Bai 18: Trang tri hinh chu nhat

giáo án Mỹ thuật 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 34       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
w32oxq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/20/2011 2:35:25 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
34
File đã kiểm duyệt an toàn

Vẽ trang trí TRANG TRÍ HÌNH CHỮ NHẬT I.Mục tiêu -Hiểu được sự giống và khác nhau giữa trang trí hình chữ nhật và trang trí hình vuông, hình tròn. -Biết cách trang trí và trang trí được hình chữ nhật đ,xem chi tiết và tải về giáo án Bai 18: Trang tri hinh chu nhat, Giáo Án Mỹ Thuật 5 , Giáo án điện tử Bai 18: Trang tri hinh chu nhat, doc, 1 trang, 0.03 M, Mỹ thuật 5 chia sẽ bởi Hy Trần Văn đã có 34 download

LINK DOWNLOAD

Bai-18-Trang-tri-hinh-chu-nhat.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Vẽ trang trí
TRANG TRÍ HÌNH CHỮ NHẬT
I.Mục tiêu
-Hiểu được sự giống và khác nhau giữa trang trí hình chữ nhật và trang trí hình vuông, hình tròn.
-Biết cách trang trí và trang trí được hình chữ nhật đơn giản.
-HS khá giỏi: Chọn và sắp xếp hình vẽ cân đối, phù hợp với hình chữ nhật, tô màu đều, rõ hình.
II.Chuẩn bị.
-GV: SGK,SGV, Một số bài trang trí hình chữ nhật, hình vuông,
-HS: SGK, bút chì, bút màu,vở thực hành
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

*Ổn định: Kiểm tra dụng cụ học tập
*Bài mới
1.Hoạt động: Quan sát và nhận xét.
-Giới thiệu bài trang trí hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn.
+Nêu đặc điểm giống nhau của các bài trang trí.
+Trang trí HCN đối xứng qua mấy trục?
+Hoạ tiết nào đùng trang trí đường diềm?
-Những đồ vật nào được trang trí HCN.
2.Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ
-GV nêu cách vẽ:
+Kẻ trục và đường chéo
+Phác mảng (Mảng chính ở phần trung tâm, mảng phụ xung quanh)
+Chọn hoạ tiết phù hợp để vẽ.
+Tô màu: màu hoạ tiết và màu nền, màu có đậm có nhạt
3.HĐ 3: Thực hành :
-Nhắc học sinh khi làm bài
-Quan tâm hơn đối với học sinh chậm.
4.HĐ 4: Nhận xét - đánh giá.
-Trưng bày sản phẩm và gợi ý HS nhận xét: Hoạ tiết cân đối có chính có phụ, màu sắc đều, nổi bật, không lem.
-GV nhận xét chi tiết và đánh giá
*Dặn dò:
- Chuẩn bị: Vẽ tranh: Đề tài Ngày tết, lễ hội và mùa xuân.

-HS quan sát
-Đều có hoạ tiết chính, hoạ tiết phụ, hoạ tiết chính ở giữa to hơn hoạ tiết phụ, hoạ tiết phụ xếp xung quanh (HSK-G)
-Đối xứng qua 2 trục. (HSTB-K)
-Hoạ tiết hoa lá, hoạ tiết con vật…
-Thảm, khăn trải bàn…(HSTB-Y)
-HS lắng nghe
- Học sinh tự nhận xét, đánh giá

-HS quan sát lắng nghe 


Veõ trang trí

TRANG TRÍ HÌNH CHÖÕ NHAÄT

I.Muïc tieâu

-Hieåu ñöôïc söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa trang trí hình chöõ nhaät vaø trang trí hình vuoâng, hình troøn.

-Bieát caùch trang trí vaø trang trí ñöôïc hình chöõ nhaät ñôn giaûn.

-HS khaù gioûi: Choïn vaø saép xeáp hình veõ caân ñoái, phuø hôïp vôùi hình chöõ nhaät, toâ maøu ñeàu, roõ hình.

II.Chuaån bò.

-GV: SGK,SGV, Moät soá baøi trang trí hình chöõ nhaät, hình vuoâng,

-HS: SGK, buùt chì, buùt maøu,vôû thöïc haønh

III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

*OÅn ñònh: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp

*Baøi môùi

1.Hoaït ñoäng: Quan saùt vaø nhaän xeùt.

-Giôùi thieäu baøi trang trí hình chöõ nhaät, hình vuoâng, hình troøn.

+Neâu ñaëc ñieåm gioáng nhau cuûa caùc baøi trang trí.

 

 

+Trang trí HCN ñoái xöùng qua maáy truïc?

+Hoaï tieát naøo ñuøng trang trí ñöôøng dieàm?

-Nhöõng ñoà vaät naøo ñöôïc trang trí HCN.

2.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ

-GV neâu caùch veõ:

+Keû truïc vaø ñöôøng cheùo

+Phaùc maûng (Maûng chính ôû phaàn trung taâm, maûng phuï xung quanh)

+Choïn hoaï tieát phuø hôïp ñeå veõ.

 

 

 

-HS quan saùt

 

-Ñeàu coù hoaï tieát chính, hoaï tieát phuï, hoaï tieát chính ôû giöõa to hôn hoaï tieát phuï, hoaï tieát phuï xeáp xung quanh (HSK-G)

-Ñoái xöùng qua 2 truïc. (HSTB-K) 

 

-Hoaï tieát hoa laù, hoaï tieát con vaät…

 

-Thaûm, khaên traûi baøn…(HSTB-Y)

 

 

-HS laéng nghe     

 

 

 

 


+Toâ maøu: maøu hoaï tieát vaø maøu neàn, maøu coù ñaäm coù nhaït

3.HÑ 3: Thöïc haønh :

-Nhaéc hoïc sinh khi laøm baøi

-Quan taâm hôn ñoái vôùi hoïc sinh chaäm.

4.HÑ 4: Nhaän xeùt - ñaùnh giaù.

-Tröng baøy saûn phaåm vaø gôïi yù HS nhaän xeùt: Hoaï tieát caân ñoái coù chính coù phuï, maøu saéc ñeàu, noåi baät, khoâng lem.

-GV nhaän xeùt chi tieát vaø ñaùnh giaù

*Daën doø:

- Chuaån bò: Veõ tranh: Ñeà taøi Ngaøy teát, leã hoäi vaø muøa xuaân.

 

 

 

 

 

 

- Hoïc sinh töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù

 

-HS quan saùt laéng nghe

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bai 18: Trang tri hinh chu nhat
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN