Ôn thi Olympic Tiếng anh TH

đề thi Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 13       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7mi4tq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/29/2009 1:53:16 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.23 M
Lần xem
0
Lần tải
13
File đã kiểm duyệt an toàn

Olympic - Tiếng Anh Tiểu học Test: English : PhầnI. Nghe hiểu: 10 câu(10đ) Bài tập1. Listen and number ( nghe và điền số) We have an English lesson on monday. During English lessons We lean to speak E,xem chi tiết và tải về đề thi Ôn thi Olympic Tiếng anh TH, Đề Thi Ngữ Văn , Đề thi Ôn thi Olympic Tiếng anh TH, doc, 1 trang, 0.23 M, Ngữ văn chia sẽ bởi Hùng Phạm Xuân đã có 13 download

LINK DOWNLOAD

on-thi-Olympic-Tieng-anh-TH.doc[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Olympic - Tiếng Anh Tiểu học
Test: English :
PhầnI. Nghe hiểu: 10 câu(10đ)
Bài tập1. Listen and number ( nghe và điền số)
We have an English lesson on monday.
During English lessons We lean to speak English.

It is thursday to

We sing English songs

English Is my favourite subfect.
(Or) listen and cheek
1: a – Chicken b - Fish
2: a - Orange juice b - Milk
Bài tập 2: Listen and cheek T/ F ( True / False)
That’s my friend ....
His name’s peter....
He’s from England....
He can speak Vietnamese....
He’s drawing a picture.....
Phần II. Kiến thức ngôn ngữ.(20 câu) 10đ.
Bài tập1. Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác với các từ còn lại.( Circle the odd on out).
1- Fish Chicken Juice Meat
2 – Teacher Doctor Engineer Food
3 – Breakfart Lunch Drink Dinne
4 – Like Orange Apple Banana
5 – Draw Mum Play Learn
6 – Fifteen Twenty Thirty Music
Bài tập 2. Em hãy hoàn thành các câu sau, sử dụng các tranh gợi ý:
VD: He has
eakfast .. Humpurger... in the morning.
1.-They are play.......................... 
2. –It is..............................O’clock. 
3. –These are ..................................
4.-I am ...................................Musics now.
5.- My.......................as an Engineer 
Bài tập 3. Em hãy sắp xếp các câu trong cột B cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A.
VD: How old are you? – I am ten years old.
A B
1.- What time is it now? a – Yes, I like.
2. – What’s her Job? b – She’s a nurse.
3.- What do you do during c – It’s 8 oclock.
Vietnamese lesson?
4. – When do you have English? d – I have English monday and
Friday.
5. – Would you like some milk? E – We learn to read ....wite
Vietnamese .
1 2 3 4 5
Bài tập 4:Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau sử dụng từ cho sẵn .(Complete the dialogue ) (Page 41) quyển 2.
Thanhks

Have

Math

Are

what


A :Hi , Nam, How (1) ......................you?
B :I’am fine (2) ......................
A :Do you (3) .......................English today?
B :No, we don’t
A :(4) .......................Subjects do you have to day?
B :(5).........................and Science.
Phần III -Đọc hiểu 10 câu (10đ)
Bài tập 1:Em hãy nhìn các thông tin trong bảng và viết thành đoạn văn.
My friend’s name is Hoang Quynh Hoa . She is 12 years old . She was born on 26th March 1998 in Thanh Hoa. She lives at 15 Trương Thi street, Thanh Hoa. She lives in a big house with he parentss. She’s a student at Trương thi primary school.She studies well. Her favourite subject in school in Art.
Name : ...................................................
Age : .......................................................
Place of birth : ................................................
Home drers :................................................
School :......................................................
Bài tập 2: Em hãy đọc đoạn văn và điền các thông tin vào bảng sử dụng các từ gợi ý để điền vào chổ trống .
My name’s Hung.I am a student of Phu Loc primary school. I am .........years old


3

5

12

I live in a (1)..........with a family. There are (2)...............people in my family:my mother, my father and me. I eat rice, beef and drink (3)..............
In the morning, I study at school.In the afternoon.I play(4).............
I like whatch(5)..............in the evening.
Cinema
Shop
House


One
Two
Three


Orange
fish
Meat


friends
Football
Chicken


Radio
music
televition


Phần IV:(10đ)
Em hãy viết một đoạn văn

Olympic   -    TiÕng Anh TiÓu häc

Test: English   : 40

PhÇnI. Nghe hiÓu: 10 c©u(10®)

Bµi tËp1. Listen and number ( nghe vµ ®iÒn sè)

 

    We have an English lesson on monday.

 

     During English lessons We lean to speak English.

 

     It is thursday to

   

    We sing English songs

  

    English Is my favourite subfect.

 

(Or) listen and cheek

1:  a – Chicken                                            b  - Fish

2:  a  - Orange juice                                     b  - Milk

 

Bµi tËp 2: Listen and cheek   T/ F  ( True / False)

  1. That’s my friend ....
  2. His name’s peter....
  3. He’s from England....
  4. He can speak Vietnamese....
  5. He’s drawing a picture.....

 

 

PhÇn II. KiÕn thøc ng«n ng÷.(20 c©u) 10®.

Bµi tËp1. Em h·y khoanh trßn ch÷ c¸i chØ mét tõ kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i.( Circle the odd on out).

 

1- Fish              Chicken                       Juice                   Meat

2 – Teacher        Doctor                        Engineer             Food

3 – Breakfart      Lunch                         Drink                  Dinner

4 – Like              Orange                       Apple                  Banana

5 – Draw            Mum                           Play                    Learn

6 – Fifteen          Twenty                       Thirty                 Music

Bµi tËp 2. Em h·y hoµn thµnh c¸c c©u sau, sö dông c¸c tranh gîi ý:

 

  • VD: He has breakfast .. Humpurger... in the morning.

 

                     

                                          

 

  1.-They are play..........................                        

 

 

2. –It is..............................O’clock.          

 

 

 

 

 

3. –These are ..................................     

 

 

 

 

 

4.-I am ...................................Musics now.

 

 

5.- My.......................as an Engineer                 

Bµi tËp 3. Em h·y s¾p xÕp c¸c c©u trong cét B cho phï hîp víi néi dung c¸c c©u trong cét A.

VD: How old are you? – I am ten years old.

 

                     A                                                              B

1.- What time is it now?                                 a – Yes, I like.

2. – What’s her Job?                                      b – She’s a nurse.

3.- What do you do during                             c – It’s 8 oclock.

      Vietnamese lesson?                               

 

  4. – When do you have English?                   d – I have English monday and                                                                                                        

                                                                             Friday.

5. – Would you like some milk?                   E – We learn to read ....wite                                                                                                                         

                                                                          Vietnamese  .

       1                     2                       3                     4                       5

Bµi tËp 4:Em h·y hoµn thµnh ®o¹n héi tho¹i sau sö dông tõ cho s½n .(Complete the dialogue ) (Page 41) quyÓn 2.

 

Thanhks

 

Have

 

Mathr

 

Are

 

what

 

A :Hi ,  Nam,      How (1) ......................you?

B :I’am fine (2)                 ......................

A :Do you (3)                   .......................English today?

B :No, we don’t

A :(4) .......................Subjects do you have to day?

B :(5).........................and Science.

PhÇn III -§äc hiÓu 10 c©u (10®)

Bµi tËp 1:Em h·y nh×n c¸c th«ng tin trong b¶ng vµ viÕt thµnh ®o¹n v¨n.

My friend’s name is Hoang Quynh Hoa . She is 12 years old . She was born on 26th March 1998 in Thanh Hoa. She lives at 15 Tr­¬ng Thi street, Thanh Hoa. She lives in a big house with he parentss. She’s a student at Tr­¬ng thi primary school.She studies well. Her favourite subject in school in Art.

 

Name : ...................................................

Age :  .......................................................  

Place of birth : ................................................

Home drers :................................................

School :......................................................

Bµi tËp 2: Em h·y ®äc ®o¹n v¨n vµ ®iÒn c¸c th«ng tin vµo b¶ng sö dông c¸c tõ gîi ý ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng .

 

My name’s Hung.I am a student of Phu Loc primary school. I am .........years old

 

 

3

 

5

 

12

I live in a (1)..........with a family. There are (2)...............people in my family:my mother, my father and me. I eat rice, beef and drink (3)..............

In the morning, I study at school.In the afternoon.I play(4).............

I like whatch(5)..............in the evening.

Cinema

Shop

House

One

Two

Three

Orange 

fish

Meat

friends

Football

Chicken

Radio

music

televition

 

PhÇn IV:(10®)

Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n (víi kho¶ng 50-70 tõ) sö dông tõ gîi ý .

VD : Lan/ student =>This is Lan, she is a student.

1.She / 7.00am...................................................................................................

2. She / 7.30am..................................................................................................

3.She / 8.00am ..................................................................................................

4.She / 8.00pm ..................................................................................................

5.She / 9.00pm ..................................................................................................

 

PhÇn VI: Trß ch¬i gi¶i «ch÷ t×m 5 danh tõ chØ con vËt.

T

R

E

V

C

I

E

Q

S

P

L

S

D

J

O

R

H

V

E

O

E

K

P

S

L

T

P

J

F

L

B

T

M

B

H

A

G

M

E

U

K

P

A

B

H

N

A

V

M

O

N

K

E

Y

R

W

J

W

T

I

G

E

R

A

 

The end


§¸p ¸n

PhÇnI. Nghe hiÓu: 10 c©u(10®)

Bµi tËp1. Listen and number ( nghe vµ ®iÒn sè)

 

2     We have an English lesson on monday.

 

4     During English lessons We lean to speak English.

 

1     It is thursday to

   

5    We sing English songs

  

3    English Is my favourite subfect.

 

Bµi tËp 2 listen and cheek

1:  a – Chicken                                            b  - Fish

2:  a  - Orange juice                                     b  - Milk

 

PhÇn II. KiÕn thøc ng«n ng÷.(20 c©u) 10®.

Bµi tËp1. Em h·y khoanh trßn ch÷ c¸i chØ mét tõ kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i.( Circle the odd on out).

 

VÝ dô: Fish              Chicken                  Juice                   Meat

1 – Teacher        Doctor                        Engineer             Food

2 – Breakfart      Lunch                         Drink                  Dinner

3 – Like              Orange                       Apple                  Banana

4 – Draw            Mum                           Play                    Learn

5 – Fifteen          Twenty                       Thirty                 Music

 

Bµi tËp 2. Em h·y hoµn thµnh c¸c c©u sau, sö dông c¸c tranh gîi ý:

 

  • VD: He has breakfast .. Humpurger... in the morning.

 

                     

                                          

 

  1.-They are play........ball..................                        

 

 

 

 

2. –It is.......1h30'.......................O’clock.          

 

 

 

 

 

3. –These are .........books.........................     

 

 

 

 

 

4.-I am ...........learn........................Musics now.

 

 

5.- My....father...................as an Engineer                 

 

 

Bµi tËp 3. Em h·y s¾p xÕp c¸c c©u trong cét B cho phï hîp víi néi dung c¸c c©u trong cét A.

VD: How old are you? – I am ten years old.

 

                     A                                                              B

1.- What time is it now?                                 a – Yes, I like.

2. – What’s  her Job?                                      b – She’s a nurse.

3.- What do you do during                             c – It’s 8 oclock.

      Vietnamese lesson?                               

 

  4. – When do you have English?                   d – I have English monday and                                                                                                        

                                                                             Friday.

5. – Would you like some milk?                    E – We learn to read ....wite                                                                                                                         

                                                                          Vietnamese  .

       1 - c                    2 - b                     3 - ®                    4- d                5- a

Bµi tËp 4:Em h·y hoµn thµnh ®o¹n héi tho¹i sau sö dông tõ cho s½n .(Complete the dialogue ) (Page 41) quyÓn 2.

 

Thanhks

 

Have

 

Maths

 

Are

 

what

 

A :Hi ,  Nam,      How (1) ...are...................you?

B :I’am fine (2)                 ...Thanhks...................

A :Do you (3)                   ... Have....................English today?

B :No, we don’t

A :(4) .......... what.............Subjects do you have to day?

B :(5).......... Maths...............and Science.

PhÇn III -§äc hiÓu 10 c©u (10®)

Bµi tËp 1:Em h·y nh×n c¸c th«ng tin trong b¶ng vµ viÕt thµnh ®o¹n v¨n.

My friend’s name is Hoang Quynh Hoa . She is 12 years old . She was born on 26th March 1998 in Thanh Hoa. She lives at 15 Tr­¬ng Thi street, Thanh Hoa. She lives in a big house with he parentss. She’s a student at Tr­¬ng thi primary school.She studies well. Her favourite subject in school in Art.

 

Name : .............Hoang Quynh Hoa......................................

Age :  ..................12.....................................  

Month of birth : ..26.th March, 1998.............................................

Place of birth: Thanh Hoa

Home drers :..15 - Truong Thi  Street........................................

School :.....TruongThi primary,.school................................................

Bµi tËp 2: Em h·y ®äc ®o¹n v¨n vµ ®iÒn c¸c th«ng tin vµo b¶ng sö dông c¸c tõ gîi ý ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng .

 

My name’s Hung.I am a student of Phu Loc primary school. I am .........years old

 

 

a-3

 

b- 5

 

c - 12

I live in a (1)..........with a family. There are (2)...............people in my family:my mother, my father and me. I eat rice, beef and drink (3)..............

In the morning, I study at school.In the afternoon.I play(4).............

I like whatch(5)..............in the evening.

Cinema

Shop

House

One

Two

Three

Orange 

fish

Meat

friends

Football

Chicken

Radio

music

televition

 

PhÇn IV:(10®)

Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n (víi kho¶ng 50-70 tõ) sö dông tõ gîi ý .

VD : Lan/ student =>This is Lan, she is a student.

She is Huong, she's a student, she gets up at 7.00 am. She h¸ breakfast at 7.30 am.She goes to school at 8.00 am. She do/does homework at 8.00 p.m. She goes to bed at 9.00 p.m.

 

PhÇn VI: Trß ch¬i gi¶i «ch÷ t×m 5 danh tõ chØ con vËt.

A

C

R

I

E

D

M

W

C

T

R

E

V

C

I

E

Q

F

S

P

L

S

D

J

O

A

Q

H

V

E

O

E

K

P

S

R

L

T

P

J

F

L

B

T

V

M

B

H

A

G

M

E

U

S

K

P

A

B

H

N

A

V

K

M

O

N

K

E

Y

R

W

T

J

W

T

I

G

E

R

A

B

 

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Ôn thi Olympic Tiếng anh TH
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU