Bai 10: VTT - Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật

giáo án Mỹ thuật
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8j2gzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/27/2013 10:38:48 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
10
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Lý Thường Kiệt Năm học: 2013 - 2014 Giáo án Mỹ thuật 7 Giáo viên: Trần Lê Viên Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Bài: 10 - trang trí: TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT I. MỤC TIÊU: 1. ,xem chi tiết và tải về giáo án Bai 10: VTT - Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật, Giáo Án Mỹ Thuật , Giáo án điện tử Bai 10: VTT - Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật, doc, 1 trang, 0.05 M, Mỹ thuật chia sẽ bởi Viên Trần Lê đã có 10 download

LINK DOWNLOAD

Bai-10-VTT-Trang-tri-do-vat-co-dang-hinh-chu-nhat.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường THCS Lý Thường Kiệt Năm học: 2013 - 2014
Giáo án Mỹ thuật 7
Giáo viên: Trần Lê Viên
Tuần: Tiết:
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Bài: 10 - trang trí:
TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm bắt được đặc điểm của một số đồ vật có dạng hình chữ nhật và phương pháp trang trí những đồ vật này.
2. Kỹ năng:
- Học sinh nhanh nhẹn trong việc chọn họa tiết, sắp xếp bố cục chặt chẽ, sử dụng màu sắc hài hòa và phù hợp với đồ vật cần trang trí.
3. Thái độ:
- Học sinh yêu thích môn học, yêu thích việc trang trí cho các đồ vật, phát huy khả năng sáng tạo và tình yêu thiên nhiên..
II. CHUẨN BỊ:
1. GV:
- kiểm tra .
2. HS:
- Giấy vẽ, bút chì, màu
III. PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan – Luyện tập
Đàm thoại – Giải thích
IV. Nội dung bài dạy.
tra 1 tiết
Nội dung
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Bài 10: VTT-TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT (Kiểm tra 1 tiết)
I/. Quan sát – nhận xét.
- Có nhiều đồ vật dạng hình chữ nhật được trang trí đẹp mắt như: Cái khay, tấm thảm, khăn trải bàn, hộp bánh, chạm khắc bàn, ghế, tủ…
- Họa tiết thường là hoa, lá, chim, thú, phong cảnh… được sắp xếp cân đối hoặc tự do. Mỗi đồ vật đều có cách bố cục, hoạ tiết và màu sắc khác nhau tùy thuộc vào đặc trưng của đồ vật đó.
II/. Cách trang trí.
1. Chọn đồ vật trang trí.
2. Chọn họa tiết trang trí.
3. Chọn bố cục.
a. Bố cục đăng đối.
- Họa tiết được sắp xếp xen kẽ, nhắc lại, đối xứng.
b. Bố cục tự do.
- Họa tiết được sắp xếp tự do nhưng vẫn đảm bảo sự cân đối và hài hòa.
4. Vẽ màu.
III/. Bài tập.
- Trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật theo ý thích.
1’
5’
7’
25’
4’
1’
- GV ghi tên bài lên bảng
động 1:
Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- Cho HS kể tên các đồ vật hình chữ nhật mà mình biết.
- GV cho HS xem một số đồ vật có dạng hình chữ nhật và yêu cầu các em nêu sự giống và khác nhau giữa bài tập trang trí hình chữ nhật cơ bản và trang trí các đồ vật ứng dụng.
- Yêu cầu HS quan sát và nêu nhận xét cụ thể về họa tiết, bố cục và màu sắc ở một số đồ vật khác nhau.
- GV tổng kết ý kiến và nhấn mạnh về tính phù hợp của nội dung và hình thức trang trí đối với đặc trưng của đồ vật.
động 2:
Hướng dẫn HS cách trang trí.
+ Hướng dẫn HS chọn đồ vật trang trí.
- GV giới thiệu một số đồ vật và gợi ý để HS nêu đồ vật mình đã chọn. Từ đó giáo viên hướng dẫn HS định ra tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của hình trang trí sao cho phù hợp với khổ giấy.
- GV vẽ minh họa cách bố cục bài vẽ phù hợp với kích thước giấy vẽ.
+ Hướng dẫn HS chọn họa tiết trang trí.
- GV phân tích trên đồ vật về đặc điểm của họa tiết phù hợp với đặc trưng của đồ vật đó.
- GV gợi ý để HS nêu họa tiết mình chọn.
+ Hướng dẫn HS lựa chọn bố cục.
- GV giới thiệu 2 dạng bố cục thường gặp: Bố cục đăng đối và bố cục tự do.

 


  Trường THCS Lý Thường Kiệt                                                 Năm học: 2013 - 2014

  Giáo án Mỹ thuật 7      

  Giáo viên: Trần Lê Viên                                                             

 

Tuaàn:        Tieát:

Ngaøy soaïn:  

Ngaøy daïy:   

Baøi: 10 - Vẽ trang trí:

TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

    - Hoïc sinh naém baét ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa moät soá ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät vaø phöông phaùp trang trí nhöõng ñoà vaät naøy.

2. Kỹ năng:

    - Hoïc sinh nhanh nheïn trong vieäc choïn hoïa tieát, saép xeáp boá cuïc chaët cheõ, söû duïng maøu saéc haøi hoøa vaø phuø hôïp vôùi ñoà vaät caàn trang trí.

3. Thái độ:

    - Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, yeâu thích vieäc trang trí cho caùc ñoà vaät, phaùt huy khaû naêng saùng taïo vaø tình yeâu thieân nhieân..

II. CHUẨN BỊ:

1. GV:

- Đ kieåm tra .

2. HS:

- Giấy vẽ, bút chì, màu

III. PHƯƠNG PHÁP:

Trực quan – Luyện tập

Đàm thoại – Giải thích

IV. Nội dung bài dạy.

Kiểm tra 1 tiết

 

Nội dung

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Bài 10: VTT-TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT (Kiểm tra 1 tiết)

I/. Quan saùt – nhaän xeùt.

- Coù nhieàu ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät ñöôïc trang trí ñeïp maét nhö: Caùi khay, taám thaûm, khaên traûi baøn, hoäp baù

1’

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

- GV ghi tên bài lên bảng

 

 

 

 

Hoạt động 1:

Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.

- Cho HS keå teân caùc ñoà vaät hình chöõ nhaät maø mình bieát.   

- HS ghi bài vào vở

 

 

 

 

Hoạt động 1:

 

 

- HS keå teân moät soá ñoà vaät mình bieát.


nh, chaïm khaéc baøn, gheá, tuû…

- Hoïa tieát thöôøng laø hoa, laù, chim, thuù, phong caûnh… ñöôïc saép xeáp caân ñoái hoaëc töï do. Moãi ñoà vaät ñeàu coù caùch boá cuïc, hoaï tieát vaø maøu saéc khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo ñaëc tröng cuûa ñoà vaät ñoù.

II/. Caùch trang trí.

 

1. Choïn ñoà vaät trang trí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Choïn hoïa tieát trang trí.

 

 

 

 

 

 

3. Choïn boá cuïc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV cho HS xem moät soá ñoà vaät coù daïng hình chöõ nhaät vaø yeâu caàu caùc em neâu söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa baøi taäp trang trí hình chöõ nhaät cô baûn vaø trang trí caùc ñoà vaät öùng duïng.

- Yeâu caàu HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt cuï theå veà hoïa tieát, boá cuïc vaø maøu saéc ôû moät soá ñoà vaät khaùc nhau.

- GV toång keát yù kieán vaø nhaán maïnh veà tính phuø hôïp cuûa noäi dung vaø hình thöùc trang trí ñoái vôùi ñaëc tröng cuûa ñoà vaät.

Hoạt động 2:

Höôùng daãn HS caùch trang trí.

+ Höôùng daãn HS choïn ñoà vaät trang trí.

- GV giôùi thieäu moät soá ñoà vaät vaø gôïi yù ñeå HS neâu ñoà vaät mình ñaõ choïn. Töø ñoù giaùo vieân höôùng daãn HS ñònh ra tyû leä giöõa chieàu roäng vaø chieàu daøi cuûa hình trang trí sao cho phuø hôïp vôùi khoå giaáy.

- GV veõ minh hoïa caùch boá cuïc baøi veõ phuø hôïp vôùi kích thöôùc giaáy veõ.

+ Höôùng daãn HS choïn hoïa tieát trang trí.

- GV phaân tích treân ñoà vaät veà ñaëc ñieåm cuûa hoïa tieát phuø hôïp vôùi ñaëc tröng cuûa ñoà vaät ñoù.

- GV gôïi yù ñeå HS neâu hoïa tieát mình choïn.

+ Höôùng daãn HS löïa choïn boá cuïc.

- GV giôùi thieäu 2 daïng boá cuïc thöôøng gaëp: Boá cuïc ñaêng ñoái vaø boá cuïc töï do.

- HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa baøi taäp trang trí hình chöõ nhaät cô baûn vaø trang trí caùc ñoà vaät öùng duïng

 

- HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt cuï theå veà hoïa tieát, boá cuïc vaø maøu saéc ôû moät soá ñoà vaät khaùc nhau.

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.

 

 

Hoạt động 2:

 

 

 

- HS neâu ñoà vaät mình ñaõ choïn.

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

 

- Quan saùt GV phaân tích baøi.

 

 

- HS neâu hoïa tieát mình choïn.

 

 

 

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.


 

 

     a. Boá cuïc ñaêng ñoái.

- Hoïa tieát ñöôïc saép xeáp xen keõ, nhaéc laïi, ñoái xöùng.

 

 

 

 

     b. Boá cuïc töï do.

- Hoïa tieát ñöôïc saép xeáp töï do nhöng vaãn ñaûm baûo söï caân ñoái vaø haøi hoøa.

 

 

 

 

 

 

4. Veõ maøu.

 

 

 

 

 

 

III/. Baøi taäp.

- Trang trí ñoà vaät daïng hình chöõ nhaät theo yù thích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’

 

 

 

 

 

 

 

 

4’

 

 

 

 

 

+ Boá cuïc ñaêng ñoái.

- GV phaân tích treân ñoà vaät ñeå HS hình dung ra vieäc saép xeáp caùc maûng hình, hoïa tieát ñoái xöùng, xen keõ, nhaéc laïi treân caùc ñöôøng truïc. Nhaéc nhôû HS chuù yù ñeán ñoä to nhoû cuûa maûng hình vaø giöõa caùc hoïa tieát. GV veõ minh hoïa.

+ Boá cuïc töï do.

- GV phaân tích treân ñoà vaät ñeå HS hình dung ra vieäc saép xeáp caùc maûng hình, hoïa tieát to nhoû khaùc nhau nhöng vaån ñaûm baûo noåi baät troïng taâm, coù söï caân ñoái vaø haøi hoøa. Nhaéc nhôû HS chuù yù ñeán ñoä to nhoû cuûa maûng hình vaø khoaûng caùch giöõa caùc hoïa tieát vaø maûng hình. GV veõ minh hoïa.

+ Höôùng daãn HS veõ maøu.

- GV phaân tích ñaëc ñieåm maøu saéc ôû moät soá ñoà vaät khaùc nhau ñeå HS bieát caùch choïn maøu saéc cho phuø hôïp vôùi ñaëc tröng cuûa ñoà vaät caàn trang trí.

Hoạt động 3:

Höôùng daãn HS laøm baøi taäp.

- GV nhaéc nhôû HS laøm baøi taäp theo ñuùng phöông phaùp.

- GV quan saùt vaø höôùng daãn theâm veà caùch boá cuïc vaø caùch saép xeáp hoïa tieát cho baøi veõ cuûa hoïc sinh.

Hoạt động 4:

Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp.

- GV choïn moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau vaø cho HS neâu nhaän xeùt  veà boá cuïc, caùch veõ hình vaø maøu saéc. Yeâu caàu HS xeáp loaïi baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.

 

 

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.

 

 

 

 

- Quan saùt GV veõ minh hoïa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt GV höôùng daãn baøi.

 

 

 

Hoạt động 3:

- Hoïc sinh laøm baøi taäp.

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 4:

 

- HS neâu nhaän xeùt  veà boá cuïc, caùch veõ hình vaø maøu saéc. Xeáp loaïi baøi veõ theo caûm nhaän cuûa mình.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV bieåu döông nhöõng baøi veõ ñeïp, nhaéc nhôû, goùp yù cho nhöõng baøi veõ chöa hoaøn chænh.

Hoạt động 5:

Dặn dò – kết thúc.

+ Baøi taäp veà nhaø: Hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp.

+ Chuaån bò baøi môùi: Ñoïc tröôùc baøi môùi “VT-ÑT: Cuoäc soáng quanh em”, chuaån bò chì, taåy, maøu, vôû baøi taäp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 5:

- HS chú ý lắng nghe GV dặn dò

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bai 10: VTT - Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU