giáo án GDCD 12

giáo án GD công dân 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 211       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
fkoyuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/23/2009 10:39:11 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
211
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày 25 tháng 09 năm 2009 Tiết 7 Bài 3 : CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT I./ Mục tiêu bài học : Học xong bài này, HS đạt được 1.Về kiến thức: - Biết được thế nào là bình đẳng trước pháp luật. - Hiể,xem chi tiết và tải về giáo án giáo án GDCD 12, Giáo Án Gd Công Dân 12 , Giáo án điện tử giáo án GDCD 12, doc, 1 trang, 0.07 M, GD công dân 12 chia sẽ bởi Hương Nguyển Thị đã có 211 download

LINK DOWNLOAD

giao-an-GDCD-12.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày 25 tháng 09 năm 2009
Tiết 7
Bài 3 : CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
I./ Mục tiêu bài học : Học xong bài này, HS đạt được
1.Về kiến thức:
- Biết được thế nào là bình đẳng trước pháp luật.
- Hiểu được thế nào là công dân được bình đẳng trước pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí . - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật . 2.Về kiõ năng:
- Biết phân tích, đánh giá đúng việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong thực tế.
- Lấy được ví dụ chứng minh mọi công dân đều bình đẳng trong việc hưởng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí theo qui định của pháp luật.
3.Về thái độ:
- Có niềm tin đối với pháp luật, đối với nhà nước trong việc bảo đảm cho công dân bình đẳng trước pháp luật.
II/ Nội dung dạy và học :
- Thế nào là bình đẳng trước pháp luật?
- Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.
- Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
III/ Phương pháp dạy học: thảo luận nhóm, vấn đáp, đặt vấn đề, tạo tình huống , trực quan…
IV/ Tài liệu và phương tiện:
Sách giáo viên, sách giáo khoa GDCD 12.
Hình ảnh, đồ dùng và tài liệu về pháp luật
V/ Tiến trình dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
1/ Phân biệt các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý tương ứng?
2. Giới thiệu bài mới: Con người sinh ra đều mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, nhân đạo, có kỉ cương. Mong muốn đó có thể thực hiện được trong xã hội duy trì chế độ người bóc lột người hay không? Nhà nước ta với bản chất là Nhà nước của dân, do dân và vì dân đã đem lại quyền bình đẳng cho công dân. Vậy, ở nước ta hiện nay, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện trên cơ sở nào và làm thế nào để quyền bình đẳng của công dân được tôn trọng và bảo vệ.
3. Dạy bài mới :
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học


- Gv gợi ý bài mới, mở bài.
Quyền bình đẳng xuất phát từ quyền con người và quyền cơ bản nhất của quyền con người.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, phụ nữ bình đẳng với nam giới về mọi phương diện, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng với nhau, các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đều bình đẳng .
Hoạt động1: Thế nào là công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ ?
Mục tiêu: HS hiểu bình đẳng về quyền và nghĩa vụ?
Cách tiến hành:
- GV cho HS đọc lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong SGK cuối trang 27. Sau đó.
- GV phát vấn hs:
­ Em hiểu như thế nào về quyền bình đẳng của công dân trong lời tuyên bố trên của Bác?
- HS trả lời:
Mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trong việc hưởng quyền bầu cử và ứng cử
- GV cho HS thảo luận nhóm theo nội dung trong mục 1, SGK:
HS trình bày các ý kiến của mình.
- HS liên hệ bản thân đã được làm gì và hưởng gì từ vấn đề trên?
- GV phân tích cho HS hiểu rõ: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau. Nhưng mức độ sử dụng các quyền đó đến đâu phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người. Vì vậy, trong thực tế, có thể người này được hưởng nhiều quyền hơn, người kia được hưởng ít quyền hơn hoặc người này thực hiện nghĩa vụ khác với người kia, nhưng vẫn là bình đẳng trong việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ.
GV mở rộng vấn đề:
Hiến pháp quy định: Công dân đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật”. (Điều 54 Hiến pháp năm 1992)
Tuy nhiên không phải cứ công dân đủ 21 tuổi đều có quyền ứng cử vào đại biểu quốc hội
Theo quy định, những người sau không được ứng cử đại biểu Quốc hội:
1- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của To�

Ngaøy 25   thaùng 09 naêm 2009

        Tieát 7                                       

Baøi 3 : CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHAÙP LUAÄT

        I./ Muïc tieâu baøi hoïc : Học xong bài này, HS cn ñaït ñöôïc

           1.Veà kieán thöùc:

     - Bieát ñöôïc theá naøo laø bình ñaúng tröôùc phaùp luaät.

      - Hieåu ñöôïc theá naøo laø coâng daân ñöôïc bình ñaúng tröôùc  phaùp luaät veà quyeàn, nghóa vuï vaø traùch nhieäm phaùp lí .
      - Neâu ñöôïc traùch nhieäm cuûa nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân  tröôùc phaùp luaät .
     2.Veà kiõ naêng:

      - Bieát phaân tích, ñaùnh giaù ñuùng vieäc thöïc hieän quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân trong thöïc teá.

      - Laáy ñöôïc ví duï chöùng minh moïi coâng daân ñeàu bình ñaúng trong vieäc höôûng quyeàn, nghóa vuï vaø traùch nhieäm phaùp lí theo qui ñònh cuûa phaùp luaät.

     3.Veà thaùi ñoä:

                - Coù nieàm tin ñoái vôùi phaùp luaät, ñoái vôùi nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm cho coâng daân bình ñaúng tröôùc phaùp luaät.

        II/ Noäi dung daïy vaø hoïc :  

        - Theá naøo laø bình ñaúng tröôùc phaùp luaät?

      - Coâng daân bình ñaúng veà quyeàn, nghóa vuï vaø traùch nhieäm phaùp lí.

      - Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân tröôùc phaùp luaät.

   III/ Phöông phaùp daïy hoïc: thaûo luaän nhoùm, vaán ñaùp, ñaët vaán ñeà, taïo tình huoáng , tröïc quan

   IV/ Taøi lieäu vaø phöông tieän:

-          Saùch giaùo vieân, saùch giaùo khoa GDCD 12.

-          Hình aûnh, ñoà duøng vaø taøi lieäu veà phaùp luaät

V/ Tieán trình daïy hoïc:

  1. Kieåm tra baøi cuõ:

1/ Phaân bieät caùc loaïi vi phaïm phaùp luaät vaø traùch nhieäm phaùp lyù töông öùng?

                 2. Giôùi thieäu baøi môùi: Con ngöôøi sinh ra ñeàu mong muoán ñöôïc soáng trong moät xaõ hoäi bình ñaúng, nhaân ñaïo, coù kæ cöông. Mong muoán ñoù coù theå thöïc hieän ñöôïc trong  xaõ hoäi duy trì cheá ñoä ngöôøi boùc loät ngöôøi hay khoâng? Nhaø nöôùc ta vôùi baûn chaát laø Nhaø nöôùc cuûa daân, do daân vaø vì daân ñaõ ñem laïi quyeàn bình ñaúng cho coâng daân. Vaäy, ôû nöôùc ta hieän nay, quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû naøo vaø laøm theá naøo ñeå quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân ñöôïc toân troïng vaø baûo veä.

3. Daïy baøi môùi

Hoạt động cuûa giáo viên và học sinh

Noäi dung baøi hoïc

 

- Gv gôïi yù baøi môùi, môû baøi.

Quyeàn bình ñaúng xuaát phaùt töø quyeàn con ngöôøi vaø quyeàn cô baûn nhaát cuûa quyeàn con ngöôøi.

Theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Vieät Nam, moïi coâng daân ñeàu bình ñaúng tröôùc phaùp luaät, phuï nöõ bình ñaúng vôùi nam giôùi veà moïi phöông dieän, caùc daân toäc sinh soáng treân laõnh thoå Vieät Nam ñeàu bình ñaúng vôùi nhau, caùc thaønh phaàn kinh teá trong neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam ñeàu bình ñaúng .

Hoaït ñoäng1: Theá naøo laø coâng daân bình ñaúng veà quyeàn vaø nghóa vuï ?

 Muïc tieâu: HS hieåu bình ñaúng veà quyeàn vaø nghóa vuï?

Caùch tieán haønh

- GV cho HS ñoïc lôøi tuyeân boá cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh trong SGK cuoái trang 27. Sau ñoù.

- GV phaùt vaán hs:

­ Em hieåu nhö theá naøo veà quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân trong lôøi tuyeân boá treân cuûa Baùc?

- HS traû lôøi:

Moïi coâng daân Vieät Nam ñeàu bình ñaúng trong vieäc höôûng quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû

- GV cho HS thaûo luaän nhoùm theo noäi dung trong muïc 1, SGK:

HS trình baøy caùc yù kieán cuûa mình.

- HS lieân heä baûn thaân ñaõ ñöôïc laøm gì vaø höôûng gì töø vaán ñeà treân?

- GV phaân tích cho HS hieåu roõ: Trong cuøng moät ñieàu kieän nhö nhau, coâng daân ñöôïc höôûng quyeàn vaø laøm nghóa vuï nhö nhau. Nhöng möùc ñoä söû duïng caùc quyeàn ñoù ñeán ñaâu phuï thuoäc vaøo khaû naêng, ñieàu kieän, hoaøn caûnh cuûa moãi ngöôøi. Vì vaäy, trong thöïc teá, coù theå ngöôøi naøy ñöôïc höôûng nhieàu quyeàn hôn, ngöôøi kia ñöôïc höôûng ít quyeàn hôn hoaëc ngöôøi naøy thöïc hieän nghóa vuï khaùc vôùi ngöôøi kia, nhöng vaãn laø bình ñaúng trong vieäc höôûng quyeàn vaø thöïc hieän nghóa vuï.

GV  môû roäng vaán ñeà:

Hieán phaùp quy ñònh: Coâng daân ñuû 18 tuoåi trôû leân ñeàu coù quyeàn baàu cöû vaø ñuû 21 tuoåi trôû leân ñeàu coù quyeàn öùng cöû vaøo Quoác hoäi, Hoäi ñoàng nhaân daân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät”. (Ñieàu 54 Hieán phaùp naêm 1992)

Tuy nhieân khoâng phaûi cöù coâng daân ñuû 21 tuoåi ñeàu coù quyeàn öùng cöû vaøo ñaïi bieåu quoác hoäi

Theo quy ñònh, nhöõng ngöôøi sau khoâng ñöôïc öùng cöû ñaïi bieåu Quoác hoäi:

1- Ngöôøi ñang bò töôùc quyeàn baàu cöû theo baûn aùn, quyeát ñònh cuûa Toaø aùn ñaõ coù hieäu löïc phaùp luaät, ngöôøi ñang phaûi chaáp haønh hình phaït tuø, ngöôøi ñang bò taïm giam vaø ngöôøi maát naêng löïc haønh vi daân söï

2- Ngöôøi ñang bò khôûi toá veà hình söï;

3- Ngöôi ñang phaûi chaáp haønh baûn aùn, quyeát ñònh hình söï cuûa Toaø aùn;

4- Ngöôøi ñaõ chaáp haønh xong baûn aùn, quyeát ñònh hình söï cuûa Toaø aùn nhöõng chöa ñöôïc xoaù aùn;

“5- Ngöôøi ñang chaáp haønh quyeát ñònh xöû lyù haønh chính veà giaùo duïc taïi xaõ, phöôøng, thò traán, taïi cô sôû giaùo duïc, cô sôû chöõa beänh hoaëc ñang bò quaûn cheá haønh chính.

(Ñieàu 29 Luaät baàu cöû ñaïi bieåu Quoác hoäi ).

Hoaït ñoäng2: Theá naøo laø Coâng daân bình ñaúng veà traùch nhieäm phaùp lí?

Muïc tieâu: HS hieåu bình ñaúng veà traùch nhieäm phaùp lí

Caùch tieán haønh

- GV neâu tình huoáng coù vaán ñeà:

Moät nhoùm thanh nieân ruû nhau ñua oâ toâ vôùi lí do nhaø hai baïn trong nhoùm môùi mua oâ toâ. Baïn A coù yù kieán khoâng ñoàng yù vì cho raèng caùc baïn chöa coù Giaáy pheùp laùi xe oâ toâ, ñua xe nguy hieåm vaø deã gaây tai naïn; baïn B cho raèng baïn A lo xa vì ñaõ coù boá baïn B laøm tröôûng coâng an quaän, boá baïn C laøm Thöù tröôûng cuûa moät boä. Neáu tình huoáng xaáu nhaát xaûy ra ñaõ coù phuï huynh baïn B vaø baïn C “lo” heát. Caû nhoùm nhaát trí vôùi B.

- GV hoûi :

- H1: Em haõy neâu thaùi ñoä vaø quan ñieåm cuûa mình tröôùc nhöõng yù kieán treân?

-H2: Neáu nhoùm baïn ñoù hoïc cuøng lôùp vôùi em, em seõ laøm gì?

HS phaùt bieåu, ñeà xuaát caùch giaûi quyeát.

-          GV nhaän xeùt caùc yù kieán cuûa HS

-          GV keát luaän: Moïi vi phaïm phaùp luaät ñeàu xaâm haïi ñeán quyeàn vaø lôïi ích hôïp cuûa chuû theå khaùc, laøm roái loaïn traät töï phaùp luaät ôû moät möùc ñoä nhaát ñònh. Trong thöïc teá, coù moät soá ngöôøi do thieáu hieåu bieát veà phaùp luaät, khoâng toân troïng vaø thöïc hieän phaùp luaät hoaëc lôïi duïng chöùc quyeàn ñeå vi phaïm phaùp luaät gaây haäu quaû nghieâm troïng cho ngöôøi khaùc, cho xaõ hoäi. Nhöõng haønh vi ñoù caàn phaûi ñöôïc ñaáu tranh, ngaên chaën, xöû lí nghieâm

GV lieân heä moät vuï aùn ñieån hình: Vuï aùn Tröông Vaên Cam.

GV giaùo duïc hoc sinh: Traùch nhieäm phaùp lí laø do cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn aùp duïng vôùi caùc chuû theå vi phaïm phaùp luaät. Baát kì coâng daân naøo vi phaïm phaùp luaät ñeàu bò xöû  lí baèng caùc cheá taøi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Vì vaäy moãi chuùng ta khoâng vi phaïm phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, ñaëc bieät ôû löùa tuoåi caùc em, tuaân theo phaùp luaät , caàn phaûi thöïc hieän toát phaùp luaät nhaát laø lónh vöïc giao thoâng ñöôøng boä.

Hoaït ñoäng3: Tìm hieåu Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân tröôùc phaùp  luaät .

Muïc tieâu: HS hieåu Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân tröôùc phaùp  luaät .

Caùch tieán haønh

-          GV ñaët vaán ñeà: Coâng daân thöïc hieän quyeàn bình ñaúng tröôùc Phaùp luaät treân côû sôû naøo?

GV phaùt phieáu hoïc taäp: ( yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau )

- H1: Theo em, ñeå coâng daân ñöôïc bình ñaúng veà quyeàn vaø nghóa vuï, Nhaø nöôùc coù nhaát thieát phaûi quy ñònh caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân trong Hieán phaùp vaø caùc luaät khoâng? Vì sao?

­ H2: Baûn thaân em ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn vaø thöïc hieän nghóa vuïï gì theo quy ñònh cuûa phaùp luaät? (Neâu ví duï cuï theå).

­ H3:Vì sao Nhaø nöôùc khoâng ngöøng ñoåi môùi vaø hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät?

-          HS traû lôøi caâu hoûi :

-          GV nhaän xeùt vaø boå sung:

Ñeå ñaûm baûo cho coâng daân bình ñaúng tröôùc phaùp luaät, Nhaø nöôùc quy ñònh quyeàn vaø nghóa vuï coâng daân trong Hieán phaùp vaø luaät. Khoâng moät toå chöùc, caù nhaân naøo ñöôïc ñaët ra quyeàn vaø nghóa vuï coâng daân traùi vôùi Hieán phaùp vaø luaät.

GV keát luaän:

 + Toå chöùc, tuyeân truyeàn phoå bieán treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng veà quyeàn, nghóa vuï cuûa coâng daân.

- Gv giaùo duïc hs : tìm hieåu theâm kieán thöùc phaùp luaät, ñoàng thôøi thöïc hieän toát nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät.

 

- Ñieàu 52- Hieán phaùp 1992: Moïi coâng daân ñeàu khoâng bò phaân bieät ñoái xöû.

 

 

 

 

 

1. Coâng daân bình ñaúng veà quyeàn vaø nghóa vuï

-    Bình ñaúng veà höôûng quyeàn vaø laøm nghóa vuï tröôùc Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät . Quyeàn cuûa coâng daân khoâng taùch rôøi nghóa vuï cuûa coâng daân .

 

­ Moät laø : Moïi coâng daân ñeàu ñöôïc höôûng quyeàn vaø phaûi thöïc hieän nghóa vuï cuûa mình .

 

 

 

 

­ Hai laø : Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân khoâng bò phaân bieät bôûi daân toäc, giôùi tính, toân giaùo, giaøu, ngheøo, thaønh phaàn, ñòa vò xaõ hoäi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coâng daân bình ñaúng veà traùch nhieäm phaùp lí

 

 

- Laø baát kì coâng daân naøo vi phaïm phaùp luaät ñeàu phaûi chòu traùch nhieäm veà haønh vi vi phaïm cuûa mình vaø bò xöû lí theo quy ñònh cuûa phaùp luaät .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng cuûa coâng daân tröôùc phaùp  luaät .

 

  -   Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân ñöôïc Nhaø nöôùc quy ñònh trong Hieán phaùp vaø luaät.

  -  Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi coù traùch nhieäm cuøng taïo ra caùc ñieàu kieän vaät chaát, tinh thaàn ñeå baûo ñaûm cho coâng daân coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc quyeàn vaø nghóa vuï phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc.

 

4. Cuûng coá , luyeän taäp

1/ Em hieåu theá  naøo laø coâng daân bình  ñaúng veà quyeàn, nghóa vuï vaø traùch nhieäm phaùp lí? Cho ví duï?

2/ YÙ nghóa cuûa vieäc Nhaø nöôùc baûo ñaûm cho coâng daân bình ñaúng veà quyeàn, nghóa vuï vaø traùch nhieäm phaùp lí?

5. Hoaït ñoäng tieáp noái :

- Giaûi quyeát caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong SGK.

- Söu taàm caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi (hình aûnh, baøi vieát,..)

- Ñoïc tröôùc baøi 4.

VI.Gôïi yù kieåm tra, ñaùnh giaù:

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về giáo án GDCD 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU