Chủ đề gia đình giáo án Lá

  Đánh giá    Viết đánh giá
 41       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
b9nqxq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/2/2012 9:51:37 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
0
Lần tải
41

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

Chu-de-gia-dinh.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Kế hoạch tổ chức hoạt động.
“Một ngày tích hợp”
Thời gian thực hiện: Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2008
Chủ đề nhánh: “Bé hãy giới thiệu về gia đình mình”
Hoạt động chung có mục đích học tập:
-Hoạt động thứ 1:Thể dục : Bé yêu mang quà tặng mẹ.
-Hoạt động thứ 2 :Thơ : Làm anh
. I. Mục đích -yêu cầu:
*- Trẻ biết giữ thăng bằng khi đi trên cầu và không làm rơi quà tặng.
- Biết phối hợp tay chân nhịp nhàng khi đi trên cầu.
- Biết phối hợp với nhau và nhường nhịn nhau trong khi chơi.
-Giáo dục trẻ biết kính trọng ông bà, cha mẹ và mọi người thân trong gia đình.
*Đọc thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ.
- Đọc thơ chính xác và rỏ ràng
- Chơi thành thạo các trò chơi.
-Trẻ yêu thương, nhường nhịn em nhỏ.
II. Các hoạt động trong ngày:
1.Đón trẻ, trò chuyện đầu giờ, điểm danh, thể dục sáng:
*Đón trẻ, trò chuyện.
-Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình: Kể về các thành viên trong gia đình, tình cảm của bé đối với mọi người trong gia đình,nghề nghiệp, sở thích, ngày sinh nhật...
* Điểm danh trẻ: Cô gọi tên trẻ và đánh dấu vào sổ gọi tên trẻ.
* Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác theo nhạc thề dục.
+ Khởi động: Trẻ đi theo nhạc kết hợp luyện các kiểu đi chạy.
+ Trộng động:
- Hô hấp: Thổi nơ bay. (2l x 8n)
- Tay : Hai tay giang ngang gập trước ngực. (4lx8n)
- Chân : Chân đưa ra phía trước lên cao. (4lx8n)
- Bụng: Cúi gập người về phía trước. (2l x 8n)
- Bật : Bật tách và khép chân. (2l x 8n)
2. Hoạt động có chủ đích:
2.1.Chuẩn bị môi trường hoạt động:
* Không gian tổ chức: - Sân tập, phòng học sạch sẽ, thoáng mát
*Đồ dùng, phương tiện:
+ Của cô: xắc xô ,phấn vẽ,
Tranh thơ : Làm anh.
+ Của trẻ: Ghế thể dục, các gói quà. ,áo quần , mũ , dép...đàn.
2.2.Các lĩnh vực tích hợp: Ngôn ngữ: Thẩm mỹ:
2.3.Phương pháp:
- Làm mẫu, thực hành, luyện tập, trò chơi
2.4. Tiến hành tổ chức hoạt động:
Hoạt động thứ 1:Thể dục : Bé yêu mang quà tặng mẹ.
Hoạt động1 : Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp luyện các kiểu đi, chạy.
2. Hoạt động2:
2.1 .Bài tập phát triển chung:
- Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao (2L x8n)
- Chân: Chân đưa ra trước khuỵu gối (4L x 8n)
- Bụng: Đứng quay người sang 2 bên (2L x 8n
-Bật : Bật tách và khép chân (2L x8n)
2.2 Vận động cơ bản:. “Bé yêu mang quà tặng mẹ 
- Cô làm mẫu: - Lần 1: LM toàn phần không dùng lời
- Lần 2; LM và giải thích rõ
Khi có hiệu lệnh cô cầm gói quà đứng lên cầu và đặt gói quà lên đầu, khi nghe tiếng xắc xô cô bước đi trên cầu, đầu thẳng mắt nhìn về

KÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng.

Mét ngµy tÝch hîp

Thêi gian thùc hiÖn: Thø 2 ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2008

Chñ ®Ò nh¸nh: h·y giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh”

Ho¹t ®éng chung cã môc ®Ých häc tËp:

-Ho¹t ®éng thø 1:ThÓ dôc : yªu mang quµ tÆng mÑ.

-Ho¹t ®éng thø 2 :Th¬  : Lµm anh

.        I.  Môc ®Ých -yªu cÇu:

*- TrÎ biÕt gi÷ th¨ng b»ng khi ®i trªn cÇu vµ kh«ng lµm r¬i quµ tÆng.

 - BiÕt phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng khi ®i trªn cÇu.

 - BiÕt phèi hîp víi nhau vµ nh­êng nhÞn nhau trong khi ch¬i.

-Gi¸o dôc trÎ biÕt kÝnh träng «ng bµ, cha mÑ vµ mäi ng­êi th©n trong gia ®×nh.

*§äc thuéc bµi th¬, hiÓu néi dung bµi th¬.

 - §äc th¬ chÝnh x¸c vµ rá rµng

- Ch¬i thµnh th¹o c¸c trß ch¬i.

-TrÎ yªu th­¬ng, nh­êng nhÞn em nhá.

 II. C¸c ho¹t ®éng trong ngµy:

1.§ãn trÎ, trß chuyÖn ®Çu giê, ®iÓm danh, thÓ dôc s¸ng:

*§ãn trÎ, trß chuyÖn.

-Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: KÓ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, t×nh c¶m cña bÐ ®èi víi mäi ng­êi trong gia ®×nh,nghÒ nghiÖp, së thÝch, ngµy sinh nhËt...

* §iÓm danh trÎ: C« gäi tªn trÎ vµ ®¸nh dÊu vµo sæ gäi tªn trÎ.

* ThÓ dôc s¸ng: TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c theo nh¹c thÒ dôc.

+ Khëi ®éng: TrÎ ®i theo nh¹c kÕt hîp luyÖn c¸c kiÓu ®i ch¹y.

+ Tréng ®éng:

- H« hÊp: Thæi n¬ bay.   (2l x 8n)

- Tay :      Hai tay giang ngang gËp tr­íc ngùc. (4lx8n)

- Ch©n :   Ch©n ®­a ra phÝa tr­íc lªn cao.         (4lx8n)

- Bông:    Cói gËp ng­êi vÒ phÝa tr­íc.              (2l x 8n)

- BËt  :  BËt t¸ch vµ khÐp ch©n.                           (2l x 8n)

2. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých:

2.1.ChuÈn bÞ m«i tr­êng ho¹t ®éng:

* Kh«ng gian chøc: - S©n tËp, phßng häc s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t 

*§å dïng, ph­¬ng tiÖn:

+  Cña c«: x¾c x« ,phÊn vÏ,

  Tranh th¬ : Lµm anh.

+ Cña trÎ:  GhÕ thÓ dôc, c¸c gãi quµ. ,¸o quÇn , mò , dÐp...®µn.

2.2.C¸c lÜnh vùc tÝch hîp: Ng«n ng÷: ThÈm mü:

  2.3.Ph­¬ng ph¸p:

  - Lµm mÉu, thùc hµnh, luyÖn tËp, trß ch¬i

 2.4. TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng  thø 1:ThÓ dôc : yªu mang quµ tÆng mÑ.

   Ho¹t ®éng1 : C« cho trÎ ®i thµnh vßng trßn kÕt hîp luyÖn c¸c kiÓu ®i, ch¹y.

   2. Ho¹t ®éng2:

     2.1 .Bµi tËp ph¸t triÓn chung:

  - Tay: Hai tay ®­a ra tr­íc lªn cao (2L x8n)

  - Ch©n: Ch©n ®­a ra tr­íc khuþu gèi (4L x 8n)

  - Bông: §øng quay ng­êi sang 2 bªn (2L x 8n

   -BËt : BËt t¸ch vµ khÐp ch©n (2L x8n)

      2.2 VËn ®éng c¬ b¶n:. yªu mang quµ tÆng mÑ 

- C« lµm mÉu:  - LÇn 1: LM toµn phÇn kh«ng dïng lêi

                         - LÇn 2; LM vµ gii thÝch râ

Khi cã hiÖu lÖnh c« cÇm gãi quµ ®øng lªn cÇu vµ ®Æt gãi quµ lªn ®Çu, khi nghe tiÕng x¾c x« c« b­íc ®i trªn cÇu, ®Çu th¼ng m¾t nh×n vÒ phÝa tr­íc vµ kh«ng lµm r¬i gãi quµ.

-TrÎ thùc hiÖn: C« mêi 1 trÎ lªn lµm thö sau ®ã lÇn l­ît trÎ thùc hiÖn ®Õn hÕt líp.

- C« chó ý söa sai cho trÎ .

-C« tæ chøc cho 2 ®éi thi ®ua (2 lÇn).

           2.3 Trß ch¬i: KÐo co

 C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i.

      Ho¹t ®éng 2: c« cho trÎ ®i l¹i hÝt thë nhÑ nhµng.

Ho¹t ®éng thø 2 : V¨n häc: Th¬ : Lµm anh

 * 1 :Cho trÎ h¸t bµi : C¶ nhµ th­¬ng nhau. Trß chuyÖn vÒ néi dung bµi h¸t, vÒ gia ®×nh cña trÎ.

 * 2: D¹y trÎ ®äc th¬: Lµm anh

-Giíi thiÖu tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶.

-C« ®äc th¬ lÇn 1: §äc diÔn c¶m

-C« ®äc th¬ lÇn 2 kÕt hîp chØ tõ vµ tranh.

* §µm tho¹i: -Võa råi c« ®äc bµi th¬ g×? cña ai s¸ng t¸c?

-Con h·y ®äc nh÷ng c©u th¬ lµm anh th× nh­ thÕ nµo?

- Khi ch¬i víi em c¸c con ph¶i ch¬i nh­ thÕ nµo?

-C« ®Æt ra t×nh huèng: MÑ ®i siªu thÞ mua rÊt nhiÒu b¸nh kÑo vµ ®å ch¬i, khi ®ã cã mét em nhá vµ b¹n ®Õn nhµ ch¬i khi ®ã con ph¶i lµm g×?

-Mêi c¶ líp ®äc ®o¹n th¬ thÓ hiÖn m×nh lµ mét ng­êi anh biÕt nh­êng nhÞn em?

- Con cã ­a lµm anh, lµm chÞ kh«ng? NÕu lµ anh chÞ trong gia ®×nh th× con ph¶i lµm g×?

- Khi ch¬i xong ®Ó nhµ,líp gän gµng c¸c con ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?

* Gi¸o dôc: TrÎ biÕt th­¬ng yªu, nh­êng nhÞn em, biÕt ch¬i cïng em ®Ó mÑ lµm viÖc...

*3: Cho trÎ ®äc th¬.

-C« mêi líp, nhãm b¹n trai, b¹n g¸i, tæ c¸ nh©n ®äc.

-§äc th¬ theo yªu cÇu cña c«.

* 4: cho trÎ mÆc ¸o quÇn, ®éi mò, mÆc dÐp  cho em nhá.

3. Ho¹t ®éng chuyÓn tiÕp: H¸t vËn ®éng: Tæ Êm gia ®×nh.

4. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

+Môc ®Ých: TrÎ ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh, biÕt ®­îc mét sè c«ng viÖc cña mÑ ë nhµ. Gi¸o dôc trÎ biÕt th­¬ng  yªu , gióp ®ì mÑ.

+ChuÈn bÞ: DÆn trÎ vÒ QS c¸c c«ng viÖc cña mÑ ë nhµ.

        Mò mÌo, mò chuét, phÊn vÏ, lau chïi ®å ch¬i ë s©n.

+TiÕn hµnh:

*Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Trß chuyÖn vÒ c«ng viÖc cña mÑ

- DÆn dß trÎ tr­íc lóc ra s©n vµ giao nhiÖm vô cho trÎ.

*Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c«ng viÖc cña mÑ trÎ ë nhµ. Sau ®ã cho trÎ nãi lªn nh÷ng g× trÎ biÕt . C« kh¸i qu¸t l¹i , mì réng néi dung ,gi¸o dôc vµ kh¸i qu¸t l¹i.

 * Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i , c¸ch ch¬i , luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i

 * Ch¬i tù do: Cho trÎ ch¬i xÝch ®u ,cÇu tr­ît, vÏ vÒ ng«i nhµ trÎ thÝch

     C« bao qu¸t, gîi ý h­íng dÉn trÎ ch¬i.

5. Ho¹t ®éng gãc:

   *Gãc ph©n vai: Ch¬i trß ch¬i: MÑ vµ con yªu

+Môc ®Ých: TrÎ ph¶n ¸nh ®­îc vai ch¬i khi lµm mÑ vµ con. Ph¶n ¸nh ®­îc c¸c sinh ho¹t trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: §å dïng ®å ch¬i gia ®×nh.

+TiÕn hµnh: C¸c ch¸u ®ãng vai mÑ, con, bè trong mét gia ®×nh

   *Gãc nghÖ thuËt: VÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt vÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: S¸p mµu, giÊy vÏ, giÊy mµu.

+TiÕn hµnh: TrÎ lÊy giÊy mµu xÐ vµ d¸n, s¸p mµu vÏ ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

    *Gãc x©y dùng: X©y ng«i nhµ cña bÐ.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt x©y dùng ng«i nhµ cã hµng rµo,ng«i nhµ, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+ChuÈn bÞ: G¹ch, khèi gç, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+TiÕn hµnh: Cho trÎ vÒ gãc chän c¸c khèi gç, g¹ch ®Ó x©y nhµ. C©y ¨n qu¶, hoa ®Ó bè trÝ quanh nhµ.

    *Gãc th­ viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt xem s¸ch tranh vµ trß chuyÖn víi nhau.

+ChuÈn bÞ: S¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+TiÕn hµnh: TrÎ vÒ gãc chän tranh vµ kÓ chuyÖn theo tranh cïng nhau.

6. VÖ sinh -¡n tr­a-Ngñ tr­a-¡n phô chiÒu.

- Gióp c« lau dän bµn ¨n, bµy ®Üa, kh¨n lau.

- Röa tay tr­íc khi ¨n vµ ®¸nh r¨ng, uèng n­íc sau khi ¨n.

- RÌn trÎ ¨n kh«ng nãi chuyÖn, kh«ng r¬i v¶i.

-BiÕt lÊy ®óng gèi vµ gióp c« thu dän chiÕu gèi sau khi ngñ.

7. Ho¹t ®éng chiÒu:

Ho¹t ®éng tù chän: Ch¬i tù do ë c¸c gãc.

+ Môc ®Ých: TrÎ ®­îc  vui ch¬i, thÓ hiÖn ®­îc ý t­ëng cña m×nh qua nh÷ng trß ch¬i trÎ thÝch.

+ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh, ®å ch¬i ë c¸c gãc

+ TiÕn hµnh:

Ch¬i tù chän ë gãc: C« cho trÎ gãc, gîi ý cho trÎ ch¬i. C« theo dâi trÎ vµ bao qu¸t trÎ ch¬i.

III.§¸nh gi¸

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Tæ tr­ëng chuyªn m«n( BGH)                               Gi¸oViªn lËp kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng.

Mét ngµy tÝch hîp

Thêi gian thùc hiÖn: Thø 3 ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2008

Chñ ®Ò nh¸nh: “BÐ h·y giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh”

Ho¹t ®éng chung cã môc ®Ých häc tËp:

-Ho¹t ®éng 1: T¹o h×nh: n c¸i lµn

-Ho¹t ®éng 2 : LQCC: E, £

.        I.  Môc ®Ých -yªu cÇu:

*- TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng : L¨n däc, xoay trßn, lµm lâm...BiÕt dïng nhiÒu mµu ®Ó nÆn c¸i lµn. TrÎ biÕt gi÷ g×n s¼n phÈm cña m×nh cña b¹n.

- BiÕt phèi hîp víi nhau vµ nh­êng nhÞn nhau trong khi ch¬i.

-Gi¸o dôc trÎ biÕt kÝnh träng «ng bµ, cha mÑ vµ mäi ng­êi th©n trong gia ®×nh.

* TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt, ®­îc c¸c ch÷ c¸i E, £.

-Ph¸t ©m ®óng, chÝnh x¸c, râ rµng nhãm ch÷ c¸i E, £.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt ®oµn kÕt, phèi hîp tèt víi nhau trong khi ch¬i.

 II. C¸c ho¹t ®éng trong ngµy:

1.§ãn trÎ, trß chuyÖn ®Çu giê, ®iÓm danh, thÓ dôc s¸ng:

*§ãn trÎ, trß chuyÖn.

-Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: KÓ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, t×nh c¶m cña bÐ ®èi víi mäi ng­êi trong gia ®×nh,nghÒ nghiÖp, së thÝch, ngµy sinh nhËt...

* §iÓm danh trÎ: C« gäi tªn trÎ vµ ®¸nh dÊu vµo sæ gäi tªn trÎ.

* ThÓ dôc s¸ng: TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c theo nh¹c thÒ dôc.

+ Khëi ®éng: TrÎ ®i theo nh¹c kÕt hîp luyÖn c¸c kiÓu ®i ch¹y.

+ Tréng ®éng:

- H« hÊp: Thæi n¬ bay.   (2l x 8n)

- Tay :      Hai tay giang ngang gËp tr­íc ngùc. (4lx8n)

- Ch©n :   Ch©n ®­a ra phÝa tr­íc lªn cao.          (4lx8n)

- Bông:    Cói gËp ng­êi vÒ phÝa tr­íc.               (2l x 8n)

- BËt  :  BËt t¸ch vµ khÐp ch©n.                           (2l x 8n)

2. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých:

2.1.ChuÈn bÞ m«i tr­êng ho¹t ®éng:

* Kh«ng gian tæ chøc: - Phßng häc s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t. 

*§å dïng, ph­¬ng tiÖn:

+  Cña c«: x¾c x« ,phÊn vÏ, Lµn thËt, mét sè lµn mÉu.

  Nhãm ch÷ c¸i E, £.

  Tranh mÑ bÕ bÐ vµ c¸c thÎ ch÷ rêi.

+ Cña trÎ:   §Êt nÆn, b¶ng  ®ñ cho sè trÎ. C¸c tranh cã tõ chøa ch÷ c¸i E,£. Mçi trÎ cã mét m·nh tranh rêi. Hét h¹t, c¸c ch÷ c¸i in ræng, bót mµu... b¶ng g¾n.

2.2.C¸c lÜnh vùc tÝch hîp: , ThÓ chÊt, TCXH, :

  2.3.Ph­¬ng ph¸p:

  -  Quan s¸t, §µm tho¹i,Thùc hµnh, luyÖn tËp, trß ch¬i

 2.4. TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng thø 1: T¹o h×nh: NÆn c¸i lµn

    *Ho¹t ®éng 1:Cho trÎ h¸t bµi: C« ®Æt c¸i lµn vµo hép cho trÎ lªn sê vµo vµ ®o¸n xem vËt g× ë trong hép. Cho trÎ lÊy vµ nhËn xÐt kÕt qu¶ cña b¹n.

*Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t, ®µm tho¹i:

-Cho trÎ quan s¸t lµn thËt, cho trÎ nªu lªn nhËn xÐt (2 trÎ).

-Cho trÎ chuyÒn tay nhau quan s¸t nh÷ng c¸i lµn c« ®· nÆn, nªu ý kiÕn nhËn xÐt (2-3 trÎ).

-C« hái trÎ : §Ó nÆn ®­îc c¸i lµn ta lµm nh­ thÕ nµo? (2-3 trÎ)

-Ngoµi nh÷ng c¸i lµn c« cho c¸c con quan s¸t c¸c con cßn biÕt cã kiÓu lµn nµo n÷a?

* Hái ý ®Þnh trÎ:

-Con sÎ nÆn c¸i lµn nµo? Con nÆn nh­ thÕ nµo? ( hái 3-4 trÎ)

*Ho¹t ®éng 3: TrÎ thùc hiÖn. C« gîi ý vµ h­íng dÉn trÎ yÕu vµ ®éng viªn trÎ kh¸ nÆn s¸ng t¹o h¬n.

*Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt s¶n phÈm:

Cho trÎ tù giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm cña m×nh.

Cho trÎ nhËn xÐt s¶n phÈm  trÎ thÝch ? v× sao con thÝch s¶n phÈm Êy ?

C« nhËn xÐt , tuyªn d­¬ng nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp , nh¾c nhì nh÷ng s¶n phÈp ch­a ®Ñp.

Ho¹t ®éng thø 2 : Lµm quen ch÷ c¸i: E,£

C« giíi thiÖu tranh cho trÎ xem.

+Cho trÎ ®äc tõ d­íi tranh.

+Yªu cÇu trÎ ghÐp thµnh tõ d­íi tranh.

+So s¸nh tõ võa ghÐp víi tõ d­íi tranh. Cho trÎ ®äc.

+Yªu cÇu trÎ lªn rót 2 ch÷ c¸i gièng nhau.

+C« giíi thiÖu ch÷ e, c« ph¸t ©m ch÷ e.

+Cho trÎ ph¸t ©m: C¶ líp, tæ, nhãm, c¸ nh©n trÎ.

+Cho trÎ nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ e.

-Lµm quen ch÷ ª: C¸c b­íc t­¬ng tù.

-So s¸nh ch÷ : e,ª.

+Gièng nhau: §Òu cã mét nÐt cong vµ mét nÐt g¹ch ngang.

+Kh¸c nhau: Ch÷ e kh«ng cã mñ, ch÷ ª cã mñ.

*Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i luyÖn tËp.

TC1 : T×m ch÷ c¸i xung quanh líp.

-TC 2: Ch¬i kÕt b¹n.

+C¸ch ch¬i: C« ph¸t cho mçi trÎ mét m¶nh tranh trÎ võa ®i võa h¸t khi cã hiÖu lÖnh trÎ ghÐp thµnh mét ®«i sao cho  mét bøc tranh cã tõ chøa ch÷ c¸i võa häc.

+LuËt ch¬i: Tranh nµo kh«ng ®óng sÏ kh«ng tÝnh

-TC 3: Ch¬i thi xem ai nhanh.

+C¸ch ch¬i: Hai ®éi thi nhau chän tranh cã tõ chøa ch÷ c¸i theo yªu cÇu cña c«.

+LuËt ch¬i: Tranh nµo kh«ng ®óng sÎ kh«ng tÝnh.

*Ho¹t ®éng nhãm: TrÎ vÒ nhãm sao chÐp vµ xÕp hét h¹t ch÷ c¸i e, ª

3. Ho¹t ®éng chuyÓn tiÕp: H¸t vËn ®éng: §äc ®ång dao: Chi chi chµnh chµnh.

4. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

+Môc ®Ých: TrÎ ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh, trÎ biÕt.

+ChuÈn bÞ: C¸c lo¹i que cã kÝch th­íc kh¸c nhau.

        Mò mÌo, mò chuét, phÊn vÏ, lau chïi ®å ch¬i ë s©n.

+TiÕn hµnh:

*Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: XÕp ng­êi b»ng que.

- DÆn dß trÎ tr­íc lóc ra s©n vµ giao nhiÖm vô cho trÎ.

- Cho trÎ chän que vµ xÕp thµnh h×nh ng­êi mµ trÎ thÝch, cho trÎ giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm cña m×nh. Sau ®ã c« nhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng s¶n phÈm ®Ñp.

* Trß ch¬i vËn ®éng: Nh¶y d©y. C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i , c¸ch ch¬i , luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i

* Ch¬i tù do: Cho trÎ ch¬i xÝch ®u ,cÇu tr­ît, vÏ vÒ ng«i nhµ trÎ thÝch

     C« bao qu¸t, gîi ý h­íng dÉn trÎ ch¬i.

  5. Ho¹t ®éng gãc:

   *Gãc ph©n vai: Ch¬i trß ch¬i: MÑ vµ con yªu

+Môc ®Ých: TrÎ ph¶n ¸nh ®­îc vai ch¬i khi lµm mÑ vµ con. Ph¶n ¸nh ®­îc c¸c sinh ho¹t trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: §å dïng ®å ch¬i gia ®×nh.

+TiÕn hµnh: C¸c ch¸u ®ãng vai mÑ, con, bè trong mét gia ®×nh

*Gãc nghÖ thuËt: VÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt vÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: S¸p mµu, giÊy vÏ, giÊy mµu.

+TiÕn hµnh: TrÎ lÊy giÊy mµu xÐ vµ d¸n, s¸p mµu vÏ ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

    *Gãc x©y dùng: X©y ng«i nhµ cña bÐ.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt x©y dùng ng«i nhµ cã hµng rµo,ng«i nhµ, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+ChuÈn bÞ: G¹ch, khèi gç, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+TiÕn hµnh: Cho trÎ vÒ gãc chän c¸c khèi gç, g¹ch ®Ó x©y nhµ. C©y ¨n qu¶, hoa ®Ó bè trÝ quanh nhµ.

    *Gãc th­ viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt xem s¸ch tranh vµ trß chuyÖn víi nhau.

+ChuÈn bÞ: S¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+TiÕn hµnh: TrÎ vÒ gãc chän tranh vµ kÓ chuyÖn theo tranh cïng nhau.

6. VÖ sinh -¡n tr­a-Ngñ tr­a-¡n phô chiÒu.

-Gióp c« lau dän bµn ¨n, bµy ®Üa, kh¨n lau.

- Röa tay tr­íc khi ¨n vµ ®¸nh r¨ng, uèng n­íc sau khi ¨n.

- RÌn trÎ ¨n kh«ng nãi chuyÖn, kh«ng r¬i v¶i.

-BiÕt lÊy ®óng gèi vµ gióp c« thu dän chiÕu gèi sau khi ngñ.

7. Ho¹t ®éng chiÒu:

Ho¹t ®éng tù chän: Ch¬i tù do ë c¸c gãc.

+ Môc ®Ých: TrÎ ®­îc  vui ch¬i, thÓ hiÖn ®­îc ý t­ëng cña m×nh qua nh÷ng trß ch¬i trÎ thÝch.

+ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh, ®å ch¬i ë c¸c gãc

+ TiÕn hµnh:

Ch¬i tù chän ë gãc: C« cho trÎ gãc, gîi ý cho trÎ ch¬i. C« theo dâi trÎ vµ bao qu¸t trÎ ch¬i.

III- §¸nh gi¸:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Tæ tr­ëng chuyªn m«n( BGH)                        Gi¸oViªn lËp kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng.

Mét ngµy tÝch hîp

Thêi gian thùc hiÖn: Thø 4 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008

Chñ ®Ò nh¸nh: “BÐ h·y giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh”

Ho¹t ®éng chung cã môc ®Ých häc tËp:

-Ho¹t ®éng  :To¸n : §Õm c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh

.        I.  Môc ®Ých -yªu cÇu:

- TrÎ biÕt ®Õm ®Õn 6, nhËn biÕt c¸c nhãm cã sè l­îng 6 ,nhËn biÕt sè 6.

- TrÎ biÕt xÕp t­¬ng øng 1-1.

-TrÎ biÕt kÝnh yªu «ng bµ, cha mÑ, yªu th­¬ng vµ nh­êng nhÞn em nhá.

 II. C¸c ho¹t ®éng trong ngµy:

1.§ãn trÎ, trß chuyÖn ®Çu giê, ®iÓm danh, thÓ dôc s¸ng:

*§ãn trÎ, trß chuyÖn.

-Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: KÓ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, t×nh c¶m cña bÐ ®èi víi mäi ng­êi trong gia ®×nh,nghÒ nghiÖp, së thÝch, ngµy sinh nhËt...

* §iÓm danh trÎ: C« gäi tªn trÎ vµ ®¸nh dÊu vµo sæ gäi tªn trÎ.

* ThÓ dôc s¸ng: TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c theo nh¹c thÒ dôc.

+ Khëi ®éng: TrÎ ®i theo nh¹c kÕt hîp luyÖn c¸c kiÓu ®i ch¹y.

+ Tréng ®éng:

- H« hÊp: Thæi n¬ bay.   (2l x 8n)

- Tay :      Hai tay giang ngang gËp tr­íc ngùc. (4lx8n)

- Ch©n :   Ch©n ®­a ra phÝa tr­íc lªn cao.          (4lx8n)

- Bông:    Cói gËp ng­êi vÒ phÝa tr­íc.               (2l x 8n)

- BËt  :  BËt t¸ch vµ khÐp ch©n.                           (2l x 8n)

2. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: §Õm c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh

2.1.ChuÈn bÞ m«i tr­êng ho¹t ®éng:

* Kh«ng gian tæ chøc: -  Phßng häc s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t 

*§å dïng, ph­¬ng tiÖn:

+  Cña c«: 2 gia ®×nh mçi gia ®×nh cã 6 ng­êi vµ c¸c thÎ sè tõ 1-6,x¾c x« ,phÊn vÏ.                           

+ Cña trÎ: 2 gia ®×nh mçi gia ®×nh cã 6 ng­êi vµ c¸c thÎ sè tõ 1-6, x¾c x« . 

           2 b¶ng g¾n vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

   2.2.C¸c lÜnh vùc tÝch hîp: Ng«n ng÷, thÈm mü, t×nh c¶m x· héi.

 2.3.Ph­¬ng ph¸p:

  - Lµm mÉu, thùc hµnh, luyÖn tËp, trß ch¬i

 2.4. TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng:

 H§ 1: :¤n nhËn biÕt c¸c nhãm cã sè l­îng 5.

 Cho trÎ tham quan nhµ b¹n An t×m vµ ®Õm c¸c ®å dïng cã sè l­îng 5, chän thÎ sè t­¬ng øng.

 H§ 2 : D¹y ®Õm ®Õn 6, nhËn biÕt c¸c nhãm cã sè l­îng 6 vµ nhËn biÕt sè 6.

Cho trÎ xÕp tÊt c¶ sè ng­êi G§  b¹n Lan thµnh mét hµng.

-p 5 ng­êi G§ b¹n Hµ ( XÕp t­¬ng øng 1-1)

-Cho trÎ so s¸nh sè ng­êi 2 G§.

- §Õm sè ng­êi cña 2 G§.

-So s¸nh sè ng­êi 2 G§.

- Thªm - §Õm. So s¸nh. Chän thÎ sè t­¬ng øng.

-C« ph¸t ©m mÉu . Cho trÎ chän, ph¸t ©m, ®Æt sè t­¬ng øng cho mçi nhãm.

- Cho trÎ bít , thªm mét lÇn, Sau ®ã bít dÇn ®Õn hÕt.

- H§ 3 : LuyÖn tËp nhËn biÕt c¸c nhãm cã sè l­îng 6.

     - TC1: T×m xung quanh líp  nh÷ng nhãm cã sl 6.

+ Mêi 3-4 trÎ lªn t×m c¸c ®å ch¬i  xung quanh líp cã sè l­îng 6, chän thÎ sè t­¬ng øng ®Æt cho mçi nhãm.

NhËn xÐt kÕt qu¶ cña b¹n.

     - TC 2: Thi xem ai nhanh”.

-C« nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Cho trÎ ch¬i, NhËn xÐt kÕt qu¶ 2 ®éi

- H§ 4: Ho¹t ®éng nhãm : Cho trÎ vÒ nhãm vÏ gia ®×nh cã 6 ng­êi.

3. Ho¹t ®éng chuyÓn tiÕp: H¸t vËn ®éng: Tæ Êm gia ®×nh.

4. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

+Môc ®Ých: TrÎ ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh, trÎ biÕt.

+ChuÈn bÞ: DÆn trÎ vÒ QS c¸c c«ng viÖc cña mÑ ë nhµ.

        Mò mÌo, mò chuét, phÊn vÏ, lau chïi ®å ch¬i ë s©n.

+TiÕn hµnh:

*Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých:VÏ vÒ mÑ.

- DÆn dß trÎ tr­íc lóc ra s©n vµ giao nhiÖm vô cho trÎ.

- Cho trÎ vÏ vÒ mÑ cña m×nh, c« QS, gîi ý trÎ.Cho trÎ giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm cña m×nh. Sau ®ã c« nhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng s¶n phÈm ®Ñp.

 * Trß ch¬i vËn ®éng: Nh¶y m¹ng. C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i , c¸ch ch¬i , luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i

 * Ch¬i tù do: Cho trÎ ch¬i xÝch ®u ,cÇu tr­ît, vÏ vÒ ng«i nhµ trÎ thÝch

     C« bao qu¸t, gîi ý h­íng dÉn trÎ ch¬i.

5. Ho¹t ®éng gãc:

   *Gãc ph©n vai: Ch¬i trß ch¬i: MÑ vµ con yªu

+Môc ®Ých: TrÎ ph¶n ¸nh ®­îc vai ch¬i khi lµm mÑ vµ con. Ph¶n ¸nh ®­îc c¸c sinh ho¹t trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: §å dïng ®å ch¬i gia ®×nh.

+TiÕn hµnh: C¸c ch¸u ®ãng vai mÑ, con, bè trong mét gia ®×nh

*Gãc nghÖ thuËt: VÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt vÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: S¸p mµu, giÊy vÏ, giÊy mµu.

+TiÕn hµnh: TrÎ lÊy giÊy mµu xÐ vµ d¸n, s¸p mµu vÏ ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

    *Gãc x©y dùng: X©y ng«i nhµ cña bÐ.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt x©y dùng ng«i nhµ cã hµng rµo,ng«i nhµ, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+ChuÈn bÞ: G¹ch, khèi gç, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+TiÕn hµnh: Cho trÎ vÒ gãc chän c¸c khèi gç, g¹ch ®Ó x©y nhµ. C©y ¨n qu¶, hoa ®Ó bè trÝ quanh nhµ.

    *Gãc th­ viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt xem s¸ch tranh vµ trß chuyÖn víi nhau.

+ChuÈn bÞ: S¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+TiÕn hµnh: TrÎ vÒ gãc chän tranh vµ kÓ chuyÖn theo tranh cïng nhau.

6. VÖ sinh -¡n tr­a-Ngñ tr­a-¡n phô chiÒu.

- Gióp c« lau dän bµn ¨n, bµy ®Üa, kh¨n lau.

- Röa tay tr­íc khi ¨n vµ ®¸nh r¨ng, uèng n­íc sau khi ¨n.

- RÌn trÎ ¨n kh«ng nãi chuyÖn, kh«ng r¬i v¶i.

-BiÕt lÊy ®óng gèi vµ gióp c« thu dän chiÕu gèi sau khi ngñ.

7. Ho¹t ®éng chiÒu: Sinh nhËt ch¸u

Môc ®Ých : TrÎ biÐt ®­îc ngÇy sinh nhËt cña m×nh cña b¹n . C¶m nhËn ®­îc  t×nh c¶m,sù quan t©m cña c« vµ cña c¸c b¹n.TrÎ biÕt yªu quý, g¾n bã víi b¹n bÌ, tr­êng líp.

ChuÈn bÞ: Quµ, b¸nh kÑo, c¸c nguyªn vËt liÖu cho b¹n lµm quµ.

-C¸ch tiÕn hµnh:

Hái trΠ nh÷ng b¹n sinh nhËt trong th¸ng 10.

Cho trÎ suy nghÜ vÒ nh÷ng mãn quµ ®éc ®¸o vµ lµm ®Ó tÆng b¹n.

C« tæ chøc cho trÎ lµm quµ, tÆng quµ, h¸t c¸c bµi h¸t ®Ó tÆng b¹n.

Cho trÎ liªn hoan b¸nh kÑo

 

Ho¹t ®éng tù chän: Ch¬i tù do ë c¸c gãc.

+ Môc ®Ých: TrÎ ®­îc  vui ch¬i, thÓ hiÖn ®­îc ý t­ëng cña m×nh qua nh÷ng trß ch¬i trÎ thÝch.

+ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh, ®å ch¬i ë c¸c gãc

+ TiÕn hµnh:

Ch¬i tù chän ë gãc: C« cho trÎ gãc, gîi ý cho trÎ ch¬i. C« theo dâi trÎ vµ bao qu¸t trÎ ch¬i.

III- §¸nh gi¸:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Tæ tr­ëng chuyªn m«n( BGH)                               Gi¸oViªn lËp kÕ ho¹ch

 

KÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng.

Mét ngµy tÝch hîp

Thêi gian thùc hiÖn: Thø 5 ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2008

 Chñ ®Ò nh¸nh: “BÐ h·y giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh”

Ho¹t ®éng chung cã môc ®Ých häc tËp:

-Ho¹t ®éng :¢m nh¹c: C¶ nhµ th­¬ng nhau

         I.  Môc ®Ých -yªu cÇu.

- TrÎ h¸t ®óng nh¹c, ®µn,thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m khi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t. BiÕt væ tay ®óng nhÞp.

-TrÎ biÕt kÝnh träng vµ gióp ®ì  «ng bµ, cha mÑ, yªu th­¬ng vµ  nh­êng nhÞn em nhá.

 II. C¸c ho¹t ®éng trong ngµy:

1.§ãn trÎ, trß chuyÖn ®Çu giê, ®iÓm danh, thÓ dôc s¸ng:

*§ãn trÎ, trß chuyÖn.

-Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: KÓ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, t×nh c¶m cña bÐ ®èi víi mäi ng­êi trong gia ®×nh,nghÒ nghiÖp, së thÝch, ngµy sinh nhËt...

* §iÓm danh trÎ: C« gäi tªn trÎ vµ ®¸nh dÊu vµo sæ gäi tªn trÎ.

* ThÓ dôc s¸ng: TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c theo nh¹c thÒ dôc.

+ Khëi ®éng: TrÎ ®i theo nh¹c kÕt hîp luyÖn c¸c kiÓu ®i ch¹y.

+ Tréng ®éng:

- H« hÊp: Thæi n¬ bay.   (2l x 8n)

- Tay :      Hai tay giang ngang gËp tr­íc ngùc. (4lx8n)

- Ch©n :   Ch©n ®­a ra phÝa tr­íc lªn cao.          (4lx8n)

- Bông:    Cói gËp ng­êi vÒ phÝa tr­íc.               (2l x 8n)

- BËt  :  BËt t¸ch vµ khÐp ch©n.                           (2l x 8n)

2. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých:  C¶ nhµ th­¬ng nhau.

2.1.ChuÈn bÞ m«i tr­êng ho¹t ®éng:

* Kh«ng gian tæ chøc: -  Phßng häc s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t 

*§å dïng, ph­¬ng tiÖn:

+  Cña c«: §µn, x¾c x«, phßng häc s¹ch sÏ, vßng 5-6 c¸i 

+ Cña trÎ:  x¾c x«, gâ ph¸ch.

   2.2.C¸c lÜnh vùc tÝch hîp: Ng«n ng÷,  t×nh c¶m x· héi.

 2.3.Ph­¬ng ph¸p:

  - §µm tho¹i, luyÖn tËp, trß ch¬i

 2.4. TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng:

- H§ 1: Cho trÎ 2- trÎ giíi thiÖu vÒ gia ®×nh cña m×nh cho c¸c b¹n cïng nghe .

- H§ 2: D¹y trÎ h¸t, væ nhÞp bµi: C¶ nhµ th­¬ng nhau.

- Cho trÎ nghe mét lÇn nh¹c.

- C« mêi c¶ líp cïng h¸t 1 lÇn, mêi nhãm b¹n tra, b¹n g¸i h¸t.

- TrÎ h¸t c« væ nhÞp.

-Mêi c¶ líp h¸t+ nhÞp. Mêi tæ, nhãm, c¸ nh©n  h¸t væ nhÞp, nhón  ...xen kÎ.

-C« mì nh¹c nhanh chËm cho trÎ c¶m nhËn sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhÞp ®iÖu.

 H§3: Nghe h¸t: Cho con. C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.

-H¸t 2 lÇn kÕt hîp ®éng t¸c minh ho¹ lÇn 2. §éng viªn trÎ thùc hiÖn cïng c«.

+ Gi¸o dôc trÎ biÕt nghe lêi bè mÑ, ngoan ngo·n, lÔ phÐp...BiÕt gióp bè mÑ nh÷ng viÖc võa søc, ch¬i xong biÕt cÊt ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh.

-Cho c¶ líp h¸t væ tay theo nhÞp 1 lÇn bµi c¶ nhµ th­¬ng nhau.

* Trß ch¬i: Thi ai nhanh.

- Cho trÎ nªu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i, nÕu trÎ nh¾c ch­a ®ñ c« nh¾c l¹i cho trÎ nghe 1 lÇn.

-Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. NhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i.

-Co trÎ h¸t vµ ®i ra s©n bµi: C¶ nhµ th­¬ng nhau.

3. Ho¹t ®éng chuyÓn tiÕp:  §äc ®ång dao: §i cÇu, ®i qu¸n.

4. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

+Môc ®Ých: TrÎ ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh, biÕt kÕt hîp c¸c ®­êng nÐt ®Ó vÏ ®­îc bè.  Ch¬i tèt trß ch¬i c« tæ chøc.

+ChuÈn bÞ:  D©y, phÊn vÏ, lau chïi ®å ch¬i ë s©n.

+TiÕn hµnh:

*Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých:  VÏ vÒ bè.

- DÆn dß trÎ tr­íc lóc ra s©n vµ giao nhiÖm vô cho trÎ.

- Cho trÎ vÏ vÒ bè cña m×nh, cho trÎ giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm cña m×nh. Sau ®ã c« nhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng s¶n phÈm ®Ñp.

* Trß ch¬i vËn ®éng: C­íp cê . C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i , c¸ch ch¬i , luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i

* Ch¬i tù do: Cho trÎ ch¬i xÝch ®u ,cÇu tr­ît, vÏ vÒ ng«i nhµ trÎ thÝch

     C« bao qu¸t, gîi ý h­íng dÉn trÎ ch¬i.

5. Ho¹t ®éng gãc:

   *Gãc ph©n vai: Ch¬i trß ch¬i: MÑ vµ con yªu

+Môc ®Ých: TrÎ ph¶n ¸nh ®­îc vai ch¬i khi lµm mÑ vµ con. Ph¶n ¸nh ®­îc c¸c sinh ho¹t trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: §å dïng ®å ch¬i gia ®×nh.

+TiÕn hµnh: C¸c ch¸u ®ãng vai mÑ, con, bè trong mét gia ®×nh

*Gãc nghÖ thuËt: VÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt vÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: S¸p mµu, giÊy vÏ, giÊy mµu.

+TiÕn hµnh: TrÎ lÊy giÊy mµu xÐ vµ d¸n, s¸p mµu vÏ ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

    *Gãc x©y dùng: X©y ng«i nhµ cña bÐ.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt x©y dùng ng«i nhµ cã hµng rµo,ng«i nhµ, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+ChuÈn bÞ: G¹ch, khèi gç, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+TiÕn hµnh: Cho trÎ vÒ gãc chän c¸c khèi gç, g¹ch ®Ó x©y nhµ. C©y ¨n qu¶, hoa ®Ó bè trÝ quanh nhµ.

    *Gãc th­ viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt xem s¸ch tranh vµ trß chuyÖn víi nhau.

+ChuÈn bÞ: S¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+TiÕn hµnh: TrÎ vÒ gãc chän tranh vµ kÓ chuyÖn theo tranh cïng nhau.

6. VÖ sinh -¡n tr­a-Ngñ tr­a-¡n phô chiÒu.

-Gióp c« lau dän bµn ¨n, bµy ®Üa, kh¨n lau.

- Röa tay tr­íc khi ¨n vµ ®¸nh r¨ng, uèng n­íc sau khi ¨n.

- RÌn trÎ ¨n kh«ng nãi chuyÖn, kh«ng r¬i v¶i.

-BiÕt lÊy ®óng gèi vµ gióp c« thu dän chiÕu gèi sau khi ngñ.

7. Ho¹t ®éng chiÒu: Trß chuyÖn vÒ ngµy 20/10. ¤n ®ãng chñ ®Ò.

Môc ®Ých : TrÎ biÕt ngµy 20/10 lµ ngµy thµnh lËp héi liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam . BiÕt lµm nh÷ng mãn quµ, ngoan, lÔ phÐp ®Ó c« vµ mÑ vui lßng.

-TrÎ nhí l¹i c¸c bµi th¬, bµi h¸t, c©u chuyÖn vµ c¸c néi dung ë chñ ®Ò : Gia ®×nh yªu th­¬ng. TrÎ høng thó, tß mß kh¸m ph¸ khi ®­îc  c« giíi thiÖu vÒ  chñ ®Ò míi.

ChuÈn bÞ: c¸c nguyªn vËt liÖu cho b¹n lµm quµ.

-C¸ch tiÕn hµnh:

* Hái trÎ s¾p ®Õn cã ngµy lÔ g×?  ë ti vi c¸c con xem mäi ng­êi nãi g×? ( 4-6 trÎ).

-C« cho trÎ xem tranh mét sè ho¹t ®éng vÒ ngµy 20/10. TrÎ quan s¸t vµ nªu c¸c ý kiÕn.

- C« kh¸i qu¸t vµ mì réng néi dung cho trÎ hiÎu. Gi¸o dôc trÎ vÒ nhµ h¸t,móa, kÓ chuyÖn, ngoan , lµm nh÷ng mãn quµ tÆng bµ, mÑ.

-C¸c b¹n trai cïng ba ®­a ra c¸c ý t­ëng ®Î tæ chøc mét b÷a tiÖc, mét sè ®iÒu bÊt ngê ®Ó tÆng mÑ, bµ...

- Cho trÎ vÒ bµn lµm quµ tÆng c«, tÆng b¹n g¸i. C« quan s¸t, gîi ý cho s¶n phÈm cña trÎ sinh ®éng vµ s¸ng t¹o.

* Cho trÎ lªn biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, th¬, chuyÖn ë chñ ®Ò. C« ®éng viªn trÎ thÓ hiÖn t×nh c¶m khi thùc hiÖn.

- Cho trÎ ch¬i trß ch¬i. T×m d¸n c¸c thµnh viªn gia ®×nh ®«ng con, gia ®×nh Ýt con. NhËn xÐt vµ cho trÎ lªn giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm cña nhãm. NhËn xÐt ý kÕn cña c¸c nhãm.

* C« gîi hái vÒ c¸c ng«i nhµ cña trÎ ®ang ë, nh÷ng ­íc m¬ cña trÎ ®­îc sèng ngoi nhµ trÎ thÝch. C« dÆn trÎ vÒ quan s¸t ng«i nhµ cña m×nh  ®Ó lªn giíi thiÖu cho c« vµ c¸c b¹n cïng nghe.

Ho¹t ®éng tù chän: Ch¬i tù do ë c¸c gãc.

+ Môc ®Ých: TrÎ ®­îc  vui ch¬i, thÓ hiÖn ®­îc ý t­ëng cña m×nh qua nh÷ng trß ch¬i trÎ thÝch.

+ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh, ®å ch¬i ë c¸c gãc

+ TiÕn hµnh: C« cho trÎ gãc, gîi ý cho trÎ ch¬i. C« theo dâi trÎ vµ bao qu¸t trÎ ch¬i.

II- §¸nh gi¸:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Tæ tr­ëng chuyªn m«n( BGH)                            gi¸oViªn lËp kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng.

Mét ngµy tÝch hîp

Thêi gian thùc hiÖn: Thø 6 ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2008

Chñ ®Ò nh¸nh: “h·y giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh

Ho¹t ®éng chung cã môc ®Ých häc tËp:

Ho¹t ®éng thø 1 : MTXQ: Gia ®×nh yªu th­¬ng

         I.  Môc ®Ých -yªu cÇu.

- TrÎ biÕt tªn, c«ng viÖc, së thÝch cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh m×nh.

- TrÎ biÕt vÒ gia ®×nh ®«ng con, Ýt con.H×nh thµnh ë trÎ tÝnh quan t©m, yªu th­¬ng cña trÎ víi mäi ng­êi trong gia ®×nh.

-TrÎ biÕt kÝnh träng vµ gióp ®ì  «ng bµ, cha mÑ, yªu th­¬ng vµ  nh­êng nhÞn em nhá.

 II. C¸c ho¹t ®éng trong ngµy:

1.§ãn trÎ, trß chuyÖn ®Çu giê, ®iÓm danh, thÓ dôc s¸ng:

*§ãn trÎ, trß chuyÖn.

-Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: KÓ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, t×nh c¶m cña bÐ ®èi víi mäi ng­êi trong gia ®×nh,nghÒ nghiÖp, së thÝch, ngµy sinh nhËt...

* §iÓm danh trÎ: C« gäi tªn trÎ vµ ®¸nh dÊu vµo sæ gäi tªn trÎ.

* ThÓ dôc s¸ng: TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c theo nh¹c thÒ dôc.

+ Khëi ®éng: TrÎ ®i theo nh¹c kÕt hîp luyÖn c¸c kiÓu ®i ch¹y.

+ Tréng ®éng:

- H« hÊp: Thæi n¬ bay.   (2l x 8n)

- Tay :      Hai tay giang ngang gËp tr­íc ngùc. (4lx8n)

- Ch©n :   Ch©n ®­a ra phÝa tr­íc lªn cao.          (4lx8n)

- Bông:    Cói gËp ng­êi vÒ phÝa tr­íc.               (2l x 8n)

- BËt  :  BËt t¸ch vµ khÐp ch©n.                           (2l x 8n)

. 2. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Gia ®×nh yªu th­¬ng

2.1.ChuÈn bÞ m«i tr­êng ho¹t ®éng:

* Kh«ng gian tæ chøc: -  Phßng häc s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t 

*§å dïng, ph­¬ng tiÖn:

+  Cña c«: Tranh gia ®×nh ®«ng con vµ gia ®×nh Ýt con .  

+ Cña trÎ:  GiÊy mµu, kÐo, hå gi¸n, s¸p mµu, giÊy vÏ.

   2.2.C¸c lÜnh vùc tÝch hîp: Ng«n ng÷, thÈm mü, t×nh c¶m x· héi.

  2.3.Ph­¬ng ph¸p:

  - §µm tho¹i, luyÖn tËp, trß ch¬i

 2.4. TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng:

 - H§ 1: H¸t c¶ nhµ th­¬ng nhau, trß chuyÖn vÒ néi dung bµi h¸t.

  Cho trÎ kÓ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh cña m×nh(4-5 trÎ).

  Cho trÎ giíi thiÖu vÒ c«ng viÖc, së thÝch cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh m×nh.

-Cho trÎ vÒ 2 nhãm : Nhãm 1 c¸c b¹n cã 1-2 anh, chÞ em ®øng vÒ 1 bªn, nhãm 2 cã3 con trë lªn. C« gîi ý cho trÎ nãi lªn cïng  b¹n vÒ kinh tÕ, sù quan t©m, yªu th­¬ng, c«ng viÖc...

-Mêi ®¹i diÖn tõng nhãm lªn nãi ,c« gîi cho trÎ nãi lªn c¶m xóc syt nghÜ cña trÎ vÒ gia ®×nh.

+ C« kh¸i qu¸t l¹i vµ gi¸o dôc trÎ.

 - H§ 2: Quan s¸t- §µm tho¹i.

+ Cho trÎ vÒ nhãm quan s¸t tranh gia ®×nh ®«ng con, gia ®×nh Ýt con.

+ Cho trÎ nªu lªn ý kiÕn nhËn xÐt.

+ §µm tho¹i mì réng: Ngoµi ba mÑ, anh chÞ, em nhµ c¸c con cßn ai n÷a?

. Cho trÎ kÓ: Mêi 3 - 4 trÎ giíi thiÖu.

- H§ 3: Trß ch¬i luyÖn tËp:

     -TC1: Cho trÎ ch¬i trß ch¬i :”KÕt thµnh gia ®×nh”.

TrÎ võa ®i võa h¸t khi cã hiÖu lÖnh sÏ kÕt thµnh gia ®×nh cã sè ng­êi theo yªu cÇu cña c«. C« nhËn xÐt kÕt qu¶ sau mçi lÇn ch¬i.( 3-4 lÇn)

     -TC 2: Mua ®å dïng cho gia ®×nh:

Yªu cÇu : Mua ®ñ ®å dïng ®ñ sè ng­êi theo yªu cÇu cña c«.

-NhËn xÐt kÕt qu¶ cña 3 nhãm.

- H§ 4: Ho¹t ®éng nhãm : Cho trÎ vÒ nhãm  vÏ, c¾t d¸n quµ tÆng ng­êi th©n trong gia ®×nh.

         3. Ho¹t ®éng chuyÓn tiÕp:  Ch¬i gá mâ.

4. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

+Môc ®Ých: TrÎ ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh, biÕt kÕt hîp c¸c ®­êng nÐt ®Ó vÏ ®­îc anh hoÆc chÞ cña m×nh. Ch¬i tèt trß ch¬i c« tæ chøc.

+ChuÈn bÞ:  D©y, phÊn vÏ, lau chïi ®å ch¬i ë s©n.

+TiÕn hµnh:

*Ho¹t ®éng cã chñ ®ÝchVÏ vÒ anh hoÆc chÞ cña m×nh.

- DÆn dß trÎ tr­íc lóc ra s©n vµ giao nhiÖm vô cho trÎ.

- Cho trÎ vÏ vÒ anh hoÆc chÞ cña m×nh, cho trÎ giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm cña m×nh. Sau ®ã c« nhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng s¶n phÈm ®Ñp.

 * Trß ch¬i vËn ®éng: C­íp cê . C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i , c¸ch ch¬i , luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i

 * Ch¬i tù do: Cho trÎ ch¬i xÝch ®u ,cÇu tr­ît, vÏ vÒ ng«i nhµ trÎ thÝch

     C« bao qu¸t, gîi ý h­íng dÉn trÎ ch¬i.

5. Ho¹t ®éng gãc:

   *Gãc ph©n vai: Ch¬i trß ch¬i: MÑ vµ con yªu

+Môc ®Ých: TrÎ ph¶n ¸nh ®­îc vai ch¬i khi lµm mÑ vµ con. Ph¶n ¸nh ®­îc c¸c sinh ho¹t trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: §å dïng ®å ch¬i gia ®×nh.

+TiÕn hµnh: C¸c ch¸u ®ãng vai mÑ, con, bè trong mét gia ®×nh

*Gãc nghÖ thuËt: VÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt vÏ, xÐ d¸n ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: S¸p mµu, giÊy vÏ, giÊy mµu.

+TiÕn hµnh: TrÎ lÊy giÊy mµu xÐ vµ d¸n, s¸p mµu vÏ ng«i nhµ vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.

    *Gãc x©y dùng: X©y ng«i nhµ cña bÐ.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt x©y dùng ng«i nhµ cã hµng rµo,ng«i nhµ, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+ChuÈn bÞ: G¹ch, khèi gç, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+TiÕn hµnh: Cho trÎ vÒ gãc chän c¸c khèi gç, g¹ch ®Ó x©y nhµ. C©y ¨n qu¶, hoa ®Ó bè trÝ quanh nhµ.

    *Gãc th­ viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt xem s¸ch tranh vµ trß chuyÖn víi nhau.

+ChuÈn bÞ: S¸ch tranh vÒ gia ®×nh

+TiÕn hµnh: TrÎ vÒ gãc chän tranh vµ kÓ chuyÖn theo tranh cïng nhau.

6. VÖ sinh -¡n tr­a-Ngñ tr­a-¡n phô chiÒu.

 -Gióp c« lau dän bµn ¨n, bµy ®Üa, kh¨n lau.

- Röa tay tr­íc khi ¨n vµ ®¸nh r¨ng, uèng n­íc sau khi ¨n.

- RÌn trÎ ¨n kh«ng nãi chuyÖn, kh«ng r¬i v¶i.

-BiÕt lÊy ®óng gèi vµ gióp c« thu dän chiÕu gèi sau khi ngñ.

7. Ho¹t ®éng chiÒu: Ca móa h¸t tËp thÓ, b×nh bÐ ngoan.

+Môc ®Ých: -TrÎ h¸t móa thµnh th¹o c¸c bµi h¸t ®· häc theo nh¹c.

                     - TrÎ biÕt tù nhËn xÐt vÒ m×nh vÒ b¹n.

ChuÈn bÞ: Nh¹c, phiÕu bÐ ngoan.

-C¸ch tiÕn hµnh:

*C« cho trÎ ra s©n ®øng thµnh vßng trßn,hái trÎ vÒ c¸c bµi h¸t ®· häc, cho trÎ h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c c¸c bµi h¸t.

*Cho trÎ tù nhËn xÐt vÒ m×nh, vÒ b¹n, sau ®ã c« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng nh÷ng trÎ ngoan vµ nh¾c nhì nh÷ng trÎ ch­a ngoan.

Ho¹t ®éng tù chän: Ch¬i tù do ë c¸c gãc.

+ Môc ®Ých: TrÎ ®­îc  vui ch¬i, thÓ hiÖn ®­îc ý t­ëng cña m×nh qua nh÷ng trß ch¬i trÎ thÝch.

+ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh, ®å ch¬i ë c¸c gãc

+ TiÕn hµnh: C« cho trÎ gãc, gîi ý cho trÎ ch¬i. C« theo dâi trÎ vµ bao qu¸t trÎ ch¬i.

III- §¸nh gi¸:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Tæ tr­ëng chuyªn m«n( BGH)                             Gi¸oViªn lËp kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng.

Mét ngµy tÝch hîp

 

Thêi gian thùc hiÖn: Thø 2 ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008

Chñ ®Ò nh¸nh: Ng«i nhµ yªu th­¬ng

Ho¹t ®éng chung cã môc ®Ých häc tËp:

-Ho¹t ®éng thø 1:ThÓ dôc :"Õch con kiÕm måi"

-Ho¹t ®éng thø 2 :ChuyÖn :"Hai anh em"

.        I.  Môc ®Ých -yªu cÇu:

*- TrÎ biÕt bËt xa vµ ch¹m ®Êt b»ng hai mòi bµn ch©n ,biÕt dïng søc cña tay ®Ó  nÐm xa.

 - BiÕt phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng vµ gi÷ th¨ng b»ng trong vËn ®éng .

- BiÕt phèi hîp víi nhau vµ nh­êng nhÞn nhau trong khi ch¬i.

-Gi¸o dôc trÎ biÕt kÝnh träng ,gióp ®ì ,yªu th­¬ng «ng bµ, cha mÑ vµ mäi ng­êi th©n trong gia ®×nh nh÷ng c«ng viÖc võa søc .

*HiÓu ®­îc r»ng ng­êi anh ch¨m chØ ,®­îc mäi ng­êi yªu mÕn ,®­îc h¹nh phóc ,no ®ñ,cßn ng­êi em l­êi biÕng nªn bÞ nghÌo ®ãi,mäi ng­êi xung quanh kh«ng th­¬ng yªu. GD trÎ biÕt cÇn ph¶i ch¨m chØ  lao ®éng ,gióp ®ì mäi ng­êi .

 II. C¸c ho¹t ®éng trong ngµy:

1.§ãn trÎ, trß chuyÖn ®Çu giê, ®iÓm danh, thÓ dôc s¸ng:

*§ãn trÎ, trß chuyÖn.

-Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ®Þa chØ gia ®×nh, c¸c kiÓu nhµ, mét sè nghÒ lµm nªn ng«i nhµ...Trß chuyÖn víi phô huynh mét sè ho¹t ®éng cña trÎ ë nhµ, nãi cho trÎ biÕt vÒ ®Æc ®iÓm ng«i nhµ cña trÎ ®ang ë.

* §iÓm danh trÎ:

C« gäi tªn trÎ vµ ®¸nh dÊu vµo sæ gäi tªn trÎ.

   * ThÓ dôc s¸ng:

TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c theo nh¹c thÓ dôc.

+ Khëi ®éng: TrÎ ®i theo nh¹c kÕt hîp luyÖn c¸c kiÓu ®i ch¹y.

+ Träng ®éng:

- H« hÊp: M¸y bay.                                            (2l x 8n)

- Tay :      Hai tay giang ngang ,lªn cao.           (4lx8n)

- Ch©n :   Khuþ gèi.                                            (4lx8n)

- Bông:    Nghiªng ng­êi hai bªn.                      (2l x 8n)

- BËt  :  TiÕn vÒ phÝa tr­íc.                                 (2l x 8n)

2. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých:

2.1.ChuÈn bÞ m«i tr­êng ho¹t ®éng:

* Kh«ng gian tæ chøc: - S©n tËp, phßng häc s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t 

*§å dïng, ph­¬ng tiÖn:

+  Cña c«: x¾c x« ,phÊn vÏ,giá.

  Tranh truyÖn : hai anh em

+ Cña trÎ:  Tói c¸t ,®Ých .

2.2.C¸c lÜnh vùc tÝch hîp: Ng«n ng÷: ThÈm mü:

  2.3.Ph­¬ng ph¸p:

  - Lµm mÉu, thùc hµnh, luyÖn tËp, trß ch¬i.

2.4. TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng thø 1:ThÓ dôc : Õch con kiÕm måi.

    Ho¹t ®éng 1 : C« cho trÎ ®i thµnh vßng trßn kÕt hîp luyÖn c¸c kiÓu ®i, ch¹y.

       Ho¹t ®éng 2:

     2.1 .Bµi tËp ph¸t triÓn chung:

  - Tay: Hai tay ®­a ra tr­íc lªn cao    (2L x8n)

  - Ch©n: Ch©n ®­a ra tr­íc khuþu gèi (4L x 8n)

  - Bông: §øng quay ng­êi sang 2 bªn (2L x 8n)

   -BËt : BËt tiÕn vÒ phÝa tr­íc.              (2L x8n)

      2.2 VËn ®éng c¬ b¶n:. Õch con kiÕm måi

- C« lµm mÉu:  - LÇn 1: LM toµn phÇn kh«ng dïng lêi

                         - LÇn 2; LM vµ gi¶i thÝch râ

Khi cã hiÖu lÖnh hai tay c« ®­a ra tr­íc ,l¨ng nhÑ xuèng d­íi ,ra sau ,gèi h¬i khuþ ®Ó lÊy ®µ .Dïng søc cña ch©n nhón-bËt m¹nh vÒ phÝa tr­íc ,tay ®­a ra tr­íc ,ch©n ch¹m ®Êt nhÑ nhµng b»ng ®Çu bµn ch©n ,gèi h¬i khuþ.sau ®ã ®i tíi chæ ®Ó tói c¸t ,tay cÇm tói c¸t ®­a tõ tr­íc xuèng d­íi ra sau ,lªn cao vµ nÐm tói c¸t ra xa ë ®iÓm tay cao nhÊt .

-TrÎ thùc hiÖn: C« mêi 1 trÎ lªn lµm thö sau ®ã lÇn l­ît trÎ thùc hiÖn ®Õn hÕt líp.

- C« chó ý söa sai cho trÎ .

       Ho¹t ®éng 3: c« cho trÎ ®i l¹i hÝt thë nhÑ nhµng.

Ho¹t ®éng  thø 2 : V¨n häc: TruyÖn : "Hai anh em"

  *H§ 1 :Cho trÎ xem tranh c¶nh ng­êi em n»m c¹nh ruéng bÝ ng« ,m« t¶ c¶nh trong tranh ,®o¸n xem ®iÒu g× x¶y ra vµ t¹i sao l¹i nh­ vËy .

 *H§ 2: KÓ chuyÖn cho trÎ nghe: Hai anh em

-Giíi thiÖu tªn chuyÖn .

-C« kÓ chuyÖn lÇn 1:KÓ diÔn c¶m ,kh«ng tranh.

-C« kÓ chuyÖn lÇn 2 : kÕt hîp tranh minh ho¹.

* §µm tho¹i:

- C« võa kÓ xong c©u chuyÖn g×?

-Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ?

-Ai lµ ng­êi ch¨m chØ ?T¹i sao biÕt ng­êi anh ch¨m chØ?

-Ng­êi em thÕ nµo ? T¹i sao biÕt ng­êi em l­êi biÕng ?

-Ng­êi anh ®· lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ?ng­êi anh ®· ®æi thãc lÊy g×? ®æi b«ng lÊy g×?

-Ng­êi em nãi nh­ thÕ nµo khi nh÷ng ng­êi thî nhê ng­êi em gÆt gióp (nhê h¸i b«ng gióp )? Mäi ng­êi m¾ng ng­êi em nh­ thÕ nµo?

-Khi ng­êi em nghÌo ®ãi th× ai ®· ®Õn gióp ®ì ?Ng­êi anh ®· lµm nh­ thÕ nµo ?

--Lµ anh em th× ph¶i thÕ nµo? T¹i sao ph¶i ch¨m chØ lµm viÖc ?

-C« ®Æt t×nh huèng: NÕu khi bè mÑ ®i v¾ng ,ë nhf chØ cã hai anh em (hoÆc chÞ em) th× c¸c con sÏ nh­ thÕ nµo ?

* Gi¸o dôc: TrÎ cÇn ph¶i ch¨m chØ lao ®éng ,gióp ®ì mäi ng­êi .

-Cho trÎ lµm ®éng t¸c gÆt lóa ,h¸i b«ng ,t­íi c©y.

*H§3: Cho trÎ kÓ chuyÖn theo c« :C« lµm ng­êi dÉn chuyÖn trÎ ®ãng vai ng­êi anh vµ ng­êi em.

H§4 :Ho¹t ®éng nhãm :Cho trÎ vÒ nhãm vÏ , nÆn, xÐ d¸n...ng­êi anh, ng­êi em

3. Ho¹t ®éng chuyÓn tiÕp: H¸t +vç tay TTC : "Nhµ cña t«i"

4. Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

+Môc ®Ých: TrÎ ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh, biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cña ng«i nhµ mét tÇng . Gi¸o dôc trÎ biÕt quan t©m tíi gia ®×nh ,kÝnh träng ng­êi lín, nh­êng nhÞn em nhá.

+ChuÈn bÞ: DÆn trÎ vÒ QS c¸c nh«i nhµ mét tÇng .

        Bãng ,phÊn vÏ, lau chïi ®å ch¬i ë s©n.

+TiÕn hµnh:

*Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých:  Quan s¸t nhµ mét tÇng.

- DÆn dß trÎ tr­íc lóc ra s©n vµ giao nhiÖm vô cho trÎ.

*Cho trÎ quan s¸t nhµ mét tÇng ë xung quanh tr­êng . Sau ®ã cho trÎ nãi lªn nh÷ng g× trÎ biÕt . C« kh¸i qu¸t l¹i , mì réng néi dung ,gi¸o dôc vµ kh¸i qu¸t l¹i.

* Trß ch¬i vËn ®éng: Ch¹y theo bãng.C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i , c¸ch ch¬i , luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i

 * Ch¬i tù do: Cho trÎ ch¬i xÝch ®u ,cÇu tr­ît, vÏ vÒ ng«i nhµ trÎ thÝch

     C« bao qu¸t, gîi ý h­íng dÉn trÎ ch¬i.

5. Ho¹t ®éng gãc:

   *Gãc ph©n vai: Ch¬i trß ch¬i: Cöa hµng b¸n ®å dïng gia ®×nh

+Môc ®Ých: TrÎ ph¶n ¸nh ®­îc vai ch¬i khi lµm ng­êi b¸n hµng vµ mua hµng . Ph¶n ¸nh ®­îc c¸c sinh ho¹t trong gia ®×nh.

+ChuÈn bÞ: §å dïng ®å ch¬i gia ®×nh.

+TiÕn hµnh: C¸c ch¸u ®ãng vai ,ng­êi b¸n hµng , mÑ, con, bè trong mét gia ®×nh

*Gãc nghÖ thuËt: VÏ, nÆn,xÐ d¸n ,t« mµu c¸c kiÓu nhµ.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt vÏ, xÐ d¸n,t« mµu c¸c kiÓu nhµ.

+ChuÈn bÞ: S¸p mµu, giÊy vÏ, giÊy mµu,®Êt nÆn ,b¶ng nÆn,kh¨n lau tay.

+TiÕn hµnh: TrÎ lÊy giÊy mµu xÐ vµ d¸n, s¸p mµu vÏ,t« mµu ,®Êt nÆn vµ b¶ng nÆn  c¸c kiÓu nhµ  .

    *Gãc x©y dùng: X©y khu v­ên nhµ bÐ .

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt x©y dùng khu v­ên cã hµng rµo,ng«i nhµ, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+ChuÈn bÞ: G¹ch, khèi gç, c©y ¨n qu¶, hoa,...

+TiÕn hµnh: Cho trÎ vÒ gãc chän c¸c khèi gç,c¸c lâi pin, g¹ch ®Ó x©y khu v­ên . C©y ¨n qu¶, hoa ®Ó bè trÝ quanh khu v­ên .

    *Gãc th­ viÖn: Lµm  s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò,cho trÎ ®äc truyÖn tranh vÒ gia ®×nh.

+Môc ®Ých: TrÎ biÕt dïng nh÷ng h×nh ¶nh liªn quan ®Õn chñ ®Ò ®Ó kÑp l¹i thµnh s¸ch .hiÓu néi dung cña mét sè bøc tranh .

+ChuÈn bÞ: S¸ch tranh,truyÖn vÒ gia ®×nh

+TiÕn hµnh: TrÎ vÒ gãc chän tranh vµ kÓ chuyÖn theo tranh cïng nhau.

6. VÖ sinh -¡n tr­a-Ngñ tr­a-¡n phô chiÒu.

- Gióp c« lau dän bµn ¨n, bµy ®Üa, kh¨n lau.

- Röa tay tr­íc khi ¨n vµ ®¸nh r¨ng, uèng n­íc sau khi ¨n.

- RÌn trÎ ¨n kh«ng nãi chuyÖn, kh«ng r¬i v¶i.

-BiÕt lÊy ®óng gèi vµ gióp c« thu dän chiÕu gèi sau khi ngñ.

7. Ho¹t ®éng chiÒu:

Ho¹t ®éng tù chän: Ch¬i tù do ë c¸c gãc.

+ Môc ®Ých: TrÎ ®­îc  vui ch¬i, thÓ hiÖn ®­îc ý t­ëng cña m×nh qua nh÷ng trß ch¬i trÎ thÝch.

+ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh, ®å ch¬i ë c¸c gãc

+ TiÕn hµnh:

Ch¬i tù chän ë gãc: C« cho trÎ gãc, gîi ý cho trÎ ch¬i. C« theo dâi trÎ vµ bao qu¸t trÎ ch¬i. 

    III- §¸nh gi¸:

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: