Giao an dai so 7 hay va day du

giáo án Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 212       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
c8aixq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/26/2011 5:38:00 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.68 M
Lần xem
0
Lần tải
212
File đã kiểm duyệt an toàn

Chương I :số hữu tỉ - số thực Ngày giảng : Tiết 1 : tập hợp Q các số hữu tỉ I. Mục tiêu -HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ , bước đầu nh,xem chi tiết và tải về giáo án Giao an dai so 7 hay va day du, Giáo Án Đại Số 7 , Giáo án điện tử Giao an dai so 7 hay va day du, doc, 1 trang, 0.68 M, Đại số 7 chia sẽ bởi Chương Nguyễn Hữu đã có 212 download

LINK DOWNLOAD

Giao-an-dai-so-7-hay-va-day-du.doc[0.68 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Chương I :số hữu tỉ - số thực
Ngày giảng :
Tiết 1 : tập hợp Q các số hữu tỉ
I. Mục tiêu
-HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ , bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N ,Z , Q.
-HS biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , biết so sánh hai số hữu tỉ .
-Giáo dục ý thức tự giác , cẩn thận , chính xác .
II. Chuẩn bị tài liệu, thiết bi dạy học:
GV:Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu .
HS: Sgk,chuẩn bị bài.
III. Tiến trình tổ chức dạy học :
1.Tổ chức: 7A: 7B:
2. Kiểm tra bài cũ
GV giới thiệu chương trình đại số 7, nêu yêu cầu về sách vở, đồ dùng học tập, ý thức học tập bộ môn.
3.Dạy - học bài mới :
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cần đạt

Giới thiệu khái niệm số hữu tỉ
GV: Giả sử ta có các số 3 ; -0,5 ;0;. Em hãy viết 3 phân số trên thành 3 phân số bằng nó ?
? Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ?
? Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số. Số đó được gọi là số hữu tỉ .
3; -0,5; 0;  là các số hữu tỉ . Vậy thế nào là số hữu tỉ
GV giới thiệu kí hiệu
GV cho học sinh làm ?1 Vì sao .  là các số hữu tỉ ?
GV yêu cầu HS làm ?2.
GV: Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp số N; Z; Q ?
GV: giới thiệu sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa 3 tập hợp số.
GV cho HS làm bài tập 1 :
GV vẽ trục số.
Hãy biểu diễn các số-2;-1;2 trên trục số?
(HS lên bảng làm)
HS đọc ví dụ 1 SGK
GV: thực hành trên bảng HS làm theo .
Gv yêu cầu học sinh làm VD2:
+ Viết  dưới dạng phân số có mẫu số dương ?
+ Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần?
+ Điểm biểu diễn số hữu tỉ  được xác định như thế nào?

GV cho HS làm ?4.
HS làm VD1, VD2
HS làm ?5 , rút ra nhận xét
1. Số hữu tỉ :

3; -0,5; 0;  là các số hữu tỉ
* Khái niệm : (sgk )
Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là Q
?1.  là các số hữu tỉ vì:?2.Với aZ thì Q
Với n N thì 
Bài tập 1:


2, Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:
?3 
VD1:Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

VD2. biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số .

3. So sánh hai số hữu tỉ :
?4. So sánh 2 phân số và 


VD1:VD2:
4. Củng cố – Luyện tập:
GV: thế nào là 2 số hữu tỉ? Cho VD?
Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm như thế nào?
5. Hướng dẫn về nhà:

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Ch­¬ng I :sè h÷u tØ - sè thùc

  Ngµy gi¶ng :

TiÕt 1 :  tËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ

I. Môc tiªu

   -HS hiÓu ®­îc kh¸i niÖm sè h÷u tØ , c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè vµ so s¸nh c¸c sè h÷u tØ , b­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè N ,Z , Q.

-HS biÕt c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè , biÕt so s¸nh hai sè h÷u tØ .

-Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c , cÈn thËn , chÝnh x¸c .

II. ChuÈn bÞ tµi liÖu, thiÕt bi d¹y häc:

-         GV:Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, phÊn mµu .

-         HS: Sgk,chuÈn bÞ bµi.

III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1.Tæ chøc:   7A:              7B:

2. KiÓm tra bµi cò

  GV giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ®¹i sè 7, nªu yªu cÇu vÒ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp, ý thøc häc tËp bé m«n.

3.D¹y - häc bµi míi :

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

Giíi thiÖu kh¸i niÖm sè h÷u

GV: Gi¶ sö ta cã c¸c sè 3 ; -0,5 ;0;. Em h·y viÕt 3 ph©n sè trªn thµnh 3 ph©n sè b»ng nã ?

? Cã thÓ viÕt mçi sè trªn thµnh bao nhiªu ph©n sè b»ng nã ?

? C¸c ph©n sè b»ng nhau lµ c¸c c¸ch viÕt kh¸c nhau cña cïng mét sè. Sè ®ã ®­îc gäi lµ sè h÷u tØ .

3; -0,5; 0;  lµ c¸c sè h÷u tØ . VËy thÕ nµo lµ sè h÷u tØ

 

GV giíi thiÖu kÝ hiÖu

 

GV cho häc sinh lµm ?1 V× sao . lµ c¸c sè h÷u tØ ?

 

 

1. Sè h÷u tØ :

3; -0,5; 0; lµ c¸c sè h÷u tØ

* Kh¸i niÖm : (sgk )

TËp hîp c¸c sè h÷u tØ kÝ hiÖu lµ Q

?1.   lµ c¸c sè h÷u tØ v×:

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

 

 

GV yªu cÇu HS lµm ?2.

 

GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè N; Z; Q ?

GV: giíi thiÖu s¬ ®å biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a 3 tËp hîp sè.

GV cho HS  lµm bµi tËp 1 :

 

 

 

 

GV vÏ trôc sè.

H·y biÓu diÔn c¸c sè-2;-1;2 trªn trôc sè?

(HS lªn b¶ng lµm)

HS ®äc vÝ dô 1 SGK

GV: thùc hµnh trªn b¶ng HS lµm theo .

Gv yªu cÇu häc sinh lµm VD2:

+  ViÕt d­íi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè d­¬ng ?

+ Chia ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ thµnh mÊy phÇn?

+ §iÓm biÓu diÔn sè h÷u tØ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo?

 

GV cho HS lµm ?4.

 

 

 

 

 

HS lµm VD1, VD2

 

HS lµm ?5 , rót ra nhËn xÐt

?2.Víi aZ th× Q

Víi n N th×

 

 

Bµi tËp 1:

2, BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè:

?3

VD1:BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè.

VD2. biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè .

 

3. So s¸nh hai sè h÷u tØ :

?4. So s¸nh 2 ph©n sè

VD1:<sgk>

VD2:<sgk>

 

4. Cñng cè – LuyÖn tËp:

  GV: thÕ nµo lµ 2 sè h÷u tØ? Cho VD?

§Ó so s¸nh 2 sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo?

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

  Lµm bµi tËp: 3; 4; 5 ( SGK )

1; 2;3; 4;8 (SBT )

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

 

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 2: céng, trõ sè h÷u tØ

I. Môc tiªu:

-HS n¾m v÷ng c¸c qui t¾c céng, trõ sè h÷u tØ, biÕt qui t¾c chuyÓn vÕ trong tËp hîp sè h÷u tØ.

- Cã kÜ n¨ng lµm c¸c phÐp céng, trõ sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng

- Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ tµi liÖu, thiÕt bÞ d¹y häc:

-         GV : Sgk, bµi so¹n, th­íc th¼ng.

-         HS : Sgk, ¤n quy t¾c céng, trõ ph©n sè.

III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:                    7A:    7B:

2. KiÓm tra bµi cò

Hs: ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ? Cho vÝ dô vÒ 3 sè h÷u tØ( d­¬ng, ©m, sè 0) lµm  bµi tËp 3 (trang 8- sgk)

Häc sinh 2: lµm bµi tËp 5 (trang 8)

Gäi hs nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

- GV: Mäi sè h÷u tØ ®Òu viÕt d­íi d¹ng ph©n sè víi a, b z b, VËy ®Ó cã thÓ céng trõ 2 sè h÷u tØ ta cã thÓ lµm nh­ trªn?

- GV: Nªu qui t¾c céng 2 ph©n sè cïng mÉu, kh¸c mÉu

- GV: Em h·y nh¾c l¹i tÝnh chÊt cña phÐp céng ph©n sè?

- GV: Nªu vÝ dô, häc sinh ®øng t¹i chç nªu c¸ch lµm?

- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm ?1, c¶ líp lµm vµo vë.

- GV: XÐt bµi tËp sau; T×m sè nguyªn x biÕt x+5= 17 (gäi hs lµm)

- GV: Nh¾c l¹i QT chuyÓn vÕ trong z?

- t­¬ng tù ta còng cã qui t¾c chuyÓn vÕ trong Q.

- H.sinh ®äc qui t¾c (9- sgk) – GV cho

häc sinh lµm VD. 

GV: Cho HS lµm ?2.

Gäi HS tr×nh bµy

1. Céng, trõ hai sè h÷u tØ:

x=; y= (a, b, mzm> 0)

x+y =+=

x-y= - =

VD: (SGK)

?1a, 0,6+

b,

2, Qui t¾c ( chuyÓn vÕ )

* Quy t¾c: (sgk/9)

Víi mäi x, y, z Q

x +y = z x = z - y

 

VD: (SGK)

?2.  a,

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

 

 

*GV: Cho HS ®äc phÇn “chó ý” <sgk>

  

b,

   

 

4. Cñng cè -  LuyÖn tËp:

-HS lµm bµi tËp 6 (SGK trang 10 )

-HS ho¹t ®éng nhãm lµm bµi tËp 10 (SGK )

(H­íng dÉn hs gi¶i theo hai c¸ch)

C¸ch 1:  

C¸ch 2: 

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

-Häc thuéc c¸c qui t¾c vµ c«ng thøc tæng qu¸t.

-Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i

-¤n qui t¾c nh©n chia ph©n sè, tÝnh chÊt cña phÐp nh©n.

 

------------------------------------------------

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Ngµy  gi¶ng :

TiÕt 3:                    nh©n, chia sè h÷u tØ

 

I. Môc tiªu :

  - HS n¾m v÷ng qui t¾c nh©n ,chia sè h÷u tØ

  - Cã kü n¨ng nh©n chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng.

  - RÌn t­ duy nhanh , chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ tµi liÖu,TB d¹y häc:

-                       GV : Sgk, bµi so¹n, th­íc th¼ng.

    - HS : Sgk, ¤n quy t¾c nh©n, chia ph©n sè.

III . TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:                7A:           7B:

2. KiÓm tra bµi cò:

HS1: Muèn céng 2 sè h÷u tØ x,y ta lµm nh­ thÕ nµo? viÕt c«ng thøc tæng qu¸t.Lµm bµi tËp 8c SGK.

HS2. Ph¸t biÓu vµ viÕt qui t¾c chuyÓn vÕ

  Lµm bµi tËp 9d. SGK

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

§V§: Trong tËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ còng cã phÐp nh©n ,chia 2 sè h÷u tØ.

VD: -0,2.em sÏ thùc hiÖn nh­ thÕ nµo?

GV. Tæng qu¸t x = ; y= (b, d 0) th× x.y =?

Cho HS lµm VD.

? phÐp nh©n ph©n sè cã tÝnh chÊt g×?

-PhÐp nh©n sè h÷u tØ còng cã tÝnh chÊt nh­ vËy.

 

 

 

GV cho HS lµm BT11, gäi lµm bµi.

GV: Víi x=  ; y= (y 0)

¸p dông qui t¾c chia ph©n sè, h·y viÕt CT  x:y?

1. Nh©n 2 sè h÷u tØ:

Víi x=  ; y = (b ;d 0)

Ta cã:

       x.y =. =

VD: <sgk>

 

*TÝnh chÊt:

  +)  x.y =y.x

  +)  (x.y ). z =x.(y.z)

  +)x.1=1.x

  +)x. =1

  +)x.(y+z)=x.y+x.z

2. Chia 2 sè h÷u tØ:

Víi x= y=    ( y0)

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

-HS lµm vd trong sgk.

 

- C¶ líp lµm ?1 vµo vë .2 HS lªn b¶ng

 

 

 

HS ®äc chó ý (11 SGK )

 

Ta cã : x:y=:=.=

VD: <sgk>

?1.a, 3,5.

b,

* Chó ý.

Víi x;y Q  ;  y 0 tØ sè cña x vµ y kÝ hiÖu lµ x/y hay x : y

VD: <sgk>

 

4. Cñng cè – LuyÖn tËp:

-GV cho HS lµm BT13 (sgk), sau ®äc gäi hs tr×nh bµy.

-Cho hs ho¹t ®éng nhãm lµm bµi 14.

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

 -Häc qui t¾c nh©n , chia sè h÷u tØ.

-¤n gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn.

-BTVN:12,15;16 (13 SGK )

           10; 11; 14; 15 ( 4;5 SBT )

-----------------------------------------------------

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 4.           gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

                         Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n.

I. Môc tiªu :

- HS hiÓu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

- X¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ, cã kü n¨ng céng ,trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n.

- Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt c¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ ®Ó tÝnh to¸n mét c¸ch hîp lý.

II. ChuÈn bÞ TL – TB d¹y häc:

- GV:sgk,sbt, b¶ng phô, th­íc kÎ.

- HS:sgk, sbt, mtbt.

III . TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:     KT s/sè: 7A:    7B:

2. KiÓm tra bµi cò

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

- HS1: Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn a lµ g×?

 T×m   | 15 | ; | -3 | ; | 0 |

 T×m x biÕt | x | =2

- HS2: VÏ trôc sè,biÓu diÔn trªn trôc sè c¸c sè h÷u tØ 3,5 ; ; -2

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

? H·y ®Þnh nghÜa gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn.

HS: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa.

§ã còng chÝnh lµ ®Þnh nghÜa gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn.

Dùa vµo ®Þnh nghÜa trªn h·y t×m | 3,5 | ; ; | 0 |  ; | -2 |

 

 

 

HS lµm VD.

 

 

HS lµm ?2.

 

 

 

 

 

 

 

HS lµm BT 17( 15 SGK )

HS lµm miÖng BT sau:

Bµi gi¶i sau ®óng hay sai?

a,| x | 0 víi mäi x Q

b,| x | x víi mäi x Q

c, | x | =-2  => x= -2

d, | x | =- | -x |

e, | x | = -x   => x 0

tõ ®ã rót ra nhËn xÐt:

 

 

 

 

1. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

 

 

 

* §Þnh nghÜa: (13 SGK )

| 3,5| = 3,5;  =

| 0 | =0;| -2 | = 2

* NÕu x > 0 th×  | x | = x

           x =0  th×  | x | =0

           x < 0 th×  | x | =-x

* VD.x = th×  | x | =

x=-5,75 th× | x | =| -5,75 | =5,75

?2.

a, x = - th×  | x | =

b, x =  th× | x | =

c, x = - th× | x | =

d, x = 0    th×  | x | = 0

BT17. (15 SGK )

1, a, ®óng

    b, sai

    c, ®óng

2, a, | x | = => x =

    b,| x | = 0,37 => x = 0.37

    c, | x |=0       =>x =0

    d, | x | =   =>x=

* NhËn xÐt:

Víi mäi sè nguyªn x ta cã

| x | 0;| x |= | -x | ;| x | x

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n.

VD: a, (-1,13) +(-0,264)

H·y viÕt c¸c sè thËp ph©n trªn d­íi d¹ng ph©n sè thËp ph©n råi ¸p dông QT céng 2 ph©n sè.

- Cã c¸ch nµo lµm kh¸c kh«ng ?

GV: ¸p dông QT t­¬ng tù nh­ víi sè nguyªn.

- Häc sinh lªn b¶ng thùc hµnh c¸ch lµm.

VD: b,c

 

GV: Cho hs lµm ?3

2.Céng trõ ,nh©n, chia sè thËp ph©n.

a, (-1,13)+(-0,264) =

=

C¸ch kh¸c.

(-1,13) + (-0,264)

=-(1,13+0,264) =-1,394

b, 0,245-2,134

=-(2,134-0,245)=-1,1889

c, (-5,2). 3,14

=-(5,2.3,14)=-16,328

d, -0,408:(-0,34)=0,408:0,34=1,2

-0,408:(0,34)=-1,2

?3

a, -3,116+0,263=-(3,116-0,263)

=- 2,853

b, (-3,7).(-2,16)=7,992

4. Cñng cè – LuyÖn tËp:

GV: Cho HS lµm BT 20(15-sgk)

GV : H­íng dÉn HS sö dông tÝnh chÊt cña c¸c phÐp to¸n ®Ó lµm to¸n nhanh.

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

- BTVN: 26 (17 SGK )

                 28, 34 (8;9 SBT )

  - ¤n: ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña sè nguyªn a , nh©n 2 luü thõa cïng c¬ sè.

-----------------------------------------------

 

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 5. luyÖn tËp

 

I. Môc tiªu :

-Cñng cè qui t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

-RÌn kü n¨ng so s¸nh c¸c sè h÷u tØ, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc , t×m x trong biÓu thøc chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.Sö dông m¸y tÝnh bá tói.

- RÌn cho hs tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khi gi¶i to¸n.

II. ChuÈn bÞ TL, TB d¹y häc:

- GV:sgk,sbt, th­íc kÎ, mtbt.

- HS:sgk, sbt, mtbt.

III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:         7A:    7B:

2. KiÓm tra bµi cò:

HS1. nªu c«ng thøc tÝnh gtt® cña 1 sè h.tØ. Ch÷a bt.24(7-sbt)

T×m x biÕt:

a, |x| =2,1=>x=2,1           c, |x| =-x kh«ng cã gÝa trÞ

b, |x| =vµ x<0 => x=            d, |x| =0,35, x>0 => x=0,35

HS2.  Ch÷a bt 27a, c(8 SBT)

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

H§1: D¹ng bµi to¸n ss p/s

GV: - Em cã nxÐt g× vÒ c¸c psè nµy?

- muèn biÕt P.Sè nµo b/d cïng mét sè H.TØ ta lµm nh­ thÕ nµo?

HS tr¶ lêi nªu c¸ch lµm vµ lµm bµi

 

 

 

 

 

 

GV yªu cÇu HS viÕt 3 ph©n sè cïng biÓu diÔn sè h÷u tØ

1. Bµi 21 <sgk>

a,

=> C¸c ph©n sè biÓu diÔn cïng mét sè h÷u tØ; biÓu diÔn cïng mét sè h÷u tØ

b, =

2. Bµi 22 <sgk>

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

.

GV: yªu cÇu hs th¶o luËn lµm bµi, sau ®ã gäi hs tr×nh bµy

GV: ¸p dông tc nªu trong sgk, ta t×m sè trung gian y?

HD: a, ss víi 1

Gv hd hs cô thÓ lµm c©u c,

H§2: D¹ng BT tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc.

HS ho¹t ®éng nhãm lµm BT 24.

GV: gäi hs tr×nh bµy

 

 

 

 

H§3: sö dông m¸y tÝnh bá tói.

GV h­íng dÉn HS sö dông m¸y tÝnh bá tói lµm BT 26

 

H§4. D¹ng BT t×m x

GV h­íng dÉn HS lµm phÇn  BT25.

HS lµm c¸c phÇn cßn l¹i.

 

 

Gv gäi hs lµm bµi

Gäi hs nx ch÷a bµi

3. Bµi 23 <sgk>

a, < 1 <1,1

b, -500 <0 <0,001

c,

4. Bµi 24 <sgk>

5. Bµi 26 <sgk>

<HS sö dông mtbt lµm bµi theo hd>

 

 

6. Bµi 25 <sgk>

a, | x – 1,7 |= 2,3

=> x-1,7= 2,3 hoÆc x-1,7=-2,3

=> x=4 hoÆc x= -0,6

b, => =

* x+=        =>        x=

* x+=-        =>       x=

 

4. Cñng cè – LuyÖn tËp:

GV cñng cè l¹i cho hs c¸c d¹ng to¸n ®· lµm trong giê häc

5. H­íng dÉn vÒ nhµ:

 - «n l¹i bµi. Lµm bt 24, 26, 29, 31, 35 <sbt>

- ¤n: ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña sè nguyªn a , nh©n 2 luü thõa cïng c¬ sè.

----------------------------------------------

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 


Giáo án Đại số 7         GV: Nguyễn Hữu Chương

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 6: Luü thõa cña mét sè h÷u tØ.

 

I. Môc tiªu :

- HS hiÓu kh¸i niÖm luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ, biÕt c¸ch tÝnh tÝch vµ th­¬ng cña 2 luü thõa vµ luü thõa cñ luü thõa.

- Cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c qui t¾c nªu trªn trong tÝnh to¸n .

- Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ TL, TB d¹y häc:

- GV:sgk,sbt, mtbt.

- HS:sgk, sbt, mtbt; «n  luü thõa cña sè nguyªn

III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc :

1. Tæ chøc:         7A:          7B:

2. KiÓm tra bµi cò:

- Cho a lµ 1 sè tù nhiªn. Luü thõa bËc n cña a lµ g×? cho VD?

- ViÕt c¸c kÕt qu¶ sau d­íi d¹ng 1 luü thõa.

  34.35; 58:52

GV: T­¬ng tù nh­ luü thõa cña 1 sè tù nhiªn, ta cã luü thõa cña 1 sè h÷u tØ.

3.D¹y häc bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t

- GV: T­¬ng tù nh­ ®èi víi sè TN; Em h·y nªu §N luü thõa bËc n cña 1 sè htØ x? ( nN, n>1)

- HS: Tr¶ lêi

- GV: Giíi thiÖu c¸ch ®äc, qui ­íc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho häc sinh lµm ?1

1. Luü thõa víi sè mò tù nhiªn

* §N. (SGK)

xn =x.x....x (n thõa sè x )

(xQ, nQ, n>1)

x gäi lµ c¬ sè, n lµ sè mò.

Qui ­íc x1 =x; x0 =1 (x0)

*Khi viÕt sè h÷u tØ x d­íi d¹ng (a,b Z; b0) ta cã

        ()n = = =

VËy:

?1.<sgk>

 

Năm hc 2011-2012 Trang 1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giao an dai so 7 hay va day du
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU