Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ

giáo án Lớp 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ylgfzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/9/2013 9:29:36 AM
Loại file
doc
Dung lượng
6.21 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 10: Vẽ theo mẫu ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRỤ (Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: Bộ phận) Tuần : 10. Tiết : 10 Ngày soạn : …………………. Ngày dạy :…………………….. I. MỤC TIÊU: - Hiểu được đặc điểm, hình dáng của các,xem chi tiết và tải về giáo án Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ, Giáo Án Lớp 4 , Giáo án điện tử Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ, doc, 1 trang, 6.21 M, Lớp 4 chia sẽ bởi Thạnh Nguyễn Văn đã có 1 download

LINK DOWNLOAD

Bai-10-Ve-theo-mau-Do-vat-co-dang-hinh-tru.doc[6.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 10: Vẽ theo mẫu
ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRỤ
(Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: Bộ phận)
Tuần : 10. Tiết : 10
Ngày soạn : …………………. Ngày dạy :……………………..
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu được đặc điểm, hình dáng của các đồ vật dạng hình trụ.
- HS biết cách vẽ và vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của đồ vật.
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
SGK, SGV. Chuẩn bị một số đồ vật có dạng hình trụ để làm mẫu.
Một số bài vẽ đồ vật có dạng hình trụ của HS các lớp trước.
Hình gợi ý cách vẽ.
2. Học sinh:
SGK, giấy vẽ hoặc vở thực hành.
Bút chì, tẩy, màu vẽ, mẫu vẽ (để vẽ theo nhóm nếu có điều kiện chuẩn bị).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: (1’) Hát vui.
2. Kiểm tra bài cũ: (2’)
3. Bài mới:
a).Giới thiệu bài: (1’)
-GV lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với nội dung bài.
-GV ghi tựa bài lên bảng. HS nhắc lại tựa bài.
).Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học

6’
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
Mục tiêu: Hiểu được đặc điểm, hình dáng của các đồ vật dạng hình trụ.
Cách tiến hành:
-Yêu cầu HS trình bày mẫu
-Đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận biết
GV chốt lại và chuyển ý

-HS trình bày mẫu
-HS trả lời cá nhân
HS lắng nghe
3’
Hoạt động 2: Cách vẽ
Mục tiêu: HS biết cách vẽ đồ vật dạng hình trụ.
Cách tiến hành:
-GV nêu cách vẽ và kết hợp vẽ mẫu trên bảng.
-Gọi HS nêu lại cách vẽ.
GV chốt lại và chuyển ý .

-HS quan sát và lắng nghe
-HS nêu cá nhân
HS lắng nghe
17’
Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: HS vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu.
Cách tiến hành: Treo tranh HS các năm trước
-Quan sát, bao quát lớp, gợi ý hướng dân bổ sung
GV chốt lại và chuyển ý
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu
Nhận xét tranh
-Thực hành theo nhóm
HS lắng nghe

3’
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Mục tiêu: HS cảm nhận vẻ đẹp của tranh và biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình
Cách tiến hành: Gợi ý HS cách nhận xét:
-Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
-Tích hợp giáo dục BVMT
GV chốt lại và chuyển ý

-Nhận xét chéo theo nhóm
-Biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình
HS lắng nghe

4. Cũng cố: (2’) Vẽ nhanh theo mẫu.
GV nhận xét chung về lớp
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
1.Trình bày sản phẩm: GV lựa bài vẽ đẹp trưng bày trước lớp.
Dặn dò:
Sưu tầm tranh, ảnh của hoạ sĩ.
2.Rút kinh nghiệm:


Tröôøng Tieåu hoïc Trung Höng 2 Nguyeãn Vaên Thaïnh

Baøi 10: Veõ theo maãu

ÑOÀ VAÄT COÙ DAÏNG HÌNH TRUÏ

(Möùc ñoä tích hôïp giaùo duïc BVMT: Boä phaän)

Tuaàn : 10. Tieát : 10

Ngaøy soaïn : …………………. Ngaøy daïy :……………………..

I. MUÏC TIEÂU:

- Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng cuûa caùc ñoà vaät daïng hình truï.

- HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc ñoà vaät daïng hình truï gaàn gioáng maãu

- HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñoà vaät.

    HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu

II. CHUAÅN BÒ:

1.Giaùo vieân:

-   SGK, SGV. Chuaån bò moät soá ñoà vaät coù daïng hình truï ñeå laøm maãu.

-   Moät soá baøi veõ ñoà vaät coù daïng hình truï cuûa HS caùc lôùp tröôùc.

-   Hình gôïi yù caùch veõ.

2. Hoïc sinh:

-   SGK, giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh.

-   Buùt chì, taåy, maøu veõ,  maãu veõ (ñeå veõ theo nhoùm neáu coù ñieàu kieän chuaån bò).

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

1. Khôûi ñoäng: (1’) Haùt vui.

2. Kieåm tra baøi cuõ: (2’)

  3.  Baøi môùi:

a).Giôùi thieäu baøi: (1’)

-GV löïa choïn caùch giôùi thieäu phuø hôïp vôùi noäi dung baøi.

-GV ghi töïa baøi leân baûng. HS nhaéc laïi töïa baøi.

b).Caùc hoaït ñoäng:

TL

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

6’

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt

Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng cuûa caùc ñoà vaät daïng hình truï.

Caùch tieán haønh:

-Yeâu caàu HS trình baøy maãu

-Ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå HS nhaän bieát

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-HS trình baøy maãu

-HS traû lôøi caù nhaân

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoaït ñoäng 2:  Caùch veõ

Muïc tieâu: HS bieát caùch veõ ñoà vaät daïng hình truï.

Caùch tieán haønh:

-GV neâu caùch veõ vaø keát hôïp veõ maãu treân baûng.

-Goïi HS neâu laïi caùch veõ.

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

 

 

 

-HS quan saùt vaø laéng nghe

-HS neâu caù nhaân

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

17

Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh

Muïc tieâu: HS veõ ñöôïc ñoà vaät daïng hình truï gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh: Treo tranh HS caùc naêm tröôùc

-Quan saùt, bao quaùt lôùp, gôïi yù höôùng daân boå sung

GV choát laïi vaø chuyeån yù

HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu

 

Nhaän xeùt tranh

-Thöïc haønh theo nhoùm

HS laéng nghe

3’

Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù

Muïc tieâu: HS caûm nhaän veû ñeïp cuûa tranh vaø bieát giöõ gìn ñoà duøng trong gia ñình

Caùch tieán haønh: Gôïi yù HS caùch nhaän xeùt:

-Yeâu caàu HS trình baøy saûn phaåm

-Tích hôïp giaùo duïc BVMT

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-Nhaän xeùt cheùo theo nhoùm

-Bieát giöõ gìn ñoà duøng trong gia ñình

HS laéng nghe

4. Cuõng coá: (2’) Veõ nhanh theo maãu.

-     GV nhaän xeùt chung veà lôùp

IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1’)

1.Trình baøy saûn phaåm: GV löïa baøi veõ ñeïp tröng baøy tröôùc lôùp.

Daën doø:

-   Söu taàm tranh, aûnh cuûa hoaï só.

2.Ruùt kinh nghieäm:        

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

Keá hoaïch baøi hoïc 4 Trang 1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN