Bài 46: Máy biến áp một pha

giáo án Công nghệ 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
vdg4yq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/21/2013 9:16:32 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
0
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 46: Máy biến áp một pha I. Mục têu bài học: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng; - Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha. - Hiểu được chức năng và cách sử dụng m,xem chi tiết và tải về giáo án Bài 46: Máy biến áp một pha, Giáo Án Công Nghệ 8 , Giáo án điện tử Bài 46: Máy biến áp một pha, doc, 1 trang, 0.09 M, Công nghệ 8 chia sẽ bởi Lựu Phạm Hồng đã có 6 download

LINK DOWNLOAD

Bai-46-May-bien-ap-mot-pha.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 46: Máy biến áp một pha
I. Mục têu bài học:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng;
- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha.
- Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp một pha.
- Có ý thức sử dụng máy biến áp một pha đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn,
II. Chuẩn bị bài giảng
1. Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu nội dung bài 46: Máy biến áp một pha.
- Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, các số liệu kỹ thuật, cách sử dụng máy biến áp một pha trong gia đình.
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Mô hình máy biến áp, máy biến áp còn tốt.
- Các mẫu vật về lá thép kỹ thuật điện, lõi thép, dây quấn máy biến áp
- Máy chiếu đa năng.
- Phiếu học tập
Các bộ phận
Vật liệu chế tạo
Chức năng


III. Các hoạt động dạy học:
định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số
Kiểm tra bài cũ:
HS1: Em hãy kể tên các loại vật liệu kỹ thuật điện? Công dụng của chúng?
HS2: Em hãy nêu cấu tạo của động cơ điện một pha?
3 . Giới thiệu bài mới:
Nguồn điện nhà em có điện áp 220V, làm thế nào em có thể sử dụng quạt điện 110V? Để giải quyết vấn đề này, em cần có máy biến áp để biến đổi điện áp từ 220V xuống 110V. Vậy chức năng của máy biến áp là gì?
- Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha.
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong sản xuất ở đâu chúng ta cũng thấy sự có mặt của máy biến áp, chúng được chế tạo với hình dáng và chủng loại vô cùng phong phú dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha mà vẫn giữ nguyên tần số dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ.
Khi chế tạo ra máy biến áp người ta cần sử dụng đến các loại vật liệu kỹ thuật điện mà các em đã được học ở bài 36. Vậy máy biến áp có cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng như thế nào cô cùng các em nghiên cứu nội dung bài học hôm nay.
4. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp một pha

GV chiếu hình vẽ, phát mô hình máy biến áp.
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập:
Các bộ phận
Vật liệu chế tạo
Chức năng


HS quan sát, nhận mô hình
HS hoạt động nhóm 7 phút
1. Cấu tạo


Các bộ phận
Vật liệu chế tạo
Chức năng

Lõi thép
Lõi thép đợc làm bằng lá thép kỹ thuật điện dày từ 0,35 đến 0,5 mm, có lớp cách điện bên ngoài ghép lại thành một khối, dùng để dẫn từ nhằm giảm tổn hao năng lượng.
Dùng làm mạch dẫn từ đồng thời làm khung
quấn dây

Dây quấn
Dây quấn sơ cấp.
- Dây quấn thứ cấp
D

 


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

Bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha

I. Môc tªu bµi häc:

 Sau khi häc xong bµi nµy, häc sinh cã kh¶ n¨ng;

- HiÓu ®­îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p mét pha.

- HiÓu ®­îc chøc n¨ng vµ c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha.

- Cã ý thøc sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn,

II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng

1. ChuÈn bÞ néi dung:

- Nghiªn cøu néi dung bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha.

- T×m hiÓu cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc, c¸c sè liÖu kü thuËt, c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p mét pha trong gia ®×nh.

2. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc:

- M« h×nh m¸y biÕn ¸p, m¸y biÕn ¸p cßn tèt.

- C¸c mÉu vËt vÒ l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn, lâi thÐp, d©y quÊn m¸y biÕn ¸p

- M¸y chiÕu ®a n¨ng.

- PhiÕu häc tËp

 

C¸c bé phËn

VËt liÖu chÕ t¹o

Chøc n¨ng

 

 

 

 

 

 

 

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

  1. æn ®Þnh líp: Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè
  2. KiÓm tra bµi cò:

HS1: Em h·y kÓ tªn c¸c lo¹i vËt liÖu kü thuËt ®iÖn? C«ng dông cña chóng?

HS2: Em h·y nªu cÊu t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn mét pha?

    3 . Giíi thiÖu bµi míi:

 Nguån ®iÖn nhµ em cã ®iÖn ¸p 220V, lµm thÕ nµo em cã thÓ sö dông qu¹t ®iÖn 110V? §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, em cÇn cã m¸y biÕn ¸p ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p tõ 220V xuèng 110V. VËy chøc n¨ng cña m¸y biÕn ¸p lµ g×?

 - M¸y biÕn ¸p mét pha lµ thiÕt bÞ ®iÖn dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha.

Trong cuéc sèng sinh ho¹t còng nh­ trong s¶n xuÊt ë ®©u chóng ta còng thÊy sù cã mÆt cña m¸y biÕn ¸p, chóng ®­îc chÕ t¹o víi h×nh d¸ng vµ chñng lo¹i v« cïng phong phó dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha mµ vÉn gi÷ nguyªn tÇn sè dùa trªn nguyªn lý c¶m øng ®iÖn tõ.

Khi chÕ t¹o ra m¸y biÕn ¸p ng­êi ta cÇn sö dông ®Õn c¸c lo¹i vËt liÖu kü thuËt ®iÖn mµ c¸c em ®· ®­îc häc ë bµi 36. VËy m¸y biÕn ¸p cã cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc, c¸ch sö dông nh­ thÕ nµo c« cïng c¸c em nghiªn cøu néi dung bµi häc h«m nay.

     4. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p mét pha

GV chiÕu h×nh vÏ, ph¸t m« h×nh m¸y biÕn ¸p.

HS quan s¸t, nhËn m« h×nh

 

1. CÊu t¹o

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm ®Ó hoµn thµnh néi dung phiÕu häc tËp:

C¸c bé phËn

VËt liÖu chÕ t¹o

Chøc n¨ng

 

 

 

 

 

 

HS ho¹t ®éng nhãm 7 phót

 

 

 

 

 

 

 

C¸c bé phËn

VËt liÖu chÕ t¹o

Chøc n¨ng

Lâi thÐp

 

Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn dµy tõ 0,35 ®Õn 0,5 mm, cã líp c¸ch ®iÖn  bªn ngoµi ghÐp l¹i thµnh mét khèi, dïng ®Ó dÉn tõ nh»m gi¶m tæn hao n¨ng l­­îng.

 

Dïng lµm m¹ch dÉn tõ ®ång thêi lµm khung

quÊn d©y

 

D©y quÊn

- D©y quÊn s¬ cÊp.

- D©y quÊn thø cÊp

D©y quÊn lµm b»ng d©y ®iÖn tõ, v× d©y mÒm, cã ®é bÒn c¬ häc cao, khã ®øt, dÉn ®iÖn tèt.

 

Dïng ®Ó dÉn ®iÖn.

 

 

? MBA có mấy bộ phận chính?

? Lõi thép được làm bằng vật liệu gì? Vì sao?

D©y quÊn ®­îc lµm tõ vËt liÖu g×? V× sao?

 ? Chức năng của lõi thép và dây quấn là gì?

GV chiÕu s¬ ®å cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p.

? Hãy phân biệt dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp?

 

HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

 

 

HS quan s¸t vµ ph¸t biÓu

a. Lõi thép

b. Dây quấn

Ngoài ra trên vỏ còn gắn đồng hồ đo, đèn tín hiệu, núm điều chỉnh.

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p

GV chiÕu s¬ ®å cÊu t¹o m¸y biÕn ¸p kÕt hîp víi m« h×nh

? Dây quấn sơ cấp và thứ cấp có nối trực tiếp về điện với nhau không?

HS quan s¸t

 

HS ph¸t biÓu

 

 

 

2. Nguyªn lý lµm viÖc

 

- Kh«ng, v× d©y quÊn s¬ cÊp vµ d©y quÊn thø cÊp kh«ng nèi víi nhau.

 

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

? Khi dßng ®iÖn vµo d©y quÊn s¬ cÊp, ë 2 ®Çu cùc ra cña d©y quÊn thø cÊp cã ®iÖn ¸p. Sù xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ë d©y quÊn thø cÊp lµ do hiÖn t­îng g×?

? Em h·y nªu nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p

GV kÕt luËn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Hãy nêu mối quan hệ giữa N1 và N2 từ công thức trên

GV kết luận

GV yªu cÇu HS th¶o luËn theo bµn lµm bµi tËp sau:

H·y chän kÝ hiÖu thÝch hîp (<, >) ®iÒn vµo chç trèng … trong hai c©u sau:

M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p cã   N2 .... N1

M¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p cã  N2 .....N1

GV liªn hÖ thùc tÕ:

Khi ®iÖn ¸p ®Çu vµo U1 thay ®æi, muèn gi÷ ®iÖn ¸p ®Çu ra U2 kh«ng ®æi ta cã thÓ dïng c«ng t¾c chuyÓn m¹ch ®Ó ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m sè vßng d©y N1

? Thùc tÕ gia ®×nh em sö dông m¸y biÕn ¸p nh­ thÕ nµo? Cã ph¶i dïng c«ng t¾c chuyÓn m¹ch ®Ó t¨ng hoÆc gi¶m sè vßng d©y kh«ng?

GV nhÊn m¹nh

GV yªu cÇu mét HS ®äc vÝ dô SGK

 

HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

HS nghe vµ ghi bµi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

HS lµm bµi theo yªu cÇu cña GV

 

 

 

 

 

 

HS nghe gi¶ng vµ ghi bµi

 

HS suy nghÜ vµ  tr¶ lêi

 

 

 

1 HS ®äc

 

 

 

Do hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ.

KÕt luËn: Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p:

- Khi máy biến áp làm việc, ®iÖn ¸p vµo trong d©y quÊn thø cÊp lµ U1, trong d©y quÊn s¬ cÊp cã dßng ®iÖn. Nhờ có hiện tượng cảm ứng điện từ giữa hai dây quấn sơ cấp  và dây quấn thứ cấp , điện áp lÊy ra ë hai ®Çu cña d©y quÊn thứ cấp lµ U2

 - Tỉ số giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp tỉ lệ thuận với tỉ số vòng dây của chúng.

            

 

 

 

 

§¸p ¸n:

M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p cã   N2 ..>.. N1

M¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p cã  N2 ...<..N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

? Bµi to¸n ®· cho chóng ta biÕt nh÷ng yÕu tè nµo?

? Để giữ U2 không đổi khi U1 tăng ta phải tăng hay giảm số vòng dây N1?

HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

 

HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

Tõ c«ng thøc (2) ta cã:

  N1= 335 (vßng)

* Để giữ U2 không đổi khi U1 tăng ta phải tăng N1 vµ ng­îc l¹i

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu sè liÖu kü thuËt vµ c¸ch sö dông m¸y biÕn ¸p

? Hãy giải thích ý nghĩa số của các đại lượng điện định mức?

GV kết luận

? Em h·y so s¸nh c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p vµ c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®å dïng ®iÖn

? Qua néi dung bµi häc vµ thùc tÕ sö dông ë gia ®×nh, em h·y cho biÕt m¸y biÕn ¸p cã c«ng dông g×.

 

 

 

 

 

 

 

? Khi sö dông m¸y biÕn ¸p cÇn chó ý nh÷ng yªu cÇu g×.

HS ®äc vµ gi¶i thÝch

 

HS suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

HS suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS suy nghÜ tr¶ lêi

  1. C¸c sè liÖu kü thuËt

- P®m (®¬n vÞ : VA, kVA)

- U®m: (®¬n vÞ : V)

        * U1®m; U2®m

- I®m : (®¬n vÞ : A)

    4. Sö dông

a) C«ng dông:

- Dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p xoay chiÒu mét pha (phï hîp víi dông cô, ®å dïng ®iÖn)

- Dïng ®Ó gi÷ ®iÖn ¸p thø cÊp phï hîp víi ®å dïng ®iÖn khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp thay ®æi.

- Dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, thiÕt bÞ ®ãng c¾t, thiÕt bÞ chuyªn dïng…

- §iÖn ¸p ®­a vµo m¸y biÕn ¸p kh«ng ®­îc lín h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh

møc.

- Kh«ng ®Ó m¸y biÕn ¸p lµm viÖc qu¸ c«ng suÊ ®Þnh møc.

- §Æt m¸y biÕn ¸p ë n¬ s¹ch sÏ, kh« r¸o, tho¸ng m¸t vµ Ýt bôi.

- M¸y míi mua hoÆc ®Ó l©u kh«ng sö dông, tr­íc khi sö dông cÇn

- Ph¶i dïng bót thö ®iÖn kiÎm tra cã rß ®iÖn ra vá hay kh«ng.

 

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè bµi häc

- GV yªu cÇu 1 HS nh¸c l¹i néi dung chÝnh cña bµi, mét HS ®äc néi dung phÇn ghi nhí.

- H­íng dÉn HS lµm bµi tËp cñng cè:

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8

* H·y chän kÝ hiÖu  (<, >) vµ côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng …trong hai c©u sau ®Ó ®­îc c©u tr¶ lêi ®óng:

NÕu k < 1 th×  U1 ……U2 lµ m¸y biÕn ¸p ……….

NÕu k > 1 th×  U1 ……U2 lµ m¸y biÕn ¸p ……….

  • H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 3 SGK/161
  • Gäi 1 HS ®äc phÇn “Cã thÓ em ch­a biÕt”

M¸y biÕn ¸p tù ngÉu

M¸y biÕn ¸p tù ngÉu lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña m¸y biÕn ¸p, v×  nã chØ cã mét cuén d©y quÊn, mét phÇn cña cuén d©y ®ã ®ãng vai trß cña cuén s¬ cÊp hoÆc thø cÊp.

a. M¸y biÕn thÕ tù ngÉu t¨ng ¸p                     b. M¸y biÕn thÕ tù ngÉu gi¶m ¸p

 

Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ

- Häc bµi theo néi dung phÇn ghi nhí.

- T×m hiÓu thªm c¸c lo¹i m¸y biÕn ¸p trong thùc tÕ.

- §äc vµ chuÈn bÞ néi dung bµi 48: Sö dông hîp lý ®iÖn n¨ng.

…………………………………………

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Hång Lùu – Tr­êng THCS V¨n CÈm

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 46: Máy biến áp một pha
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU