100 cau hoi sinh hoc giáo án Sinh học 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 86       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
waz1wq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2011 3:45:53 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
0
Lần tải
86

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
ON THI HOC KI I VATHI HSG
Bài 1: Cơ thể sinh vật lớn lên được là nhờ: D
A. Quá trình nguyên phân; B. Quá trình trao đổi chất và năng lượng;
C. Quá trình sinh sản; D. Chỉ có A và B;
E. Cả A, B và C;
Bài 2: Cơ chế tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là:
A. Tác nhân vật lí và hoá học tác động đến NST gây đứt đoạn;
B. Sự tiếp hợp của các NST trong cặp tương đồng ở kỳ đầy của giảm phân I;
C. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các NST trong giảm phân;
D. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST kép tương đồng ở kỳ trước I;
E. Sự dàn hàng của NST trên mặt phẳng xích đạo và kéo NST về các cực của tế bào trong giảm phân;
Bài 3: Tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật mang một cặp NST tương đồng trên có 2 cặp gen dị hợp, sắp xếp như sau AaBb. ( B)
Khi giảm phân bình thường có thể hình thành những loại giao tử:
1. AB và ab; 2. A, B a, b; 3. AB, ab, Ab, aB;
4. AA, BB, Aa, Bb; 5. AA, BB, aa,
;
Câu trả lời đúng là:
A. 1, 2; B. 1, 3; C. 1,4; D. 1, 5; E. 3, 5;
Bài 4: Mức phản ứng của cơ thể do yếu tố nào sau đây quy định?
A. Điều kiện môi trường;
B. Kiểu gen của cơ thể;
C. Thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cơ thể;
D. Mức dao động của tính di truyền;
E. Phản ứng của kiểu gen trước môi trường;
Bài 5: Bộ phận nào của NST là nơi tích tụ nhiều rARN? C
A. Tâm động; B. Eo sơ cấp; C. Eo thứ cấp;
D. Thể kèm; E. Hạt mút;
Bài 6: Nguyên nhân gây ra thường biến là:
A. Do ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện môi trường; B. Sự biến đổi trong kiểu gen của cơ thể;
C. Cơ thể phản ứng quá mức với môi trường; D. Tương tác qua lại giữa kiểu gen với môi trường;
E. Do đặc trưng trao đổi chất của mỗi cá thể;
Bài 7: Từ một hợp tử của ruồi giấm nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động có ở kỳ sau của đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu?
A. 128; B. 160; C. 256; D. 64; E. 72;
Bài 8: Hoạt động nào giúp cho nhiễm sắc thể nhân đôi được dễ dàng? B
A. Sự tự nhân đôi và phân li đều của các nhiễm thể về các tế bào con;
B. Sự đóng xoắn và tháo xoắn của nhiễm sắc thể;
C. Sự tập trung về mặt phẳng xích đạo của nhiễm sắc thể;
D. Sự phân chia nhân và tế bào chất;
E. Tất cả đều đúng;
Bài 9: Trường hợp nào dưới đây thuộc thể dị bội:
A. Tế bào sinh dưỡng mang 3NST về một

 


ON THI HOC KI I VATHI  HSG

 

Bµi 1: C¬ thÓ sinh vËt lín lªn ®­îc lµ nhê:   D

A. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n;  B. Qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt vµ n¨ng l­îng;

C. Qu¸ tr×nh sinh s¶n;   D. ChØ cã A vµ B;

E. C¶ A, B vµ C;

 

Bµi 2: C¬ chÕ tÕ bµo häc cña hiÖn t­îng ho¸n vÞ gen lµ:

A. T¸c nh©n vËt lÝ vµ ho¸ häc t¸c ®éng ®Õn NST g©y ®øt ®o¹n;

B. Sù tiÕp hîp cña c¸c NST trong cÆp t­¬ng ®ång ë kú ®Çy cña gi¶m ph©n I;

C. Sù ph©n ly ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c NST trong gi¶m ph©n;

D. Sù tiÕp hîp vµ trao ®æi chÐo gi÷a c¸c cr«matit kh¸c nguån gèc trong cÆp NST kÐp t­¬ng ®ång ë kú tr­íc I;

E. Sù dµn hµng cña NST trªn mÆt ph¼ng xÝch ®¹o vµ kÐo NST vÒ c¸c cùc cña tÕ bµo trong gi¶m ph©n;

 

Bµi 3: TÕ bµo l­ìng béi cña mét loµi sinh vËt mang mét cÆp NST t­¬ng ®ång trªn cã 2 cÆp gen dÞ hîp, s¾p xÕp nh­ sau AaBb                            ( B)

Khi gi¶m ph©n b×nh th­êng cã thÓ h×nh thµnh nh÷ng lo¹i giao tö:

1. AB vµ ab;   2. A, B a, b;   3. AB, ab, Ab, aB;

4. AA, BB, Aa, Bb;   5. AA, BB, aa, bb;

C©u tr¶ lêi ®óng lµ:

A. 1, 2;        B. 1, 3;  C. 1,4;  D. 1, 5;                         E. 3, 5;

 

Bµi 4: Møc ph¶n øng cña c¬ thÓ do yÕu tè nµo sau ®©y quy ®Þnh?

A. §iÒu kiÖn m«i tr­êng;   

B. KiÓu gen cña c¬ thÓ;

C. Thêi kú sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c¬ thÓ;

D. Møc dao ®éng cña tÝnh di truyÒn;

E. Ph¶n øng cña kiÓu gen tr­íc m«i tr­êng;

 

Bµi 5: Bé phËn nµo cña NST lµ n¬i tÝch tô nhiÒu rARN?   C

A. T©m ®éng;   B. Eo s¬ cÊp;  C. Eo thø cÊp;

D. ThÓ kÌm;   E. H¹t mót;

 

Bµi 6: Nguyªn nh©n g©y ra th­êng biÕn lµ:

A. Do ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña ®iÒu kiÖn m«i tr­êng;          B. Sù biÕn ®æi trong kiÓu gen cña c¬ thÓ;

C. C¬ thÓ ph¶n øng qu¸ møc víi m«i tr­êng;                      D. T­¬ng t¸c qua l¹i gi÷a kiÓu gen víi m«i tr­êng;

E. Do ®Æc tr­ng trao ®æi chÊt cña mçi c¸ thÓ;

 

Bµi 7: Tõ mét hîp tö cña ruåi giÊm nguyªn ph©n 4 ®ît liªn tiÕp th× sè t©m ®éng cã ë kú sau cña ®ît nguyªn ph©n tiÕp theo lµ bao nhiªu?

A. 128;          B. 160;           C. 256;                         D. 64;           E. 72;

 

Bµi 8: Ho¹t ®éng nµo gióp cho nhiÔm s¾c thÓ nh©n ®«i ®­îc dÔ dµng?     B

A. Sù tù nh©n ®«i vµ ph©n li ®Òu cña c¸c nhiÔm thÓ vÒ c¸c tÕ bµo con;

B. Sù ®ãng xo¾n vµ th¸o xo¾n cña nhiÔm s¾c thÓ;

C. Sù tËp trung vÒ mÆt ph¼ng xÝch ®¹o cña nhiÔm s¾c thÓ;

D. Sù ph©n chia nh©n vµ tÕ bµo chÊt;

E. TÊt c¶ ®Òu ®óng;

 

Bµi 9: Tr­êng hîp nµo d­íi ®©y thuéc thÓ dÞ béi:

A. TÕ bµo sinh d­ìng mang 3NST vÒ mét cÆp NST nµo ®ã;

B. TÕ bµo giao tö chøa 2n NST;

C. TÕ bµo sinh d­ìng thiÕu 1NST trong bé NST;

D. C¶ A vµ C;

1

 


E. C¶ B vµ C;

 

Bµi 10: Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n tõ mét hîp tö cña ruåi giÊm t¹o ®­îc 8 tÕ bµo míi. Sè l­îng NST ®¬n ë kú cuèi cña ®ît nguyªn ph©n tiÕp theo lµ:

A. 64;  B. 128;               C. 256;  D. 512;    E. 32;

 

Bµi 11: CÊu tróc ®Æc thï cña mçi pr«tªin do yÕu tè nµo quy ®Þnh ?

A. Tr×nh tù ph©n bè c¸c rib«nuclª«tit trong mARN;

B. Tr×nh tù c¸c nuclª«tit trong gen cÊu tróc;

C. Tr×nh tù c¸c axit amin trong pr«tªin;

D. Chøc n¨ng sinh häc cña pr«tªin;

E. Kh«ng yÕu tè nµo ë trªn;

 

Bµi 12: ý nghÜa cña qu¸ tr×nh nguyªn ph©n:

A. Lµ c¬ chÕ di truyÒn c¸c ®Æc tÝnh ë c¸c loµi sinh s¶n v« tÝnh;

B. Duy tr× bé nhiÔm s¾c thÓ ®Æc tr­ng cña loµi æn ®Þnh qua c¸c thÕ hÖ tÕ bµo trong cïng mét c¬ thÓ;

C. Nhê nguyªn nh©n mµ c¬ thÓ kh«ng ngõng lín lªn;

D. ChØ cã A vµ C;

E. C¶ A, B vµ C;

 

Bµi 13: Trong c¸c d¹ng ®ét biÕn cÊu tróc NST sau ®©y, d¹ng nµo th­êng g©y hËu qu¶ lín nhÊt? 

A. §¶o ®o¹n NST;   B. MÊt ®o¹n NST;

C. LÆp ®o¹n NST;   D. ChuyÓn ®o¹n kh«ng t­¬ng hç;

E. ChuyÓn ®o¹n t­¬ng hç;

 

Bµi 14: B¶n chÊt cña m· di truyÒn lµ:   B

A. Th«ng tin quy ®Þnh cÊu tróc cña c¸c lo¹i Pr«tªin;

B. Tr×nh tù c¸c nuclª«tit trong ADN, quy ®Þnh tr×nh tù c¸c axit amin trong pr«tªin;

C. 3 rib«nuclª«tit trong mARN quy ®Þnh 1 axit amin trong pr«tªin;

D. MËt m· di truyÒn ®­îc ch­a ®ùng trong ph©n tö ADN;

E. C¸c m· di truyÒn kh«ng ®­îc gèi lªn nhau;

 

Bµi 15: C¬ quan tö tham gia vµo qu¸ tr×nh nguyªn ph©n ë tÕ bµo ®éng vËt lµ:   A

1. NhiÔm s¾c thÓ;   2. Rib«x«m;   3. Trung thÓ;

4. Ti thÓ;    5. ThÓ G«ngi;

C©u tr¶ lêi ®óng lµ:

A. 1, 2, 3, 4;   B. 1, 2, 3, 5;   C. 2, 3, 4, 5;

D. 1, 3, 4, 5;   E. 1, 2, 4, 5;

 

Bµi 16: So s¸nh qu¸ tr×nh nguyªn ph©n ë tÕ bµo thùc vËt vµ tÕ bµo ®éng vËt, ng­êi ta thÊy:     E

1. Chóng ®Òu diÔn ra qua c¸c giai ®o¹n t­¬ng tù nhau.

2. ë kú cuèi tÕ bµo ®éng vËt cã sù co th¾t tÕ bµo bÊt ë gi÷a, cßn tÕ bµo thùc vËt lµ tÕ bµo chÊt kh«ng cã th¾t ë gi÷a h×nh thµnh mét c¸ch ng¨n chia tÕ bµo mÑ thµnh 2 tÕ bµo con.

3. Tõ 1 tÕ bµo mÑ qua nguyªn ph©n t¹o thµnh 2 tÕ bµo con gièng nhau vµ gièng víi tÕ bµo mÑ.

4. Qu¸ tr×nh nguyªn ph©n diÔn ra ë tÊt c¶ c¸c lo¹i tÕ bµo trong c¬ thÓ ®éng vËt vµ thùc vËt.

5. Nhê nguyªn ph©n mµ c¬ thÓ sinh vËt lín lªn ®­îc.

 C©u tr¶ lêi ®óng lµ:

A. 1, 2, 3, 4;   B. 1, 2, 3, 5;   C. 1, 3, 4, 5;

D. 2, 3, 4, 5;   E. 1, 2, 3, 4, 5;

 

 

Bµi 17: Nguyªn nh©n chñ yÕu ®Êu tranh cïng loµi lµ:    A

A. Do cã cïng nhu cÇu sèng;   B. Do chèng l¹i ®iÒu kiÖn bÊt lîi;

C. Do ®èi phã víi kÎ thï;   D. Do mËt ®é cao;

1

 


E. Do ®iÒu kiÖn sèng thay ®æi;

 

Bµi 18: Trong qu¸ tr×nh nguyªn ph©n nhiÔm s¾c thÓ kÐp ®­îc h×nh thµnh ë giai ®o¹n nµo?

A. Giai ®o¹n trung gian;

B. §Çu k× ®Çu;

C. Gi÷a k× ®Çu;

D. §Çu k× gi÷a;

E. Cuèi k× cuèi cña lÇn ph©n bµo tr­íc;

Bµi 19: H·y t×m ra c©u tr¶ lêi sai trong c¸c c©u sau ®©y:

Trong qu¸ tr×nh ph©n bµo b×nh th­êng, NST kÐp tån t¹i ë:   B

A. K× gi÷a cña nguyªn ph©n;  B. K× sau cña nguyªn ph©n;

C. K× sau cña gi¶m ph©n I;  D. K× ®Çu cña gi¶m ph©n II;

E. K× gi÷a cña gi¶m ph©n II;

 

Bµi 20: Ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña nhiÔm s¾c thÓ trong qu¸ tr×nh nguyªn ph©n lµ:     B

A. Sù tù nh©n ®«i vµ sù ®ãng xo¾n;

B. Sù tù nh©n ®«i vµ sù tËp trung vÒ mÆt ph¼ng xÝch ®¹o ®Ó ph©n li khi ph©n bµo;

C. Sù ph©n li ®ång ®Òu vÒ 2 cùc cña tÕ bµo;

D. Sù ®ãng xo¾n vµ th¸o xo¾n;

E. nh©n ®«i vµ ph©n li ®ång ®Òu vÒ c¸c cùc tÕ bµo, lµm cho tÝnh di truyÒn kh«ng ®æi.

 

Bµi 21: ý nghÜa c¬ b¶n nhÊt vÒ mÆt di truyÒn cña nguyªn ph©n x¶y ra b×nh th­êng trong tÕ bµo 2n lµ:

A. Sù chia ®Òu chÊt nh©n cho 2 tÕ bµo con;

B. Sù t¨ng sinh khèi tÕ bµo s«ma gióp c¬ thÓ lín lªn;

C. Sù nh©n ®«i ®ång lo¹t cña c¸c c¬ quan tö;

D. Sù sao chÐp nguyªn vÑn bé NST cña tÕ bµo mÑ cho 2 tÕ bµo con;

E. C¶ A, B, C vµ D;

 

Bµi 22: §iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n:   E

1. X¶y ra trong 2 lo¹i tÕ bµo kh¸c nhau;  

2. Kh«ng cã trao ®æi chÐo vµ cã trao ®æi chÐo;

3. Sù tËp trung c¸c NST ë kú gi÷a nguyªn ph©n vµ kú gi÷a cña gi¶m ph©n I;

4. Lµ qu¸ tr×nh æn ®Þnh vËt chÊt di truyÒn ë nguyªn ph©n vµ gi¶m vËt chÊt di truyÒn ®i mét nöa ë gi¶m ph©n;

5 Sù ph©n chia cr«matit trong nguyªn ph©n vµ sù ph©n li NST ë kú sau I.;

Nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau vÒ ho¹t ®éng cña NST lµ:

A. 1, 2;  B. 1, 3;  C. 2, 4;

D. 1, 4;  E. 3, 5;

 

Bµi 23: §¬n ph©n cña ARN vµ ®¬n ph©n cña ADN ph©n biÖt víi nhau bëi:

A. Nhãm ph«tphat;   B. Gèc ®­êng;

C. Mét lo¹i baz¬ nitric;                        D. C¶ A vµ B;               E. C¶ B vµ C;

 

Bµi 24: §¬n ph©n cÊu t¹o nªn ®¹i ph©n tö ADN lµ:

A. Rib«nuclª«tit;   B. Nuclª«tit;   C. Nuclª«x«m;

D. P«linuclª«tit;   E. ¤ctame;

 

Bµi 25: Theo b¹n ®©u lµ ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n nhÊt gi÷a tæng hîp ADN vµ tæng hîp mARN:

1. Lo¹i enzim xóc t¸c;    2. KÕt qu¶ tæng hîp;

3. Nguyªn liÖu tæng hîp;   4. §éng lùc tæng hîp;

5. ChiÒu tæng hîp;

C©u tr¶ lêi ®óng lµ:

A. 1, 2, 3, 4;   B. 2, 3, 4, 5;   C. 1, 3, 4, 5;

D. 1, 2, 3, 5;   E. 1, 2, 4, 5;

1

 


Bµi 26: TÝnh tr¹ng lÆn lµ tÝnh tr¹ng:

A. Kh«ng biÓu hiÖn ë c¬ thÓ lai;  B. Kh«ng biÓu hiÖn ë ®êi F1;

C. Kh«ng biÓu hiÖn ë thÓ dÞ hîp;  D. Cã h¹i ®èi víi c¬ thÓ sinh vËt;

E. ChØ biÓu hiÖn ë F2;

 

Bµi 27: ChiÒu 5 3 cña m¹ch ®¬n ADN trong cÊu tróc bËc 1 (p«linuclª«tit) theo Watson – Crick ®­îc b¾t ®Çu b»ng:                             B

A. 5’ OH vµ kÕt thóc bëi 3’ – OH cña ®­êng;

B. Nhãm ph«tphat g¾n víi C5’ – OH vµ kÕt thóc bëi C3’ – OH cña ®­êng;

C. Nhãm ph«tphat g¾n víi C5’ – OH vµ kÕt thóc bëi ph«tphat g¾n víi C3’cña ®­êng;

D. C5’ – OH vµ kÕt thóc bëi nhãm ph«tphat C3’ cña ®­êng;

E. Baz¬ nitric g¾n víi C5’ kÕt thóc bëi nhãm ph«tphat C3’ – OH cña ®­êng;

 

Bµi 28: Mét gen dµi 10200 Angstrong, l­îng A = 20%, sè liªn kÕt hi®r« cã trong gen lµ:

A. 7200;  B. 600;                C. 7800;  D. 3600; E. 3900;

 

Bµi 29: Cã lîi cho mét nªn lµ quan hÖ:

A. Céng sinh;   B. Héi sinh;  C. øc chÕ – C¶m nhiÔm;

D. Hîp t¸c;   E. Sèng b¸m;  

 

Bµi 30: Mét tÕ bµo sinh dôc c¸i cña lóa (2n = 24 NST) tr¶i qua 10 ®ît nguyªn ph©n ë vïng sinh s¶n råi chuyÓn qua vïng sinh tr­ëng, kÕt thóc vïng chÝnh t¹o giao tö. Sè l­îng thoi v« s¾c cÇn ®­îc h×nh thµnh trong c¸c k× ph©n bµo cña c¶ qu¸ tr×nh 1.  A

A. 11263 thoi;  B. 2048 thoi;  C. 11264 thoi;

D. 4095 thoi;  E. 4096 thoi;

 

Bµi 31: MÊt ®o¹n NST th­êng g©y nªn hËu qu¶:   A

A. G©y chÕt hoÆc gi¶m sèng;

B. T¨ng c­êng søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ;

C. Kh«ng ¶nh h­ëng g× tíi ®êi sèng cña sinh vËt;

D. C¬ thÓ chÕt khi cßn hîp tö;

E. thÓ chØ mÊt ®i mét sè tÝnh tr¹ng nµo ®ã;

 

Bµi 32: C¬ chÕ dÞ héi thÓ Aaa t¹o ra c¸c lo¹i giao tö cã søc sèng sau:    D

A. A vµ a;   B. Aa vµ a;   C. Aa, aa;

D. Aa, aa A, a;   E. Kh«ng cã giao tö nµo;

 

Bµi 6: Mét ph©n tö ARN gåm hai lo¹i rib«nuclª«tit A vµ U th× sè lo¹i bé ba phiªn m· trong mARN cã thÓ lµ:                              E

A. 8 lo¹i;  B. 6 lo¹i;  C. 4 lo¹i; D. 2 lo¹i; E. 10 lo¹i;

 

Bµi 33: Bè mÑ cã kiÓu h×nh b×nh th­êng ®Î con ra b¹ch t¹ng lµ do:    D

A.   T­¬ng t¸c gi÷a c¸c gen tréi theo kiÓu bæ trî;

B.   Do ®ét biÕn gen;

C.   Do ph¶n øng cña c¬ thÓ víi m«i tr­êng;

D.   Do c¶ A vµ B;

E.   Do th­êng biÕn.

 

Bµi 34: §ét biÕn gen phô thuéc vµo c¸c nh©n tè nµo sau ®©y?    E

A.  C¸c t¸c nh©n g©y ®ét biÕn lý ho¸ trong ngo¹i c¶nh;

B.  Nh÷ng rèi lo¹n qu¸ tr×nh sinh ho¸ ho¸ sinh trong tÕ bµo;

C.  §Æc ®iÓm cÊu tróc gen;

D.   Thêi ®iÓm ho¹t ®éng cña gen;

E.  A, B vµ C.

1

 


 

Bµi 35: Mét tÕ bµo sinh dôc c¸i cña lóa (2n = 24 NST) nguyªn ph©n 5 ®ît ë vïng sinh s¶n råi chuyÓn qua vïng sinh tr­ëng, chuyÓn qua vïng chÝnh t¹o trøng. Sè l­îng NST ®¬n cung cÊp b»ng:  A

A. 4200 NST;               B. 1512 NST;    C. 744 NST;

D. 768 NST;   E. 3456 NST;

 

Câu 36 :Cấu trúc mang và truyền đạt thông tin di truyền là :

A.  Prôtêin   B.   AND   C.  m ARN

C.  r ARN   D.   Nuclêôtit   E.   Axit Amin

Câu 37 :  Đơn phân  cấu tạo nên phân tử ADN là :

A.   Glucôzơ    B.    Axit amin

C.    Nuclêôtit    D.    Cả A và B

 

Câu 38 : Đơn phân cấu tạo nên phân tử Prôtêin là :

A.   Glucôzơ    B.   Axit amin

C.   Nuclêôtit    D.   Ribô Nuclêôtit

E.   Cả  B và  C

 

Câu 39 : Tính đặc thù của mỗi loại Prôtêin do yếu tố nào qui định :

A.   Số lượng các axit amin

B.   Thành phần các loại Axit amin

C.   Trình tự sắp xếp các loại Axit amin

D.  Cả A ; B và C

E.   Chỉ A và C  

 

Câu 40 : Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là :

A.   A liên kết với T  ;  G liên kết với X

B.   A liên kết với  U  ; G liên kết với X ; T liên kết với  A ; X liên kết với G

C.   A liên kết với U ; G liên kết với X

D.   A liên kết với X ; G liên kết với T

 

Câu 41Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiện trong cơ chế :

A.   Tự nhân đôi     B.   Tổng hợp Prôtêin

C.   Hình thành chuỗi Axit amin  D.   Cả A và B

 

Câu 42 : Chức năng không có ở Prôtêin là :

A.   Cấu trúc     B.  Xúc tác quá trình trao đổi chất

C.   Điều hoà quá trình trao đổi chất.  D.  Truyền đạt thông tin di truyền.

 

Câu 42 :  Đột biến cấu trúc Nhiễm sắc thể gồm các dạng :

A.  Mất và lặp đoạn NST   B.   Lặp và đảo đoạn NST 

C.  Mất và thêm 1 số Nu clêôtit  D.   Mất , lặp và đảo đoạn NST

E.   Mất , thay , thêm 1 cặp Nuclêôtit

 

Câu 43 :  Những khó khăn chính khi nghiên cứ di truyền hoc Người là :

A.   Người sinh sản chậm , số lượng con ít

B.   Không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến nhân tạo ( vì đạo đức xã hội )

C.   Cả A và B    D. Cả A và B đều sai.

 

Câu 44 :  Phương pháp nghiên cứu di truyền hoc ở người là gì ?

1

 


A.   Nghiên cứu phả hệ.   B.   Nghiên cứu trẻ đồng sinh

C.   Phương pháp tạo đột biến   D.  Cả  A và B

 

Câu 45 :  Bệnh nhân mắc bệnh Đao có bộ NST khác với bộ NST người bình thường về số lượng :

A.   Cặp NST số 23    B .   Cặp NST số 22

C.  Cặp NST số 21    D.    Càp NST số  15

Câu 46 :   Trên phân tử ADN , chiều dài mỗi chu kì xoắn là :

A.   3,4  Ă    B.  34  Ă

C.   340  Ă    D.  20  Ă

 

Câu 47 :  Trên phân tử ADN , đường kính vòng xoắn là bao nhiêu ?

 A .   20  Ă    B.  10 Ă

C.   50 Ă    D.  100 Ă

Câu 48 :  Gen là gì ?

A.  Gen là một đoạn của phân tử ADN  mang thông tin di truyền, có khả năng tự nhân đôi.

B.  Gen là một đoạn Nhiễm sắc thể.

C.  Gen gồm các Nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị.

D.  Cả  A ; B và C

 

Câu 49 :Những dạng nào sau đây thuộc thể dị bội :

 1. Dạng  2n – 2    B.   Dạng  2n - 1
 1. Dạng  2n + 1    D.   Dạng  3n  + 1
 1.  Chỉ :  A ; B và C    F.   Cả A ; B ; C ; D.

 

Câu 50 :  Một gen có 2700 Nuclêôtit và hiệu số giữa Nu loai A và G bằng 10 % số Nu của gen.

        Vậy số lượng từng loại Nu của gen này là :

1 .   A  =  T  =  810      và    G  =  X    =   540   Nu

2.   A   =  T  =  405      và    G  =   X   =   270

3.   A  =  T  =  1620     và    G  =   X   =   1080

4.   A  =  T  =  1215     và    G  =   X   =   810

 

Câu 51 : Cơ chế tác dụng của Cônsixin trong việc gây đột biến đa bội thể là gì ?

A.   Phá vỡ cấu trúc của NST.    B.  Cản trở hình thành thoi vô sắc

C.   Cản trở tiếp hợp NST.    D    Cản trở nhân đôi NST

 

Câu 52 : Theo qui luật tháp sinh thái, sinh vật có sinh khối trung bình lớn nhất là :

A.   SV sản xuất    B.   SV tiêu thụ bậc I

C.   SV tiêu thụ bậc II    D.   SV phân hủy

 

Câu 53 : Cây chịu hạn thường có :

A.  Phiến lá dày, mô dậu phát triển

B.   Phiến lá rộng, có nhiều lỗ khí.

C.   Phiến lá mỏng có nhiều lỗ khí

D.   Phiến lá tiêu giảm, biến thành gai.

 

Câu 54 : Cây ưu sáng thường có phiến lá:

A.  Dày, mô dậu phát triển.     B.  Dày, mô dậu kém phát triển. 

C.   Mỏng, mô dậu phát triển    D.  Mỏng , mô dậu kém phát triển.

 

Câu 56 : Trong quần xã rừng U Minh, cây tràm được coi là loài :

1

 


A.   Ưu thế     B.   Đặc trưng

C.   Tiên phong    D.   Ổn định

 

Câu 57 :  Ở trạng thái bình thường , loại tế bào có bộ NST đơn bội là :

A.   Sinh dưỡng    B.   Sinh tinh

C.   Sinh trứng     D.   Giao tử.

Câu 58 : Cơ thể có kiểu gen AaBbDDEe giảm phân bình thường cho số loại giao tử là :

A.   2     B .   4 

C.  8     D.    16

Câu 59 :   Ở khoai tây có bộ NST 2n = 48. Người ta phát hiện 1 nhóm TB ở đỉnh sinh trưởng chồi khoai tây lại có 96 NST. Bộ NST này phát sinh trong quá trình :

A   Thụ tinh      B.  Giảm phân

C.   Nguyên phân     D.  Giảm phân và nguyên phân

 

Câu 60Bazơ Nitric gắn với đường Đêoxiribo trong cùng 1 Nuclêôtit ở vị trí các bon số:

A .  1/   B.  2/     C. 3/     D.  4/

 

Câu 61Chiều của PoliNuclêôtit trong phân tử ADN được xác định theo chiều:

A   Từ 2/ đến 4/     B.  Từ 5/ đến 3/

C.  Từ 4/ đến 2/     D.  Từ 3/ đến 5/

Câu 62:   Số NST trong mỗi TB của ruồi Giấm đang ở kì sau của lần phân bào I trong giảm phân:

A.   8 NST kép       B.   8 NST đơn  

C.   4 NST kép     D.   4  NST đơn

E .   16  NST đơn     F.   16 NST kép

  

Câu 61: Một gen có 150 vòng xoắn và có 4050 liên kết H. Số lượng từng loại Nu của gen là:

A.  T  =  A  = 450    và   G  =  X  =  1050

B.  T  =  A  = 1550  và   G  =  X  =   450

C.  T  =  A  =   G  =  X  =  750

D.  T  =  A  =  900  và   G  =  X  =  600

 

Câu62:  Phép lai cho tỷ lệ kiểu hình  1  :  1  :  1  :  1  là :

A.   AaBb    x   aaBb   B.   Aabb    x    aaBb

C.   AaBb   x   AABB   D.   A và B  đúng

 

Câu 63:  Liên kết nối giữa Đường của 1 Nu này với Axit phôtphoric của 1 Nu kế tiếp trong chuỗi Pôlinuclêôtit của phân tử ADN là : 

A.  Liên kết Hiđro.    B.  Liên kết hoá trị.

C.  Liên kết Ion.    D.  Liên kết Péptit

 

Câu 64 : Ưu thế lai lai biểu hiện rõ nhất ở đời F1 thông qua :  

A.   Lai gần.     B.   Lai khác thứ.

C.   Lai khác dòng .    D.   Lai khác loài.

 

Câu 65 :  Bộ ba mã sao của phân tử mARN được tổng hợp từ gen mang 150 vòng xoắn là:

A.   400.  B.   350.  C.   300.  D.   250

 

Câu 66:  Dạng đột biến nào dưới đây không phải là đột biến gen ?

1

 


A.   Mất 1 cặp Nu    B.   Thêm 1 cặp Nu

C.   Mất 2 cặp Nu    D.   Mất 1 đoạn NST

E.   Trao đổi giữa 2 NST của 1 cặp tương đồng

1)  A và B   2)  B và  C

3)  C và D    4)  D và E

5)  Cả : C , D và E

 

Câu 67: Loại đột biến chỉ xảy ra trong nhân tế bào là :

A.   Đột biến gen, đột biến NST.

B.  Đột biến gen, đột biến đa bội thể.

C.  Đột biến cấu trúc NST, đột biến số lượng NST

D.  Đột biến gen, đột biến cấu trúc NST, đột biến số lượng NST.

 

Câu 68:  Câu có nội dung sai trong các câu sau là :

A.   Phần lớn đột biến gen có hại cho bản thân sinh vật.

B.   Đột biến gen gây ra những biến đổi to lớn hơn so với đột biến NST.  *

C.   Đột biến gen mang tính chất phổ biến hơn đột biến NST

D.   Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hoá và chọn giống.

 

1

 


Câu 69: Giữa các cá thể cùng loài thường có mối quan hệ nào sau đây?

A.   Hỗ trợ và cạnh tranh.

B.   Cá thể này ăn cá thể khác.

C.   Cộng sinh và cạnh tranh

D.   Hỗ trợ và đối địch.

 

Câu 70:  Sự hợp tác giữa 2 loài mà 1 bên có lợi còn 1 bên không lợi cũng không hại là:

A.   Cộng sinh.    B.  Hội sinh.

C.  Cạnh tranh.    D.  Kí sinh

 

Câu 71 :  Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu đặc trưng của quần xã :

A.    Tỉ lệ giới tính    B.    Thành phần nhóm tuổi

C.    Độ nhiều    D.    Số lượng các loài trong quần xã

 

Câu 71Dị hoá là quá trình :

 A.  Qu¸ tr×nh ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬;

 1. Qu¸ tr×nh gi¶i phãng n¨ng l­îng d­íi d¹ng ho¹t n¨ng;
 2. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn c¸c chÊt tõ tÕ bµo ra m«i tr­êng;
 3. C¶ A vµ B;
 4. C¶ A, B vµ C.

 

C©u 72: Trong sinh giíi n¨ng l­îng tån t¹i ë c¸c d¹ng:

 1. Quang n¨ng;  B.  Ho¸ n¨ng;   C.  C¬ n¨ng;
 1. NhiÖt n¨ng;   E.   TÊt c¶ ®Òu ®óng.

 

C©u 73: Co c¬ lµ qu¸ tr×nh:

 1. DÞ ho¸;      B .  Sinh c«ng;
 2. Gi¶i phãng n¨ng l­îng;   C.   ChuyÓn ho¸ n¨ng l­îng;
 1.  A, B, C vµ D.

 

C©u 74: ®ång ho¸ vµ dÞ ho¸ lµ 2 qu¸ tr×nh:

 1. §èi lËp víi nhau, tån t¹i ®éc lËp víi nhau;
 2. §èi lËp víi nhanu nªn kh«ng thÓ cïng tån t¹i cïng nhau;
 3. §èi lËp nh­ng thèng nhÊt víi nhau, cïng song song tån t¹i;
 4. Kh«ng thÓ cïng tån t¹i v× n¨ng l­îng võa tÝch luü ®­îc l¹i bÞ ph©n gi¶i;
 5. TÊt c¶ ®Òu sai.

 

C©u 75: N¨ng l­îng cña sinh vËt tån t¹i ë d¹ng t hÕ n¨ng trong tr­êng hîp nµo sau ®©y:

 1. C¸c liªn kÕt ho¸ trong ATP;   B.  Co c¬;

C .  C¸c ph¶n øng ho¸ häc;    D.  Qu¸ tr×nh ®un n­íc;

E. Sù bèc h¬i n­íc.

 

C©u 76: Nhê qu¸ tr×nh nµo mµ cã sù chuyÓn ho¸ tõ thÕ n¨ng sang ho¹t n¨ng:

 1. Tæng hîp chÊt h÷u c¬;
 2. Ph©n gi¶i c¸c chÊt h÷u c¬;
 3. Co c¬;
 4. Qu¸ tr×nh thÈm thÊu;
 5. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

 

C©u 77: Trao ®æi chÊt vµ n¨ng l­îng lµ 2 qu¸ tr×nh cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau, v×:

1

 


 1. Trao ®æi chÊt luon ®i kÌm víi trao ®æi n¨ng l­îng, kh«ng t¸ch  rêi nhau;
 2. Trao ®æi chÊt vµ n¨ng l­îng lµ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng sèng cña sinh vËt;
 3. Cã trao ®æi chÊt vµ n¨ng l­îng th× c¬ thÓ sèng míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn;
 4. C¶ A, B vµ C;
 5. TÊt c¶ ®Òu sai.

 

C©u 78: TÝnh chuyªn ho¸ cao cña enzim ®­îc thÓ hiÖn ë:

 1. Mçi lo¹i enzim chØ xóc t¸c mét kiÓu ph¶n øng chuyÓn ho¸ cña mét chÊt;
 2. Mçi lo¹i enzim chØ t¸c dông lªn mét cã chÊt nhÊt ®Þnh;
 3. Mét sè enzim cã thÓ t¸c dông lªn c¸c c¬ chÊt cã cÊu tróc ho¸ häc gÇn gièng nhau.
 4. C¶ A, B vµ C;
 5. TÊt c¶ ®Òu sai.

 

C©u 79: B¶n chÊt ho¸ häc cña Enzim lµ:

 1. Pr«tªin;  B. Axit nuclªic;   C.  Gluxit;  D.  Lipit; E. C¶ A vµ B.

 

C©u 80: ĐÆc tÝnh cña enzim lµ:

 1. Ho¹t tÝnh m¹nh;    B.  TÝnh chuyªn ho¸ cao;

C.  C¸c enzim xóc t¸c mét d©y chuyÒn ph¶n øng;

D. Enzim tån t¹i trong tÕ bµo ë d¹ng hoµ tan hoÆc d¹ng liªn kÕt;

E. TÊt c¶ ®Òu ®óng.

 

C©u 81: Sô phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c enzim ®ù¬c thÓ hiÖn:

 1. NhiÒu enzim cïng t¸c ®éng lªn mét lo¹i c¬ chÊt;
 2. S¶n phÈm cña enzim tr­íc sÏ lµ c¬ chÊt cho enzim sau;
 3. Mét enzim cã thÓ tham gia vµo nhiÒu ph¶n øng;
 4. NhiÒu enzim cïng t¸c ®éng lªn mét lo¹i ph¶n øng;
 5. C¸c enzim ®ång thêi t¸c ®ég lªn mét chuçi c¸c ph¶n øng;

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

100-cau-hoi-sinh-hoc.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)