Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộc Liên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ

giáo án Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
u7e4xq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/24/2012 5:04:05 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

đội tntp hồ chí minh Liên đội trường ptdt nội trú Câu hỏi hội thi “Nét đẹp học sinh dân tộc” Năm học 2011 - 2012 Câu 1: Thế nào là ngày hội văn hoá các dân tộc ? Câu 2: Tại sao phải giữ gìn và phát hu,xem chi tiết và tải về giáo án Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộc Liên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ, Giáo Án Tài Liệu Đội Tntp Hồ Chí Minh , Giáo án điện tử Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộc Liên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ, doc, 1 trang, 0.02 M, Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh chia sẽ bởi Sơn Mai Ngọc đã có 1 download

LINK DOWNLOAD

Cau-hoi-va-dap-an-Hoi-thi-ve-dep-hoc-sinh-dan-toc-Lien-doi-Truong-PTDT-Noi-Tru-Quan-Ba.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

đội tntp hồ chí minh
Liên đội trường ptdt nội trú
Câu hỏi hội thi “Nét đẹp học sinh dân tộc”
Năm học 2011 - 2012
Câu 1: Thế nào là ngày hội văn hoá các dân tộc ?
Câu 2: Tại sao phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ?

Câu 3:Tại sao học sinh, thanh niên phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc?
Câu 4: Là một người học sinh đang sống và học tập trong mái trường Nội trú, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc ?
Câu 5: Em hãy nêu đặc điểm chung của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam ?
Câu 6: Tỉnh Hà Giang gồm có bao nhiêu Huyện, Thành phố ? Em hãy kể tên các Huyện, Thành phố mà em biết ?
Câu 7: Em hãy kể tên 5 danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh ta mà em biết ?
Câu 8: Là một học sinh Nội trú, em cần làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình hướng thành quả cao nhất vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ?
Câu 9: Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu dân tộc anh em ? Hãy kể tên một số dân tộc mà em biết?
Câu 10: Nếu như có một người bạn ở Huyện (Tỉnh) khác đến thăm, em sẽ giới thiệu cho họ về bản sắc văn hoá, dân tộc nơi mà em đang sống như thế nào ?
Câu 11: Lễ hội chợ tình “Khau vai” được tổ chức thường niên ở đâu ?Vào thời gian nào ? Với kiến thức mà em biết, hãy kể và tóm tắt sơ lược về lễ hội đó ?
Câu 12: Kể tên một số sản phẩm thủ công, nông sản, món ăn tiêu biểu của các dân tộc ở địa phương mà em biết ?
Câu 13: Bằng kiến thức của bản thân, hãy kể những nét văn hoá đặc sắc của các dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh ta mà em biết ?
Câu 14: Với vấn đề hiện nay, cùng sự phát triển của công nghệ thông tin và văn hoá xã hội, nhiều bạn cùng lứa tuổi với em đã dần lãng quên nét đẹp, bản sắc văn hoá của dân tộc mình, học đòi theo những thói hư tật xấu (Hút thuốc lá, uống rượu, bia, chơi điện tử . . .). Là một học sinh trường Nội trú, em cần phải làm gì để giúp đỡ những bạn ấy bỏ những thói hư tật xấu đó, phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc mình ?
Xác nhận của bgh t/m ban tổ chức

 


     ®éi tntp hå chÝ minh

Liªn ®éi tr­êng ptdt néi tró

 

C©u hái héi thi NÐt ®Ñp häc sinh d©n téc

N¨m häc 2011 - 2012

 

 

 

C©u 1: ThÕ nµo lµ ngµy héi v¨n ho¸ c¸c d©n téc ?

 

C©u 2: T¹i sao ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ?

 

C©u 3:T¹i sao häc sinh, thanh niªn ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc?

 

C©u 4: Lµ mét ng­êi häc sinh ®ang sèng vµ häc tËp trong m¸i tr­êng Néi tró, em sÏ lµm  g× ®Ó gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc ?

 

C©u 5: Em h·y nªu ®Æc ®iÓm chung cña c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam ?

 

C©u 6: TØnh Hµ Giang gåm cã bao nhiªu HuyÖn, Thµnh phè ? Em h·y kÓ tªn c¸c HuyÖn, Thµnh phè mµ em biÕt ?

 

C©u 7: Em h·y kÓ tªn 5 danh lam th¾ng c¶nh hoÆc di tÝch lÞch sö trªn ®Þa bµn tØnh ta mµ em biÕt ?

 

C©u 8: Lµ mét häc sinh Néi tró, em cÇn lµm g× ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh h­íng thµnh qu¶ cao nhÊt vµo phong trµo thi ®ua X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc ?

 

C©u 9: TØnh Hµ Giang cã bao nhiªu d©n téc anh em ? H·y kÓ tªn mét sè d©n téc mµ em biÕt?

 

C©u 10: NÕu nh­ cã mét ng­êi b¹n ë HuyÖn (TØnh) kh¸c ®Õn th¨m, em sÏ giíi thiÖu cho hä vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸, d©n téc n¬i mµ em ®ang sèng nh­ thÕ nµo ?

 

C©u 11: LÔ héi chî t×nh Khau vai  ®­îc tæ chøc th­êng niªn ë ®©u ?Vµo thêi gian nµo ? Víi kiÕn thøc mµ em biÕt, h·y kÓ vµ tãm t¾t s¬ l­îc vÒ lÔ héi ®ã ?

 


C©u 12: KÓ tªn mét sè s¶n phÈm thñ c«ng, nông sản, món ăn tiªu biÓu cña c¸c d©n téc ë ®Þa ph­¬ng mµ em biÕt ?

C©u 13: B»ng kiÕn thøc cña b¶n th©n, h·y kÓ nh÷ng nÐt v¨n ho¸ ®Æc s¾c cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi trªn ®Þa bµn tØnh ta mµ em biÕt ?

 

C©u 14: Víi vÊn ®Ò hiÖn nay, cïng sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ v¨n ho¸ x· héi, nhiÒu b¹n cïng løa tuæi víi em ®· dÇn l·ng quªn nÐt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh, häc ®ßi theo nh÷ng thãi h­ tËt xÊu (Hót thuèc l¸, uèng r­îu, bia, ch¬i ®iÖn tö . . .). Lµ mét häc sinh tr­êng Néi tró, em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gióp ®ì nh÷ng b¹n Êy bá nh÷ng thãi h­ tËt xÊu ®ã, ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc  m×nh ?

 

             X¸c nhËn cña bgh                                         t/m  ban tæ chøc

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộc Liên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự