GIAO AN GDCD 12

giáo án GD công dân 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 207       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
lvubuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/6/2009 4:20:57 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.00 M
Lần xem
1
Lần tải
207
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn : Bài 1 PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG ( tiết 1) I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Nêu được khái niệm, bản chất của PL ; mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức. - Hiểu được va,xem chi tiết và tải về giáo án GIAO AN GDCD 12, Giáo Án Gd Công Dân 10 , Giáo án điện tử GIAO AN GDCD 12, doc, 1 trang, 1.00 M, GD công dân 10 chia sẽ bởi Thanh Trần Xuân đã có 207 download

LINK DOWNLOAD

GIAO-AN-GDCD-12.doc[1.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn :
Bài 1
PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG ( tiết 1)
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm, bản chất của PL ; mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức.
- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với đời sống của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội.
2.Về kiõ năng:
- Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và của những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.
3.Về thái độ:
- Có ý thức tôn trọng pháp luật ; tự giác sống, học tập theo quy định của pháp luật.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to.
- Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu.
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. Ổn định tổ chức lớp :
Ngày12A1
12A2
12A3
12A4
12A5
12A6
12B1
12B2
12B3
 2. tra: Theo Cau SGK
3. Giảng bài mới:
GV cho HS xem một đoạn phim về tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta hiện nay rất phức tạp. Từ đó giúp HS thấy được sự cần thiết của pháp luật trong đời sống. Giới thiệu bài học.
động của Thầy và Trò
Nội dung bài học

Tiết 1: I.- Khái niệm pháp luật
1.- Pháp luật là gì?
GV hỏi:
­ Em hãy kể tên một số luật mà em đã được biết . Những luật đó do cơ quan nào ban hành ­ Việc ban hành luật đó nhằm mục đích gì? ­Nếu không thực hiện PL có sao không?
HS trả lời.
GV giảng:
Hiện nay, nhiều người vẫn thường nghĩ rằng pháp luật chỉ là những điều cấm đoán………….
Pháp luật không phải chỉ là những điều cấm đoán, mà pháp luật bao gồm các quy định về : - Những việc được làm.
- Những việc phải làm. - Những việc không được làm.
VD: Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quay định của pháp luật đồng thời có nghĩa vụ nộp thuế.
GV nhấn mạnh: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung áp dụng cho mọi đối tượng và chỉ có nhà nước mới được phép ban hành.
2.- Các đặc trưng của pháp luật
a.- Tính quy phạm phổ biến
GV hỏi : Thế nào là tính quy phạm phổ biến của pháp luật? Tìm ví dụ minh hoạ
HS trả lời.
GV giảng:
Nói đến pháp luật là nói đến những quy phạm của nó, và những quy phạm này có tính phổ biến.
Tính quy phạm : những nguyên tắc, khuôn mẫu, quy tắc xử sự chung.
Tuy nhiên, trong xã hội không phải chỉ pháp luật mới có tính quy phạm. Ngoài quy phạm pháp luật, các quan hệ xã hội còn được điều chỉnh bởi các quy phạm xã hội khác như quy phạm đạo đức, quy phạm tập quán, tín điều tôn giáo
Nhưng khác với quy phạm xã hội, quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung có tính phổ biến.
GV hỏi:Tại sao nói, pháp luật có tính quy phạm phổ biến ?
HS trả lời.
GV giảng:
Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự, là những khuôn mẫu, được áp dụng ở mọi nơi, đối với mọi tổ chức, cá nhân và trong mọi mối quan hệ xã hội. Ví dụ : Pháp luật giao thông đường bộ quy định : Cấm xe ô tô, xe máy, xe đạp đi ngược chiều của đường một chiều.
b.- Tính quyền lực, bắt buộc chung
GV hỏi: Tại sao PL mang tính quyền lực, bắt buộc chung? Ví dụ minh hoạ. HS trả lời.
GV giảng:
Trong XH có phân chia thành giai cấp và các tầng lớp XH khác nhau đều luôn tồn tại những lợi ích khác nhau, thậm chí đối kháng nhau. Nhà nước với tư cách là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị để thực hiện các chức năng quản lí nhằm duy trì trật tự xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội.
VD: LGT đường bộ quay định : chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu , vạch kẻ đường …
GV hỏi: Em có thể phân biệt sự khác nhau giữa PL với quy phạm đạo đức?
HS trả lời.
GV giảng:
+ Việc tuân theo quy phạm đạo đức chủ

 


Ngµy so¹n :

 Baøi 1

PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG ( tiết 1)

I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:

1.Veà kieán thöùc:

      - Neâu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát cuûa PL ; moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.

      - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.

2.Veà kiõ naêng:

      - Bieát ñaùnh giaù haønh vi xöû söï cuûa baûn thaân vaø cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh theo caùc chuaån möïc cuûa phaùp luaät.

3.Veà thaùi ñoä:

      - Coù yù thöùc toân troïng phaùp luaät ; töï giaùc soáng, hoïc taäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

 II. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:

      - Tranh, aûnh, sô ñoà, giaáy khoå to.

      - Coù theå söû duïng vi tính,  maùy chieáu.

III.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

      1. n ñònh toå chöùc lôùp :

Ngày ging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12B1

12B2

12B3

Sĩ s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Kim tra: Theo Cau hi SGK

      3. Giaûng baøi môùi:

    GV cho HS xem moät ñoaïn phim veà tình hình traät töï, an toaøn giao thoâng ôû nöôùc ta hieän nay raát phöùc taïp. Töø ñoù giuùp HS thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa phaùp luaät trong ñôøi soáng. Giôùi thieäu baøi hoïc.

 

Hot động cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung baøi hoïc

Tieát 1:   I.- Khaùi nieäm phaùp luaät

1.-  Phaùp luaät laø gì?

GV hoûi:

     ­ Em haõy keå teân moät soá luaät maø em ñaõ ñöôïc bieát . Nhöõng luaät ñoù do cô quan naøo ban haønh  ­ Vieäc ban haønh luaät ñoù nhaèm muïc ñích gì?   ­Neáu khoâng thöïc hieän PL coù sao khoâng?                     

 HS traû lôøi.

GV giaûng:

    Hieän nay, nhieàu ngöôøi vaãn thöôøng nghó raèng phaùp luaät chæ laø nhöõng ñieàu caám ñoaùn………….

    Phaùp luaät khoâng phaûi chæ laø nhöõng ñieàu caám ñoaùn, maø phaùp luaät bao goàm caùc quy ñònh veà :     - Nhöõng vieäc ñöôïc laøm.

   - Nhöõng vieäc phaûi laøm.      - Nhöõng vieäc khoâng ñöôïc laøm.

VD: Coâng daân coù quyeàn töï do kinh doanh theo quay ñònh cuûa phaùp luaät ñoàng thôøi coù nghóa vuï noäp thueá.

 

I.-  Khaùi nieäm phaùp luaät:

        1) Phaùp luaät laø gì ?

   Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï chung do nhaø nöôùc ban haønh vaø ñöôïc baûo ñaûm thöïc hieän baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Trường                                  


Ngµy so¹n :

 Baøi 1

PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG ( tiết 1)

I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:

1.Veà kieán thöùc:

      - Neâu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát cuûa PL ; moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.

      - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.

2.Veà kiõ naêng:

      - Bieát ñaùnh giaù haønh vi xöû söï cuûa baûn thaân vaø cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh theo caùc chuaån möïc cuûa phaùp luaät.

3.Veà thaùi ñoä:

      - Coù yù thöùc toân troïng phaùp luaät ; töï giaùc soáng, hoïc taäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

 II. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:

      - Tranh, aûnh, sô ñoà, giaáy khoå to.

      - Coù theå söû duïng vi tính,  maùy chieáu.

III.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

      1. n ñònh toå chöùc lôùp :

Ngày ging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12B1

12B2

12B3

Sĩ s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Kim tra: Theo Cau hi SGK

      3. Giaûng baøi môùi:

    GV cho HS xem moät ñoaïn phim veà tình hình traät töï, an toaøn giao thoâng ôû nöôùc ta hieän nay raát phöùc taïp. Töø ñoù giuùp HS thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa phaùp luaät trong ñôøi soáng. Giôùi thieäu baøi hoïc.

 

Hot động cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung baøi hoïc

Tieát 1:   I.- Khaùi nieäm phaùp luaät

1.-  Phaùp luaät laø gì?

GV hoûi:

     ­ Em haõy keå teân moät soá luaät maø em ñaõ ñöôïc bieát . Nhöõng luaät ñoù do cô quan naøo ban haønh  ­ Vieäc ban haønh luaät ñoù nhaèm muïc ñích gì?   ­Neáu khoâng thöïc hieän PL coù sao khoâng?                     

 HS traû lôøi.

GV giaûng:

    Hieän nay, nhieàu ngöôøi vaãn thöôøng nghó raèng phaùp luaät chæ laø nhöõng ñieàu caám ñoaùn………….

    Phaùp luaät khoâng phaûi chæ laø nhöõng ñieàu caám ñoaùn, maø phaùp luaät bao goàm caùc quy ñònh veà :     - Nhöõng vieäc ñöôïc laøm.

   - Nhöõng vieäc phaûi laøm.      - Nhöõng vieäc khoâng ñöôïc laøm.

VD: Coâng daân coù quyeàn töï do kinh doanh theo quay ñònh cuûa phaùp luaät ñoàng thôøi coù nghóa vuï noäp thueá.

 

I.-  Khaùi nieäm phaùp luaät:

        1) Phaùp luaät laø gì ?

   Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï chung do nhaø nöôùc ban haønh vaø ñöôïc baûo ñaûm thöïc hieän baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Trường                                  


GV nhaán maïnh: Phaùp luaät laø nhöõng quy taéc xöû söï chung aùp duïng cho moïi ñoái töôïng vaø chæ coù nhaø nöôùc môùi ñöôïc pheùp ban haønh.

  2.- Caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät

         a.-  Tính quy phaïm phoå bieán

GV hoûi :  Theá naøo laø tính quy phaïm phoå bieán cuûa phaùp luaät? Tìm ví duï minh hoaï                                  

 HS traû lôøi.

GV giaûng:

         Noùi ñeán phaùp luaät laø noùi ñeán nhöõng quy phaïm cuûa noù, vaø nhöõng quy phaïm naøy coù tính phoå bieán.

          Tính quy phaïm : nhöõng nguyeân taéc, khuoân maãu, quy taéc xöû söï chung.

                Tuy nhieân, trong xaõ hoäi khoâng phaûi chæ phaùp luaät môùi coù tính quy phaïm. Ngoaøi quy phaïm phaùp luaät, caùc quan heä xaõ hoäi coøn ñöôïc ñieàu chænh bôûi caùc quy phaïm xaõ hoäi khaùc nhö quy phaïm ñaïo ñöùc, quy phaïm taäp quaùn, tín ñieàu toân giaùo

         Nhöng khaùc vôùi quy phaïm xaõ hoäi, quy phaïm phaùp luaät laø quy taéc xöû söï chung coù tính phoå bieán.

GV hoûi:Taïi sao noùi, phaùp luaät coù tính quy phaïm phoå bieán ?

HS traû lôøi.

GV giaûng:

              Phaùp luaät laø heä thoáng quy taéc xöû söï, laø nhöõng khuoân maãu, ñöôïc aùp duïng ôû moïi nôi, ñoái vôùi moïi toå chöùc, caù nhaân vaø trong moïi moái quan heä xaõ hoäi.  Ví duï : Phaùp luaät giao thoâng ñöôøng boä quy ñònh : Caám xe oâ toâ, xe maùy, xe ñaïp ñi ngöôïc chieàu cuûa ñöôøng moät chieàu.

      b.- Tính quyeàn löïc, baét buoäc chung

GV hoûi:   Taïi sao PL mang tính quyeàn löïc, baét buoäc chung? Ví duï minh hoaï.                                    HS traû lôøi.

GV giaûng:

              Trong XH coù phaân chia thaønh giai caáp vaø caùc taàng lôùp XH khaùc nhau ñeàu luoân toàn taïi nhöõng lôïi ích khaùc nhau, thaäm chí ñoái khaùng nhau. Nhaø nöôùc vôùi tö caùch laø toå chöùc ñaëc bieät cuûa quyeàn löïc chính trò ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lí nhaèm duy trì traät töï xaõ hoäi phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa giai caáp thoáng trò trong xaõ hoäi.

          VD: LGT ñöôøng boä quay ñònh : chaáp haønh hieäu leänh cuûa ngöôøi ñieàu khieån giao thoâng hoaëc chæ daãn cuûa ñeøn tín hieäu, bieån baùo hieäu , vaïch keû ñöôøng …

GV hoûi: Em coù theå phaân bieät söï khaùc nhau giöõa PL vôùi quy phaïm ñaïo ñöùc?                                    

 

 

2) Caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät:

    a.- Tính quy phaïm phoå bieán : Phaùp luaät ñöôïc aùp duïng nhieàu laàn, ôû nhieàu nôi, ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi, trong moïi lónh vöïc  ñôøi soáng xaõ hoäi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b.- Tính quyeàn löïc , baét buoäc chung: Phaùp luaät ñöôïc ñaûm baûo thöïc hieän baèng söùc maïnh  quyeàn löïc nhaø nöôùc, baét buoäc ñoái vôùi taát caû moïi ñoái töôïng trong xaõ hoäi.

 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Trường                                  


  HS traû lôøi.

GV giaûng:

              + Vieäc tuaân theo quy phaïm ñaïo ñöùc chuû yeáu döïa vaøo tính töï giaùc cuûa moïi ngöôøi, ai vi phaïm thì bò dö luaän xaõ hoäi pheâ phaùn.

        c.-  Tính chaët cheõ veà maët hình thöùc:

GV giaûng:

            Thöù nhaát, hình thöùc theå hieän cuûa phaùp luaät laø caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät, ñöôïc quy ñònh roõ raøng, chaët cheõ trong töøng ñieàu khoaûn ñeå traùnh söï hieåu sai daãn ñeán söï laïm duïng phaùp luaät.

             Thöù hai, thaåm quyeàn ban haønh vaên baûn cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc ñöôïc quy ñònh trong Hieán phaùp vaø Luaät Ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät.   

 Thöù ba, caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät naèm trong moät heä thoáng thoáng nhaát : Vaên baûn cuûa cô quan caáp döôùi phaûi phuø hôïp vôùi vaên baûn cuûa cô quan caáp treân.

VD: (Ñieàu 64). Phuø hôïp vôùi Hieán phaùp , Luaät hoân nhaân gia ñình naêm 2000 khaúng ñònhh quay taéc chung “Cha meï khoâng ñöôïc phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc con” (Ñieàu 34)

        ( GV coù theå giôùi thieäu nhanh sô ñoà “Heä thoáng phaùp luaät Vieät Nam” khi giaûng phaàn naøy)

         GV coù theå laáy ví duï minh hoaï khi phaân tích caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät: Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình.

           Thöù nhaát, veà maët noäi dung: Trong lónh vöïc HNGĐ, nam nöõ töï nguyeän keát hoân treân cô sôû tình yeâu hoaëc söï phuø hôïp, keát hoân giöõa nhöõng ngöôøi khoâng coù vôï, khoâng coù choàng ñeå ñaûm baûo gia ñình moät vôï, moät choàng, vôï choàng bình ñaúng, toân troïng laãn nhau ñaõ trôû thaønh caùc quy taéc xöû söï chung, coù tính phoå bieán trong toaøn xaõ hoäi Vieät Nam           Thöù hai, veà tính hieäu löïc baét buoäc thi haønh cuûa phaùp luaät, caùc quy taéc öùng xöû trong quan heä hoân nhaân vaø gia ñình töôûng nhö raát rieâng tö, nhöng khi ñaõ trôû thaønh ñieàu luaät thì ñeàu coù hieäu löïc baét buoät ñoái vôùi moïi coâng daân.

           Thöù ba, veà maët hình thöùc theå hieän, caùc quy taéc xöû söï trong lónh vöïc hoân nhaân vaø gia ñình noùi chung, caùc quy taéc cuï theå nhö keát hoân töï nguyeän, ( Hieán phaùp naêm 1992; Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình; Boä luaät Daân söï; Boä luaät HS

 

 

 

 

 

c.- Tính chaët cheõ veà hình thöùc:        

       Caùc vaên baûn  quy phaïm phaùp luaät do cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh.

         Noäi dung cuûa vaên baûn do cô quan caáp döôùi ban haønh (coù hieäu löïc phaùp lí thaáp hôn) khoâng ñöôïc traùi vôùi noäi dung cuûa vaên baûn do cô quan caáp treân ban haønh (coù hieäu löïc phaùp lí cao hôn). Noäi dung cuûa taát caû caùc vaên baûn ñeàu phaûi phuø hôïp khoâng ñöôïc traùi Hieán phaùp.

 

4.- Cuûng coá :  GV treo sô ñoà 2 leân ñeå nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.

5.- Daën doø :  Laøm baøi taäp 1 – 2 trong SGK trang 10 –11

GV :  Phaân coâng 2 nhoùm chuaån bò tìm hieåu veà baûn chaát cuûa PL (toå 1 – 2)

3 nhoùm tìm hieåu veà moái quan heä  (toå 3 – 4 – 5 )

Trần Xuân Trường                                  


 

 

 

 

 

Ngµy so¹n :

                                                                        Baøi 1

                        PHAÙP LUAÄT VAØ ÑÔØI SOÁNG   ( tieát 2)

 

I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:

1.Veà kieán thöùc:

      - Neâu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát cuûa PL ; moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.

      - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.

2.Veà kiõ naêng:

      - Bieát ñaùnh giaù haønh vi xöû söï cuûa baûn thaân vaø cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh theo caùc chuaån möïc cuûa phaùp luaät.

3.Veà thaùi ñoä:

      - Coù yù thöùc toân troïng phaùp luaät ; töï giaùc soáng, hoïc taäp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

 II. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:

      - Tranh, aûnh, sô ñoà, giaáy khoå to.

      - Coù theå söû duïng vi tính,  maùy chieáu.

III.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :

1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp :

Ngày ging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12B1

12B2

12B3

Sĩ s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Kim tra: Theo Cau hi SGK

      3. Giaûng baøi môùi:

Ho¹t ®éng cña GV - HS

Néi dung chÝnh cña bµi

Trần Xuân Trường                                  


         Tieát 2:   II.- Baûn chaát cuûa phaùp luaät

1.- Veà baûn chaát giai caáp cuûa phaùp luaät

            GV coù theå söû duïng caùc caâu hoûi phaùt vaán ñeå yeâu caàu HS töï phaùt hieän vaán ñeà döïa treân vieäc tham khaûo SGK:

­ Em ñaõ hoïc veà nhaø nöôùc vaø baûn chaát cuûa nhaø nöôùc (GDCD11). Haõy cho bieát, Nhaø nöôùc ta mang baûn chaát cuûa giai caáp naøo?

­ Theo em, phaùp luaät do ai ban haønh?

­ PL do Nhaø nöôùc ta ban haønh theå hieän yù chí, nguyeän voïng, lôïi ích cuûa giai caáp ?

­ Nhaø nöôùc ta ban haønh phaùp luaät nhaèm muïc ñích gì?

            HS traû lôøi:           GV nhaän xeùt vaø keát luaän:  Phaùp luaät mang baûn chaát giai caáp saâu saéc vì PL do NN, ñaïi dieän cho giai caáp caàm quyeàn ban haønh vaø baûo ñaûm thöïc hieän.

Phaàn GV giaûng môû roäng:

              Nhaø nöôùc chæ sinh ra vaø toàn taïi trong xaõ hoäi coù giai caáp vaø bao giôø cuõng theå hieän baûn chaát giai caáp.

               Cuõng nhö nhaø nöôùc, PL chæ phaùt sinh, toàn taïi vaø phaùt

trieån trong xaõ hoäi coù giai caáp, bao giôø cuõng theå hieän tính giai caáp. Khoâng coù phaùp luaät phi giai caáp.

2.    Baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät:
­ Caùc quy phaïm phaùp luaät baét nguoàn töø thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi.

­ Caùc quy phaïm phaùp luaät ñöôïc thöïc hieän trong thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi vì söï phaùt trieån cuûa

xaõ hoäi.
 

 

 

 

             2.- Veà baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät:

GV  hoûi: Theo em, do ñaâu maø NN phaûi ñeà ra PL? Em haõy laáy ví duï chöùng minh.

               GV laáy ví duï thoâng qua caùc quan heä trong xaõ hoäi ñeå chöùng minh cho phaàn naøy vaø keát luaän:

               GV söû duïng ví duï trong SGK ñeå giaûng phaàn naøy.

      Sau khi phaân tích ví duï, GV keát luaän: Moät ñaïo luaät chæ phaùt huy ñöôïc hieäu löïc vaø hieäu quaû neáu keát hôïp ñöôïc haøi hoaø baûn chaát xaõ hoäi vaø baûn chaát giai caáp.

Phaàn GV giaûng môû roäng:

        + Phaùp luaät baét nguoàn töø thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi :  Phaùp luaät baét nguoàn töø chính thöïc tieãn ñôøi soáng xaõ hoäi, do thöïc tieãn cuoäc soáng ñoøi hoûi.

Ví duï : Phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng

           + Phaùp luaät phaûn aùnh nhu caàu, lôïi ích cuûa giai taàng khaùc nhau trong xaõ hoäi Trong xaõ hoäi coù giai caáp, ngoaøi giai caáp thoáng trò coøn coù caùc giai caáp vaø caùc taàng lôùp xaõ hoäi khaùc.

Ví duï      ………………

   Tính xaõ hoäi cuûa phaùp luaät ñöôïc theå hieän ôû möùc ñoä ít hay nhieàu, ôû phaïm vi roäng hay heïp coøn tuyø thuoäc vaøo tình hình chính trò trong vaø ngoaøi nöôùc, ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi ôû moãi nöôùc, trong moãi thôøi kyø lòch söû nhaát ñònh cuûa moãi nöôùc.

   III.- Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá, chính trò, ñaïo ñöùc:

Trần Xuân Trường                                  


                  1.-  Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá

GV giaûng:

           Moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kinh teá laø moái quan heä bieän chöùng, hai chieàu, xaâm nhaäp vaøo nhau, taùc ñoäng laãn nhau, cuøng thuùc ñaåy nhau phaùt trieån.

           Tröôùc heát, PL phuï thuoäc vaøo KT

Ví duï: Trong neàn KT thò tröôøng, quan heä giöõa caùc chuû theå KT laø quan heä bình ñaúng, töï thoaû thuaän thì noäi dung cuûa PL cuõng phaûi theå hieän nguyeân taéc bình ñaúng, töï thoaû thuaän cuûa caùc chuû theå, khoâng ñöôïc quy ñònh theo quan heä haønh chính - meänh leänh.

- Höôùng tích cöïc : Neáu phaùp luaät coù noäi dung tieán boä, ñöôïc xaây döïng phuø hôïp vôùi caùc quy luaät KT, phaûn aùnh ñuùng trình ñoä phaùt trieån cuûa KT thì noù coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán söï phaùt trieån KT, kích thích KT phaùt trieån.             

- Höôùng tieâu cöïc : Neáu phaùp luaät coù noäi dung laïc haäu, khoâng phuø hôïp vôùi caùc quy luaät kinh teá thì noù seõ kìm haõm söï phaùt trieån cuûa kinh teá.

GV yeâu caàu HS tìm nhöõng ví duï ñeå minh hoaï.

           2.- Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi chính trò

GV giaûng:

               Moái quan heä giöõa PL vaø chính trò ñöôïc theå hieän taäp trung trong moái quan heä giöõa ñöôøng loái, chính saùch cuûa ñaûng caàm quyeàn vaø PL cuûa NN. Thoâng qua PL, ñöôøng loái, chính saùch cuûa ñaûng caàm quyeàn trôû thaønh yù chí cuûa nhaø nöôùc.

GV yeâu caàu HS tìm nhöõng ví duï ñeå minh hoaï.

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.- Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi ñaïo ñöùc

GV giaûng:

              Ñaïo ñöùc laø quy taéc xöû söï cuûa con ngöôøi phuø hôïp vôùi lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi, cuûa taäp theå vaø cuûa moät coäng ñoàng, ñöôïc hình thaønh treân cô sôû nhöõng quan nieäm, quan ñieåm cuûa moät coäng ñoàng ngöôøi veà caùi thieän, caùi aùc, söï coâng baèng, veà nghóa vuï, löông taâm, nhaân phaåm, danh döï vaø veà nhöõng phaïm truø khaùc thuoäc ñôøi soáng tinh thaàn cuûa xaõ hoäi.

        Tuy nhieân, ngoaøi quan nieäm ñaïo ñöùc cuûa giai caáp caàm quyeàn, trong xaõ hoäi coøn coù quan nieäm veà ñaïo ñöùc cuûa caùc giai caáp, taàng lôùp khaùc

  1. Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá:
   a.- Caùc quan heä kinh teá quyeát ñònh noäi dung cuûa phaùp luaät, söï thay ñoåi caùc quan heä kinh teá sôùm hay muoän cuõng seõ daãn ñeán söï thay ñoåi noäi dung

cuûa phaùp luaät.
    b. Phaùp luaät laïi taùc ñoäng ngöôïc trôû laïi ñoái vôùi kinh teá, coù theå theo höôùng tích cöïc hoaëc tieâu cöïc.

 

 

 

 

 

 

2. Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi chính trò:
­ Ñöôøng loái chính trò cuûa ñaûng caàm quyeàn chæ ñaïo vieäc xaây döïng vaø thöïc hieän phaùp luaät . Thoâng qua phaùp luaät , yù chí cuûa giai caáp caàm quyeàn trôû thaønh yù chí cuûa nhaø nöôùc .

­ Ñoàng thôøi , phaùp luaät coøn theå hieän ôû möùc ñoä nhaát ñònh ñöôøng loái chính trò cuûa giai caáp vaø caùc taàng lôùp khaùc trong xaõ hoäi .

 

 

 

 

 

 

3. Quan heä giöõa phaùp luaät vôùi ñaïo ñöùc:
­ Nhaø nöôùc luoân coá gaéng chuyeån nhöõng quy phaïm ñaïo ñöùc coù tính phoå bieán , phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån vaø tieán boä xaõ hoäi thaønh caùc quy phaïm phaùp luaät.

­ Khi aáy, caùc giaù trò ñaïo ñöùc khoâng chæ ñöôïc tuaân thuû baèng nieàm tin , löông taâm cuûa caù nhaân hay do söùc eùp cuûa dö luaän xaõ hoäi maø coøn ñöôïc nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän baèng söùc maïnh quyeàn löïc nhaø nöôùc .

Trần Xuân Trường                                  


GV yeâu caàu HS tìm nhöõng ví duï ñeå minh hoaï.

GV laáy ví duï trong thöïc teá veà nhöõng quan nieäm ñaïo ñöùc truyeàn thoáng tröôùc ñaây ñöôïc Nhaø nöôùc ñöa vaøo thaønh caùc quy phaïm phaùp luaät ñeå HS khaéc saâu kieán thöùc.

Ví duï:  Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn

       Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra

              Moät loøng thôø meï kính cha

       Cho troøn chöõ hieáu môùi laø ñaïo con.

Hoaëc :  Anh em nhö theå tay chaân

     Raùch laønh ñuøm boïc, dôû hay ñôõ ñaàn.

                Caùc quy taéc ñaïo ñöùc treân ñaây ñaõ ñöôïc naâng leân thaønh quy phaïm phaùp luaät taïi Ñieàu 35 Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình naêm 2000

GV keát luaän:

      + Ñöôïc sinh ra treân cô sôû caùc quan heä kinh teá, phaùp luaät do caùc quan heä kinh teá quy ñònh. Phaùp luaät vöøa phuï thuoäc vaøo kinh teá laïi vöøa taùc ñoäng trôû laïi kinh teá theo hai chieàu höôùng tích cöïc hoaëc tieâu cöïc.

              + Phaùp luaät theå hieän yù chí cuûa giai caáp thoáng trò, caàm quyeàn, neân phaùp luaät vöøa laø phöông tieän ñeå thöïc hieän ñöôøng loái chính trò, vöøa laø hình thaùi bieåu hieän cuûa chính trò, ghi nhaän yeâu caàu, quan ñieåm chính trò cuûa giai caáp caàm quyeàn.

              + Trong quaù trình xaây döïng phaùp luaät, nhaø nöôùc luoân coá gaéng ñöa nhöõng quy phaïm ñaïo ñöùccoù tính phoå bieán, phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån vaø tieán boä xaõ hoäi vaøo trong caùc quy phaïm phaùp luaät. Trong haøng loaït caùc quy phaïm phaùp luaät luoân theå hieän caùc quan ñieåm ñaïo ñöùc.

 

 

 

 

 

 

4. Cuûng coá :  Trình baøy theâm sô ñoà 3 moái quan heä PL vôùi Ñaïo ñöùc.

5. Daën doø :  Laøm baøi taäp 3,4,5 trong SGK trang 11

   Xem tröôùc phaàn 3 : Vai troø cuûa PL trong ñôøi soáng XH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Trường                                  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngµy so¹n:

Bµi 1:

PHÁP LUẬT VỚI ĐỜI SỐNG (tiÕt 3)

 

I.- MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :

1.- Veà Kieán Thöùc :

Hieåu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát veà phaùp luaät, moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kinh teá, chính trò ñaïo ñöùc. Vai troø vaø giaù trò cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, ñoái vôùi Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.

2.- Veà Kyû Naêng :

Quan saùt, tìm hieåu, vaø böôùc ñaàu phaân tích nhöõng söï kieän, nhöõng haønh vi, öùng xöõ cuûa baûn thaân vaø nhöõng ngöôøi chung quanh trong cuoäc soáng haèng ngaøy so vôùi caùc chuaån möïc phaùp luaät ñeà ra. Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc lieân keát vôùi chöông trình GDCD lôùp 10 – 11 ñeå thaáy moái quan heä bieän chöùng giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá – chính trò – ñaïo ñöùc.

3.- Veà Thaùi Ñoä :

Hình thaønh thaùi ñoä toân troïng phaùp luaät, yù thöùc töï giaùc tuaân theo caùc quy taéc ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät trong cuoäc soáng, hoïc taäp vaø lao ñoäng.

II.- PHÖÔNG PHAÙP VAØ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

1.- ÑDDH : Bieåu ñoà (1 – 2 ), soå tay kieán thöùc veà phaùp luaät, boä luaät daân söï, hình söï.

2.- Phöông phaùp : Thuyeát trình – Thaûo luaän nhoùm – Vaán ñaùp.

III.- CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP :

1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp :

Ngày ging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Trường                                  


Lp

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12B1

12B2

12B3

Sĩ s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Kim tra:              Theo Cau hi SGK

      3. Giaûng baøi môùi:

 

Phaàn laøm vieäc cuûa Thaày vaø Troø

Noäi dung baøi hoïc

Tieát 3:    IV.- Vai troø cuûa phaùp luaät trong ñôøi soáng xaõ hoäi

             1.-  Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi

GV hoûi:  Vì sao Nhaø nöôùc phaûi quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät?

GV cho HS thaûo luaän nhoùm vaø yeâu caàu HS laáy ví duï minh hoaï cho phaàn thaûo luaän cuûa nhoùm mình.

Hoaëc GV neâu caâu hoûi tình huoáng:

              Coù quan cho raèng, chæ caàn phaùt trieån kinh teá thaät maïnh laø seõ giaûi quyeát ñöôïc moïi hieän töôïng tieâu cöïc trong xaõ hoäi, vì vaäy, quaûn lí xaõ hoäi vaø giaûi quyeát caùc xung ñoät baèng caùc coâng cuï kinh teá laø thieát thöïc nhaát, hieäu quaû nhaát !

GV toång keát yù kieán tranh luaän cuûa HS, phaân tích nhöõng maët hôïp lí, chöa hôïp lí ñoái vôùi vieäc söû duïng phöông tieän quaûn lí moät chieàu neáu khoâng ñöôïc söû duïng phoái hôïp vôùi caùc phöông tieän khaùc.

GV giaûng ( Keát hôïp phaùt vaán HS):

      Vì sao nhaø nöôùc phaûi quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät ?

Nhôø coù phaùp luaät, nhaø nöôùc phaùt huy ñöôïc quyeàn löïc cuûa mình vaø kieåm tra, kieåm soaùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng cuûa moïi caù nhaân, toå chöùc, cô quan trong phaïm vi laõnh thoå cuûa mình.

          Quaûn lí baèng phaùp luaät laø phöông phaùp quaûn lí daân chuû vaø hieäu quaû nhaát, vì  sao?

             Phaùp luaät laø caùc khuoân maãu coù tính phoå bieán vaø baét buoäc chung neân quaûn lí baèng phaùp luaät seõ ñaûm baûo daân chuû, coâng baèng, phuø hôïp vôùi lôïi ích chung cuûa caùc giai caáp vaø taàng lôùp xaõ hoäi khaùc nhau, taïo ñöôïc söï ñoàng thuaän trong xaõ hoäi ñoái vôùi vieäc thöïc hieän phaùp luaät.

            Phaùp luaät do nhaø nöôùc laøm ra ñeå ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi moät caùch thoáng nhaát trong toaøn quoác vaø ñöôïc baûo ñaûm baèng söùc maïnh cuûa quyeàn löïc nhaø nöôùc neân hieäu löïc thi haønh cao.

Nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät nhö theá naøo ?

Muoán ngöôøi daân thöïc hieän ñuùng phaùp luaät thì phaûi laøm cho daân bieát phaùp luaät, bieát quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa mình. Do ñoù, nhaø nöôùc phaûi coâng boá coâng khai, kòp thôøi caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät…t” vaø “daân laøm” theo phaùp luaät.

      2.- Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình

   Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän cuûa mình

 

 

 

 

 

IV. Vai troø cuûa phaùp luaät trong ñôøi soàng xaõ hoäi

  1. Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå nhaø nöôùc quaûn lí xaõ hoäi

­ Taát caû caùc nhaø nöôùc ñeàu quaûn lí xaõ hoäi chuû yeáu baèng phaùp luaät beân caïnh nhöõng phöông tieän khaùc nhö chính saùch, keá hoaïch, giaùo duïc tö  töôûng, ñaïo ñöùc,…Nhôø coù phaùp luaät, nhaø nöôùc phaùt huy ñöôïc quyeàn löïc cuûa mình vaø kieåm tra, kieåm soaùt ñöôïc caùc hoaït ñoäng cuûa moïi caù nhaân, toå chöùc, cô quan trong phaïm vi laõnh thoå cuûa mình .

 

 

­ Quaûn lí baèng phaùp luaät laø phöông phaùp quaûn lí daân chuû vaø hieäu quaû nhaát , vì:

+ Phaùp luaät laø khuoân maãu coù tính phoå bieán vaø baét buoäc chung , phuø hôïp vôùi lôïi ích chung cuûa caùc giai caáp vaø taàng lôùp xaõ hoäi khaùc nhau , taïo ñöôïc söï ñoàng thuaän trong xaõ hoäi ñoái vôùi vieäc thöïc hieän phaùp luaät.

 

 

+ Phaùp luaät ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi moät caùch thoáng nhaát trong toaøn quoác vaø ñöôïc baûo ñaûm baèng söùc maïnh cuûa quyeàn löïc nhaø nöôùc neân hieäu löïc thi haønh cao.

 

 

Trần Xuân Trường                                  


GV giaûng:

           ÔÛ nöôùc ta, caùc quyeàn con ngöôøi veà chính trò, KT, daân söï, vaên hoaù vaø XH ñöôïc toân troïng, ñöôïc theå hieän ôû caùc quyeàn CD, ñöôïc quy ñònh trong HP vaø luaät.

          GV yeâu caàu HS tìm ví duï minh hoaï

GV cung caáp theâm ví duï :  Hieán phaùp vaø Luaät Doanh nghieäp quy ñònh quyeàn töï do kinh doanh cuûa coâng daân. Treân cô sôû caùc quy ñònh naøy, coâng daân coù theå thöïc hieän quyeàn kinh doanh phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø ñieàu kieän cuûa mình.

       Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân baûo veä caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình

GV giaûng:

Thaûo luaän tình huoáng :

            Chò Hieàn, anh Thieän yeâu nhau ñaõ ñöôïc hai naêm vaø hai ngöôøi baøn chuyeän keát hoân vôùi nhau. Theá nhöng, boá chò Hieàn thì laïi muoán chò keát hoân vôùi anh Thanh laø ngöôøi cuøng xoùm neân ñaõ kieân quyeát phaûn ñoái vieäc naøy. Khoâng nhöõng theá, boá coøn tuyeân boá seõ caûn trôû ñeán cuøng neáu chò Hieàn nhaát ñònh keát hoân vôùi anh Thieän.

             Trình baøy maõi vôùi boá khoâng ñöôïc, cöïc chaúng ñaõ, chò Hieàn ñaõ noùi : Neáu boá cöù caûn trôû con laø boá vi phaïm phaùp luaät ñaáy

            Giaät mình, boá hoûi chò Hieàn : Tao vi phaïm theá naøo ? Tao laø boá thì tao coù quyeàn quyeát ñònh vieäc keát hoân cuûa chuùng maøy chöù !

              Khi aáy, chò Hieàn traû lôøi : Boá ôi ! Khoaûn 3 Ñieàu 9 Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2000 quy ñònh : Vieäc keát hoân do nam nöõ töï nguyeän quyeát ñònh, khoâng beân naøo ñöôïc eùp buoäc, löøa doái beân naøo ; khoâng ai ñöôïc cöôõng eùp hoaëc caûn trôû. Theá boá caûn trôû con thì boá coù vi phm PL khoâng nhæ ?

Caâu hoûi :  Haønh vi caûn trôû cuûa boá chò Hieàn coù ñuùng PL khoâng ?  Taïi sao chò Hieàn phaûi neâu ra LHNGĐ ñeå thuyeát phuïc boá ? Trong tröôøng hôïp naøy, PL coù caàn thieát ñoái vôùi CD khoâng ?

Thaûo luaän tình huoáng :

             Anh X laø nhaân vieân cuûa Coâng ti H. Thaùng tröôùc, anh xin nghæ pheùp vaøo mieàn Nam ñeå thaêm ngöôøi em ruoät ñang bò oám. Do truïc traëc veà veù taøu neân anh khoâng theå trôû ra mieàn Baéc vaø ñeán cô quan laøm vieäc ngay sau khi heát pheùp ñöôïc. Anh X ñaõ goïi ñieän thoaïi ñeán Coâng ti neâu roõ lí do vaø xin ñöôïc nghæ theâm 3 ngaøy. Sau ñoù, Giaùm ñoác Coâng ti H ñaõ ra quyeát ñònh sa thaûi anh X vôùi lí do : Töï yù nghæ laøm vieäc ôû Coâng ti. Anh X ñaõ khieáu naïi Quyeát ñònh cuûa Giaùm ñoác vì cho raèng, caên cöù vaøo Ñieàu 85 Boä luaät Lao ñoäng (söûa ñoåi, boå sung naêm 2006), Quyeát ñònh sa thaûi anh laø khoâng ñuùng phaùp luaät.

Caâu hoûi :       Qua tình huoáng treân, theo em, phaùp luaät coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi coâng daân ?

 

­ Quaûn lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät nghóa laø nhaø nöôùc ban haønh phaùp luaät vaø toå chöùc thöïc hieän phaùp luaät treân quy moâ toaøn xaõ hoäi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phaùp luaät laø phöông tieän ñeå coâng daân thöïc hieän vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình:


­ Hieán phaùp quy ñònh caùc quyeàn vaø nghóa vuï cô baûn cuûa coâng daân ; caùc luaät veà daân söï , hoân nhaân vaø gia ñình , thöông maïi , thueá, ñaát ñai , giaùo duïc ,…cuï theå hoùa noäi dung, caùch thöùc thöïc hieän caùc quyeàn cuûa  coâng daân trong töøng lónh vöïc cuï theå. Treân cô sôû aáy, coâng daân thöïc hieän quyeàn cuûa mình.
­ Caùc luaät veà haønh chính, hình söï, toá tuïng, …

 

Trần Xuân Trường                                  

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về GIAO AN GDCD 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU