chủ đề gia đình giáo án Lá

  Đánh giá    Viết đánh giá
 405       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
3qszvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/8/2010 9:47:10 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.56 M
Lần xem
0
Lần tải
405

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

chu-de-gia-dinh.doc[0.56 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Chủ đề : Gia đình
Thời gian thực hiện 4 tuần ( Từ 19/10đến 14/11/2009)
Gồm 3 chủ đề nhánh: - Gia đình tôi
- Gia đình sống chung một ngôi nhà
- Nhu cầu gia đình
I/Mục tiêu:
1. Phát triển thể chất:
- Hình thành ý thức và kỹ năng giữ gìn đồ dùng, đồ chơi của bản thân trong gia đình sao cho gọn gàng sạch sẽ
- Giúp bố mẹ một số công việc vừa sức
- Biết sử dụng một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày( Rửa tay, cầm thìa xúc cơm, cất dọn đồ chơi...).
- Có thói quen ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đúng giờ.
- Tập luyện và giữ gìn sức khoẻ cho bản thân cùng gia đình.
2. Phát triển nhận thức :
- Biết tên, tuổi công việc của các thành viên trong gia đình.
- Nhớ được địa chỉ - Biết nhu cầu ăn uống của gia đình, các bữa ăn trong gia đình
- Trẻ hiểu về các nhu cầu gia đình ( ăn mặc, quan tâm lẫn nhau...).
- Biết một vài quy tắc đơn giản trong gia đình
- Biết an toàn khi sử dụng các đồ dùng trong gia đình, tránh những vật dụng sắc nhọn nguy hiểm
- Nhận biết 1 và nhiều, Nhận biết và gọi tên các hình vuông, tròn, tam giác.
3. Phát triển ngôn ngữ:
- Biết sử dụng một số từ ngữ để giới thiệu về gia đình và trò chuyện.
- Biết lắng nghe và làm theo lời chỉ dẫn.
- Hình thành kỹ năng giao tiếp, chào hỏi lễ phép, lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng.
- Trả lời và biết đặt câu hỏi “Ai? Cáigì?; khi nào? ở đâu? Để làm gì?”.
4. Phát triển tình cảm – xã hội:
-Tôn trọng các thành viên trong gia đình
-Nhận biết cảm xúc của người khác, biểu lộ cảm xúc của bản thân với các thành viên trong gia đình
-Hình thành một số kỹ năng ứng xử, tôn trọng lẫn nhau trong gia đình theo phong tục tập quán của người Việt Nam
-Yêu thương, quan tâm đến người thân trong gia đình.
- Chào hỏi lễ phép, cảm ơn khi được nhận quà.
5. Phát triển thẩm mỹ:
- Thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình khi nghe các tác phẩm âm nhạc.
- Biểu lộ cảm xúc trước vẻ đẹp của hiện tượng xung quanh, các tác phẩm nghệ thuật.
- Hát tự nhiên, biết vận động đơn giản theo nhạc .
- Sử dụng các kỹ năng, dụng cụ để vẽ nặn, cắt, xé dán, chắp ghép sản phẩm đơn giản.
II. DUNG:
* Dạy trẻ biết tên các thành viên trong gia đình: Bé, bố, mẹ, anh, chị, em.
- Công việc của các thành viên trong gia đình: Lao động vui chơi, giải trí
- Trẻ biết nghề nghiệp của bố mẹ.Địa chỉ nhà bé.
- Họ hàng: Ông bà, cô, dì, chú bác...Cảm xúc của bản thân, mối quan hệ với mọi người xung quanh
* Cung cấp cho trẻ những hiểu biết để trẻ hiểu:Nhà là nơi bé sống cùng gia đình cần dọn dẹp và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.
- Dạy trẻ biết những kiểu nhà khác nhau( Nhà nhiều tầng, nhà một tầng, nhà ngói, nhà to, nhà nhỏ...)
- Những vật liệu khác nhau để làm nhà.Các khu vực trong nhà.
- Đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại của gia đì

Chñ ®Ò : Gia ®×nh

              Thời gian thực hiện 4 tuần ( Từ 19/10đến 14/11/2009)

                       Gåm 3 chñ ®Ò nh¸nh: - Gia ®×nh t«i

                                                             - Gia ®×nh sèng chung mét ng«i nhµ

                                                            - Nhu cÇu gia ®×nh

 

I/Môc tiªu:

1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt:

  - Hình thành ý thức và kỹ năng giữ gìn đồ dùng, đồ chơi của bản thân trong gia đình sao cho gän gàng sạch sẽ

  - Giúp bố mẹ một số công việc vừa sức

 - BiÕt sö dông mét sè ®å dïng sinh ho¹t hµng ngµy( Röa tay, cÇm th×a xóc c¬m, cÊt dän ®å ch¬i...).

- Cã thãi quen ¨n uèng hîp lý, nghØ ng¬i ®óng giê.

- TËp luyÖn vµ gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n cïng gia ®×nh.

2. Ph¸t triÓn nhËn thøc :

- BiÕt tªn, tuæi c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

- Nhí ®­îc ®Þa chØ - Biết nhu cầu ăn uống của gia đình, các bữa ăn trong gia đình

- TrÎ hiÓu vÒ c¸c nhu cÇu gia ®×nh ( ¨n mÆc, quan t©m lÉn nhau...).

- BiÕt mét vµi quy t¾c ®¬n gi¶n trong gia ®×nh

 - Biết an toàn khi sử dụng các đồ dùng trong gia đình, tránh những vật dụng sắc nhọn nguy hiểm

  - NhËn biÕt 1 vµ nhiÒu, NhËn biÕt vµ gäi tªn c¸c h×nh vu«ng, trßn, tam gi¸c.

3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷:

- BiÕt sö dông mét sè tõ ng÷ ®Ó giíi thiÖu vÒ gia ®×nh vµ trß chuyÖn.

- BiÕt l¾ng nghe vµ lµm theo lêi chØ dÉn.

- H×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp, lÞch sù, phï hîp víi hoµn c¶nh gia ®×nh.  

- Nghe hiÓu néi dung c¸c c©u ®¬n, c©u më réng.

  - Tr¶ lêi vµ biÕt ®Æt c©u hái “Ai? C¸ig×?; khi  nµo? ë ®©u? §Ó lµm g×?”.

4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m – x· héi:

   -Tôn trọng các thành viên trong gia đình

   -Nhận biết cảm xúc của người khác, biểu lộ cảm xúc của bản thân với các thành viên trong gia đình

  -Hình thành một số kỹ năng ứng xử, tôn trọng lẫn nhau trong gia đình  theo phong tục tập quán của người Việt Nam

  -Yªu th­¬ng, quan t©m ®Õn ng­êi th©n trong gia ®×nh.

- Chµo hái lÔ phÐp, c¶m ¬n khi ®­îc nhËn quµ.

5. Ph¸t triÓn thÈm mü:

- ThÓ hiÖn c¶m xóc, t×nh c¶m cña m×nh khi nghe c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c.

- BiÓu lé c¶m xóc tr­íc vÎ ®Ñp cña hiÖn t­îng xung quanh, c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt.

- H¸t tù nhiªn, biÕt vËn ®éng ®¬n gi¶n theo nh¹c .

- Sö dông c¸c kü n¨ng, dông cô ®Ó vÏ nÆn, c¾t, xÐ d¸n, ch¾p ghÐp s¶n phÈm ®¬n gi¶n.

II. NI DUNG:

* Dạy trẻ biết tên c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: BÐ, bè, mÑ, anh, chÞ, em.

  - C«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: Lao ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ

  - TrÎ biÕt nghÒ nghiÖp cña bè mÑ.§Þa chØ nhµ bÐ.

  - Hä hµng: ¤ng bµ, c«, d×, chó b¸c...C¶m xóc cña b¶n th©n, mèi quan hÖ víi mäi ng­êi xung quanh

* Cung cÊp cho trÎ nh÷ng hiÓu biÕt ®Ó trÎ hiÓu:Nhµ lµ n¬i bÐ sèng cïng gia ®×nh cÇn dän dÑp vµ gi÷ g×n nhµ cöa s¹ch sÏ.

- D¹y trÎ biÕt nh÷ng kiÓu nhµ kh¸c nhau( Nhµ nhiÒu tÇng, nhµ mét tÇng, nhµ ngãi, nhµ to, nhµ nhá...)

- Nh÷ng vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó lµm nhµ.C¸c khu vùc trong nhµ.

- §å dïng gia ®×nh, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i cña gia ®×nh.

* Cung cÊp cho trÎ nh÷ng hiÓu biÕt ®Ó trÎ biÕt gia ®×nh lµ n¬i vui vÎ h¹nh phóc

- trÎ biÕt c¸c ho¹t ®éng cïng nhau, c¸c ngµy kû niÖm cña gia ®×nh.

- d¹y trÎ biÕt Gia ®×nh cÇn ®­îc ¨n mÆc ®Çy ®ñ: ¨n uèng vÖ sinh, c¸c lo¹i thùc phÈm, häc c¸ch gi÷ g×n quÇn ¸o s¹ch sÏ.

III. ChuÈn bÞ häc liÖu:

- Tranh chñ ®Ò, tranh cho trÎ t« mµu

- GiÊy vÏ, bót , phÈm mµu

- hå d¸n, ®Êt nÆn , kÐo

- §å dïng. ®å ch¬i trong gia ®×nh: Xoong, nåi, ch¶o th×a, b¸t ®Üa...

- tranh ¶nh vµ ®å dïng, ®å ch¬i vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, ph­¬ng tiÖn nghe nh×n, rau, cñ qu¶

- albumgia ®×nh

- c¸c khèi hép kh¸c nhau

- C¸c lo¹i quÇn ¸o , mò giµy dÐp

- hét, h¹t c¸c lo¹i

- C¸c lo¹i phÕ liÖu : len vôn , d©y ®iÖn , r¬m r¹, s¸ch b¸o...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chñ ®Ò nh¸nh: Gia ®×nh t«i

( Thêi gian thùc hiÖn 1 tuÇn tõ 19/10/24/10)

 

I . Y£U CÇU:

- TrÎ biÕt tªn nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh , biÕt 1 sè ®Æc ®iÓm cña hä, biÕt mèi quan hÖ trong gia ®×nh

- BiÕt 1 sè c«ng viÖc vµ cuéc sèng hµng ngµy trong gia ®×nh

- BiÕt yªu th­¬ng mäi ng­êi trong gia ®×nh  , kÝnh träng ng­êi lín

- BiÕt chµo hái , x­ng h« víi mäi ng­êi phï hîp víi truyÒn thèng gia ®×nh ViÖt Nam

 

II. KÕ HO¹CH TUÇN

 

            Thø

 

    Tên

hoạt động

Thø hai

Thø ba

Thø t­

Thø n¨m

Thø s¸u

 

§ãn trÎ

 

 

 

Trß chuyÖn

 

 

- Trao ®æi víi phô huynh vÒ tªn tuæi c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. sè ®iÖn tho¹i gia ®×nh. vÒ néi dung chñ ®Ò.

- nh¾c nhë trÎ ®Ó ®å dïng, ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh

 

- Trß chuyÖn gîi ý cho trÎ chó ý ®Õn ®å dïng ®å ch¬i cña líp.

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh trÎ: + Nhµ con ë ®©u?

                                                          + Nhµ con cã nh÷ng ai?

                                                          + Bè mÑ con lµm nghÒ g×?...

 

 

 

 

 

 

 

ThÓ

Dôc

s¸ng

* HH3,T5, C3, B5

1, M§YC:

                  - PT vËn ®éng

                - BiÕt dµn ®éi h×nh vµ tËp c¸c ®éng t¸c cïng c«

2, CB:

         - S©n tËp thãang m¸t

3, TiÕn hµnh:

a K§:

 - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i vßng trßn , ®i b»ng nhiÒu kiÓu ( §i b»ng mòi, gãt,bµn ch©n…)

b, T§: BTPTC

 -H« hÊp: Thæi n¬ bay

Mçi trÎ cÇm 2 d¶i n¬ ®­a ra phía tr­íc thæi mnh cho n¬ bay

-Tay vai: Tay thay nhau ®­a th¼ng ra tr­íc råi ra sau võa lµm võa nãi

“ chÌo thuyÒn”.

- Ch©n:

TTCB : ®øng th¼ng khÐp ch©n, tay chèng h«ng

   N1:§øng kiÔng ch©n

   N2 : VÒ t­ thÕ CB

-Bông:

TTCB: Ngåi duçi ch©n, tay chèng phÝa sau

N1: cói gËp ng­êi vÒ tr­íc, ngãn tay ch¹m ch©n

N2 : vÒ t­ thÕ chuÈn bÞ

-BËt: BËt t¹i chç.

C, Håi tÜnh:

- TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng1-2 vßng

 

 

       Ho¹t

®éng

häc

 

Trß chuyÖn vÒ  “Gia ®×nh bÐ

 

Ph¸t triÓn vËn ®éng "đi theo đường hẹp- bò thấp về nhà"

Tô màu tranh người thân

 

So s¸nh cao thÊp 2 dèi t­äng- ghÐp ®«i t­¬ng øng

 

 

KÓ chuyÖn “ Nhæ cñ c¶i"

 

D¹y h¸t " Hoa bÐ ngoan

* NG: “ Cho con”

TCAN: ai ®o¸n giái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t

®éng

gãc

1, Gãc ®ãng vai: Trß ch¬i  bÕ em, kh¸m bÖnh, cöa hµng thùc phÈm. §ãng vai c¸c thµnh viªn gia ®×nh, ®ãng vai c« gi¸o.

 a,Yªu cÇu :

                  - trẻ biết nhập vai chơi và thể hiện vai chơi,

                  -Biết liên kết giữa các nhóm chơi

b,ChuÈn bÞ:

                  -Búp bê, 1 số đc bán hàng

c, Tiến hành

- Cho trÎ tho¶ thuËn tr­íc khi ch¬i

-TrÎ nhËn vai ch¬i: Ai là người bán hàng?ai là người mua hàng? Ai là ông(bà )?Ai là b(m)....

- H­íng dÉn trÎ ch¬i vµ cïng ch¬i víi trÎ: Cô làm cho trẻ bắt chước Bế em và ru em...Bác bán hàng đưa hàng cho khách và lấý tiền,

người mua hàng trẻ tiền…

2, Gãc x©y dùng: L¾p r¸p bµn ghÕ, tñ, ®å dïng trong gia ®×nh. XÕp nhµ, hµng rµo, ®­êng ®i, v­ên rau..., l¾p ghÐp nhµ.

a,Yªu cÇu :-TrÎ biÕt dïng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó l¾p c¸c ®å dïng trong gia ®×nh, v­ên rau, nhµ....

b,ChuÈn bÞ:- §/C xÕp h×nh, ®å ch¬i l¾p r¸p

                   - Khèi gç, c©y xanh, chËu hoa..

c, Tiến hành:

- C« bao qu¸t, gióp ®ì trÎ. §ãng vai phô cïng ch¬i víi trÎ,gîi ý cho trÎ vÒ chñ ®Ò ch¬i

VD: B¸c ¬i b¸c làm thÕ? §©y lµ c¸i gì?..bác xây nhà bằng gì?

3, Gãc nghÖ thuËt: T« mµu, xÐ d¸n, nÆn quµ tÆng ng­êi th©n, tÆng c« gi¸o H¸t móa c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò.

a,Yªu cÇu :

- trÎ biÕt c¸ch xÐ d¸n, nn cÇm bót vµ t« mµu, ngồi đúng tư thế

- BiÕt móa hån nhiªn

b,ChuÈn bÞ:-Bµn, ghế giÊybót

                   - B¨ng nh¹c

c, Tiến hành :

- Cho trÎ t« ,nn theo ý thÝch cña tõng trÎ

-H­íng dÉn phèi hîp mµu s¾c trong qu¸ tr×nh trÎ t«

- TrÎ móa h¸t theo ý thÝch( C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ)

4, Gãc th­ viÖn: Xem s¸ch tranh l« t« vÒ gia ®×nh. C¾t d¸n h×nh c¸c lo¹i nhµ tõ b¸o, t¹p chÝ ®Ó lµm s¸ch.

a,Yªu cÇu :- BiÕt c¸ch xem tranh ¶nh

- høng thó víi gãc ch¬i

b,ChuÈn bÞ

- Tranh ¶nh, s¸ch b¸o, t¹p chÝ

- kÐo, hå d¸n

- ngåi xem ®óng t­ thÕ

c, Tiến hành

 -H­íng dÉn trÎ c¸ch xem tranh, ¶nh, c¸ch xÐ d¸n...

- nh¾c nhë , bao qu¸t trẻ ch ngåi xem ®óng t­ thÕ

5,Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t n­íc, gieo h¹t, t­íi c©y.

a,Yªu cÇu :- BiÕt c¸ch ch¬i dong rãt n­íc

TrÎ biÕt c¸ch t­íi n­íc cho c©y

b,ChuÈn bÞ

- chậu , ca cốc , bình tưới nước

c, Tiến hành

 -H­íng dÉn trÎ c¸ch t­íi n­íc ®ong n­íc

- nh¾c nhë , bao qu¸t trẻ

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

* H§CC§: Quan s¸t v­ên rau, c©y cèi .Quan s¸t c¸c kiÓu nhµ, ph­¬ng tiÖn giao th«ng.

* TCV§: Thi nÐm xa, ®i theo ®­êng hÑp.Chi chi chµnh chµnh, Nu na nu nèng

* VC: Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i, ch¬i tù do,VÏ trªn s©n.

1, M ĐYC:

- pt ngôn ngữ, vận động cho trẻ

- trẻ chú ý quan sát và nêu được nx của mình về đặc điểm của Ng«i nhµ, v­ên rau, c©y cối...mµ trÎ qs

- trẻ biết chơi TC và vui chơi đoàn kết

2, CB:

-Sân chơi sạch thoáng

- sv cần qs, dạy trẻ thuộc lời ca

- câu hỏi đàm thoại

3, Tiến hành :

- Dẫn dắt trẻ vào mục tiêu quan sát bằng cách cho h¸t bài “ Nhµ cña t«i”...=> cô đặt câu hi đàm thoi vi tr :

                      + Đây là ( ai, cái gì)cây gì?

                      +Gồm các bộ phận gì ( Có những gì)?

                      + các bộ phận đó ntn( Thân, cành, lá..ntn?)?

                      + có tác dụng gì?

  *gd : biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp..

* TCVĐ; Cô giới thiệu TC, luật chơi sau đó cho trẻ chơi 2-3L

- §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬i

VC: trÎ ch¬i theo ý thÝch

- C« bao qu¸t ®éng viªn trÎ

Thø2/19/10/200

I . HOẠT ĐỘNG HỌC:   -TRÒ CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH BÉ

                                     - âm nhạc:Cả nhà thương nhau

   1. MĐYC:

  - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ , phát triển kỹ năng chú ý , ghi nhớ của trẻ.

  - Trẻ kể được tên người thân trong gia đình, công việc của người thân

  - Hát cùng cô bài hát " cả nhà thương nhau "

  - biết chơi TC

2. CHUẨN BỊ:

   - Một số tranh ảnh vẽ cảnh sinh hoạt trong gia đình

  - Một số tranh rời cho trẻ ghép tranh

3.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1 : hát  “cả nhà thương nhau”

- Cô và trẻ cùng hát bài " cả nhà thương nhau" => Cô hỏi trẻ:

                + Cm vừa hát bài hát gì ?

                + bài hát nói về ai?

  Hoạt động 2: Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé”

=> Gia đình con có những ai?

   + Bố con làm nghề gì?

   + Mẹ con làm nghề gì?

   + gđ con có ở với ông bà không?

   + Nhà con ở đâu?

*Cho trẻ xem tranh gia đình:

- Cô hỏi trẻ :+ Bức tranh vẽ gì ?

                      + Trong tranh có những ai?

=> Cô giới thiệu : đây là gia đình bạn H, gia đình bạn có bố, m bạn H, có anh... mọi người sống vui vẻ bên nhau

=> Cho trẻ tự giới thiệu về mình

- GD : Cha mẹ là người sinh ra cm , thương yêu chăm sóc cm. cm phải biết yêu thương kính trọng ông bà, nhường nhịn em bé giúp cha mẹ những việc nhỏ vừa sức

Hoạt động 3: Cho trẻ chơi trò chơi “ Về đúng nhà”

- Cô giới thiệu tên trò chơi Cách chơi , luật chơi: Vẽ 2 đường hẹp dài 3m rộng 0,3m cuối con đường vẽ 2 vòng tròn đặt 2 ngôi nhà ở giữa. chia trẻ thành 2 nhóm chơi , khi có hiệu lệnh trẻ dang 2 tay đi theo đường thẳng về nhà theo giới tính, bạn trai về nhà bạn trai , bạn gái về nhà bạn gái

- Cho trẻ chơi 1 - 2 lần.

- Khi trẻ chơi , cô bao quát trẻ , quan sát trẻ , động viên để trẻ tham gia nhiệt tình vào trò chơi.

- Cô nhận  xét trẻ chơi.

 

 

-Trẻ hát cùng cô

 

- cả nhà thương nhau

- bố, mẹ,con..

 

 

-ông, bà bố, mẹ...

-trẻ kể...

....

 

- Trẻ kể

 

- Gia đình bạn A...

- ông, bà, bố, mẹ

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ chơi

 

 

 

 

.

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

*cho trẻ chơi TC “ Nu na nu nống”

III. NHẬT KÝ NGÀY:

 

Thứ 3/20/10/2009

I.HOẠT ĐỘNG HOC:  - ĐI TRONG ĐƯỜNG HẸP- BÒ THẤP V NHÀ

                    - Trò chuyện v gia đình bé

1, MĐYC:

  - Phát triển thể  lực cho trẻ , phát triển khả năng quan sát tinh tế của trẻ.

  - Biết phối hợp tay , chân nhịp nhàng

- Đi được trong đường hẹp , mắt nhìn thẳng chân không dẫm lên vạch,bò liên tục bằng cẳng chân             

2, CB: - tranh gia đình th

- Sân tập bằng phẳng , rộng rãi

- Quần áo của cô và trẻ gọn gàng

3, Tiến hành

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Trò chuyện về gia đình

-  Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình.

     + Hôm nay ai đưa con đi học?

     + Đi bằng gì?

     + Nhà con có những ai?

=> Cho tr xem tranh “gia đình th”=> Gia đình bạn th có anh th, b, m th sống rất vui  v bên nhau ..Hôm nay cm s cùng đến thăm gia đình bạn th nhé!

*Hoạt động 2: TD “đi trong đường hẹp”

a,Khởi động :

Cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu (Tàu lên dốc, xuống dốc, đi thường, đi nhanh...) theo hiệu lệnh của cô

- Cho trẻ về đội hình 2 hàng dọc

b,Trọng động:

* Bài tập phát triển chung: Tập theo bài “tiếng chú gà trống gọi

- ó, o, o...nh : đưa 2 tay trước miệng làm gà gáy(3L)

-“đập cánh...ò,óo”: 2 tay giang ngang rồi h xuống(4L)

- “ Nắng...mau”: đưa 2 tay lên cao h xuống(4L)

- “ Dậy ...vang”: Ngồi xuống đứng lên(4L)

-“1-2...1-2” : Dậm chân tại ch

* Vận động cơ bản: đường đến nhà bạn th rất nh hẹp lại phải qua 1 cái cổng  cm phải đi thật cẩn thận , cm xem cô làm nhé!

  - Cô làm mẫu lần 1

- Lần 2 cô làm mẫu kết hợp giải thích : Cô đi dến vạch xuất phát khi có hiệu lệnh xuất phát cô đi trong đường hẹp không đi ra ngoài khi đi tay chân cô kết hợp nhịp nhàng mắt nhìn thẳng về phía trước, đi hết đoạn đường ngồi xuống tay chống đất bò bằng bàn tay, cẳng chân vào nhà bạn th sau đó v cuối hàng

- Gọi 1 - 2 trẻ Khá lên : Làm mẫu

* Trẻ tập : Lần lượt cô cho 2 trẻ lên tập cho đến hết

Cho trẻ tập 2 - 3 lần , thi đua giũa các tổ

Khi trẻ tập cô bao quát , động viên cổ vũ để trẻ mạnh dạn lên tập

-         Cô sửa sai một số trẻ còn yếu

c, Hồi tĩnh:

-         Tr đi nh nhàng 1 vòng

 

 

 

- b, m...

- xeđạp, xe máy...

- ông, bà, b, m...

 

-tr chú ý qs

 

 

 

 

- Đi các kiểu chân

 

- Xếp 2 hàng dọc

 

 

 

 

 

 

Trẻ tập theo hiệu lệnh của cô

 

 

 

 

 

 

 

- Quan sát lắng nghe cô làm mẫu

 

 

 

 

- Trẻ tập

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU :

* hướng dẫn Tc: Thi xem ai nhanh

a, MĐYC: Giúp tr ghi nh và nhận biết đồ dùng, màu sắc

b, CB: mỗi tr 1 đc, hình khối

c, Tiến hành:

- Cho tr ngòi ình ch U. Cô phát cho mỗi tr 1 đc và yêu cầu tr xem k xem đó là đồ chơi gì?, màu sắc ra sao?

- Cô nói tên đc hay 1 hình nào đó . tr nào có đc theo yêu cầu thì giơ lên hoặc chạy lên với cô

VD:  “ Con nào có cốc màu xanh”- tr có cốc màu xanh giơ lên

- động viên tr nhút nhát tham gia

V. NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

 

 

Th4/21/10/2009

 

I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

                                        -TÔ MÀU TRANH NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

                                       - Trò chuyện về gia đình

 

 1, M ĐYC:

      - Phát triển khả năng thẩm mỹ cho trẻ.

      - Mở rộng sự hiểu biết của trẻ về thế giới màu sắc.

      - Trẻ biết tô màu tranh người thân

      - trẻ TC về người thân trong gia đình

2, CB:

      - Tranh để trẻ tô màu , bút màu đủ cho trẻ.

      - Tranh mẫu của cô

 3, Tiến hành

Hoạt động của cô

Hoat động của trẻ

*Hoạt động 1: trò chuyện về gia đình

+ Gia đình con có những ai?

+ Nhà con đâu?

+ B con làm ngh gì?

+ M con làm ngh gì?

=>Gia đình cm có rất nhiều người . Mọi người thương yêu cm ... Cô có quà tặng cm , cm xem đó là gì nào?

Hoạt động 2 : Tô màu tranh gia đình

- Cho trẻ xem tranh mẫu của cô, cho trẻ đàm thoại qua nội dung bức tranh.

           + Bức tranh của cô vẽ gì ?

           + Trong tranh có những ai?

           + Mọi người đang làm gì?

           + Quần áo của ông màu gì ?

           + Áo bà  màu gì ?

           +Váy của bé màu gì ?

=>bức tranh cô vẽ gia đình bạn A. Tóc bạn màu đen, bé mặc áo màu vang, bà mặc áo da cam....

=>cm cùng làm bức tranh đẹp nhé!

- Cô làm mẫu cho trẻ xem

- pt cách tô màu: tay phải cầm bút, tay trái đè nhẹ mép vở,lưng thẳng...khi tô màu không dể màu chờm ra ngoài...

*Hoạt động 2: Trẻ thực hiện:

- Cô hướng dẫn cách cầm bút và chọn màu đối với những trẻ còn chậm để trẻ tô được màu bé, bà...

- Trong khi trẻ tô màu , cô bao quát và giúp đỡ trẻ.

Hoạt động : Nhận xét sản phẩm:

- Cô cho trẻ mang bài lên trưng bày .

- Cô nhận xét chung cả lớp  

 

- ông bà, b, m ,anh, ch..

- Tr k

 

 

 

 

 

 

 

 

- gia đình bạn A

- ông, bà, b, m...

- Chơi với bé

- xanh

- Màu da cam

- Màu vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tô màu

 

 

 

-Trẻ mang bài lên cùng trưng bày

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

                                       -  NDTT: DH “ Hoa ngoan”

                      -  NDKH: Nghe hát" Cho con"

                      - TCVĐ: ai đoán giỏi

1, M ĐYC:

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Phát triển tai nghe nhạc và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ

- Trẻ hát thuộc lời đúng giai điệu

- Trẻ lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

2,CB:

- Mô hình vườn hoa

- mũ chóp kín , đàn, băng nhạc

3, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa

*Cho tr qs vườn hoa: Trong trường mình có rất nhiều loại hoa đẹp cm xem có những loại hoa gì nào?

               +Hoa hồng ntn?

               + Hoa cúc ntn?

=>Vườn hoa có rất nhiều loại hoa, mỗi loài hoa có v đẹp khác nhau.. cô có bh v hoa cm cùng lắng nghe nhé!

 Hoạt động 2: Dạy hát

- Cô hát L1 giới thiệu tên bài hát , tên tác giả

- Lần 2: Cô hát kết hợp với cử chỉ , điệu bộ . đàm thoại v nội dung bài hát

      +Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì ?

      +bài hát nói v cái gì?

      + hoa đẹp nhất là hoa gì?

      + khi nào cm được hoa bé ngoan?

- Các con có muốn hát cùng cô không ?

* gd: Biết vâng lời cha m , cô giáo, chăm ngoan học giỏi

* dạy tr hát:

- Cô cho trẻ hát cùng cô 2-3 lần

- tổ , nhóm cá nhân trẻ hát. Cô chú ý sửa sai cho trẻ

Hoạt động 3: Cô hát - Trẻ nghe

- Cô giới thiệu tên bài hát , tên tác giả

- Cô hát lần 1: Thể hiện được tình cảm của bài hát

sau đó giảng giải qua nội dung bài hát.

- Cô hát lần 2: Cô kết hợp cử chỉ , điệu bộ minh họa.Trẻ hưởng ứng cùng cô

lần 3 : Cô cho trẻ nghe đài.

Hoạt động 4 : TC " ai đoán giỏi"

- Cô giới thiệu tên trò chơi , cách chơi , luật chơi:

Cho tr lên bảng đội mũ chóp kín sau đó ch định cho 1 cháu dưới hát hoặc nhiu tr hát (tr đoán tên bạn hát hoặc s tr hát)

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần

- Trong khi trẻ chơi cô bao quát , sửa sai và động

viên , khuyến khích trẻ kịp thời.

 

 

 

 

 

-đỏ

- vàng

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

-         Hoa bé ngoan

- hoa

-         Hoa bé ngoan

-         Ngoan...

 

 

 

 

 

 

- Tổ , nhóm cá nhân hát

 

 

- Nghe cô hát

 

- Huởng ứng cùng cô

 

 

 

 

- Lắng nghe cô giới thiệu

cách chơi và luật chơi

 

- Tr chơi

III. NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5/22/10/2009

I HOẠT ĐỘNG HỌC:  - SO SÁNH CAO THẤP- GHÉP ĐÔI TƯƠNG ỨNG 1-1

 1, M ĐYC: - Phát triển ngôn ngữ và khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định của trẻ

                       - Rèn kỹ năng so sánh, ghép đôi

                       - Trẻ biết chơi trò chơi

  2,CB:- 1 s cây( 1 vàng- cao. 1 xanh- thấp), chậu đồ chơi( 1 châụ to, 1 chậu nh)   (đủ s tr)

            - tranh v 1 s cây, phấn

    3,Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Ôn tập so sánh chiều cao 2 đối tượng

* cô và trẻ cùng hát bài : “cháu đi mẫu giáo”=>cm đi học rất là ngoan cô có quà tặng cho cm , cm xem đó là gì?

           + Có mấy cây?

           + Cây nào cao hơn?

           + Cây nào thấp hơn?

     Phát cho mỗi tr s cây và chậu đc đã chuẩn b y/c tr làm theo yêu cầu của cô

VD: - Trồng cây cao( Tr b cây cao vào chậu)

         - Trồng cây thấp( Tr b cây thấp vào chậu)

- Cho tr qs tranh 1 s cây và nx: Cây nào cao hơn, cây nào thấp hơn

Hoạt động 2: Dạy trẻ ghép tương ứng1-1

Cô vừa làm vừa hd tr làm :

-         Chọn cây cao để 1 bên, cây thấp để 1 bên

-         Chọn chậu to để dưới cây cao, chậu bé để dưới cây thấp

- Trồng cây cao vào chậu to, cây thấp vào chậu nh

            + cm đã trồng cây ntn?

Hoạt động 3 : Luyện tập

- Cô giới thiệu TC, cách chơi , luật chơi

- V 4 vòng tròn trên sàn nhà. Cho 4-5 tr lên chơi .Khi có hiệu lệnh của cômỗi chú th phải vào 1 chuồng , chú th nào không tìm được chuồng phải nhảy lò cò 1 vòng

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần

- Trong khi trẻ chơi cô bao quát động viên khuyến khích trẻ

 

 

- Cây

- 2 cây

-vàng

-xanh

 

 

- tr làm theo cô

 

- Tr nx

 

 

 

 

- tr làm theo cô

 

- Cây cao vào chậu to, cây thấp vào chậu nh

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

- Trẻ chơi

II. HOẠT ĐỘNG CHIÊU:

 * ôn LĐTPV: xếp dép

  III. NHẬT KÝ NGÀY:

 

Thứ 6/23/10/2009

I. HOẠT ĐỘNG HỌC:

                                         - TRUYỆN Nhổ củ cải "

                                          - TC: Thi xem ai nhanh

1, MĐYC:

        - Phát triển ngôn ngữ , nhận thức cho tr

        - Trẻ hiểu nội dung truyện , biết tên truyện , tên nhân vật.

        - biết chơi TC

 2, CB:

  - Tranh truyện " nh c cải"

       - 1 vài loại rau đc.

       - 3-4 cây cải thật   

3, Tiến hành:

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: kể chuyện

* vừa đi ch v mua được rất nhiều rau ngon , cm xem cô mua được những rau gì nào?

=> rau cải ăn rất ngon còn cung cấp nhiều vita min ...Ngày xưa có1 cây cải to khổng l  ông lão muốn nh đưa v cho bà và cháu gái nhưng nh mãi mà không được. Ai đã giúp ông lão nh cải cm cùng lắng nghe truyện nhé!

cô kể L1 Kèm tranh minh ho  

        + cô vừa kể chuyện gì?

        + trong chuyện có những ai?

Hoạt động 2: Trích dẫn - giảng giải - đàm thoại:

- " Ngày xửa, ngày xưa .................

        + gia đình ông lão có những ai ?

        + ông trồng cây gì ?

        + ông gọi những ai giúp mình ?

        + ông gọi ntn?

"chuột ngậm đuôi chó...... quanh cây cải

- mọi ngươì cùng nh cải

         + cuối cùng có nh được cải không ?

         +vì sao lại nh được ?

-GD:Biết đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ mọi người

Hoạt đông 3: TC “ Thi xem ai nhanh”

- Cho trẻ chơi chuyển rau về biếu ông bà

- Cô nói tên trò chơi , cách chơi

- chia lớp thành 3 t cho tr lên lấy rau 3 r chuyển v 3 nhà .Trong thời gian 3-5 phút t nào chuyển được nhiều là thắng (Khi chuyển phải đi trong đường hẹp)

- Cho tr đếm s rau chuyển được

- động viên khuyến khích tr trong quá trình tr chơi

 

- c cải, su hào...

 

 

 

 

- trẻ lắng nghe

 

 

- nh c cải

- ông, bà cháu gái, chó ,mèo...

 

- ông, bà, cháu gái, ....

- cỉa

-bà,cháugái,chó,mèo,chuột

- bà già ơi...c cải.

 

 

-có

- Đoàn kết

 

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

* Ôn:Hướng dẫn vệ sinh cá nhân: RỬA TAY

a, YC:

  - Giáo dục ý thức vệ sinh , lao động tự phục vụ

  - Trẻ rửa mặt , rửa tay đúng thao tác, có thói quen v sinh trước và sau khi ăn

b, chuẩn bị :

  - Khăn rửa mặt, thùng đựng nước, khăn lau

c, Hướng dẫn:

  - Cô làm mẫu lại cho tr xem

- chú ý cho tr mới đi học và tr nhút nhát thực hiện

  - động viên khuyến khích trẻ

III.NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

--------------------------------------------------$-----------------------------------------------

 

Thứ 7/24/9/2009

  I.HĐH:

*ôn : trò chuyện về một số đặc điểm cá nhân( tên tuổi, giới tính....)

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

  - liên hoan văn nghệ cuối tuần

II. NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

 

 

CH ĐỀ NHÁNH: Gia ®×nh sèng chung mét ng«i nhµ

Thêi gian thùc hiÖn 1 tuÇn( Tõ26/10 ®Õn31/10/2009)

I Y£U CÇU :

- TrÎ hiÓu gia ®×nh sèng sum häp trong mét ng«i nhµ

- BiÕt 1 sè ®å dïng gia ®×nh : tªn gäi , c«ng dông, c¸ch dïng

- BiÕt 1 sè kiÓu nhµ, c¸c phÇn c¶u nhµ

- BiÕt 1 sè nghÒ lµm ra nhµ: Thî x©y , thî méc

- BiÕt c¸ch s¾p sÕp , trang trÝ nhµ ë gãc ch¬i gia ®×nh

KẾ HOẠCH TUẦN

 

            Thø

    Tên

hoạt động

Thø hai

Thø ba

Thø t­

Thø n¨m

Thø s¸u

 

§ãn trÎ

 

 

 

Trß chuyÖn

 

 

- Trao ®æi víi phô huynh vÒ tªn tuæi c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. sè ®iÖn tho¹i gia ®×nh. vÒ néi dung chñ ®Ò.

- nh¾c nhë trÎ ®Ó ®å dïng, ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh

 

- Trß chuyÖn gîi ý cho trÎ chó ý ®Õn ®å dïng ®å ch¬i cña líp.

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh trÎ: + Nhµ con ë ®©u?

                                                          + Nhµ con cã nh÷ng ai?

                                                          + Bè mÑ con tªn lµ g×?...

                                                          + nhµ con cã nh÷ng phßng nµo?

 

 

 

 

 

 

ThÓ

Dôc

s¸ng

* HH1,T3, C3, B5

 

-H« hÊp1: gà g¸y

 2 tay khum tr­íc miÖng lµm gµ g¸y ß ã o

-Tay vai3:

®­a 2 tay ra ngang n©ng lªn h¹ xuèng

-Ch©n3:

   TTCB : ®øng th¼ng khÐp ch©n, tay chèng h«ng

   N1:§øng kiÔng ch©n

   N2 : VÒ t­ thÕ CB

-Bông5:

TTCB: Ngåi duçi ch©n, tay chèng phÝa sau

N1: cói gËp ng­êi vÒ tr­íc, ngãn tay ch¹m ch©n

N2 : vÒ t­ thÕ chuÈn bÞ

-BËt: bật tiến về phía trước.

C, Håi tÜnh:

- TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng1-2 vßng

 

 

 

       Ho¹t

®éng

häc

 

Trß chuyÖn đàm thoại về nhà của bé

 

Tung bắt bóng

vẽ ngôi nhà

Xác định vị trí đồ vật so với bản thân

 

 KchuyÖn

Ba cô tiên"

 

D¹y h¸t " chiếc khăn tay

* NG: “ con chim vành khuyên

TCAN: đoán tên bạn hát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t

®éng

gãc

1, Gãc ®ãng vai: Trß ch¬i  bÕ em, kh¸m bÖnh, cöa hµng thùc phÈm. §ãng vai c¸c thµnh viªn gia ®×nh, ®ãng vai c« gi¸o.

 a,Yªu cÇu :

                  - trẻ biết nhập vai chơi và thể hiện vai chơi,

                  -Biết liên kết giữa các nhóm chơi

b,ChuÈn bÞ:

                  -Búp bê, 1 số đc bán hàng

c, Tiến hành

- Cho trÎ tho¶ thuËn tr­íc khi ch¬i

-TrÎ nhËn vai ch¬i: Ai là người bán hàng?ai là người mua hàng? Ai là ông(bà )?Ai là b(m)....

- H­íng dÉn trÎ ch¬i vµ cïng ch¬i víi trÎ: Cô làm cho trẻ bắt chước Bế em và ru em...Bác bán hàng đưa hàng cho khách và lấý tiền,

người mua hàng trẻ tiền…

2, Gãc x©y dùng: . XÕp nhµ 1 tÇng-2 tÇng, hµng rµo, ®­êng ®i, v­ên rau..., l¾p ghÐp nhµ.

a,Yªu cÇu :-TrÎ biÕt dïng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó x©y c¸c kiÓu nhµ, v­ên rau,....

b,ChuÈn bÞ:- §/C xÕp h×nh, ®å ch¬i l¾p r¸p

                   - Khèi gç, c©y xanh, chËu hoa..

c, Tiến hành:

- C« bao qu¸t, gióp ®ì trÎ. §ãng vai phô cïng ch¬i víi trÎ,gîi ý cho trÎ vÒ chñ ®Ò ch¬i

VD: B¸c ¬i b¸c làm thÕ? §©y lµ c¸i gì?..bác xây nhà bằng gì?nhµ nµy lµ nhµ g×?

3, Gãc nghÖ thuËt: T« mµu, xÐ d¸n, nÆn quµ tÆng ng­êi th©n, tÆng c« gi¸o H¸t móa c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò.

a,Yªu cÇu :

- trÎ biÕt c¸ch xÐ d¸n, nn cÇm bót vµ t« mµu, ngồi đúng tư thế

- BiÕt móa hån nhiªn

b,ChuÈn bÞ:-Bµn, ghế giÊybót

                   - B¨ng nh¹c

c, Tiến hành :

- Cho trÎ t« ,nn theo ý thÝch cña tõng trÎ

-H­íng dÉn phèi hîp mµu s¾c trong qu¸ tr×nh trÎ t«

- TrÎ móa h¸t theo ý thÝch( C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ)

4, Gãc th­ viÖn: Xem s¸ch tranh l« t« vÒ gia ®×nh. C¾t d¸n h×nh c¸c lo¹i nhµ tõ b¸o, t¹p chÝ ®Ó lµm s¸ch.

a,Yªu cÇu :- BiÕt c¸ch xem tranh ¶nh

- høng thó víi gãc ch¬i

b,ChuÈn bÞ

- Tranh ¶nh, s¸ch b¸o, t¹p chÝ

- kÐo, hå d¸n

- ngåi xem ®óng t­ thÕ

c, Tiến hành

 -H­íng dÉn trÎ c¸ch xem tranh, ¶nh, c¸ch xÐ d¸n...

- nh¾c nhë , bao qu¸t trẻ ch ngåi xem ®óng t­ thÕ

5,Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t n­íc, gieo h¹t, t­íi c©y.

a,Yªu cÇu :- BiÕt c¸ch ch¬i dong rãt n­íc

TrÎ biÕt c¸ch t­íi n­íc cho c©y

b,ChuÈn bÞ

- chậu , ca cốc , bình tưới nước

c, Tiến hành

-H­íng dÉn trÎ c¸ch t­íi n­íc ®ong n­íc

- nh¾c nhë , bao qu¸t trẻ

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

* H§CC§: Quan s¸t v­ên rau, c©y cèi .Quan s¸t c¸c kiÓu nhµ, ph­¬ng tiÖn giao th«ng.

* TCV§: Thi nÐm xa, ®i theo ®­êng hÑp.Chi chi chµnh chµnh, Nu na nu nèng

* VC: Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i, ch¬i tù do,VÏ trªn s©n.

1, M ĐYC:

- pt ngôn ngữ, vận động cho trẻ

- trẻ chú ý quan sát và nêu được nx của mình về đặc điểm của Ng«i nhµ, v­ên rau, c©y cối...mµ trÎ qs

- trẻ biết chơi TC và vui chơi đoàn kết

2, CB:

-Sân chơi sạch thoáng

- sv cần qs, dạy trẻ thuộc lời ca

- câu hỏi đàm thoại

3, Tiến hành :

- Dẫn dắt trẻ vào mục tiêu quan sát bằng cách cho h¸t bài “ Nhµ cña t«i”...=> cô đặt câu hi đàm thoi vi tr :

                      + Đây là ( ai, cái gì)cây gì?

                      +Gồm các bộ phận gì ( Có những gì)?

                      + các bộ phận đó ntn( Thân, cành, lá..ntn?)?

                      + có tác dụng gì?

  *gd : biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp..

* TCVĐ; Cô giới thiệu TC, luật chơi sau đó cho trẻ chơi 2-3L

- §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬i

VC: trÎ ch¬i theo ý thÝch

- C« bao qu¸t ®éng viªn trÎ

 

Thø 2/26/10/2009

I . HOẠT ĐỘNG HỌC:   -TRÒ CHUYỆN §µM THO¹I VÒ NHµ CñA BÉ

                                           - âm nhạc:Cả nhà thương nhau

   1. MĐYC:

  - Phát triển ngôn ngữ , nt cho trẻ

  - Trẻ biết gia đình mình có những ai, nơi ăn ng của gia đình

  - Biết yêu thương mọi người trong gia đình

  - Hát cùng cô bài hát " cả nhà thương nhau "

  - biết chơi TC

2. CHUẨN BỊ:

   -Nơ đủ cho tr( xanh , đỏ, vàng)

   - Một số tranh ảnh vẽ gia đình , v ngôi nhà

  - 3 bức tranh v 3 ngôi nhà ( xanh, đỏ, vàng)

3.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1 : hát  “cả nhà thương nhau”

- Cô và trẻ cùng hát bài " cả nhà thương nhau" => Cô hỏi trẻ:

                + Cm vừa hát bài hát gì ?

                + bài hát nói về ai?

  Hoạt động 2: Trò chuyện về nhà của bé

=> Cô đưa tranh gia đình ra  cho tr xem và nói với tr: Cô có quà tặng cm , cm xem đó là gì nào?

      + Bức tranh v gì?

      + ngôi nhà có những gì?

      + Trong nhà có những ai?

=> Cô giới thiệu : đây là gia đình bạn H, gia đình bạn có bố, m bạn H, có anh... mọi người sống vui vẻ bên nhau trong một ngôi nhà...” gia đình cm có những ai, nhà mình có những phòng nào cm giới thiệu cho c lớp biết nhé!

=> Cho trẻ tự giới thiệu về mình

           + Gia đình con có những ai?

           + Nhà con mấy tầng?

           + Trong nhà có những phòng nào?

           + Phòng ăn để làm gì?

           + Phòng ng để làm gì?

- GD : Gia đình là nơi cm sinh sống làm việc. Mọi người yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau=> chăm sóc yêu quý gia đình của mình , vâng lời cha m , l phép với người lớn

Hoạt động 3: Cho trẻ chơi trò chơi “ Về đúng nhà”

- Cô giới thiệu tên trò chơi Cách chơi , luật chơi: - Chia lớp thành 3 đội : đội nơ xanh, đội nơ đỏ, đội nơ vàng .cho tr hát “ Trời nắng, trời mưa” kết thúc bh tr phải nhanh chóng tìm nhà có màu giống màu nơ của mình để v

- Tr nào sai phi nhảy lò cò 1 vòng

- Cho trẻ chơi 1 - 2 lần.

- Khi trẻ chơi , cô bao quát trẻ , quan sát trẻ , động viên để trẻ tham gia nhiệt tình vào trò chơi.

- Cô nhận  xét trẻ chơi.

 

 

-Trẻ hát cùng cô

 

- cả nhà thương nhau

- gia đình

 

 

- Bức tranh

-Ngôi nhà

-Phòng ăn, phòng ng....

- Ông, bà, b, m...

 

 

 

 

 

 

-         B m , anh ch..

-         1,2...

- Phòng ăn, phòng ng..

- Dùng để ăn cơm

- Ngh ngơi

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

- Trẻ chơi

 

 

 

 

.

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

*cho trẻ ôn TC “ v đúng nhà

III. NHẬT KÝ NGÀY:

 

Thứ 3/27/10/2009

I.HOẠT ĐỘNG HOC:  - TUNG BẮT BÓNG

1, MĐYC:

  - Phát triển thể  lực cho trẻ , phát triển khả năng quan sát tinh tế của trẻ.

  - Rèn s khéo léo nhanh nhẹn cho tr

- Tr biết tung bóng lên cao (40-50cm) và bắt bóng  bằng 2 tay

2, CB:- Sân tập sạch s bằng phẳng

- 10-15 qu bóng, 2 ngôi nhà xanh đỏ

- nơ xanh, nơ đỏ bằng s tr

3, Tiến hành

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1:Trò chuyện với về dinh dưỡng  và TTD với sk

* Muốn cơ thể khoẻ mạnh cm cần làm gì?

   +Ở nhà cm thường được ăn những loại thức ăn nào?

  + cm có thường xuyên TTD không?

  + cm tập những động tác nào

=> có rất nhiều loại t/a (trứng, sữa, cơm..)cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết . Ngoài ra cm cần thường xuyên TTD để cơ th kho mạnh ....

Hoạt động 2 TD “Tung bắt bóng

a,Khởi động :

Cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu (Tàu lên dốc, xuống dốc, đi thường, đi nhanh...) theo hiệu lệnh của cô

- Cho trẻ về đội hình 2 hàng dọc

b,Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:

-H« hÊp: gà g¸y

 2 tay khum tr­íc miÖng lµm gµ g¸y ß ã o

-Tay vai3: ®­a 2 tay ra ngang n©ng lªn h¹ xuèng

-Ch©n3: TTCB : ®øng th¼ng khÐp ch©n, tay chèng h«ng

   N1:§øng kiÔng ch©n

   N2 : VÒ t­ thÕ CB

-Bông5:

TTCB: Ngåi duçi ch©n, tay chèng phÝa sau

N1: cói gËp ng­êi vÒ tr­íc, ngãn tay ch¹m ch©n

N2 : vÒ t­ thÕ chuÈn bÞ

-BËt: bật tiến về phía trước

* Vận động cơ bản:

- Cho tr đứng 2 hàng cách nhau 1,5-2m

  - Cô làm mẫu lần 1

- Lần 2 cô làm mẫu kết hợp giải thích : Cô dùng 2 tay tung bóng lên cao(40-50cm) mắt nhìn theo bóng. Khi bóng rơi bắt bóng bằng 2 tay( Có th ôm bóng vào ngực)...

Gọi 1 - 2 trẻ Khá lên:Làm mẫu ( Cô cùng làm với tr)

* Trẻ tập : Lần lượt cô cho 2 trẻ lên tập cho đến hết

Cho trẻ tập 2 - 3 lần , thi đua giũa các tổ

Khi trẻ tập cô bao quát , động viên cổ vũ tr

Cô sửa sai một số trẻ còn yếu

*TC: V đúng s nhà

- Cô giới thiệu TC, luật chơi

- Phát cho mỗi tr 1 nơ ( màu khác nhau)

- Tr làm các chú th đi chơi vừa đi vừa hát . kết thúc bh mỗi chú th phải chạy v nhà giống màu nơ của mình . Nếu sai phải nhảy lò cò 1 vòng

- Tr chơi 3-4 L

c, Hồi tĩnh:

-         Tr đi nh nhàng 1 vòng

 

 

- ăn uống đủ chất, TTD

 - Cơm, sữa qu chín...

-có

- tay, chân...

 

 

 

 

 

- Đi các kiểu chân

 

- Xếp 2 hàng dọc

 

 

 

 

 

 

Trẻ tập theo hiệu lệnh của cô

 

 

 

 

 

 

 

- Quan sát lắng nghe cô làm mẫu

 

 

 

 

- Trẻ tập

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU :

* TC: Đồ dùng làm bằng gì?

a, MĐYC:

  - Trẻ biết tên đồ dùng và chất liệu của đồ dùng qua âm thanhphtá ra từ đồ vât đ

b, CB:

  - 2 cốc thuỷ tinh, 2 đôi đũa, 2 cái thìa , 2 cái bát..

c, Tiến hành:

- Cô khẽ chạm 2 đồ vật vào nhau để chúng phát ra âm thanh

                       + 2 đồ vật này làm bằng gì?

- Cho trẻ nhắm mắt lại(Để âm thanh phát ra sau lưng trẻ . Yêu cầu trẻ đoán đó là âm thanh phát ra từ đồ vật gì

- Nếu trẻ không nói được cô gợi ý cho trẻ

V. NHẬT KÝ NGÀY:

 

Th4/28/10/2009

. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

                                        -V NGÔI NHÀ ( mẫu)

                                       - Trò chuyện về gia đình

 1, M ĐYC:

      - Tr biết cách cầm bút v

      - Tr biết phối hợp các hình vuông, CN, tam giác

      - Trẻ biết tô màu ngôi nhà

      - Trẻ TC về người thân trong gia đình

2, CB:

      - Ngôi nhà để qs

      - Giấy , bút màu đủ cho trẻ.

      - Tranh mẫu của cô

 3, Tiến hành

Hoạt động của cô

Hoat động của trẻ

*Hoạt động 1: trò chuyện về gia đình, nhà của bé

            + Hôm nay ai đưa con đi học?

            + Nhà con đâu?

            + gia đình con có những ai?

=> Cô để ngôi nhà lên bàn và nói với tr: Cô có qùa tặng cho lớp mình cm xem đó là gì nào?

           + Ngôi nhà của cô ntn?

           + Nhà cm ntn?

=>Nhà là nơi cm sinh sống, vui chơi

Hoạt động 2 : quan sát, đàm thoại

- Cho trẻ xem tranh mẫu của cô, cho trẻ đàm thoại qua nội dung bức tranh.

           + Bức tranh của cô vẽ gì ?

           + ngôi nhà ntn?

           + nhà v ntn?( hình dáng, màu sắc)

=>cm có muốn v bt như cô không?

=>cm cùng làm bức tranh đẹp nhé!

- Cô làm mẫu cho trẻ xem

- pt cách tô màu: tay phải cầm bút, tay trái đè nhẹ mép giấy,lưng thẳng...v hình vuông trước sau đó v hình TG lồng lên trên làm mái sau đó tô màu

*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện:

- Cô hướng dẫn cách cầm bút và chọn màu đối với những trẻ còn chậm để trẻ v được hình ngôi nhà

- Trong khi trẻ v , cô bao quát và giúp đỡ trẻ.

Hoạt động4 : Nhận xét sản phẩm:

- Cô cho trẻ mang bài lên trưng bày .

- Cô nhận xét chung cả lớp  

 

- ông bà, b, m ,anh, ch..

 

- Tr k

 

- Ngôi nhà

- màu vàng, ngói đỏ

- màu sơn, màu cửa ...

 

 

 

 

  - ngôi nhà

- ngói đỏ, sơn màu xanh

- hình vuông,Tam giác...

-có

 

 

 

 

 

- Trẻ v

 

 

 

-Trẻ mang bài lên cùng trưng bày

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

                                       -  NDTT: DH “ Chiếc khăn tay

                      -  NDKH: Nghe hát" Nhà của tôi”

                      - TCVĐ: Đoán tên bạn hát

1, M ĐYC:

- Phát triển ngôn ngữ,nt cho trẻ

- Trẻ hát thuộc lời đúng giai điệu

- Trẻ lắng nghe cô hát và hửng ứng cùng cô

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

2,CB:

  - 1 chiếc khăn tay để trong hộp

- dụng c âm nhạc

- mũ chóp kín , đàn, băng nhạc

3, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Dạy hát

- Cô để chiếc hộp đựng khăn tay lên bàn vừa rút khăn vừa nói:

             + cm nhìn xem cô có gì nào?

             + Chiếc khăn tay ntn?

- Cô hát L1 giới thiệu tên bài hát , tên tác giả

- Lần 2: Cô hát kết hợp với cử chỉ , điệu bộ . đàm thoại v nội dung bài hát

      +Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì ?

      +bài hát nói v cái gì?

      + chiếc khăn ntn?

      + Chiếc khăn dùng để làm gì?

=> Chiếc khăn tay dùng đ lau mặt , lau tay gi cho cm luôn sạch đẹp đấy!cm hát cùng cô nhé!

* dạy tr hát:

- Cô cho trẻ hát cùng cô 2-3 lần

- tổ , nhóm cá nhân trẻ hát. Cô chú ý sửa sai cho trẻ

Hoạt động 2: Cô hát - Trẻ nghe

- Cô giới thiệu tên bài hát , tên tác giả

- Cô hát lần 1: Thể hiện được tình cảm của bài hát

sau đó giảng giải qua nội dung bài hát.

- Cô hát lần 2: Cô kết hợp cử chỉ , điệu bộ minh họa.Trẻ hưởng ứng cùng cô

lần 3 : Cô cho trẻ nghe đài.

Hoạt động 3 : TC " đoán tên bạn hát"

- Cô giới thiệu tên trò chơi , cách chơi , luật chơi: một trẻ A lên bảng đội mũ chóp kín . cô chỉ định 1 bạn ở dưới hát.. yêu cầu trẻ A đoán tên bạn hát...

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần

- Trong khi trẻ chơi cô bao quát , sửa sai và động viện , khuyến khích trẻ kịp thời.

 

 

 

 

- Chiếc khăn tay

- Thêu hoa, chim

 

 - Trẻ lắng nghe

 

-         Chiếc khăn tay

-         chiếc khăn

-         Thêu hoa. Chim

-         Lau tay, lau m

 

 

 

 

- Tổ , nhóm cá nhân hát

 

 

- Nghe cô hát

 

- Huởng ứng cùng cô

 

 

 

 

- Lắng nghe cô giới thiệu

cách chơi và luật chơi

 

- Tr chơi

III. NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5/29/10/2009

I HOẠT ĐỘNG HỌC:  - XÁC ĐỊNH V TRÍ ĐỒ VẬT SO VỚI BẢN THÂN

1, MĐYC:

    - pt tư duy, nhận thức cho trẻ

    - trẻ nhận biết và xác định được v trí của đồ vật so với bản thân(phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau..)

   2, CB:

    - 1 quả bóng treo trên cao

    - Cô và trẻ mỗi người 1 đồ chơi nhỏ

   3, TIẾN HÀNH:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1:Nhận biết phía trên- phía dưới

- Cho trẻ ngồi hình vòng cung cô nói với trẻ: “ Hôm nay lớp mình có nhiều đồ chơi đẹp cm tìm xem đó là đồ chơi gì?

          + Đồ chơi đó ở đâu?

          + làm thế nào để nhìn thấy đồ chơi đó?

          + Vì sao phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy ?

=>Quả bóng treo ở trên cao phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy( phía trên)

- Tương tự: Cô cho trẻ chơi “ Tìm dép”. Cô hỏi :

         + Làm thế nào để tìm thấy dép?

         + Vì sao phải cúi xuống?

=> Dép ở dưới chân phải cúi xuống mới nhìn thấy( Phía dưới)

Hoạt động 2: Phân biệt phía sau- phía trước

-         Cô phát cho mỗi trẻ 1 đc cho trẻ chơi dấu đc

-         Cô nói: “ dấu đồ chơi”sau đó để đồ chơi ra phía sau . Trẻ làm và nói theo cô

-         Cô hỏi trẻ: “Đồ chơi đâu?” cô và trẻ cùng lấy đc ra và nói “Đồ chơi đây”

-         Khi cô đặtđồ chơi ra phía sau cô hỏi trẻ:

                  + Con có nhìn thấy đồ chơi không

                  + Vì sao?

=> Đồ chơi dấu phía sau lưng nên không nhìn thấy( Phía sau)

*Tương tự với phía trước...

Hoạt động 3: TC “Thi ai nhanh”

- Cô giới thiệu TC, luật chơi

Cô nói 1 vị trí nào đó( VD:phía trước...) Cô và trẻ cùng đặt đồ chơi vào vị trí đó và nói được hướng đó.

Khi trẻ chơi được cô cho trẻ chơi theo hiệu lệnh của cô và tăng tốc độ chơi.

- động viên khuyến khích trẻ

 

-         quả bóng

 

 

-         Trẻ nhìn

-         ngẩng đầu lên

-         Vì nó ở trên cao

 

 

 

-         Nhìn xuống

-         Dép ở phía dưới

 

 

 

-         trẻ đặt đc ra phía sau

-         trẻ làm theo cô

 

-         trẻ làm theo cô

 

 

-         Không

-         ở sau lưng

 

 

 

 

trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi theo hiệu lệnh của cô

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

* ôn LĐTPV: xếp dép

  III. NHẬT KÝ NGÀY:

 

Thứ 6/30/10/2009

I. HOẠT ĐỘNG HỌC:

                                         - TRUYỆN Ba cô tiên "

                                          - v hoa tặng bà

1, MĐYC:

    - Phát triển ngôn ngữ , nhận thức cho tr

    - Trẻ thích nghe câu truyện hiểu nội dung truyện , biết tên truyện , tên nhân vật.

   - biết chơi TC

 2, CB:

     - Tranh truyện " Ba cô tiên"

    - 1 bông hoa, rối

 - bút màu, giấy   

3, Tiến hành:

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: kể chuyện

* giáu bônh hoa vào 1 cái hộp và nói : Cô có quà tặng cho cm , cm nhắm mắt lại khi cô h« 1-2-3 thì m mắt ra nhé!

           + Đây là cái gì?

=> Đây là 1 bông hoa rất đặc biệt có c 3 cô tiên bên trong nữa đấy!Muốn biết câu truyện ntn cm cùng lắng nghe truyện nhé!

cô kể L1 Kèm tranh minh ho  

        + cô vừa kể chuyện gì?

        + trong chuyện có những ai?

Hoạt động 2: Trích dẫn - giảng giải - đàm thoại:

- " Ngày xửa, ngày xưa .................

        + tại sao người ta gọi là chú bé tí hon ?

        + tí hon làm gì giúp b m ?

"một hôm...... chúng tôi s giúp cho

          + Tí hon đã gặp ai ?

         + tí hon đã được ai giúp ?

“ Tí hon.....bay thẳng lên trời 

         + Cô tiên áo đỏ v gì?  

          + Cô tiên áo xanh v gì?      

          + Cô tiên áo vàng v gì?      

-GD:Biết đoàn kết thương yêu cha m, chăm ch học hành, giúp đỡ mọi người

- Cô k L3 bằng rối

Hoạt đông 3: v hoa tặng m

- Cô giới thiệu cách v

- chia lớp thành 3 t.Trong thời gian 3-5 phút t nào v được nhiều là thắng

- Cho tr đếm s hoa tr v được

- động viên khuyến khích tr trong quá trình tr chơi

 

 

 

 

- Bông hoa

 

 

 

- trẻ lắng nghe

- BA cô tiên

- tí hon, b, m, cô tiên....

 

-vì chú bé bằng ngón tay

- chăn trâu

 

- 3 cô tiên

- 3 cô tiên

 

áo

-ruộng

- nhà

 

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

* Ôn:Tc “nu na nu nống

III.NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

--------------------------------------------------$-----------------------------------------------

 

Thứ 7/31/10/2009

  I.HĐH:

*ôn : K chuyện 3 cô tiên

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

  - liên hoan văn nghệ cuối tuần

II. NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

 

 

CH ĐỀ NHÁNH : NHU CÇU GIA §×NH

Thời gian thực hiện 2 tuần( Từ2/11 đến 13/11)

I. YÊU CẦU:

- Trẻ biết được các nhu cầu của gia đình

- Nhu cầu v tình cảm , ăn uống đầy đủ , mặc quần áo phù hợp với thời tiết

- Biết tôn trọng l phép với người lớn

- Biết tên gọi , công dụng ,chất liệu của 1 s đồ dùng gia đình

K HOCH TUN I

 

            Thø

     Tên

hoạt động

Thø hai

Thø ba

Thø t­

Thø n¨m

Thø s¸u

 

§ãn trÎ

 

 

 

Trß chuyÖn

 

 

- Trao ®æi víi phô huynh vÒ tªn tuæi c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. sè ®iÖn tho¹i gia ®×nh. vÒ néi dung chñ ®Ò.

- nh¾c nhë trÎ ®Ó ®å dïng, ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh

 

- Trß chuyÖn gîi ý cho trÎ chó ý ®Õn ®å dïng ®å ch¬i cña líp.

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh trÎ: + H«m nay ai ®­a con ®i häc?

                                                          + Nhµ ë ®©u?

                                                          + nhµ con cã nh÷ng ai?...

                                                          + nhµ con cã nh÷ng ph­¬ngtiÖng×?

 

 

 

 

 

 

ThÓ

Dôc

s¸ng

* HH1,T3, C3, B5

 

-H« hÊp1: gà g¸y

 2 tay khum tr­íc miÖng lµm gµ g¸y ß ã o

-Tay vai3:

®­a 2 tay ra ngang n©ng lªn h¹ xuèng

-Ch©n3:

   TTCB : ®øng th¼ng khÐp ch©n, tay chèng h«ng

   N1:§øng kiÔng ch©n

   N2 : VÒ t­ thÕ CB

-Bông5:

TTCB: Ngåi duçi ch©n, tay chèng phÝa sau

N1: cói gËp ng­êi vÒ tr­íc, ngãn tay ch¹m ch©n

N2 : vÒ t­ thÕ chuÈn bÞ

-BËt: bật tiến về phía trước.

C, Håi tÜnh:

- TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng1-2 vßng

 

 

 

       Ho¹t

®éng

häc

 

nhận biết 1 số đồ dùng trong gia đình

 

Trườn sấp trèo qua ghế

nặn bánh

Phân biệt nhiều ít đồ dùng trong gia đình

 

 Kể chuyÖn

Cô bé quàng khăn đỏ"

 

D¹y h¸t " múa cho m xem

* NG:“khúc hát ru người m tr

TCAN: đoán tên bạn hát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t

®éng

gãc

1, Gãc ®ãng vai: Trß ch¬i nÊu ¨n, kh¸m bÖnh, cöa hµng thùc phÈm. §ãng vai c¸c thµnh viªn gia ®×nh, mÑ con...

 a,Yªu cÇu :

                  - trẻ m« pháng  1 sè hµnh ®éng cña vai chơi

                  -Biết liên kết giữa các nhóm chơi

b,ChuÈn bÞ:

                  -Búp bê, 1 số đc bán hàng

c, Tiến hành

- Cho trÎ tho¶ thuËn tr­íc khi ch¬i

-TrÎ nhËn vai ch¬i: AinÊu ¨n?ai là ng­êi mua tp? Ai là ông(bà )?Ai là b(m)....

- H­íng dÉn trÎ ch¬i vµ cïng ch¬i víi trÎ: Cô làm cho trẻ bắt chước nÊu ¨n, vo g¹o, röa rau...Bác bán hàng đưa hàng cho khách và lấý tiền,

người mua hàng trẻ tiền…

2, Gãc x©y dùng: . XÕp hµng rµo, ®­êng ®i, v­ên rau..., chuồng thỏ, l¾p ghÐp nhµ.

a,Yªu cÇu :-TrÎ biÕt dïng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó x©y c¸c kiÓu nhµ, v­ên rau,....

b,ChuÈn bÞ:- §/C xÕp h×nh, ®å ch¬i l¾p r¸p

                   - Khèi gç, c©y xanh, chËu hoa..

c, Tiến hành:

- C« bao qu¸t, gióp ®ì trÎ. §ãng vai phô cïng ch¬i víi trÎ,gîi ý cho trÎ vÒ chñ ®Ò ch¬i

VD: B¸c ¬i b¸c làm thÕ? §©y lµ c¸i gì?..bác xếp hàng rào bằng gì?nhµ nµy lµ nhµ g×?

3, Gãc tạo hình: T« mµu, nặn 1 số loại tp, rau củ quả ....

a,Yªu cÇu:

- Rèn k năng tạo hình cho tr

- trÎ biÕt c¸ch nn cÇm bót vµ t« mµu, ngồi đúng tư thế

b,ChuÈn bÞ:-Bµn, ghế giÊy bót

                   - B¨ng nh¹c

c, Tiến hành :

- Cho trÎ t« ,nn theo ý thÝch cña tõng trÎ

-H­íng dÉn phèi hîp mµu s¾c trong qu¸ tr×nh trÎ t«

4, Gãc th­ viÖn: Xem s¸ch tranh l« t« vÒ gia ®×nh. C¾t d¸n h×nh c¸c lo¹i nhµ tõ b¸o, t¹p chÝ ®Ó lµm s¸ch.

a,Yªu cÇu :- BiÕt c¸ch xem tranh ¶nh

- høng thó víi gãc ch¬i

b,ChuÈn bÞ

- Tranh ¶nh, s¸ch b¸o, t¹p chÝ

- kÐo, hå d¸n

- ngåi xem ®óng t­ thÕ

c, Tiến hành

 -H­íng dÉn trÎ c¸ch xem tranh, ¶nh, c¸ch xÐ d¸n...

- nh¾c nhë , bao qu¸t trẻ ch ngåi xem ®óng t­ thÕ

5,Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t n­íc, gieo h¹t, t­íi c©y.

a,Yªu cÇu :- BiÕt c¸ch ch¬i dong rãt n­íc

TrÎ biÕt c¸ch t­íi n­íc cho c©y

b,ChuÈn bÞ

- chậu , ca cốc , bình tưới nước

c, Tiến hành

-H­íng dÉn trÎ c¸ch t­íi n­íc ®ong n­íc

- nh¾c nhë , bao qu¸t trẻ

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

* H§CC§: Quan s¸t v­ên rau, c©y ăn qu .tham quan nhà bếp

* TCV§: Thi nÐm xa, ®i theo ®­êng hÑp.Chi chi chµnh chµnh, Nu na nu nèng

* VC: Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i, ch¬i tù do,VÏ trªn s©n.

1, M ĐYC:

- pt ngôn ngữ, nt ,vận động cho trẻ

- trẻ chú ý quan sát và nêu được nx của mình về đặc điểm của Ng«i nhµ, v­ên rau, c©y cối...mµ trÎ qs

- trẻ biết chơi TC và vui chơi đoàn kết

2, CB:

-Sân chơi sạch thoáng

- sv cần qs, dạy trẻ thuộc lời ca

- câu hỏi đàm thoại

3, Tiến hành :

- Dẫn dắt trẻ vào mục tiêu quan sát bằng cách cho h¸t bài “ Nhµ cña t«i”...=> cô đặt câu hi đàm thoi vi tr :

                      + Đây là ( ai, cái gì)cây gì?

                      +Gồm các bộ phận gì ( Có những gì)?

                      + các bộ phận đó ntn( Thân, cành, lá..ntn?)?

                      + có tác dụng gì?

  *gd : biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp..

* TCVĐ; Cô giới thiệu TC, luật chơi sau đó cho trẻ chơi 2-3L

- §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬i

VC: trÎ ch¬i theo ý thÝch

- C« bao qu¸t ®éng viªn trÎ, đảm bảo an toàn cho trẻ

 

Thứ 2/1/11/2009

 

I.HOẠT ĐỘNG HỌC:- NHẬN BIẾT MỘT SỐ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH

                                      - Hát “ Nhà của tôi”

I.MĐYC:

- Phát triển ngôn ngữ , nt cho trẻ

-Rèn kĩ năng và ghi nh có ch định

-tr gi đúng tên, biết công dng, chất liệu của chúng

-biết chơi TC

2. CHUẨN BỊ:

-Tranh lô tô

- 1 chiếc hộp đựng: ấm chén, xoong , nồi, giường t,chiếu, gồi(đồ chơi)

3.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1 : hát  “nhà của tôi”

- Cô và trẻ cùng hát bài " nhà của tôi” Cô hỏi tr:

                + Cm vừa hát bài hát gì ?

                + bài hát nói về ai?

=>Ai cũng có 1 ngôi nhà , mọi người sống vui v hạnh phúc trong ngôi nhà đó...

  Hoạt động 2: Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình bé

     Cô đưa tranh ngôi nhà cho tr xem và nói với tr: Cô có quà tặng cm , cm xem đó là gì nào?

      + Bức tranh v gì?

      +Trong nhà có những gì?

      + Trong nhà có những ai?

-để  1 s đc đã chuẩn b vào trong chiếc hộp. Cho tr lên s và đoán xem trong hộp có những gì sau đó cho tr giơ lên cho lớp xem và nx có đúng không

           + đó là đồ dùng gì?

           + Dùng để làm gì?

           + Nhà cm có những đd này không?

           + giường t làm bằng gì?

           + bát đĩa làm bàng  gì?

- GD : Đồ dùng trong gia đình giúp cm đựng đồ dùng sh hàng ngày...=> Biết gi gìn bảo v đồ chơi của  lớp, đồ dùng trong gia đình..

Hoạt động 3: Cho trẻ chơi trò chơi “ dán đồ dùng, đồ chơi theo nhóm

-Cô giới thiệu Tc, luật chơi

- Cô phát tranh lô tô cho tr . chia lớp thành 3 đội chơi trong vòng 3-5p

  Hết thời gian t nào dán được nhiều là thắng cuộc.

- Cô nhận  xét trẻ chơi. Động viên tr

 

-Trẻ hát cùng cô

- nhà của tôi

- ngôi nhà

 

 

 

 

 

- Bức tranh

-Ngôi nhà

-giường t, bàn ghế...

- Ông, bà, b, m...

 

 

 

-Giường ,t, bàn ghế...

-ng, đựng q/a, nấu ăn...

-có

- g

-s...

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

*cho trẻ ôn TC “ v đúng nhà

III. NHẬT KÝ NGÀY:

 

Thứ 3/27/10/2009

I.HOẠT ĐỘNG HOC:  - Trườn sấp trèo qua ghế

1, MĐYC:

  - Phát triển thể  lực cho tr

  - Rèn s khéo léo nhanh nhẹn cho tr

- Tr biết phối hợp chân tay , mắt để thực hiện bài tập

2, CB:- Sân tập sạch s bằng phẳng

- 2 ngôi nhà xanh đỏ

- 4 chiếu, 2 ghế g của cháu cao 30cm

3, Tiến hành

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1:Trò chuyện với tr

* Muốn cơ thể khoẻ mạnh cm cần làm gì?

=> Ngoài ăn uống đầy đủ cm cần thường xuyên tập th dục để cơ th phát triển kho mạnh. Cô m cuộc thi ai kho nhất cm cùng tham gia nhé!

Hoạt động 2 TD “Trườn sấp trèo qua ghế

a,Khởi động :

Cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu (Tàu lên dốc, xuống dốc, đi thường, đi nhanh...) theo hiệu lệnh của cô

- Cho trẻ về đội hình 2 hàng dọc

b,Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:

-H« hÊp5: hái hoa

 Đưa 2 ra trước sau đó đưa 2 tay về trước mũi hít thật sâu(thơm quá) đưa tay ra ngang thở ra

-Tay vai2: ®­a 2 tay lên cao ,h¹ xuèng

-Ch©n3: TTCB : ®øng th¼ng khÐp ch©n, tay chèng h«ng

   N1:§øng kiÔng ch©n

   N2 : VÒ t­ thÕ CB

-Bông5:

TTCB: Ngåi duçi ch©n, tay chèng phÝa sau

N1: cói gËp ng­êi vÒ tr­íc, ngãn tay ch¹m ch©n

N2 : vÒ t­ thÕ chuÈn bÞ

-BËt: bật tại ch

* Vận động cơ bản:

  - Cô làm mẫu lần 1

- Lần 2 cô làm mẫu kết hợp giải thích : Cô đứng trước vạch chuẩn b khi có hiệu lệnh cô trườn sát xuốn sàn, đầu cô ngẩng cao, phối hợp chân n tay kia, mắt nhìn thẳng bò hết đoạn đường đứng dậy đến sát ghế tay trái gi ghế đưa chân còn lại lên sau đó bước từng chân xuống sàn

Gọi 1 - 2 trẻ Khá lên:Làm mẫu ( Cô cùng làm với tr)

* Trẻ tập : Lần lượt cô cho 2 trẻ lên tập cho đến hết

Cho trẻ tập 2 - 3 lần , thi đua giũa các tổ

Khi trẻ tập cô bao quát , động viên cổ vũ tr

Cô sửa sai một số trẻ còn yếu

c, Hồi tĩnh:

-         Tr đi nh nhàng 1 vòng

 

 

- ăn uống đủ chất, TTD

 

 

 

 

 

 

- Đi các kiểu chân

 

- Xếp 2 hàng dọc

 

 

 

 

 

 

Trẻ tập theo hiệu lệnh của cô

 

 

 

 

 

 

 

- Quan sát lắng nghe cô làm mẫu

 

 

 

 

- Trẻ tập

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU :

*ôn TC: dung dăng dung d

V. NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

Th4/28/10/2009

. HOẠT ĐỘNG HỌC:   -NẶN BÁNH (MẪU)

                                        - Hát “ Mừng sinh nhật”

1,Mục đích , yêu cầu:

 - Phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay trẻ.

 - luyện k năng lăn dọc, xoay trònđể tạo ra nhiều loại bánh khác nhau

 - Trẻ hát cùng cô bài “mừng sinh nhật

2, Chuẩn bị:

  - 1 vài loại bánh, bánh mẫu của cô

  - Đất nặn,bảng, đĩa đựng sản phẩm              

3, Tiến hành

 

Hoạt động của cô

    Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Hát mừng sinh nhật

Cô đưa búp bê ra và nói:Hôm nay là sinh nhật bạn búp bê cm cùng múa hát chúc mừng bạn nào

=> Đến d sinh nhật búp bê cm s tặng búp bê gì nào?

* Hoạt động2: quan sát và đàm thoại theo mẫu

- Cho trẻ xem mẫu => gợi hỏi trẻ để trẻ nx hình mẫu

          + Đây là những cái  gì ?

          + bánh hình gì?

-Cho tr qs sp mẫu và nx

          + Bánh mì ntn?

          + Bánh rán ntn?

 

=> có rất nhiều loại bánh, bánh hình tròn, dài, vuông...bánh ăn rất ngon nhiều chất dinh dưỡng..

- cm s cùng cô làm nhiều loại bánh ngon nhé! muốn làm được cm cùng xem cô làm mẫu nhé!

- Trước tiên cô véo đất nhào cho mềm ra . Sau đó cô chia đất ra thành những phần nhỏ sau đó cô lấy một phần đất nhỏ dùng lòng bàn tay năn tròn ấn dẹt làm bánh rán . muốn làm bánh mì cô năn dọc phần đất nhỏ vuốt nh 2 đầu...

*Hoạt động 3:  Trẻ nặn

- Bây giờ  là cuộc thi bé giỏi bắt đầu nào

- Để nặn được đẹp các con phải như thế nào?

- Trẻ nặn cô quan sát động viên trẻ còn yếu

* Nhận xét sản phẩm:

- Cho từng tổ lên trưng bày sản phẩm

- Trẻ nx về sp trẻ thích: +Con thích loại bánh nào?

                                      + Vì sao?

 

- Tr hát cùng cô

 

- bánh, kẹo, hoa...

 

 

 

 

- bánh rán, bánh mì

 - tròn, dài

 

- dài

- tròn

 

 

 

 

 

 

Quan sát cô làm mẫu

 

 

 

 

 

Ngồi ngay ngắn

 

Lên trưng bày sản phẩm

Nhận xét bài

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

                                      -  NDTT: DH “ múa cho m xem

                      -  NDKH: Nghe hát" khúc hát ru người m tr "

                      - TCVĐ: Đoán tên bạn hát

1, M ĐYC:

- Phát triển ngôn ngữ, thẩm mĩ cho tr cho trẻ

- Trẻ hát thuộc lời đúng giai điệu

- Trẻ lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

2,CB:

- dụng c âm nhạc

- mũ chóp kín , đàn, băng nhạc

3, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Dạy hát

TC: Cơ th cm gồm những b phận gì?

        + Tay để làm gì?

        + Chân để làm gì?

=>Cơ th cm gồm rất nhiều b phận ( tay, chân, mặt mũi...) Mỗi b phận làm một việc..Tay không những để cầm bút, s, mó ..mà tay còn biết múa nữa đấy!

- Cô hát L1 giới thiệu tên bài hát , tên tác giả

- Lần 2: Cô hát kết hợp với cử chỉ , điệu bộ . đàm thoại v nội dung bài hát

      +Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì ?

      +bài hát nói v cái gì?

      + bàn tay như cái gì?

* GD: Biết gi gìn v sinh thân th...

* dạy tr hát:

- Cô cho trẻ hát cùng cô 2-3 lần

- tổ , nhóm cá nhân trẻ hát. Cô chú ý sửa sai cho trẻ

Hoạt động 2: Cô hát - Trẻ nghe”Khúc hát ru người m tr

- Cô giới thiệu tên bài hát , tên tác giả

- Cô hát lần 1: Thể hiện được tình cảm của bài hát

sau đó giảng giải qua nội dung bài hát.

-         Cô hát lần 2: Cô kết hợp cử chỉ , điệu bộ

-         lần 3 : Cô cho trẻ nghe đài.làm động tác minh ho . Tr hưởng ứng cùng cô

Hoạt động 3 : TC " đoán tên bạn hát"

- Cô giới thiệu tên trò chơi , cách chơi , luật chơi: một trẻ A lên bảng đội mũ chóp kín . cô chỉ định 1 bạn ở dưới hát.. yêu cầu trẻ A đoán tên bạn hát...

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần

- Trong khi trẻ chơi cô bao quát , sửa sai và động viện , khuyến khích trẻ kịp thời.

 

 

 

- Cầm , nắm...

-Đi

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

- Múa cho m xem

......

-bướm

 

 

 

- Tổ , nhóm cá nhân hát

 

 

 

- Nghe cô hát

 

- Huởng ứng cùng cô

 

 

 

 

- Lắng nghe cô giới thiệu

cách chơi và luật chơi

 

- Tr chơi

III. NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

 

 

 

Thứ 5/29/10/2009

I HOẠT ĐỘNG HỌC:  - PHÂN BIỆT NHIỀU ÍT ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH

                                        - Trò chuyện về 1 số đồ dùng trong gia đình

   1, MĐYC:

    - pt tư duy, nhận thức cho trẻ

    - trẻ nhận biết và phân biệt 1 và nhiều các đồ dùng trong gia đình

    - Biết được 1 s đồ dùng có 1, 1 s đồ dùng có nhiều, chất liệu cộng dụng.

   2, CB:

    - 1 s đồ dùng, đồ chơi khác nhau( Ti vi , phích , cốc, chén, báy đũa...)

   3, TIẾN HÀNH:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1:Trò chuyện v một s đồ dùng trong gia đình

-         Cho trẻ ngồi hình vòng cung cô nói với trẻ                                          

         +Nhà con có những đồ dùng gì?

          + đồ dùng có tác dụng gì?

Hoạt động 2: Phân biệt nhiều ít đồ dùng trong gia đình

- Cô giơ từng đồ chơi cho tr xemvà tr gọi tên

- để tất c đồ dùng ra bàn : “ cm nhìn và tìm xem đô dùng nào có một, đồ dùng nào có nhiều...”

-Tr nhìn, phát hiện và nói rõ đồ dùng nào có 1 , cô kiểm tra lại và nhặt ra để riêng

- Cô hỏi tr

           + Nhà con có những đồ dùng nào có 1 cái?

           + đồ dùng nào có nhiu?

     lớp mình có nnhiều bàn, ghế , có nhiều bát, cốc uống nước nhưnng ch có 1 bảng, 1 bình đựng nước

* Cô cho mỗi tr 1 r trong r có 3 bát , 3 cốc, 1 thìa= nhựa

- cho tr xếp cốc, bát ra trước mặt đếm xem có mấy chiếc bát , mấy chiếc cốc. Xếp mỗi cốc, mỗi bát 1 thìa(đếm s thìa)

Hoạt động 3: TC “ai nhanh hơn

- Cô giới thiệu TC, luật chơi

3-4 ghế thành hàng , cho 6-7 tr lên chơi.Tr vừa đi vừa hát , khi nghe thấy hiệu lệnh thì chạy nhanh v mỗi tr 1 ghế . Sau mỗi lần chơi cho tr nhận xét s tr và s ghế

- động viên khuyến khích trẻ

 

 

 

-Giường t, bàn ghế

- dùng trong gia đình

 

 

- Tr gọi tên

 

 

 

 

 

-tivi, t...

-bát , đũa ...

-tr lắng nghe

 

 

 

 

-         tr làm theo cô và đếm

 

 

 

-tr lắng gnhe

- tr chơi

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

* ôn LĐTPV: VS rửa tay

  III. NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6/30/10/2009

I. HOẠT ĐỘNG HỌC:

                                         - TRUYỆN Cô bé quàng khăn đỏ "

                                          - làm bánh biếu bà

1, MĐYC:

    - Phát triển ngôn ngữ , nhận thức cho tr

    - Trẻ thích nghe câu truyện hiểu nội dung truyện , biết tên truyện , tên nhân vật.

   - biết chơi TC

 2, CB:

     - Tranh truyện

    - đất nặn, bảng

     - 1 tr giỏi đóng vai cô bé, 1 tr đóng sói  

3, Tiến hành:

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: kể chuyện

*và tr vừa đi vừa hát” càng lớn càng ngoan”=> Sói và cô bé xuất hiện và nói chuyện với nhau. Cô gợi hỏi tr:

             +cm thấy ai nói chuyện với nhau thế nh?

=> muốn biết sói và cô bé nói chuyện ntn cm cùng lắng nghe truyện “ Cô ... đỏ nhé!

cô kể L1 Kèm tranh minh ho  

        + cô vừa kể chuyện gì?

        + trong chuyện có những ai?

Hoạt động 2: Trích dẫn - giảng giải - đàm thoại:

- " m làm bánh .................

        + trước khi đi m dặn ntn ?

        + cô bé có nghe lời m không ?

"cô đi ...cô thích hơn

          + cô bé  đã gặp ai ?

        +sóc nói ntn?

         +cô gặp sói ,sói nói ntn?

‘ Khi cô bé đén nhà bà ngoại....

         + con sói đã làm gì?  

          + cô bé hỏi ntn?      

          + con sói tr lời ntn?      

“ Bác th săn đi qua......

          + ai đã cứu cô bé?

          + Trong truyện cô bé ntn?

          + vì sao?

-GD:ngoan ngoãn vâng lời cha m

- Cô k L3 bằng rối

Hoạt đông 3: làm bánh biếu  bà

- Cô giới thiệu cách nặn

- chia lớp thành 3 t.Trong thời gian 3-5 phút t nào nặn được nhiều là thắng

- Cho tr đếm s bánh tr nặn được

- động viên khuyến khích tr trong quá trình tr chơi

 

 

 

 

-Cô bé và sói

 

 

- trẻ lắng nghe

- cô bé quàng khăn đỏ

- cô bé, sói, bà, m....

 

 

-đi đường thẳng...

- không

 

- sóc

- ...

 

 

-gi làm bà ngoại

-sao mắt(mũi,tai)bà to thế

- nhìn, nghe... rõ hơn...

 

- bác th săn

-chưa ngoan

- chưa nghe lời m

 

 

 

-         Tr lắng nghe

-         tr nặn

 

  -Tr đếm

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

* tr chơi theo ý thích các góc chơi

- Bao quát động viên tr

III.NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

--------------------------------------------------$-----------------------------------------------

 

Thứ 7/31/10/2009

  I.HĐH:

*ôn : nhận biết đồ dùng trong gia đình

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

  - liên hoan văn nghệ cuối tuần

II. NHẬT KÝ NGÀY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH ĐỀ NHÁNH : NHU CÇU GIA §×NH

Thời gian thực hiện 2 tuần( Từ 2/11 đến 13/11)

 

I. YÊU CẦU:

- Trẻ biết được các nhu cầu của gia đình

- Nhu cầu v tình cảm , ăn uống đầy đủ , mặc quần áo phù hợp với thời tiết

- Biết tôn trọng l phép với người lớn

- Biết tên gọi , công dụng ,chất liệu của 1 s đồ dùng gia đình

K HOCH TUN II

 

            Thø

     Tên

hoạt động

Thø hai

Thø ba

Thø t­

Thø n¨m

Thø s¸u

 

§ãn trÎ

 

 

 

Trß chuyÖn

 

 

- Trao ®æi víi phô huynh vÒ tªn tuæi c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. sè ®iÖn tho¹i gia ®×nh. vÒ néi dung chñ ®Ò.

- nh¾c nhë trÎ ®Ó ®å dïng, ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh

 

- Trß chuyÖn gîi ý cho trÎ chó ý ®Õn ®å dïng ®å ch¬i cña líp.

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh trÎ: + H«m nay ai ®­a con ®i häc?

                                                          + Nhµ ë ®©u?

                                                          + nhµ con cã nh÷ng ai?...

                                                          + nhµ con cã nh÷ng ph­¬ngtiÖng×?

 

 

 

 

 

 

ThÓ

Dôc

s¸ng

* HH1,T3, C3, B5

 

- H« hÊp 1: gà g¸y

 2 tay khum tr­íc miÖng lµm gµ g¸y ß ã o

- Tay vai 3:

®­a 2 tay ra ngang n©ng lªn h¹ xuèng

- Ch©n3:

   TTCB : ®øng th¼ng khÐp ch©n, tay chèng h«ng

   N1:§øng kiÔng ch©n

   N2 : VÒ t­ thÕ CB

- Bông5:

TTCB: Ngåi duçi ch©n, tay chèng phÝa sau

N1: cói gËp ng­êi vÒ tr­íc, ngãn tay ch¹m ch©n

N2 : vÒ t­ thÕ chuÈn bÞ

- BËt: bật tiến về phía trước.

C, Håi tÜnh:

- TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng1-2 vßng

 

 

 

        Ho¹t

®éng

häc

Trò chuyện về nhu cầu của gia đình

 

 

bật xa 30cm

Tô màu đồ dùng trong gia đình

Phân biệt hình vuông, tròn, tam giác

 

 ThơĐàn gà con”"

 

VĐ MH: “Đi học về”

* NG:“Ba ngọn nến lung linh

TCAN: đoán tên bạn hát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t

®éng

gãc

1, Gãc ®ãng vai: Trß ch¬i nÊu ¨n, kh¸m bÖnh, cöa hµng thùc phÈm. §ãng vai c¸c thµnh viªn gia ®×nh, mÑ con...

 a,Yªu cÇu : - trẻ m« pháng  1 sè hµnh ®éng cña vai chơi

                  -Biết liên kết giữa các nhóm chơi

b,ChuÈn bÞ:Búp bê, 1 số đc bán hàng

c, Tiến hành: Cho trÎ tho¶ thuËn tr­íc khi ch¬i

-TrÎ nhËn vai ch¬i: Ai là nÊu ¨n?ai là ng­êi mua tp? Ai là ông(bà)?

Ai là b(m)....

- H­íng dÉn trÎ ch¬i vµ cïng ch¬i víi trÎ: Cô làm cho trẻ bắt chước nÊu ¨n, vo g¹o, röa rau...Bác bán hàng đưa hàng cho khách và lấý tiền,

người mua hàng trẻ tiền…

2, Gãc x©y dùng: . XÕp hµng rµo, ®­êng ®i, v­ên rau..., chuồng thỏ, l¾p ghÐp nhµ.

a,Yªu cÇu :-TrÎ biÕt dïng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó x©y c¸c kiÓu nhµ, v­ên rau,....

b,ChuÈn bÞ:- §/C xÕp h×nh, ®å ch¬i l¾p r¸p

                   - Khèi gç, c©y xanh, chËu hoa..

c, Tiến hành: C« bao qu¸t, gióp ®ì trÎ. §ãng vai phô cïng ch¬i víi trÎ,gîi ý cho trÎ vÒ chñ ®Ò ch¬i

VD: B¸c ¬i b¸c làm thÕ? §©y lµ c¸i gì?..bác xếp hàng rào bằng gì?nhµ nµy lµ nhµ g×?

3, Gãc tạo hình: T« mµu, nặn 1 số loại tp, rau củ quả ....

a,Yªu cÇu:

- Rèn k năng tạo hình cho tr

- trÎ biÕt c¸ch nn cÇm bót vµ t« mµu, ngồi đúng tư thế

b,ChuÈn bÞ:-Bµn, ghế giÊy bót

                   - B¨ng nh¹c

c, Tiến hành :

- Cho trÎ t« ,nn theo ý thÝch cña tõng trÎ

-H­íng dÉn phèi hîp mµu s¾c trong qu¸ tr×nh trÎ t«

4, Gãc th­ viÖn: Xem s¸ch tranh l« t« vÒ gia ®×nh. C¾t d¸n h×nh c¸c lo¹i nhµ tõ b¸o, t¹p chÝ ®Ó lµm s¸ch.

a,Yªu cÇu :- BiÕt c¸ch xem tranh ¶nh

- høng thó víi gãc ch¬i

b,ChuÈn bÞ

- Tranh ¶nh, s¸ch b¸o, t¹p chÝ

- kÐo, hå d¸n

- ngåi xem ®óng t­ thÕ

c, Tiến hành

 -H­íng dÉn trÎ c¸ch xem tranh, ¶nh, c¸ch xÐ d¸n...

- nh¾c nhë , bao qu¸t trẻ ch ngåi xem ®óng t­ thÕ

5,Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t n­íc, gieo h¹t, t­íi c©y.

a,Yªu cÇu :- BiÕt c¸ch ch¬i dong rãt n­íc

TrÎ biÕt c¸ch t­íi n­íc cho c©y

b,ChuÈn bÞ

- chậu , ca cốc , bình tưới nước

c, Tiến hành

-H­íng dÉn trÎ c¸ch t­íi n­íc ®ong n­íc

- nh¾c nhë , bao qu¸t trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

* H§CC§: Quan s¸t v­ên rau, c©y ăn qu .tham quan nhà bếp

* TCV§: Thi nÐm xa, ®i theo ®­êng hÑp.Chi chi chµnh chµnh, Nu na nu nèng

* VC: Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i, ch¬i tù do,VÏ trªn s©n.

1, M ĐYC:

- pt ngôn ngữ, nt ,vận động cho trẻ

- trẻ chú ý quan sát và nêu được nx của mình về đặc điểm của Ng«i nhµ, v­ên rau, c©y cối...mµ trÎ qs

- trẻ biết chơi TC và vui chơi đoàn kết

2, CB: Sân chơi sạch thoáng

- sv cần qs, dạy trẻ thuộc lời ca

- câu hỏi đàm thoại

3, Tiến hành : Dẫn dắt trẻ vào mục tiêu quan sát bằng cách cho h¸t bài “ Nhµ cña t«i”...=> cô đặt câu hi đàm thoi vi tr :

                      + Đây là ( ai, cái gì)cây gì?

                      +Gồm các bộ phận gì ( Có những gì)?

                      + các bộ phận đó ntn( Thân, cành, lá..ntn?)?

                      + có tác dụng gì?

*gd : biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp..

* TCVĐ; Cô giới thiệu TC, luật chơi sau đó cho trẻ chơi 2-3L

*VC: trÎ ch¬i theo ý thÝch

- C« bao qu¸t ®éng viªn trÎ, đảm bảo an toàn cho trẻ

Thứ 2/9/11/2009

I.HOẠT ĐỘNG HỌC:- TRÒ CHUYỆN V NHU CẦU TRONG GIA ĐÌNH

                                      - Nghe hát “Tổ ấm gia đình”

I.MĐYC:

- Phát triển ngôn ngữ , nt cho trẻ

- Rèn kĩ năng và ghi nh có ch định

- Tr biết 1 s nhu cầu thiết yếu của gia đình

2. CHUẨN BỊ:

-Tranh gia đình, tranh lô tô

3.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt dộng của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1 :nghe hát  “T ấm gia đình

-         Hôm nay cm đi học ngoan , không quấy khóc, cô tặng cm 1 bh cm cùng lắng nghe nhé!

-         Cô hát cho tr nghe1-2 L và gợi hỏi tr:

               + Bài hát nói v cái gì?

               + Trong gia dình mọi người ntn?

=> Ai cũng có 1 gia đình , mọi người trong gia đình sống vui v yêu thương chăm sóc nhau

  Hoạt động 2: Trò chuyện về một s nhu cầu của gia đình

     Cô đưa tranh ngôi nhà cho tr xem và nói với tr: Cô có quà tặng cm , cm xem đó là gì nào?

      + Bức tranh v gì?

      + mọingười đang làm gì?

=> Bức tranh cô v cảnh sinh hoạt của gia đình bạn A, mọi người cùng nhau làm việc, vui chơi giải trí....

           + nhà con mọi ngưòi làm gì?

           + Hàng ngày con ăn gì?

           + con mặc gì?

           + Con đến trường bằng gì?

           + Con xem gì?

=>Mọi người trong gia đình cần rất nhiều th để sống như nước,quần áo, lương thực (gạo , rau, thịt...); phương tiện đi lại (xe máy, ô tô...) phương tiện nghe nhìn(ti vi, đài..).. chính vì thế mọi người cần lao động để  tạo ra của cải vật chất...

- GD : Yêu thương mọi người trong gia đình giúp cha m việc nh vừa sức

Hoạt động 3: Cho trẻ chơi trò chơi “ dán tranh theo nhóm

- cho trẻ dán tranh theo nhóm đồ dùng để ăn, đồ dùng đi lại....

- Cô giới thiệu Tc, luật chơi

- Cô phát tranh lô tô cho tr . chia lớp thành 3 đội chơi trong vòng 3-5p

  Hết thời gian t nào dán được nhiều là thắng cuộc.

- Cô nhận  xét trẻ chơi. Động viên tr

 

 

-Trẻ lắng nghe cô hát

 

- gia đình

-Yêu thương nhau

 

 

 

 

 

- Bức tranh

- Ông, bà, b, m...

- làm việc, vui chơi, nấu ăn...

 

- tr k

- cơm , thịt, rau...

- Quần áo

- xe đạp, xe máy...

-Ti vi ,băng đĩa..

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

 

 

 

II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

*Cho trẻ chơi TC: Thi xem ai nhanh

a, MĐYC: Giúp tr ghi nh và nhận biết đồ dùng, màu sắc

b, CB: mỗi tr 1 đc, hình khối

c, Tiến hành:

- Cho tr ngòi ình ch U. Cô phát cho mỗi tr 1 đc và yêu cầu tr xem k xem đó là đồ chơi gì?, màu sắc ra sao?

- Cô nói tên đc hay 1 hình nào đó . tr nào có đc theo yêu cầu thì giơ lên hoặc chạy lên với cô

VD:  “ Con nào có cốc màu xanh”- tr có cốc màu xanh giơ