Con lac don giáo án Chuyên đề 01

  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
yhpvyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/17/2013 9:54:08 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
0
Lần tải
5

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Chủ đề 3. dao động con lắc đơn
i.ôn tập lý thuyết
1. Tóm tắt lý thuyết
2.1. Cấu tạo :
- Sợi dây nhẹ, không biến dạng, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn vào vật năng m
-Vị trí cân bằng : S = 0 hay ( = 0
- Lực kéo về : F = Pt = - mg.sin(.
2.3. Con lắc đơn dao động điều hoà
- Điều kiện : dao động với biên độ nhỏ 
- Lực kéo về 
- Phương trình dao động : s = socos((t + () hoặc ( = (0 cos ((t+() với (o
- Tần số góc :
- Chu kỳ dao động của con lắc đơn  : T = 2s),không phụ thuộc vào khối lượng
- Tần số dao động của con lắc đơn :  (Hz)
- Phương trình vận tốc , gia tốc
+ Phương trình vận tốc
+ Phương trình gia tốc : a= s’’=
- Năng lượng trong dao động của con lắc đơn
+ Động năng : Wđ = mv2 = mgl(cos( - cos(0)
+ Thế năng : Wt = mgh( = mgl( l - cos(), mốc thế năng là vị trí thấp nhất của vật nặng
+ Cơ năng : W = Wđ + Wt = mgl( l - cos(0) = Wđmax = Wtmax
2. Câu hỏi lý thuyết
Câu 1. Chọn phát biểu sai. Dao động của con lắc đơn bỏ qua mọi ma sát
A. có tần số góc riêng là . B. là dao động điều hòa khi li độ góc cực đại nhỏ hơn 100.
C. luôn là dao động điều hòa. D. là một dạng của dao động tuần hoàn.
Câu 2. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kỳ T phụ thuộc vào
A. l và g. B. m và l. C. m và g. D. m, l và g.
Câu 3. Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hoà với chu kỳ
A.  B.  C.  D. 
Câu 4. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại mặt đất. Khi đưa con lắc lên độ cao h so với mặt đất và giữ cho nhiệt độ không đổi, thì chu kỳ con lắc
A. tăng vì gia tốc trọng trường tăng. B. giảm vì gia tốc trọng trường giảm.
C. tăng vì gia tốc trọng trường giảm. D. giảm vì gia tốc trọng trường tăng.
Câu 5. Con lắc đơn dao động điều hòa với tần số f. Khi tăng khối lượng chất điểm của con lắc lên gấp đôi và giảm chiều dài dây treo một nửa thì tần số con lắc là
A. . B. 2f. C. . D. f .
Câu 6. Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi nhiệt độ môi trường tăng thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ
A. tăng vì chiều dài dây treo tăng. B. giảm vì chiều dài dây treo giảm.
C. không xác định được vì thiếu dữ kiện. D. không đổi vì chu kỳ con lắc không phụ thuộc nhiệt độ.
Câu 7. Tìm phát biểu nào sau đây sai . Con lắc đơn dao động điều hòa, khi con lắc
A. qua vị trí cân bằng thì động năng bằng cơ năng. B. từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng dần.
C. ở vị trí biên thì động năng triệt tiêu. D. từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì thế năng giảm dần
Câu 8. Dao động của con lắc đơn với lực cản môi trường không đáng kể
A. khi vật nặng ở vị trí biên, thế năng của con lắc bằng cơ năng (gốc thế năng ở vị trí cân bằng).
B. khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì lực căng dây và trọng lực tác dụng lên vật cân bằng nhau.
C. khi vật nặng đi từ vị trí cân bằng ra vị

 


C¸c chñ ®Ò vËt lý 12                                                                                                            biªn so¹n : ph¹m hµ tuyªn_GTC

Chñ ®Ò 3. dao ®éng con l¾c ®¬n

 

i.«n tËp lý thuyÕt

1. Tãm t¾t lý thuyÕt

2.1. CÊu t¹o :

- Sîi d©y nhÑ, kh«ng biÕn d¹ng, mét ®Çu treo vµo ®iÓm cè ®Þnh, ®Çu cßn l¹i g¾n vµo vËt n¨ng m

-VÞ trÝ c©n b»ng : S = 0 hay = 0

- Lùc kÐo vÒ :  F = Pt = - mg.sin.

 

2.3. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ

- §iÒu kiÖn : dao ®éng víi biªn ®é nhá

- Lùc kÐo vÒ :

- Ph­¬ng tr×nh dao ®éng : s = socos(t + )  hoÆc = 0 cos (t+) vôùi  o

- TÇn sè gãc :

- Chu kyø dao ®éng cña con l¾c ®¬n  : T = 2(s),kh«ng phô thuéc vµo khèi l­îng

- TÇn sè dao ®éng cña con l¾c ®¬n : (Hz)

-  Ph­¬ng tr×nh vËn tèc , gia tèc

+ Ph­¬ng tr×nh vËn tèc :

+  Ph­¬ng tr×nh gia tèc : a= s’’= -

-  N¨ng l­îng trong dao ®éng cña con l¾c ®¬n

+ §éng n¨ng : W® = mv2 = mgl(cos - cos0)

+ ThÕ n¨ng :  Wt = mgh = mgl( l - cos), mèc thÕ n¨ng lµ vÞ trÝ thÊp nhÊt cña vËt nÆng

+ C¬ n¨ng :  W = W® + Wt = mgl( l - cos0) = W®max = Wtmax

2. C©u hái lý thuyÕt

Câu 1. Chọn phát biểu sai. Dao động của con lắc đơn bỏ qua mọi ma sát 

 A.  có tần số góc riêng là .                                  B.  là dao động điều hòa khi li độ góc  cực đại nhỏ hơn 100.

 C.  luôn là dao động điều hòa.                                            D.  là một dạng của dao động tuần hoàn.

C©u 2. Con l¾c ®¬n gåm vËt nÆng khèi l­îng m treo vµo sîi d©y l t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g, dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú T phô thuéc vµo

A. l vµ g.             B. m vµ l.     C. m vµ g.      D. m, l vµ g.

C©u 3. Con l¾c ®¬n chiÒu dµi l dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú

A.      B.                        C.     D.

u 4. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại mặt đất. Khi đưa con lắc lên độ cao h  so với mặt đất và giữ cho nhiệt độ không đổi, thì chu kỳ con lắc

 A.  tăng vì gia tốc trọng trường tăng. B.  giảm vì gia tốc trọng trường giảm.

 C.  tăng vì gia tốc trọng trường giảm. D.  giảm vì gia tốc trọng trường tăng.

u 5. Con lắc đơn dao động điều hòa với tần số f. Khi tăng khối lượng chất điểm của con lắc lên gấp đôi và giảm chiều dài dây treo một nửa thì tần số con lắc là 

 A. B.  2f.  C.  . D.  f .

u 6. Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi nhiệt độ môi trường tăng thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ

 A.  tăng vì chiều dài dây treo tăng.                                 B.  giảm vì chiều dài dây treo giảm.

 C.  không xác định được vì thiếu dữ kiện.                      D.  không đổi  vì chu kỳ con lắc không phụ thuộc nhiệt độ.


C¸c chñ ®Ò vËt lý 12                                                                                                            biªn so¹n : ph¹m hµ tuyªn_GTC

u 7. Tìm phát biểu nào sau đây sai . Con lắc đơn dao động điều hòa, khi con lắc

 A. qua vị trí cân bằng thì động năng bằng cơ năng. B.  từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng dần.

 C.  ở vị trí biên thì động năng triệt tiêu. D.  từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì thế năng giảm dần

u 8. Dao động của con lắc đơn với lực cản môi trường không đáng kể

 A.  khi vật nặng ở vị trí biên, thế năng của con lắc bằng cơ năng (gốc thế năng ở vị trí cân bằng).

 B.  khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì lực căng dây và trọng lực tác dụng lên vật cân bằng nhau.

 C.  khi vật nặng đi từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì động năng tăng dần.

 D.  là dao động điều hòa.

u 9. Cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa bằng

 A.  thế năng của con lắc ở vị trí cân bằng.                  B. tổng động năng và thế năng của con lắc khi qua vị trí bất kỳ

 C.  động năng hay thế năng của con lắc ở vị trí bất kỳ.   D.  động năng của con lắc tại vị trí biên.

C©u 10. Con lắc lò xo và con lắc đơn treo trong thang máy,khi thang máy chuyển động có gia tốc thì lực kéo về ở con lắc lò xo

A. không đổi, con lắc đơn thay đổi.   B. không đổi, con lắc đơn không đổi.

C. thay đổi, con lắc đơn không đổi.   D. thay đổi, con lắc đơn thay đổi.

 

ii. ph©n lo¹i bµi tËp

Lo¹i 1. x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr­ng, lËp p­¬ng tr×nh con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ

- TÇn sè gãc :

- Chu kyø dao ®éng cña con l¾c ®¬n  : T = 2(s),kh«ng phô thuéc vµo khèi l­îng

- TÇn sè dao ®éng cña con l¾c ®¬n : (Hz)

- Chu kú con l¾c ®¬n khi thªm hoÆc bít chiÒu dµi

+ Con lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1, con lắc đơn chiều dài l2 có chu kỳ T2,

+ Con lắc đơn chiều dài l1 + l2 có chu kỳ T3 =>

+ Con lắc đơn chiều dài l1 - l2 (l1>l2) có chu kỳ T4. =>

- Ph­¬ng tr×nh dao ®éng : s = socos(t + )  hoÆc = 0 cos (t+) vôùi  o

+ t = 0 s  = 0 hay = 0 (VTCB) , v > 0 => = - /2

+ t = 0 s  = 0 hay = 0 (VTCB) , v < 0 => /2

+ t = 0 s  = so hay = o (VTCB) , v = 0 => = 0

+ t = 0 s  = -so hay = - o (VTCB) , v = 0 => =

-  Ph­¬ng tr×nh vËn tèc :

-  Ph­¬ng tr×nh gia tèc : a= s’’= -

- C«ng thøc ®éc lËp víi thêi gian : hay

- N¨ng l­îng con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ :

 

Câu 1. Một con lắc đơn dao động điều hòa có chiều dài 20cm. Tại t = 0, từ vị trí cân bằng truyền cho con lắc một vận tốc ban đầu 14cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Lấy g = 9,8m/s2

1. Tính chu kỳ, tần số của con lắc đơn

2. Viết phương trình dao động của con lắc.

3. Giá trị của vận tốc con lắc tại vị trí động năng bằng thế năng là bao nhiêu ?

 

Câu 2. Một con lắc đơn có m = 200g, g = 9,86 m/s2. Nó dao động với phương trình : rad

1. Tìm chiều dài và năng lượng dao động của con lắc.

2. Tính vận tốc của con lắc khi nó ở vị trí (rad)

3. Tìm thời gian nhỏ nhất để con lắc đi từ vị trí có động năng cực đại đến vị trí mà Wđ = 3Wt


C¸c chñ ®Ò vËt lý 12                                                                                                            biªn so¹n : ph¹m hµ tuyªn_GTC

u 3. Taïi moät nôi coù hai con laéc ñôn ñang dao ñoäng vôùi caùc bieân ñoä nhoû. Trong cuøng moät khoaûng thôøi gian , ngöôøi ta thaáy con laéc thöù nhaát thöïc hieän ñöôïc 4 dao ñoäng, con laéc thöù hai thöïc hieän ñöôïc 5 dao ñoäng. Toång chieàu daøi cuûa hai con laéc laø 164cm. Tính chieàu daøi cuûa moãi con laéc

 

u 4. Moät con laéc ñôn coù ñoä daøi , trong khoaûng thôøi gian noù thöïc hieän ñöôïc 6 dao ñoäng. Ngöôøi ta giaûm bôùt ñoä daøi cuûa noù ñi 16cm, cuõng trong khoaûng thôøi gian nhö tröôùc noù thöïc hieän ñöôïc 10 dao ñoäng. Tính chieàu daøi ban ñaàu cuûa con laéc

 

u 5. Con lắc đơn chiều dài 1,6m, dao động với biên độ góc 0,1 rad tại nơi có g= 10m/s2.Khi con lắc có góc lệch 0,05rad thì tốc độ của vật bằng :

A. 16cm/s                 B. 1,8cm/s            C. 32cm/s               D. 20cm/s 

u 6. Một con lắc đơn dài 1,21m có chu kì dao động là 2,2s. Nếu tăng thêm chiều dài của nó một đoạn 13cm thì tại đó chu kì dao động của con lắc là :

A. 2s                 B. 1,5s                C. 1,2s                  D. 2,4s

u 7. Hiệu chiều dài dây treo hai con lắc là 28cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc 1 thực hiện được 6 dao động thì con lắc 2 thực hiện được 8 dao động. Chiều dài dây treo của chúng lần lượt là:

A. 36cm; 64cm           B. 48cm; 76cm                 C. 64cm; 36cm            D. 76cm; 48cm

u 8. Tăng chiều dài con lắc đơn lên 3 lần, không thay đổi biên độ góc thì cơ năng :

A. tăng 3 lần                 B. tăng 9 lần                    C. không đổi                   D. tăng lần

u 9. Một con lắc đơn có chiều dài , dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc α0. Khi con lắc qua vị trí có ly độ góc α, chất điểm con lắc có vận tốc là v. Khi đó ta có biểu thức liên hệ

 A.   . B.  = α2 + . C.  α2 = - . D.  α2 = - gv2.

u 10. Con lắc đơn chiều dài 120cm, dao động  tại nơi có g= 10m/s2. Từ vị trí cân bằng cung cấp cho vật một vận tốc 2,62m/s theo phương ngang. Góc lệch lớn nhất con lắc đạt được:

A. 20                        B.30               C.45                        D. 60   

u 11. Con lắc đơn dao động tại nơi có g= 10m/s2, biên độ góc 0,1rad. Khi qua vị trí cân bằng, con lắc có vận tốc 50cm/s. Chiều dài dây treo bằng:

A. 3m                   B. 2,5m                        C. 2m                       D. 1,5m

u 12. Con lắc đơn dao động điều hoà với góc lệch cực đại α0= 0,05 rad, lấy g = 10 m/s2,chất điểm có khối lượng 200 g, chiều dài dây treo là 60 cm, gốc thế năng ở vị trí cân bằng thì cơ năng là

A. 25.10-4 J. B. 3.10-3 J. C. 15.10-4 J.  D. 10-3 J.

Câu 13. Phương trình dao động con lắc đơn có dạng: s= 10cos(5t - π/2)cm. Khối lượng con lắc m= 2kg lúc t= T/6 động năng của con lắc bằng:

A. 0,1875J             B. 0,125J                       C. 0,375J                       D. 0,0625J

Câu 14. Con lắc đơn dđđh với cơ năng W. Ở vị trí có li độ góc bằng ½ biên độ góc, con lắc có động năng là:

A W            B . W          C. W            D. W                

Câu 15. Con lắc đơn dao động với phương trình li độ góc = 0,16cos(2πt + π/3 )rad. Thời gian ngắn nhất để vật dao động từ vị trí có li độ góc 0,08 rad đến vị trí cao nhất là:

A. s             B . s            C. s                              D. s

Câu 16. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi 2, 45m, dao ®éng ë n¬i cã g = 9,8 m/s2. KÐo lÖch con l¾c 1 cung dµi 4 cm råi bu«ng nhÑ. Chän gèc täa ®é lµ VTCB, chän gèc thêi gian lµ lóc vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng lµ:

A.  s = 4cos ( + )   ( cm )    B.  s = 4cos (2t - )   ( cm )  

C.  s = 4cos (2t + )   ( cm )    D.  s = 4cos 2t    ( cm ) 

 

 

 


C¸c chñ ®Ò vËt lý 12                                                                                                            biªn so¹n : ph¹m hµ tuyªn_GTC

C©u 17. Mét con l¾c ®¬n t¹o bëi mét qu¶ cÇu kim lo¹i kÝch th­íc rÊt nhá , khèi l­îng m= 0,1kg  ®­îc treo cè ®Þnh t¹i mét ®iÓm  b»ng mét sîi d©y khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ , dµi 5m .KÐo con l¾c xa vÞ trÝ c©n b»ng 1 gãc 0= 90 vµ th¶ nhÑ, lÊy g=10m/s2 . Chän chiÒu d­¬ng lµ chiÒu kÐo con l¾c lóc ®Çu , gèc to¹ ®é  trïng VTCB , mèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt .LÊy

   1.  Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ :

A.                                                      B.      

C.                                                  D.

  2.  VËn tèc cña con l¾c t¹i thêi ®iÓm t = lµ :

A.                   B.                        C.                               D.

 

Lo¹i 2. x¸c ®Þnh vËn tèc vËt nÆng, lùc c¨ng d©y treo con l¾c ®¬n

 

- VËn tèc dµi cña con l¾c ®¬n :

+ T¹i vÞ trÝ c©n b»ng :

+  T¹i vÞ trÝ biªn : => v = 0

+ Khi

- Lùc c¨ng cña d©y treo con l¾c ®¬n

      + T¹i vÞ trÝ c©n b»ng :

      + T¹i vÞ trÝ biªn : =>

      + Khi

 

C©u 1. Một con lắc đơn có khối lượng m = 100g, chiều dài  1m dao động với biên độ góc450, lấy g = 10m/s2.

1. TÝnh vËn tèc cùc ®¹i cña vËt

2. Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch 300

 

u 2. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 100cm,vật có khối lượng m = 100g. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB một góc α0 với cosα0 = 0,892 rồi truyền cho nó vận tốc v = 30cm/s. Lấy g = 10m/s2.

1. Tính lực căng dây cực tiểu, cùc ®¹i của con lắc trong quá trình dao động

2. Hãy tính lực căng dây khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α với cosα = 0,9

 

u 3.  Con laéc ñôn goâàm m = 200g, dññh vôùi goùc leäch cöïc ñaïi 0 = 0,1rad , cho g= 10m/s2, giaù trò cuûa löïc caêng daây treo khi con laéc ôû bieân laø:

A. 0,995 N       B. 1,99 N  C. 2  N    D. 199 N

u 4. Con lắc đơn có trọng lượng 4N, chiều dài ℓ= 1,2m, dao động với cơ năng 0,6J. Khi qua vị trí cân bằng, lực căng dây có giá trị bằng:

A. 4,5N                  B. 5,0N             C. 5,5N                     D. 6,0N

u 5. Con lắc đơn chiều dài 1,6m, dao động với biên độ góc 600.Lấy g= 10m/s2. Vận tốc con lắc khi qua vị trí cân bằng là:

A. 1m/s                 B. 2m/s                    C. 3m/s                        D. 4m/s

 

Lo¹i 3. sù biÕn thiªn chu kú dao ®éng ®iÒu hoµ cña con l¾c

- Chu k× con l¾c ®¬n khi thay ®æi  nhiÖt ®é :

+ ë nhiÖt ®é t10C chu k× cña con l¾c lµ :


C¸c chñ ®Ò vËt lý 12                                                                                                            biªn so¹n : ph¹m hµ tuyªn_GTC

+ ë nhiÖt ®é t20C chu k× cña con l¾c lµ :

.=>

§Æt =>

* NhËn xÐt :

               + NÕu  -> con l¾c khi ë  nhiÖt ®é t2 ch¹y chËm h¬n con l¾c ë nhiÖt ®é t1­.

             + NÕu con l¾c ë nhiÖt ®é t2 ch¹y nhanh h¬n con l¾c khi ë nhiÖt ®é t1.

 

- Chu kú con l¾c ®¬n khi thay ®æi vÞ trÝ (thay ®æi ®é cao ) .

+ Chu k× con l¾c ®¬n t¹i mÆt ®Êt lµ :   víi

+ Chu k× con l¾c ®¬n ë ®é cao h  so víi mÆt ®Êt :  víi

Trong ®ã : R lµ b¸n kÝnh tr¸i ®Êt ; M lµ khèi l­îng tr¸i ®Êt , h lµ ®é cao cña vËt so víi mÆt ®Êt .

=>

+ §Æt (§é biÕn thiªn chu k×) (*) ViÕt  l¹i lµ :

* NhËn xÐt: VËy ë ®é cao h con l¾c ch¹y chËm h¬n ë mÆt ®Êt

 

- Chu k× cña con l¾c ®¬n khi cã thªm lùc phô t¸c  dông .

+ => chï k× dao ®éng míi lµ

-> Khi (cùng hướng) thì   khi đó chu kỳ giảm

-> Khi (ngược hướng) thì khi đó: chu kỳ tăng

-> Khi (vuông góc) thì khi đó: chu kỳ giảm

+ c¸c lùc phô th­êng gÆp lµ :

-> Lùc ®iÖn tr­êng : ( ).=>

-> Lùc qu¸n tÝnh : ( lµ gia tèc cña vËt , )

 

- Sù nhanh chËm cña ®ång hå qu¶ l¾c :

+ NhiÖt ®é t¨ng, chu l× t¨ng => ®ång hå ch¹y chËm h¬n vµ ng­îc l¹i ; lªn cao chu k× gi¶m => ®ång hå ch¹y nhanh h¬n

=> thêi gian ch¹u sai

+  Khi đưa lên độ cao h con lắc dao động chậm trong một ngày là:


C¸c chñ ®Ò vËt lý 12                                                                                                            biªn so¹n : ph¹m hµ tuyªn_GTC

+ Thời gian chạy nhanh chậm khi nhiệt độ thay đổi trong một ngày đêm là:

+  §ång hå ch¹y ®óng khi  0

 

Câu 1. Một con lắc đơn có chu kỳ dao động T1 = 2 s ở nhiệt độ 15ºC. Cho biết hệ số nở dài của chất dùng làm dây treo con lắc là = 5.10-5 K-1.

1. Hãy tính chu kỳ dao động của con lắc khi nhiệt độ là 35ºC ?

2. T×m thêi gian nhanh (chËm) cña ® con lắc đơn sau mét ngµy ®ªm .

 

C©u 2. Mét con l¾c ®ång hå cã chu k× T0=1s ë mÆt ®Êt vµ nhiÖt ®é ë ®ã lµ t1= 200C . Cho hÖ sè në dµi .

1. TÝnh chu kú cña con l¾c ®¬n khi ®­a nã lªn ®é cao  640m

2. T×m thêi gian nhanh (chËm) cña ®ång hå khi ®­a lªn ®Ønh nói cao 4800m , sau mét ngµy ®ªm .

3. H·y t×m nhiÖt  ®é ë ®Ønh nói ®Ó ång hå vÉn ch¹y ®óng.

 

Câu 3. Một con lắc đơn có quả cầu khối lượng m = 100 g mang điện tích 2.10-6 C, ,chiÒu dµi d©y treo lµ 100cm dao động điều hòa trong vùng điện trường đều E = 105 V/m và gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Tính chu kỳ dao động của con lắc khi véctơ cường độ điện trường :

1.Có phương nằm ngang.

2.Có chiều thẳng đứng hướng xuống.

3.Có chiều thẳng đứng hướng lªn

 

Câu 4. Mét con l¾c ®¬n treo trªn trÇn mét thang m¸y lÊy g = 10 m/s2, ,chiÒu dµi d©y treo lµ 100cm .TÝnh chu k× dao ®éng cña con l¾c khi:

1. Thang m¸y chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.

2. Thang m¸y chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu h­íng lªn víi gia tèc  4 m/s2.

3.  Thang m¸y chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu h­íng lªn víi gia tèc  4 m/s2.

 

u 5.  Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = 1m treo trªn 1 toa tÇu, gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. TÝnh chu k× cña con l¾c vµ gãc lÖch cña d©y treo con l¾c t¹i VTCB trong c¸c tr­êng hîp:

1. Toa tÇu chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.

2. Toa tÇu chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 5 m/s2

 

u 6.  Ng­êi ta ®­a  mét ®ång hå qu¶ l¾c tõ mÆt ®Êt lªn ®é cao h=5km .B¸n kÝnh Tr¸i §Êt lµ R= 6400km. Mçi ngµy ®ªm ®ång hå ®ã ch¹y chËm :

A .67,5 s                        B.76,5s                         C.6,75s                                   D.7,65s

u 7.  Mét con l¾c ®¬n ®Õm gi©y ch¹y ®óng khi nhiÖt ®é lµ 200C .BiÕt hÖ sè në dµi cña d©y lµ . ë nhiÖt ®é 800C trong mét ngµy ®ªm con l¾c :

A. ®Õm chËm 47s             B. ®Õm nhanh 74s          C.®Õm nhanh 4,7s         D.§Õm chËm 7,4s

u 8.  Mét ®ång hå qu¶ l¾c cã qu¶ l¾c xemn nh­ con l¾c ®¬n . HÖ sè në dµi ë cña d©y trªo lµ : .NhiÖt ®é ë mÆt ®Êt lµ t0=300C .Khi lªn cao h=1,5km thÊy mçi tuÇn ®ång hå nhanh 119s .Hái nhiÖt ®é th ë trªn ®é cao ®ã.Xem Tr¸i §Êt h×nh cÇu b¸n kÝnh R= 6400km.

    A. 8,60C                       B.2,30C                            C.1,30C                   D.4,90

u 9.  Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại mặt đất. Đưa đồng hồ lên độ cao h = 0,64 km. Coi nhiệt độ hai nơi này bằng nhau và lấy bán kính trái đất là R = 6400 km.Mỗi  giờ đồng hồ chạy

A.nhanh 8,64 s  B.nhanh 0,36 s   C.chậm 8,64 s   D.chậm 0,36 s.

u 10.  Một con lắc đơn dao động đúng tại mặt đất ở nhiệt độ 300C, dây treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài 2.10-5K-1, bán kính trái đất 6400km. Khi nhiệt đưa con lắc lên độ cao h ở đó nhiệt độ là 200C để con lắc dao động đúng thì h là:

A. 6,4km.   B. 640m.    C. 64km.    D. 64m.

u 11.  Một con lăc đơn có chu kì dao động với biên độ góc nhỏ To = 1,5s. Treo con lắc vào trần một chiếc xe đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang thì khi ở VTCB dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc 300 . chu kì dao động của con lắc trong xe là:

A. 2,12s   B. 1,61s     C. 1,4s     D. 1,06s

u 12.  Một con lăc đơn có vật nặng m = 80g, đặt trong môi điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn E = 4800V/m. Khi chưa tích điện cho quả nặng,chu kì dao động của con lắc với biên độ góc nhỏ là To =2s, tại nơi có g = 10m/s2. Tích cho quả nặng điện q = 6.105 C thì chu kì dao động của nó bằng:

A. 1,6s    B. 1,72s     C. 2,5s     D. 2,33s

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Con-lac-don.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)