chu de gia dinh giáo án Lá

  Đánh giá    Viết đánh giá
 339       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
16z6vq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/2/2010 3:27:55 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.49 M
Lần xem
0
Lần tải
339

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

chu-de-gia-dinh.doc[0.49 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Chủ đề: Gia đình
(Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 4/10 đến ngày 29/10 năm)
I. Mục tiêu.
1. Phát triển nhận thức.
- Trẻ biết được họ tên, một số đặc điểm và sở thích của người thân trong gia đình mình.
- Biết được địa chỉ, số điện thoại của gia đình mình.
- Biết được công việc của các thành viên trong gia đình và nghề nghiệp của bố mẹ.
- Phân biệt được đồ dừng trong gia đình theo dấu hiệu. Biết so sánh đồ dùng, vật dụng trong gia đình.
2. Phát triển thể chất.
* Dinh dưỡng sức khoẻ.
- Trẻ biết lựa chọn các thực phẩm theo sở thích của gia đình, kể được tên 1 số món ăn ở nhà và cách chế biến đơn giản.
- Biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân và người thân trong gia đình. Có thói quen thực hiện được các thao tác rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, đánh răng.
- Biết mặc trang phục hợp với thời tiết. Biết tự mặc quần áo cho mình.
- Biết tự nói khi mình bị ốm, bị mệt, bị đau.
- Bé tập làm nội trợ.
* Vận động.
- Thực hiện và phối hợp nhịp nhàng các hoạt động: trèo lên xuống thang, ném trúng đích nằm ngang, đi bước dồn ngang trên ghế thể dục, bật xa bằng 1 tay, bật xa 45cm.
- Thực hiện được các vận động khéo léo của bàn tay, ngón tay, tự phục vụ cho mình.
3. Phát triển ngôn ngữ.
- Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói.
- Biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi.
- Trẻ có thể miêu tả mạch lạc đồ dùng, đồ chơi của gia đình.
- Thích nghe đọc thơ, đọc sách và kể chuyện về gia đình.
- Biết sử dụng lời nói, có kĩ năng giao tiếp, chào hỏi lễ phép lịch sự.
- Nhận biết được ký hiệu chữ viết.
4. Phát triển thẩm mĩ.
- Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối, màu sắc hài hoà về các đồ dùng gia đình, các kiểu nhà, các thành viên gia đình.
- Biết thể hiện cảm xúc phù hợp với tác phẩm có liên quan đến chủ đề gia đình.
- Nhận ra cái đẹp của nhà cửa qua việc sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.
- Biết thể hiện cảm xúc của mình khi hát, múa, vận đọng theo nhạc.
5. Phát triển tình cảm – xã hội.
- Nhận biết cảm xúc của người thân trong gia đình và biết thể hiện cảm xúc phù hợp.
- Biết thực hiện một số quy tắc trong gia đình: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, cất đồ chơi, đồ dùng đúng nơi quy định, không bỏ rác bừa bãi.
- Biết các cư sử với người thân trong gia đình: lễ phép, tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ khi cần thiết.
- Có ý thức về những điều nên làm như: khoá nước khi rửa tay xong, cất đồ dùng đúng nơi qui định.
- Mạnh dạn, tự tin, trong sinh hoạt hàng ngày.
II. Mạng nội dung của chủ đề: gia đình.
- Các thành viên trong gia

 


 

 

Chñ ®Ò: Gia ®×nh

(Thêi gian thùc hiÖn 4 tuÇn tõ ngµy 4/10 ®Õn ngµy 29/10 n¨m)

I. Môc tiªu.

 1. Ph¸t triÓn nhËn thøc.

- TrÎ biÕt ®­îc hä tªn, mét sè ®Æc ®iÓm vµ së thÝch cña ng­êi th©n trong gia ®×nh m×nh.

 - BiÕt ®­îc ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña gia ®×nh m×nh.

- BiÕt ®­îc c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh vµ nghÒ nghiÖp cña bè mÑ.

- Ph©n biÖt ®­îc ®å dõng trong gia ®×nh theo dÊu hiÖu. BiÕt so s¸nh ®å dïng, vËt dông trong gia ®×nh.

      2. Ph¸t triÓn thÓ chÊt.

* Dinh d­ìng søc khoÎ.

- TrÎ biÕt lùa chän c¸c thùc phÈm theo së thÝch cña gia ®×nh, kÓ ®­îc tªn 1 sè mãn ¨n ë nhµ vµ c¸ch chÕ biÕn ®¬n gi¶n.

- BiÕt gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n vµ ng­êi th©n trong gia ®×nh. Cã thãi quen thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c röa tay b»ng xµ phßng, röa mÆt, ®¸nh r¨ng.

- BiÕt mÆc trang phôc hîp víi thêi tiÕt. BiÕt tù mÆc quÇn ¸o cho m×nh.

- BiÕt tù nãi khi m×nh bÞ èm, bÞ mÖt, bÞ ®au.

- BÐ tËp lµm néi trî.

* VËn ®éng.

- Thùc hiÖn vµ phèi hîp nhÞp nhµng c¸c ho¹t ®éng: trÌo lªn xuèng thang, nÐm tróng ®Ých n»m ngang, ®i b­íc dån ngang trªn ghÕ thÓ dôc, bËt xa b»ng 1 tay, bËt xa 45cm.

- Thùc hiÖn ®­îc c¸c vËn ®éng khÐo lÐo cña bµn tay, ngãn tay, tù phôc vô cho m×nh.

      3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷.

- BiÕt bµy tá t×nh c¶m, nhu cÇu, mong muèn, suy nghÜ cña m×nh b»ng lêi nãi.

- BiÕt l¾ng nghe, ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái.

- TrÎ cã thÓ miªu t¶ m¹ch l¹c ®å dïng, ®å ch¬i cña gia ®×nh.

 - ThÝch nghe ®äc th¬, ®äc s¸ch vµ kÓ chuyÖn vÒ gia ®×nh.

- BiÕt sö dông lêi nãi, cã kÜ n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp lÞch sù.

- NhËn biÕt ®­îc ký hiÖu ch÷ viÕt.

      4. Ph¸t triÓn thÈm mÜ.

- TrÎ biÕt t¹o ra c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh cã bè côc c©n ®èi, mµu s¾c hµi hoµ vÒ c¸c ®å dïng gia ®×nh, c¸c kiÓu nhµ, c¸c thµnh viªn gia ®×nh.

- BiÕt thÓ hiÖn c¶m xóc phï hîp víi t¸c phÈm cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò gia ®×nh.

- NhËn ra c¸i ®Ñp cña nhµ cöa qua viÖc s¾p xÕp ®å dïng, ®å ch¬i gän gµng, ng¨n n¾p.

- BiÕt thÓ hiÖn c¶m xóc cña m×nh khi h¸t, móa, vËn ®äng theo nh¹c.

5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m – x· héi.

- NhËn biÕt c¶m xóc cña ng­êi th©n trong gia ®×nh vµ biÕt thÓ hiÖn c¶m xóc phï hîp.

1

 

 


 

 

- BiÕt thùc hiÖn mét sè quy t¾c trong gia ®×nh: c¶m ¬n, xin lçi, xin phÐp, cÊt ®å ch¬i, ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng bá r¸c bõa b·i.

- BiÕt c¸c c­ sö víi ng­êi th©n trong gia ®×nh: lÔ phÐp, t«n träng, quan t©m, gióp ®ì, chia sÎ khi cÇn thiÕt.

- Cã ý thøc vÒ nh÷ng ®iÒu nªn lµm nh­: kho¸ n­íc khi röa tay xong, cÊt ®å dïng ®óng n¬i qui ®Þnh.

- M¹nh d¹n, tù tin, trong sinh ho¹t hµng ngµy.

II. M¹ng néi dung cña chñ ®Ò:  gia ®×nh.

- C¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: t«i, bè mÑ, anh chÞ em (hä tªn, ngµy sinh nhËt, së thÝch..)

- C«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

- Gia ®×nh lµ n¬i vui vÎ, h¹nh phóc. T×nh c¶m cña bÐ ®èi víi c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

- Nh÷ng thay ®æi trong gia ®×nh: cã ng­êi chuyÓn ®i, cã ng­êi sinh ra.

- Hä hµng bªn néi, bªn ngo¹i.

- C¸ch gäi bªn néi, bªn ngo¹i( «ng néi, bµ néi, «ng ngo¹i, bµ ngo¹i, c« d×, chó,  b¸c..).

- Nh÷ng ngµy hä hµng cÇn tËp trung (ngµy giç, ngµy lÔ)

- §Þa chØ gia ®×nh.

- Nhµ: lµ n¬i cïng chung sèng. Dän dÑp vµ gi÷u g×n nhµ cöa s¹ch sÏ.

- Cã nhiÒu kiÓu nhµ kh¸c nhau: 1 tÇng, nhiÒu tÇng, khu tËp thÓ, nhµ ngãi nhµ tranh

- Ng­êi ta dïng nhiÒu vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó lµm nhµ.

- Nh÷ng ng­êi kÜ s­, thî x©y, thî méc lµ nh÷ng ng­êi lµm nªn ng«i nhµ.

     - §å dïng gia ®×nh, ph­¬ng  tiÖn®i l¹i cña gia ®×nh.

    - ChÊt liÖu lµm ra ®å dïng gia ®×nh.

    - C¸c lo¹i thùc phÈm cÇn trong gia ®×nh. CÇn ¨n thøc ¨n hîp vÖ sinh.

   - C¸ch gi÷ g×n quÇn ¸o s¹ch sÏ, biÕt gi÷ g×n ®å dïng.

1

 

 


 

 

Chñ ®Ò nh¸nh 1: Gia ®×nh t«i.

( Thêi gian thùc hiÖn 1 tuÇn: tõ ngµy 4 -> 8 th¸ng 10 n¨m 2010)

  1. M¹ng ho¹t ®éng.

VËn ®éng: Bß dÝch z¾c b»ng bµn tay, bµn ch©n vµ chui qua cæng. Thùc hiÖn vËn ®éng khÐo lÐo cña ®«i bµn tay, ngãn tay: cÇm bót, tÕt tãc, cÇm kÐo…

Gi¸o dôc dinh d­ìng søc khoÎ.

- Giíi thiÖu c¸c mãn ¨n trong gia ®×nh: C¸c thùc phÈm cÇn dïng cho gia ®×nh vµ lîi Ých cña chóng.

- BÐ tËp lµm néi trî.

   Lµm quen víi to¸n.

- TrÎ x¸c ®Þnh ®­îc trªn d­íi, tr­íc, sau cña ®èi t­îng (cã sù x¸c ®Þnh).

- Trß ch¬i “LÊy ®å dïng theo yªu cÇu cña c«”

Kh¸m ph¸ khoa häc.

-         TrÎ biÕt ®­îc vÞ trÝ n¬i ë quan hÖ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

-         BiÕt ®­îc c«ng viÖc cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh.

-         Trß chuyÖn vÒ gia ®×nh, c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

-         Trß chuyÖn vÒ c«ng viÖc cña bè mÑ.

-         TruyÖn : “Ba c« g¸i”.

-         §ång dao, ca dao vÒ t×nh c¶m gia ®×nh.

-         NhËn biÕt, ph¸t ©m vµ tËp t« : a, ¨, ©.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 


 

 

T¹o h×nh.

-         Sö dông ®a d¹ng c¸c vËt liÖu ®Ó:

+ VÏ ch©n dung ng­êi th©n trong gia ®×nh, nÆn c¸c ®å dïng trong gia ®×nh

Gi¸o dôc ©m nh¹c.

-         H¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ gia ®×nh nh­: “Ch¸u yªu bµ”, “ChØ cã mét trªn ®êi”, “tæ Êm gia ®×nh”.

-  Trß ch¬i: “Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt”.

-         Thùc hiÖn mét sè nÒ nÕp qui ®Þnh trong gia ®×nh.

-         Lµm mét sè viÖc gióp bè mÑ vµ ng­êi th©n trong gia ®×nh.

-         Lµm quµ tÆng bè mÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n.

-         Trß ch¬i: mÌo ®uæi chuét, kh¸ch ®Õn nhµ,  gia ®×nh t«i.

 

KÕ ho¹ch tuÇn I

( Thêi gian thùc hiÖn 1 tuÇn tõ ngµy 4 ®Õn 8 th¸ng 10 n¨m 2010)

Chñ ®Ò nh¸nh 1: Gia ®×nh t«i.

TuÇn 1: Tõ ngµy 26 / 30 /10 / 2009

  Ho¹t ®éng

      Thø 2

  Thø 3

  Thø 4

  Thø 5

     Thø 6

 

 

§ãn trÎ.

ThÓ dôc s¸ng.

ThÓ dôc s¸ng: Cho trÎ tËp kÕt hîp bµi “C¶ nhµ th­¬ng nhau”.

* Môc ®Ých yªu cÇu.

- TrÎ tËp thµnh th¹o c¸c ®éng t¸c kÕt hîp víi lêi ca.

- Gi¸o dôc trÎ cã ý thøc trong tËp luyÖn.

- Gióp trÎ ph¸t triÓn c¬ thÓ toµn diÖn.

* ChuÈn bÞ: b¨ng ®µi, s©n s¹ch sÏ.

* H­íng dÉn.

- Khëi ®éng. C« cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu kh¸c nhau.

- Träng ®éng. TËp kÕt hîp víi bµi: “C¶ nhµ th­¬ng nhau”.

  H« hÊp: ngöi hoa. Mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8 nhÞp.

- Håi tÜnh. Cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1, 2 vßng.

 

Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých.

1.PTNT:MTXQ

“Gia ®×nh cña ch¸u”. 

 

1. PTTM T¹o h×nh: “VÏ ng­êi th©n trong gia ®×nh

1.PTNN :VH TruyÖn Ba c« g¸i

       

1.ptnt.H§LQ víi to¸n: “§Õm ®Õn 6. NhËn biÕt  c¸c nhãm cã 6 ®èi t­îng”

2. PTNN

Lµm quen CC e, ª.”.  

 

1

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng d¹o ch¬i ngoµi  trêi.

 

 

 

1.Quan s¸t cã chñ ®Ých: “Quan s¸t mét sè ®å dïng trong gia ®×nh lµm b»ng gç”

2. Trß ch¬i vËn ®éng: “Lén cÇu vßng”.

3. Ch¬i tù do:

1. Quan s¸t: “xe m¸y”.

2. Trß ch¬i vËn ®éng “Trêi n¾ng, trêi m­a”.

3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi b¹n.

1. Dïng phÊn vÏ c¸c kiÓu nhµ.

2. Trß ch¬i vËn ®éng: “MÌo ®uæi chuét”.

3. Ch¬i tù do:

Ch¬i víi bãng, ræ.

1.Quan s¸t:  “QS nh÷ng ®å dïng trong nhµ  bÕp »

2. Trß ch¬i vËn ®éng: “kÐo co”.

3. Ch¬i tù do: “Ch¬i theo ý thÝch”.

1. Quan s¸t : “thêi tiÕt”.

2. Trß ch¬i vËn ®éng: “Dung d¨ng dung dΔ.

3. Ch¬i tù do: “Ch¬i víi b¹n vµ ®å ch¬i ngoµi trêi”.

1 Môc ®Ých yªu cÇu

- TrÎ chó ý quan s¸t, biÕt ®­îc hiÖn t­îng thêi tiÕt trêi n¾ng trêi m­a...

- Ph©n biÖt ®­îc mét sè ®å dïng trong gia ®×nh, vµ ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc, t¸c dông  cña nh÷ng ®å dïng ®ã.

- Ph¸t triÓn ãc quan s¸t, trÝ nhí, t­ duy, t­ëng t­îng.

- §oµn kÕt vui vÎ trong khi ch¬i. BiÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ®óng luËt. Yªu quý gióp ®ì b¹n bÌ.

2 . ChuÈn bÞ:

                     + 1 sè ®å dïng trong nhµ b»ng vËt thËt hoÆc b»ng ®å ch¬i.

                     + Tranh ¶nh vÒ c¸c kiÓu nhµ.

                     +  PhÊn vÏ , c¸t , n­íc ,dông cô ch¬i c¸t n­íc.

                     + D©y thõng , vßng.

3. H­íng dÉn:

    - cho ch¬i hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh . Cho trÎ QS quang c¶nh bÇu , trß chuyÖn th¶o luËn cïng  trÎ vÒ thêi tiÕt trong ngµy n¾ng ( m­a )

    - Cho trÎ QS vÒ c¸c lo¹i ®å dïng trong gia ®×nh.    

    - C« dïng c©u ®è , c©u hái , gîi më ®Ó trΠ nªu lªn NX cña m×nh vÒ nh÷ng g× trÎ biÕt vÒ nh÷ng ®å dïng trong gia ®×nh m×nh.   

        + TrÎ kÓ tªn vµ nªu t¸c dông cña tõng lo¹i ®å dïng trong gia ®×nh.

        + Quan s¸t miªu t¶ c¸c bé phËn vµ t¸c dông cña chiÕc xe m¸y.

      +  Quan s¸t tranh c¸c kiÓu nhµ vµ nªu lªn nhËn xÐt cña m×nh.  

      ( T­¬ng tù víi nh÷ng víi nh÷ng ®å dïng trong nhµ bÕp .) 

   * Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh gia ®×nh s¹ch sÏ ...

   * C« tæ chøc cho trÎ ch¬i c¸c TC d©n gian .

   * C« tæ chøc cho trÎ ch¬i c¸c TC : H­íng dÉn trÎ luËt ch¬i c¸ch ch¬i . Bao qu¸t trÎ , nh¾c nhë trÎ ch¬i §K ®óng luËt .

1

 

 


 

 

   * Cho trÎ ch¬i  tù do vÏ phÊn ch©n dung b¹n trªn s©n  ,nhÆt l¸ c©y vÒ lµm ®å ch¬i tÆng b¹n .

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch¬i ho¹t ®éng ë c¸c gãc.

* Gãc ph©n vai: NÊu ¨n.

- Môc ®Ých yªu cÇu:

+ TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i mét c¸ch khÐo lÐo.

+ TrÎ biÕt ®­îc hµnh vi, øng xö víi ng­êi kh¸c, biÕt gi÷ g×n søc khÎo, vÖ sinh.

+ BiÕt nÊu ¨n mét sè mãn nh­: xµo, d¸n,..

- ChuÈn bÞ: ®å dïng nÊu ¨n nh­: nåi, ch¸o, b¸t ®òa..

- H­íng dÉn:

+ TrÎ tù ph©n c«ng lµ bÕp tr­ëng, ng­êi ®i chî, ng­êi nÊu ¨n.

* Gãc x©y dùng: “X©y nhµ cao tÇng”.

- Môc ®Ých yªu cÇu.

+ TrÎ biÕt dïng c¸c khèi gç ®Ó t¹o thµnh ng«i nhµ cao tÇng.

+ BiÕt s¾p xÕp bè côc hîp lý c«ng tr×nh.

+ Kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i cña b¹n.

- ChuÈn bÞ:

+ Khèi gç, g¹ch, c©y xanh, cá, ghÕ ®¸, th¶m cá.

 - H­íng dÉn:

+ TrÎ ph©n c«ng lµm kü s­ tr­ëng, chó l¸i xe chë vËt liÖu, chë c©y…, thî x©y.

+ TrÎ x©y t­êng bao quanh s©n, cã cæng ra vµo, bªn trong cã c¸c ng«i nhµ, cã c©y xanh, v­ên hoa, c©y ¨n qu¶.

*Gãc truyÖn s¸ch. “vÏ nguêi th©n trong gia ®×nh.”, xem tranh ¶nh vÒ gia ®×nh.

 - Môc ®Ých yªu cÇu:

+ TrÎ biÕt vÏ ng­êi th©n trong gia ®×nh m×nh nh­: «ng, bµ bè, mÑ, anh, chÞ.

+ Gi¸o dôc trÎ yªu quý ng­êi th©n trong gia ®×nh m×nh.

- ChuÈn bÞ.

+ GiÊy vÏ, bót s¸p mµu. tranh ¶nh vÒ gia ®×nh.

- H­íng dÉn.

1

 

 


 

 

 

+ C« h­íng dÉn trÎ vÔ ng­êi th©n trong gia ®×nh, xem tranh ¶nh.

* Gãc nghÖ thuËt: “H¸t vÒ gia ®×nh.”

- Môc ®Ých yªu cÇu:

+ TrÎ ®­îc ch¬i víi nh¹c cô, h¸t nh÷ng bµi h¸t nãi vÒ gia ®×nh.

- ChuÈn bÞ:

+ Dông cô ©m nh¹c, c¸c bµi h¸t vÒ gia ®×nh: “Ch¸u yªu bµ”. “C¶ nhµ th­¬ng nhau”, “ Tæ Êm gia ®×nh”, “Nhµ cña t«i”.

- H­íng dÉn.

+ TrÎ ch¬i víi nh¹c cô ®Öm cho bµi h¸t ®­îc hay h¬n.

* Gãc thiªn nhiªn. T­íi c©y, ch¨m sãc c©y, ch¬i vËt ch×m, vËt næi.

 

 

 

Ho¹t       ®éng chiÒu

2.PTTM.AN

- H¸t móa:

Ch¸u yªu bµ.

- Nghe h¸t: “ChØ cã mét    trªn ®êi”.

- Trß ch¬i: “Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt”.

2. RÌn vÖ sinh röa mÆt röa tay.

1. Thùc hiÖn ho¹t ®éng cã môc ®Ých: “T¹o h×nh”.

 

1. Ho¹t ®éng thÓ dôc vËn ®éng: “Bß dÝch z¾c b»ng  bµn tay vµ bµn ch©n,  qua 5 hép c¸ch nhau 60 cm”.

- Trß ch¬i: “TruyÒn bãng”.

 Pha bét ®Ëu”.

1. Thùc hiÖn ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: “Lµm quen ch÷ c¸i”.

2. H­íng dÉn bÐ lµm néi trî: 

1. Ch¬i theo gãc.

2. Liªn hoan v¨n nghÖ b×nh phiÕu bÐ ngoan.

 

VÖ sinh - Tr¶ trÎ.

 

 

 

 

 

Thø 2 ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2010

I. §ãn trÎ, thÓ dôc s¸ng.

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ 2 ngµy nghØ.

II. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých.

1. Ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc x· héi: “Gia ®×nh cña ch¸u”.

1.1. Môc ®Ých yªu cÇu.

- TrÎ biÕt ®­îc ®Þa chØ n¬i ë, c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh ®èi víi trÎ vµ  mèi quan hÖ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh

- BiÕt ®­îc c«ng viÖc cña mçi ng­êi trong gia ®×nh vµ c«ng lao to lín cña bè mÑ.

- BiÕt gia ®×nh Ýt con lµ tõ 1 - 2 con. Gia ®×nh ®«ng con lµ gia ®×nh cã tõ 3 con trë lªn.

1.2. ChuÈn bÞ.

1

 

 


 

 

- 3 tranh: Bè mÑ vµ 1 con, bè mÑ vµ 3 con. «ng bµ, bè mÑ vµ 3 con.

 - Mçi trÎ 1 bé tranh l« t« vÒ gia ®×nh.

1.3. H­íng dÉn.

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

  1. æn ®Þnh tæ chøc.

- C« vµ trÎ h¸t bµi: “C¶ nhµ th­¬ng nhau”

2. Néi dung träng t©m.

* Ho¹t ®éng 1.Trß chuyÖn vÒ gia ®×nh.

- Gia ®×nh ch¸u cã nh÷ng ai?

- Nhµ ch¸u ë ®©u?

- Bè mÑ ch¸u lµm nghÒ g×?

- Ch¸u lµm g× ®Ó gióp ®ì bè mÑ.

* Ho¹t ®éng 2. Xem tranh vµ ®µm tho¹i.

- C¸c con nh×n xem c« cã bøc tranh g× ®©y?

- Gia ®×nh cã mÊy ng­êi?

- Thuéc gia ®×nh ®«ng con hay Ýt con?

- C¸c con nh×n xem c« cã bøc trang nµo n÷a ®©y? Gia ®×nh nµy nh­ thÕ nµo?

- C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ 2 gia ®×nh nµy?

- Gia ®×nh cã 6 ng­êi gåm «ng bµ, bè mÑ, con c¸i thuéc gia ®×nh më réng.

- C« cho trÎ quan s¸t bøc tranh kh¸c vµ ®µm tho¹i.

- Gia ®×nh nµy cã mÊy ng­êi?

- Thuéc gia ®×nh nµo?

=> C¸c con ¹! Gia ®×nh cã tõ 1 – 2 con thuéc gia ®×nh Ýt con, gia ®×nh nµo tõ 2 con trë lªn thuéc gia ®×nh ®«ng con, gia ®×nh nµo cã c¶ «ng bµ gäi lµ gia ®×nh mج réng. VËy gia ®×nh c¸c con thuéc gia ®×nh nµo?

* Ho¹t ®éng 3. Trß ch¬i.

 - C« cho trÎ ch¬i tranh l« t«.

- Trß ch¬i: “VÒ ®óng nhµ”. trÎ vÒ ®óng sè nhµ cã sè chÊm trßn b»ng sè ng­êi.

* KÕt thóc. C« vµ trÎ h¸t bµi: “Nhµ cña t«i”.

C¶ líp h¸t bµi: “C¶ nhµ th­¬ng nhau”.

- Cã «ng bµ bè mÑ vµ chÞ em ch¸u.

- TrÎ tù tr¶ lêi.

- TrÎ tr¶ lêi theo ý hiÓu biÕt cña trÎ.

- TrÎ tù tr¶ lêi.

- Bøc tranh vÒ gia ®×nh.

- Cã 3 ng­êi.

- Gia ®×nh Ýt con.

- Gia ®×nh nµy cã 6 ng­êi.

- TrÎ tù tr¶ lêi theo ý hiÓu cña trÎ. 

- TrÎ quan s¸t.

- Cã 5 ng­êi.

- Gia ®×nh ®«ng con.

 

 

 

 

- TrÎ tù tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt cña trÎ.

- TrÎ xÕp thø tù quan hÖ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

- TrÎ ch¬i 2, 3 lÇn.

- TrÎ h¸t bµi: “Nhµ cña t«i

III. Ho¹t ®éng gãc.

IV. Ho¹t ®éng d¹o ch¬i ngoµi trêi.

V. Ho¹t ®éng chiÒu

 

1.Ho¹t ®éng gi¸o dôc ©m nh¹c: H×nh thøc 2.

1

 

 


 

 

 - H¸t móa: “Ch¸u yªu bµ”.

- Nghe h¸t: “ChØ cã mét trªn ®êi.”

 - Trß ch¬i: “Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt.”

1.1. Môc ®Ých yªu cÇu.

- TrÎ h¸t bµi  h¸t : “Ch¸u yªu bµ” thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th­¬ng, kÝnh träng bµ.

- TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp móa minh ho¹ bµi “Ch¸u yªu bµ”.

- TrÎ nghe vµ hiÓu néi dung bµi h¸t “ChØ cã mét trªn ®êi.”

- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i “Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt”.

1.2 ChuÈn bÞ.

- §µn, s¾c x«, ph¸ch tre, mét sè ®å dïng trong gia ®×nh.

- Bµi h¸t bæ sung: C¶ nhµ th­¬ng nhau, bµ th­¬ng em, bÐ quÐt nhµ.

1.3. H­íng dÉn.

 

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. æn ®Þnh tæ chøc.

- C« vµ trÎ h¸t bµi: “C¶ nhµ th­¬ng nhau”

2. Néi dung träng t©m.

* Ho¹t ®éng 1. KÓ vÒ gia ®×nh.

- Gia ®×nh ch¸u cã mÊy ng­êi?

- Bµ giµ råi bµ th­êng lµm g×?

=> H«m nay chóng m×nh cïng h¸t vÒ bµ nhÐ.

* Ho¹t ®éng 2. H¸t móa: “Ch¸u yªu bµ”

- C« vµ trÎ h¸t bµi : “Ch¸u yªu bµ”

- C« cho trÎ h¸t lÇn 2.

- LÇn 3 võa h¸t kÕt hîp móa.

- ë nhµ ch¸u th­êng gióp bµ nh÷ng c«ng viÖc g×?

- Cã mét b¹n rÊt ngoan ë nhµ gióp bµ quÐt nhµ ®Êy. C« vµ trÎ h¸t bµi: “BÐ quÐt nhµ”. H¸t ( 2 lÇn).

 - ¤ng bµ néi sinh ra ai?

- ¤ng bµ ngo¹i sinh ra ai?

- C¸c con h¸t tÆng bµ nµo.

- C« gäi c¸c tæ lªn biÓu diÔn c¸c h×nh thøc kh¸c nhau.

- C« cho nhãm, c¸ nh©n lªn biÓu diÔn.

 - C« cho c¶ líp h¸t móa l¹i

* Ho¹t ®éng 3. Nghe h¸t: “ChØ cã mét trªn ®êi.

- C¸c con cã mÊy bµ?

- Nh­ng chØ cã mét mÑ mµ th«i.

- TrÎ h¸t bµi: “C¶ nhµ th­¬ng nhau

- 3 – 4 kÓ vÒ gia ®×nh m×nh.

- TrÎ kÓ vÒ bµ.

- V©ng ¹.

- C¶ líp h¸t bµi Ch¸u yªu bµ” vÒ chç ngåi.

- C¶ líp h¸t vµ nhón theo nhÞp.

- C¶ líp h¸t kÕt hîp móa.

- Gióp bµ lÊy t¨m, lÊy n­íc…

- C¶ líp h¸t bµi: “BÐ quÐt nhµ”.

- Sinh ra bè.

- Sinh ra mÑ.

- C¶ líp h¸t móa bµi: : “Ch¸u yªu bµ.

- C¸c tæ lªn biÓu diÔn c¸c h×nh thøc kh¸c nhau.

- Nhãm, c¸ nhËn lªn biÓu diÔn.

- Cã 2 bµ.

 

- TrÎ chó ý nghe c« h¸t.

1

 

 


 

 

 - C« h¸t bµi h¸t: ChØ cã mét trªn ®êi.

- Bµi h¸t lµ t×nh c¶m cña ng­êi con ®èi víi mÑ. Chóng m×nh h¸t tÆng bµ.

 - C« h¸t lÇn 2 kÕt hîp ®éng t¸c minh häa.

* Ho¹t ®éng 4. Trß ch¬i : “Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt.”

- C« cho trÎ ch¬i 3, 4 lÇn. Mçi lÇn mét lo¹i tiÕt tÊu.

* KÕt thóc: C« vµ trÎ h¸t bµi “Ch¸u yªu bµ” ra ngoµi.

- C¶ líp h¸t bµi: “Bµ th­¬ng em”               

 

- TrÎ h­ëng øng cïng c«.

- TrÎ ®­îc ch¬i 3, 4 lÇn.

2. Ch¬i tù chän.

3. VÖ sinh röa mÆt, röa tay.

* Rót kinh nghiÖm

 

 

 

Thø ba ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2010

I. §ãn trÎ, thÓ dôc s¸ng.

- Trß chuyÖn vÒ c«ng viÖc buæi s¸ng cña trÎ.

II. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých.

2. Ho¹t ®éng t¹o h×nh. “VÏ ng­êi th©n trong gia ®×nh” ( §Ò tµi).

2.1.Môc ®Ých yªu cÇu.

- TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®­êng nÐt c¬ b¶n ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng Ên t­îng vÒ ng­êi th©n cña m×nh trong gia ®×nh qua ®Æc ®iÓm riªng nh­: ®Çu , tãc, nÐt mÆt, nÕp nh¨n, quÇn ¸o..

- TrÎ biÕt ®­îc c¸c bé phËn cña c¬ thÓ ng­êi.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh m×nh.

2.2. ChuÈn bÞ.

- Tranh vÒ gia ®×nh cã «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ.

- Bót s¸p mµu, giÊy vÏ, ¶nh chôp gia ®×nh.

2.3. H­íng dÉn.

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1

 

 


 

 

1. æn ®Þnh tæ chøc.

- C« cho trÎ h¸t bµi: “C¶ nhµ th­¬ng nhau” vµ ®µm tho¹i.

2. Néi dung träng t©m.

* Ho¹t ®éng 1. Trß chuyÖn vÒ gia ®×nh.

- Gia ®×nh con cã nh÷ng ai?

- ¤ng bµ lµ ng­êi sinh ra ai?

- Bè mÑ sinh ra ai?

=> Gia ®×nh lµ mét tæ Êm, ai ai còng ph¶i ®ïm bäc th­¬ng yªu nhau.

* Ho¹t ®éng 2. C« cho trÎ xem tranh.

- C¸c con nh×n xem c« cã bøc tranh vÏ nh÷ng ai ®©y?

- C¸c con nh×n xem khu«n mÆt «ng nh­ thÕ nµo?

 - C¸c con cïng quan s¸t  ¶nh ai ®©y?

- C« cho trÎ quan s¸t t­¬ng tù c¸c bøc tranh kh¸c vµ ®µm tho¹i.

- C« cho trÎ thùc hiÖn.Tr­íc khi thùc hiÖn c« hái mét sè trÎ vÏ ai? vÏ nh­ thÕ nµo.( C« bao qu¸t trÎ h­íng dÉn nh÷ng trÎ yªu h¬n.)

* Ho¹t ®éng 3: Tr­ng bµy s¶n phÈm.

- C« cho trÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n.

- C« nhËn xÐt bµi cña trÎ.

* KÕt thóc. C« cho trÎ h¸t bµi: “Tæ Êm gia ®×nh”.

 

- C¶ líp h¸t bµi: “C¶ nhµ th­¬ng nhau”.

- TrÎ tù tr¶ lêi.

- Sinh ra bè mÑ.

- Sinh ra c¸c con.

- VÏ vÒ gia ®×nh cã «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ.

- Khu«n mÆt «ng giµ råi cã nhiÒu nÕp nh¨n, cã tãc b¹c…

- MÑ mÆt trßn, tãc dµi, Ýt nÕp nh¨n.

- TrÎ thùc hiÖn.

- TrÎ lªn treo tranh.

- TrÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n.

III. Ho¹t ®éng d¹o ch¬i ngoµi trêi.

IV. Ho¹t ®éng gãc.

V. Ho¹t ®éng chiÒu.

 1. Giíi thiÖu néi dung míi. H­íng dÉn bÐ lµm néi trî: “Pha bét ®Ëu.”

* Nguyªn liÖu:

- 2/3 cèc n­íc ®un s«i cßn Êm, 2 - 4 th×a bét ®Ëu (tuú theo së thÝch).

 - 2 th×a ®­êng.

* Dông cô. B×nh ®ùng n­íc, cèc, th×a.

* H­íng dÉn.

- Rãt 2/3 cèc n­íc cßn Êm, cho 2 th×a bét ®Ëu vµo cèc n­íc, thªm 2 th×a ®­êng, khuy©ý ®Òu råi uèng.

* Ghi nhí: Uèng bét ®Ëu cã nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bét ®­êng gióp trÎ khoÎ m¹nh.

2. Ch¬i theo gãc.

3. VÖ sinh, nªu g­¬ng, tr¶ trÎ.

* Rót kinh nghiÖm

 

1

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: