Giáo án Đại số 7 đầy đủ

giáo án Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1809       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
cylpuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/12/2009 4:47:11 PM
Loại file
doc
Dung lượng
4.33 M
Lần xem
1
Lần tải
1809
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết : 1 Ngày soạn:………….. Ngày dạy:…………..  Tập q các số hữu tỉ A. Mục tiêu: - Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bước đầu nhận biết đư,xem chi tiết và tải về giáo án Giáo án Đại số 7 đầy đủ, Giáo Án Đại Số 7 , Giáo án điện tử Giáo án Đại số 7 đầy đủ, doc, 1 trang, 4.33 M, Đại số 7 chia sẽ bởi Thu Đỗ Thị Hoài đã có 1809 download

LINK DOWNLOAD

Giao-an-Dai-so-7-day-du.doc[4.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết : 1
Ngày soạn:………….. Ngày dạy:…………..

Tập q các số hữu tỉ
A. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q.
- Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ.
B. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : bảng phụ, thước chia khoảng.
2. Học sinh : thước chi khoảng.
C. Hoạt động dạy học:
I.ổn định lớp (1`)
II. Kiểm tra bài cũ:(4`)
Tìm các tử mẫu của các phân số còn thiếu:(4học sinh )
a) c)
) d)
III. Bài mới:
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
Ghi bảng

GV: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó là số hữu tỉ
? Các số 3; -0,5; 0; 2có là hữu tỉ không.
? số hữu tỉ viết dạng TQ như thế nào .
- Cho học sinh làm ?1;
? 2.
? Quan hệ N, Z, Q như thế nào .
- Cho học sinh làm BT1(7)
- y/c làm ?3
GV: Tương tự số nguyên ta cũng biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số
(GV nêu các bước)
-các bước trên bảng phụ
*Nhấn mạnh phải đưa phân số về mẫu số dương.
- y/c HS biểu diễntrên trục số.
- GV treo bảng phụ nd:BT2(SBT-3)
-Y/c làm ?4
? Cách so sánh 2 số hữu tỉ.
-VD cho học sinh đọc SGK
? Thế nào là số hữu tỉ âm, dương.
- Y/c học sinh làm ?5

-là các số hữu tỉ
- viết dạng phân số
- HS viết được các số ra dạng phân số
- HS: N Z

       TiÕt :    1

Ngµy so¹n:…………..            Ngµy d¹y:…………..               

TËp q c¸c sè h÷u tØ

A. Môc tiªu:

- Häc sinh hiÓu ®­îc kh¸i niÖm sè h÷u tØ, c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, so  s¸nh sè h÷u tØ. b­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè: N Z Q.

- BiÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, biÕt so s¸nh sè h÷u tØ.

B. ChuÈn bÞ :

1.  Gi¸o viªn : b¶ng phô, th­íc chia kho¶ng.

2. Häc sinh : th­íc chi kho¶ng.

C. Ho¹t ®éng d¹y häc:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:(4')

T×m c¸c tö mÉu cña c¸c ph©n sè cßn thiÕu:(4häc sinh )

a)                      c)

b)                      d)

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

GV: C¸c ph©n sè b»ng nhau lµ c¸c c¸ch viÕt kh¸c nhau cña cïng mét sè, sè ®ã lµ sè h÷u tØ

? C¸c sè 3; -0,5; 0; 2 cã lµ h÷u tØ kh«ng.

? sè h÷u tØ viÕt d¹ng TQ nh­ thÕ nµo .

- Cho häc sinh lµm ?1;

? 2.

 

? Quan hÖ N, Z, Q nh­ thÕ nµo .

- Cho häc sinh lµm BT1(7)

- y/c lµm ?3

 

GV: T­¬ng tù sè nguyªn ta còng biÓu diÔn ®­îc sè h÷u tØ trªn trôc sè

(GV nªu c¸c b­íc)

-c¸c b­íc trªn b¶ng phô

 

 

 

 

*NhÊn m¹nh ph¶i ®­a ph©n sè vÒ mÉu sè d­¬ng.

- y/c HS biÓu diÔn trªn trôc sè.

- GV treo b¶ng phô nd:BT2(SBT-3)

 

 

-Y/c lµm ?4

? C¸ch so s¸nh 2 sè h÷u tØ.

-VD cho häc sinh ®äc SGK

? ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ ©m, d­¬ng.

- Y/c häc sinh lµm ?5

 

 

 

 

 

 

-lµ c¸c sè h÷u tØ

 

- viÕt d¹ng ph©n sè

 

- HS viÕt ®­îc c¸c sè ra d¹ng ph©n sè

 

- HS: N Z Q

 

 

 

-HS quan s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS ®æi

-HS tiÕn hµnh biÓu diÔn

 

- HS tiÕn hµnh lµm BT2

 

 

- ViÕt d¹ng ph©n sè

 

 

 

- dùa vµo SGK häc sinh tr¶ lêi

1. Sè h÷u tØ :(10')

VD:

a) C¸c sè 3; -0,5; 0; 2 lµ c¸c sè h÷u tØ .

b) Sè h÷u tØ ®­îc viÕt d­íi d¹ng (a, b)

c) KÝ hiÖu tËp hîp sè h÷u tØ lµ Q.

 

 

 

 

 

 

2. BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè:

* VD: BiÓu diÔn trªn trôc sè

B1: Chia ®o¹n th¼ng ®v ra 4, lÊy 1 ®o¹n lµm ®v míi, nã b»ng ®v cò

B2: Sè n»m ë bªn ph¶i 0, c¸ch 0 lµ 5 ®v míi.

VD2:BiÓu diÔn trªn trôc sè.

Ta cã:

 

 

2. So s¸nh hai sè h÷u tØ:(10')

 

a) VD: S2 -0,6 vµ

gi¶i (SGK)

b) C¸ch so s¸nh:

ViÕt c¸c sè h÷u tØ vÒ cïng mÉu d­¬ng

 

 

IV. Cñng cè:

1. D¹ng ph©n sè

2. C¸ch biÓu diÔn

3. C¸ch so s¸nh

- Y/c häc sinh lµm BT2(7), HS  tù lµm, a) h­íng dÉn rót gän ph©n sè .

- Y/c häc sinh lµm BT3(7): + §­a vÒ mÉu d­¬ng

                                             + Quy ®ång

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

 

- Lµm BT; 1; 2; 3; 4; 8 (tr8-SBT)

- HD : BT8: a)

                 d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :    2

Ngµy so¹n:…………..          Ngµy d¹y:…………..               

céng, trõ sè h÷u tØ

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n½m v÷ng quy t¾c céng trõ sè h÷u tØ , hiÓu quy t¾c chuyÓn vÕ trong tËp sè h÷u tØ .

- Cã kü n¨ng lµm phÐp tÝnh céng trõ sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng

- Cã kü n¨ng ¸p dông quy t¾c chuyÓn vÕ.

B. ChuÈn bÞ :

1.  Gi¸o viªn : b¶ng phô.

2. Häc sinh :

C. Ho¹t ®éng d¹y häc:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:(4')

Häc sinh 1: Nªu quy t¾c céng trõ ph©n sè häc ë líp 6(cïng mÉu)?

Häc sinh 2: Nªu quy t¾c céng trõ ph©n sè kh«ng cïng mÉu?

Häc sinh 3: Ph¸t biÓu quy t¾c chuyÓn vÕ?

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

BT: x=- 0,5, y =

TÝnh x + y; x - y

- Gi¸o viªn chèt:

. ViÕt sè h÷u tØ vÒ PS cïng mÉu d­¬ng

. VËn dông t/c c¸c phÐp to¸n nh­ trong Z

-  Gi¸o viªn gäi 2 häc sinh lªn b¶ng , mçi em tÝnh mét phÇn

- GV cho HS nhËn xÐt

-Y/c häc sinh lµm ?1

 

 

 

 

?Ph¸t biÓu quy t¾c chuyÓn vÕ ®· häc ë líp 6 líp 7.

 

 

 

? Y/c häc sinh nªu c¸ch t×m x, c¬ së c¸ch lµm ®ã.

 

 

- Y/c 2 häc sinh  lªn b¶ng lµm ?2

 

Chó ý:

          

HS: ®æi - 0,5 ra PS

 

 

 

-Häc sinh viÕt quy t¾c

 

 

 

-Häc sinh cßn l¹i tù lµm vµo vë

-Häc sinh bæ sung

 

 

-Häc sinh tù lµm vµo vë, 1hs b¸o c¸o kÕt qu¶, c¸c häc sinh kh¸c x¸c nhËn kq

 

- 2 häc sinh ph¸t biÓu qui t¾c chuyÓn vÕ trong Q

 

-ChuyÓn ë vÕ tr¸i sang vÒ ph¶i thµnh

 

- Häc sinh lµm vµo vë råi ®èi chiÕu.

1. Céng trõ hai sè h÷u tØ (10')

a) QT:

x=

b)VD: TÝnh

?1

 

2. Quy t¾c chuyÓn vÕ: (10')

a) QT: (sgk)

     x + y =z

x = z - y

 

 

b) VD: T×m x biÕt

 

     

?2

 

c) Chó ý

         (SGK )


 

 

IV. Cñng cè: (15')

-  Gi¸o viªn cho häc sinh nªu l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi:

+ Quy t¾c céng trõ h÷u tØ (ViÕt sè h÷u tØ cïng mÉu d­¬ng, céng trõ ph©n sè cïng mÉu d­¬ng)

+ Qui t¾c chuyÓn vÕ.

- Lµm BT 6a,b; 7a; 8

HD BT 8d: Më c¸c dÊu ngoÆc

                 

HD BT 9c:

               

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(5')

 

- VÒ nhµ lµm BT 6c, BT 2b; BT 8c,d; BT 9c,d;

                        BT 10: L­u ý tÝnh chÝnh x¸c.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   3

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y:…………..               

Nh©n chia sè h÷u tØ

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m v÷ng c¸c qui t¾c nh©n chia sè h÷u tØ , hiÓu kh¸i niÖm tØ sè cña 2 sè h÷u tØ .

- Cã kü n¨ng nh©n chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng.

- RÌn th¸i ®é cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy khoa häc

B. ChuÈn bÞ:

- Thµy: B¶ng phô víi néi dung tÝnh chÊt cña c¸c sè h÷u tØ (®èi víi phÐp nh©n)

- Trß:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7')

 - Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

* Häc sinh 1:  a)

* Häc sinh 2:  b)

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-Qua viÖc kiÓm tra bµi cò gi¸o viªn ®­a ra c©u hái:

? Nªu c¸ch nh©n chia sè h÷u tØ .

 

 

? LËp c«ng thøc tÝnh x, y.

+C¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n  víi sè nguyªn ®Òu tho¶ m·n ®èi víi phÐp nh©n sè h÷u tØ.

? Nªu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n sè h÷u tØ .

- Gi¸o viªn treo b¶ng phô

 

 

 

 

 

? Nªu c«ng thøc tÝnh x:y

 

 

- Gi¸o viªn  y/c  häc sinh lµm ?

 

 

 

 

 

 

 

- Gi¸o viªn nªu chó ý.

 

 

 

 

 

 

 

? So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a tØ sè cña hai sè víi ph©n sè .

 

 

-Ta ®­a vÒ d¹ng ph©n sè råi  thùc hiÖn phÐp to¸n nh©n chia ph©n sè .

 

-Häc sinh lªn b¶ng ghi

 

 

 

 

-1 häc sinh nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt .

 

 

 

 

 

 

-Häc sinh lªn b¶ng ghi c«ng thøc.

 

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi sau ®ã nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

 

 

 

 

-Häc sinh chó ý theo dâi

-Häc sinh ®äc chó ý.

 

 

 

 

 

 

-TØ sè 2 sè x vµ y víi xQ; yQ (y0)

-Ph©n sè (aZ, bZ, b0)

 

1. Nh©n hai sè h÷u tØ  (5')

Víi

    

 

*C¸c tÝnh chÊt :

+ Giao ho¸n: x.y = y.x

+ KÕt hîp: (x.y).z = x.(y.z)

+ Ph©n phèi:

        x.(y + z) = x.y + x.z

+ Nh©n víi 1: x.1 = x

 

2. Chia hai sè h÷u tØ  (10')

Víi    (y0)

  

 

?: TÝnh

a)

b)

 

* Chó ý: SGK

* VÝ dô: TØ sè cña hai sè -5,12 vµ 10,25 lµ hoÆc

   -5,12:10,25

-TØ sè cña hai sè h÷u tØ x vµ y (y0) lµ x:y hay

IV. Cñng cè:

- Y/c häc sinh lµm BT: 11; 12; (tr12)

BT 11: TÝnh (4 häc sinh lªn b¶ng lµm)

 

 

BT 12:                                  

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc  theo SGK

- Lµm BT: 15; 16 (tr13); BT: 16 (tr5 - SBT)

           Häc sinh kh¸: 22; 23 (tr7-SBT)

HD BT5:       4.(- 25) + 10: (- 2) = -100 + (-5) = -105

 

HD BT56:       ¸p dông tÝnh chÊt phÐp nh©n ph©n phèi víi phÐp céng

                        råi thùc hiÖn phÐp to¸n ë trong ngoÆc

                         

 

 

 

TiÕt :   4

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y:…………..               

gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ

céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n

A. Môc tiªu:

- Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

- X¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ , cã kü n¨ng céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè  thËp ph©n .

- Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt c¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ ®Ó tÝnh to¸n hîp lý.

B. ChuÈn bÞ:

- ThÇy: PhiÕu häc tËp néi dung ?1 (SGK )

             B¶ng phô bµi tËp  19 - Tr 15 SGK

- Trß: Bµi cñ, SGK

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (6')

 - Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

* Häc sinh 1:  a)

* Häc sinh 2:  b)

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

? Nªu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn.

 

-  Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp néi dung ?4

 

 

 

 

 

 

_  Gi¸o viªn ghi tæng qu¸t.

 

 

? LÊy vÝ dô.

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn uèn n¾n sö ch÷a sai xãt.

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn cho mét sè thËp ph©n.

 

? Khi thùc hiÖn phÐp to¸n ng­êi ta lµm nh­ thÕ nµo .

 

-  Gi¸o viªn: ta cã thÓ lµm t­¬ng tù sè nguyªn.

 

 

- Y/c häc sinh lµm ?3

 

 

-  Gi¸o viªn chèt kq

 

 

- Lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm a (sè nguyªn) ®Õn ®iÓm 0

 

- C¶ líp lµm viÖc theo nhãm, c¸c nhãm b¸o c¸o kq.

 

- C¸c nhãm nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

 

 

 

 

- 5 häc sinh lÊy vÝ dô.

 

 

 

 

 

 

 

- Bèn häc sinh lªn b¶ng lµm c¸c phÇn a, b, c, d

- Líp nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh quan s¸t

 

 

- C¶ líp suy nghÜ tr¶ lêi

- Häc sinh ph¸t biÓu :

+ Ta viÕt chóng d­íi d¹ng ph©n sè .

 

 

 

 

 

- Líp lµm nh¸p

- Hai häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

- NhËn xÐt, bæ sung

1. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ  (10')

?4§iÒn vµo « trèng         

a. nÕu x = 3,5 th×

    nÕu x = th×

b. NÕu x > 0 th×

  nÕu x = 0 th× = 0

nÕu x < 0 th×

* Ta cã: =     x nÕu  x > 0

                         -x nÕu x < 0

* NhËn xÐt:

xQ ta cã    

?2: T×m  biÕt

  

2. Céng, trrõ, nh©n, chia sè thËp ph©n    (15')

- Sè thËp ph©n lµ sè viÕt d­íi d¹ng kh«ng cã mÉu cña ph©n sè thËp ph©n .

* VÝ dô:

a) (-1,13) + (-0,264)

  = -()

  = -(1,13+0,64) = -1,394

b) (-0,408):(-0,34)

  = + ()

  = (0,408:0,34) = 1,2

?3: TÝnh

a) -3,116 + 0,263

  = -()

  = -(3,116- 0,263)

  = -2,853

b) (-3,7).(-2,16)

  = +()

  = 3,7.2,16 = 7,992

IV. Cñng cè:

- Y/c häc sinh lµm BT: 18; 19; 20  (tr15)

BT 18: 4 häc sinh lªn b¶ng lµm

a)  -5,17 - 0,469 = -(5,17+0,469)

  = -5,693

b) -2,05 + 1,73  = -(2,05 - 1,73)

  = -0,32

 

c) (-5,17).(-3,1)  = +(5,17.3,1)

  = 16,027

d)  (-9,18): 4,25  = -(9,18:4,25)

  =-2,16

BT 20: Th¶o luËn theo nhãm:

a)  6,3 + (-3,7) + 2,4+(-0,3)

  = (6,3+ 2,4) - (3,7+ 0,3)

  = 8,7 - 4 = 4,7

 

c)  2,9 + 3,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2

  =

  = 0 + 0 + 3,7 =3,7

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 1- tr 15 SGK , bµi tËp 25; 27; 28 - tr7;8 SBT

- Häc sinh kh¸ lµm thªm bµi tËp 32; 33 - tr 8 SBT

HD BT32: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt:A = 0,5 - 0 suy ra A lín nhÊt khi nhá nhÊt x = 3,5

A lín nhÊt b»ng 0,5 khi x = 3,5

TiÕt :   5

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y:…………..               

luyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè quy t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ .

- RÌn kü n¨ng so s¸nh c¸c sè h÷u tØ, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, t×m x.

- Ph¸t triÓn t­ duy häc sinh qua d¹ng to¸n t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc .

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh bá tói.

 

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7')

* Häc sinh 1: Nªu c«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ x

                       - Ch÷a c©u a, b bµi tËp 24- tr7 SBT 

* Häc sinh 2:  Ch÷a bµi tËp 27a,c - tr8 SBT :

                       - TÝnh nhanh: a)

                                              c)

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

? Nªu quy t¾c ph¸ ngoÆc

 

 

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi.

? NÕu t×m a.

? Bµi to¸n cã bao nhiªu tr­êng hîp

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu vÒ nhµ lµm tiÕp c¸c biÓu thøc N, P.

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn chèt kÕt qu¶, l­u ý thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

 

 

? Nh÷ng sè nµo cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi b»ng 2,3

Cã bao nhiªu tr­êng hîp x¶y ra.

? Nh÷ng sè nµo trõ ®i th× b»ng 0.

 

 

 

 

 

_  Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh sö dông m¸y tÝnh

 

 

- Häc sinh ®äc ®Ò to¸n.

- 2 häc sinh nh¾c l¹i quy t¾c ph¸ ngoÆc.

- Häc sinh lµm bµi vµo vë, 2 häc sinh lªn b¶ng lµm.

- Häc sinh nhËn xÐt.

 

 

 

- 2 häc sinh ®äc ®Ò to¸n

 

+ Cã 2 tr­êng hîp

- Häc sinh lµm bµi vµo vë

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¸c nhãm ho¹t ®éng.

- 2 häc sinh ®¹i diÖn lªn b¶ng tr×nh bµy.

 

- Líp nhËn xÐt bæ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¸c sè 2,3 vµ - 2,3.

 

- Cã 2 tr­êng hîp x¶y ra

 

- chØ cã sè

- Hai häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

 

- Häc sinh lµm theo sù h­íng dÉn sö dông cña gi¸o viªn

Bµi tËp 28 (tr8 - SBT )

a) A= (3,1- 2,5)- (-2,5+ 3,1)

       = 3,1- 2,5+ 2,5- 3,1

       = 0

c) C= -(251.3+ 281)+ 3.251- (1-                       - 281)

      =-251.3- 281+251.3- 1+ 281

     = -251.3+ 251.3- 281+ 281-1

     = - 1

Bµi tËp 29 (tr8 - SBT )

 

 

* NÕu a= 1,5; b= -0,5

M= 1,5+ 2.1,5. (-0,75)+ 0,75

    =

* NÕu a= -1,5; b= -0,75

M= -1,5+ 2.(-1,75).(-0,75)+0,75

   

Bµi tËp 24 (tr16- SGK )

Bµi tËp 25 (tr16-SGK )

a)

    x- 1.7  = 2,3   x= 4

          x- 1,7 = -2,3      x=- 0,6

 

          

                 

Bµi tËp 26 (tr16-SGK )

 

 

 

IV. Cñng cè: (3')

- Häc sinh nh¾c l¹i quy t¾c bá dÊu ngoÆc, tÝnh gi¸ trÞ tuyÕt ®èi, quy t¾c  céng, trõ, nh©n chia sè thËp ph©n.

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a.

- Lµm c¸c bµi tËp 28 (b,d); 30;31 (a,c); 33; 34 tr8; 9 SBT

- ¤n tËp luü thõa víi sè mò tù nhiªn, nh©n chia luü thõa cïng c¬ sè.

 

   

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   6

Ngµy so¹n:…………..    Ngµy d¹y:…………..               

luü thõa cña mét sè h÷u tØ

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm  luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ x. BiÕt c¸c qui t¾c tÝnh tÝch vµ th­¬ng cña 2 luü thõa cïng c¬ sè, quy t¾c tÝnh luü thõa cña luü thõa .

- Cã kü n¨ngvËn dông c¸c quy t¾c nªu trªn trong tÝnh to¸n trong tÝnh to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy khoa häc

B. ChuÈn bÞ:

-  Gi¸o viªn : B¶ng phô bµi tËp 49 - SBT

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7')

       TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc

* Häc sinh 1:

* Häc sinh 2:

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

? Nªu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc nh÷ng ®èi víi sè tù nhiªn a

 

? T­¬ng tù víi sè tù nhiªn nªu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc nh÷ng ®èi víi sè h÷u tØ x.

 

 

 

? NÕu x viÕt d­íi d¹ng x=

th× xn = cã thÓ tÝnh nh­ thÕ nµo .

-  Gi¸o viªn giíi thiÖu quy ­íc: x1= x; x0 = 1.

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho a N; m,n N

vµ m > n tÝnh:

am. an = ?

am: an = ?

? Ph¸t biÓu QT thµnh lêi.

Ta còng cã c«ng thøc:

xm. xn = xm+n

xm: xn = xm-n

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a b¶ng phô bµi tËp 49- tr10 SBT

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

 

 

 

 

Dùa vµo kÕt qu¶ trªn t×m mèi quan hÖ gi÷a 2; 3 vµ 6.

2; 5 vµ 10

? Nªu c¸ch lµm  tæng qu¸t.

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?4

 

-  Gi¸o viªn ®­a bµi tËp ®óng sai:

?VËy xm.xn = (xm)n kh«ng.

 

- 2 häc sinh nªu ®Þnh nghÜa

 

 

 

 

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng viÕt.

 

 

 

 

 

- 4 häc sinh lªn b¶ng lµm ?1

- Líp lµm nh¸p

 

 

 

 

 

 

am. an = am+n

am: an = am-n

- 1 häc sinh ph¸t biÓu

 

 

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

- Häc sinh c¶ líp lµm viÖc theo nhãm, c¸c nhãm thi ®ua.

a)  36.32=3 B ®óng

b) 22.24.23= 29  A ®óng

c) an.a2= an+2  D ®óng

d) 36: 32= 34   E ®óng

 

 

 

 

 

 

2.3 = 6

2.5 = 10

(xm)n = xm.n

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

a) Sai v×

b) sai v×

1. Luü thõa víi sè mò tù nhiªn (7')

 

 

- Luü thõa bËc nh÷ng cña sè h÷u tØ x lµ xn.

x gäi lµ c¬ sè, n lµ sè mò.

=

            

 

?1 TÝnh

(-0,5)2 = (-0,5).(-0,5) = 0,25

(-0,5)3 = (-0,5).(-0,5).(-0,5)

            = -0,125

(9,7)0 = 1

2. TÝch vµ th­¬ng 2 luü thõa cïng c¬ sè (8')

 

Víi xQ ; m,nN; x0

Ta cã: xm. xn = xm+n

           xm: xn = xm-n  (mn)

 

?2  TÝnh

a) (-3)2.(-3)3 = (-3)2+3 = (-3)5

b) (-0,25)5 : (-0,25)3= (-0,25)5-3

                                                    = (-0,25)2

 

 

 

 

 

3. Luü thõa cña lòy thõa  (10')

?3

C«ng thøc: (xm)n = xm.n

?4

 

* NhËn xÐt: xm.xn (xm)n

IV. Cñng cè: (10')

- Lµm bµi tËp 27; (tr19 - SGK)

BT 27: Yªu cÇu 4 häc sinh lªn b¶ng lµm

                          

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc thuéc ®Þnh nghÜa luü thõa bËc nh÷ng cña sè h÷u tØ.

- Lµm bµi tËp 29; 30; 31 (tr19 - SGK)

- Lµm bµi tËp 39; 40; 42; 43 (tr9 - SBT)

 

TiÕt :   7

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y:…………..               

luü thõa cña mét sè h÷u tØ (t)

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m v÷ng 2 quy t¾c vÒ luü thõa cña mét tÝch vµ luü thõa cña mét th­¬ng.

- Cã kü n¨ng vËn dông c¸c quy t¾c trªn trong tÝnh to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô néi dung bµi tËp 34 SGK

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7') :

* Häc sinh 1: §Þnh nghÜa vµ viÕt c«ng thøc luü thõa bËc n cña mét sè h÷u tØ x.

                    TÝnh:

* Häc sinh 2: ViÕt c«ng thøc tÝnh tÝch vµ th­¬ng cña 2 luü thõa cïng c¬ sè.

                     TÝnh x biÕt:

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

? Yªu cÇu c¶ líp lµm ?1

-  Gi¸o viªn chÐp ®Çu bµi lªn b¶ng.

 

-  Gi¸o viªn chèt kÕt qu¶.

 

 

 

 

 

 

? Qua hai vÝ dô trªn, h·y rót ra nhËn xÐt: muèn n©g 1 tÝch lªn 1 luü thõa, ta cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo.

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra c«ng thøc, yªu cÇu häc sinh ph¸t biÓu b»ng lêi.

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Qua 2 vÝ dô trªn em h·y nªu ra c¸ch tÝnh luü thõa cña mét th­¬ng

 

 

? Ghi b»ng ký hiÖu.

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?4

 

 

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?5

 

 

- C¶ líp lµm bµi, 2 häc sinh lªn b¶ng lµm.

- Häc sinh nhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

- Ta n©ng tõng thõa sè lªn luü thõa ®ã råi lËp tÝch c¸c kÕt qu¶ t×m ®­îc.

 

 

- 1 häc sinh ph¸t biÓu.

 

 

-

C¶ líp lµm nh¸p

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

NhËn xÐt cho ®iÓm.

 

 

- C¶ líp lµm nh¸p

 

 

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

NhËn xÐt cho ®iÓm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi.

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng ghi.

 

- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm ?4

- C¶ líp lµm bµi vµ nhËn xÐt kÕt qu¶ cña b¹n.

 

 

 

 

- C¶ líp lµm bµi vµo vë

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

NhËn xÐt, cho ®iÓm

I. Luü thõa cña mét tÝch (12')

?1

   

 

* Tæng qu¸t:

     

Luü thõa cña mét tÝch b»ng tÝch c¸c luü thõa

?2 tÝnh:

II. Lòy thõa cña mét th­¬ng

?3  TÝnh vµ so s¸nh

 

- Luü thõa cña mét th­¬ng b»ng th­¬ng c¸c luü thõa

       

?4  TÝnh

?5  TÝnh

a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3=13=1

b) (-39)4 : 134 = (-39:13)4 =

  = (-3)4 = 81

IV. Cñng cè: (10')

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô n.d bµi tËp 34 (tr22-SGK): H·y kiÓm tra c¸c ®s sö l¹i chç sai (nÕu cã)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n tËp c¸c quy t¾c vµ c«ng thøc vÒ luü thõa (hä trong 2 t)

- Lµm bµi tËp 38(b, d); bµi tËp 40 tr22,23 SGK

- Lµm bµi tËp 44; 45; 46; 50;10, 11- SBT)

               

 

TiÕt :   8

Ngµy so¹n:…………..

            Ngµy d¹y……………  

LuyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè cho häc sinh quy t¾c nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè, quy t¾c tÝnh luü thõa cña mét luü thõa, luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th­¬ng.

- RÌn kÜ n¨ng ¸p dông c¸c qui t¾c trªn trong viÖc tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, viÕt d­íi d¹ng luü thõa, so s¸nh luü thõa, t×m sè ch­a biÕt.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (5') :

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm:

§iÒn tiÕp ®Ó ®­îc c¸c c«ng thøc ®óng:

III. LuyÖn tËp :

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 38

 

 

- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 39

? Ta nªn lµm nh­ thÕ nµo

- Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 40.

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn chèt kq, uèn n¾n söa ch÷a sai xãt, c¸ch tr×nh bµy.

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 42

-  Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm c©u a

- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo nhãm

-  Gi¸o viªn kiÓm tra c¸c nhãm

 

- C¶ líp lµm bµi

- 1 em lªn b¶ng tr×nh bµy.

- Líp nhËn xÐt cho ®iÓm

 

 

10 = 7+ 3

x10 = x7+3

¸p dông CT:

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- 4 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

- Häc sinh kh¸c nhËn xÐt kÕt qu¶, c¸ch tr×nh bµy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Häc sinh cïng gi¸o viªn lµm c©u a

 

 

- C¸c nhãm  lµm viÖc

 

 

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.

nhËn xÐt cho ®iÓm .

 

Bµi tËp 38(tr22-SGK)

 

Bµi tËp 39 (tr23-SGK)

Bµi tËp 40 (tr23-SGK)

Bµi tËp 42 (tr23-SGK)

 

IV. Cñng cè: (10')

 

? Nh¾c l¹i toµn bé quy t¾c luü thõa

+ Chó ý: Víi luü thõa cã c¬ sè ©m, nÕu luü thõa bËc ch½n cho ta kq lµ sè d­¬ng vµ ng­îc l¹i

             

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Xem l¹i c¸c bµi to¸n trªn, «n l¹i quy t¾c luü thõa

- Lµm bµi tËp 47; 48; 52; 57; 59 (tr11; 12- SBT)

- ¤n tËp tØ sè cña 2 sè x vµ y, ®Þnh nghÜa ph©n sè b»ng nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   9

Ngµy so¹n:03/10/2008             Ngµy d¹y: 06/10/2008 

TØ lÖ thøc

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh hiÓu râ thÕ nµo lµ tØ lÖ thøc, n½m v÷ng tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.

- Häc sinh nhËn biÕt ®­îc tØ lÖ thøc vµ c¸c sè h¹ng cña tØ lÖ thøc.

- B­íc ®Çu biÕt vËn dông c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµo gi¶i bµi tËp.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (5') :

- Häc sinh 1: ? TØ sè cña 2 sè a vµ b (b0) lµ g×. KÝ hiÖu?

- Häc sinh 2: So s¸nh 2 tØ sè sau:

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

_  Gi¸o viªn: Trong bµi kiÓm tra trªn ta cã 2 tØ sè b»ng nhau = , ta nãi ®¼ng thøc =   lµ tØ lÖ thøc

? VËy tØ lÖ thøc lµ g×

 

 

-  Gi¸o viªn nhÊn m¹nh nã cßn ®­îc viÕt lµ a:b = c:d

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

-  Gi¸o viªn cã thÓ gîi ý: C¸c tØ sè ®ã muèn lËp thµnh 1 tØ lÖ thøc th× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gi¸o viªn tr×nh bµy vÝ dô nh­ SGK

- Cho häc sinh nghiªn cøu vµ lµm ?2

 

 

-  Gi¸o viªn ghi tÝnh chÊt 1:

TÝch trung tØ = tÝch ngo¹i tØ

 

-  Gi¸o viªn giíi thiÖu vÝ dô nh­ SGK

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

-  Gi¸o viªn chèt tÝnh chÊt

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra c¸ch tÝnh thµnh c¸c tØ lÖ thøc

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn.

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp lµm nh¸p

 

 

 

 

 

- Ph¶i tho¶ m·n:

 

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh lµm theo nhãm:

 

 

 

- Häc sinh quan s¸t nghiªn cøu

- Häc sinh lµm theo nhãm

1. §Þnh nghÜa  (10')

 

 

 

 

 

* TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña 2 tØ sè:

TØ lÖ thøc cßn ®­îc viÕt lµ: a:b = c:d

- C¸c ngo¹i tØ: a vµ d

- C¸c trung tØ: b vµ c

?1

c¸c tØ sè lËp thµnh mét tØ lÖ thøc

C¸c tØ sè lËp thµnh mét tØ lÖ thøc .

2. TÝnh chÊt (19')

* TÝnh chÊt 1 ( tÝnh chÊt c¬ b¶n)

 

?2

 

 

    NÕu th×

 

* TÝnh chÊt 2:

 

 

?3

 

NÕu ad = bc vµ a, b, c, d 0 th× ta cã c¸c tØ lÖ thøc:

     

 

IV. Cñng cè: (8')

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 47; 46 (SGK- tr26)

Bµi tËp 47: a) 6.63=9.42 c¸c tØ lÖ thøc cã thÓ lËp ®­îc:

b) 0,24.1,61=0,84.0,46

Bµi tËp 46: T×m x

         

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa vµ c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc, c¸c c¸ch ho¸n vÞ sè h¹ng cña tØ lÖ thøc

- Lµm bµi tËp 44, 45; 48 (tr28-SGK)

- Bµi tËp 61; 62 (tr12; 13-SBT)

HD 44: ta cã 1,2 : 3,4 =

 

TiÕt :   10

Ngµy so¹n:03/10/2008

            Ngµy d¹y:07/10/2008               

LuyÖn tËp - kiÓm tra 15'

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè cho häc sinh vÒ ®Þnh nghÜa vµ 2 tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc

- RÌn kü n¨ng nhËn d¹ng tØ lÖ thøc, t×m sè h¹ng ch­a biÕt cña tØ lÖ thøc, lËp ra c¸c tØ lÖ thøc tõ c¸c sè, tõ ®¼ng thøc tÝch

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khoa häc.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (') : Kh«ng

III. LuyÖn tËp : (33')

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 49

? Nªu c¸ch lµm bµi to¸n

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc lµm bµi tËp cña häc sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 51

? Em h·y suy ra ®¼ng thøc d­íi d¹ng tÝch.

? ¸p dông tÝnh chÊt 2 h·y viÕt c¸c tØ lÖ thøc

 

 

- Yªu cÇu häc sinh tho¶ luËn nhãm

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra néi dung bµi tËp 70a - SBT

 

 

- Ta xÐt xem  2 tØ sè cã b»ng nhau hay kh«ng, nÕu b»ng nhau ta lËp ®­îc  tØ lÖ thøc

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- 4 häc sinh lµm trªn b¶ng

 

 

 

- NhËn xÐt, cho ®iÓm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh lµm viÖc theo nhãm, ®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.

 

 

- Häc sinh: 1,5.4,8 = 2.3,6 (=7,2)

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

 

 

- C¸c nhãm lµm viÖc

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

NhËn xÐt

 

 

 

 

- Häc sinh cïng gi¸o viªn lµm bµi

Bµi tËp 49 (tr26-SGK)

Ta lËp ®­îc 1 tØ lÖ thøc

Kh«ng lËp ®­îc 1 tØ lÖ thøc

LËp ®­îc tØ lÖ thøc

Kh«ng lËp ®­îc tØ lÖ thøc

Bµi tËp 50 (tr27-SGK)

Binh th­ yÕu l­îc

 

Bµi tËp 51 (tr28-SGK)

Ta cã: 1,5.4,8 = 2.3,6

C¸c tØ lÖ thøc:

Bµi tËp 52 (tr28-SGK)

C¸c c©u ®óng: C) V× ho¸n 

vÞ hai ngo¹i tØ ta ®­îc:

Bµi tËp 70 (tr13-SBT)

T×m x trong c¸c tØ lÖ thøc sau:

KiÓm tra 15'

Bµi 1: (4®) Cho 5 sè sau: 2; 3; 10; 15 vµ -7

H·y lËp tÊt c¶ c¸c tØ lÖ thøc cã thÓ tõ 5 sè trªn ?

Bµi 2: (4®) T×m x trong c¸c tØ lÖ sau

     

Bµi 3 (2®) Cho biÓu thøc . H·y chän ®¸p sè ®óng:

                           

§¸p ¸n:

Bµi tËp 1: §óng mçi ®¼ng thøc 1 ®iÓm

Bµi tËp 2:    (2®)

Bµi tËp 3: C©u B ®óng

V. H­íng dÉn vÒ nhµ (2')

- ¤n l¹i kiÕn thøc vµ bµi tËp trªn

- Lµm c¸c bµi tËp 62; 64; 70c,d; 71; 73 (tr13, 14-SBT)

- §äc tr­íc bµi ''TÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau''

  

 

 

TiÕt :   11

Ngµy so¹n:07/10/08.                        Ngµy d¹y:13/10/08               

tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m v÷ng tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

- Cã kü n¨ng vËn dông tÝnh chÊt ®Ó gi¶i c¸c bµ to¸n chia theo tØ lÖ

- BiÕt vËn dông vµo lµm c¸c bµi tËp thùc tÕ.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (7') :

- Häc sinh 1: Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc

                      TÝnh: 0,01: 2,5 = x: 0,75

- Häc sinh 2: Nªu tÝnh chÊt 2 cña tØ lÖ thøc.

III. Bµi míi: (33')

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

 

 

 

 

 

? Mét c¸ch tæng qu¸t ta suy ra ®­îc ®iÒu g×.

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc SGK phÇn chøng minh

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra tr­êng hîp më réng

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 55

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn giíi thiÖu

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra bµi tËp

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi vµ tãm t¾t

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 häc sinh tr×nh bµy trªn b¶ng

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh ph¸t biÓu

gi¸o viªn ghi b¶ng

 

 

- C¶ líp ®äc vµ trao ®æi trong nhãm

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

 

 

 

 

- Häc sinh theo dâi

 

 

 

 

 

- Häc sinh th¶o luËn nhãm

- ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

 

 

- Häc sinh chó ý theo dâi

 

 

 

 

 

- Häc sinh th¶o luËn nhãm, c¸c nhãm thi ®ua

 

 

 

 

- 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi

- Tãm t¾t b»ng d·y tØ sè b»ng nhau

- C¶ líp lµm nh¸p

- 1 häc sinh tr×nh bµy trªn b¶ng

1. TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau (20')

?1 Cho tØ lÖ thøc Ta cã:

      

Tæng qu¸t:

      

 

§Æt = k  (1)

a=k.b; c=k.d

Ta cã: (2)

(3)

Tõ (1); (2) vµ (3) ®pcm

* Më réng:

Bµi tËp 55 (tr30-SGK)

 

2. Chó ý:

Khi cã d·y sè ta nãi c¸c sè a, b, c tØ lÖ víi c¸c sè 2, 3, 5 . Ta còng viÕt:

         a: b: c = 2: 3: 5

?2

Gäi sè häc sinh líp 7A, 7B, 7C lÇn l­ît lµ a, b, c

Ta cã:

Bµi tËp 57 (tr30-SGK)

gäi sè viªn bi cña 3 b¹n Minh, Hïng, Dòng lÇn l­ît lµ a, b, c

Ta cã:

 

IV. Cñng cè: (7')

- Lµm bµi tËp 54, 56 tr30-SGK

Bµi tËp 54: vµ x+y=16 

                    

Bµi tËp 56: Gäi 2 c¹nh cña hcn lµ a vµ b

Ta cã vµ (a+b).2=28a+b=14

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK, ¤n tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc

- Lµm c¸c bµi tËp 58, 59, 60 tr30, 31-SGK

- Lµm bµi tËp 74, 75, 76 tr14-SBT

 

 

 

 

TiÕt :   12

Ngµy so¹n:07/10/08                Ngµyd¹y:14/10/08              

LuyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc , cña d·y tØ sè b»ng nhau

- LuyÖn kü n¨ng thay tØ sè gi÷a c¸c sè h÷u tØ b»ng tØ sè gi÷a c¸c sè nguyªn, t×m x trong tØ lÖ thøc, gi¶i bµi to¸n b»ng chia tØ lÖ.

- §¸nh viÖc tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh vÒ tØ lÖ thøc vµ tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau, th«ng qua viÖc  gi¶i to¸n cña c¸c em.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò: (5') :

- Häc sinh 1: Nªu tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau (ghi b»ng kÝ hiÖu)

- Häc sinh 2: Cho vµ x-y=16 . T×m x vµ y.

III. LuyÖn tËp: (33')

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 60

 

? X¸c ®Þnh ngo¹i tØ, trung tØ trong tØ lÖ thøc.

 

 

 

? Nªu c¸ch t×m ngo¹i tØ . tõ ®ã t×m x

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

 

? Tõ 2 tØ lÖ thøc trªn lµm nh­ thÕ nµo ®Ó cã d·y tØ sè b»ng nhau

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh biÕn ®æi.

 

Sau khi cã d·y tØ sè b»ng nhau råi gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

- Trong bµi nµy ta kh«ng x+y hay x-y mµ l¹i cã x.y

VËy nÕu cã th× cã b»ng kh«ng?

- Gîi ý: ®Æt , ta suy ra ®iÒu g×

 

-  Gi¸o viªn gîi ý c¸ch lµm:

§Æt:

 

 

- C¶ líp lµm nh¸p

- Hai häc sinh tr×nh bµy trªn b¶ng.

- Líp nhËn xÐt, cho ®iÓm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ lµm bµi tËp d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn

Ngo¹i tØ:

Trung tØ:

 

 

 

 

 

 

 

- 1 häc sinh  ®äc

 

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi: ta ph¶i biÕn ®æi sao cho trong 2 tØ lÖ thøc cã c¸c tØ sè b»ng nhau

 

- Häc sinh lµm viÖc theo nhãm

 

 

- Häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

- NhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh suy nghÜ (cã thÓ c¸c em kh«ng tr¶ lêi ®­îc)

 

- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm.

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

 

Bµi 59 (tr31-SGK)

Bµi tËp 60 (tr31-SGK)

Bµi tËp 61 (tr31-SGK)

vµ x+y-z=10

VËy

Bµi tËp 62 (tr31-SGK)

T×m x, y biÕt vµ x.y=10

 

 

§Æt: x=2k; y=5k

Ta cã: x.y=2k.5k=10

10k2 =10 k2=1 k=1

Víi k=1

Víi k=-1

 

 

IV. Cñng cè: (5')

- Nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ tØ lÖ thøc, d·y tØ sè b»ng nhau.

+ NÕu a.d=b.c

+ NÕu

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n l¹i ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ

- Lµm bµi tËp 63, 64 (tr31-SGK)

- Lµm bµi tËp 78; 79; 80; 83 (tr14-SBT)

- Giê sau mang m¸y tÝnh bá tói ®i häc.

 

TiÕt :   13

Ngµy so¹n: 15/10/08                     Ngµy d¹y: 20/10/08              

sè thËp ph©n h÷u h¹n

vµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh nhËn biÕt ®­îc sè thËp ph©n h÷u h¹n, ®iÒu kiÖn ®Ó 1 ph©n sè tèi gi¶n, biÓu diÔn ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n vµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.

- HiÓu ®­îc r»ng sè h÷u tØ lµ sè cã biÓu diÔn thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5')TÝnh: a)            b) =

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

§V§: sè 0,323232... cã ph¶i lµ sè h÷u tØ kh«ng.

- GV:§Ó xÐt xem sè trªn cã ph¶i lµ sè h÷u tØ hay kh«ng ta xÐt bµi häc h«m nay.

 

- GV Yªu cÇu häc sinh lµm vÝ dô 1

 

- GV Yªu cÇu 2 häc sinh ®øng t¹i chç ®äc kq

+ PhÐp chia kh«ng bao giê chÊm døt

? Sè 0,41666..... cã ph¶i lµ sè h÷u tØ kh«ng.

? Tr¶ lêi c©u hái cña ®Çu bµi.

- Gi¸o viªn: Ngoµi c¸ch chia trªn ta cßn c¸ch chia nµo kh¸c.

? Ph©n tÝch mÉu ra thõa sè nguyªn tè.

20 = 22.5; 25 = 52; 12 = 22.3

? NhËn xÐt 20; 15; 12 chøa nh÷ng thõa sè nguyªn tè nµo

- GV: Khi nµo ph©n sè tèi gi¶n?

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm ? SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gi¸o viªn nªu ra: ng­êi ta chøng minh ®­îc r»ng mçi sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn ®Òu lµ sè h÷u tØ.

 

-  Gi¸o viªn chèt l¹i nh­ phÇn ®ãng khung tr34- SGK

 

- Häc sinh suy nghÜ (c¸c em ch­a tr¶ lêi ®­îc)

 

 

 

- Häc sinh dïng m¸y tÝnh tÝnh

 

 

 

- Häc sinh lµm bµi ë vÝ dô 2

- Cã lµ sè h÷u tØ v× 0,41666.....=

 

- HS: 20 vµ 25 chØ cã chøa 2 hoÆc 5; 12 chøa 2; 3

 

 

 

- HS: suy nghÜ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

- Häc sinh th¶o luËn nhãm

- §¹i diÖn c¸c nhãm ®äc kÕt qu¶

 

1. Sè thËp ph©n h÷u h¹n -sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

 

 

 

 

 

VÝ dô 1: ViÕt ph©n sè d­íi d¹ng sè thËp ph©n

            

 VÝ dô 2:        

- Ta gäi  0,41666..... lµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

- C¸c sè 0,15; 1,48 lµ c¸c sè thËp ph©n h÷u h¹n

- KÝ hiÖu: 0,41666... = 0,41(6)

(6) - Chu k× 6

 

Ta cã:

 

2. NhËn xÐt: (10')

- NÕu 1 ph©n sè tèi gi¶n víi mÉu d­¬ng kh«ng cã ­íc nguyªn tè kh¸c 2 vµ 5 th× ph©n sè ®ã viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n vµ ng­îc l¹i

?

C¸c ph©n sè viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n

    

C¸c ph©n sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

   

 

 

VÝ dô:   

IV. Cñng cè: (22')

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp  65; 66; 67trªn líp

Bµi tËp 65:            v× 8 = 23 cã ­íc kh¸c 2 vµ 5

Bµi tËp 66: C¸c sè 6; 11; 9; 18 cã c¸c ­íc kh¸c 2 vµ 5 nªn chóng ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn

                                

Bµi tËp 67:         

A lµ sè thËp ph©n h÷u h¹n:

A lµ sè thËp ph©n v« h¹n:      (a>0; a cã ­íc kh¸c 2 vµ 5)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc kÜ bµi

- Lµm bµi tËp 68 71 (tr34;35-SGK)

HD 70:

 

 

 

 

 

TiÕt :   14

Ngµy so¹n:15/10/08                    Ngµy d¹y:21/10/08              

LuyÖn tËp

A. Môc tiªu:

- Cñng cè cho häc sinh c¸ch biÕn ®æi tõ ph©n sè vÒ d¹ng sè t¸c phÈm v« h¹n, h÷u h¹n tuÇn hoµn.

- Häc sinh biÕt c¸ch gi¶i thÝch ph©n sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n, v« h¹n tuÇn hoµn

- RÌn kÜ n¨ngbiÕn ®æi tõ ph©n sè vÒ sè thËp ph©n vµ ng­îc l¹i

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5') Trong c¸c sè sau sè nµo viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n, sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hßan    

III. LuyÖn tËp :

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 69

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 85 theo nhãm

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu c¶ líp lµm nh¸p

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 88

-  Gi¸o viªn h­íng dÉn lµm  c©u a

? ViÕt 0,(1) d­íi d¹ng ph©n sè .

? BiÓu thÞ 0,(5) theo 0,(1)

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh dïng m¸y tÝnh ®Ó tÝnh

 

 

 

 

 

GV ®­a bt

ViÕt c¸c sè sau ®©y d­íi d¹ng ph©n sè: 0,0(8); 0,1(2)

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng dïng m¸y tÝnh thùc hiÖn vµ ghi kÕt qu¶ d­íi d¹ng viÕt gän.

- C¶ líp lµm bµi vµ nhËn xÐt.

- C¸c nhãm th¶o luËn

- Cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu

 

 

 

 

 

 

 

- Hai häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

+ Häc sinh 1: a, b

+ Häc sinh 2: c, d

- Líp nhËn xÐt cho ®iÓm

 

 

 

 

- Häc sinh:

- Häc sinh: 0,(5) = 0,(1).5

- Hai häc sinh lªn b¶ng lµm c©u b, c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS lµm theo h­íng dÉn cña GV

HS lµm bµi 0,0(8)

C¶ líp lµm bµi

HS lµm theo sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn

 Bµi tËp  69 (tr34-SGK)

a) 8,5 : 3 = 2,8(3)

b) 18,7 : 6 = 3,11(6)

c) 14,2 : 3,33 = 4,(264)

Bµi tËp 85 (tr15-SBT)

16 = 24          40 = 23.5

125 = 53          25 = 52

- C¸c ph©n sè ®Òu viÕt d­íi d¹ng tèi gi¶n, mÉu kh«ng chøa thõa sè nµo kh¸c 2 vµ 5.

Bµi tËp 70

Bµi tËp 88(tr15-SBT)

 

a)

b)

c)

Bµi tËp 71 (tr35-SGK)

       

BT:

 

IV. Cñng cè: (3')

- Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.

- C¸c ph©n sè cã mÉu gåm c¸c ­íc nguyªn tè chØ cã 2 vµ 5 th× sè ®ã viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi 86; 91; 92 (tr15-SBT)

- §äc tr­íc bµi ''Lµm trßn sè''

- ChuÈn bÞ m¸y tÝnh, giê sau häc

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   15

Ngµy so¹n:25/10/08            Ngµy d¹y:27/10/08               

Lµm trßn sè

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh cã kh¸i niÖm vÒ lµm trßn sè, biÕt ý nghÜa cña viÖc lµm trßn sè trong thùc tiÔn

- Häc sinh n¾m vµ biÕt vËn dông c¸c qui ­íc lµm trßn sè. Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷ nªu trong bµi.

- Cã ý thøc vËn dông c¸c qui ­íc lµm trßn sè trong ®êi ssèng hµng ngµy.

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc th¼ng, b¶ng phô ghi 2 tr­êng hîp ë ho¹t ®éng 2

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu mèi quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ vµ sè thËp ph©n.

- Häc sinh 2: Chøng tá r»ng: 0,(37) + 0,(62) = 1

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

-  Gi¸o viªn ®­a ra mét sè vÝ dô vÒ lµm trßn sè:

+ Sè häc sinh dù thi tèt nghiÖp THCS cña c¶ n­íc n¨m 2002-2003 lµ h¬n 1,35triÖu häc sinh

+ N­íc ta vÉn cßn kho¶ng 26000 trÎ em lang thang.

 

- GV: Trong thùc tÕ viÖc lµm trßn sè ®­îc dïng rÊt nhiÒu. Nã gióp ta dÔ nhí, ­íc l­îng nhanh kÕt qu¶.

 

-  Gi¸o viªn vÏ h×nh (trôc sè)

? Sè 4,3 gÇn sè nguyªn nµo nhÊt.

? Sè 4,9 gÇn sè nguyªn nµo nhÊt

-  Gi¸o viªn: §Ó lµm trßn 1 sè thËp ph©n ®Õn hµng ®¬n vÞ ta lÊy sè nguyªn gÇn víi nã nhÊt

.

 

- Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu SGK vÝ dô 2, vÝ dô 3.

 

 

- Cho häc sinh nghiªn cøu SGK

 

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô hai tr­êng hîp:

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

Yªu cÇu häc sinh lam bµi tËp 73

 

- Häc sinh lÊy thªm vÝ dô

- 4 häc sinh lÊy vÝ dô

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh ®äc vÝ dô

- Häc sinh vÏ h×nh (trôc sè)

 

- Häc sinh: 4,3 gÇn sè 4.

- Häc sinh: gÇn sè 5

 

- Häc sinh lµm ?1

- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ph¸t biÓu qui ­íc lµm trßn sè

- Häc sinh ph¸t biÓu, líp nhËn xÐt ®¸nh gi¸

 

 

 

 

- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

- 3 häc sinh lªn b¶ng lµm

- Líp lµm bµi t¹i chç nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

1. VÝ dô   (15')

 

 

 

 

VÝ dô 1: Lµm trßn c¸c sè 4,3 vµ 4,5 ®Õn hµng ®¬n vÞ

- Sè 4,3 gÇn sè 4 nhÊt

- Sè 4,9 gÇn sè 5 nhÊt.

 

- KÝ hiÖu: 4,3 4; 4,9 5

( ®äc lµ xÊp xØ)

?1

5,4 5; 4,5 5; 5,8 6

VÝ dô 2: Lµm trßn sè 72900 ®Õn hµng ngh×n

72900 73000  (trßn ngh×n)

VÝ dô 3:

0,8134 0,813 (lµm trßn ®Õn hµng thËp ph©n thø 3)

2. Qui ­íc lµm trßn sè  (10')

- Tr­êng hîp 1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0

- Tr­êng hîp 2: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.

?2

a) 79,3826 79,383

b) 79,3826 79,38

c) 79,3826 79,4

Bµi tËp 73 (tr36-SGK)

7,923 7,92

17,418 17,42

79,1364 709,14

50,401 50,40

0,155 0,16

60,996 61,00

IV. Cñng cè: (10')

- Lµm bµi tËp 74 (tr36-SGK)   §iÓm TB c¸c bµi kiÓm tra cña b¹n C­êng lµ:

                     

- Lµm bµi tËp 76 (SGK)

76 324 753

76 324 750   (trßn chôc)

76 324 800   (trßn tr¨m)

76 325 000   (trßn ngh×n)

3695

3700   (trßn chôc)

3700   (trßn tr¨m)

4000   (trßn ngh×n)

- Lµm bµi tËp 100 (tr16-SBT)  (§èi víi líp cã nhiÒu häc sinh kh¸)

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 = 0,3093 9,31

b) (2,635 + 8,3) - (6,002 + 0,16) = 4,937 4,94

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK

- N½m v÷ng 2 qui ­íc cña phÐp lµm trßn sè

- Lµm bµi tËp 75, 77 (tr38; 39-SGK); Bµi tËp 93; 94; 95 (tr16-SBT)

- ChuÈn bÞ m¸y tÝnh bá tói, th­íc d©y, th­íc cuén.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   16

Ngµy so¹n:25/10/08               Ngµy so¹n:28/10/08               

LuyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè vµ vËn dông thµnh th¹o c¸c qui ­íc lµm trßn sè. sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷ trong bµi.

- VËn dông c¸c qui ­íc lµm trßn sè vµo c¸c bµi to¸n thùc tÕ vµo viÖc tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµo ®êi sèng hµng ngµy.

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh, th­íc mÐt, b¶ng phô cã néi dung sau:

 

Tªn

m

(kg)

h

(m)

ChØ sè

BMI

ThÓ tr¹ng

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu 2 qui ­íc lµm trßn sè. Lµm trßn sè 76 324 735 ®Õn hµng chôc, tr¨m

- Häc sinh 2: Cho c¸c sè sau: 5032,6; 991,23 vµ 59436,21. H·y lµm trßn c¸c sè trªn ®Õn hµng ®¬n vÞ, hµng chôc.

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- 2 häc sinh ®äc ®Ò bµi

- C¶ líp lµm bµi kho¶ng 3'

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¸c ho¹t ®éng nh­ bµi tËp 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tù lµm

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç ®äc kÕt qu¶

- C¶ líp nhËn xÐt

 

 

- §äc ®Ò bµi vµ cho biÕt bµi to¸n ®· cho ®iÒu g×, cÇn tÝnh ®iÒu g×.

 

 

- C¸c nhãm  tiÕn hµnh th¶o luËn

- §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy

- C¶ líp nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

- Líp nhËn xÐt, bæ sung

Bµi tËp 78 (tr38-SGK)

§­êng chÐo cña mµn h×nh dµi lµ :

21. 2,54 53,34 (cm)

 

 

Bµi tËp 79 (tr38-SGK)

 

Chu vi cña h×nh ch÷ nhËt lµ

(dµi + réng). 2 = (10,234 + 4,7).2

                         = 29,886 30 m

DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt lµ

dµi. réng = 10,234. 4,7 48 m2

 

 

Bµi tËp 80 (tr38-SGK)

1 pao = 0,45 kg

(pao) 2,22 (lb)

 

Bµi tËp 81 (tr38-SGK)

a) 14,61 - 7,15 + 3,2

C¸ch 1: 15 - 7 + 3 = 11

C¸ch 2: 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 11

b) 7,56. 5,173

C¸ch 1: 8. 5 = 40

C¸ch 2: 7,56. 5,173 = 39,10788 39

c) 73,95 : 14,2

C¸ch 1: 74: 14 5

C¸ch 2: 73,95: 14,2 = 5,2077 5

d)

C¸ch 1: 3

C¸ch 2:

 

IV. Cñng cè: (5')

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô néi dung phÇn ''Cã thÓ em ch­a biÕt'', h­íng dÉn häc sinh tiÕn hµnh ho¹t ®éng

- Qui ­íc lµm trßn sè: ch÷ sè ®Çu tien trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i, nÕu lín h¬n 5 th× céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng.

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Thùc hµnh lµm theo sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn vÒ phÇn ''Cã thÓ em ch­a biÕt''

- Thùc hµnh ®o ®­êng chÐo ti vi ë gia ®×nh (theo cm)

- Lµm bµi tËp 98; 101; 104 tr 16; 17  (SBT)

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   17

Ngµy so¹n:31/10/2008             Ngµy d¹y:03/11/2008               

§11: Sè v« tØ - kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai

 

A. Môc tiªu:

- Häc sinh cã kh¸i niÖm vÒ sè v« tØ vµ thÕ nµo lµ c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m

- BiÕt sö dông ®óng kÝ hiÖu

- RÌn kÜ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi

B. ChuÈn bÞ:

- M¸y tÝnh bá tói, b¶ng phô bµi 82 (tr41-SGK)

- B¶ng phô 2: KiÓm tra xem c¸ch viÕt sau cã ®óng kh«ng:

a)

b) C¨n bËc hai cña 49 lµ 7

c)

d)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5')

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò to¸n vµ vÏ h×nh

-  Gi¸o viªn gîi ý:

? TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng AEBF.

- Häc sinh: Dt AEBF = 1

? So s¸nh diÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD vµ diÖn tÝch ABE.

? VËy =?

? Gäi ®é dµi ®­êng chÐo AB lµ x, biÓu thÞ S qua x

-  Gi¸o viªn ®­a ra sè x = 1,41421356.... giíi thiÖu ®©y lµ sè v« tØ.

? Sè v« tØ lµ g×.

-  Gi¸o viªn nhÊn m¹nh: Sè thËp ph©n gåm sè thËp ph©n h÷u h¹n, sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn vµ sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.

 

- Yªu cÇu häc sinh tÝnh.

- GV: Ta nãi -3 vµ 3 lµ c¨n bËc hai cña 9

? TÝnh:

0 lµ c¨n bËc hai cña 0

 

 

 

 

? T×m x/ x2 = 1.

 

? VËy c¸c sè nh­ thÕ nµo th× cã c¨n bËc hai

? C¨n bËc hai cña 1 sè kh«ng ©m lµ 1 sè nh­ thÕ nµo.

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

? Mçi sè d­¬ng cã mÊy c¨n bËc hai, sè 0 cã mÊy c¨n bËc hai.

 

-  Gi¸o viªn: Kh«ng ®­îc viÕt v× vÕ tr¸i   kÝ hiÖu chØ cho c¨n d­¬ng cña 4

 

- Cho häc sinh lµm ?2

 

-  Gi¸o viªn: Cã thÓ chøng minh ®­îc lµ c¸c sè v« tØ, vËy cã bao nhiªu sè v« tØ.

 

- 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi

- C¶ líp vÏ h×nh vµo vë

- 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh

 

 

 

- HS:

 

 

- HS:

 

- H. sinh:

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç ®äc kÕt qu¶.

 

- HS:

lµ c¨n bËc hai cña ;

- Häc sinh: Kh«ng cã sè x nµo.

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

- C¶ líp lµm b×a, 1 häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

ViÕt c¸c c¨n bËc hai cña 3; 10; 25

 

 

- Häc sinh: cã v« sè sè v« tØ.

1. Sè v« tØ (12')

Bµi to¸n:

             

 

- DiÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD lµ 2

- §é dµi c¹nh AB lµ:

 

x = 1,41421356.... ®©y lµ sè v« tØ

 

- Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn. TËp hîp c¸c sè v« tØ lµ I

 

 

 

2. Kh¸i niÖm c¨n bËc hai (18')

TÝnh:

     32 = 9     (-3)2 = 9

3 vµ -3 lµ c¨n bËc hai cña 9

 

 

 

 

 

 

 

 

- ChØ cã sè kh«ng ©m míi cã c¨n bËc hai

 

* §Þnh nghÜa: SGK

 

?1

C¨n bËc hai cña 16 lµ 4 vµ -4

 

 

- Mçi sè d­¬ng cã 2 c¨n bËc hai . Sè 0 chØ cã 1 c¨n bËc hai lµ 0

* Chó ý: Kh«ng ®­îc viÕt

Mµ viÕt: Sè d­¬ng 4 cã hai c¨n bËc hai lµ:

?2

- C¨n bËc hai cña 3 lµ

- c¨n bËc hai cña 10 lµ

- c¨n bËc hai cña 25 lµ

 

IV. Cñng cè: (11')

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 82 (tr41-SGK) theo nhãm

a) V× 52 = 25 nªn        

b) V× 72 = 49 nªn           d) V× nªn

c) V× 12 = 1 nªn

- Yªu cÇu häc sinh sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó lµm bµi tËp 86

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- CÇn n¾m v÷ng c¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m, so s¸nh ph©n biÖt sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. §äc môc cã thÓ em ch­ biÕt.

- Lµm bµi tËp 83; 84; 86 (tr41; 42-SGK) 106; 107; 110 (tr18-SBT)

- TiÕt sau mang th­íc kÎ, com pa

 

TiÕt :   18

Ngµy so¹n: 31/10/2008

                              Ngµy d¹y: 04/11/2008               

§12: Sè thùc

A. Môc tiªu:

- Häc sinh biÕt ®­îc sè thùc lµ tªn gäi chung cho c¶ sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. BiÕt ®­îc c¸ch biÓu diÔn thËp ph©n cña sè thùc. HiÓu ®­îc ý nghÜa cña trôc sè thùc.

- ThÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng sè tõ N Z Q R

B. ChuÈn bÞ:

- Th­íc kÎ, com  pa, m¸y tÝnh bá tói.

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: §Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè a0,

                      TÝnh:

- Häc sinh 2: Nªu quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ, sè v« tØ víi sè thËp ph©n

III. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

? LÊy vÝ dô vÒ c¸c sè tù nhiªn, nguyªn ©m, ph©n sè, sè thËp ph©n h÷u h¹n, v« h¹n, sè v« tØ .

? ChØ ra c¸c sè h÷u tØ , sè v« tØ

-  Gi¸o viªn:C¸c sè trªn ®Òu gäi chung lµ sè thùc.

? Nªu quan hÖ cña c¸c tËp N, Z, Q, I víi R

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

? x cã thÓ lµ nh÷ng sè nµo.

- Yªu cÇu lµm bµi tËp 87

-

? Cho 2 sè thùc x vµ y, cã nh÷ng tr­êng hîp nµo x¶y ra.

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra: ViÖc so s¸nh 2 sè thùc t­¬ng tù nh­ so s¸nh 2 sè h÷u tØ viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n

 

? NhËn xÐt phÇn nguyªn, phÇn thËp ph©n so s¸nh.

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

 

 

-  Gi¸o viªn:Ta ®· biÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, vËy ®Ó biÓu diÔn sè v« tØ ta lµm nh­ thÕ nµo. Ta xÐt vÝ dô :

-  Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh biÓu diÔn.

 

 

-  Gi¸o viªn nªu ra:

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn nªu ra chó ý

- Häc sinh chó ý theo dâi.

- 3 häc sinh lÊy vÝ dô

- Häc sinh: sè h÷u tØ 2; -5; ; -0,234; 1,(45); sè v« tØ ;

 

 

 

 

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi

 

 

1 häc sinh ®äc dÒ bµi, 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp lµm bµi Ýt phót, sau ®ã 2 häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

 

 

- Häc sinh nghiªn cøu SGK (3')

 

1. Sè thùc  (10')

 

C¸c sè: 2; -5; ; -0,234; 1,(45); ; ...

 

 

- TËp hîp sè thùc bao gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ .

- C¸c tËp N, Z, Q, I ®Òu lµ tËp con cña tËp R

?1

C¸ch viÕt xR cho ta biÕt x lµ sè thùc

x cã thÓ lµ sè h÷u tØ hoÆc sè v« tØ

Bµi tËp 87 (tr44-SGK)

3Q     3R      3I     -2,53Q

0,2(35)I     NZ     IR

 

- Víi 2 sè thùc x vµ y bÊt k× ta lu«n cã hoÆc x = y hoÆc x > y hoÆc x < y.

 

VÝ dô: So s¸nh 2 sè

a) 0,3192... víi 0,32(5)

b) 1,24598... víi 1,24596...

Gi¶i

a) 0,3192... <  0,32(5) hµng phÇn tr¨m cña 0,3192...  nhá h¬n hµng phÇn tr¨m 0,32(5)

b) 1,24598... > 1,24596...

?2

a) 2,(35) < 2,369121518...

b) -0,(63) vµ

Ta cã

2. Trôc sè thùc (8')

VÝ dô: BiÓu diÔn sè trªn trôc sè.

  

- Mçi sè thùc ®­îc biÓu diÔn bëi 1 ®iÓm trªn trôc sè.

- Mçi ®iÓm trªn trôc sè ®Òu biÓu diÔn 1 sè thùc.

- Trôc sè gäi lµ trôc sè thùc.

 

* Chó ý: Trong tËp hîp c¸c sè thùc còng cã c¸c phÐp to¸n víi c¸c tÝnh chÊt t­¬ng tù nh­ trong tËp hîp c¸c sè h÷u tØ.

 

IV. Cñng cè: (17')

- Häc sinh lµm c¸c bµi 88, 89, 90 (tr45-SGK)

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô bµi tËp 88, 89. Häc sinh lªn b¶ng lµm

Bµi tËp 88

a) NÕu a lµ sè thùc th× a lµ sè h÷u tØ hoÆc sè v« tØ

b) NÕu b lµ sè v« tØ th× b ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn

Bµi tËp 89: C©u a, c ®óng; c©u b sai

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK, n¾m ®­îc sè thùc gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ

- Lµm bµi tËp  117; 118 (tr20-SBT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   19

Ngµy so¹n:08/11/2008.             Ngµy so¹n:10/11/2008.               

 

 LuyÖn tËp

A. Môc tiªu:

- Cñng cè cho häc sinh kh¸i niÖm sè thùc, thÊy ®­îc râ h¬n quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè ®· häc (N, Z, Q, I, R)

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng so s¸nh sè thùc, kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh, t×m x, t×m c¨n bËc hai d­¬ng cña mét sè.

- Häc sinh thÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng sè tõ N Z Q R

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô bµi 91 (tr45-SGK)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- Häc sinh 1: §iÒn c¸c dÊu () vµo « trèng:

-2 Q; 1 R; I; Z

- Häc sinh 2: Sè thùc lµ g×? Cho vÝ dô.

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thµy, trß

Ghi b¶ng

 

-  Gi¸o viªn treo b¶ng phô

- C¶ líp lµm bµi

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 92

- Häc sinh th¶o luËn nhãm

- §¹i diÖn 2 nhãm lªn b¶ng lµm

- Líp nhËn xÐt, bæ sung

-  Gi¸o viªn uèn n¾n c¸ch tr×nh bµy.

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 93

- C¶ líp lµm bµi Ýt phót

- Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc.

? Nªu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

- Häc sinh: Thùc hiÖn phÐp tÝnh trong ngoÆc tr­íc, ...

- C¶ líp lµm nh¸p

- 2 häc sinh t×nh bµy trªn b¶ng

Bµi tËp 91 (tr45-SGK)

a) -3,02 < -3,01

 

b) -7,508 > -7,513

 

c) -0,49854 < -0,49826

 

d) -1,90765 < -1,892

Bµi tËp 92 (tr45-SGK) T×m x:

a) Theo thø tù tõ nhá ®Õn lín

  

b) Theo thø tù tõ nhá ®Õn lín cña c¸c gi¸ trÞ tuyÖt ®èi

   

Bµi tËp 93 (tr45-SGK)

 

                 

Bµi tËp 95 (tr45-SGK)

 

IV. Cñng cè: (5')

 

- Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã thÓ ®­a c¸c sè h¹ng vÒ d¹ng ph©n sè hoÆc c¸c sè thËp ph©n

- Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trªn tËp hîp sè thùc còng nh­ trªn tËp hîp sè h÷u tØ.

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Tr¶ lêi 5 c©u hái phÇn «n tËp ch­¬ng

- Lµm bµi tËp 94 9tr45-SGK), 96; 97; 101 (tr48, 49-SGK)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   20

Ngµy so¹n:08/11/2008.

            Ngµy so¹n:11/11/2008.               

 

 «n tËp ch­¬ng I

A. Môc tiªu:

- HÖ thèng cho häc sinh c¸c tËp hîp sè ®· häc.

- ¤n tËp ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ, qui t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ, qui t¾c c¸c phÐp to¸n trong Q

- RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong Q, tÝnh nhanh tÝnh hîp lÝ (nÕu cã thÓ) t×m x, so s¸nh 2 sè h÷u tØ.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô: Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp  N, Z, Q, R; C¸c phÐp to¸n trong Q

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

III. ¤n tËp:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña  trß

Ghi b¶ng

 

? Nªu c¸c tËp hîp sè ®· häc vµ quan hÖ cña chóng.

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn treo gi¶n ®å ven. Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô minh ho¹

? Sè thùc gåm nh÷ng sè nµo

 

 

? Nªu ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ

 

 

? ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ d­¬ng, sè h÷u tØ ©m, lÊy vÝ dô minh ho¹

 

? BiÓu diÔn sè trªn trôc sè

 

? Nªu qui t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña 1 sè h÷u tØ

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra bµi tËp

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Gi¸o viªn ®­a ra b¶ng phô yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh:

Víi

 

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç ph¸t biÓu

 

 

 

 

- Häc sinh lÊy 3 vÝ dô minh ho¹.

 

- Häc sinh: gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ

 

 

- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi líp nhËn xÐt.

 

- sè h÷u tØ d­¬ng lµ sè h÷u tØ lín h¬n 0

- sè h÷u tØ ©m lµ sè h÷u tØ nhá h¬n 0

 

- C¶ líp lµm viÖc Ýt phót, 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.

- Häc sinh:

 

- C¶ líp lµm bµi

- 2 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

 

 

 

 

 

 

- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy

1. Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè (8')

- C¸c tËp hîp sè ®· häc

+ TËp N c¸c sè tù nhiªn

+ TËp Z c¸c sè nguyªn

+ TËp Q c¸c sè h÷u tØ

+ TËp I c¸c sè v« tØ

+ TËp R c¸c sè thùc

    , RR

 

+ TËp hîp sè thùc gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. Trong sè h÷u tØ gåm (N, Z, Q)

 

2. ¤n tËp vÒ sè h÷u tØ (17')

* §Þnh nghÜa:

 

 

- sè h÷u tØ d­¬ng lµ sè h÷u tØ lín h¬n 0

- sè h÷u tØ ©m lµ sè h÷u tØ nhá h¬n 0

- BiÓu diÔn sè trªn trôc sè

    

 

 

Bµi tËp 101 (tr49-SGK)

* C¸c phÐp to¸n trong Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cñng cè: (17')

- Gäi 4 häc sinh lªn lµm bµi tËp 96 (tr48-SGK)

              

 

Bµi tËp 98 (tr49-SGK) ( Gi¸o viªn cho häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm, c¸c nhãm ch½n lµm c©u a,d; nhãm lÎ lµm c©u b,c)

            

                      

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n tËp l¹i lÝ thuyÕt vµ c¸c bµi tËp ®· «n tËp

- Lµm tiÕp tõ c©u hái 6 ®Õn c©u 10 phÇn «n tËp ch­¬ng II

- Lµm bµi tËp 97, 99, 100, 102 (tr49+50-SGK)

- Lµm bµi tËp 133, 140, 141 (tr22+23-SBT)

                                           

TiÕt :   21

Ngµy so¹n:16/11/2008.             Ngµy so¹n:18/11/2008.               

 

 «n tËp ch­¬ng I (t)

A. Môc tiªu:

- ¤n tËp c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµ d·y tØ sè b»ng nhau, kh¸i niÖm sè v« tØ, sè thùc, c¨n bËc hai.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt c¸c tØ lÖ thøc, gi¶i to¸n vÒ tØ sè chia tØ lÖ, c¸c phÐp toµn trong R.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy lêi gi¶i l«gic

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô néi dung c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (')

III. ¤n tËp:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

? ThÕ nµo lµ tØ sè cña 2 sè a vµ b (b0)

 

? TØ lÖ thøc lµ g×, Ph¸t biÓu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc

? Nªu c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.

? ViÕt c«ng thøc thÓ hiÖn tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 103

.

 

 

 

 

 

 

 

 

? §Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m.

 

 

- GV ®­a ra bµi tËp

 

 

? ThÕ nµo lµ sè v« tØ ? LÊy vÝ dô minh ho¹.

 

? Nh÷ng sè cã ®Æc ®iÓm g× th× ®­îc gäi lµ sè h÷u tØ.

 

? Sè thùc gåm nh÷ng sè nµo.

 

 

- HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

- HS tr¶ lêi c©u hái: NÕu a.d = c.b

- HS:

 

- HS lµm Ýt phót, sau ®ã 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

- Hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

 

 

 

 

- HS ®øng t¹i chç ph¸t biÓu

 

 

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

- 1 häc sinh tr¶ lêi

- Hs: Trong sè thùc gåm 2 lo¹i sè

+ Sè høu tØ (gåm tp hh hay v« h¹n tuÇn hoµn)

+ Sè v« tØ (gåm tp v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn)

I. TØ lÖ thøc, d·y tØ sè b»ng nhau (10')

- TØ sè cña hai sè a vµ b lµ th­¬ng cña phÐp chia a cho b

- Hai tØ sè b»ng nhau lËp thµnh mét tØ lÖ thøc

- TÝnh chÊt c¬ b¶n:

NÕu a.d = c.b

- TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

 

BT 103 (tr50-SGK)

 

Gäi x vµ y lÇn l­ît lµ sè l·i cña tæ 1 vµ tæ 2 (x, y > 0)

ta cã: ;  

II. C¨n bËc hai, sè v« tØ, sè thùc (8')

- C¨n bËc 2 cña sè kh«ng ©m a lµ sè x sao cho x2 =a.

BT 105 (tr50-SGK)

- Sè v« tØ: (sgk)

VÝ dô:

- Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.

IV. Cñng cè: (24')

- Yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp 102, 103, 104, 105 (tr50-SBT)

BT 102

HD häc sinh ph©n tÝch:

BG:

Ta cã:

BT 103: HS ho¹t ®éng theo nhãm.

Gäi x vµ y lÇn l­ît lµ sè l·i cña tæ 1 vµ tæ 2

Ta cã:

BT 104: gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi

Gäi chiÒu dµi mçi tÊm v¶i lµ x, y, z (mÐt) (x, y, z >0)

Sè v¶i b¸n ®­îc lµ:

Sè v¶i cßn l¹i lµ:

   Theo bµi ta cã:

Gi¶i ra ta cã: x = 24m; y = 36m; z = 48m

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2') ¤n tËp c¸c c©u hái vµ c¸c bµi tËp ®· lµm ®Ó tiÕt sau kiÓm tra.

 

        TiÕt :   22

Ngµy so¹n:21/11/2008.             Ngµy so¹n:24/11/2008.               

 

 KiÓm tra 45'

A. Môc tiªu:

- N¾m ®­îc kÜ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh trong ch­¬ng I

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy lêi gi¶i cña bµi to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸ khoa häc trong qu¸ tr×nh gi¶i to¸n.

B. ChuÈn bÞ:

C. TiÕn tr×nh lªn líp

I.æn ®Þnh líp

II. §Ò bµi kiÓm tra:  

C©u 1: (4®) Thùc hiÖn phÐp tÝnh

a)

b)

c)

d)

C©u 2 (3®) T×m x biÕt

a)

b)

C©u 3: (3®)

Trong ®ît trång c©y do nhµ tr­êng ph¸t ®éng. Hai líp 7A vµ 7B ®· trång ®­îc 160 c©y. TÝnh sè c©y mçi líp trång ®­îc, biÕt r»ng sè c©y cña hai líp trång theo tØ lÖ 3; 5.

III. §¸p ¸n

C©u 1: mçi c©u lµm ®óng ®­îc 1 ®:

a)

b)

c)

d)

 

 

C©u 2: (c©u a: 1®, c©u b: 2®)

 

C©u 3: (3®)

Gäi sè c©y cña líp 7A trång ®­îc lµ x (c©y) (x > 0)

Gäi sè c©y cña líp 7B trång ®­îc lµ y (c©y) (y > 0)  0,5®

Ta cã:  x + y = 160                                                     0,5®

                                           0,5®

                                                   0,5®

                                                  0,5®

VËy sè c©y cña líp 7A trång ®­îc lµ 60 c©y

VËy sè c©y cña líp 7B trång ®­îc lµ 100 c©y             0,5®

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch­¬ng II                

 

 

 

TiÕt :   23

Ngµy so¹n:23/11/2008.        

Ngµy so¹n:25/11/2008.               

§1®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

 

A. Môc tiªu:

- HS biÕt c«ng thøc biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

- NhËn biÕt ®­îc 2 ®¹i l­îng cã tØ lÖ víi nhau hay kh«ng, hiÓu ®­îc tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

- BiÕt c¸ch t×m hÖ sè tØ lÖ khi biÕt 1 cÆp gi¸ trÞ t­¬ng øng, t×m gi¸ trÞ cña mét ®¹i l­îng khi biÕt hÖ sè tØ lÖ vµ gi¸ trÞ t­¬ng øng.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô ?1 vµ ?4; bµi 2; 3 (tr54-SGK)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (')

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- GV giíi thiÖu qua vÒ ch­¬ng hµm sè.

 

? NÕu D = 7800 kg/cm3

? NhËn xÐt sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c CT trªn.

 

 

- GV giíi thiÖu ®Þnh nghÜa SGK

 

 

 

 

 

 

 

- Giíi thiÖu chó ý

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo nhãm ?4 vµ lµm vµo phiÕu häc tËp

 

 

 

 

- GV giíi thiÖu 2 tÝnh chÊt lªn b¶ng phô.

 

 

Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

- HS rót ra nhËn xÐt.

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm ?2

 

 

 

 

 

 

Yªu cÇu häc sinh lµm ?3

- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm

 

 

 

 

- HS ®äc, ghi nhí tÝnh chÊt

1. §Þnh nghÜa (10')

?1

a) S = 15.t

b) m = D.V

     m = 7800.V

* NhËn xÐt:

C¸c c«ng thøc trªn ®Òu cã ®iÓm gièng nhau: ®¹i l­îng nµy b»ng dËi l­îng kia nh©n víi 1 h»ng sè.

* §Þnh nghÜa (sgk)

?2

y = .x (v× y tØ lÖ thuËn víi x)

VËy x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè

* Chó ý:  SGK

?3

 

2. TÝnh chÊt

?4

 

a) k = 2

b)

c)

* TÝnh chÊt (SGK)

IV. Cñng cè: (24')

- Yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp 1; 2; 3 (tr53, 54- SGK)

BT 1:

a) v× 2 ®¹i l­îng x vµ y tØ lÖ thuËn y = k.x thay x = 6, y = 4

b)

c)

   

- Gv ®­a bµi tËp 2 lªn m¸y chiÕu, häc sinh th¶o luËn theo nhãm.

BT 2:

x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

-4

-10

- GV ®­a bµi tËp 3 lªn m¸y chiÕu, häc sinh lµm theo nhãm

BT 3: a)

V

1

2

3

4

5

m

7,8

15,6

23,4

31,2

39

m/V

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

b) m vµ V lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, v× m = 7,8.V

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK

- Lµm c¸c bµi 4 (tr54-SGK), bµi tËp 1 7(tr42, 43- SBT)

- §äc tr­íc §2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   24

                 Ngµy so¹n:29/11/2008.           

Ngµy so¹n:01/12/2008.               

 

 

§2mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

 

A. Môc tiªu:

- HS biÕt c¸ch lµm c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn vµ chia tØ lÖ

- HS biÕt liªn hÖ víi c¸c bµi to¸n trong thùc tÕ

B. ChuÈn bÞ:

- GiÊy trong, dÒn chiÕu (Ghi c¸ch gi¶i 2 cña bµi to¸n 1, chó ý, néi dung ?1, bµi to¸n 2)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (7')

- HS1: ®Þnh nghÜa 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn ? Lµm bµi tËp 4 (tr54- SGK )

- HS2: ph¸t biÓu tÝnh chÊt 2 ®l tØ lÖ thuËn

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

? §Ò bµi cho biÕt ®iÒu g×? Hái chóng ta ®iÒu g×.

 

 

 

 

m vµ V cña thanh ch× lµ 2 ®l  nh­ thÕ nµo?

? Ta cã tØ lÖ thøc nµo.

 

? m1 vµ m2 cßn quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo

 

 

- GV ®­a b¶ng phô lªn c¸ch gi¶i 2 vµ h­íng dÉn häc sinh 

 

 

- GV ®­a ?1 lªn b¶ng phô

 

 

 

 

 

 

 

- Tr­íc khi häc sinh lµm gi¸o viªn h­íng dÉn nh­ bµi to¸n 1

 

- GV: §Ó n½m ®­îc 2 bµi to¸n trªn ph¶i n¾m ®­îc m vµ V lµ 2 ®l tØ lÖ thuËn vµ sö dông tÝnh chÊt tØ lÖ vµ d·y tØ sè b»ng nhau ®Ó lµm.

- §­a néi dung bµi to¸n 2 lªn m¸y chiÕu.

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

 

- 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi

 

- HS §Ò bµi cho biÕt hai thanh ch× cã V1 = 12cm3 vµ V2 = 17cm3 , thanh thø hai nÆng h¬n thanh thø nhÊt 56,5kg.

 

m vµ V lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

Hs tr¶ lêi theo c©u hái cña gi¸o viªn

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs Lªn b¶ng gi¶I ?1

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc ®Ò to¸n

- HS lµm bµi vµo giÊy nh¸p.

 

- HS th¶o luËn theo nhãm

§¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy

1. Bµi to¸n 1 (18')

 

 

Gäi khèi l­îng cña 2 thanh ch× t­¬ng øng lµ m1 (g) vµ m2 (g), v× khèi l­îng vµ thÓ tÝch lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn nªn:

Theo bµi (g), ¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta cã:

VËy khèi l­îng cña 2 thanh ch× lÇn l­ît lµ 135,6 g vµ 192,1 g

 

?1

m1 = 89 (g)

m2 = 133,5 (g)

 

 

* Chó ý:

 

 

 

 

2. Bµi to¸n 2 (6')

Gäi sè ®o c¸c gãc cña tam gi¸c ABC lµ A; B; C theo ®iÒu kiÖn ®Ò bµi ta cã:

VËy

A = 1.300 = 300

B = 2. 300 = 600

C = 3. 300 = 900

IV. Cñng cè: (12')

- GV ®­a bµi tËp 5 lªn m¸y chiÕu

BT 5: häc sinh tù lµm

a) x vµ y lµ 2 ®l tØ lÖ thuËn v×

b) x vµ y kh«ng­êi tØ lÖ thuËn v×:

BT 6:

a) V× khèi l­îng vµ chiÕu dµi cuéng d©y thÐp tØ lÖ thuËn nªn:

b) Khi y = 4,5 kg = 4500 (g) (m)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a

- Lµm bµi tËp 7, 8, 11 (tr56- SGK)

- Lµm bµi tËp 8, 10, 11, 12 (tr44- SGK)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   25

Ngµy so¹n:29/11/2008.

            Ngµy so¹n:02/12/2008.              

 

 

 LuyÖn tËp

A. Môc tiªu:

- Hs lµm thµnh th¹o c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, chia tØ lÖ

- Hs cã kÜ n¨ng sö dông thµnh th¹o c¸c tÝnh chÊt cña d·y ¶i sè b»ng nhau ®Ó gi¶i to¸n

- Th«ng qua giê luyÖn tËp HS biÕt nhËn biÕt thªm vÒ nhiÒu bµi to¸n liªn quan ®Õn thùc tÕ.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô bµi tËp 11 (tr56- SGK)

Gäi x, y, x lÇn l­ît lµ sè vßng quay cña kim giê, kim phót, kim gi©y trong cïng mét thêi gian,

a) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng.

b) BiÓu diÔn y theo x

c) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng

x

1

2

3

4

y

 

 

 

 

 

y

1

6

12

18

z

 

 

 

 

 

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (9')

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp 8(tr56- SGK)

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi to¸n

? Tãm t¾t bµi to¸n

? Khèi l­îng d©u vµ ®­êng lµ 2 ®¹i l­îng nh­ thÕ nµo

 

 

? LËp hÖ thøc råi t×m x

 

 

- Hs ®äc ®Ò bµi

? Bµi to¸n trªn cã thÓ ph¸t biÓu ®¬n gi¶n nh­ thÕ nµo

 

 

 

 

- GV kiÓm tra bµi cña 1 sè häc sinh

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi

- GV thu giÊy trong vµ nhËn xÐt.

 

 

 

- GV thiÕt kÕ sang bµi to¸n kh¸c: Treo b¶ng phô

 

 

- 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi

 

 

- HS: 2 ®l tØ lÖ thuËn

 

 

- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 2 häc sinh lªn b¶ng lµm.

 

 

 

 

 

 

 

- HS: Chia 150 thµnh 3 phÇn tØ lÖ víi 3; 4 vµ 13

- Hs lµm viÖc c¸ nh©n

- C¶ líp lµm bµi vµo giÊy trong

 

 

 

- C¶ líp th¶o luËn nhãm

- C¸c nhãm th¶o luËn vµ lµm ra giÊy trong

 

 

 

 

- HS tæ chøc thi ®ua theo nhãm

BT 7 (tr56- SGK)

2 kg d©u cÇn 3 kg ®­êng

2,5 kg d©u cÇn x kg ®­êng

 

 

Khèi l­îng d©u vµ ®­êng lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, ta cã

 

VËy b¹n H¹nh nãi ®óng

BT 9 (tr56- SGK)

 

 

 

 

- Khèi l­îng Niken: 22,5 (kg)

- Khèi l­îng KÏm: 30 kg

- Khèi l­îng §ång: 97,5 kg

BT 10 (tr56- SGK)

- §é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c lÇn l­ît lµ: 10cm, 15cm, 20cm

BT 11 (tr56 - SGK)

a)

x

1

2

3

4

y

12

24

36

48

b) BiÓu diÔn y theo x

          y = 12x

c)

y

1

6

12

18

z

60

360

720

1080

 

IV. Cñng cè:

Häc sinh lµm bµi tËp 5 (sgk)

GV: Treo b¶ng phô:

a) x vµ y  tØ lÖ thuËn v×  

 

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

 

b) x vµ y kh«ng tØ lÖ thuËn v×  

 

x

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm l¹i c¸c bµi to¸n trªn

- Lµm c¸c bµi tËp 13, 14, 25, 17 (tr44, 45 - SBT)

- §äc tr­íc §3

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   26

Ngµy so¹n:03/12/2008.

            Ngµy so¹n:05/12/2008.               

 

§3®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

A. Môc tiªu:

- HS biÕt c«ng thøc biÓu diÔn mèi liªn hÖ gi÷a 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, nhËn biÕt 2 ®¹i l­îng cã cã tØ lÖ nghÞch víi nhau hay kh«ng

- N¾m ®­îc c¸c tÝnh chÊt cña hai ®l tØ lÖ nghÞch

- BiÕt t×m hÖ sè tØ lÖ, t×m gi¸ trÞ cña ®¹i l­îng

B. ChuÈn bÞ:

- GiÊy trong ?3, tÝnh chÊt, bµi 13 (tr58 - SGK)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5') Nªu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

Lµm bµi 13 sbt trang 44

Gäi sè tiÒn l·I cña 3 ®¬n vÞ lÇn l­ît lµ a; b; c

ta cã

a = 3.10 = 30

     b = 5.10 = 50

     c = 7.10 = 70

VËy tiÒn l·i cña 3 ®¬n vÞ lµ 30 triÖu ®ång, 50 triÖu ®ång, 70 triÖu ®ång

 

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

? Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

 

 

 

- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1

 

 

 

 

? NhËn xÐt vÒ sù gièng nhau gi÷a c¸c c«ng thøc trªn.

 

 

- GV th«ng b¸o vÒ ®Þnh nghÜa

 

 

- Yªu cÇu c¶ líp lµm ?2

 

 

 

- GV ®­a chó ý lªn m¸y chiÕu

- HS chó ý theo dâi.

 

 

 

- §­a ?3 lªn m¸y chiÕu

- HS lµm viÖc theo nhãm.

- GV ®­a 2 tÝnh chÊt lªn m¸y chiÕu

- 2 häc sinh ®äc tÝnh chÊt

- HS: lµ 2 ®¹i l­îng liªn hÖ víi nhau sao cho ®¹i l­îng nµy t¨ng (hoÆc gi¶m) th× ®¹i l­îng kia gi¶m (hoÆc t¨ng)

 

HS lµm ?1

 

 

 

HS: ®¹i l­îng nµy b»ng hµng sè chia cho ®¹i l­îng kia.

 

 

- 3 häc sinh nh¾c l¹i

 

 

 

HS lªn b¶ng tr×nh bµy

1. §Þnh nghÜa (12')

 

 

 

?1

a)

b)

c)

* NhËn xÐt: (SGK)

 

 

 

* §Þnh nghÜa: (sgk)

         hay x.y = a

?2

V× y tØ lÖ víi x

x tØ lÖ nghÞch víi y theo k = -3,5

* Chó ý:

 

 

2. TÝnh chÊt (10')

?3

a) k = 60

c)

IV. Cñng cè: (16')

- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 12:

Khi x = 8 th× y = 15

a) k = 8.15 = 120

b)

c) Khi x = 6 ; x = 10

- GV ®­a lªn m¸y chiÕu bµi tËp 13 (tr58 - SGK), häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ     lµm ra giÊy gi¸o viªn thu giÊy cña 3 nhãm NhËn xÐt

- GV h­êng dÉn dùa vµo cét thø 6 ®Ó t×m a

x

0,5

-1,2

 

 

4

6

y

 

 

3

-2

1,5

 

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- Lµm bµi tËp 14, 15 (tr58 - SGK), bµi tËp 18 22 (tr45, 46 - SBT)

- Xem tr­íc §4 Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tie lÖ nghÞch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   27

Ngµy so¹n:03/12/2008.

            Ngµy so¹n:05/12/2008.               

 

 

§4mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

A. Môc tiªu:

- BiÕt c¸ch lµm c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm to¸n

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô bµi tËp 16, 17 (tr60; 61 - SGK)

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (9')

- HS 1: §Þnh nghÜa 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch lµm bµi tËp 14 ( SGK)

- HS 2: Nªu tÝh chÊt cña 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, lµm bµi tËp 15 (sgk)

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

 Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

 

 

 

 

? V vµ t lµ 2 ®¹i l­îng cã mèi quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.

? Cã tÝnh chÊt g×.

 

 

- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 häc sinh lªn b¶ng lµm

- GV nhÊn m¹nh V vµ t lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.

 

 

 

 

 

 

? Sè m¸y vµ sè ngµy lµ 2 ®¹i l­îng cã quan  hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.

.

 

? Theo tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã ®¼ng thøc nµo.

 

 

 

 

? T×m  .

 

- GV chèt l¹i c¸ch lµm:

+ X¸c ®Þnh ®­îc c¸c ®¹i l­îng lµ tØ lÖ nghÞch

+ ¸p dông tÝnh chÊt cña 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

 

 

 

 

 

 

- Y/c häc sinh lµm ?1

 

GV x vµ y tØ lÖ nghÞch ta cã c«ng thøc nµo?

   y vµ z tØ lÖ nghÞch ta cã c«ng thøc nµo?

- HS ®äc ®Ò bµi

Tãm t¾t bµi to¸n:

             

               t1 = 6 (h)

     TÝnh  t2 = ?

 

- HS: lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- HS:   

 

 

 

 

 

 

- HS ®äc ®Ò bµi

- 1 häc sinh tãm t¾t bµi to¸n

 

- HS: lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp lµm bµi, 1 häc sinh tr×nh bµy trªn b¶ng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¶ líp lµm viÖc theo nhãm

HS :

HS:   

1. Bµi to¸n 1 (8')

  Gäi vËn tèc cò vµ míi cña « t« lÇn l­ît lµ V1 km/h vµ V2 km/h thêi gian t­¬ng øng víi V1 ; V2 lµ t1 (h) vµ t2 (h)

Ta cã:

             t1 = 6

V× vËn tèc vµ thêi gian lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch nªn ta cã:

VËy nÕu ®i víi vËn tèc míi th× « t« ®i tõ A B hÕt 5 (h)

2. Bµi to¸n 2 (15')

4 ®éi cã 36 m¸y cµy

§éi I hoµn thµnh c«ng viÖc trong 4 ngµy

§éi II hoµn thµnh c«ng viÖc trong 6 ngµy

§éi III hoµn thµnh c«ng viÖc trong 10 ngµy

§éi IV hoµn thµnh c«ng viÖc trong 12 ngµy

               BG:

Gäi sè m¸y cña mçi ®éi lÇn l­ît

ta cã:

V× sè m¸y tØ lÖ nghÞch víi sè ngµy hoµn thµnh c«ng viÖc

(t/c cña d·y tØ sè b»ng nhau)

VËy sè m¸y cña 4 ®éi lÇn l­ît lµ 15; 10; 6; 5 m¸y.

 

?1a) x vµ y tØ lÖ nghÞch

y vµ z lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

x  tØ lÖ thuËn víi z

b)  x vµ y tØ lÖ nghÞch xy = a

y vµ z tØ lÖ thuËn y = bz

xz  = x tØ lÖ nghÞch víi z

IV. Cñng cè: (10')

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 16 ( SGK) (hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi)

a) x vµ y cã tØ lÖ thuËn víi nhau

V× 1.120 = 2.60 = 4.30 = 5.24 = 8.14 (= 120)

b) x vµ y kh«ng tØ lÖ thuËn víi nhau v×:

2.30 5.12,5

- GV ®­a lªn m¸y chiÕu bµi tËp 7 - SGK , häc sinh lµm vµo phiÕu häc tËp

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc kÜ bµi, lµm l¹i c¸c bµi to¸n trªn

- Lµm bµi tËp 18 21 (tr61 - SGK)

- Lµm bµi tËp 25, 26, 27 (tr46 - SBT)

          

 TiÕt :   28

Ngµy so¹n:06/12/2008.

            Ngµy so¹n:08/12/2008.               

 

 

  luyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Th«ng qua tiÕt luyÖn tËp, cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ tØ lÖ thuËn, tØ lÖ nghÞch

- Cã kÜ n¨ng sö dông thµnh th¹o c¸c tÝnh chÊt cña d¸y tØ sè b»ng nhau ®Ó vËn dông gi¶i to¸n nhanh vµ ®óng.

- HS më réng vèn sèng th«ng qua c¸c bµi to¸n tÝnh chÊt thùc tÕ

- KiÓm tra 15'

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra 15':

C©u 1: Hai ®¹i l­îng x vµ y lµ tØ lÖ thuËn hay tØ lÖ nghÞch

a)

x

-1

1

3

5

y

-5

5

15

25

b)

x

-5

-2

2

5

y

-2

-5

5

2

c)

x

-4

-2

10

20

y

6

3

-15

-30

C©u 2: Hai ng­êi x©y 1 bøc t­êng hÕt 8 h. Hái 5 ng­êi x©y bøc t­êng ®ã hÕt bao nhiªu l©u (cïng n¨ng xuÊt)

III. LuyÖn tËp :

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 19

? Cïng víi sè tiÒn ®Ó mua 51 mÐt lo¹i I cã thÓ mua ®­îc bao nhiªu mÐt v¶i lo¹i II, biÕt sè tiÒn 1m v¶i lo¹i II b»ng 85% sè tiÒn v¶i lo¹i I

- Cho häc sinh x¸c ®Þnh tØ lÖ thøc

 

 

 

 

 

? H·y x¸c ®Þnh hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

 

 

- GV: x lµ sè vßng quay cña b¸nh xe nhá trong 1 phót th× ta cã tØ lÖ thøc nµo.

 

- Y/c 1 häc sinh kh¸ lªn tr×nh bµy.

- HS ®äc kÜ ®Çu bµi, tãm t¾t.

 

 

 

 

 

- HS cã thÓ viÕt sai

- HS sinh kh¸c söa

- Y/c 1 häc sinh kh¸ lªn tr×nh bµy

 

 

 

 

 

- HS ®äc kÜ ®Çu bµi

 

- HS: Chu vi vµ sè vßng quay trong 1 phót

 

- HS: 10x = 60.25 hoÆc

 

BT 19 (12')

Cïng mét sè tiÒn mua ®­îc :

51 mÐt v¶i lo¹i I gi¸ a ®/m

x mÐt v¶i lo¹i II gi¸ 85% a ®/m

Vid sè mÐt v¶i vµ gi¸ tiÒn 1 mÐt lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch :

        

  (m)

TL: Cïng sè tiÒn cã thÓ mua 60 (m)

BT 23 (tr62 - SGK)

Sè vßng quay trong 1 phót tØ lÖ nghÞch  víi chu vi vµ do ®ã tØ lÖ nghÞch víi b¸n kÝnh. NÕu x gäi lµ sè vßng quay 1 phót cña b¸nh xe th× theo tÝnh chÊt cña ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch ta cã:

  

TL: Mçi phót b¸nh xe nhá quay ®­îc 150 vßng

 

IV. Cñng cè: (3')

? C¸ch gi¶i bµi to¸n tØ lÖ nghÞch

HD:    - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- BiÕt lËp ®óng tØ lÖ thøc

- VËn dông thµnh th¹o tÝnh chÊt tØ lÖ thøc

Bµi tËp: Nèi mçi c©u ë cét A víi kÕt qu¶ ë cét B ®Ó ®­îc c©u ®óng

Cét A

 

Cét B

1. NÕu x.y = a (a 0)

 

a) Th×  a = 60

2. Cho x vµ y lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch nÕu x = 2, y = 30

 

b) th× y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè k = -2

3. x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ k = -1/2

 

c) Th× x vµ y tØ lÖ thuËn

4. y = -1/20x

 

d) Ta cã y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè a

 

 

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n kÜ bµi

- Lµm bµi tËp 20; 22 (tr61; 62 - SGK); bµi tËp 28; 29 (tr46; 47 - SBT)

- Nghiªn cøu tr­íc bµi hµm sè.

       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt :   29

Ngµy so¹n:06/12/2008.

            Ngµy so¹n:09/12/2008.               

 

 

§5hµm sè

 

A. Môc tiªu:

- HS biÕt ®­îc kh¸i niÖm hµm sè

- NhËn biÕt ®­îc ®¹i l­îng nµy cã ph¶i lµ hµm sè cña ®¹i l­îng kia hay kh«ng trong nh÷ng c¸ch cho cô thÓ vµ ®¬n gi¶n (b»ng b¶ng, b»ng c«ng thøc)

- T×m ®­îc gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hµm sè khi biÕt gi¸ trÞ cña biÕn sè.

B. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô bµi 24 (tr63 - SGK) , th­íc th¼ng.

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (5')

Nªu ®Þnh nghÜa ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, ®¹i l­îng tie lÖ nghÞch

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- GV nªu nh­ SGK

? NhiÖt ®é cao nhÊt khi nµo, thÊp nhÊt khi nµo.

 

- HS ®äc SGK

? t vµ v lµ 2 ®¹i l­îng cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.

? Nh×n vµo b¶ng ë vÝ dô 1 em cã nhËn xÐt g×.

? Víi mçi thêi ®iÓm t ta

x¸c ®Þnh ®­îc mÊy gi¸ trÞ nhiÖt ®é T t­¬ng øng.

- Y/c häc sinh lµm ?1

? T­¬ng tù ë vÝ dô 2 em cã nhËn xÐt g×.

- GV: ë vÝ dô 3 ta gäi t lµ hµm sè cña v. VËy hµm sè lµ g× phÇn 2

 

? Quan s¸t c¸c vÝ dô trªn, h·y cho biÕt ®¹i l­îng y gäi lµ hµm sè cña x khi nµo.

 

 

 

 

 

- GV ®­a b¶ng phô néi dung kh¸i niÖm lªn b¶ng.

? §¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x th× y ph¶i tho¶ m·n mÊy ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo.

 

 

 

- GV treo b¶ng phô bµi tËp 24

- C¶ líp lµm bµi

? Ph¶i kiÓm tra nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo.

- KiÓm tra 3 ®iÒu kiÖn

 

 

 

- HS ®äc vÝ dô 1

 

- HS: + Cao nhÊt: 12 giê

         + ThÊp nhÊt: 4 giê

- HS: 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

 

 

- HS: 1 gi¸ trÞ t­¬ng øng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS: NhiÖt ®ä T phô thuéc vµo sù thay ®æi cña thêi ®iÓm t.

 

 

 

 

 

 

- HS: Mçi gi¸ trÞ cña x chØ x¸c ®Þnh ®­îc 1 ®¹i l­îng cña y.

 

 

- 2 häc sinh ®äc l¹i

 

 

- HS ®äc phÇn chó ý

- HS: + x vµ y ®Òu nhËn c¸c gi¸ trÞ sè

        + §¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng x

        + Víi mçi gi¸ trÞ cña x chØ cã 1 gi¸ trÞ cña y.

 

1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè (18')

* VÝ dô1:

t(giê)

0

4

8

12

16

20

T(0C)

20

18

22

26

24

21

 

 

 

 

* VÝ dô 2: m = 7,8V

?1

V = 1 m = 7,8

V = 2 m = 15,6

V = 3 m = 23,4

V = 4 m = 31,2

* VÝ dô 3:

     

?2

 

v(km/h)

5

10

25

20

t(h)

10

5

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kh¸i niÖm hµm sè  (15')

 

 

 

 

* Kh¸i niÖm: SGK

 

 

* Chó ý: SGK

 

 

BT 24 (tr63 - SGK)

y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x

IV. Cñng cè: (9')

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 24 (tr64 - SGK)

y = f(x) = 3x2 + 1

 

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 25 (tr64 - SGK) (Cho th¶o luËn nhãm lªn tr×nh bµy b¶ng)

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng kh¸i niÖm hµm sè, vËn dông c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó y lµ mét hµm sè cña x.

- Lµm c¸c bµi tËp 26 29 (tr64 - SGK)

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiÕt : 30

Ngµy so¹n:08/12/2008.

            Ngµy so¹n:10/12/2008.               

 

 

  luyÖn tËp

 

A. Môc tiªu:

- Cñng cè kh¸i niÖm hµm sè

- RÌn luyÖn kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®¹i l­îng nµy cã ph¶i lµ hµm sè cña ®¹i l­îng kia kh«ng

- T×m ®­îc gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hµm sè theo biÕn sè vµ ng­îc l¹i.

B. ChuÈn bÞ:

- §Ìn chiÕu, giÊy trong, th­íc th¼ng.

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (9')

- HS1: Khi nµo ®¹i l­îng y ®­îc gäi lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x, lµm  bµi tËp 25 (sgk)

- HS2: Lªn b¶ng ®iÒn vµo giÊy trong bµi tËp 26 (sgk). (GV ®­a bµi tËp lªn MC)

III. LuyÖn tËp : (28')

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 28

 

- GV yªu cÇu häc sinh tù lµm c©u a

 

 

- GV ®­a néi dung c©u b bµi tËp 28 lªn m¸y chiÕu

- GV thu phiÕu cña 3 nhãm ®­a lªn mÊy chiÕu.

 

 

 

 

- c¶ líp lµm bµi vµo vë

GV nhËn xÐt söa chæ sai

 

 

 

 

- Cho häc sinh th¶o luËn nhãm

- §¹i diÖn nhãm gi¶i thÝch c¸ch lµm.

- GV ®­a néi dung bµi tËp 31 lªn MC

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm

- C¶ líp lµm bµi ra giÊy trong.

 

 

 

 

- GV giíi thiÖu cho häc sinh c¸ch cho t­¬ng øng b»ng s¬ ®å ven.

 

 

 

 

? T×m c¸c ch÷ c¸i t­¬ng øng víi b, c, d

- 1 häc sinh ®øng tai chç tr¶ lêi.

 

 

- GV giíi thiÖu s¬ ®å kh«ng biÓu diÔn hµm sè

        

- HS ®äc ®Ò bµi

 

 

- 1 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë

 

- HS th¶o luËn theo nhãm

 

 

- C¶ líp nhËn xÐt

 

 

 

 

- Y/c 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp 29

 

 

 

 

 

 

 

 

- C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶

 

Bµi tËp 28 (tr64 - SGK)

Cho hµm sè

a)

  

b)

 

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

-2

-3

-4

6

2

1

 

BT 29 (tr64 - SGK)

Cho hµm sè . TÝnh:

 

BT 30 (tr64 - SGK)

Cho y = f(x) = 1 - 8x

Kh¼ng ®Þnh ®óng lµ a, b

BT 31 (tr65 - SGK)

Cho

x

-0,5

-4/3

0

4,5

9

y

-1/3

-2

0

3

6

 

* Cho a, b, c, d, m, n, p, q R

       

a t­¬ng øng víi m

b t­¬ng øng víi p ...

s¬ ®å trªn biÓu diÔn hµm sè .

 

 

 

 

 

IV. Cñng cè: (5')

- §¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x nÕu:

+ x vµ y ®Òu nhËn c¸c gi¸ trÞ sè.

+ §¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng x

+ Víi 1 gi¸ trÞ cña x chØ cã 1 gi¸ trÞ cña y

- Khi ®¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x ta cã thÓ viÕt y = f(x), y = g(x) ...

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 36, 37, 38, 39, 43 (tr48 - 49 - SBT)

- §äc tr­íc 6. MÆt ph¼ng to¹ ®é

- ChuÈn bÞ th­íc th¼ng, com pa

         

              

                                

 

 

 

 

TiÕt :   31

Ngµy so¹n:10/12/2008.

            Ngµy so¹n:13/12/2008.               

 

§6MÆt ph¼ng to¹ ®é

 

A. Môc tiªu:

- ThÊy ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i dïng cÆp sè®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ mét ®iÓm trªn mÆt ph¼ng, biÕt vÏ hÖ trôc täa ®é.

- BiÕt x¸c ®Þnh 1 ®iÓm trªn mÆt ph¼ng täa ®é khi biÕt täa ®é cña nã.

- ThÊy ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a to¸n häc vµ thùc tiÔn.

B. ChuÈn bÞ:

- PhÊn mµu, th­íc th¼ng, com pa

C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng

I.æn ®Þnh líp (1')

II. KiÓm tra bµi cò:  (2')

- HS1: Lµm bµi tËp 36 (tr48 - SBT)

III. Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña  trß

Ghi b¶ng

- GV 

? H·y ®äc täa ®é mòi Cµ Mau cña b¶n ®å.

 

? To¹ ®é ®Þa lÝ ®­îc x¸c ®Þnh bíi hai sè nµo.

- GV treo b¶ng phô

                                                  

A    .     .     .     .     .     .     .     .     .    E

B    .     .     x     .     .     .     .     .     .    F

C    .     .     .     .     .     .     .     .     .    G

D    .     .     .     .     .     .     .     .     .    H

- GV: Trong to¸n häc ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ 1 ®iÓm trªn mÆt ph¼ng ng­êi ta th­êng dïng 2 sè.

   Treo b¶ng phô hÖ trôc oxy sau ®ã gi¸o viªn giíi thiÖu

+ Hai trôc sè vu«ng gãc víi nhau t¹i gèc cña mçi truc

+ §é dµi trªn hai trôc chän b»ng nhau

+ Trôc hoµnh Ox, trôc tung Oy

hÖ trôc oxy

GV h­íng dÉn vÏ.

 

 

 

 

 

- GV nªu c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm P

- GV yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 18

- GV nhËn xÐt dùa vµo h×nh 18

- HS ®äc dùa vµo b¶n ®å.

- HS: kinh ®é, vÜ ®é.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS x¸c ®Þnh theo vµ lµm ?2

 

1. §Æt vÊn ®Ò  (10')

VD1: To¹ ®é ®Þa lÝ mòi Cµ Mau

           

 

 

 

VD2:

Sè ghÕ H1

 

 

2. MÆt ph¶ng täa ®é (8')

      

Ox lµ trôc hoµnh

Oy lµ trôc tung

3. To¹ ®é mét ®iÓm trong mÆt ph¼ng täa ®é  (12')

§iÓm P cã hoµnh ®é 2

                     tung ®é 3

Ta viÕt P(2; 3)

* Chó ý SGK

 

IV. Cñng cè: (10')

- To¹ ®é mét ®iÓm th× hoµnh ®é lu«n ®øng tr­íc, tung ®é lu«n ®øng sau

- Mçi ®iÓm x¸c ®Þnh mét cÆp sè, mçi cÆp sè x¸ ®Þnh mét ®iÓm

- Lµm bµi tËp 32 (tr67 - SGK)

M(-3; 2)    N(2; -3)   Q(-2; 0)

- Lµm bµi tËp 33 (tr67 - SGK)

L­u ý:

V. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- BiÕt c¸ch vÏ hÖ trôc 0xy

- Lµm bµi tËp 33, 34, 35 (tr68 - SGK); bµi tËp 44, 45, 46 (tr50 - SBT)

* L­u ý: Khi vÏ ®iÓm ph¶i vÏ mÆt ph¼ng täa ®é trªn giÊy «li hoÆc c¸c ®­êng kÎ // ph¶i chÝnh x¸c.