Vật lí 9 - Bài tập ôn tập theo từng bài đề thi Vật lý 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
swqhxq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/21/2011 6:09:34 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.56 M
Lần xem
0
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Vấn đề 1 : Định luật Ôm - Điện trở của dây dẫn
A - Lý thuyết
1, Định luật Ôm : Cường độ dòng điện trong dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây.
2, Công thức : I = Trong đó : + U tính bằng Vôn (V)
+ R tính bằng Ôm
+ I tính bằng Ampe (A)
3, Điện trở là đại lượng đắc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật dẫn.
4, Phương pháp giải bài tập về định luật Ôm.
a, Tìm I khi biết U và R : Theo định luật Ôm ta có : I =
b, Tìm R khi biết U và I : Theo định luật Ôm : I = R =
c, Tìm U khi biết I và R : Theo định luật Ôm : I = U = I.R
B - Bài tập vận dụng
Bài 1 : Khi mắc hai đầu dây dẫn có điện trở 60 vào hiệu điện thế 12 V. Tính cường độ dòng điện qua điện trở ?
Bài 2 : Khi mắc hai đầu dây dẫn vào hiệu điện thế 6 V thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là 0,5 A. Tính điện trở của dây dẫn ?
Bài 3 : Khi mắc dây dẫn có điện trở 18 vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy trong dây dẫn là 2 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ?
Bài 4 : Một bóng đèn xe máy có điện trở lúc thắp sáng bằng 12 biết dòng điện qua đèn có cường độ 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn ?
Bài 5 : Để đo điện trở của một cuộn dây dẫn mảnh có nhiều vòng người ta đặt một hiệu điện thế bằng 3,2 V vào hai đầu dây và đo được dòng điện trong mạch bằng 1,2 A. Tính điện trở của cuộn dây ?
Bài 6 : Khi đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, một học sinh thu được kết quả sau : Với U = 0 thì I = 0 còn khi U = 12 V thì I = 1,5 A. Hãy cho biết nếu đặt hiệu điện thế lần lượt là 16 V, 20 V và 30 V vào hai đầu vật dẫn thì cường độ dòng điện qua vật dẫn lần lượt là bao nhiêu ?
Bài 7 : Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 12 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là I = 0,4 A.
a, Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?
b, Phải thay đổi hiệu điện thế đến giá trị nào để cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm đi 4 lần ?
Bài 8 : Khi đặt vào hai đầu của một day dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 2,5 A. Hỏi nếu cho hiệu điện thế tăng thêm 3,6V nữa thì cường độ dòng điện chạy qua nó la bao nhiêu ?
Bài 9 : Cường độ dòng điện qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vao hiệu điện thế 16V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó giảm đi 0,4A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?
Bài 10 : Đặt vào hai đầu vật dẫn có điện trở 10 một hiệu điện thế U

VÊn ®Ò 1 : §Þnh luËt ¤m - §iÖn trë cña d©y dÉn

 

A - Lý thuyÕt

 

   1, §Þnh luËt ¤m : C­êng ®é dßng ®iÖn trong d©y dÉn tû lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn vµ tû lÖ nghÞch víi ®iÖn trë cña d©y.

   2, C«ng thøc : I =                 Trong ®ã : + U tÝnh b»ng V«n (V)

                                                                        + R tÝnh b»ng ¤m ()

                                                                        + I tÝnh b»ng Ampe (A)

   3, §iÖn trë lµ ®¹i l­îng ®¾c tr­ng cho tÝnh c¶n trë dßng ®iÖn cña vËt dÉn.

   4, Ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp vÒ ®Þnh luËt ¤m.

      a, T×m I khi biÕt U vµ R : Theo ®Þnh luËt ¤m ta cã : I =

      b, T×m R khi biÕt U vµ I : Theo ®Þnh luËt ¤m : I = R =

      c, T×m U khi biÕt I vµ R : Theo ®Þnh luËt ¤m : I = U = I.R

B - Bµi tËp vËn dông

 

   Bµi 1 : Khi m¾c hai ®Çu d©y dÉn cã ®iÖn trë 60 vµo hiÖu ®iÖn thÕ 12 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë ?

   Bµi 2 : Khi m¾c hai ®Çu d©y dÉn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 6 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong d©y dÉn lµ 0,5 A. TÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn ?

   Bµi 3 : Khi m¾c d©y dÉn cã ®iÖn trë 18 vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn lµ 2 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn ?

   Bµi 4 : Mét bãng ®Ìn xe m¸y cã ®iÖn trë lóc th¾p s¸ng b»ng 12 biÕt dßng ®iÖn qua ®Ìn cã c­êng ®é 0,5 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y tãc bãng ®Ìn ?

   Bµi 5 : §Ó ®o ®iÖn trë cña mét cuén d©y dÉn m¶nh cã nhiÒu vßng ng­êi ta ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ b»ng 3,2 V vµo hai ®Çu d©y vµ ®o ®­îc dßng ®iÖn trong m¹ch b»ng 1,2 A. TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y ?

   Bµi 6 : Khi ®o c­êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn, mét häc sinh thu ®­îc kÕt qu¶ sau : Víi U = 0 th× I = 0 cßn khi U = 12 V th× I = 1,5 A. H·y cho biÕt nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ lÇn l­ît lµ 16 V, 20 V vµ 30 V vµo hai ®Çu vËt dÉn th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn lÇn l­ît lµ bao nhiªu ?

   Bµi 7 : §Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 12 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ I = 0,4 A.

     a, NÕu hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn ®ã t¨ng lªn ®Õn 36 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ bao nhiªu ?

     b, Ph¶i thay ®æi hiÖu ®iÖn thÕ ®Õn gi¸ trÞ nµo ®Ó c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn gi¶m ®i 4 lÇn ?

   Bµi 8 : Khi ®Æt vµo hai ®Çu cña mét day dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ 18V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ 2,5 A. Hái nÕu cho hiÖu ®iÖn thÕ t¨ng thªm 3,6V n÷a th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã la bao nhiªu ?

   Bµi 9 : C­êng ®é dßng ®iÖn qua mét d©y dÉn lµ 2A khi nã ®­îc m¾c vao hiÖu ®iÖn thÕ 16V. Muèn dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn ®ã gi¶m ®i 0,4A th× hiÖu ®iÖn thÕ ph¶i lµ bao nhiªu ?

   Bµi 10 : §Æt vµo hai ®Çu vËt dÉn cã ®iÖn trë 10 mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn lµ 3,2A.

     a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn.

     b, Muèn c­êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn t¨ng lªn 1,5 lÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu vËt dÉn lµ bao nhiªu ?

   Bµi 11 : Mét bãng ®Ìn lóc th¾p s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë 16 vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn lµ 0,75A.

     a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu bãng ®Ìn khi nã s¸ng b×nh th­¬ng.

     b, §é s¸ng cña bãng ®Ìn sÏ nh­ thÕ nµo nÕu ta dïng ®Ìn ë hiÖu ®iÖn thÕ 9 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã ?

   Bµi 12 : Khi m¾c ®iÖn trë R vµo hiÖu ®iÖn thÕ 48V th× dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn trë lµ I. Khi t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ lªn ba lÇn th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ 3,6A. TÝnh gi¸ trÞ cña ®iÖn trë R.

   Bµi 13 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R1 mét hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 120 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ I1 = 4 A. §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R2 mét hiÖu ®iÖn thÕ còng b»ng U1 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë R2 lµ I2 = 6A. H·y so s¸nh gi¸ trÞ ®iÖn trë R1 vµ R2.

   Bµi 14 : Cã hai ®iÖn trë, biÕt R1 = 4R2. LÇn l­ît ®Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R­1 vµ R­2 mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 16V th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë lµ I1 vµ I1 + 6. TÝnh R1, R2 vµ c¸c c­êng ®é dßng ®iÖn I1, I2.

   Bµi 15 : Cho ®iÖn trë R = 25 . Khi m¾c ®iÖn trë nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ I cßn khi gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ hai lÇn th× dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ 1,25 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ U.

   Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, biÕt ®iÖn trë R = 50 , ampe kÕ chØ 1,8 A.

    a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UMN.

    b, Thay ®iÖn trë R b»ng ®iÖn trë R khi ®ã sè chØ ampe kÕ gi¶m ba lÇn. TÝnh ®iÖn trë R.

 

  Bµi 17 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, biÕt ampe kÕ chØ 0,9 A, v«n kÕ chØ 27 V.

    a, TÝnh ®iÖn trë R.

    b, Sè chØ cña ampe kÕ vµ v«n kÕ thay dæi nh­ thÕ nµo nÕu thay ®iÖn trë R b»ng mét ®iÖn trë R b»ng mét ®iÖn trë R = 15 .

 

   Bµi 18 : Nèi hai cùc cña pin víi ®iÖn trë R1 = 6 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ I1 = 1,5 A. NÕu nèi hai cùc cña pin nµy vµo ®iÖn trë R2 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë gi¶m ®I 0,5 A. TÝnh ®iÖn trë R2.

   Bµi 19 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2, biÕt R1 = R2 + 5. §Æt vµo hai ®Çu mçi ®iÖn trë cïng mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë cã mèi liªn hÖ I2 = 1,5I1. H·y tÝnh gi¸ trÞ cña mçi ®iÖn trë nãi trªn ?

   Bµi 20 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R hiÖu ®iÖn thÕ U1 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ I1, nÕu hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R t¨ng lªn 3 lÇn th× c­¬ng ®é dßng ®iÖn lóc nµy lµ I2 = I1 + 12. H·y tÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn I1.

   Bµi 21 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua R I. Khi t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ 10 V n÷a th× c­êng ®é dßng ®iÖn t¨ng 1,5 lÇn. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ U ®· sö dông ban ®Çu.

 

VÊn ®Ò 2 : §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp

 

A - Lý thuyÕt

 

   1, C­êng ®é dßng ®iÖn cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2­

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2 = I3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2 = = In

   2, HiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp

    + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2

    + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2 + U3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2 + … + Un

   3, §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : R = R1 + R2  

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : R = R1 + R2 + R3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : R = R1 + R2 + … + Rn

   4, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë tû lÖ thuËn víi ®iÖn trë ®ã :

                                         

B - Bµi tËp vËn dông

 

   Bµi 1 : Cho hai ®iÖn trë R1 = 20 vµ R2 = 30 m¾c nèi tiÕp nhau.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn.

     b, Khi m¾c thªm R3 nèi tiÕp vµo m¹ch ®iÖn th× ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn lµ 75 . Hái R3 m¾c thªm vµo m¹ch cã ®iÖn trë lµ bao nhiªu ?

   Bµi 2 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp nhau vµ m¾c vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 12 V. Trong ®ã R1 = 3 , R2 = 5 . TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch.

   Bµi 3 : Cã ba ®iÖn trë lÇn l­ît R1 = 3 , R2 = 5 , R3 = 4 m¾c nèi tiÕp gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch AB. BiÕt c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 500 mA. H·y tÝnh :

     a, §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn.

     b, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch.

     c, Hiªu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë thµnh phÇn.

   Bµi 4 : Mét bãng ®Ìn § m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 4 vµ m¾c gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch AB cã hiÖu ®iÖn thÕ 12 V. BiÕt dßng ®iÖn qua m¹ch lµ 1,2 A. H·y tÝnh :

     a, TÝnh ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn.

     b, TÝnh ®iÖn trë cña bãng ®Ìn.

     c, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu bãng ®Ìn vµ hai ®Çu ®iÖn trë.

   Bµi 5 : Hai ®iÖn trë 6 vµ 9 m¾c nèi tiÕp. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ cña mçi ®iÖn trë vµ hiÒu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp, biÕt r»ng c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹h lµ 0,25 A.

   Bµi 6 : M¹ch ®iÖn cã hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp, biÕt r»ng R2 = 25 , HiÖu ®iÖn thÕ cña R1 lµ 24 V, dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 0,6 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë R1, tõ ®ã suy ra hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch.

     b, Gi÷ nguyªn hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån, thay R1 bëi Rx th× dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 0,75 A. TÝnh Rx vµ hiÖu ®iÖn thÕ cña R1.

   Bµi 7 : Cã hai ®iÖn trë R1 vµ R2. BiÕt R2 = 3R1 vµ khi m¾c nèi tiÕp. §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn lµ R = 8 . T×m R1 vµ R2.

   Bµi 8 : M¾c nèi tiÕp R vµ R vµo m¹ng cã hiÖu ®iÖn thÕ 60 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 1,5 A. TÝnh ®iÖn trë R biÕt R = 30 .

   Bµi 9 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Hai bãng ®Ìn §1 vµ §2 cã ®iÖn trë lÇn l­ît lµ 12 vµ 48 . HiÖu ®iÖn thÕ cña hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 36 V.

    a, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c bãng ®Ìn kh K ®ãng.

    b, NÕu trong m¹ch chØ sö dông bãng ®Ìn §1 th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ bao nhiªu.

 

   Bµi 10 : Ba ®iÖn trë R1, R2 vµ R3 m¾c nèi tiÕp nhau vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 V. BiÕt R1 = R2 = 2R3. C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 A. TÝnh gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë.

   Bµi 11 : §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp. BiÕt R1 = 4R2. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 50 V. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 12 : Cho hai ®iÖn trë R1 = 60 vµ R2 = 15 m¾c nèi tiÕp.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

    b, §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ 25 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 13 : Cho hai ®Ön trë R1 = 30 vµ R2 = 60 m¾c nèi tiÕp.

    a, §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R2 lµ 45 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ hiÖu ®iÖn  thÕ U.

    b, §Ó c­êng ®é dßng ®iÖn gi¶m ®i ba lÇn ng­êi ta m¾c nèi tiÕp thªm vµo m¹ch mét ®iÖn trë R3. TÝnh R3.

   Bµi 14 : Hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp vµo hiÖu ®iÖn thÕ 90 V. BiÕt R1 = 5R2. C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 1,5 A.

    a, TÝnh R1 vµ R2.

    b, M¾c nèi tiÕp thªm vµo m¹ch ®iÖn trë R3 th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 0,9 A. TÝnh R3 vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu R3 khi ®ã.

   Bµi 15 : Cho hai ®iÖn trë R1, Rm¾c nèi tiÕp nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ U. BiÕt ®iÖn trë R1 = 20 chÞu ®­îc dßng ®iÖn tèi ®a lµ 3 A cßn ®iÖn trë R2 = 35 chÞu ®­îc dßng ®iÖn tèi ®a lµ 2,4 A. Hái nÕu m¾ nèi tiÕp hai ®iÖn trë nµy vµo m¹ch th× ph¶I ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ tèi ®a lµ bao nhiªu ®Ó c¶ hai ®iÖn trë kh«ng bÞ háng.

   Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn gåm ba ®iÖn trë R1, R2 vµ R3 m¾c nèi tiÕp nhau. BiÕt R1 = 15 , R2 = 25 . Khi ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ 60 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 1,2 A.

    a, TÝnh ®iÖn trë R3.

    b, TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 17 : Cho m¹ch ®iÖn gåm ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp nhau. BiÕt R1 = 8 , R2 = 12 , R3 = 20 . HiÖu ®iÖn thÕ cña m¹ch lµ 48 V.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch.

    b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch.

    c, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 18 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 4 , R2 = 16 vµ R3 = 24 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch AC lµ 66 V.

    a, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch.

    b, T×m c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAB vµ UBC.

 

    c, Dïng mét d©y dÉn cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ nèi víi hai ®iÓm A vµ B. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch khi ®ã.

   Bµi 19 : Cã 4 ®iÖn trë R1, R2, R3 vµ R4 m¾c nèi tiÕp. BiÕt R1 = 2R2 = 3R3 = 4R4. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 50 V. T×m hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 20 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R1 mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua R1lµ I. §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R2 mét hiÖu ®iÖn thÕ 2U th× c­êng ®é dßng ®iÖn lµ . Hái nÕu m¾c hai ®iÖn trë R1 vµ R2 nèi tiÕp nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 25 V th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë lµ bao nhiªu ?

   Bµi 21 : Cho m¹ch ®iÖn gåm hai ®iÖn trë R1, R2 m¾c nèi tiÕp. BiÕt R1 = 4 . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu R2 vµ hai ®©u ®o¹n m¹ch lµ U2 = 12 V vµ U = 42 V. TÝnh R2.

   Bµi 22 : Cho hai bãng ®Ìn lo¹i 24V - 0,8A vµ 24V - 1,2A.

    a, M¾c nèi tiÕp hai bãng ®Ìn víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 48 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua hai ®Ìn vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña mçi bãng ®Ìn.

    b, §Ó hai bãng ®Ìn s¸ng b×nh th­êng th× ph¶i m¾c chóng nh­ thÕ nµo? HiÖu ®iÖn thÕ sö dông lµ bao nhiªu v«n ?

   Bµi 23 : Cho ®o¹n m¹ch gåm 4 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 4 , R2 = 8 , R3 = 12 , R4 = 24 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ UAE = 96 V

    a, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch.

    b, TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC, UAD vµ UBE

 

 

 

 

VÊn ®Ò 3 : §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch m¾c song song 

 

A - Lý thuyÕt

 

   1, C­êng ®é dßng ®iÖn cña ®o¹n m¹ch m¾c song song

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c song song : I = I1 + I2­

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c song song : I = I1 + I2 + I3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c song song : I = I1 + I2 + … + In

   2, HiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch m¾c song song

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c song song : U = U1 = U2

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c song song : U = U1 = U2 = U3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c song song : U = U1 = U2 = … = Un

   3, §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c song song

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c song song :  

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c song song :

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c song song :

   4, C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë tû lÖ nghÞch víi tõng ®iÖn trë ®ã.

                                                

B - Bµi tËp vËn dông

 

    Bµi 1 : Chøng minh r»ng ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng trong ®o¹n m¹ch ®iÖn cã n ®iÖn trë m¾c song song lu«n nhá h¬n mçi ®iÖn trë thµnh phÇn.

   Bµi 2 : Cho hai ®iÖn trë R1 = 3 vµ R2 = 6 m¾c song song víi nhau.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn.

     b, BiÕt hiªu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu m¹ch ®iÖn lµ 12 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

   Bµi 3 : Hai ®iÖn trë 4 vµ 6 ®­îc m¾c song víi nhau.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

     b, BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch trªn b»ng 1,2 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh vµ mçi ®o¹n m¹ch rÏ.

   Bµi 4 : Cho 3 ®iÖn trë R1 = 12 , R2 = 18 , R3 = 24 m¾c song song vµo m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ U thÊy dßng ®iÖn ch¹y qua R1 lµ 0,5 A.

     a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån.

     b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë cßn l¹i vµ cña m¹ch ®iÖn.

     c, TÝnh ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn.

   Bµi 5 : Cho ba ®iÖn trë R1 = 24 , R2 = 15 vµ ®iÖn trë R3 m¾c song song vµo m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 6 V thÊy dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 1 A. TÝnh ®iÖn trë cña R3.

   Bµi 6 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2. BiÕt r»ng khi m¾c nèi tiÕp th× ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña chóng lµ 10 , cßn khi m¾c song song ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng lµ 1,6 . T×m R1 vµ R2

   Bµi 7 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, trong ®ã R2 = 6R1. HiÖu ®iÖn thÕ UAB = 12 V, dßng ®iÖn qua R2 lµ 0,8 A. TÝnh R1, R2 vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

 

 

   Bµi 8 : Cho m¹ch ®iÖn gåm ba ®iÖn trë m¾c song song víi nhau. BiÕt R1 = 5 , R2 = R3 = 10

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn.

    b, §Æt vµo hai ®©u ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ 30 V. TÝnh dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

   Bµi 9 : Cho m¹ch ®iÖn gåm hai ®Ön trë R1 vµ R2 m¾c song song. BiÕt dßng ®iÖn qua R1 gÊp ®«i dßng ®iÖn qua R2, hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 42 V, c­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh la 6 A. TÝnh c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2.

   Bµi 10 : Cho hai ®iÖn trë R1 = R2 = 20 ®­îc m¾c vµo hai ®iÓm A, B.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng (R) cña m¹ch khi R1 m¾c nèi tiÕp R2 vµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng (R) khi R1 m¾c song song R2.

    b, §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ 36 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë trong hai tr­êng hîp trªn. Nªu nhËn xÐt kÕt qu¶ t×m ®­îc.

  Bµi 11 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ trong ®ã R2 = 3R1. BiÕt v«n kÕ chØ 24 V ampe kÕ A1 chØ 0,6 A.

    a, TÝnh R1, R2 vµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

    b, T×m sè chØ cña ampe kÕ A.

 

 

 

   Bµi 12 : Cho ba ®iÖn trë R1 = 10 , R2 = 20 vµ R3 = 30 ®­îc m¾c song song víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 18V. biÕt dßng ®iÖn qua R2 lµ 1,5 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch chÝnh.

   Bµi 13 : Cho ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c song song. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi. H·y chøng minh nÕu R1 = nR2 th× dßng ®iÖn I2 qua R2 lín h¬n dßng ®iÖn I1 qua R1 n lÇn.

  Bµi 14 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 12 , R2 = 18 .

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng cña m¹ch.

    b, BiÕt ampe kÕ A chØ 2 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë.

 

   Bµi 15 : BiÕt ®iÖn trë R1 = 25 chÞu ®­îc c­êng ®é dßng ®iÖn tèi ®a lµ 0,5 A cßn ®iÖn trë R2 = 36 chÞu ®­îc c­êng ®é dßng ®iÖn tèi ®a lµ 0,75 A. Ng­êi ta m¾c hai ®iÖn trë nµy song song víi nhau vµo hai ®iÓm A vµ B. Hái ph¶i  ®Æt vµo hai ®Çu AB mét hiÖu ®iÖn thÕ tèi ®a lµ bao nhiªu ®Ó kh«ng cã ®iÖn trë nµo háng.

   Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 45 , ampe kÕ A1 chØ 1,2 A, ampe kÕ A chØ 2,8 A.

    a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAB cña ®o¹n m¹ch

    b, TÝnh ®iÖn trë R2.

 

  Bµi 17 : Co m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 20 , sè chØ cña c¸c ampe kÕ A vµ A2 lÇn l­ît lµ 4 A vµ 2,2 A.

   a, X¸c ®Þnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ gi¸ trÞ ®iÖn trë R2.

   b, Gi÷ nguyªn hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch, thay R1 b»ng ®iÖn trë R3 th× thÊy ampe kÕ A chØ 5,2 A. TÝnh R3 vµ t×m sè chØ cña ampe kÕ A2 khi ®ã.

 

    Bµi 18 : M¾c hai ®iÖn trë R1, R2 vµo hai ®iÓm A, B cã hiÖu ®iÖn thÕ 90 V. NÕu m¾c R1 vµ R2 nèi tiÕp th× dßng ®iÖn cña m¹ch lµ 1 A. NÕu m¾c R1 vµ R2 m¾c song song th× dßng ®iªn cña m¹ch lµ 4,5 A. H·y x¸c ®Þnh ®iÖn trë R1 vµ R2.

   Bµi 19 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ BiÕt v«n kÕ chØ 84 V, ampe kÕ chØ 4,2 A, ®iÖn trë R1 = 52,5 .

T×m sè chØ cña c¸c ampe kÕ A1, A2 vµ tÝnh ®iÖn trë R2.

 

 

 

 

   Bµi 20 : §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 48 V vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 ghÐp song song. Dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh cã c­êng ®é lµ 2 A.

    a, H·y x¸c ®Þnh R1 vµ R2. BiÕt r»ng R1 = 2R2.

    b, NÕu dïng hai ®iÖn trë nµy m¾c nèi tiÕp th× ph¶I ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ lµ bao nhiªu ®Ó c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë lµ còng b»ng 2 A.

   Bµi 21 : Cho bãng ®Ìn lo¹i 12 V - 0,4 A vµ 12 V - 0,8 A.

    a, C¸c kÝ hiÖu 12 V - 0,4 A vµ 12 V - 0,8 A cho biÕt ®iÖu g× ?

    b, TÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng vµ cho biÕt ®Ó hai bãng s¸ng b×nh th­êng th× ph¶I m¾c chóng nh­ thÕ nµo vµ sö dông hiÖu ®iÖn thÕ lµ bao nhiªu ?

   Bµi 22 : Cho ba ®iÖn trë R1, R2, R3 m¾c song song víi nhau. BiÕt R1 = 2R2 = 3R3. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 60 V, c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh lµ 9 A. TÝnh dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë trong m¹ch.

 

VÊn ®Ò 4 : §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch m¾c hçn hîp ®¬n gi¶n

 

 Bµi 1 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 70 V. BiÕt R1 = 15 , R2 = 30 vµ R3 = 60

   a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña toµn m¹ch.

   b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ hiÖu ®iÖn thÕ U23.

 

   Bµi 2 : Cho 4 ®iÖn trë R1 = 20 , R2 = 30 , R3 = 10 , R4 = 40 ®­îc m¾c vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 24 V cã s¬ ®å nh­ h×nh vÏ.

    a, C¸c ®iÖn trë nµy ®­îc m¾c víi nhau nh­ thÕ nµo ?

    b, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng lÇn l­ît cña c¸c ®o¹n m¹ch MN, NP vµ MP.

 

     c, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh.

    d, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch MN vµ NP.

    e, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë R1, R2, R3, R4.

 

 Bµi 3 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 60 V. BiÕt R1 = 3R2 vµ R3 = 8 . Sè chØ cña ampe kÕ A lµ 4 A. TÝnh dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 vµ gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2.

 

 

 Bµi 4 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 4 , R2 = 10 , R3 = 15 . Hiªu ®iÖn thÕ UCB = 5,4 V.

   a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng RAB cña ®o¹n m¹ch.

  b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë.vµ sè chØ cña ampe kÕ A.

 

   Bµi 5 : Cho s¬ ®å m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ.. BiÕt R1 = 4 , R2 = 6 , R3 = 15 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 36 V.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

   b, T×m sè chØ cña ampe kÕ A vµ tÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu c¸c ®iÖn trë R1, R2

 

    Bµi 6 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 12 , R2 = 18 , R3 = 20 . RX cã thÓ thay ®æi ®­îc. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 45 V.

   a, Cho RX = 25 . TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

   b, §Þnh gi¸ trÞ RX ®Ó cho c­êng ®é dßng ®iÖn qua RX nhá h¬n 2 lÇn c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë R1.

 

   Bµi 7 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 15 , R2 = 3 , R3 = 7 , R4 = 10 . HiÖu ®iÖn thÕ UAB = 35 V.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña toµn m¹ch.

    b, T×m c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë.

    c, TÝnh c¸c hiÖu ®Ön thÕ UAC vµ UAD

 

  Bµi 8 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 25 , R2 = 15 . UAB = 60 V.

   a, TÝnh c­êng ®é dßng diÖn qua c¸c ®iÖn trë.

 

 

    b, M¾c thªm ®iÖn trë R3 = 30 vµo hai ®iÓm C, B. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 trong tr­êng hîp nµy.

  Bµi 9 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 2R2, ampe kÕ A chØ 2 A. HiÖu ®iÖn thÕ UMN = 18 V.

    a, TÝnh R1 vµ R2.

 

     b, Sè chØ cña ampe kÕ A cã thay ®æi kh«ng khi ta m¾c vµo hai ®iÓm M vµ N mét ®iÖn trë R3 = 24 . T×m c­êng ®é dßng ®iÖn R3 khi ®ã.

  Bµi 10 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. R1 = 12 , R2 = 16 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 56 V.

    a, K ng¾t. T×m sè chØ cña ampe kÕ.

    b, K ®ãng, c­êng ®é dßng ®iÖn qua R2 chØ b»ng mét nöa c­êng ®é dßng ®iÖn qua R3. TÝnh R3 vµ sè chØ cña ampe kÕ khi ®ã.

 

  Bµi 11 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = R2 = R3 =10 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ UAB = 30 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi ®iÖn trë trong hai tr­êng hîp.

   a, Kho¸ K ng¾t.

   b, Kho¸ K ®ãng.

 

 

   Bµi 12 : Cã ba ®iÖn trë R1 = R2 = R3 = 30 . Hái cã mÊy c¸ch m¾c c¶ ba ®iÖn trë nµy vµo m¹ch ? VÏ s¬ ®å c¸c c¸ch m¾c ®ã vµ tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña mçi ®o¹n m¹ch trªn.

  Bµi 13 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, cã hai c«ng t¾c K1K2. C¸c ®iÖn trë R1 = 12,5 , R2 = 4 , R3 = 6 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 48,5 V.

   a, K1 ®ãng, K2 ng¾t. T×m dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë.

   b, K1 ng¾t, K2 ®ãng. C­êng ®é dßng ®iÖn qua R4 lµ 1 A. TÝnh R4

 

    c, K1 vµ K2 cïng ®ãng, tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña c¶ m¹ch, tõ ®ã suy ra c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

  Bµi 14 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 8 , R2 = 10 , R3 = 12 , R4 cã thÓ thay ®æi ®­îc. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 45 V.

   a, §iÖn trë R4 nhËn gi¸ trÞ bao nhiªu ®Ó c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë trong m¹ch ®Òu b»ng nhau.

 

    b, Cho R4 = 24 . T×m dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ tÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC, UAD, UDC.

  Bµi 15 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã ®iÖn trë R2 = 20 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ UMN = 60 V. BiÕt khi K1 ®ãng, K2 ng¾t, ampe kÕ A chØ 2 A. Cßn khi K1 ng¾t, K2 ®ãng th× ampe kÕ A chØ 3 A. T×m dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ sè chØ cña ampe kÕ A khi c¶ hai kho¸ K1K2 cïng ®ãng.

 

 

  Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = R2 = 4R3 = 30 , R4 = 25 .

   a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña to¹n m¹ch.

   b, BiÕt UAB = 45 V. T×m c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë.

 

 

  Bµi 17 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 15 , R2 = R 3 = 20 , R4 = 10 . Ampe kÕ A chØ 5 A.

   a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña toµn m¹ch.

   b, T×m c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAB, UAC.

 

 

  Bµi 18 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = R2 = R4 = 2R3 = 30 .HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 72 V.

TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC UAD.

 

 

  Bµi 19 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 10 , R2 = 3R3. Ampe kÕ A1 chØ 4 A

   a, T×m sè chØ c¸c ampe kÕ A2 vµ A3.

   b, HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu R3 lµ 15 V. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch

 

 

 

  Bµi 20 : Cho ®o¹n m¹ch gåm ba bãng ®Ìn m¾c nh­ h×nh vÏ. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®©u ®o¹n m¹ch lµ UAB = 16,8 V. Trªn c¸c bãng ®Ìn cã ghi §1 : 12V - 2A, §2 : 6V - 1,5A, §3 : 9V - 1,5A.

   a, TÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng ®Ìn.

 

 

    b, NhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña mçi bãng ®Ìn so víi khi chóg ®­îc sö dông ë ®óng hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc.

Bµi 21 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. §Ìn § lo¹i 24V - 2,5A, R1 = 6 , R2 = 4 . CÇn ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ b»ng bao nhiªu ®Ó ®Ìn § s¸ng b×nh th­êng.

 

 

 

 

 

 

VÊn ®Ò 5 : Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ vËt liÖu lµm d©y dÉn

 

     A - Lý thuyÕt

       1, C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn :

     Trong ®ã : - R lµ ®iÖn trë cña d©y tÝnh b»ng ()

                       - lµ ®iÖn trë suÊt cña d©y tÝnh b»ng (m)

                      - lµ chiÒu dµi cña d©y tÝnh b»ng (m)

                      - S = r2 lµ tiÕt diÖn cña d©y tÝnh b»ng (m2) (r lµ b¸n kÝnh tiÕt diÖn cña d©y).

       2, Mét sè c«ng thøc suy ra tõ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë.

         a, TÝnh chiÒu dµi cña d©y dÉn : Tõ c«ng thøc

         b, TÝnh tiÕt diÖn cña d©y dÉn : Tõ c«ng thøc

         c, TÝnh ®iÖn trë suÊt cña d©y dÉn : Tõ c«ng thøc

        B - Bµi tËp

 

   Bµi 1 : TÝnh ®iÖn trë cña mét d©y ®ång cã chiÒu dµi lµ 0,2 km, tiÕt diÖn lµ 2 mm2.

   Bµi 2 : §iÖn trë cña mét d©y nh«m lµ 12 cã chiÒu dµi lµ 360 m. Hái d©y nh«m ®ã cã tiÕt diÖn lµ bao nhiªu ?

   Bµi 3 : §iÖn trë cña mét d©y Nikªnin lµ 120 vµ cã tiÕt diÖn lµ 4mm2. TÝnh chiÒu dµi cña d©y Nikªnin ®ã ?

   Bµi 4 : Mét d©y hîp kim ®ång chÊt, tiÕt diÖn kh«ng ®æi cã ®iÖn trë 4 . TÝnh ®iÖn trë suÊt cña chÊt lµm d©y dÉn, biÕt r»ng d©y dµi 400 cm, tiÕt diÖn 0,5 mm2.

   Bµi 5 : Mét d©y dÉn lµm b»ng kim lo¹i cã ®iÖn trë 12 vµ chiÒu dµi lµ 6 m. TiÕt diÖn cña d©y ®ã lµ 0,25 mm2. Hái kim lo¹i ®ã lµm b»ng chÊt liÖu g× ?

   Bµi 6 : TÝnh ®iÖn trë cña d©y nh«m dµi 0,5 km cã ®­êng kÝnh 8 mm. BiÕt ®iÖn trë suÊt , .

   Bµi 7 : Hai d©y ®ång dµi b»ng nhau, tiÕt diÖn cña d©y thø nhÊt b»ng 0,2 cm2, cña d©y thø hai b»ng 2 mm2, biÕt d©y thø nhÊt cã ®iÖn trë b»ng 0,5 . TÝnh ®iÖn trë cña d©y thø hai.

   Bµi 8 : Hai ®o¹n d©y cïng chÊt, cã cïng chiÒu dµi. D©y thø nhÊt cã tiÕt diÖn 0,9 mm2, d©y thø hai cã tiÕt diÖn 1,62 mm2. H·y so s¸nh ®iÖn trë cña hai lo¹i d©y nµy ?

   Bµi 9 : Hai d©y ®ång cã ®­êng kÝnh lÇn l­ît lµ 2 mm vµ 5 mm vµ dµi b»ng nhau. So s¸nh ®iÖn trë cña hai d©y ®ång nµy.

   Bµi 10 : Mét d©y ®ång cã tiÕt diÖn 4 mm2. Hái mét d©y nh«m cã cïng chiÒu dµi víi d©y ®ång ph¶i cã tiÕt diÖn bao nhiªu ®Ó cã ®iÖn trë b»ng d©y ®ång ?

   Bµi 11 : Mét d©y dÉn lµm b»ng hîp kim dµi 0,2 km, ®­êng kÝnh 0,4 cm cã ®iÖn trë 4 . TÝnh ®iÖn trë cña d©y hîp kim nµy khi cã chiÒu dµi 500 m vµ ®­êng kÝnh tiÕt diÖn trßn lµ 2 mm.

   Bµi 12 : Mét cuén d©y dÉn cã chiÒu dµi 150 m. Khi ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ 24 V vµo hai ®Çu cuén d©y nµy th× th× c­êng ®é dßng ®iÖn lµ 0,8 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y.

     b, TÝnh ®iÖn trë trªn mçi mÐt chiÒu dµi cña cuén d©y nã trªn.

   Bµi 13 : §Æt hiÖu ®iÖn thÕ 20,16 V vao hai ®Çu mét cuén d©y dÉn dµi 28 m. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y, biÕt r»ng lo¹i d©y dÉn nµy nÕu dµi 4 m cã ®iÖn trë lµ 1,8

   Bµi 14 : §Æt vµo hai ®Çu AB cña mét ®o¹n d©y dÉn ®ång chÊt, tiÕt diÖn ®Òu mét hiÖu ®iÖn thÕ U. H·y t×m tû sè c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC vµ UCB,

biÕt ®iÓm C chia ®o¹n AB theo tû lÖ

   Bµi 15 : Hai ®o¹n d©y dÉn lµm cïng chÊt, cïng tiÕt diÖn vµ cã chiÒu dµi lµ l1 vµ l2. LÇn l­ît ®Æt vµo hai ®Çu mçi ®o¹n d©y cïng mét hiÖu ®iÖn thÕ th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua chóng t­¬ng øng lµ I1 vµ I2. BiÕt I1 = 0,25I2. H·y so s¸nh c¸c chiÒu dµi l1 vµ l2.

   Bµi 16 : Hai d©y dÉn cïng chÊt, cïng tiÕt diÖn, d©y thø nhÊt dµi 25 m cã ®iÖn trë R1 vµ d©y thø hai dµi 100 m cã ®iÖn trë R2.

     a, TÝnh tû sè

     b, NÕu ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn thø nhÊt hiÖu ®iÖn thÕ U1, vµo hai ®Çu d©y dÉn thø hai hiÖu ®iÖn thÕ U2 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c d©y dÉn t­¬ng øng lµ I1 vµ I2. BiÕt U1 = 2,5U2. H·y t×m tû sè

   Bµi 17 : Cho hai d©y dÉn b»ng nh«m, cã cïng tiÕt diÖn. D©y thø nhÊt dµi 42 m cã ®iÖn trë R1, d©y dÉn thø hai cã chiÒu dµi l2 vµ ®iÖn trë R2. M¾c nèi tiÕp hai cuén d©y víi nhau vµ ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× hiÖu ®iÖn thÕ U2­ ë hai ®Çu ®o¹n d©y thø hai gÊp 5 lÇn hiÖu ®iÖn thÕ U1 gi÷a hai ®Çu ®o¹n d©y thø nhÊt. TÝnh chiÒu dai cña ®o¹n d©y thø hai.

   Bµi 18 : Trªn h×nh vÏ lµ mét ®o¹n d©y dÉn ®ång chÊt, tiÕt diÖn ®Òu, hai ®iÓm M, N chia d©y dÉn thµnh ba ®o¹n theo tû lÖ nh­ sau :

    ;      

§Æt vµo hai ®Çu ®o¹n d©y mét hiÖu ®iÖn thÕ UAB = 80V. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAN vµ UMB.

   Bµi 19 : Mét d©y dÉn ®«ng chÊt, tiÕt diÖn ®Òu

®­îc uèn thµnh vßng trßn t©m O nh­ h×nh vÏ.

§Æt vµo hai ®iÓm M, N mét hiÖu ®iÖn thÕ U.

H·y so s¸nh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong

c¸c cung M1N vµ M2N.

   Bµi 20 : GÊp mét ®o¹n d©y dÉn ®ång chÊt tiÕt

diÖn ®Òu thµnh h×nh ch÷ nhËt ABCD cã ®­êng

chÐo lµ AC nh­ h×nh vÏ. H·y :

     a, So s¸nh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong c¸c

®o¹n ABC vµ ADC nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ U vµo

hai ®iÓm A vµ C.

     b, NhËn xÐt c­êng ®é dßng ®iÖn trong ®o¹n AC

nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ U vµo hai ®iÓm B vµ D.

   Bµi 21 : §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n d©y lµm b»ng hîp kim cã chiÒu dµi l, tiÕt diÖn S1 = 0,2mm2 mét hiÖu ®iÖn thÕ 32 V th× dßng ®iÖn qua d©y lµ I1 = 1,6 A. NÕu còng ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ nh­ vËy vµo hai ®Çu mét ®o¹n d©y thø hai còng lµm b»ng hîp kim nh­ trªn, cïng chiÒu dµi l nh­ng cã tiÕt diÖn S2 th× dßng ®iÖn qua d©y thø hai I2 = 3,04 A. TÝnh S2.

   Bµi 22 : Hai d©y dÉn ®ång chÊt cã cïng chiÒu dµi, d©y thø nhÊt cã tiÕt diÖn S1, d©y thø hai cã tiÕt diÖn S2 = 3,5S1. M¾c hai d©y dÉn nµy song song vµo hai ®iÓm A, B cã hiÖu ®iÖn thÕ UAB th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y thø nhÊt lµ 2 A. X¸c ®Þnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y thø hai.

   Bµi 23 : H×nh vÏ bªn cho ta biÕt c¸c

®o¹n d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi, cïng

lµm tõ mét chÊt nh­ng cã tiÕt diÖn kh¸c

nhau. Khi ®Æt vµo hai ®Çu AB mét hiÖu

®iÖn thÕ U th× hiÖu ®iÖn thÕ trªn c¸c ®o¹n d©y tØ lÖ víi c¸c sè lÎ liªn tiÕp. U1 : U2 : U3 : U4 = 1 : 3 : 5 : 7. Do ®ã tiÕt diÖn cña c¸c ®o¹n d©y t­¬ng øng tu©n theo tØ lÖ nµo ?

   Bµi 24 : Mét sîi d©y lµ b»ng hîp kim dµi l1 = 125 m, cã tiÐt diÖn S1 = 0,15 mm2 vµ cã ®iÖn trë R1 = 60 . Hái mét d©y kh¸c còng lµm b»ng hîp kim nh­ trªn dµi l2 = 25 m, cã ®iÖn trë R2 = 30 th× cã tiÕt diÖn S2 lµ bao nhiªu ?

   Bµi 25 : Hai d©y dÉn lµm tõ cïng mét chÊt cã chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ ®iÖn trë t­¬ng øng l1, S1, R1 vµ l2, S2, R2. BiÕt l1 = 18l2 ; S1 = 3S2. T×m mèi qua hÖ gi÷a c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 cña hai d©y dÉn nµy.

   Bµi 26 : Cã hai ®o¹n d©y lµm tõ cïng mét chÊt, d©y thø nhÊt dµi l1 = 60 m, cã tiÕt diÖn S1 = 0,45 mm2 th× cã ®iÖn trë R1 = 8 . Hái nÕu d©y thø hai cã tiÕt diÖn S2 = 0,9 mm2 vµ cã ®iÖn trë R2 = 32 th× cã chiÒu dµi l2 lµ bao nhiªu ?

   Bµi 27 : Mét d©y c¸p ®iÖn cã 4 lâi, mçi lâi ®Òu lµm cïng tõ mét chÊt,

 cïng chiÒu dµi vµ cïng tiÕt diÖn. Gäi R lµ ®iÖn trë cña mét lâi, mét

häc sinh kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ vµo hai ®Çu d©y c¸p th×

®iÖn trë cña c¶ d©y c¸p lµ 4R. Theo em kÕt luËn nh­ thÕ cã ®óng kh«ng ?

T¹i sao ?

   Bµi 28 : §iÖn trë suÊt cña constantan lµ

     a, Con sè cho biÕt ®iÒu g× ?

     b, TÝnh ®iÖn trë cuÈ d©y dÉn constantan dµi l = 20 m vµ cã tiÕt diÖn ®Òu S = 0,4 mm2 .

   Bµi 29 : §Æt vµo hai ®Çu cuén d©y dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 17 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y lµ I = 5 A. BiÕt cuän d©y ®ång dµi 300 m vµ cã tiÕt diÖn 1,5 mm2. Hái cuén d©y dÉn lµ b»ng chÊt g× ?

   Bµi 30 : Mét ®o¹n d©y ®ång dµi 140 m cã tiÕt diÖn trßn, ®­êng kÝnh 1,2 mm. TÝnh ®iÖn trë cña d©y biÕt ®iÖn trë suÊt cña ®ång lµ 1,7.10 - 8 .m vµ lÊy .

   Bµi 31 : Mét d©y dÉn b»ng ®«ng cã chiÒu dµi 16 m, tiÕt diÖn 0,2 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn.

     b, CÇn ph¶i dïng bao nhiªu d©y dÉn nh­ trªn vµ nèi chóng nh­ thÕ nµo ®Ó ta cã ®o¹n m¹ch vµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña nã lµ 65,28 . Cho ®iÖn trë su¸t cña ®ång lµ 1,7.10 - 8 .m.

   Bµi 32 : Mét d©y dÉn lµ b»ng Nicr«m dµi 30 m, tiÕt diÖn 1,5 mm2 ®­îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30,8 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn nµy. Cho ®iÖn trë suÊt cña Nicr«m lµ 1,1.10 - 6 .m.

   Bµi 33 : Mét d©y nh«m d¹ng h×nh trô trßn ®­îc quÊn thµnh cuén cã khèi l­îng 0,81 kg, tiÕt diÖn th¼ng cña d©y lµ 0,15 mm2. T×m ®iÖn trë cña cuén d©y ®ã biÕt r»ng nh«m cã khèi l­îng riªng vµ ®iÖn trë suÊt lÇn l­ît lµ 2,7 g/cm3 vµ 2,8.10 - 8 .m.

   Bµi 34 : M¾c mét ®o¹n d©y dÉn vµo gi÷a hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 26,6 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c­êng ®é lµ 1,9 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña ®o¹n d©y dÉn.

     b, BiÕt r»ng ®o¹n d©y dÉn dµi 8,4 m, tiÕt diÖn 0,3 mm2. H·y cho biÕt cuén d©y lµm b»ng chÊt g× ?

   Bµi 35 : Mét cuén d©y b»ng ®ång dµi 148 m vµ tiÕt diÖn S = 1,2 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y

     b, C¾t cuén d©y trªn ra lµm hai ®o¹n, ®o¹n thø nhÊt dµi gÊp hai lÇn ®o¹n thø hai, sau ®ã m¾c lÇn l­ît chóng vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 2,8 V. TÝnh dßng ®iÖn qua mçi cuén d©y.                           

   Bµi 36 : Nèi hai cùc cña mét nguån ®iÖn b»ng mét d©y dÉn cã ®iÖn trë 48 th× dßng ®iÖn qua nã lµ 1A. Hái nÕu nèi hai cùc cña nguån ®iÖn Êy b»ng mét d©y dÉn cã chiÒu dµi 32 m, tiÕt diÖn 0,16 mm2 vµ ®iÖn trë suÊt 0,4.10 - 6 .m th× dßng ®iÖn qua d©y dÉn lµ bao nhiªu

   Bµi 37 : Hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë lÇn l­ît lµ R1 = 8 vµ R2 = 12 m¾c song song vµo hiÖu ®iÖn thÕ 8,232V nh­ h×nh vÏ. D©y nèi tõ hai ®Ìn

®Õn hiÖu ®iÖn thÕ nµy lµ d©y ®ång cã chiÒu dµi tæng

céng lµ 54 m vµ tiÕt diÖn 0,85 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña m¹ch.

     b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®Ìn.

 

 

 

 

VÊn ®Ò 6 : ¸p dông c«ng thøc ®iÖn trë vµ ®Þnh luËt ¤m ®Ó tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn - c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ - BiÕn trë.

 

   Bµi 1 : Khi m¾c mét d©y ®ång cã chiÒu dµi 100 m vµo hiÖu ®iÖn thÕ 12 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 2 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y ®ång.

     b, TÝnh tiÕt diÖn cña d©y

   Bµi 2 : Mét d©y ®ång, tiÕt diÖn ®Òu 0,1 mm2 cã ®iÖn trë 10

     a, Ph¶i ®Æt vµo hai ®Çu d©y mét hiÖu ®iÖn thÕ bao nhiªu ®Ó c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y lµ 2 A.

     b, TÝnh chiÒu dµi cña d©y ?

   Bµi 3 : Mét d©y dÉn b»ng Nikªnin cã tiÕt diÖn ®Òu.

      a, §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ 220 V vµo hai ®Çu d©y ta ®o ®­îc c­êng ®é dßng ®iÖn trong d©y b»ng 2 A. TÝnh ®iÖn trë cña d©y ?

     b, TÝnh tiÕt diÖn cña d©y, biÕt nã cã chiÒu dµi 5,5 m.

   Bµi 4 : Mét d©y hîp kim ®ång chÊt, tiÕt diÖn kh«ng ®æi cho dßng ®iÖn cã c­êng ®é 3 A ch¹y qua khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y b»ng 12 V. TÝnh ®iÖn trë suÊt cña chÊt lµm d©y dÉn, biÕt r»ng d©y dµi 400 cm, tiÕt diÖn 0,5 mm2.

   Bµi 5 : §Æt hiÖu ®iÖn thÕ 36 V vµo hai ®Çu mét cu«n d©y dÉn th× dßng ®iÖn qua nã cã c­êng ®é 2 A. H·y tÝnh chiÒu dµi cña cuén d©y dÉn nãi trªn, biÕt r»ng nÕu lo¹i d©y nµy dµi 4,5 m cã ®iÖn trë lµ 1,2 .

   Bµi 6 : Mét biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ Rb = 75 lµm b»ng d©y dÉn hîp kim Nikªnin cã tiÕt diÖn 1,6 mm2.

     a, TÝnh chiÒu dµi cña d©y dÉn ding lµm biÕn trë nµy.

     b, Mét bãng ®Ìn khi s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë lµ R1 = 20 vµ dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã lµ 0,75 A. M¾c bãng ®Ìn nèi tiÕp víi biÕn trë nãi trªn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30 V. Hái ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë cã trÞ sè ®iÖn trë R2 b»ng bao nhiªu ®Ó ®Ìn s¸ng b×nh th­êng ?

  Bµi 7 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, trªn bãng ®Ìn cã ghi 12V - 0,6A. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm A vµ B ®­îc gi÷ kh«ng ®æi 18 V

    a, BiÕt ®Ìn s¸ng b×nh th­êng. TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã.

    b, DÞch chuyÓn con ch¹y cña biÕn trë sao cho ®iÖn trë cña biÕn trë t¨ng 2 lÇn so víi gi¸ trÞ ban ®Çu.

 

Hái khi ®ã c­êng ®é dßng ®iÖn qua biÕn trë lµ bao nhiªu ? C­êng ®é s¸ng cña bãng ®Ìn nh­ thÕ nµo ?

   Bµi 8 : Hai d©y dÉn b»ng Nikªnin vµ Constantan cã chiÒu dµi vµ tiÕt diÖn b»ng nhau m¾c nèi tiÕp vµ m¾c vµo m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 24 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 1,5 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

     b, TÝnh ®é lín ®iÖn trë cña mçi d©y.

     c, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi d©y.

   Bµi 9 : Trªn mét biÕn trë co ch¹y cã ghi 25 - 1A.

     a, Con sè 25 - 1A cho biÕt ®iÒu g× ? HiÖu diÖn thÕ lín nhÊt ®­îc phÐp ®Æt lªn hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë lµ bao nhiªu ?

     b, BiÕn trë ®­îc lµm b»ng d©y dÉn hîp kim nicr«m cã chiÒu dµi 24 m. TÝnh tiÕt diÖn cña d©y dÉn dïng ®Ó lµm biÕn trë ®ã.

   Bµi 10 : Mét cuén d©y dÉn b»ng ®ång cã khèi luîng 1,068 kg, tiÕt diÖn ngang cña d©y dÉn lµ 1mm2. Khèi l­îng riªng cña ®ång lµ 8900 kg/m3.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y nµy.

     b, Ng­êi ta dïng d©y nµy ®Ó quÊn mét biÕn trë. BiÕt lâi biÕn trë h×nh trô trßn, ®­êng kÝnh 4 cm. T×m sè vßng d©y quÊn cña biÕn trë.

   Bµi 11 : Mét biÕn trë con ch¹y cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ 50 . D©y ®iÖn trë cña biÕn trë lµ mét d©y hîp kim nicr«m cã tiÕt diÖn 0,11 mm2 vµ ®­îc quÊn ®Òu xung quanh mét lâi sø trßn cã ®­êng kÝnh 2,5 cm.

     a, TÝnh sè vßng d©y cña biÕn trë nµy.

     b, BiÕt c­êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt mµ d©y nµy cã thÓ chÞu ®­îc lµ 1,8 A. Hái cã thÓ ®Æt vµo hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë mét hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt lµ bao nhiªu ®Ó biÐn trë kh«ng bÞ háng.

   Bµi 12 : Mét biÕn trë con ch¹y ®­îc lµm b»ng d©y dÉn hîp kim nikªnin cã tiÕt diÖn ®Òu lµ 0,8 mm2 vµ gåm 600 vßng quÊn quanh lâi sø trô trßn cã ®­êng kÝnh 4,5 cm.

     a, TÝnh ®iÖn trë lín nhÊt cña biÕn trë nµy.

     b, HiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®­îc phÐp ®Æt vµo hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë lµ 67,824 V. Hái biÕn trë nµy cã thÓ chÞu ®­îc dßng ®iÖn cã c­êng ®é lín nhÊt lµ bao nhiªu ?

   i 13 : Mät bãng ®Ìn cã ghi 18V - 1A m¾c nèi tiÕp víi mét biÕn trë con ch¹y dÓ sö dông víi nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 24 V.

     a, §iÒu chØnh biÕn trë ®Õn gi¸ trÞ Rb = 12 . H·y tÝnh to¸n vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña bãng ®Ìn.

     b, Hái ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë cã gi¸ trÞ ®iÖn trë bao nhiªu ®Ó ®Ìn cã thÓ s¸ng b×nh th­êng. Bá qua ®iÖn trë c¸c d©y nèi.

   Bµi 14 : Cã hai bãng ®Ìn mµ khi s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1 = 16 vµ R2 = 12 . Dßng ®iÖn ch¹y qua hai ®Ìn ®Òu cã c­êng ®é ®inh møc lµ 0,8 A. Hai ®Ìn nµy ®­îc m¾c nèi tiÕp víi nhau vµ víi mét biÕn trë vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 28,4 V.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë tham gia vµo m¹ch ®Ó hai ®Ìn s¸ngb×nh th­êng.

     b, Khi ®Ìn s¸ng b×nh th­êng, sè vßng d©y cña biÕn trë cã dßng ®iÖn ch¹y qua chØ b»ng 75% so víi tæng sè vßng d©y cña biÕn trë. TÝnh ®iÖn trë toµn phÇn cña biÕn trë.

   Bµi 15 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ AB lµ mét biÕn trë cã con ch¹y C. Lóc ®Çu ®Èy con ch¹y C vÒ s¸t ®iÓm B ®Ó biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt.

     a, Khi dÞch chuyÓn con ch¹y C vÒ phÝa A th× ®é s¸ng

cña bãng ®Ìn thay ®æi nh­ thÕ nµo ? Gi¶i thÝch ?

     b, BiÕt ®iÖn trë cña bãng ®Ìn lµ R® = 18 .

§iÖn trë toµn phÇn cña biÕn trë lµ 42

con ch¹y C ë chÝnh gi÷a AB. HiÖu ®iÖn thÕ do nguån

cung cÊp lµ 46,8V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã

   Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, trong ®ã bãng ®Ìn cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ 24 V vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc lµ 0,6 A, ®­îc m¾c víi mét biÕn trë con ch¹y ®Ó sö dông víi nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 30 V.

     a, §Ó dÌn s¸ng b×nh th­êng th× phi ®iÒu chØnh

biÕn trë lµ bao nhiªu ?

     b, NÕu biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ 40 th×

khi ®Ìn s¸ng b×nh th­êng dßng ®iÖn ch¹y qua

bao nhiªu phÇn tr¨m (%) tæng sè vßng d©y cña biÕn trë.

   Bµi 17 : Hai bãng ®Ìn cã cïng hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ U1 = U2 = 6 V. Khi s¸ng b×nh th­êng c¸c bãng dÌn cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1 = 6 vµ R2 = 12 . CÇn m¾c hai bãng nµy víi mét biÕn trë vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 9V ®Ó hai bãng s¸ng b×nh th­êng. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ tÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã.

   Bµi 18 : Hai bãng ®Ìn cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ U1 = 12 V, U2 = 24 V. Khi s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1 = 6 vµ R2 = 4. cÇn m¾c hai bãng nµy víi mét biÕn trë vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 36 V ®Ó hai ®Ìn s¸ng b×nh th­êng.

     a, VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn.

     b, TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã.

 

 

 

 

 

 

 

VÊn ®Ò 7 : §iÖn n¨ng, c«ng vµ c«ng suÊt. §Þnh luËt Jun - Len-.

 

     A - Lý thuyÕt

 

   1 - TÝnh công suÊt ®iÖn cña mét ®o¹n m¹ch

          * ¸p dông c«ng thøc P = U.I

                  Trong ®ã : - U lµ hiÖu ®iÖn thÕ tÝnh b»ng (V)

                                   - I lµ c­êng ®é dßng ®iÖn tÝnh b»ng (A)

                                   - P lµ c«ng suÊt cña mét ®o¹n m¹ch tÝnh b»ng (W)

         * Cã thÓ tÝnh b»ng c«ng thøc sau : P = U.I = I2.R =

   2 - TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña c¸c dông cô ®iÖn

               + Cã thÓ sö dông mét trong c¸c c¸ch sau :

       C¸ch 1 : Sö dông c«ng thøc A = UIt = I2Rt = t.

       C¸ch 2 : TÝnh th«ng qua c«ng suÊt A = Pt.

                  Trong ®ã A lµ ®iÖn n¨ng ®­îc tÝnh b»ng (J)

   3 - Ýnh nhiÖt l­îng to¶ ra trªn ®iÖn trë

     * ¸p dông ®Þnh luËt Jun - Len - x¬ : Q = I2Rt

     * Cã thÓ dïng c«ng thøc sau Q = Pt = UIt = t.

   4 - TÝnh c«ng suÊt to¶ nhiÖt

          ¸p dông c«ng thøc P = .

     B - Bµi tËp

 

   Bµi 1 : Trªn mét bãng ®Ìn cã ghi 220V - 75W

     a, Con sè 220V - 75W cho biÕt ®iÒu g× ?

     b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn nµy khi ®Ìn s¸ng b×nh th­êng vµ ®iÖn trë cña ®Ìn khi ®ã.

   Bµi 2 : Mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 24V - 0,96W ®­îc m¾c vµo hai ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ 18V. Gi¶ sö ®iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ theo nhiÖt ®é. TÝnh c«ng suÊt cña bãng ®Ìn khi ®ã.

   Bµi 3 : Mét d©y dÉn cã ®iÖn trë 42 ®­îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 18V. TÝnh nhiÖt l­îng mµ d©y dÉn to¶ ra trong 25 phót theo ®¬n vÞ Jun vµ ®¬n vÞ calo.

   Bµi 4 : Mét häc sinh cho r»ng ®Ó tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng nªn chän nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn cã c«ng suÊt rÊt nhá ®Ó sö dông vµ chØ sö dông trong thêi gian ng¾n. Theo em ý kiÕn nh­ vËy cã hîp lÝ kh«ng ?

   Bµi 5 : Khi m¾c mét bãng ®Ìn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c­êng ®é 0,75 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë vµ c«ng suÊt ®iÖn cña bãng ®Ìn khi ®ã ?

     b, NÕu dïng bãng ®Ìn nµy víi hiÖu ®iÖn thÕ 36 V th× c«ng suÊt tiªu thô cña bãng ®Ìn lµ bao nhiªu ?

   Bµi 6 : Bãng ®Ìn trßn th­êng ®­îc sö dông trong gia ®×nh cã ghi 220V - 60W. Nh­ng trªn thùc tÕ, v× nhiÒu lÝ do mµ hiÖu ®iÖn thÕ sö dông th­êng chØ vµo kho¶ng 210 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã ? §Ìn cã s¸ng bÝnh th­êng kh«ng ? V× sao ?

   Bµi 7 : Trªn mét bµn lµ cã ghi 110V - 220W vµ trªn bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 110V - 75W

     a, TÝnh ®iÖn trë cña bµn lµ vµ cña bãng ®Ìn.

     b, Cã thÓ m¾ nèi tiÕp bµn lµ vµ bãng ®Ìn nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®­îc kh«ng t¹i sao ?

   Bµi 8 : Mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V - 100W vµ mét bµn lµ cã ghi 220V - 400W cïng ®­îc m¾c vµo æ lÊy ®iÖn 220V ë gia ®×nh.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch nµy .

     b, H·y chøng tá r»ng c«ng suÊt P cña ®o¹n m¹ch b»ng tæng c«ng suÊt cña ®Ìn vµ cña bµn lµ ?

   Bµi 9 : Trªn mét bµn lµ cã ghi 110V - 600W vµ trªn bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 110V - 100W. T¹i sao kh«ng nªn m¾c nèi tiÕp bµn lµ vµ bãng ®Ìn nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ? H·y gi¶i thÝch b»ng phÐp tÝnh.

   Bµi 10 : Cã hai bãng ®Ìn lo¹i 12V - 0,6A vµ 12V - 0,3A. TÝnh ®iÖn trë c¸c bãng ®Ìn ®Ó c¸c bãng ®Ìn trªn s¸ng b×nh th­êng cÇn ph¶I m¾c nh­ thÐ nµo ?

   Bµi 11 : Trªn hai bãng ®Ìn cã ghi 110V - 60W vµ 110V - 75W.

     a, BiÕt r»ng d©y tãc cña hai bãng ®Ìn nµy ®Òu b»ng V«nfram vµ cã tiÕt diÖn b»ng nhau. Hái d©y tãc cña ®Ìn nµo cã ®é dµi lín h¬n vµ lín h¬n bao nhiªu lÇn ?

     b, Cã thÓ m¾c hai bãng ®Ìn nµy nèi tiÕp víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®­îc kh«ng ? t¹i sao ?

   Bµi 12 : Mét bãng ®Ìn ghi 220V - 60W d­îc th¾p s¸ng liªn tôc víi hiÖu ®iÖn thÕ 220V trong 5 giê.

     a, TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bãng ®Ìn nµy sö dông.

     b, NÕu sö dông bãng ®Ìn nµy víi hiÖu ®iÖn thÕ U = 200V trong 5 giê th×nã tiªu thô ®iÖn n¨ng lµ bao nhiªu ?

   Bµi 13 : Trªn mét Êm ®iÖn cã ghi 220V - 770W.

     a, TÝnh c­êng dä dßng ®iÖn ®Þnh møc cña Êm ®iÖn.

     b, TÝnh ®iÖn trë cña Êm ®iÖn khi ho¹t ®éng b×nh th­êng.

     c, Dïng Êm nµy ®Ó nÊu n­íc trong thêi gian 30 phót ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V. TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña Êm.

   Bµi 14 : Mét bÕp ®iÖn ho¹t ®éng liªn tôc trong 1,5 giê ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V. Khi ®ã sè chØ cña c«ng t¬ ®iÖn t¨ng thªm 2 sè. TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bÕp ®iÖn sö dông, c«ng suÊt cña bÕp ®iÖn vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp trong thêi gian trªn.

   Bµi 15 : Mét ®éng c¬ ®iÖn trong 3 giê tiªu thô mét ®iÖn n¨ng lµ 15 120 kJ.

     a, TÝnh c«ng suÊt cña dßng ®iÖn khi ch¹y qua ®éng c¬ trªn.

     b, §éng c¬ lµm viÖc ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V. TÝnh c­êng ®ä dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬

   Bµi 16 : Khi m¾c mét bãng ®Ìn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c­êng ®é lµ 0,4 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë vµ c«ng suÊt cña bãng ®Ìn khi ®ã.

     b, Bãng ®Ìn ®­îc sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V, trung b×nh 4,5 giê trong mét ngµy. TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bãng ®Ìn tiªu thô trong 30 ngµy.

   Bµi 17 : Trªn nh·n cña mét ®éng c¬ ®iÖn cã ghi 220V - 850W.

     a, TÝnh c«ng cña dßng ®iÖn thùc hiÖn trong 45 phót nÕu ®éng c¬ ®­îc dïng ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V.

     b, NÕu hiÖu ®iÖn thÕ dÆt vµo ®éng c¬ chØ lµ 195 V th× ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 45 phót lµ bao nhiªu ?

   Bµi 18 : Trªn mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V - 100W.

     a, TÝnh ®iÖn n¨ng sö dông trong 30 ngµy khi th¾p s¸ng b×nh th­êng bãng ®Ìn nµy mçi ngµy 6 giê.

     b, M¾c nèi tiÕp bãng trªn ®©y víi mét bãng ®Ìn d©y tãc kh¸c cã ghi 220V - 75W vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V. TÝnh c«ng suÊt tiÖu thô cña mçi ®Ìn vµ cña c¶ m¹ch.

  Bµi 19 : Mét ®o¹n m¹ch gåm mét bãng ®Ìn ghi 12V - 6W ®­îc m¾c nèi tiÕp víi mét biÕn trë vµ ®Æt vµo hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 18V nh­ ×nh vÏ. §iÖn trë cña d©y nèi vµ ampekÕ rÊt nhá

    a, Bãng ®Ìn s¸ng b×nh th­êng, tÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë vµ sè chØ cña ampekÕ khi ®ã.

    b, TÝnh ®iÖn n¨ng tiª thô cña toµn m¹ch trong thêi gian 20 phót.

 

   Bµi 20 : Mét bÕp ®iÖn sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V, tiªu thô mét ®iÖn n¨ng 720 kJ trong 30 phót. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua bÕp vµ ®iÖn trë cña bÕp khi lµm viÖc.

   Bµi 21 : Mét ®«ng c¬ lµm viÖc ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V, dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ lµ 5A.

     a, TÝnh c«ng cña dßng ®iÖn sinh ra trong 6 giê.

     b, HiÖu suÊt cña ®éng c¬ lµ 75%. TÝnh c«ng mµ ®éng c¬ ®· thùc hiÖn ®­îc trong thêi gian trªn.

   Bµi 22 : Trong 30 ngµy chØ sè cña c«ng t¬ ®iÖn cña mét khu tËp thÓ t¨ng thªm 112,5 sè. BiÕt thêi gian sö dông ®iÖn trung b×nh trong mçi ngµy lµ 5 giê.

     a, TÝnh c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn n¨ng trung b×nh cña khu tËp thÓ nµy.

     b, Gi¶ sö khu tËp thÓ nµy chØ sö dông bãng ®Ìn trßn lo¹i cã c«ng suÊt 75W ®Ó chiÕu s¸ng. Hái khu tËp thÓ nµy ®· dïng bao nhiªu bãng ®Ìn. Coi c¸c bãng ®Ìn ®Ìn ®­îc sö dông ®óng víi hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc.

   Bµi 23 : Trªn hai bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V - 100W vµ 220V - 40W.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng.

     b, M¾c song song hai bãng ®Ìn nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× ®Ìn nao s¸ng h¬n ? V× sao ? TÝnh ®iÖn n¨ng mµ mach ®iÖn nµy sö dông trong 3 giê.

   Bµi 24 : Trªn vá mét m« t¬ ®iÖn cã ghi 12V - 12W.

     a, CÇn ph¶i m¾c m« t« vµo hiÖu ®iÖn thÕ lµ bao nhiªu ®Ó nã ch¹y b×nh th­êng ? TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m« t« khi ®ã.

     b, TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 4 giê khi nã ho¹t ®éng b×nh th­êng.

   Bµi 25 : Mét khu d©n c­ cã 30 hé gia ®×nh, tÝnh trung b×nh mçi hé sö dông mét c«ng suÊt ®iÖn 120W trong 4 giê trªn 1 ngµy.

     a, TÝnh c«ng suÊt ®iÖn trung b×nh cña c¶ khu d©n c­.

     b, TÝnh ®iÖn n¨ng mµ khu d©n c­ nµy sö dông trong 30 ngµy.

     c, TÝnh tiÒn ®iÖn mµ khu d©n c­ ph¶i tr¶ trong 30 ngµy víi gi¸ ®iÖn lµ 850®/kWh.

   Bµi 26 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2. H·y chøng minh r»ng :

     a, Khi R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× nhiÖt l­îng to¶ ra ë mçi ®iÖn trë nµy tû lÖ thuËn víi c¸c ®iÖn trë ®ã : .

     b, Khi R1 vµ R2 m¾c song song vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× nhiÖt l­îng to¶ ra ë mçi ®iÖn trë nµy tû lÖ nghÞch víi c¸c ®iÖn trë ®ã : .

   Bµi 27 : Cho hai ®iÖn trë R1 = R2 = 30 . ng­êi ta m¾c hai ®iÖn trë ®ã lÇn l­ît b»ng hai c¸ch : nèi tiÕp vµ song song råi nèi vµo m¹ch ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 45 V.

     a, TÝnh dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë trong mçi tr­êng hîp.

     b, X¸c ®Þnh nhiÖt l­îng to¶ ra trªn mçi diÖn trë trong hai tr­êng hîp trong thêi gian 20 phót. Cã nhËn xÐt g× vÒ kÕt qu¶ t×m ®­îc.

   Bµi 28 : Mét d©y dÉn lµ b»ng V«nfram cã ®­êng kÝnh tiÕt diÖn 1mm vµ chiÒu dµi 40 m ®Æt d­íi hiÖu ®iÖn thÕ lµ 24 V.

     a, TÝnh ®iÖn trë c¶u d©y.

     b, TÝnh nhiÖt l­îng to¶ ra trªn d©y trong thêi gian 40 phót theo ®¬n vÞ J vµ calo.

   Bµi 29 : D©y ®iÖn trë ña mét bÕp ®iÖn lµm b»ng Nicr«m, chiÒu dµi 4,5 m vµ tiÕt diÖn 0,025 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y.

     b, BÕp ®­îc sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ U = 220V. H·y tÝnh c«ng suÊt cña bÕp ®iÖn, tõ ®ã suy ra nhiÖt l­îng to¶ ra cña bÕp trong 30 phót.

   Bµi 30 : D©y xo¾n cña mét bÕp ®iÖn lµm b»ng Nicr«m dµi 12 m, tiÕt diÖn 0,2 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y so¾n.

     b, TÝnh nhiÖt l­îng to¶ ra trong thêi gian 10 phót khi m¾c bÕp ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V

     c, Trong thêi gian 10 phót, bÕp nµy cã thÓ ®un s«i bao nhiªu lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é 240C. Bá qua sù mÊt m¸t nhiÖt ra m«i tr­êng.

   Bµi 31 : Mét Êm ®iÖn cã ghi 220V - 600W ®­îc sö dông víi hiÖu ®iÖn thÕ ®óng 220V ®Ó ®un s«i 2,2 lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é ban ®Çu 270C. Bá qua sù mÊt m¸t cña nhiÖt ®é. TÝnh thêi gian ®Ó l­îng n­íc trªn s«i.

   Bµi 32 : Mét bÕp ®iÖn khi ho¹t ®éng b×nh th­êng cã ®iÖn trë R = 120 vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua bÕp khi ®ã lµ 2,4A.

     a, TÝnh nhiÖt l­îng mµ bÕp to¶ ra trong 25 gi©y.

     b, Dïng bÕp ®iÖn trªn ®Ó ®un s«i 1 lÝt n­íc cã nhiÖt ®é ban ®Çu lµ 250C th× thêi gian ®un n­íc lµ 14 phót. TÝnh hiÖu suÊt cña bÕp, coi r»ng nhiÖt l­îng cÇn thiÕt ®Ó ®un s«i n­íc lµ cã Ých.

   Bµi 33 : Mét Êm ®iÖn cã ghi 220V - 500W ®­îc sö dông víi hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®Ó ®un s«i 2,3 lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é 240C. HiÖu suÊt cña Êm lµ 76%, trong ®ã nhiÖt l­îng cung cÊp ®Ó ®un s«i n­íc ®­îc coi lµ cã Ých.

     a, TÝnh nhiÖt l­îng cÇn thiÐt ®Ó ®un s«i l­îng n­íc nãi trªn.

     b, TÝnh nhiÖt l­îng mµ bÕp ®iÖn ®· to¶ ra khi ®ã vµ thêi gian ®un s«i l­îng n­íc trªn.

   Bµi 34 : Mét gia ®×nh sö dông c¸c dông cô ®iÖn cã tæng c«ng suÊt lµ 180W trung b×nh 4 giê mçi ngµy ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V.

     a, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn nèi tõ cét ®iÖn vµo nhµ (coi ®iÖn trë cña d©y dÉn lµ kh«ng ®¸ng kÓ).

     b, TÝnh ®iÖn n¨ng mµ gia ®×nh nµy ®· sö dông trong 30 ngµy.

   Bµi 35 : Mét bÕp ®iÖn ®­îc sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp cã c­êng ®é 2,8A. Dïng bÕp nµy ®un s«i ®­îc 1,2 lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é ban ®Çu 210C trong thêi gian 14 phót. TÝnh hiÖu suÊt cña bÕp ®iÖn.

   Bµi 36 : BiÕt r»ng mét bãng ®Ìn d©y tãc cã c«ng suÊt 75 W cã thêi gian th¾p s¸ng tèi ®a lµ 1 000 giê vµ gi¸ hiÖn nay lµ 4 500 ®ång. Mét bãng ®Ìn comp¾c cã c«ng suÊt 15 W cã ®é s¸ng b»ng bãng ®Ìn nãi trªn cã thêi gian th¾p s¸ng tèi ®a 8 000 giê vµ gi¸ hiÖn nay lµ 68 000 ®ång.

     a, TÝnh ®iÖn n¨ng sö dông cña mçi lo¹i bãng ®Ìn trªn trong 8 000 giê.

     b, TÝnh toµn bé chi phÝ (tiÒn mua bãng ®Ìn ®iÖn vµ tiÒn ®iÖn ph¶i tr¶) cho viÖc sö dông mçi lo¹i bãng ®Ìn nµy trong 8 000 giê. Cho gi¸ 1 kWh lµ 800 ®ång. Tõ ®ã cho biÕt sö dông bãng ®Ìn nµo cã lîi h¬n ? V× sao ?

Bµi 21: Hai ®Ìn lÇn l­ît cã ghi 6V-6W vµ 6V-3W.

a. M¾c nèi tiÕp hai ®Ìn vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 12 V, hái c¸c ®Ìn s¸ng nh­ thÕ nµo? TÝnh c«ng suÊt cña mçi ®Ìn khi ®ã.

b. §Ó hai ®Ìn ®Òu s¸ng b×nh th­êng, cÇn dïng thªm mét biÕn trë. Hái ph¶i m¾c m¹ch nh­ thÕ nµo? TÝnh gi¸ trÞ phÇn biÕn trë tham gia m¹ch ®iÖn khi ®ã

Bµi 22: Hai ®Ìn lÇn l­ît cã ghi 12V-6W vµ 6V-3W.

a. M¾c nèi tiÕp hai ®Ìn vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 24 V, hái c¸c ®Ìn s¸ng nh­ thÕ nµo? TÝnh c«ng suÊt cña mçi ®Ìn khi ®ã.

b. §Ó hai ®Ìn ®Òu s¸ng b×nh th­êng, cÇn dïng thªm mét biÕn trë. Hái ph¶i m¾c m¹ch nh­ thÕ nµo? TÝnh gi¸ trÞ phÇn biÕn trë tham gia m¹ch ®iÖn khi ®ã?

Bµi 23: Hai ®Ìn lÇn l­ît cã ghi 6V-3W vµ 9V-9W.

a. M¾c nèi tiÕp hai ®Ìn vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 V, hái c¸c ®Ìn s¸ng nh­ thÕ nµo? TÝnh c«ng suÊt cña mçi ®Ìn khi ®ã.

b. §Ó hai ®Ìn ®Òu s¸ng b×nh th­êng, cÇn dïng thªm mét biÕn trë. Hái ph¶i m¾c m¹ch nh­ thÕ nµo? TÝnh gi¸ trÞ phÇn biÕn trë tham gia m¹ch ®iÖn khi ®ã?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Vat-li-9-Bai-tap-on-tap-theo-tung-bai.doc[0.56 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)