Bài 1. Chí công vô tư

giáo án GD công dân 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 17       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
sefn0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/10/2016 11:57:31 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
17
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 1- Tiết 1 Ngày soạn: 10/08/2016 Chủ đề :Quan hệ với bản thân, công việc A. Mục tiêu chủ đề Học xong chủ đề học sinh cần nắm được 1.Kiến thức - Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư ,tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật. - Học sinh nêu được biểu hiện..,xem chi tiết và tải về giáo án Bài 1. Chí công vô tư, Giáo Án Gd Công Dân 9 , Giáo án điện tử Bài 1. Chí công vô tư, doc, 1 trang, 0.00 M, GD công dân 9 chia sẽ bởi Giang Trần Anh đã có 17 download

LINK DOWNLOAD

Bai-1.-Chi-cong-vo-tu.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 1- Tiết 1
Ngày soạn: 10/08/2016
Chủ đề :Quan hệ với bản thân, công việc
A. Mục tiêu chủ đề
Học xong chủ đề học sinh cần nắm được
1.Kiến thức
- Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư ,tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
- Học sinh nêu được biểu hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
- Hiểu được ý nghĩa của chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
2. Kỹ năng
- Học sinh biết thể hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật trong cuộc sống hàng ngày.
-Biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
3.Thái độ
- Ung hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luậttrong cuộc sống.
- Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi ,tham lam ,thiếu công bằng trong giải quyết công việc.
- Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư, tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
4. Năng lực phát triển:
- Năng lực quan sát, phát hiện.
- Năng lực tư duy.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực trình bày.
- Năng lực vấn đáp.
- Năng lực viết tích cực.
- Năng lực động não.
B.Chuẩn bị
Giáo viên:
- SGK,SGV GDCD 9 ,tranh ảnh,,tục ngữ ca dao nói về phẩm chất chí công vô tư, tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.
Học sinh :
- SGK,vở ghi,tục ngữ ca dao.
Phương pháp:
- Thảo luận nhóm,nêu vấn đề,tạo tình huống
- Kể chuyện,phân tích,thuyết trình,đàm thoại.
- Sắm vai.
C.Phân phối chương trình của chủ đề
Tiết
Bài
Tên bài
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung

1
Bài 1
 Chí công vô tư .


2
Bài 2
Tự chủ.


3
Bài 3

Dân chủ và kỉ luật.
- Câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời
- Bài tập 3: Không yêu cầu HS làm

4,5
Bài 8
Năng động, sáng tạo.


6,7
Bài 9
Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Câu hỏi gợi ý a phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời

D.Tiến trình thực hiện chủ đề
BÀI 1 : Chí công vô tư

I. Mục tiêu bài học.
1.Kiến thức
- Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư
- Học sinh nêu được biểu hiện chí công vô tư
- Hiểu được ý nghĩa của chí công vô tư .
2. Kỹ năng
- Học sinh biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.
-Biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư.
3.Thái độ
- Ung hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống. - Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi ,tham lam ,thiếu công bằng trong giải quyết công việc.
- Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên :
- SGK,SGV GDCD 9 ,tranh ảnh,,tục ngữ ca dao nói về phẩm chất chí công vô tư.
2. Học sinh :
- SGK,vở ghi,tục ngữ ca dao.
3. Phương pháp:
- Thảo luận nhóm,nêu vấn đề,tạo tình huống
- Kể chuyện,phân tích,thuyết trình,

Trường THCS Minh Tân                                                           Giáo  án GDCD9

 

Tuần 1- Tiết 1

Ngày soạn: 10/08/2016

Chủ đề :Quan hệ với bản thân, công việc

A. Mục tiêu chủ đề

Học xong chủ đề học sinh cần nắm được

1.Kiến thức

 - Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư ,tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

- Học sinh nêu được biểu hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

- Hiểu được ý nghĩa của chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

2. Kỹ năng

 - Học sinh biết thể hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật trong cuộc sống hàng ngày.

          -Biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

3.Thái độ

 - Ung hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luậttrong cuộc sống.             

- Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi ,tham lam ,thiếu công bằng trong giải quyết công việc.             

 - Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư, tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

4. N¨ng lùc ph¸t triÓn:

- N¨ng lùc quan s¸t, ph¸t hiÖn.

- N¨ng lùc t­ duy.

- N¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.

- N¨ng lùc hîp t¸c.

- N¨ng lùc tr×nh bµy.

- N¨ng lùc vÊn ®¸p.

- N¨ng lùc viÕt tÝch cùc.

- N¨ng lùc ®éng n·o.

B.Chuẩn bị

 1. Giáo viên:

- SGK,SGV GDCD 9 ,tranh ảnh,,tục ngữ ca dao nói về phẩm chất chí công vô tư, tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

 1. Học sinh :

- SGK,vở ghi,tục ngữ ca dao.

 1. Phương pháp:

- Thảo luận nhóm,nêu vấn đề,tạo tình huống

- Kể chuyện,phân tích,thuyết trình,đàm thoại.

- Sắm vai.

C.Phân phối chương trình của chủ đề

Tiết

Bài

Tên bài

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung

1

Bài 1

Chí công vô tư .

 

2

Bài 2

Tự chủ.

 

3

Bài 3

 

Dân chủ và k luật.

 

- Câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời

- Bài tập 3: Không yêu cầu HS làm

4,5

Bài 8

Năng động, sáng tạo.

 

6,7

Bài 9

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Câu hỏi gợi ý a phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời

D.Tiến trình thực hiện chủ đề

BÀI 1 :                      Chí công vô tư

 

 I. Mục tiêu bài học.

1.Kiến thức

 - Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư

- Học sinh nêu được biểu hiện chí công vô tư

- Hiểu được ý nghĩa của chí công vô tư .

2. Kỹ năng

 - Học sinh biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.

          -Biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư.

3.Thái độ

 - Ung hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống.              - Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi ,tham lam ,thiếu công bằng trong giải quyết công việc.             

 - Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư.

 II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên :

- SGK,SGV GDCD 9 ,tranh ảnh,,tục ngữ ca dao nói về phẩm chất chí công vô tư.

 2. Học sinh :

- SGK,vở ghi,tục ngữ ca dao.

3. Phương pháp:

 - Thảo luận nhóm,nêu vấn đề,tạo tình huống

 - Kể chuyện,phân tích,thuyết trình,đàm thoại.

 - Sắm vai.

III. Tiến trình lên lớp

1- Ổn định tổ chức

2-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3- Bài mới:

  Giới thiệu bài:  Khái quát chương trình lớp 9,Dẫn dắt vào bài mới

1: Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề.

-Cho HS tìm hiểu nội dung truyện đọc.

- Gọi 3 Hs đọc truyện SGK.

? Hãy tìm chi tiết thể hiện việc làm của Vũ Tán Đường và Trần Trung Tá?

 

 

? Vì sao Tô Hiến Thành lại chọn Trần Trung Tá thay thế ông lo việc nước?

 

?Mong muốn của Bác Hồ là gì?

 

?Tình cảm của nhân dân ta đối với Bác ntn ?

 

 ? Việc làm cử Tô Hiến Thành và Bác có chung phẩm chất của đức tính gì?

? Qua câu chuyện về Tô Hiến Thành và Bác Hồ em rút ra bài học gì ?

Kết luận

I.§Æt vÊn ®Ò

1.T« HiÕn Thµnh-mét tÊm g­¬ng vÒ chÝ c«ng v« t­:

Khi T« HiÕn Thµnh èm Vò T¸n §­êng ngµy ®ªm hÇu h¹ bªn gi­êng bÖnh rÊt chu ®¸o

- TrÇn Trung T¸ m¶i viÖc chèng giÆc n¬i biªn c­¬ng

- T« HiÕn Thµnh dïng ng­êi lµ hoµn toµn chØ c¨n cø vµo viÖc ai cã kh¶ n¨ng g¸nh v¸c c«ng viÖc chung cña ®Êt n­íc.

2.§iÒu mong muèn cña B¸c Hå

- Hoµi b·o cña B¸c lµ Tæ quèc ®­îcgi¶i phãng ,nh©n d©n ®­îc Êm no h¹nh phóc.

- Nh©n d©n ta v« cïng kÝnh trong,kh©m phôc tin yªu B¸c

  B¶n th©n em lu«n tù hµo lµ con ch¸u cña B¸c.

- §øc tÝnh chÝ c«ng v« t­

 

-Bµi häc:Lu«n chÝ c«ng v« t­,häc tËp tu d­ìng theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c ®Ó gãp phµn x©y dùng ®Êt n­íc giµu ®Ñp nh­ mong muèn cña B¸c.

 

2:Hướng dẫn tìm hiểu Nội dung bài học

Cho HS tìm hiểu nội dung bài học

? Thế nào là chí công vô tư?cho ví dụ.

 

 

 

Kết luận.

? ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư?

 

 

 

 

Kết luận.

? Chúng ta phải rèn luyện để có đức tính chí công vô tư ntn?

 

 

 

Kết luận.

II. Nội dung bài học

1. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người,thể hiện ở sự công bằng,không thiên vị,giải quyết công việc theo lẽ phải,xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân.

2.ý nghĩa:Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội,góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh,xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng.

3.Rèn luyện tính chí công vô tư

Ung hộ người có phẩm chất chí công vô tư

Phê phán những hành động vụ lợi cá nhân,thiếu công bằng trong giải quyết mọi công việc.

3: Hướng dẫn giải bài tập.

Yêu càu HS làm BT 1, 2 SGK trang 5,6.và vở bài tập

- Làm bài tập cá nhân.

- Lên bảng trình bày.

- Nhận xét bổ xung.

 

 

 

III.Bài tập.

Đáp án

Bài tập 1:

- Hành vi thể hiện chí công vô tư: đ,e.

- Hành vi thể hiện chí công vô tư: a,b,c,d.

Bài tập 2:-Tán thành:d,đ

-         Không tán thành:a,b,c

4. Củng cố,dặn dò

Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

           - Học bài cũ . 

-   Hoàn thành sơ đồ vào vở

 - Sưu tầm ca dao, tục ngữ ,danh ngôn nói về chí công vô tư.

 - Làm các bài tập còn lại ở SGK/6.

 - Chuẩn bị bài mới:Tự chủ .

Rút kinh nghiệm

Thời gian …………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………..

Phương  pháp……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Nội dung…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………

Ký duyệt tuần 1

Ngày:

 

 

Nguyễn Thị Mai Nhàn

Giáo viên: Hà Thị Giang                         1                           Năm học 2016-2017

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 1. Chí công vô tư
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Bai 1 Chi cong vo tu
  GD công dân 9

  Bai 1 Chi cong vo tu

  Giáo án điện tử GD công dân 9

 • Bai 1.Chi cong vo tu
  Lịch sử

  Bai 1.Chi cong vo tu

  Giáo án điện tử Lịch sử

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9

  Bài 1. Chí công vô tư

  Giáo án điện tử GD công dân 9

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9

  Bài 1. Chí công vô tư

  Giáo án điện tử GD công dân 9

  Tuần:1 Tiết:1 Ngày dạy:30/08/2016 1. Mục tiêu: 1.1:Kiến thức : ( Hoạt động 1: - HS biết: tấm gương về chí công vô tư. - HS hiểu: Thế nào là chí công vô tư. ( Hoạt động 2: - HS biết: Nêu ví về chí công vô tư. - HS hiểu: Những biểu hiện của phẩm chất của chí công vô tư. Ý nghĩa của phẩm chất chí công..

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9

  Bài 1. Chí công vô tư

  Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 9 HKII, NĂM HỌC 2015 – 2016 Câu 1: Những ý kiến nào sau đây về hôn nhân em cho là đúng pháp luật? a. Kết hôn khi cả nam và nữ đủ 18 tuổi. b.Yêu nhau tự nguyện thì chỉ cần làm đám cưới không cần đăng kí kết hôn. c. Kết hôn không phân biệt tôn giáo. d. Cha mẹ quyết định hôn nhân..

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9

  Bài 1. Chí công vô tư

  Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9

  Bài 1. Chí công vô tư

  Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9

  Bài 1. Chí công vô tư

  Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9

  Bài 1. Chí công vô tư

  Giáo án điện tử GD công dân 9

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GDCD - GDNGLL 9

  Bài 1. Chí công vô tư

  Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU