3 .
T×m m ®Ó ®å thÞ c¸c hµm sè y = - x + 2 ; y = 2x –1vµ y = (m – 2 )x + m + 3 ®ång quy .
Bài 9 . Cho hµm sè y = x2 cã ®å thÞ lµ ®ưêng cong Parabol (P) .
Chøng minh r»ng ®iÓm A( - n»m trªn ®ưêng cong (P) .
T×m m ®Ó ®Ó ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = ( m – 1 )x + m ( m R , m 1 ) c¾t
®ưêng cong (P) t¹i mét ®iÓm .
Chøng minh r»ng víi mäi m kh¸c 1 ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = (m-1)x + m lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .
Bài 10 Cho hai ®ưêng th¼ng y = 2x + m – 1 vµ y = x + 2m .
T×m giao ®iÓm cña hai ®ưêng th¼ng nãi trªn .
T×m tËp hîp c¸c giao
Bài 11 Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®ưêng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .
§iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?
T×m a trong hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P) ®i qua A .
ViÕt phư¬ng tr×nh đường th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .
Bài 12 VÏ ®å thÞ hµm sè 
ViÕt phư¬ng tr×nh ®ưêng th¼ng ®i qua hai ®iÓm ( 2 ; -2 ) vµ ( 1 ; - 4 )
T×m giao ®iÓm cña ®ưêng th¼ng võa t×m ®îc víi ®å thÞ trªn .
Bài 13 Trong hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho hµm sè y = 3x + m (*)
1) TÝnh gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè ®i qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( - 2 ; 5 )
2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é lµ - 3 .
3) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é lµ - 5 .
Bài 14 : Cho hµm sè : y =  ( P )
a) TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 0 ; -1 ;  ; -2 .
) BiÕt f(x) =  t×m x .
c) X¸c ®Þnh m ®Ó ®ưêng th¼ng (D) : y = x + m – 1 tiÕp xóc víi (P) .

 


ÔN TẬP VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

 Bài 1 Cho hµm sè: y=(m-2)x+n   (d)

T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó ®å thÞ (d) cña hµm sè:

 a. §i qua ®iÓm A(-1;2) vµ B(3;-4)

 b. C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng .

 c. C¾t ®­êng th¼ng -2y+x-3=0

 d. Song song víi ®­êng th¼ng 3x+2y=1.

Bµi 2. Cho hµm sè y=2x2  (P)

 a. VÏ ®å thÞ.

 b. T×m trªn (P) c¸c ®iÓm c¸ch ®Òu hai trôc täa ®é.

 c. Tïy theo m, h·y xÐt sè giao ®iÓm cña (P) víi ®­êng th¼ng y=mx-1.

 d. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua A(0;-2) vµ tiÕp xóc víi (P).

 

Bµi 3. Cho Parabol (P): y=x2 vµ ®­êng th¼ng (d): y=2x+m.

X¸c ®Þnh m ®Ó hai ®­êng ®ã:

 a. TiÕp xóc víi nhau. T×m hoµnh ®é tiÕp ®iÓm.

 b. C¾t nhau t¹i hai ®iÓm, mét ®iÓm cã hoµnh ®é x=-1.T×m täa ®é ®iÓm cßn l¹i.

 c. Gi¶ sö (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B. T×m quÜ tÝch trung ®iÓm I cña AB khi m thay ®æi.

 

Bµi 4. Cho ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh:

2(m-1)x+(m-2)y=2   (d)

 a. T×m m ®Ó ®­êng th¼ng (d) c¾t (P); y=x2 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ

 b. T×m täa ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB theo m.

 c. T×m m ®Ó (d) c¸ch gèc täa ®é mét kho¶ng lín nhÊt.

 d. T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ (d) ®i qua khi m thay ®æi.

bài 5 : ( 2 ®iÓm )

 a)T×m c¸c gi¸ trÞ cña a , b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè y = ax + b ®i qua hai ®iÓm

A( 2 ; - 1 ) vµ B (

 b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = mx + 3 ; y = 3x –7 vµ ®å thÞ cña hµm sè x¸c ®Þnh ë c©u ( a ) ®ång quy .


 

 

Bài 6 ( 2 ®iÓm ) .

Cho Parabol (P) : y = vµ ®ư­êng th¼ng (D) : y = px + q .

X¸c ®Þnh p vµ q ®Ó ®ư­êng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A ( - 1 ; 0 ) vµ tiÕp  xóc víi (P) . T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm .

Bài 7 :

 Trong cïng mét hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho parabol (P) :

vµ ®­ưêng th¼ng (D) :

a)     VÏ (P) .

b)    T×m m sao cho (D) tiÕp xóc víi (P) .

c)     Chøng tá (D) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

Bài 8 Cho hµm sè y = ( m –2 ) x + m + 3 .

a)     T×m ®iÒu kiÖm cña m ®Ó hµm sè lu«n nghÞch biÕn .

b)    T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hµnh ®é lµ 3 .

c)     T×m m ®Ó ®å thÞ c¸c hµm sè y = - x + 2 ; y = 2x –1vµ y = (m – 2 )x + m + 3 ®ång quy .

 

Bài 9 . Cho hµm sè y = x2 cã ®å thÞ lµ ®ư­êng cong Parabol (P) .

a)     Chøng minh  r»ng ®iÓm A( - n»m trªn ®ư­êng cong (P) .

b)    T×m m ®Ó ®Ó ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = ( m – 1 )x + m ( m R , m 1 ) c¾t

 ®ư­êng cong (P) t¹i mét ®iÓm .

c)     Chøng minh r»ng víi mäi m kh¸c 1 ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = (m-1)x + m lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

 

Bài 10 Cho hai ®­ưêng th¼ng y = 2x + m – 1 vµ y = x + 2m .

a)     T×m  giao ®iÓm cña hai ®­ưêng th¼ng nãi trªn .

T×m tËp hîp c¸c giao

 

Bài 11 Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®ư­êng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .

a)     §iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?

b)    T×m a trong hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P) ®i qua A .

c)     ViÕt phư­¬ng tr×nh đư­ng th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .

 

Bài 12 VÏ ®å thÞ hµm sè

1)    ViÕt phư­¬ng tr×nh ®ư­êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm ( 2 ; -2 ) vµ ( 1 ; - 4 )

2)    T×m giao ®iÓm cña ®ư­êng th¼ng võa t×m ®­îc víi ®å thÞ trªn .

Bài 13 Trong hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho hµm sè y = 3x + m  (*)

 1) TÝnh gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè ®i qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( - 2 ; 5 )

 2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é lµ - 3 .

 3) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã  tung ®é lµ - 5 .


 

Bài 14 : Cho hµm sè : y = ( P )

a) TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 0 ; -1 ; ; -2 .

b) BiÕt f(x) = t×m x .

c) X¸c ®Þnh m ®Ó ®­ưêng th¼ng (D) : y = x + m – 1 tiÕp xóc víi (P) .

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

ON-TAP-VAO-LOP-10-CHUYEN-DE-HAM-SO.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)