giáo án bài thơ đi bữa mẫu giáo nhỡ

giáo án Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8w7nzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2/10/2014 8:48:16 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi cấp TRƯỜNG Năm học 2013-2014 Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ điểm : ngành nghề Đề tài: Đi bừa Độ tuổi: Mẫu giáo Người dạy : Phan Thị Thuý Minh =MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * K,xem chi tiết và tải về giáo án giáo án bài thơ đi bữa mẫu giáo nhỡ, Giáo Án Ngữ Văn , Giáo án điện tử giáo án bài thơ đi bữa mẫu giáo nhỡ, doc, 1 trang, 0.10 M, Ngữ văn chia sẽ bởi minh phan thi thuy đã có 2 download

LINK DOWNLOAD

giao-an-bai-tho-di-bua-mau-giao-nho.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi cấp TRƯỜNG
Năm học 2013-2014
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Chủ điểm : ngành nghề
Đề tài: Đi bừa
Độ tuổi: Mẫu giáo
Người dạy : Phan Thị Thuý Minh
=MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ: Đi bừa,của tác giả Hoàng Dân
- Trẻ đọc thuộc thơ, hiểu nội dung bài thơ: Mỗi buổi sáng mẹ dắt trâu đi bừa để làm ra lúa ngô, khoai , sắn , quả ngọt rau tươi cho mọi người...
- Hiểu từ: "Bừa đát tơi thành luống " có nghĩa là bừa cho đất nhỏ tơi ra để trồng ngô khoai , sắn...
* Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng đọc thơ diễn cảm, đọc rõ lời , đọc to- nhỏ, đọc nối tiếp theo tay cô chỉ huy
- Luyện kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ câu.
* Giáo dục:
- Giáo dục trẻ biết ơn mẹ và những bác nông dân đã rất vất vả để làm ra lúa ngô khoai sắn cho chúng ta ăn, biết bảo vệ môi trường không vứt rác bừa bãi và hứng thú với giờ học.
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ nội dung bài thơ.
- Hình ảnh minh họa trên màn hình vi tính cho trẻ chơi trò chơi
- Đĩa ghi bài hát: Đưa cơm cho mẹ đi cày, Cháu xem cày máy .
III. CÁCH TIẾN HÀNH:
Hoạt động của cô
Dự kiến hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1. ổn định tổ chức giới thiệu bài:
Cho trẻ ngồi quây quần bên cô
Cho trẻ chơi trò chơi: Thử tài bé yêu
(Nhìn xem )2 Các con cùng hướng lên màn hình xem cô có hình gì đây nào?
( Hình vuông , hình chữ nhật , hình tròn , hình tam giác
- Bây giờ chúng mình cùng khám phá một số hình ảnh sau những ô cửa mang hình này nhé.
Bây giờ cô chia thành 3 đội : mỗi đội cử cho cô 1 ban đại diện lắc chuông dành quyền trả lời xem sau những ô cửa hình này có những bức tranh gì nhé !
Bây giờ cô sẽ mở ô cửa hình vuông các con đoán xem đây là hình ảnh gì ?
Còn 3 hình nữa Đội nào lắc xắc xô trước sẽ dành quyền mở hình nhé .
Trẻ lần lượt dành quyền mở các ô cửa
Trẻ gọi tên và nhận xét các hình ảnh sau mỗi ô cửa
-Cô động viên và tuyên dương trẻ.
-Bạn nào có nhận xét gì về những bức tranh này?
Đây hình trong dung .
Các con ạ đó là những hình ảnh trong bài
thơ " Đi bừa " của tác giả Hoàng Dân . Mẹ rất là vất vả mới làm ra được ngô , khoai , sắn Vậy các con có thương mẹ không?
Thương mẹ thì hôm nay chúng mình sẽ thi nhau đọc thuộc và đọc diễn cảm bài thơ này để về đọc cho mẹ nghe nha mẹ cũng rất thích bài thơ này đấy
-* Hoạt động 2. Cô đọc thơ
- Lần 1 :Cô đọc diễn cảm bài thơ.
- Lần 2 cô đọc kết hợp tranh minh hoạ
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh hoạ.
Để bài thơ thêm sinh động hơn bây giờ cô mời các con vừa lắng nghe cô đọc vừa chú ý lên màn hình xem
Lần 3 Đọc trích dẫn- Đàm thoại làm rõ ý giảng nội dung , giảng từ khó
Cô vừa đọc bài thơ gì?
Bài thơ "Đi bừa" của tác giả nào?
Bài thơ nói về ai?
Sáng nay mẹ dậy sớm để làm gì?
Trích : " Sáng nay mẹ dậy sớm
Dắt trâu đen đi bừa
Mẹ không quản sớm trưa
Bừa đất tơi thành luống"
Cung cấp từ mới " Bừa đất tơi thành luống " có nghĩa là bừa cho đất nhỏ tơi rồi làm thành luống .
Mẹ bừa tơi thành luống để làm gì?
Trích: Để trồng ngô, khoai ,sắn
Trồng quả ngọt, rau tươi
Mẹ trồng ngô, khoai, sắn , quả ngọt rau tươi để làm gì
Mẹ không chỉ trồng ngô khoai sắn , trồng

Gi¸o ¸nthi gi¸o viªn d¹y giái cÊp TRƯỜNG

N¨m häc 2013-2014

 

LÜnh vùc ph¸t triÓn ngôn ngữ

Chñ ®iÓm : ngành nghề

§Ò tµi: Đi bừa 

§é tuæi:           MÉu gi¸o nh

Người dạy : Phan Th Thuý Minh

=MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

* Kiến thức:

- TrÎ nhí tªn bµi th¬:  Đi bừa,của tác giả Hoàng Dân

- Trẻ đọc thuộc thơ, hiÓu néi dung bµi th¬: Mçi buæi s¸ng mÑ d¾t tr©u ®i bõa ®Ó lµm ra lóa  ng«, khoai , s¾n , qu¶ ngät rau t­¬i cho mäi ng­êi...

HiÓu tõ: "Bõa ®¸t t¬i thµnh luèng " cã nghÜa lµ bõa cho ®Êt nhá t¬i ra ®Ó trång ng« khoai , s¾n...

 * Kỹ năng:

- Luyện kỹ năng đọc thơ diễn cảm, đọc rõ lời , đọc to- nh, đọc nối tiếp  theo tay cô ch huy

- Luyện kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ câu.

* Giáo dục:  

- Giáo dục trÎ biÕt ¬n mÑ vµ nh÷ng b¸c n«ng d©n ®· rÊt vÊt v¶ ®Ó lµm ra  lóa ng« khoai s¾n cho chóng ta ¨n, biết bảo vệ môi trường không vứt rác bừa bãi và hứng thú với giờ học.

II. CHUẨN BỊ:

- Tranh minh hoạ nội dung bài thơ.

- Hình ảnh minh họa trên màn hình  vi tÝnh cho trÎ ch¬i trß ch¬i

- §Üa ghi bµi h¸t:   §­a c¬m cho mÑ ®i cµy, Ch¸u xem cµy m¸y .

III. CÁCH TIẾN HÀNH:

Hoạt động của cô

Dự kiến hoạt động của trẻ

* Ho¹t ®éng 1. æn ®Þnh tæ chøc giíi thiÖu bµi:

Cho trÎ ngåi qu©y quÇn bªn c«

-         Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: Thử tài yêu

(Nhìn xem )2 Các con cùng hướng lên màn hình xem cô có hình gì đây nào?

( Hình vuông , hình chữ nhật , hình tròn , hình tam giác

- B©y giê chúng mình cïng kh¸m ph¸ một số hình ảnh sau những ô  cửa mang hình này nhé.

B©y giê c« chia thµnh 3 ®éi :  mçi ®éi cö cho c« 1  ban ®¹i diÖn l¾c chu«ng dµnh quyÒn tr¶ lêi xem đằng sau những ô cửa hình này những bức tranh gì nhé !

Bây giờ cô sẽ mở ô cửa hình vuông các con đoán xem đây là hình ảnh gì ?

 Còn 3 hình nữa  §éi nµo l¾c x¾c x« tr­íc sÏ dµnh quyÒn mở hình nhÐ .

Trẻ lần lượt dành quyền mở các ô cửa

Trẻ gọi  tên và nhận xét các hình ảnh sau mỗi ô cửa

-C« ®éng viªn vµ tuyªn d­¬ng trÎ.

-B¹n nµo cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng bøc tranh nµy?

Đây là nhng hình nh c trong ni dung bài thơ nào.

Các con ạ đó là những hình ảnh trong bài

thơ " §i bõa " của tác giả Hoàng Dân . Mẹ rất là vất vả mới làm ra được  ngô , khoai , sắn Vậy các con có thương mẹ không?

Thương mẹ thì hôm nay chúng mình sẽ thi nhau đọc thuộc và đọc diễn cảm bài thơ này để về đọc cho mẹ nghe nha mẹ cũng rất thích bài thơ này đấy

-* Ho¹t ®éng 2. C« ®äc th¬

- LÇn 1 :C« ®äc diÔn c¶m  bµi th¬.

- Lần 2 cô đọc kết hợp tranh minh ho

- C« ®äc lÇn 2 kÕt hîp tranh minh ho¹.

Đ bài thơ thêm sinh động hơn bây gi cô mời các con vừa lắng nghe cô đọc vừa chú ý lên màn hình xem

 Lần 3 Đọc trích dẫn- §µm tho¹i                                                                                          làm rõ ý giảng nội dung , giảng từ khó

Cô vừa đọc bài thơ gì?

Bài thơ "Đi bừa" của tác giả nào?

Bài thơ nói về ai?

Sáng nay mẹ dậy sớm để làm gì?

Trích : " Sáng nay mẹ dậy sớm

               Dắt trâu đen đi bừa

               Mẹ không quản sớm trưa

               Bừa đất tơi thành luống"

 

Cung cấp từ mới " Bừa đất tơi thành luống " có nghĩa là bừa cho đất nhỏ tơi rồi làm thành luống .

Mẹ bừa tơi thành luống để làm gì?

Trích:   Để trồng ngô, khoai ,sắn

             Trồng quả ngọt, rau tươi

Mẹ trồng ngô, khoai, sắn , quả ngọt rau tươi để làm gì

Mẹ không chỉ trồng ngô khoai sắn , trồng quả ngọt rau tươi để làm thức ăn cho mọi người mà còn làm cho môi trường xanh sạch đẹp nữa đấy

Trích : " Cho thức ăn mọi người

               Giữ môi trường xanh sạch

Sáng mai mẹ lại làm gì

Trích :               Sáng mai mẹ lại dăt

                         Chú trâu đen đi bừa "

Giảng nội dung và giáo dục trẻ: Các con ạ nội dung bài thơ rất là hay .Chú Hoàng Dân đã nói lên nỗi vất vả của mẹ mỗi buổi sáng mẹ phải dắt trâu đen đi bừa để cho đất tơi thành luống mới trồng được ngô , khoai sắn mẹ đã làm ra được rất nhiều lương thực như ngô , khoai ,sắn là nhóm lương thực giàu chất tinh bột mà chúng ta ăn hàng ngày , ngoài ra mẹ còn làm ra nhiều quả ngọt rau tươi là nhóm thức ăn giàu chất vi ta min làm tăng thêm sức  khoẻ cho mọi người

Tuy vất vả để làm ra thức ăn cho mọi người nhưng khi mẹ và các cô bác nông dân đi bón phân bón đạm hay phun thuốc mẹ luôn nhớ bỏ rác vào chỗ quy định để giữ môi trường được xanh sạch không làm ô nhiễm môi trường  .

Các con phải luôn biết ơn mẹ và những cô bác nông dân đã rất vất vả để làm ra thức ăn cho mọi người . Các con phải biết chung tay để bảo vệ môi trường như khi chơi thấy lá rơi trên sân thì chúng mình nhặt bỏ vào thùng rác và biết chăm sóc cây trồng để cho cây trồng được tốt tươi.

Giữ môi trường xanh sạch chúng ta phải làm gì ?

m máy Cho trẻ hát bài " Đưa cơm cho mẹ đi cày" và đi về chỗ ngồi theo hình chữ U

 Hoạt động 3: Dạy trẻ trẻ đọc thơ

Để thể hiện lòng biết ơn  của mình đối với  mẹ hôm nay lớp mình sẽ đọc thuộc đọc diễn cảm bài thơ " Đi bừa  " của tác giả Hoàng Dân nhé

- Cả lớp đọc bài thơ 2-3  lần

- Lần 2, lần 3 đọc theo tiết tấu to nhỏ ( Khi c« gi¬ tay cao c¸c con ®äc to, Khi c« gi¬ tay thÊp c¸c con ®äc nhá ) ( Cô chú ý sửa sai)

Các con vừa đọc bài thơ gì?

Bài thơ " Đi bừa của tác giả nào?

Bây giờ chúng mình sẽ thi nhau đọc luân phiên để xem tổ nào chú ý hơn và học giỏi hơn nhé.

Khi cô đưa tay về phía nào thì tổ đó đứng dậy đọc to rõ lời.

- Tổ đọc luân phiên, đọc nối tiếp từng đoạn 3 lần

- Nhóm đọc. (2-3 nhóm) ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

-C¸ nh©n ®äc th¬ diễn cảm ( 1-2 cá nhân đọc)

- C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×?

Bài thơ "  Đi bừa " của tác giả nào?

Củng cố : Cho cả lớp đọc lần nữa.

* KÕt thóc: C¶ líp h¸t bài : "Lớn lên cháu lái máy cày" và đi ra ngoài

 

 

- TrÎ ngåi quanh c« vµ l¾ng nghe c« h­íng dÉn 

  (Xem gì)2   

- Tr¶ lêi.                                                      

 

- L¾ng nghe.

 

 

 

 

 

-  Tr¶ lêi.

 

- L¾ng nghe

 

TrÎ gọi tên hình ảnh võa më sau mối ô cửa

 

Trẻ nhận xét

 

 

2-3 trẻ nêu ý kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Trẻ nghe cô đọc thơ

Trẻ lắng nghe kết hợp xem tranh minh họa

 

 

 

 

 

 

Bài thơ" Đi bừa" của tác giả Hoàng Dân

Về mẹ

Dắt trâu đen đi bừa

 

 

Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

Để trồng ngô khoai sắn

Trồng qu ngọt rau tươi

 

 

Làm thức ăn cho mọi người

 

 

 

Trẻ lắng nghe

 

 

Dắt trâu đen đi bừa

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không vứt rác bừa bãi

 

- TrÎ nghe hát và đi vÒ ngåi ghÕ

 

 

 

 

 

 

C lớp cùng đọc 2 lần

C lớp đọc theo tiết tấu to nh  2-3 lần 

 

Đi bừa

Hoàng Dân

 

 

 

 

 

TrÎ ®äc nèi tiÕp theo tæ 

Trẻ chú ý đọc thơ

2-3 nhóm

 

1-2 tr lên đọc

 

Trẻ trả lời

 

Trẻ hát và đi ra ngoài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ho¹t ®éng 1. æn ®Þnh tæ chøc giíi thiÖu bµi:

Cho trÎ ngåi qu©y quÇn bªn c«

-         Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: Thử tài của bé

(Nhìn xem )2 Các con cùng hướng lên màn hình xem cô có hình gì đây nào?

( Hình vuông , hình ch nhật , hình tròn , hình tam giác

- B©y giê chúng mình cïng kh¸m ph¸ một số hình ảnh sau những ô  cửa mang hình này nhé.

B©y giê c« chia thµnh 3 ®éi :  mçi ®éi cö cho c« 1  ban ®¹i diÖn l¾c chu«ng dµnh quyÒn tr¶ lêi xem đằng sau những ô cửa hình này những bức tranh gì nhé !

Bây giờ cô sẽ mở ô cửa hình vuông các con đoán xem đây là hình ảnh gì ?

 Còn 3 hình nữa  §éi nµo l¾c x¾c x« tr­íc sÏ dµnh quyÒn tr¶ lêi nhÐ .

Trẻ lần lượt dành quyền mở các ô cửa

Trẻ gọi  tên và nhận xét các hình ảnh sau mỗi ô cửa

-C« ®éng viªn vµ tuyªn d­¬ng trÎ.

-B¹n nµo cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng bøc tranh nµy?

Đây là nhng hình nh c trong ni dung bài thơ nào.

Tình huống1: Tr tr lời trùng với giáo án của cô

Đúng rồi đó là những hình ảnh trong bài

thơ " §i bõa " của tác gi Hoàng Dân . Mẹ rất là vất vả mới làm ra được  ngô , khoai , sắn Vậy các con có thương mẹ không?

Thương mẹ thì hôm nay chúng mình s thi nhau đọc thuộc và đọc diễn cảm bài thơ này nhé.

Tình huống 2: Nếu tr tr lời không trùng với giáo án của cô .Cô khen động viên tr và nói  Cô nói có rất nhiều bài thơ nói về sự vất vả của mẹ để làm ra ngô khoai sắn  nhưng cô muốn giới thiệu với các con một bài thơ rất hay  nói v  nỗi vất vả của mẹ đó là bài thơ " Đi bừa" của tác gi Hoàng Dân mà hôm nay cô s dạy các con đấy.

-* Ho¹t ®éng 2. C« ®äc th¬

 - LÇn 1 :C« ®äc diÔn c¶m  bµi th¬.

-Cho trẻ hát bài " Đưa cơm cho mẹ đi cày" và đi về chỗ ngồi theo hình chữ U

- C« ®äc lÇn 2 kÕt hîp tranh minh ho¹.

Đọc trích dẫn- §µm tho¹i                                                                                          làm rõ ý giảng nội dung , giảng từ khó

Cô vừa đọc bài thơ gì?

Bài thơ "Đi bừa" của tác giả nào?

Bài thơ nói về ai?

Sáng nay mẹ dậy sớm để làm gì?

Trích : " Sáng nay mẹ dậy sớm

               Dắt trâu đen đi bừa

               Mẹ không quản sớm trưa

               Bừa đất tơi thành luống"

 

Cung cấp từ mới " Bừa đất tơi thành luống " có nghĩa là bừa cho đất nhỏ tơi .

Mẹ bừa tơi thành luống để làm gì?

Trích:   Để trồng ngô, khoai ,sắn

              Trồng quả ngọt, rau tươi

Mẹ trồng ngô, khoai, sắn , quả ngọt rau tươi để làm gì

Mẹ không chỉ trồng ngô khoai sắn , trồng quả ngọt rau tươi để làm thức ăn cho mọi người mà còn làm cho môi trường xanh sạch đẹp nữa đấy

Trích : " Cho thức ăn mọi người

               Giữ môi trường xanh sạch

Sáng mai mẹ lại làm gì

Trích :               Sáng mai mẹ lại dăt

                         Chú trâu đen đi bừa "

Giảng nội dung và giáo dục trẻ: Các con ạ nội dung bài thơ rất là hay .Chú Hoàng Dân đã nói lên nỗi vất vả của mẹ mỗi buổi sáng mẹ phải dắt trâu đen đi bừa để cho đất tơi thành luống mới trồng được ngô , khoai sắn mẹ đã làm ra được rất nhiều lương thực như ngô , khoai ,sắn là nhóm lương thực giàu chất tinh bột mà chúng ta ăn hàng ngày , ngoài ra mẹ còn làm ra nhiều quả ngọt rau tươi là nhóm thức ăn giàu chất vi ta min làm tăng thêm sức  khoẻ cho mọi người

Tuy vất vả để làm ra thức ăn cho mọi người nhưng khi mẹ  và các cô bác nông dân đi bón phân bón đạm hay phun thuốc mẹ luôn nhớ bỏ rác vào chỗ quy định để  giữ môi trường được xanh sạch đấy .

Các con phải luôn biết ơn mẹ và những cô bác  nông dân đã rất vất vả để làm ra thức ăn cho mọi người . Các con phải biết  chung tay để bảo vệ môi trường xanh sạch để cho cây trồng được tốt tươi.

Giữ môi trường xanh sạch chúng ta phải làm gì ?

 Hoạt động 3: Dạy trẻ trẻ đọc thơ

Để thể hiện lòng biết ơn  của mình đối với  mẹ hôm nay lớp mình sẽ đọc thuộc đọc diễn cảm bài thơ " Đi bừa  " của tác giả Hoàng Dân nhé

- Cả lớp đọc bài thơ 3  lần

- Lần 2, lần 3  đọc theo tiết tấu to nhỏ ( Khi c« gi¬ tay cao c¸c con ®äc to, Khi c« gi¬ t©y thÊp c¸c con ®äc nhá ) ( Cô chú ý sửa sai)

Các con vừa đọc bài thơ gì?

Bài thơ " Đi bừa của tác giả nào?

Bây giờ chúng mình sẽ thi nhau đọc luân phiên để xem tổ nào chú ý hơn và học giỏi hơn nhé.

Khi cô đưa tay về phía nào thì tổ đó đứng dậy đọc to rõ lời.

- Tổ đọc luân phiên, đọc nối tiếp từng đoạn 3 lần

- Nhóm đọc. (2-3 nhóm) ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

-C¸ nh©n ®äc th¬ diễn cảm ( 1-2 cá nhân đọc)

- C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×?

Bài thơ "  Đi bừa " của tác gi nào?

Củng cố : Cho cả lớp đọc lần nữa.

* KÕt thóc: C¶ líp h¸t bài : "Lớn lên cháu lái máy cày" và đi ra ngoài

 

 

- TrÎ ngåi quanh c« vµ l¾ng nghe c« h­íng dÉn 

  (Xem gì)2   

- Tr¶ lêi.                                                      

 

 

 

- L¾ng nghe.

 

 

 

- Tr¶ lêi.

 

 

- L¾ng nghe

 

 

 

 

 

TrÎ gọi tên hình ảnh võa më sau mối ô cửa

 

 

 

 

Trẻ nhận xét

 

 

 

2-3 trẻ nêu ý kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Trẻ nghe cô đọc thơ

 

- TrÎ nghe hát và đi vÒ ngåi ghÕ

 

Trẻ lắng nghe kết hợp xem tranh minh họa

Bài thơ" Đi bừa" của tác giả Hoàng Dân

Về mẹ

Dắt trâu đen đi bừa

 

 

Trẻ lắng nghe

 

Trẻ lắng nghe

 

Trẻ trả lời

 

 

Làm thức ăn cho mọi người

 

 

Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không vứt rác bừa bãi

 

 

 

 

 

TrÎ ®äc th¬ theo tiÕt tÊu to nhá

 

 

 

Trẻ trẻ lời

 

Không vứt rác bừa bãi

 

 

TrÎ ®äc nèi tiÕp theo tæ 

 

 

 

 

Trẻ chú ý đọc thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ trả lời

 

Trẻ hát và đi ra ngoài.

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về giáo án bài thơ đi bữa mẫu giáo nhỡ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU