chu de gia dinh giáo án Thể dục

  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rbe2vq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/29/2010 5:24:07 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
0
Lần tải
4

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Chủ đề nhánh 2: Ngôi nhà bé và gia đình ở
Thực hiện 1 tuần(Từ ngày 03/11 đến ngày 07/11/2009)
I. Thể dục buổi sáng.
TDNĐ: Cả nhà thương nhau
1.Yêu cầu:
-Trẻ tập nhịp nhàng các động tác theo giai điệu bài hát.
-Trẻ có ý thức tập luyện.
2. Chuẩn bị:
- Đài băng
3.Tiến hành.
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Khởi động.
- Trẻ đi vòng tròn theo hiệu lệnh của cô.
* Hoạt động 2: Trọng động.
- Hô hấp: Gà gáy
- Trẻ tập nhịp nhàng các động tác thể dục: tay1,bụng 2, chân1,bật1 theo giai điệu bài hát.
* Hoạt động 3: Trò chơi.
- Muỗi đốt
* Hoạt động 4: Hồi tĩnh.
- Trẻ đi nhẹ nhàng hai vòng sân.

- Trẻ đi khởi động.
- Trẻ tập theo điệu nhạc.


===========(((=============
II. Hoạt động góc.
-PV: Gia đình, nấu ăn, bác sỹ . (góc chủ đạo)
-XD: Xây nhà, vườn hoa của gia đình bé
-HT: Xem tranh truyện về gia đình
-NT: Tô màu tranh ngôi nhà
-TN: Chăm sóc cây
1. Yêu cầu:
- Trẻ phản ánh được công việc đa dạng của gia đình, xây dựng,bác sĩ trẻ cách giở sách,sử dụng một số dụng cụ âm nhạc và chăm sóc cây. Trẻ nắm được một số công việc của vai chơi. Trẻ biết đóng vai mẹ con chăm sóc một cách thành thạo
- Trẻ giao tiếp ứng xử phù hợp với các tình huống trong khi chơi.Thực hiện được các vai chơi. Trẻ nắm được một số công việc của vai chơi: mẹ đi chợ nâú ăn, bác sĩ khám bệnh kê đơn thuốc.
- Trẻ biết phối hợp trong nhóm chơi và đoàn kết khi chơi.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng, đồ chơi đủ cho các góc.
3. hành
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

* 1:khi
.
-- Trò chuyện:
Cô và trẻ trò chuyện về gia đình trẻ?
- Hôm nay các con cùng nhau xây dựng khu vui chơi của bé
+ Để xây được xây dựng mô hình ngôi nhà thật đẹp, vườn hoa cần có nguyên vật liệu gì?
+ Ai sẽ chơi ở góc chơi này?
+ Con chơi góc xây dựng ở chỗ nào?
+ Cô hướng trẻ vào góc chơi phân vai, học tập, nghệ thuật.
- Trẻ nhẹ nhàng về các góc chơi và lấy đồ dùng đồ chơi cho góc chơi của mình.
2. Hoạt động chơi: Quá trình chơi.
- Cô đến từng góc chơi đóng vai chơi cùng trẻ, gợi ý trẻ nêu ý tưởng.
- Cô gợi ý các góc liên hệ với nhau.
3. Hoạt động 3: Hết thời gian.
- Nhận xét góc chơi và vai chơi của trẻ.
- Nhận xét góc trọng tâm.
- Nhận xét chung về kết quả thái độ.

- Trẻ kể
-
- Gạch cát xi măng, thảm hoa
- Trẻ nhận góc chơi
- Trẻ chọn góc chơi
- Trẻ về góc chơi.
- Trẻ chơi ở các góc.

 


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

Chñ ®Ò nh¸nh 2Ng«i nhµ bÐ vµ gia ®×nh ë

Thùc hiÖn 1 tuÇn(Tõ ngµy 03/11 ®Õn ngµy 07/11/2009)

I. ThÓ dôc buæi s¸ng.

TDN§:  C¶ nhµ th­¬ng nhau

1.Yªu cÇu:

-TrÎ tËp nhÞp nhµng c¸c ®éng t¸c theo giai ®iÖu bµi h¸t.

-TrÎ cã ý thøc tËp luyÖn.

2. ChuÈn bÞ:

- §µi b¨ng

3.TiÕn hµnh.

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

- TrÎ ®i vßng trßn theo hiÖu lÖnh cña c«.

* Ho¹t ®éng 2: Träng ®éng.

- H« hÊp: Gµ g¸y

- TrÎ tËp nhÞp nhµng c¸c ®éng t¸c thÓ dôc: tay1,bông 2, ch©n1,bËt1 theo giai ®iÖu bµi h¸t.

 * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i.

- Muçi ®èt

* Ho¹t ®éng 4: Håi tÜnh.

- TrÎ ®i nhÑ nhµng hai vßng s©n.

 

- TrÎ ®i khëi ®éng.

 

 

 

- TrÎ tËp theo ®iÖu nh¹c.

 

========================

II. Ho¹t ®éng gãc.

-PV: Gia ®×nh, nÊu ¨n, b¸c sü . (gãc chñ ®¹o)

-XD: X©y nhµ, v­ên hoa cña gia ®×nh bÐ

-HT: Xem tranh truyÖn vÒ gia ®×nh

-NT: T« mµu tranh ng«i nhµ


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

-TN: Ch¨m sãc c©y

1. Yªu cÇu:

- TrÎ ph¶n ¸nh ®­îc c«ng viÖc ®a d¹ng cña gia ®×nh, x©y dùng,b¸c sÜ trÎ c¸ch gië s¸ch,sö dông mét sè dông cô ©m nh¹c vµ ch¨m sãc c©y. TrÎ n¾m ®­îc mét sè c«ng viÖc cña vai ch¬i. TrÎ biÕt ®ãng vai mÑ con ch¨m sãc mét c¸ch thµnh th¹o

- TrÎ giao tiÕp øng xö phï hîp víi c¸c t×nh huèng trong khi ch¬i.Thùc hiÖn ®­îc c¸c vai ch¬i. TrÎ n¾m ®­îc mét sè c«ng viÖc cña vai ch¬i: mÑ ®i chî n©ó ¨n, b¸c sÜ kh¸m bÖnh kª ®¬n thuèc.

- TrÎ biÕt phèi hîp trong nhãm ch¬i vµ ®oµn kÕt khi ch¬i.

2. ChuÈn bÞ:

- §å dïng, ®å ch¬i ®ñ cho c¸c gãc.

3. Tiến hành

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Hot động 1:Tho thun trước khi

chơi.

-- Trß chuyÖn:

C« vµ trÎ trß chuyÖn vÒ gia ®×nh  trÎ?

- H«m nay c¸c con cïng nhau x©y dùng khu vui ch¬i cña bÐ

+ §Ó x©y ®­îc x©y dùng m« h×nh ng«i nhµ thËt ®Ñp, v­ên hoa cÇn cã nguyªn vËt liÖu g×?

+ Ai sÏ ch¬i ë gãc ch¬i nµy?

+ Con ch¬i gãc x©y dùng ë chç nµo?

+ C« h­íng trÎ vµo gãc ch¬i ph©n vai, häc tËp, nghÖ thuËt.

- TrÎ nhÑ nhµng vÒ c¸c gãc ch¬i vµ lÊy ®å dïng ®å ch¬i cho gãc ch¬i cña m×nh.

 

 

 

- TrÎ

-Tr tr li

 

- G¹ch c¸t xi m¨ng, th¶m hoa

 

 

- TrÎ nhËn gãc ch¬i

 

- TrÎ chän gãc ch¬i

 

 

- TrÎ vÒ gãc ch¬i.

 


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

2. Ho¹t ®éng ch¬i: Qu¸ tr×nh ch¬i.

- C« ®Õn tõng gãc ch¬i ®ãng vai ch¬i cïng trÎ, gîi ý trÎ nªu ý t­ëng.

- C« gîi ý c¸c gãc liªn hÖ víi nhau.

3. Ho¹t ®éng 3: HÕt thêi gian.

- NhËn xÐt gãc ch¬i vµ vai ch¬i cña trÎ.

- NhËn xÐt gãc träng t©m.

- NhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ th¸i ®é.

 

 

- TrÎ ch¬i ë c¸c gãc.

 

 

 

- TrÎ nhËn xÐt.

 

 

III. Trß ch¬i.

TCV§; §Þa chØ nhµ ch¸u

  1. Yªu cÇu:

    - LuyÖn kh¶ n¨ng ph¶n x¹ nhanh cña trÎ

- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i.

- TrÎ ch¬i ®­îc trß ch¬i vµ høng thó khi ch¬i.

2. ChuÈn bÞ.

3. TiÕn hµnh.

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1. C« giíi thiÖu trß ch¬i vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i.

- C« giíi thiÖu trß ch¬i.

- H­íng dÉn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.

( S¸ch tuyÓn tËp trß ch¬i T )

* Ho¹t ®éng 2. Tæ chøc cho trÎ ch¬i.

- Quan s¸t trÎ ch¬i.

- NhËn xÐt ch¬i.

 

 

 

 

- Chó ý

 

- TrÎ ch¬i trß ch¬i.

Th hai 03/11/2009

I. Trß chuyÖn.

Trß chuyÖn vÒ 2 ngµy nghØ


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

* Yªu cÇu:

- TrÎ kÓ vÒ  ngµy nghØ trÎ ®· lµm nh÷ng c«ng viÖc g×.

* Tiến hành

- Con ®· lµm g× trong hai ngµy nghØ?

- Gi¸o dôc trÎ gióp ®ì «ng bµ, bè mÑ nh÷ng c«ng viÖc nhá.

 

 

II. Ho¹t ®éng chung.

T¹o h×nh: C¾t d¸n nhµ tÇng ( mÉu)

* Yªu cÇu:

- KiÕn thøc:

- TrÎ biÕt c¸ch cÇm kÐo ®Ó thuËn cho viÖc c¾t

- Biªt ­íc l­îng ®Ó c¾t c¸c h×nh vu«ng t¹o cöa sæ

- Kü n¨ng :

+ Biªt xÕp vµ d¸n th¼ng, ®Ñp

- Th¸i ®é :

+Yªu quÝ vµ gi÷ g×n nhµ cöa s¹ch sÏ

* ChuÈn bÞ.

- H×nh ¶nh 1 sè kiÓu nhµ tÇng, trªn m¸y vi tÝnh

- MÉu ng«i nhµ ng«i nhµ 2 tÇng,3 tÇng cho trÎ quan s¸t

- KÐo,giÊy mÇu, hå d¸n cho trÎ

* Tiến hành

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1: G©y høng thó cho trÎ.

    - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Em yªu nhµ em”

    - §µm tho¹i:

      C« cho trÎ t¶ l¹i ng«i nhµ mµ m×nh ®ang ë hoÆc ng«i nhµ mµ m×nh thÝch: Nhµ to hay bÐ, mÊy tÇng?

 


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

  Cho trÎ quan s¸t trªn mµn h×nh c¸c kiÓu nhµ

* Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ xem tranh  mÉu

C« t¶ vÒ nhµ cña c«, c« cho trÎ xem vµ t¶ l¹i ng«i nhµ ®ã

     C« cho trÎ h­íng vµo c¸c h×nh ¶nh chÝnh nh­: Nhµ mÊy tÇng? C¸c cöa sæ nh­ thÕ nµo? Mµu s¾c ra sao?

.* C« c¾t mÉu cho trÎ xem:

- C« chän giÊy vµ h­íng dÉn trÎ c¸ch cÇm kÐo, cÇm giÊy

- C« võa c¾t võa ph©n tÝch cho trÎ nghe. H­íng trÎ xem c¸h cÇm giÊy, kÐo, c¾t ®Òu c¸c h×nh vu«ng.

-  C« nh¾c trÎ c¾t døt kho¸t, xÕp thö tr­íc khi d¸n

* Ho¹t ®éng 3: TrÎ thùc hiÖn

- C« cho trÎ tù chän giÊy, mµu ®Ó c¾t. C« ®i tõng nhãm gióp trÎ c¸ch cÇm kÐo, c¸ch c¾t ®øt , gän giÊy

- KhuyÕn khÝch trÎ c¾t ®­îc c¸c « giÊy b»ng nhau, xen kÏ c¸c mµu cho ®Ñp

- Nh¾c trÎ xÕp thö tr­íc khi d¸n, d¸n Ýt hå

* Ho¹t ®éng 5: Tr­ng bµy s¶n phÈm nhËn xÐt.

NhËn xÐt s¶n phÈm:  : TrÎ tr­­ng bµy sp lªn gi¸ treo tranh, cho trÎ giíi thiÖu bøc tranh mµ trÎ vÏC« h­íng cho trÎ nhËn xÐt vÒ c¸ch c¾t, d¸n, c¸ch xen kÏ mµu cña b¹n. ®éng viªn nh÷ng trÎ vÏ hoµn thiÖn tranh

 C« nhËn xÐt l¹i Cho trÎ h¸t : nhµ cña t«i

 

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t

 

- TrÎ quan s¸t tranh

 

 

- TrÎ quan s¸t c«

 

 

 

 

 

 

- TrÎc¾t d¸n nhµ tÇng

 

 

 

- TrÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n.

 

 

III.Ho¹t ®éng ngoµi trêi

Quan s¸t c©y ph­îng


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

*Yªu cÇu:

-TrÎ quan s¸t nhËn xÐt vÒ c©y ph­îng

-TrÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y

* ChuÈn bÞ:

- C©u hái ®µm tho¹i

* TiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

- KiÓm tra søc khoÎ trÎ

1. Quan s¸t chñ ®Ých

- §©y lµ c©y g×?

- NhËn xÐt vÒ c©y ph­îng?

- Trång c©y ph­îng ®Ó lµm g×?

GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y

2. Trß ch¬i

- Trß ch¬i; Lén cÇu vång

- Trß ch¬i: VÒ ®óng nhµ

3.Ch¬i tù chän

4.Trß chuyÖn kÕt thóc

 

 

- c©y ph­îng

- TrÎ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm

- bãng m¸t,lÊy gç,lµm c¶nh

 

 

- TrÎ ch¬i tc

 

========================

IV. Ho¹t ®éng gãc.

-PV: Gia ®×nh, nÊu ¨n, b¸c sü .

-XD: X©y nhµ, v­ên hoa cña gia ®×nh bÐ (gãc chñ ®¹o)

-HT: Xem tranh truyÖn vÒ gia ®×nh

-NT: T« mµu tranh ng«i nhµ

-TN: Ch¨m sãc c©y

 

========================

V.Ho¹t ®éng chiÒu.

1. H­íng dÉn trß ch¬i míi: §Þa chØ nhµ ch¸u" (so¹n ®Çu tuÇn)


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

2. Ch¬i tù chän

3. VÖ sinh,nªu g­¬ng,tr¶ trÎ

========================

  • Bổ sung – rút kinh nghiệm :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Thứ ba 04/11/2009

I. Trß chuyÖn.

Trß chuyÖn vÒ ng«i nhµ cña

* Yªu cÇu:

- TrÎ biÕt kÓ vÒ ng«i nhµ cña m×nh

-Nhµ con lµm b»ng g×?

II. Ho¹t ®éng chung.

ThÓ dôc: BËt xa

* Yªu cÇu

- KiÕn thøc

   +TrÎ nhí tªn bµi tËp

- KÜ n¨ng

+ Tr nhón ch©n lÊy ®µ bËt m¹nh ®­îc vÒ phÝa tr­íc

+ TrÎ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. Ch¬i trß ch¬i høng thó

- Th¸i ®é

+ Cã ý thøc kû luËt tèt

+ RÌn luyÖn thÓ lùc, ph¸t triÓn vËn ®éng, gi¸c quan, ph¸t triÓn ch©n, tay.

* ChuÈn bÞ.

- V¹ch chuÈn bÞ

- 3 vßng trßn to


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

   - 10-15 tói c¸t

* Tiến hành

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng

- XÕp trÎ theo ®éi ngò vßng trßn lµm tµu ho¶

- KÕt hîp kiÔng ch©n, ®i b»ng gãt ch©n, ®i nghiªng ch©n, ®i th­­êng.

 - NhÑ nhµng vÒ hµng ngang theo tæ ®Ó tËp bµi PT chung.

* Ho¹t ®éng 2:Träng ®éng

a. Bµi tËp ph¸t triÓn chung:

b) Träng ®éng

* Bµi tËp ph¸t triÓn chung: TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc

§éng t¸c tay, vai 3

 

                      

       CB           1.3                 2.4            

                             

§éng t¸c ch©n:1 

         

                      

        

        CB              1.3 2.4  

§éng t¸c l­ên: 1          

 

 

 

           CB                               1.3            2.4

 

 

- TrÎ ®i khëi ®éng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

 

§éng t¸c bËt 4

4lÇn x 4nhÞp

 b. VËn ®éng c¬ b¶n

- Cho trÎ ®øng thµnh 2 hµng ngang ®èi diÖn nhau, c¸ch nhau 4m

- C« lµm mÉu 1 lÇn cho trÎ quan s¸t

- LÇn 2 c« võa lµm võa ph©n tÝch ®éng t¸c cho trÎ nghe: C« nhón  ch©n khuþu gèi xuèng , hai tay ®­a ra sau ®Ó lÊy ®µ sau ®ã c« bËt  m¹nh vÒ phÝa tr­íc lÊy ®µ ®Ó bËt xa

- Cho 2 trÎ cïng lµm mÉu víi c«.

       - Cho trÎ lÇn l­­ît cïng thùc hiÖn theo tæ: trÎ nÐm tói c¸t tróng ®Ých råi vÒ cuèi hµng.

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x


x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

( C« quan s¸t vµ h­­íng dÉn trÎ chó ý söa sai cho trÎ) .

* Cñng cè : C« thùc hiÖn l¹i ®éng t¸c

*Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i vËn ®éng

Trß ch¬i: Thi tuyÓn thî s¨n

- C¸ch ch¬i: Cho trÎ ®øng thµnh vßng trßn, c« ®Æt 4 vßng ë gi÷a vßng trßn vµ mçi chç 1 vµi tói c¸t, c« cho trÎ h¸t råi h« hiÖu lÖnh trÎ nhÆt tói c¸t nÐm vµo vßng, b¹n nµo nhanh sÏ nhÆt ®­­îc tói c¸t vµ nÐm vµo vßng, cßn ai chËm sÏ kh«ng nhÆt ®­­îc vµ bÞ ph¹t nh¶y lß cß.

 * Ho¹t ®éng 4: Håi tÜnh

- Cho trÎ ®i nhÑ nhµng quanh 2 vßng s©n (líp), tay ®­a ngang, h¹ xuèng lµm ®éng t¸c “chim bay vÒ tæ

 

 

 

 

 

 

 

- Quan s¸t c«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ thùc hiÖn

 

 

 

 

 

- Quan s¸t trÎ ch¬i


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

 

 

 

========================

III.Ho¹t ®éng ngoµi trêi

Quan s¸t bån hoa.

*Yªu cÇu:

-TrÎ quan s¸t nhËn xÐt vÒ bån hoa

-TrÎ cã ý thøc ch¨m sãc c©y hoa

* ChuÈn bÞ:

- C©u hái ®µm tho¹i

* TiÕn hµnh:;

 

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

- KiÓm tra søc khoÎ trÎ

1. Quan s¸t chñ ®Ých

- §©y lµ g×?

- NhËn xÐt vÒ bån hoa?

- Trång c©y hoa ®Ó lµm g×?

GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y xanh

2. Trß ch¬i

- Trß ch¬i; chi chi chµnh chµnh

- Trß ch¬i: C¸o vµ thá

3.Ch¬i tù chän

4.Trß chuyÖn kÕt thóc

 

 

 

- Bån hoa

- TrÎ nhËn xÐt vÒ bån hoa

- Lµm c¶nh

 

 

- TrÎ ch¬i tc

                                 ========================

IV. Ho¹t ®éng gãc.

-PV: Gia ®×nh, nÊu ¨n, b¸c sü .


 

 

Phßng GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng ---- ---- Tr­êng MN Ph­¬ng Th«ng

                                 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ V©n

 

-XD: X©y nhµ, v­ên hoa cña gia ®×nh bÐ (gãc chñ ®¹o)

-HT: Xem tranh truyÖn vÒ gia ®×nh

-NT: T« mµu tranh ng«i nhµ

-TN: Ch¨m sãc c©y

                                     ========================

V. Ho¹t ®éng chiÒu

* H§VS: Ch¶i tãc

1.Yªu cÇu:

- TrÎ biÕt ch¶i tãc vµ buéc tãc gän gµng

- TrÎ cÇm l­îc ch¶i vµ buéc ®­îc tãc

2. ChuÈn bÞ:

- L­îc 3 c¸i,g­¬ng 3 c¸i

3. TiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

*Trß chuyÖn

- Khi ngñ dËy c¸c con lµm g×?

- §Ó ch¶i ®­îc tãc cÇn cã g×?

- C« gÊp m·u võa gÊp võa gi¶i thÝch

- 2 trÎ lªn gÊp ch¨n

*C« thùc hiÖn mÉu

- C« võa lµm mÉu võa gi¶i thÝch

* TrÎ thùc hiÖn

- Chia líp lµm 3 nhãm

- TrÎ vÒ nhãm ch¶i tãc

- C« quan s¸t nh¾c nhë trÎ

* NhËn xÐt theo nhãm

- Cho trÎ ®i röa tay

 

- ch¶i tãc

- G­¬ng,l­îc

- Quan s¸t c«

 

 

 

 

- TrÎ ch¶i tãc

 

* Ch¬i tù chän

* VÖ sinh,nªu g­¬ng,tr¶ trÎ

======================== 

Rót kinh nghiÖm – bæ sung:

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

chu-de-gia-dinh.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)