chu de gia dinh

giáo án Lớp 5 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
12koxq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/16/2011 12:31:13 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
0
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Chủ đề ; Gian đình Thời gian thực hiện từ;…………………………………………. Mục tiêu ; 1.phát triển thể chất ; - Giáo dục dịnh dưỡng,sức khỏe Ăn hết phần hàng ngày của trẻ đúng qui định  Trẻ ngủ đúng giờ giấc qui đ,xem chi tiết và tải về giáo án chu de gia dinh, Giáo Án Lớp 5 Tuổi , Giáo án điện tử chu de gia dinh, doc, 1 trang, 0.03 M, Lớp 5 tuổi chia sẽ bởi Hương Đoàn Thị Lệ đã có 2 download

LINK DOWNLOAD

chu-de-gia-dinh.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Chủ đề ; Gian đình
Thời gian thực hiện từ;………………………………………….
Mục tiêu ;
1.phát triển thể chất ;
- Giáo dục dịnh dưỡng,sức khỏe
Ăn hết phần hàng ngày của trẻ đúng qui định

Trẻ ngủ đúng giờ giấc qui định

 Giáo dục trẻ nắm vững các bước rửa tay

 Dạy trẻ nắm vững các bước chảy răng

Giáo dục trẻ ăn chín uống sôi -Phát triển vận động ;
Trẻ mạnh dạng tự tin khi tham gia vận động

Trẻ thực hiện đúngchín xác các bài tập cơ bản

Tích cực tham gia tốt vào hoạt động của lớp của gia đình

Trẻ biết chăm sóc hoa kiển của nhà của lớp

 2.Phát triển ngôn ngữ;
Cháu gọi đúng tên mẹ tên cha người thân trong gia đình

 Trẻ nhân biết công việc của những người thân trong gia đình

Biết so sánh số lượng người thân trong gia đình bé với gia đình bạn

Trẻ gọi đúng tên các kiểu nhà,các bộ phận của nhà, các kiểu nhà.

So sánh sự khác và giống nhau của các kiểu nhà

Trẻ gọi đúngtên ,tác dụng của đồdùng trong gia đình, Biết miêu tả đồ dùng bằng

ngôn ngữ mach lạc chín xác.

Biết hát kể chuyện,đọcthơ đồng dao về chủ đề gia đình ,ngày 20-11

 


Chuû ñeà ; Gian ñình  

             Thôøi gian thöïc hieän töø;………………………………………….

 

 Muïc tieâu ;

       1.phaùt trieån theå chaát ;

      - Giaùo duïc dònh döôõng,söùc khoûe

AÊn heát phaàn haøng ngaøy cuûa treû ñuùng qui ñònh

Treû nguû ñuùng giôø giaác qui ñònh

Giaùo duïc treû naém vöõng caùc böôùc röûa tay

Daïy treû naém vöõng caùc böôùc chaûy raêng

Giaùo duïc treû aên chín uoáng soâi

 

 

 

         -Phaùt trieån vaän ñoäng ;

Treû maïnh daïng töï tin khi tham gia vaän ñoäng

Treû thöïc hieän ñuùngchín xaùc caùc baøi taäp cô baûn

Tích cöïc tham gia toát vaøo hoaït ñoäng cuûa lôùp cuûa gia ñình

Treû bieát chaêm soùc hoa kieån cuûa nhaø cuûa lôùp

 

 

 

 

          2.Phaùt trieån ngoân ngöõ;

Chaùu goïi ñuùng teân meï teân cha ngöôøi thaân trong gia ñình

Treû nhaân bieát coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình

Bieát so saùnh soá löôïng ngöôøi thaân trong gia ñình beù vôùi gia ñình baïn

Treû goïi ñuùng teân caùc kieåu nhaø,caùc boä phaän  cuûa nhaø, caùc kieåu nhaø.

So saùnh söï khaùc vaø gioáng nhau cuûa caùc kieåu nhaø

Treû goïi ñuùngteân ,taùc duïng cuûa ñoàduøng trong gia ñình, Bieát mieâu taû ñoà duøng baèng

ngoân ngöõ mach laïc chín xaùc.

Bieát haùt keå chuyeän,ñoïcthô ñoàng dao veà chuû ñeà gia ñình ,ngaøy  20-11

 


Chuû ñeà ; Gian ñình  

             Thôøi gian thöïc hieän töø;………………………………………….

 

 Muïc tieâu ;

       1.phaùt trieån theå chaát ;

      - Giaùo duïc dònh döôõng,söùc khoûe

AÊn heát phaàn haøng ngaøy cuûa treû ñuùng qui ñònh

Treû nguû ñuùng giôø giaác qui ñònh

Giaùo duïc treû naém vöõng caùc böôùc röûa tay

Daïy treû naém vöõng caùc böôùc chaûy raêng

Giaùo duïc treû aên chín uoáng soâi

 

 

 

         -Phaùt trieån vaän ñoäng ;

Treû maïnh daïng töï tin khi tham gia vaän ñoäng

Treû thöïc hieän ñuùngchín xaùc caùc baøi taäp cô baûn

Tích cöïc tham gia toát vaøo hoaït ñoäng cuûa lôùp cuûa gia ñình

Treû bieát chaêm soùc hoa kieån cuûa nhaø cuûa lôùp

 

 

 

 

          2.Phaùt trieån ngoân ngöõ;

Chaùu goïi ñuùng teân meï teân cha ngöôøi thaân trong gia ñình

Treû nhaân bieát coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình

Bieát so saùnh soá löôïng ngöôøi thaân trong gia ñình beù vôùi gia ñình baïn

Treû goïi ñuùng teân caùc kieåu nhaø,caùc boä phaän  cuûa nhaø, caùc kieåu nhaø.

So saùnh söï khaùc vaø gioáng nhau cuûa caùc kieåu nhaø

Treû goïi ñuùngteân ,taùc duïng cuûa ñoàduøng trong gia ñình, Bieát mieâu taû ñoà duøng baèng

ngoân ngöõ mach laïc chín xaùc.

Bieát haùt keå chuyeän,ñoïcthô ñoàng dao veà chuû ñeà gia ñình ,ngaøy  20-11

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về chu de gia dinh
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU