TN HAM SO MU LORARIT DAY DU đề thi Toán 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 373       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
nj4n0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/4/2016 7:44:35 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
373
File đã kiểm duyệt an toàn

Luỹ thừa Câu1: Tính: K = ta được: A. 12B. 16C. 18D. 24 Câu2: Tính: K = ta được A. 10B. -10C. 12D. 15 Câu3: Tính: K = ta được A. B. C. D. Câu4: Tính: K = ta được A. 90B. 121C. 120D. 125 Câu5: Tính: K = ta được A. 2B. 3C. -1D. 4 Câu6: Cho a là một số dương, biểu thức viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Luỹ thừa
Câu1: Tính: K = ta được:
A. 12 B. 16 C. 18 D. 24
Câu2: Tính: K = ta được
A. 10 B. -10 C. 12 D. 15
Câu3: Tính: K = ta được
A. B. C. D.
Câu4: Tính: K = ta được
A. 90 B. 121 C. 120 D. 125
Câu5: Tính: K = ta được
A. 2 B. 3 C. -1 D. 4
Câu6: Cho a là một số dương, biểu thức viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A. B. C. D.
Câu7: Biểu thức aviết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A. B. C. D.
Câu8: Biểu thức x > 0) viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A. B. C. D.
Câu9: Cho f(x) = Khi đó f(0,09) bằng:
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4
Câu10: Cho f(x) = Khi đó fbằng:
A. 1 B. C. D. 4
Câu11: Cho f(x) = Khi đó f(2,7) bằng:
A. 2,7 B. 3,7 C. 4,7 D. 5,7
Câu12: Tính: K = ta được:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu13: Trong các phương trình sau đây, phương trình nào có nghiệm?
A. + 1 = 0 B. C. D.
Câu14: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. B.
C. D.
Câu15: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. B. C. D.
Câu16: Cho (( > ((. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. ( < ( B. ( > ( C. ( + ( = 0 D. (.( = 1
Câu17: Cho K = biểu thức rút gọn của K là:
A. x B. 2x C. x + 1 D. x - 1
Câu18: Rút gọn biểu thức: ta được:
A. 9a2b B. -9a2b C. D. Kết quả khác
Câu19: Rút gọn biểu thức: ta được:
A. x4(x + 1) B. C. D.
Câu20: Rút gọn biểu thức: ta được:
A. B. C. D.
Câu21: Biểu thức K = viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là:
A. B. C. D.
Câu22: Rút gọn biểu thức K = ta được:
A. x2 + 1 B. x2 + x + 1 C. x2 - x + 1 D. x2 - 1
Câu23: Nếu thì giá trị của ( là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu24: Cho Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. -3 < ( < 3 B. ( >

Luü thõa

C©u1: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 12  B. 16  C. 18  D. 24

C©u2: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 10  B. -10  C. 12  D. 15

C©u3: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A.   B.   C.   D.

C©u4: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 90  B. 121  C. 120  D. 125

C©u5: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 2  B. 3  C. -1  D. 4

C©u6: Cho a lµ mét sè d­¬ng, biÓu thøc viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u7: BiÓu thøc aviÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u8: BiÓu thøc (x > 0) viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u9: Cho f(x) = . Khi ®ã f(0,09) b»ng:

 A. 0,1  B. 0,2  C. 0,3  D. 0,4

C©u10: Cho f(x) = . Khi ®ã f b»ng:

 A. 1  B.   C.   D. 4

C©u11: Cho f(x) = . Khi ®ã f(2,7) b»ng:

 A. 2,7  B. 3,7  C. 4,7  D. 5,7

C©u12: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 5  B. 6  C. 7  D. 8

C©u13: Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ®©y, ph­¬ng tr×nh nµo cã nghiÖm?

 A. + 1 = 0  B.  C.  D.

C©u14: MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A.   B.

 C.   D.

C©u15: Chän mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A.   B.   C.  D.

C©u16: Cho  > . KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. <   B. >   C. + = 0  D. . = 1

C©u17: Cho K = . biÓu thøc rót gän cña K lµ:

 A. x  B. 2x  C. x + 1 D. x - 1

C©u18: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. 9a2b  B. -9a2b C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u19: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. x4(x + 1)  B.   C. -  D.

C©u20: Rót gän biÓu thøc: : , ta ®­îc:

 A.   B.   C.   D.

C©u21: BiÓu thøc K = viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tØ lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u22: Rót gän biÓu thøc K = ta ®­îc:

 A. x2 + 1  B. x2 + x + 1  C. x2 - x + 1  D. x2 - 1

C©u23: NÕu th× gi¸ trÞ cña lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u24: Cho . MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. -3 < < 3  B. > 3  C. < 3  D. R

C©u25: Trôc c¨n thøc ë mÉu biÓu thøc ta ®­îc:

 A.   B.   C.  D.

C©u26: Rót gän biÓu thøc (a > 0), ta ®­îc:

 A. a  B. 2a  C. 3a  D. 4a

C©u27: Rót gän biÓu thøc (b > 0), ta ®­îc:

 A. b  B. b2  C. b3  D. b4

C©u28: Rót gän biÓu thøc (x > 0), ta ®­îc:

 A.   B.   C.   D.

C©u29: Cho . Khi ®o biÓu thøc K = cã gi¸ trÞ b»ng:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u30: Cho biÓu thøc A = . NÕu a = vµ b = th× gi¸ trÞ cña A lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

 

 

 

Hµm sè Luü thõa

C©u1: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. [-1; 1] B. (-; -1] [1; +)  C. R\{-1; 1}  D. R

C©u2: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. R  B. (0; +)) C. R\ D.

C©u3: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. [-2; 2] B. (-: 2] [2; +)  C. R  D. R\{-1; 1}

C©u4: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. R  B. (1; +) C. (-1; 1) D. R\{-1; 1}

C©u5: Hµm sè y = cã ®¹o hµm lµ:

 A. y’ =  B. y’ =  C. y’ =  D. y’ =

C©u6: Hµm sè y = cã ®¹o hµm f’(0) lµ:

  A.    B.    C. 2  D. 4

C©u7: Cho hµm sè y = . §¹o hµm f’(x) cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. R  B. (0; 2) C. (-;0) (2; +)  D. R\{0; 2}

C©u8: Hµm sè y = cã ®¹o hµm lµ:

 A. y’ =  B. y’ =  C. y’ =       D. y’ =

C©u9: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A.   B.   C. 2  D. 4

C©u10: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 1  B.   C.   D. 4

C©u11: Trong c¸c hµm sè sau ®©y, hµm sè nµo ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng nã x¸c ®Þnh?

 A. y = x-4 B. y  = C. y = x4 D. y =

C©u12: Cho hµm sè y = . HÖ thøc gi÷a y vµ y” kh«ng phô thuéc vµo x lµ:

 A. y” + 2y = 0  B. y”  - 6y2 = 0 C. 2y” - 3y = 0  D. (y”)2 - 4y = 0

C©u13: Cho hµm sè y = x-4. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. §å thÞ hµm sè cã mét trôc ®èi xøng.  B. §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm (1; 1) 

 C. §å thÞ hµm sè cã hai ®­êng tiÖm cËn  D. §å thÞ hµm sè cã mét t©m ®èi xøng

C©u14: Trªn ®å thÞ (C) cña hµm sè y = lÊy ®iÓm M0 cã hoµnh ®é x0 = 1. TiÕp tuyÕn cña (C) t¹i ®iÓm M0 cã ph­¬ng tr×nh lµ:

 A. y =   B. y =  C. y  =  D. y =

C©u15: Trªn ®å thÞ cña hµm sè y = lÊy ®iÓm M0 cã hoµnh ®é x0 = . TiÕp tuyÕn cña (C) t¹i ®iÓm M0 cã hÖ sè gãc b»ng:

 A. + 2 B. 2   C. 2 - 1 D. 3

 

L«garÝt

C©u1: Cho a > 0 vµ a 1. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. cã nghÜa víi x   B. loga1 = a vµ logaa = 0

 C. logaxy = logax.logay  D. (x > 0,n 0)

C©u2: Cho a > 0 vµ a 1, x vµ y lµ hai sè d­¬ng. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A.    B.

 C.  D.

C©u3: b»ng:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u4: (a > 0, a 1) b»ng:

 A. -  B.   C.   D. 4

C©u5: b»ng:

 A.   B.   C. -  D. 3

C©u6: b»ng:

 A. 4  B. 3  C. 2  D. 5

C©u7: b»ng:

 A. 3  B.   C.   D. 2

C©u8: b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u9: b»ng:

 A. 200  B. 400  C. 1000 D. 1200

C©u10: b»ng:

 A. 4900 B. 4200 C. 4000 D. 3800

C©u11: b»ng:

 A. 25  B. 45  C. 50  D. 75

C©u12: (a > 0, a 1, b > 0) b»ng:

 A.  B.   C.  D.

C©u13: NÕu th× x b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u14: NÕu th× x b»ng:

 A.   B.   C. 4  D. 5

C©u15: b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u16: NÕu (a > 0, a 1) th× x b»ng:

 A.   B.   C.   D. 3

C©u17: NÕu (a > 0, a 1) th× x b»ng:

 A.  B.   C. 8  D. 16

C©u18: NÕu (a, b > 0) th× x b»ng:

 A.  B.  C. 5a + 4b D. 4a + 5b

C©u19: NÕu (a, b > 0) th× x b»ng:

 A.  B.  C.  D.

C©u20: Cho lg2 = a. TÝnh lg25 theo a?

 A. 2 + a  B. 2(2 + 3a)  C. 2(1 - a)  D. 3(5 - 2a)

C©u21: Cho lg5 = a. TÝnh theo a?

 A. 2 + 5a  B. 1 - 6a  C. 4 - 3a  D. 6(a - 1)

C©u22: Cho lg2 = a. TÝnh lgtheo a?

 A. 3 - 5a  B. 2(a + 5)  C. 4(1 + a)  D. 6 + 7a

C©u23: Cho . Khi ®ã tÝnh theo a lµ:

 A. 3a + 2  B.   C. 2(5a + 4)  D. 6a - 2

C©u24: Cho . Khi ®ã log318 tÝnh theo a lµ:

 A.   B.   C. 2a + 3  D. 2 - 3a

C©u25: Cho log. Khi ®ã tÝnh theo a vµ b lµ:

 A.   B.   C. a + b  D.

C©u26: Gi¶ sö ta cã hÖ thøc a2 + b2 = 7ab (a, b > 0). HÖ thøc nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A.   B.

 C.   D. 4

C©u27: b»ng:

 A. 8  B. 9  C. 7  D. 12

C©u28: Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× biÓu thøc cã nghÜa?

 A. 0 < x < 2  B. x > 2  C. -1 < x < 1  D. x < 3

C©u29: TËp hîp c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó biÓu thøc cã nghÜa lµ:

 A. (0; 1)  B. (1; +)  C. (-1; 0) (2; +) D. (0; 2) (4; +)

C©u30: b»ng:

 A. 4  B. 3  C. 2  D. 1

 

 

 

 

 

 

Hµm sè mò - hµm sè l«garÝt

C©u1: T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. Hµm sè y = ax víi 0 < a < 1 lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn (-: +)

 B. Hµm sè y = ax víi a > 1 lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn (-: +)

 C. §å thÞ hµm sè y = ax (0 < a 1) lu«n ®i qua ®iÓm (a ; 1)

 D. §å thÞ c¸c hµm sè y = ax vµ y = (0 < a 1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc tung

C©u2: Cho a > 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. ax > 1 khi x > 0

 B. 0 < ax < 1 khi x < 0

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. Trôc tung lµ tiÖm cËn ®øng cña ®å thÞ hµm sè y = ax

C©u3: Cho 0 < a < 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. ax > 1 khi x < 0

 B. 0 < ax < 1 khi x > 0

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. Trôc hoµnh lµ tiÖm cËn ngang cña ®å thÞ hµm sè y = ax

C©u4: T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. Hµm sè y = víi 0 < a < 1 lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn kho¶ng (0 ; +)

 B.  Hµm sè y = víi a > 1 lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn kho¶ng (0 ; +)

 C. Hµm sè y = (0 < a 1) cã tËp x¸c ®Þnh lµ R

 D. §å thÞ c¸c hµm sè y = vµ y = (0 < a 1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc hoµnh

C©u5: Cho a > 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. > 0 khi x > 1

 B. < 0 khi 0 < x < 1

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. §å thÞ hµm sè y = cã tiÖm cËn ngang lµ trôc hoµnh

C©u6: Cho 0 < a < 1T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. > 0 khi 0 < x < 1

 B. < 0 khi x > 1

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. §å thÞ hµm sè y = tiÖm cËn ®øng lµ trôc tung

C©u7: Cho a > 0, a 1. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. TËp gi¸ trÞ cña hµm sè y = ax lµ tËp R

 B. TËp gi¸ trÞ cña hµm sè y = lµ tËp R

 C. TËp x¸c ®Þnh cña hµm sè y = ax lµ kho¶ng (0; +)

 D. TËp x¸c ®Þnh cña hµm sè y = lµ tËp R

C©u8: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (0; +)  B. (-; 0)  C. (2; 3)  D. (-; 2) (3; +)

C©u9: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (-; -2)  B. (1; +)  C. (-; -2) (2; +)  D. (-2; 2)

C©u10: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A.  B.  C.  D. R

C©u11: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (0; +)\ {e} B. (0; +)  C. R  D. (0; e)

C©u12: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (2; 6)  B. (0; 4)  C. (0; +)  D. R

C©u13: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (6; +)  B. (0; +)  C. (-; 6)  D. R

C©u14: Hµm sè nµo d­íi ®©y ®ång biÕn trªn tËp x¸c ®Þnh cña nã?

 A. y =   B. y =   C. y =   D. y =

C©u15: Hµm sè nµo d­íi ®©y th× nghÞch biÕn trªn tËp x¸c ®Þnh cña nã?

 A. y =   B. y =   C. y =   D. y =

C©u16: Sè nµo d­íi ®©y nhá h¬n 1?

 A.   B.   C.    D.

C©u17: Sè nµo d­íi ®©y th× nhá h¬n 1?

 A.   B.   C.   D.

C©u18: Hµm sè y = cã ®¹o hµm lµ:

 A. y’ = x2ex  B. y’ = -2xex  C. y’ = (2x - 2)ex D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u19: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng :

 A. e2  B. -e  C. 4e  D. 6e

C©u20: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 4  B. 3  C. 2  D. 1

C©u21: Cho f(x) = ln2x. §¹o hµm f’(e) b»ng:

 A.   B.   C.   D.

C©u22: Hµm sè f(x) = cã ®¹o hµm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u23: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u24: Cho f(x) = . §¹o hµm f’ b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u25: Cho f(x) = . §¹o hµm b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u26: Cho y = . HÖ thøc gi÷a y vµ y’ kh«ng phô thuéc vµo x lµ:

 A. y’ - 2y = 1  B. y’ + ey = 0  C. yy’ - 2 = 0  D. y’ - 4ey = 0

C©u27: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u28: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u29: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 2  B. ln2  C. 2ln2  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u30: Cho f(x) = tanx vµ (x) = ln(x - 1). TÝnh . §¸p sè cña bµi to¸n lµ:

 A. -1  B.1   C. 2  D. -2

C©u31: Hµm sè f(x) = cã ®¹o hµm f’(0) lµ:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u32: Cho f(x) = 2x.3x. §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. ln6  B. ln2  C. ln3  D. ln5

C©u33: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A. (1 + ln2)  B. (1 + ln)  C. ln D. 2ln

C©u34: Hµm sè y = cã ®¹o hµm b»ng:

 A.   B.   C. cos2x  D. sin2x

C©u35: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A.   B. 1 + ln2  C. 2   D. 4ln2

C©u36: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(10) b»ng:

 A. ln10  B.  C. 10  D. 2 + ln10

C©u37: Cho f(x) = . §¹o hµm cÊp hai f”(0) b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u38: Cho f(x) = . §¹o hµm cÊp hai f”(e) b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u39: Hµm sè f(x) = ®¹t cùc trÞ t¹i ®iÓm:

 A. x = e  B. x = e2  C. x = 1  D. x = 2

C©u40: Hµm sè f(x) = ®¹t cùc trÞ t¹i ®iÓm:

 A. x = e  B. x =   C. x =   D. x =

C©u41: Hµm sè y = (a 0) cã ®¹o hµm cÊp n lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u42: Hµm sè y = lnx cã ®¹o hµm cÊp n lµ:

 A.   B.  C.   D.

C©u43: Cho f(x) = x2e-x. bÊt ph­¬ng tr×nh f’(x) 0 cã tËp nghiÖm lµ:

 A. (2; +)  B. [0; 2]  C. (-2; 4]  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u44: Cho hµm sè y = . BiÓu thøc rót gän cña K = y’cosx - yinx - y” lµ:

 A. cosx.esinx  B. 2esinx  C. 0  D. 1

C©u45: §å thÞ (L) cña hµm sè f(x) = lnx c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm A, tiÕp tuyÕn cña (L) t¹i A cã ph­¬ng tr×nh lµ:

 A. y = x - 1  B. y = 2x + 1  C. y = 3x  D. y = 4x - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph­¬ng tr×nh mò vµ ph­¬ng tr×nh l«garÝt

C©u1: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. x =   B. x =   C. 3  D. 5

C©u2: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.   B. {2; 4} C.  D.

C©u3: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u4: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 4  C. 5  D. 6

C©u5: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u6: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. -3  B. 2  C. 3  D. 5

C©u7: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u8: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u9: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u10: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u11: X¸c ®Þnh m ®Ó ph­¬ng tr×nh: cã hai nghiÖm ph©n biÖt? §¸p ¸n lµ:

 A. m < 2  B. -2 < m < 2  C. m > 2  D. m

C©u12: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 7  B. 8  C. 9  D. 10

C©u13: Ph­¬ng tr×nh: = 3lgx cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u14: Ph­¬ng tr×nh: = 0 cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u15: Ph­¬ng tr×nh:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u16: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 24  B. 36  C. 45  D. 64

C©u17: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u18: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.  C.  D.

C©u19: Ph­¬ng tr×nh: = 1 cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u20: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u21: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

C©u22: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

 

 

BÊt ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt

C©u1: TËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u2: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u3: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C. (0; 1) D.

C©u4: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.   D.

C©u5: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u6: BÊt ph­¬ng tr×nh: 2x > 3x cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u7: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. [2; +) B. [-2; 2] C. (-; 1] D. [2; 5]

C©u8: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. (0; +) B.  C.  D.

C©u9: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C. (-1; 2) D. (-; 1)

C©u10: §Ó gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: ln > 0 (*), mét häc sinh lËp luËn qua ba b­íc nh­ sau:

 B­íc1: §iÒu kiÖn:   (1)

 B­íc2: Ta cã ln > 0 ln > ln1 (2)

 B­íc3: (2) 2x > x - 1 x > -1 (3)

  KÕt hîp (3) vµ (1) ta ®­îc

  VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ: (-1; 0) (1; +)

  Hái lËp luËn trªn ®óng hay sai? NÕu sai th× sai tõ b­íc nµo?

 A. LËp luËn hoµn toµn ®óng B. Sai tõ b­íc 1 C. Sai tõ b­íc 2 D. Sai tõ b­íc 3

C©u11: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. [4; 5] B. [2; 4] C. (4; +) D.

 

HÖ ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt

C©u1: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã mÊy nghiÖm?

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 0

C©u2: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u3: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u4: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u5: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u6: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.   B.   C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u7: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u8: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u9: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u10: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

 

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

TN-HAM-SO-MU-LORARIT-DAY-DU.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)