tn hàm số 10

đề thi Đại số
  Đánh giá    Viết đánh giá
 206       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8sto0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/26/2016 2:43:30 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
206
File đã kiểm duyệt an toàn

Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ (-(; 1/2 ]c/ [1/2; + () { 2 }d/ (-(; 1/2 ] { -2 } Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ Rc/ (-2; 2 )d/ R (-2; 2) Hàm số chẵn trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số lẻ trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số..,xem chi tiết và tải về đề thi tn hàm số 10, Đề Thi Đại Số , Đề thi tn hàm số 10, doc, 1 trang, 0.00 M, Đại số chia sẽ bởi phong đào đông đã có 206 download

LINK DOWNLOAD

tn-ham-so-10.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ (-(; 1/2 ] c/ [1/2; + () { 2 } d/ (-(; 1/2 ] { -2 }
Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ R c/ (-2; 2 ) d/ R (-2; 2)
Hàm số chẵn trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ 
Hàm số lẻ trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ 
Hàm số dưới đây đồng biến trên khoảng (0;1) là: a/ y = -2x + 3 b/ y = 1/(x + 2) c/ y = 3x - 1 d/ 
Đồ thị hàm số dưới đây có phương trình trục đối xứng x = -1 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Cho hàm số . Khi đó: a/ hàm số đồng biến trên ( 5/2; + () b/ hàm số đồng biến trên ( 0; 5) c/ hàm số nghịch biến trên ( 5/2; + () d/ hàm số nghịch biến trên ( - (; 5)
Đồ thị hàm số dưới đây có toạ độ đỉnh (-2; 1) là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Đồ thị hàm số có toạ độ đỉnh là: a/ (-1/3; 2/3 ) b/ (-1/3; -2/3 ) c/ (1/3; -2/3 ) d/ (1/3; 2/3 )
Hàm số dưới đây có giá trị nhỏ nhất khi x = 3/4 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Hàm số dưới đây có giá trị lớn nhất bằng 9/16 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Đồ thị hàm số dưới đây đi qua A (1; -2) với mọi m là hàm số: a/ y = mx -m - 2 b/ y = mx +m - 2 c/ y = mx +m + 2 d/ y = mx -m + 2
Cho các hàm số y = - 2x + 3, , y = (x - 1)/ ( x + 1). Số đồ thị đi qua M(1; 0) là: a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ 3
Hàm số có đồ thị bên dưới. Khi đó các hệ số a, b , c thoả mãn: a/ a > 0, b < 0, c > 0 b/ a < 0, b < 0, c > 0 c/ a > 0, b > 0, c > 0 d/ a < 0, b < 0, c < 0

Cho (P): . Tịnh tiến (P) sang phải 2 đơn vị rồi tịnh tiến lên 1 đơn vị ta được đồ thị hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Cho (P): và (P`): . (P) biến đổi sang (P`) bằng cách: a/ Tịnh tiến (P) sang trái 1 đơn vị rồi tịnh tiến lên 3 đơn vị b/ Tịnh tiến (P) sang trái 1 đơn vị rồi tịnh tiến xuống 3 đơn vị c/ Tịnh tiến (P) sang phải 3 đơn vị rồi tịnh tiến lên 1 đơn vị d/Tịnh tiến (P) sang phải 3 đơn vị rồi tịnh tiến xuống 1 đơn vị
Đáp án: 1d, 2b, 3a ,4b, 5c, 6d, 7c, 8c, 9d, 10d, 11b, 15b, 16a, 12a, 13c, 14

 


GV : Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám                                                               trang 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Hµm sè f(x) = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
  a/ R \ {-2; 2}  b/ (-; 1/2 ]  c/ [1/2; + ) \ { 2 }  d/ (-; 1/2 ] \ { -2 }
 2. Hµm sè f(x) = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
  a/ R \ {-2; 2}  b/ R   c/ (-2;  2 )  d/ R \ (-2; 2)
 3. Hµm sè ch½n trong c¸c hµm sè sau ®©y lµ :
  a/   b/  c/   d/
 4. Hµm sè lÎ trong c¸c hµm sè sau ®©y lµ :
  a/   b/   c/   d/
 5. Hµm sè d­íi ®©y ®ång biÕn trªn kho¶ng (0;1) lµ:
  a/ y = -2x + 3  b/ y = 1/(x + 2)  c/ y = 3x - 1  d/
 6. §å thÞ hµm sè d­íi ®©y cã ph­¬ng tr×nh trôc ®èi xøng x = -1 lµ hµm sè:
  a/   b/  c/  d/
 7. Cho hµm sè . Khi ®ã:
  a/ hµm sè ®ång biÕn trªn ( 5/2; + )   b/ hµm sè ®ång biÕn trªn ( 0; 5)
  c/ hµm sè nghÞch biÕn trªn ( 5/2; + )   d/ hµm sè nghÞch biÕn trªn ( - ; 5)
 8. §å thÞ hµm sè d­íi ®©y cã to¹ ®é ®Ønh (-2; 1) lµ hµm sè:
  a/  b/  c/   d/
 9. §å thÞ hµm sè  cã to¹ ®é ®Ønh lµ:
  a/ (-1/3; 2/3 )   b/ (-1/3; -2/3 )   c/ (1/3; -2/3 )   d/ (1/3; 2/3 )
 10. Hµm sè d­íi ®©y cã gi¸ trÞ nhá nhÊt khi x = 3/4 lµ hµm sè:
  a/  b/  c/  d/
 11. Hµm sè d­íi ®©y cã gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng 9/16 lµ hµm sè:
  a/  b/  c/  d/
 12. §å thÞ hµm sè d­íi ®©y ®i qua A (1; -2) víi mäi m lµ hµm sè:
  a/ y = mx -m - 2  b/ y = mx +m - 2  c/ y = mx +m + 2  d/ y = mx -m + 2
 13. Cho c¸c hµm sè y = - 2x + 3,  , y = (x - 1)/ ( x + 1). Sè ®å thÞ ®i qua M(1; 0) lµ:
  a/ 0  b/ 1   c/ 2   d/ 3
 14. Hµm sè cã ®å thÞ bªn d­íi. Khi ®ã c¸c hÖ sè a, b , c tho¶ m·n:
  a/ a > 0, b < 0, c > 0 b/ a < 0, b < 0, c > 0      c/ a > 0, b > 0, c > 0    d/ a < 0, b < 0, c < 0 

                     

 1. Cho (P): . TÞnh tiÕn (P) sang ph¶i 2 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn lªn 1 ®¬n vÞ ta ®­îc ®å thÞ hµm sè:
  a/  b/   c/  d/
 2. Cho (P): vµ (P'): . (P) biÕn ®æi sang (P') b»ng c¸ch:
  a/ TÞnh tiÕn (P) sang tr¸i 1 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn lªn 3 ®¬n vÞ
  b/ TÞnh tiÕn (P) sang tr¸i 1 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn xuèng 3 ®¬n vÞ
  c/ TÞnh tiÕn (P) sang ph¶i 3 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn lªn 1 ®¬n vÞ
  d/TÞnh tiÕn (P) sang ph¶i 3 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn xuèng 1 ®¬n vÞ

                          Đáp án: 1d, 2b, 3a ,4b, 5c, 6d, 7c, 8c, 9d, 10d, 11b, 15b, 16a, 12a, 13c, 14b

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về tn hàm số 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

 • tn hàm số 10
  Đại số

  tn hàm số 10

  Đề thi Đại số

  Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ (-(; 1/2 ]c/ [1/2; + () { 2 }d/ (-(; 1/2 ] { -2 } Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ Rc/ (-2; 2 )d/ R (-2; 2) Hàm số chẵn trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số lẻ trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số..

 • TN hàm số 10
  Toán 10

  TN hàm số 10

  Đề thi Toán 10

  CHUYÊN ĐỀ: HÀM SỐ Đại cương về hàm số Tập xác định của hàm số là: A) B) C) D) Tập xác định của hàm số là: A) D = (–1; 1) B) D = (–1; 1]C) D = (–(; 1] {–1} D) D = (–(; –1] ( (1; +( ) Tập xác định của hàm số là: A) B) C) D) Xác định để hàm số có tập xác định là A) B) C) D)..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU