Giáo án LS 11 cả năm giáo án Lịch sử 11

  Đánh giá    Viết đánh giá
 794       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
3uucvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/26/2010 8:31:56 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.74 M
Lần xem
1
Lần tải
794

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

Giao-an-LS-11-ca-nam.doc[0.74 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Tiếp theo)
Chương I
CÁC NƯỚC CHÂU Á , CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LA TINH
(Từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)
Tiết 1 (22 – 08 – 2009) Bài 1
NHẬT BẢN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Nắm được công cuộc cải cách của Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
- Thấy được chính sách hiếu chiến của giới cầm quyền Nhật, và những cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
2. Kỹ năng:
- Nắm khái niệm về (cải cách), kỹ năng sử dụng lược đồ…
3. Về thái độ ,tình cảm ,tư tưởng:
- Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của những cải cách đối với sự phát triển của xã hội…
II. THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC.
- Lược đồ về sự bành trướng của Đế quốc Nhật vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
- Tranh ,ảnh tư liệu về Nhật Bản ở giai đoạn này
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.
1.Kiểm tra bài cũ. Khái quát lại phần đầu của LSTGCĐ.
2. Bài mới: GV đặt câu hỏi vào bài: Tại sao vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX hầu hết các nước Châu Á bị thực dân Phương Tây xâm lược, còn Nhật vẫn giữ được độc lập?
3. Tiến trình tổ chức dạy-học.
TG
–10’
20’
5’
Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- GV giới thiệu về nước Nhật cuối TK XIX – đầu XX, (dùng lược đồ).
- HS Tình hình KT, chính trị, XH của NB từ đầu TK XIX đến trước năm 1868?
HS ( GV: Giảng giải và nói thêm về chế độ Mạc phủ.
GV: Trước nguy cơ bị xâm lược, TQ, VN chọn con đường bảo thủ, còn Nhật đã lựa chon con đường nào? Bảo thủ hay duy tân? ( mục
Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân
Gv: giới thiệu vài nét về Thiên Hoàng Minh Trị và bối cảnh lịch sử.
Pv: Cuộc cải cách minh trị được tiến hành trong các lĩnh vực nào?
HS ( GV: Giảng giải và nói thêm cải cách mang tính chất của một cuộc CMTS, nó có ý nghĩa mở đường cho CMTB phát triển ở Nhật.
Hoạt động 3: Cả lớp, cá nhân
GV: Nhắc lại 5 đặc điểm chung của CNĐQ
Pv: Khi chuyển sang giai đoạn ĐQCN, ở Nhật xuất hiện những đặc điểm chung của CNĐQ không?
HS ( GV nhận xét và kết luận
1. Nhật Bản từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1868
Kinh tế
- Nông nghiệp: lạc hậu, mất mùa,tô thuế cao đói kém thường xuyên.
- Công nghiệp: nền kinh tế hàng hoá ra đời tạo điều kiện cho mần mống TBCN ra đời phát triển.
Chính trị
Vào đầu thế kỷ XIX chế độ phong kiến ở Nhật bước vào thời kỳ khủng hoảng , giữa Thiên Hoàng
Tướng quân (Sô –gun)
Xã hội
- Mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản ,nông dân với chế độ phong kiến lạc hậu.
- Trong bối cảnh đó các nước đế quốc Aâu – Mỹ đã buộc Nhật Bản phải “mở cửa” và ký những hiệp ước bất bình đẳng.
=> Như vậy trước nguy cơ bị xâm lược , nước Nhật đứng trước hai con đường ; một là duy trì chế độ phong kiến,hai là cải cách mở cửa.
2. Cuộc Duy tân Minh Trị:
Bối cảnh
Tháng 1/1868 Sô Gun bị sụp đổ, Minh Trị lên nắm quyền và tiến hành cải cách đất nước.
Nội dung
+ Kinh tế xoá bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến, cải cách nông nghiệp theo hướng TBCN.
+ Chính trị Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu Mạc phủ , thực hiện quyền tự do bình đẵng.
+ Quân sự xây dựng quân đội theo kiểu phương Tây.
+ Giáo dục cải cách hệ thống giáo dục , cử lưu học sinh sang phương Tây tiếp thu khoa học - kỹ thuật tiên tiến.
Tính chất và ý nghĩa
- Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mang tư sản.
- Mở đường cho CNTB ở Nhật phát triển.
3. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
- Đến những năm cuối thế kỷ

Trường THPT Số1Quảng Trạch - Quảng Bình                                GV Đặng Viết Tiến                                                                            

 

PHAÀN MOÄT

LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI CAÄN ÑAÏI (Tieáp theo)

Chöông I

 CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÙ , CHAÂU PHI VAØ KHU VÖÏC MYÕ LA TINH

(Töø ñaàu theá kyû XIX ñeán ñaàu theá kyû XX)

Tieát 1 (22 – 08 – 2009)         Baøi 1

NHAÄT BAÛN

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1. Kieán thöùc:

- Naém ñöôïc coâng cuoäc caûi caùch cuûa Minh Trò thöïc chaát laø moät cuoäc caùch maïng tö saûn, ñöa nöôùc Nhaät phaùt trieån sang giai ñoaïn ñeá quoác chuû nghóa.

- Thaáy ñöôïc chính saùch hieáu chieán cuûa giôùi caàm quyeàn Nhaät, vaø nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp voâ saûn cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX.

2. Kyõ naêng

- Naém khaùi nieäm veà (caûi caùch), kyõ naêng söû duïng löôïc ñoà…

3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng: 

- Nhaän thöùc roõ vai troø, yù nghóa cuûa nhöõng caûi caùch ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi…

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

- Löôïc ñoà veà söï baønh tröôùng cuûa Ñeá quoác Nhaät vaøo cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX.

- Tranh ,aûnh tö lieäu veà Nhaät Baûn ôû giai ñoaïn naøy

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ.  Khaùi quaùt laïi phaàn ñaàu cuûa LSTGCÑ.

2. Baøi môùi: GV ñaët caâu hoûi vaøo baøi: Taïi sao vaøo cuoái  theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX haàu heát caùc nöôùc Chaâu AÙ bò thöïc daân Phöông Taây xaâm löôïc, coøn Nhaät vaãn giöõ ñöôïc ñoäc laäp?

3. Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp, caù nhaân

- GV giôùi thieäu veà nöôùc Nhaät cuoái TK XIX – ñaàu XX, (duøng löôïc ñoà).

- HS Tình hình KT, chính trò, XH cuûa NB töø ñaàu TK XIX ñeán tröôùc naêm 1868?

HS GV: Giaûng giaûi vaø noùi theâm veà cheá ñoä Maïc phuû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Tröôùc nguy cô bò xaâm löôïc, TQ, VN choïn con ñöôøng baûo thuû, coøn Nhaät ñaõ löïa chon con ñöôøng naøo? Baûo thuû hay duy taân? muïc

Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp, caù nhaân

Gv: giôùi thieäu vaøi neùt veà Thieân Hoaøng Minh Trò vaø boái caûnh lòch söû.

Pv: Cuoäc caûi caùch minh trò ñöôïc tieán haønh trong caùc lónh vöïc naøo?

 

HS GV: Giaûng giaûi vaø noùi theâm caûi caùch mang tính chaát cuûa moät cuoäc CMTS, noù coù yù nghóa môû ñöôøng cho CMTB phaùt trieån ôû Nhaät.

Hoaït ñoäng 3: Caû lôùp, caù nhaân

GV: Nhaéc laïi 5 ñaëc ñieåm chung cuûa CNÑQ

Pv: Khi chuyeån sang giai ñoaïn ÑQCN, ôû Nhaät xuaát hieän nhöõng ñaëc ñieåm chung cuûa CNÑQ khoâng?

HS GV nhaän xeùt vaø keát luaän

 

1. Nhaät Baûn töø ñaàu theá kyû XIX ñeán tröôùc naêm 1868

Kinh teá

- Noâng nghieäp: laïc haäu, maát muøa,toâ thueá cao ñoùi keùm thöôøng xuyeân.

- Coâng nghieäp: neàn kinh teá haøng hoaù ra ñôøi taïo ñieàu kieän cho maàn moáng TBCN ra ñôøi phaùt trieån.

Chính trò

Vaøo ñaàu theá kyû XIX  cheá ñoä phong kieán ôû Nhaät böôùc vaøo thôøi kyø khuûng hoaûng , giöõa Thieân Hoaøng >< Töôùng quaân (Soâ –gun)

Xaõ hoäi

- Maâu thuaãn gay gaét giöõa tö saûn ,noâng daân vôùi cheá ñoä phong kieán laïc haäu.

- Trong boái caûnh ñoù caùc nöôùc ñeá quoác Aâu – Myõ ñaõ buoäc Nhaät Baûn phaûi “môû cöûa” vaø kyù nhöõng hieäp öôùc baát bình ñaúng.

=> Nhö vaäy tröôùc nguy cô bò xaâm löôïc , nöôùc Nhaät ñöùng tröôùc hai con ñöôøng ; moät laø duy trì cheá ñoä phong kieán,hai laø caûi caùch môû cöûa.

2. Cuoäc Duy taân Minh Trò:

Boái caûnh

Thaùng 1/1868 Soâ Gun bò suïp ñoå, Minh Trò leân naém quyeàn vaø tieán haønh caûi caùch ñaát nöôùc.

Noäi dung

+ Kinh teá xoaù boû ñoäc quyeàn ruoäng ñaát cuûa phong kieán, caûi caùch noâng nghieäp theo höôùng TBCN.

+ Chính trò Nhaät hoaøng tuyeân boá thuû tieâu Maïc phuû , thöïc hieän quyeàn töï do bình ñaüng.

+ Quaân söï xaây döïng quaân ñoäi theo kieåu phöông Taây.

+ Giaùo duïc caûi caùch heä thoáng giaùo duïc , cöû löu hoïc sinh sang phöông Taây tieáp thu khoa hoïc - kyõ thuaät tieân tieán.

Tính chaát vaø yù nghóa

- Caûi caùch Minh Trò mang tính chaát cuûa moät cuoäc caùch mang tö saûn.

- Môû ñöôøng cho CNTB ôû Nhaät phaùt trieån.

 

3. Nhaät Baûn chuyeån sang giai ñoaïn ñeá quoác chuû nghóa

- Ñeán nhöõng naêm cuoái theá kyû XIX quaù trình taäp trung saûn xuaát ñaõ ñöa ñeán söï ra ñôøi caùc coâng ty ñoäc quyeàn, chi phoái ñôøi soáng kinh teá , chính trò Nhaät Baûn.

- Trong 30 naêm cuoái theá kyû XIX  cuøng vôùi caùc nöôùc ñeá quoác phöông Taây Nhaät ñaåy maïng baønh tröôùng thuoäc ñòa:Chieám Ñaøi Loan (1874), xaâm löôïc TQ.( 1894 – 1895), Nga(1904 – 1905)

- Ñoái noäi: aùp böùc ngöôøi lao ñoäng nhieàu cuoäc ñaáu tranh cuûa CN buøng noå...

4. Sơ kết, dn doø: (5’)

- Nhôø vaøo caûi caùch maø Nhaät Baûn giöõ ñöôïc ñoäc laäp, vaø trôû thaønh nöôùc TBCN.

- Phong traøo ñaáu tranh cuûa CN vaø söï ra ñôøi cuûa ñaûng xaõ hoäi daân chuû Nhaät Baûn.

- Laøm baøi taäp trong SBT,ñoïc tröôùc baøi môùi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Tieát 2 (8 – 9 – 2008) Baøi 2 AÁN ÑOÄ

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1. Kieán thöùc:

- Söï thoáng trò cuûa thöïc daân Anh ôû AÁn Ñoä vaøo cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX, laøm buøng phaùt phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân.

- Vai troø cuûa Ñaûng Quoác Ñaïi trong phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc  ôû AÁn Ñoä.

2. Kyõ naêng:

- Bieát söû duïng löôïc ñoà trình baøy nhöõng cuoäc ñaáu tranh.

- Phaân tích, toång hôïp, ñaùnh giaù söï kieän…

3. Veà thaùi ñoä:

Ñoàng caûm vôùi noåi thoáng khoå cuûa nhaân daân AÁn Ñoä tröôùc söï thoáng trò taøn baïo cuûa thöïc daân Anh.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

- Löôïc ñoà phong traøo caùch maïng ôû AÁn Ñoä vaøo cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX.

- Tranh aûnh veà ñaát nöôùc vaø con ngöôøi AÁn Ñoä cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1. Kieåm tra baøi cuõ.

Trình baøy nhöõng noäi dung cô baûn cuûa cuoäc caûi caùch cuûa Minh Trò 1868? Vì sao noùi caûi caùch Minh Trò thöïc chaát laø moät

2. Baøi môùi: GV khaùi quaùt veà ñaát nöôùc vaø con ngöôøi AÁn Ñoä thôøi kyø coå trung ñaïi.

3. Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp, caù nhaân

GV: Noùi qua veà quaù trình chuû nghóa thöïc daân xaâm löôïc AÁn Ñoä.

 

PV: Chính saùch cai trò cuûa thöïc daân Anh ôû AÁn Ñoä vaø haäu quaû cuûa noù?

HS:… GV:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp, caù nhaân

PV: Nguyeân nhaân, dieãn bieán, keát quaû, yù nghóa?

HS:… GV:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng : Caû lôùp, caù nhaân

PV: Söï ra ñôøi vaø phaân hoùa cuûa Ñaûng Quoác Ñaïi?

HS:… GV:…

 

 

GV: Noùi qua phong traøo daân toäc ôû AÁn Ñoä.

PV: YÙ nghóa?

 

 

 

 

 

1. Tình hình AÁn  Ñoä nöûa sau theá kyû XIX:

a. Hoaøn caûnh:

- Töø ñaàu theá kyû XVII, phong kieán AÁn suy yeáu , bò caùc nöôùc tö baûn phöông Taây doøm ngoù ,ñi ñaàu laø A,P …ñeán giöõa theá kyû XVII Anh ñaët ñöôïc ôû aùch cai trò .

b. Chính saùch cai trò cuûa thöïc daân Anh ôû AÁn Ñoä:

- Kinh teá : thi haønh chính saùch vô veùt taøi nguyeân vaø ra söùc boùc loät nhaân coâng reû maït, nhaèm bieán AÁn Ñoä thaønh thò tröôøng lôùn cuûa Anh.

- Chính trò - xaõ hoäi: thieát laäp cheá ñoä cai trò tröïc tieáp döôùi hình thöùc chia ñeå trò: chia reõ daân toäc, toân giaùo, caùc ñaúng caáp xaõ hoäi…

- Vaên hoaù –giaùo duïc:

Thi haønh chính saùch ngu daân, khuyeán khích nhöõng taäp tuïc laic haäu…

c. Haäu quaû:

- Thuû coâng nghieäp bò suy suïp.

- Neàn vaên minh laâu ñôøi bò phaù huûy.

- Quyeàn daân toäc thieâng lieâng bò chaø ñaïp.

Phong traøo ñaáu tranh choáng Anh dieãn ra maïnh meõ.

2. Cuoäc khôûi nghóa Xi-pay (1857-1859)

a. Nguyeân nhaân:

- Bò thöïc daân Anh aùp böùc naëng neà.

- Tinh thaàn daân toäc vaø tín ngöôõng bò xuùc phaïm.

- Binh lính Xi-Pay bò ñoái xöû khoâng coâng baèng.

b. Dieãn bieán:

- Raïng saùng 10/5/1857, bat rung ñoaøn lính Xpay noåi day khôûi nghóa.

- Noâng daân caùc vuøng laân can cuõnggia nhaäp nghóa quaân, vaây baét boïn chæ huy Anh.

- Thöøa thaéng nghóa quaân tieán veà Ñeâli.

- Khôûi nghóa ñaõ nhanh choùng lan roäng ra nhieàu ñòa phöông thuoäc mieàn Baéc vaø mieàn Trung AÁn Ñoä.

- Khôûi nghóa duy trì ñöôïc hai naêm thì thaát baïi.

c. Keát quaû vaø yù nghóa:

- Bò thöïc daân Anh ñaøn aùp cuoái cuøng thaát baïi.

- Theå hieän loøng yeâu nöôùc, tinh thaàn ñaáu tranh baát khuaát, yù thöùc daân toäc.

3. Ñaûng Quoác Ñaïi vaø phong traøo daân toäc (1885-1908)

a. Hoaøn caûnh ra ñôøi

1885, Ñaûng Quoác Ñaïi ra ñôøi do giai caáp TS laõnh ñaïo, 20 naêm ñaàu (1885 - 1905) chuû tröông ñaáu tranh  oân hoaø, nhöng trong quaù trình phaùt trieån bò phaân hoaù thaønh 2 phaùi: OÂn hoaø vaø Caáp tieán

b. Phong traøo ñaáu tranh

- 1905, ñaáu tranh choáng ñaïo luaät chia caét Ben-gan.

- 1908, cuoäc toång baõi coâng cuûa coâng nhaân Bom bay.

Cao traøo caùch maïng 1905 - 1908 mang ñaäm yù thöùc daân toäc, ñaùnh daáu söï thöùc tænh cuûa nhaân daân AÁn choáng ngoaïi xaâm; Laø cuoäc ñaáu ranh chính trò lôùn ñaàu tieân cuûa giai caáp voâ saûn; Cuoäc toång baõi coâng cuûa coâng nhaân Bom bay 1908 laø ñænh cao nhaát cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc ôû AÁn Ñoä nhöõng naêm ñaàu theá kæ XX.

4. Cuûng coá :

- Cuoäc khôûi nghóa cuûa ND AÁn vaø vai troø cuûa Ñaûng Quoác Ñaïi.

- 1908, chöùng toû söï tröôûng thaønh cuûa caùch maïng AÁn Ñoä. Maëc du thaát baïi nhöng seõ laø söï chuaån bò cho cuoäc ñaáu tranh veà sau.

5. Daën doø: Traû lôøi caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi môùi, laøm baøi taäp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Baøi 3

TRUNG QUOÁC

Tieát 3 (14 – 9 – 2009)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc:

- Vaøo cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX, khi cheá ñoä Phong kieán Trung Quoác suy yeáu cuõng laø luùc caùc nöôùc ñeá quoác tranh nhau xaâu xeù Trung Quoác.

- Caùc phong traøo ñaáu tranh tieâu bieåu: Cuoäc vaän ñoäng Duy Taân (1898), Phong traøo Nghóa hoaø Ñoaøn (1900) , Caùch mang Taân Hôïi 1911 buøng noå …cuøng vôùi nhöõng traøo löu tö töôûng môùi.

2. Kyõ naêng:

- Bieát söû duïng löôïc ñoà trình baøy nhöõng cuoäc ñaáu tranh.

- Giaûi thích caùc khaùi nieäm lòch söû…

3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng: 

Caûm thoâng tröôùc tinh thaàn ñaáu tranh cuûa nhaân daân Trung Quoác choáng ñeá quoác vaø phong kieán.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

- Löôïc ñoà phong traøo Nghóa hoaø ñoaøn vaø Caùch maïng Taân Hôïi.

- Tranh aûnh veà Toân Trung Sôn vaø Caùch maïng Taân Hôïi.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC  

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ.

- Ñaûng Quoác ñaïi ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân AÁn Ñoä choáng thöïc daân Anh giaønh ñoäc laäp hoaøn toaøn nhö theá naøo? Thaønh töïu veà caùc maët nhaân daân AÁn Ñoä ñaït ñöôïc töø sau CTTGII.

3. Baøi môùi: GV daãn daét hoïc sinh vaøo baøi môùi.

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

5

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Gv: giôùi thieäu khaùi quaùt…, yeâu caàu HS quan saùt hình 6

Pv: Böùc tranh noùi leân ñieàu gì? Taïi sao ngöôøi ta laïi ví Trung Quoác nhö chieác baùnh khoång loà bò chia caét nhö vaäy?

HS… GV:…

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

 

Gv: Yeâu caàu HS tìm hieåu veà Cuoäc khôûi nghóa noâng daân Thaùi bình Thieân quoác

Pv: Cho bieát khôûi ngiaõ noå ra khi naøo, ôû ñaâu, do ai laõnh ñaïo vaø yù nghóa?

HS… GV:…

Gv: Trình baøy qua veà phong traøo Duy taân vaø 2 vò laõnh tuï cuûa phong traøo (Khang Höõu Vi vaø Löông Khaûi Sieâu).

Pv: Em coù nhaän xeùt gì veà phong traøo naøy?

HS… GV:…

Gv: Yeâu caàu HS ñoïc vaø toùm taét dieãn bieán.

 

 

 

 

 

Pv: Nguyeân nhaân thaát baïi?

HS… GV:…

 

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Gv: Yeâu caàu HS ñoïc vaø toùm taét cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Toân Trung Sôn (ñoaïn chöõ nhoû trang 15 SGK).

Gv: Noùi qua söï thaønh laäp Trung Quoác Ñoàng minh hoäi vaø hoïc thuyeát tam daân cuûa Toân Trung Sôn.

Pv: Muïc tieâu cuï theå cuûa hoïc thuyeát Tam daân?

HS… GV:…

Pv: Nguyeân nhaân saâu xa vaø tröïc tieáp?

 

 

 

 

 

Gv: Trình baøy phaàn dieãn bieán vaø keát quaû.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv: Tính chaát vaø yù nghóa?

HS… GV:…

1. Trung Quoác bò caùc nöôùc ñeá quoác xaâm löôïc

- Cuoái theá kyû XVIII XIX caùc nöôùc tö baûn phöông Taây ñaåy maïnh xaâm chieám thò tröôøng theá giôùi.

- Nhaân luùc nhaø Thanh suy yeáu, caùc nöôùc phöông Taây ñaõ tìm caùch “môû cöûa” Trung Quoác, ñi ñaàu laø Anh, sau laø Phaùp, Ñöùc, Nga, Nhaät…

- Xaõ hoäi Trung Quoác  >< gay gaét…

Ñaáu tranh.

2. Phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Trung Quoác giöõa theá kyû XIX ñeán ñaàu theá kyû XX

a. Cuoäc khôûi nghóa Thaùi Bình Thieân Quoác (1851)

- Buøng noå 1/1/1851, taïi Quaûng Taây do Hoàng Tuù Toaøn laõnh ñaïo, töø ñoù phong traøo nhanh choùng lan roäng ra nhieàu ñòa phöông khaùc. Phong traøo keùo daøi 14 naêm, ñeán 1864, bò thaát baïi.

- Laàn ñaàu tieân chính saùch bình quaân ruoäng ñaát, bình quyeàn nam nöõ … ñöôïc ñeà ra.

b. Cuoäc vaän ñoäng Duy Taân (1898)

- Do Khang Höõu Vi vaø Löông Khaûi Sieâu laõnh ñaïo ñöôïc vua Quang Töï ñoàng tình uûng hoä.

- Phong traøo chuû yeáu phaùt trieån trong giôùi só phu, vaên thaân maø khoâng döïa vaøo nhaân daân. Vì vaäy phong traøo dieãn ra hôn 100 ngaøy ñeán 21/9/1989, thì bò phaùi thuû cöïu do Thaùi haäu Töø Hi caàm ñaàu ñaùnh baïi.

c. Phong traøo Nghóa Hoaø Ñoaøn

- Cuoäc khôûi nghóa vuõ trang cuûa noâng daân noå ra ôû Sôn Ñoâng sau lan ra Tröïc Leä, Baéc Kinh vaø Thieân Taân.

- Nghóa quaân taán coâng söù quaùn nöôùc ngoaøi ôû Baéc Kinh, bò lieân quaân 8 nöôùc ñeá quoác taán coâng, cuoái cuøng phong traøo bò thaát baïi.

- Nhaø Thanh voäi kí Ñieàu öôùc Taân Söûu bieán Trung Quoác thaønh nöôùc nöûa thuoäc ñòa, nöûa phong kieán.

Nguyeân nhaân thaát baïi

- Thieáu laõnh ñaïo vaø ñöôøng loái.

- Söï heøn nhaùt, baûo thuû cuûa nhaø Thanh.

- Phong kieán vaø ñeá quoác caáu keát ñaøn aùp phong traøo.

3. Toân Trung Sôn vaø Caùch maïng Taân Hôïi 1911

a. Toân Trung Sôn vaø Trung Quoác Ñoàng minh hoäi

- Toân Trung Sôn (1866 – 1925), laø moät trí thöùc yeâu nöôùc theo khuynh höôùng daân chuû tö saûn.

- 8/1905, oâng cuøng caùc trí thöùc tö saûn thaønh laäp Trung Quoác Ñoàng minh hoäi – chính ñaûng cuûa giai caáp tö saûn Trung Quoác.

- Cöông lónh cuûa Hoäi theo chuû nghóa Tam daân:…

- Muïc tieâu laø ñaùnh ñoå Maõn Thanh thaønh laäp daân quoác, bình quaân ñòa quyeàn.

b. Caùch maïng Taân Hôïi

- Nguyeân nhaân

+ Söï >< gay gaét giöõa nhaân daân Trung Quoác vôùi ñeá quoác vaø phong kieán.

+ Do choáng leänh “quoác höõu hoùa” ñöôøng xe löûa cuûa nhaø Thanh.

- Dieãn bieán

+ 10/10/1911, khôûi nghóa noå ôû Vuõ Xöông roài lan roäng khaép mieàn Trung vaø mieàn Nam.

+ 29/12/1911 Toân Trung Sôn ñöôïc baàu laøm ñaïi toång thoáng laâm thôøi, chính phuû laâm thôøi Trung Hoa Daân Quoác ñöôïc thaønh laäp.

+ Tröôùc söï lôùn maïnh cuûa phong traøo, giai caáp  tö saûn thöông löôïng vôùi phong kieán vaø ñeá quoác can thieäp.

- Keát quaû

+ Vua Thanh thoaùi vò, Toân Trung Sôn töø chöùc.

+ Vieân Theá Khaûi tuyeân theä nhaäm chöùc Ñaïi toång thoáng Trung Hoa Daân quoác.

- Tính chaát vaø yù nghóa

+ Ñaây laø cuoäc caùch maïng tö saûn khoâng trieät ñeå.

+ Laät ñoå phong kieán, môû ñöôøng cho chuû nghóa tö saûn phaùt trieån.

+ AÛnh höôûng ñeán phong traøo caùch maïng ôû chaâu AÙ.

4. Cuûng coá

- Nhöõng phong traøo caùch maïng tieâu bieåu cuûa nhaân daân TQ  vaøo cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX? Vaø yù nghóa cuûa noù?

- Neâu keát quaû cuûa caùch maïng  taân hôïi. Vì sao goïi cuoäc caùch maïng naøy laø cuoäc caùch maïng tö saûn khoâng trieät ñeå ?

- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi môùi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 4 & 5 (20 – 9 – 2009 )            Baøi 4

CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM

(CUOÁI THEÁ KYÛ XIX – ÑAÀU THEÁ KYÛ XX)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc:

- Quaù trình xaâm löôïc Ñoâng Nam AÙ cuûa chuû nghóa thöïc daân vaø cuoäc ñaáu tranh choáng chuû nghóa thöïc daân cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ.

- Söï phaùt trieån cuûa phong traøo choáng chuû nghóa thöïc daân vaø choáng phong kieán cuûa nhaân daân Ñoâng Nam AÙ.

2. Kyõ naêng: Kyõ naêng so saùnh, söû duïng baûn ñoà, phaân tích, toång hôïp...

3. Tö töôûng:

- Baûn chaát tham lam cuûa chuû nghóa thöïc daân, tinh thaàn ñaáu tranh baát khuaát cuûa nhaân daân.

- Boài döôõng tinh thaàn ñoaøn keát trong caùc cuoäc ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp , töï do vaø tieán boä xaõ hoäi cuûa caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

- Löôïc ñoà caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ vaøo cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX.

- Tranh aûnh, tö lieäu vieát veà Ñoâng Nam AÙ.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ.

Neâu dieãn bieán cuoäc caùch maïng Taân Hôïi 1911. Vì sao noùi caùch maïng Taân Hôïi laø cuoäc caùch maïng tö saûn khoâng trieät ñeå?

3. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

HÑ: caù nhaân vaø caû lôùp.

Pv: Taïi sao Ñoâng Nam AÙ trôû thaønh ñoái töôïng xaâm löôït cuûa chuû nghóa thöïc daân? Caùc nöôùc thöïc daân ñaõ tranh nhau xaâm löôïc Ñoâng Nam AÙ nhö theá naøo?

Hs:… Gv: Duøng löôïc ñoà giôùi thieäu chung veà Ñoâng Nam AÙ vaø quaù trình xaâm löôïc Ñoâng Nam AÙ cuûa thöïc daân phöông Taây. Sau ñoù höôùng daãn hoïc sinh laäp baûng thoáng keâ theo maãu:

TG

Nöôùc bò xaâm löôïc

Nöôùc tieán haønh xaâm löôïc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ: caù nhaân vaø caû lôùp.

Hs: ñoïc muïc 2, thaûo luaän.

Pv: Neâu nhöõng neùt lôùn trong cuoäc ñaáu tranh choáng thöïc daân Haø Lan cuûa nhaân daân In-ñoâ-neâ-xi-a cuoái theá kæ XIX ñaàu XX.

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ: caù nhaân vaø caû lôùp.

Pv: Cho bieát chính saùch cai trò cuûa thöïc daân Taây Ban Nha ñoái vôùi nhaân daân Phi-lip-pin.

 

 

 

 

 

Pv: So saùnh ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa hai xu höôùng ñaáu tranh cuûa nhaân daân Phi-lip-pin nhöõng naêm 90 cuûa theá kyû XIX?

 

Pv: Cho bieát aâm möu cuûa Mó ñoái vôùi Phi-lip-pin?

 

 

 

GV: Döøng tieát 4 taïi ñaây. Sô keát nhöõng noäi dung troïng taâm vöøa hoïc.

 

 

 

 

Tieát 5: Gv: Cho hoïc sinh laøm baøi kieåm tra 15 phuùt soá 1.

HÑ: caù nhaân vaø caû lôùp.

Gv: Giôùi thieäu ñoâi neùt veà vöông quoác Cam-pu-chi-a. Quùa trình xaâm löôïc, cai trò  Cam-pu-chi-a  cuûa TD Phaùp (baèng löôïc ñoà).

Pv: Keå teân phong traøo tieâu bieåu.

Gv: Höôùng daãn hoïc sinh laäp nieân bieåu theo caùc noäi dung: Teân cuoäc khôûi nghóa; Thôøi gian; Laõnh ñaïo; Ñòa baøn vaø dieãn bieán; Keát quaû, yù nghóa.

Gv: Giôùi thieäu ñoâi neùt veà vöông quoác Laøo. Quùa trình xaâm löôïc, cai trò Laøo cuûa TD Phaùp (baèng löôïc ñoà).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv: Giôùi thieäu ñoâi neùt veà vöông quoác Thaùi Lan (baèng löôïc ñoà).

 

Pv: Chính saùch choáng laïi chuû nghóa thöïc cuûa caùc vöông trieàu phong kieán Xieâm nhö theá naøo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv: Neâu noäi dung caûi caùch cuûa Rama V. Em coù nhaän xeùt gì veà nhöõng caûi caùch maø oâng ñaõ thöïc hieän?

1. Quaù trình xaâm löôïc cuûa chuû nghóa thöïc daân vaøo caùc nöôùc Ñoâng Nam

a. Hoaøn caûnh lòch söû:

- Töø ½ XIX, caùc nöôùc chaâu AÂu vaø Baéc Mó caên baûn hoaøn thaønh caùch maïng tö saûn.

- Cheá ñoä phong kieán ôû Ñoâng Nam AÙ khuûng hoaûn toaøn dieän veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi.

b. Quaù trình xaâm löôïc Ñoâng Nam AÙ cuûa thöïc daân phöông Taây:

- In-ñoâ-neâ-xi-a: töø XV, XVI laø thuoäc ñòa cuûa Taây Ban Nha vaø Ñoà Ñaøo Nha. Ñeán ½ XIX, laø thuoäc ñòa cuûa Haø Lan.

- Phi-lip-pin: XVI, laø thuoäc ñòa cuûa Taây Ban Nha. Töø  1892, trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Mó.

- Mieán Ñieän (Mi-an-ma): naêm 1885, Anh thoân tính Mieán Ñieän roài saùp nhaäp nöôùc naøy vaøo thaønh 1 tænh cuûa AÁn Ñoä.

- Maõ Lai (nay thuoäc Ma-lai-xi-a vaø Xing-ga-po): laø thuoäc ñòa cuûa Anh töø ñaàu theá kyû XX.

- 3 nöôùc Ñoâng Döông: Cuoái XIX, bò thöïc daân Phaùp xaâm löôïc.

- Xieâm (töø 1939 laø Thaùi Lan): trôû thaønh “vuøng ñeäm” cuûa Anh vaø Phaùp.

2. Phong traøo choáng thöïc daân Haø Lan cuûa nhaân daân In-ñoâ-neâ-xi-a:

- Thaùng 10/1873, thöïc daân Haø Lan cho 3.000 quaân ñoå boä leân ñaûo A-cheâ, nhaân daân A-cheâ ñaõ anh duõng chieán ñaáu.

- Phong traøo ñaáu tranh cuûa noâng daân cuõng dieãn ra maïnh meõ. Tieâu bieåu laø cuoäc khôûi nghóa do Sa-min laõnh ñaïo (1890).

- Phong traøo coâng nhaân cuõng sôùm hình thaønh. Thaùng 5/1920, Ñaûng Coäng saûn In-ñoâ-neâ-xi-a ñöôïc thaønh laäp.

- Ñaàu theá kæ XX, tö saûn daân toäc vaø trí thöùc ñoùng vai troø nhaát ñònh trong phong traøo yeâu nöôùc.

3. Phong traøo choáng thöïc daân ôû Phi-lip-pin:

a. Nguyeân nhaân

Chính saùch cai trò cuûa thöïc daân Taây Ban Nha ñaõ laøm thoåi buøng ngoïn löûa ñaáu tranh.

b. Phong traøo ñaáu tranh choáng Taây Ban Nha:

- Naêm 1872, nhaân daân Ca-vi-toâ khôûi nghóa, hoâ vang khaåu hieäu “Ñaû ñaûo boïn Taây Ban Nha!”

- Ñeán nhöõng naêm 90 cuûa theá kyû XIX, xuaát hieän 2 xu höôùng ñaáu tranh: Caûi caùch do Hoâ-xeâ Ri-ñan laõnh ñaïo & Baïo ñoäng do Boâ-ni-pha-xi-oâ laõnh ñaïo.

- 1896 – 1898, cuoäc ñaáu tranh cuûa phaùi Baïo ñoäng nöôùc CH Phi-lip-pin thaønh laäp.

Cuoäc khôûi nghóa 1896, do Boâ-ni-pha-xi-oâ laõnh ñaïo ñöôïc coi laø cuoäc caùch maïng mang tính chaát tö saûn, choáng ñeá quoác ñaàu tieân ôû Ñoâng Nam AÙ.

c. Phong traøo choáng Myõ:

- Naêm 1898, Myõ haát chaân Taây Ban Nha ñoäc chieám Phi-lip-pin.

- Nhaân daân Phi-lip-pin ñaáu tranh nhöng thaát baïi , ñeán 1902 Myõ môùi ñaët ñöôïc aùch thoáng trò.

 

 

 

4. Phong traøo choáng Phaùp cuûa nhaân daân Campuchia:

- Naêm 1863, Noâ-roâ-ñoâm chaáp nhaän quyeàn baûo hoä cuûa Phaùp. Ñeán naêm 1884, Noâ-roâ-ñoâm kí hieäp öôùc, bieán Cam-pu-chia thaønh thuoäc ñòa cuûa Phaùp.

- Chính saùch cai trò cuûa Phaùp laøm hoaøng toäc vaø nhaân daân baát bình ñaáu tranh. Tieâu bieåu laø Khôûi nghóa cuûa Si-voâ-tha (1861 – 1892), cuûa A-cha-xoa (1863-1866) vaø cuûa Pu-coâm-boâ (1866-1867).

5. Phong traøo ñaáu tranh choáng thöïc daân Phaùp cuûa nhaân daân Laøo ñaàu theá kyû XX:

- 1893, Phaùp ñaøm phaùn vôùi Xieâm, buoäc Xieâm kí Hieäp öôùc 1893, bieán Laøo thaønh thuoäc ñòa cuûa Phaùp.

- Ñaàu theá kyû XX, nhieàu cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân Laøo choáng Phaùp ñaõ noå ra.

a. Khôûi nghóa do Phacañuoác laõnh ñaïo (1901-1903) ñaõ giaûi phoùng ñöôïc Xa Van-na-kheùt, môû roäng ñòa baøn ñeán taän bieân giôùi Laøo – Vieät.

b. Khôûi nghóa do Ong Keïo, Com ma ñam chæ huy noå ra treân cao nguyeân Boâ-loâ-ven(1901-1937).

c. Khôûi nghóa cuûa Chaâu pachay (1918-1922)

Hoaït ñoäng cuûa nghóa quaân ôû khu vöïc Baéc Laøo vaø Taây baéc Vieät Nam

Cuoäc chieán choáng Phaùp cuûa nhaân daân Ñoâng Döông ñaõ ñoaøn keát ngay töø cuoái XIX ñaàu XX. Ñoù laø cô sôû taïo moái quan heä höõu nghò ñaëc bieät giöõa 3 nöôùc. Song caùc cuoäc khôûi nghóa ñeàu thaát baïi.

6. Thaùi Lan giöõa theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX

a. Boái caûnh lòch söû:

- Giöõa theá kyû XIX, Xieâm cuõng ñöùng tröôùc nguy cô xaâm löôïc.

- 1752, vöông trieàu Rama ñaõ vaø chuû tröông “ñoùng cöûa”

- 1851,  vöông trieàu Rama IV thaønh laäp vaø chuû tröông “môû cöûa”, oâng ñaëc bieät chuù yù ñeán ñöôøng loái ngoaïi giao.

- 1868,  vöông trieàu Rama V thaønh laäp vaø tieáp tuïc chính “saùch môû” cöûa cuûa vua cha.

b. Noäi dung caûi caùch:

- Kinh teá:

+ Noâng nghieäp: giaûm thueá, xoaù boû cheá ñoä lao dòch.

+ Coâng –Thöông nghieäp: khuyeán khích tö nhaân boû voán kinh doanh, xaây döïng nhaø maùy, buoân baùn, laäp ngaân haøng..

- Chính trò:

+ Caûi caùch theo kieåu phöông Taây.

+ Theå cheá quaân chuû laäp hieán (treân laø Vua döôùi coù Nghò vieän) chính phuû chia thaønh 12 boä.

- Quaân ñoäi ,tröôøng hoïc, toaø aùn xaây döïng theo kieåu phöông Taây.

- Xaõ hoäi: xoaù boû cheá ñoä noâ leä, giaûi phoùng ngöôøi lao ñoäng.

- Ñoái ngoaïi:

+ Thi haønh chính saùch ñoái ngoaïi meàm deûo.

+ Lôïi duïng >< giöõa A&P coù lôïi nhaát nhaèm giöõ chuû quyeàn ñaát nöôùc.

c. YÙ nghóa: taïo ñieàu kieän Xieâm phaùt trieån theo con ñöôøng TBCN, giöõ ñoäc laäp töông ñoái veà chính trò.

4. Cuûng coá :

Khaùi quaùt phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân caùc nöôùc khu vöïc Ñ NAÙ  vaøo cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX? Vaø yù nghóa cuûa noù?

5. Daën doø:

Traû lôøi caâu hoûi trong SGK, laøm baøi trong SBT ñoïc tröôùc baøi môùi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 6 (2 10 2009)    Baøi 5

CHAÂU PHI VAØ KHU VÖÏC MYÕ LA TINH

(Theá kyû XIX – ñaàu theá kyû XX)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc:

Quaù trình xaâm löôïc chaâu Phi vaø Myõ latinh  cuûa thöïc daân phöông Taây cuoái XIX ñaàu XX vaø chính saùch cai trò cuûa chuû nghóa thöïc daân ôû khu vöïc naøy. Moät soá phong traøo ñaáu tranh tieâu bieåu.

2. Kyõ naêng

Kyõ naêng quan saùt, söû duïng baûn ñoà vaø caùc thao taùc tö duy cô baûn.

3. Tö töôûng: 

Giaùo duïc hoïc sinh tinh thaàn ñoaøn keát quoác teá ,uûng hoä ñaáu tranh ôû chaâu Phi vaø Myõlatinh. Baûn chaát tham lam, hung baïo cuûa boïn thöïc daân phöông Taây.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

Löôïc ñoà chaâu Phi vaø khu vöïc Myõ latinh, tranh aûnh vaø taøi lieäu tham khaûo veà Chaâu Phi vaø Mó Latinh.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ.

Neâu khaùi quaùt phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân caùc nöôùc khu vöïc Ñ NAÙ  vaøo cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX? Vì sao caùc cuoäc ñaáu tranh ñeàu bò thaát baïi?

2.Baøi môùi: Gv vaøo baøi

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

17’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ: caù nhaân vaø caû lôùp.

Gv: Duøng löôïc ñoà giôùi thieäu chung veà Chaâu Phi vaø quaù trình xaâm löôïc Chaâu Phi cuûa thöïc daân phöông Taây. Sau ñoù höôùng daãn hoïc sinh laäp baûng thoáng keâ.

 

 

 

Pv: Caùc cuoäc ñaáu tranh tieâu bieåu cuûa nhaân daân chaâu Phi?

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv: Keát quaû vaø yù nghóa lòch söû?

 

 

 

 

HÑ: caù nhaân vaø caû lôùp.

Pv: Neùt khaùi quaùt veà khu vöïc Mó Latinh. Vì sao goïi Mó Latinh?

 

 

 

Pv: Quan saùt löôïc ñoà vaø cho bieát naêm giaønh ñoäc laäp daân toäc cuûa caùc nöôùc Mó Latinh. Neâu nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

Pv: Cho bieát chính saùch vaø aâm möu cuûa Mó ñoái vôùi Mó Latinh laø gì?

I. CHAÂU PHI:

1. Khaùi quaùt:

Laø moät chaâu luïc roäng lôùn, giaøu taøi nguyeân, laø caùi noâi cuûa neàn vaên minh nhaân loaïi…

2. Caùc nöôùc ñeá quoác xaâm löôïc chaâu Phi:

- Ñeán cuoái theá kyû XIX, caùc nöôùc tö baûn ñua nhau xaâu xeù Chaâu Phi.

- Ñaàu theá kyû XX, vieäc phaân chia thuoäc ñòa ôû chaâu Phi cô baûn hoaøn thaønh, trong ñoù Anh chieám 32% dieän tích ôû chaâu Phi.

3. Caùc cuoäc ñaáu tranh tieâu bieåu:

- Angieâri : 1830-1874, choáng Phaùp do Aùpñen Cañeâ laõnh ñaïo.

- Ai Caäp: 1879-1882, choáng Anh do Aùtmeùt Arabi laõnh ñaïo, thu huùt ñoâng ñaûo trí thöùc, só quan gia nhaäp toå chöùc “Ai Caäp treû”.

- Xu Ñaêng: 1882-1898, choáng Anh do Muhamet Aùtmeùt laõnh ñaïo.

- tioâpia:1889 1889, choáng thöïc daân Italia baûo veä neàn ñoäc laäp daân toäc.

- Libeâria: Laø moät trong nhöõng nöôùc giöõ ñöôïc ñoäc laäp.

Keát quaû: Haàu heát caùc phong traøo ñaáu tranh haàu heát bò thaát baïi: Do cheânh leäch löïc löôïng, toå chöùc keùm, thöïc daân coøn maïnh..

YÙ nghóa: Cuûng coá loøng yeâu nöôùc ,yù thöùc daân toäc ñöôïc phaùt trieån.

II. KHU VÖÏC MÓLATINH

1. khaùi quaùt:

- Mó Latinh laø 1 boä phaän laõnh thoå roäng lôùn cuûa chaâu Mó, goàm 1 phaàn Baéc Mó, toaøn boä Trung – Nam Mó vaø quaàn ñaûo ôû vuøng bieån Caribeâ. (töø Meâhicoâ cöïc Nam chaâu Mó).

- Töø XVI -  XVII, laø thuoäc ñòa cuûa TBN & BÑN.

2. Phong traøo ñaáu tranh tieâu bieåu

- 1791, ôû Haiti buøng noå cuoäc ñaáu tranh cuûa ngöôøi da ñen do Tutxanh Luveùctuya laõnh ñaïo, ñeán 1803 giaønh thaéng lôïi, coå vuõ phong traøo ñaáu tranh ôû Myõlatinh.

- 1810, Meâhicoâ ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc do Misen Hiranñoâ laõnh ñaïo, ñeán 1821 giaønh thaéng lôïi.

- Aùchentina tieán haønh khôûi nghóa vuõ trang töø 1810 1816 giaønh chính quyeàn,

- Braxin ñaáu tranh choáng thöïc daân Boà Ñaøo Nha ñeán 1822 giaønh ñoäc laäp.

3. Chính saùch baønh tröôùng cuûa Myõ:

- Myõ aâm möu bieán Mó Latinh thaønh “saân sau” cuûa Myõ.

- Myõ ñöa ra hoïc thuyeát “ Chaâu Myõ cuûa ngöôøi Chaâu Myõ” loaïi aûnh höôûng cuûa tö baûn Chaâu AÂu.

- Thöïc hieän chính saùch caùi gaäy lôùn vaø ngoaïi giao ñoâla nhaèm khoáng cheá Myõlatinh.

Myõ latinh trôû thaønh thuoäc ñòa kieåu môùi cuûa Myõ.

4. Cuûng coá, daën doø:

- Khaùi quaùt phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân caùc nöôùc chaâu Phi vaø Mó Latinh vaøo cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX? Vaø yù nghóa cuûa noù?

Traû lôøi caâu hoûi trong SGK, laøm baøi trong SBT ñoïc tröôùc baøiChieán tranh theá giôùi thöù nhaát.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chöông II _ Baøi 6

CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ NHAÁT(1914 – 1918)

Tieát 7 & 8 (20 10 2008) 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1.Kieán thöùc:

- Chieán tranh theá giôùi thöù nhaát buøng noå laø heä quaû cuûa söï ><  giöõa ñeá quoác  vôùi ñeá quoác, vaø chính hoï phaûi chòu phaàn traùch nhieäm maø hoï ñaõ laøm.

- Caùc giai ñoaïn  vaø qui moâ cuûa cuoäc chieán tranh, tính chaát vaø haäu quaû cuûa noù ñoái vôùi xaõ hoäi.

- Trong chieán tranh giai caáp voâ saûn Nga ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân tieán haønh cuoäc caùch maïng voâ saûn. thaønh coâng , moät nhaø nöôùc coâng noâng ra ñôøi naèm giöõa voøng vaây cuûa chuû nghóa ñeá quoác.

2. Kyõ naêng: Kyõ naêng quan saùt, söû duïng baûn ñoà vaø hình thaønh caùc khaùi nieäm lòch söû.

3. Tö töôûng:

Boài döôõng cho hoïc sinh tinh thaàn ñaáu tranh choáng chieán tranh ñeá quoác, baûo veä hoaø bình … tin töôûng vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng coäng saûn , vôùi söï nghieäp choáng chieán tranh baûo veä hoaø bình.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

Löôïc ñoà , tranh aûnh veà chieán tranh theá giôùi thöù nhaát , baûng thoáng keâ veà haäu quaû cuûa cuoäc chieán tranh.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1.Kieåm tra baøi cuõ. Chính saùch baønh tröôùng cuûa Myõ ñoái vôùi Mó Latinh.

2.Baøi môùi: Gv vaøo baøi

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

17’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ: Caù nhaân vaø caû lôùp.

Gv: Vaøo muïc…

Pv: Vì sao noùi söï phaùt trieån khoâng ñeàu cuûa caùc nöôùc ñeá quoác laø nguyeân nhaân saâu xa daãn ñeán CTTGI?

 

 

Pv: Nguyeân nhaân tröïc tieáp?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: … Gv:…

Gv: Chuyeån muïc: …

HÑ: caù nhaân vaø caû lôùp.

Gv: Duøng baûn ñoà CTTGI toùm taét dieãn bieán.

Pv: Vì sao noùi söï tham chieán cuûa Nga vaøo thaùng 9/1914, ñaõ laøm thay ñoåi cuïc dieän cuûa cuoäc chieán trong giai ñoaïn thöù nhaát?

Pv: Cuoái 1916, tình theá caùch maïng ñaõ xuaát hieän ôû nhieàu nöôùc chaâu AÂu nhö theá naøo?

Döøng tieát 1 taïi ñaây, tieán haønh sô keát noäi dung vöøa tìm hieåu.

Hs: … Gv:…

 

 

HÑ: Caù nhaân vaø caû lôùp.

Gv: Duøng baûn ñoà CTTGI toùm taét dieãn bieán.

Pv: Toùm taét dieãn bieán cuûa cuoäc chieán tranh.

Pv: Vì sao ñeán 1917, Mó môùi tham chieán?

Pv: Vì sao noùi chính phuû Nga xoâ vieát kí Hoøa öôùc Breùtlitoáp ruùt khoûi chieán tranh ñaõ laøm cho tính chaát cuûa cuoäc chieán tranh coù söï thay ñoåi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ: Caù nhaân vaø caû lôùp.

Pv: Neâu keát cuïc cuûa cuoäc CTTGI.

Gv: Duøng baûng thoáng keâ thieät haïi veà ngöôøi vaø vaät chaát cuûa moät soá nöôùc tham chieán. (Baûng phuï).

I. NGUYEÂN NHAÂN DAÃN ÑEÁN CHIEÁN TRANH

1. Nguyeân nhaân saâu xa:

- Söï phaùt trieån khoâng ñeàu veà kinh teá vaø chính trò giöõa caùc nöôùc ñeá quoác.

- Vaán ñeà thuoäc ñòa, thò tröôøng trôû thaønh maâu thuaãn khoâng theå ñieàu hoøa ñöôïc.

Maâu thuaãn hai khoái quaân söï ñoái ñòch ñaáu tranh (4 cuoäc chieán tranh ñeá quoác) vaø theá giôùi laø taát yeáu.

2. Duyeân côù:

- Ñeán 1914, vieäc chuaån bò cho cuoäc chieán tranh cô baûn ñaõ xong.

- Ngaøy 28/6/1914, Thaùi töû AÙo – Hung bò moät ngöôøi Xecbi aùm saùt taïi Boxnia. Nhaân ñoù, Ñöùc, AÙo chôùp cô hoäi gaây chieán tranh.

- 28/7/1914, AÙo – Hung tuyeân chieán vôùi Xeùcbi.

- 1/8/1914, Ñöùc tuyeân chuyeán vôùi Nga, ñeán 3/8/1914, Ñöùc tuyeân chieán vôùi Phaùp.

- 4/8/1914, Anh tuyeân chieán vôùi Ñöùc CTTGTI buøng noå.

II. DIEÃN BIEÁN CUÛACHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI  THÖÙ NHAÁT

1. Giai ñoaïn thöù nhaát (1914 – 1916)

- ÔÛ maët traän phía Taây: ñeâm 3/8/1914, Ñöùc baát ngôø taán coâng Phaùp (qua Bæ) uy hieáp thuû ñoâ Pari.

- ÔÛ phía Ñoâng, Nga taán coâng Ñoâng Phoå, Pari ñöôïc cöùu thoaùt. Nhaân ñoù, ñaàu thaùng 9/1914, Phaùp phaûn coâng vaø giaønh thaéng lôïi treân soâng Maùc nô. Quaân Anh cuõng ñoå boä leân luïc ñòa chaâu AÂu. Keá hoaïch chieán tranh chôùp nhoaùng cuûa Ñöùc bò ñaùnh baïi.

- Naêm 1915, Ñöùc, AÙo – Hung doàn löïc löôïng taán coâng Nga, 2 beân caàm cöï treân 1 chieán tuyeán daøi 1.200 km (töø soâng Ñô nhieùp ñeán vònh Riga).

- Naêm 1916, Ñöùc môû maët traän phía Taây, taán coâng vaø uy hieáp phaùo ñaøi Veùc ñoong nhöng thaát baïi.

- 1916, Ñöùc, AÙo - Hung chuyeån sang phoøng ngöï ôû 2 maët traän Ñoâng – Taây. Cuoái 1916, tình theá caùch maïng xuaát hieän ôû nhieàu nöôùc chaâu AÂu.

 

2. Giai ñoaïn thöù hai (1917-1918):

- 2/1917, caùch maïng daân chuû tö saûn Nga thaønh coâng, nhöng chính phuû laâm thôøi vaãn tieáp tuïc chieán tranh.

- 2/4/1917, Myõ môùi tham chieán vaø ñöùng veà phe Hieäp öôùc.

- Naêm 1917, chieán söï dieãn ra ôû caû 2 maët traän (Ñoâng& Taây aâu) 2 beân ôû vaøo theá caàm cöï.

- 7/11/1917, CMXHCN  thaønh coâng ôû Nga, nöôùc Nga Xoâ Vieát kyù hoøa öôùc Bret Litoâp (3/3/1918 ) vôùi Ñöùc, nhaèm ruùt  khoûi cuoäc chieán .

- Ñaàu naêm 1918, Ñöùc tieáp tuïc taán coâng Phaùp, Pari tieáp tuïc bò quaân Ñöùc uy hieáp.

- 7/1918, Myõ ñoå boä vaøo chaâu AÂu, chôùp thôøi cô Anh, Phaùp baét ñaàu phaûn coâng.

- Ñoàng minh cuûa Ñöùc ñaàu haøng: Bungari 29/9, Thoå Nhæ Kyø 30/10, Aùo – Hung 2/11…

- 9/11/1918, caùch maïng ôû Ñöùc buøng noå, vua Vinhem II chaïy sang Haø Lan.

- 11/11/1918, Chính phuû môùi ôû Ñöùc ñaàu haøng khoâng ñieàu kieän phe Hieäp öôùc.

Nhö vaäy, chieán tranh keát thuùc vôùi söï thaûm baïi hoaøn toaøn cuûa phe Lieân minh Ñöùc – Aùo – Hung.

III. KEÁT CUÏC CUÛA CUOÄC CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ NHAÁT

- 28.6.1919, Hoøa öôùc Vec xai ñöôïc kyù keát, caùc nöôùc baïi traän chòu nhieàu ñieàu khoaûn naëng. Caùc Ñeá quoác thaéng traän thu nhieàu lôïi lôùn, trong khi ñoù chieán tranh gieo tai hoïa thaûm khoác cho nhaân loaïi vôùi 10 trieäu ngöôøi cheát, 20 trieäu ngöôøi bò thöông, chieán phí 85 tæ ñoâ la.

- Trong quaù trình chieán tranh, phong traøo CM cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân caùc nöôùc thuoäc ñòa, phuï thuoäc khoâng ngöng phaùt trieån noåi baät laø CMT 10 Nga.

CMT10 Nga vaø CTTGI keát thuùc ñaõ chaám döùt LSTGCÑ vaø môû ra 1 kyû nguyeân môùi trong lòch söû loaøi ngöôøi, ñoù laø thôøi kyø LSTGHÑ.

4. Cuûng coá, daën doø:

- Nguyeân nhaân daãn ñeán CTTGI. Dieãn bieán cuûa chieán tranh.

- Vì sao noùi ñeán cuoái naêm 1916, tình theá caùch maïng xuaát hieän ôû nhieàu nöôùc chaâu AÂu?

- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi môùi. 

- Laäp baûng nieân bieåu veà caùc giai ñoaïn vaø nhöõng söï kieän chính cuûa CCTGI.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chöông III

NHÖÕNG THAØNH TÖÏU VAÊN HOAÙ THÔØI CAÄN ÑAÏI

Baøi 7

NHÖÕNG THAØNH TÖÏU VAÊN HOAÙ THÔØI CAÄN ÑAÏI

Tieát 9 (25 10 2009) 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1.Kieán thöùc:

- Duøng kieán thöùc toång hôïp ñeå hoïc sinh coù theå naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc cô baûn veà söï phaùt trieån cuûa vaên hoïc , ngheä thuaät , tö töôûng…. Ôû thôøi caän ñaïi vaø taùc ñoäng cuûa noù ñoái vôùi xaõ hoäi.

- Naém ñöôïc cuoäc ñaáu tranh treân lónh vöïc tö töôûng daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc.

2. Kyõ naêng: Kyõ naêng phaân tích , ñaùnh giaù nhöõng thaønh töïu vaên hoaù vaø aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa vaên hoaù hieän ñaïi.  

3. Tö töôûng:

- Traân troïng vaø phaùt huy nhöõng giaù trò vaên hoïc –ngheä thuaät cuûa con ngöôøi ôû thôøi caän ñaïi.

- YÙ thöùc tieáp thu vaên hoaù , giöõ gìn baûn saéc vaên hoaù daân toäc.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Tranh aûnh , nhöõng taùc phaåm , caùc nhaø vaên hoaù thôøi kyø caän ñaïi.

- Tö lieäu  giaûng daïy veà söû caän ñaïi.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. Kieåm tra baøi cuõ.

- Toùm taét dieãn bieán chính cuûa chieán tranh theá giôùi thöù nhaát ?

- Neâu keát cuïc cuûa cuoäc CTTGI.

2. Baøi môùi: Gv vaøo baøi

3. Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

17’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv: Noùi qua khaùi nieäm vaên hoùa.

HÑ: Nhoùm

 

N1: Vaên hoïc

 

N2: AÂm nhaïc

N3: Hoäi hoïa

 

N3: Tö töôûng

 

Nhoùm:... Gv:...

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Gv: Noùi qua boái caûnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv: Thaønh töïu veà caùc maët...

Pv: Vì sao noùi Leùptoânxtoâi laø taám göông phaûn chieáu cuûa xaõ hoäi Nga?

Nhoùm:... Gv:... (Khai thaùc hình Cung ñieän Veùcxai ôû Phaùp trong saùch Lòch söû vaên minh theá giôùi).

 

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Pv: Chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng?

HS:... Gv:... (Giaùo vieân giaûng tieáp vaø nhaán maïnh söï ra ñôøi CNXH KH).

 

 

 

1. Söï phaùt trieån cuûa vaên hoaù trong buoåi ñaàu thôøi caän ñaïi

- Ñaàu thôøi caän ñaïi, vaên hoïc – ngheä thuaät, tö töôûng coù vai troø quan troïng, taán coâng vaøo thaønh trì phong kieán, hình thaønh quan ñieåm, tö töôûng cuûa giai caáp tö saûn.

- Vaên hoïc (Phaùp): Pie Coocnaây ñaïi dieän cho neàn bi kòch coå ñieån, Laphoângten thô nguï ngoân, Moâlie haøi kòch coå ñieån …

- AÂm nhaïc: Beùtthoâven (Ñöùc), Moâda (AÙo).

- Hoäi hoïa: Rembran (Haø Lan).

- Tö töôûng: Theá kyû XVII – XVIII, traøo löu trieát hoïc aùnh saùng (Moângtexkiô, Ruùtxoâ, Voânte); nhoùm Baùch khoa toaøn thö cuûa Ñiñôroâ.

Hoï laø “nhöõng ngöôøi ñi ñaàu doïn ñöôøng cho caùch maïng Phaùp 1789 thaéng lôïi”.

2. Nhöõng thaønh töïu cuûa vaên hoïc, ngheä thuaät töø ñaàu theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX

a. Boái caûnh lòch lòch söû:

- Giöõa theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX, CNTB thaéng lôïi hoaøn toaøn tröôùc cheá ñoä phong kieán treân phaïm vi theá giôùi vaø chuyeån sang giai ñoaïn ñeá quoác chuû nghóa.

- Cuoäc ñaáu tranh choáng chuû nghóa thöïc daân, choáng phong kieán daâng cao ôû caùc nöôùc thuoäc ñòa.

Vaên hoïc, ngheä thuaät ra ñôøi, phaûn aûnh hieän thöïc xaõ hoäi baèng taâm tö, tình caûm qua taùc phaåm cuûa mình.

b. Thaønh töïu

- Vaên hoïc:

+ Phöông Taây: Víchto Huygoâ, Leùp Toânxtoâi, Maùc Tuyeân.

+ Phöông Ñoâng: Tago, Loã Taán, Hoâxeâriñan, Hoâxeâ Maùcti.

- Ngheä thuaät cuoái theá kyû XIX – ñaàu XX:

+ Kieán truùc: Cung ñieän Veùcxai (Phaùp).

+ Hoäi hoïa: Van Goác (Haø Lan), Phugita (Nhaät Baûn), Picaùtxoâ (Taây Ban Nha), Leâvitan (Nga).

+ AÂm nhaïc: Traicoápxki (Nga) vôùi nhieàu taùc phaåm noåi tieáng: Vôû Opeâra Con ñaàm bích, Ngöôøi ñeïp nguû trong röøng...

3. Traøo löu tö töôûng tieán boä vaø söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc

a. Chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng: Xanhximoâng, Phurieâ (Phaùp), OÂoen (Anh).

b. Trieát hoïc Ñöùc:

+ Heâghen: duy taâm khaùch quan.

+ Phoiôbaùch: duy vaät sieâu hình.

c. Kinh teá chính trò Anh: Añam Xmít vaø Ricaùcñoâ vôùi “lí luaän veà giaù trò lao ñoäng”.

d. Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc: do Maùc vaø AÊngghen saùng laäp, ñöôïc Leânin keá thöøa, phaùt trieån. Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc goàm ba boä phaän caáu thaønh: Trieát hoïc, Kinh teá – chính trò hoïc vaø CNXH KH.

Hoïc thuyeát CNXH KH trôû thaønh cöông lónh choáng CNTB.

4. Cuûng coá, daën doø:

- Nöõng thaønh töïu vaên hoùa tieâu bieåu thôøi caän ñaïi.

- CNXH KH ra ñôøi nhö theá naøo?

- Hoïc baøi vaø xem laïi phaàn lòch söû theá giôùi caän ñaïi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Baøi 8

OÂN TAÄP LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI CAÄN ÑAÏI

Tieát 10  (10 11 – 2009) 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1.Kieán thöùc:

2. Kyõ naêng:

3. Tö töôûng:  

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Tranh aûnh , nhöõng taùc phaåm , caùc nhaø vaên hoaù thôøi kyø caän ñaïi.

- Tö lieäu  giaûng daïy veà söû caän ñaïi.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. Kieåm tra baøi cuõ:

- Toùm taét dieãn bieán chính cuûa chieán tranh theá giôùi thöù nhaát ?

- Neâu keát cuïc cuûa cuoäc CTTGI.

2. Baøi môùi: Gv vaøo baøi

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

17’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv: Noùi qua khaùi nieäm vaên hoùa.

HÑ: Nhoùm

 

N1: Vaên hoïc

 

N2: AÂm nhaïc

N3: Hoäi hoïa

 

N3: Tö töôûng

 

Nhoùm:... Gv:...

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Gv: Noùi qua boái caûnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv: Thaønh töïu veà caùc maët...

Pv: Vì sao noùi Leùptoânxtoâi laø taám göông phaûn chieáu cuûa xaõ hoäi Nga?

Nhoùm:... Gv:... (Khai thaùc hình Cung ñieän Veùcxai ôû Phaùp trong saùch Lòch söû vaên minh theá giôùi).

 

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Pv: Chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng?

HS:... Gv:... (Giaùo vieân giaûng tieáp vaø nhaán maïnh söï ra ñôøi CNXH KH).

 

 

 

1. Söï phaùt trieån cuûa vaên hoaù trong buoåi ñaàu thôøi caän ñaïi

- Ñaàu thôøi caän ñaïi, vaên hoïc – ngheä thuaät, tö töôûng coù vai troø quan troïng, taán coâng vaøo thaønh trì phong kieán, hình thaønh quan ñieåm, tö töôûng cuûa giai caáp tö saûn.

- Vaên hoïc (Phaùp): Pie Coocnaây ñaïi dieän cho neàn bi kòch coå ñieån, Laphoângten thô nguï ngoân, Moâlie haøi kòch coå ñieån …

- AÂm nhaïc: Beùtthoâven (Ñöùc), Moâda (AÙo).

- Hoäi hoïa: Rembran (Haø Lan).

- Tö töôûng: Theá kyû XVII – XVIII, traøo löu trieát hoïc aùnh saùng (Moângtexkiô, Ruùtxoâ, Voânte); nhoùm Baùch khoa toaøn thö cuûa Ñiñôroâ.

Hoï laø “nhöõng ngöôøi ñi ñaàu doïn ñöôøng cho caùch maïng Phaùp 1789 thaéng lôïi”.

2. Nhöõng thaønh töïu cuûa vaên hoïc, ngheä thuaät töø ñaàu theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX

a. Boái caûnh lòch lòch söû:

- Giöõa theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX, CNTB thaéng lôïi hoaøn toaøn tröôùc cheá ñoä phong kieán treân phaïm vi theá giôùi vaø chuyeån sang giai ñoaïn ñeá quoác chuû nghóa.

- Cuoäc ñaáu tranh choáng chuû nghóa thöïc daân, choáng phong kieán daâng cao ôû caùc nöôùc thuoäc ñòa.

Vaên hoïc, ngheä thuaät ra ñôøi, phaûn aûnh hieän thöïc xaõ hoäi baèng taâm tö, tình caûm qua taùc phaåm cuûa mình.

b. Thaønh töïu

- Vaên hoïc:

+ Phöông Taây: Víchto Huygoâ, Leùp Toânxtoâi, Maùc Tuyeân.

+ Phöông Ñoâng: Tago, Loã Taán, Hoâxeâriñan, Hoâxeâ Maùcti.

- Ngheä thuaät cuoái theá kyû XIX – ñaàu XX:

+ Kieán truùc: Cung ñieän Veùcxai (Phaùp).

+ Hoäi hoïa: Van Goác (Haø Lan), Phugita (Nhaät Baûn), Picaùtxoâ (Taây Ban Nha), Leâvitan (Nga).

+ AÂm nhaïc: Traicoápxki (Nga) vôùi nhieàu taùc phaåm noåi tieáng: Vôû Opeâra Con ñaàm bích, Ngöôøi ñeïp nguû trong röøng...

3. Traøo löu tö töôûng tieán boä vaø söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc

a. Chuû nghóa xaõ hoäi khoâng töôûng: Xanhximoâng, Phurieâ (Phaùp), OÂoen (Anh).

b. Trieát hoïc Ñöùc:

+ Heâghen: duy taâm khaùch quan.

+ Phoiôbaùch: duy vaät sieâu hình.

c. Kinh teá chính trò Anh: Añam Xmít vaø Ricaùcñoâ vôùi “lí luaän veà giaù trò lao ñoäng”.

d. Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc: do Maùc vaø AÊngghen saùng laäp, ñöôïc Leânin keá thöøa, phaùt trieån. Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc goàm ba boä phaän caáu thaønh: Trieát hoïc, Kinh teá – chính trò hoïc vaø CNXH KH.

Hoïc thuyeát CNXH KH trôû thaønh cöông lónh choáng CNTB.

4. Cuûng coá, daën doø:

- Nöõng thaønh töïu vaên hoùa tieâu bieåu thôøi caän ñaïi.

- CNXH KH ra ñôøi nhö theá naøo?

- Hoïc baøi vaø xem laïi phaàn lòch söû theá giôùi caän ñaïi, chuaån bò laøm baøi kieåm tra 1 tieát.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Tieát 11 KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT (12 11 – 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHAÀN II

LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI HIEÄN ÑAÏI

( Töø naêm 1917 – ñeán naêm 1945)

Chöông I

CAÙCH MAÏNG THAÙNG MÖÔØI NGA NAÊM 1917 VAØ COÂNG CUOÄC XAÂY DÖÏNG CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI ÔÛ LIEÂN XOÂ (1921 – 1941)

Tieát 12 (18/11/2009)     Baøi 9

CAÙCH MAÏNG THAÙNG MÖÔØI  NGA NAÊM 1917

VAØ COÂNG CUOÄC ÑAÁU TRANH BAÛO VEÄ CAÙCH MAÏNG (1917 – 1921)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc:

- Nhöõng neùt chính veà tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi cuûa nöôùc Nga vaøo ñaàu theá kyû XX.

- Caùch maïng Thaùng hai, caùch maïng Thaùng 10 vaø coâng cuoäc ñaáu tranh baûo veä chính quyeàn Xoâ Vieát.

2. Kyõ naêng:

- Reøn luyeän kyõ naêng toång hôïp vaø heä thoáng hoaù caùc söï kieän lòch söû.

- Kyõ naêng söû duïng löôïc ñoà vaø khai thaùc tranh aûnh…

3. Tö töôûng: Giaùo duïc tình caûm caùch maïng vaø nhaän thöùc ñuùng ñaén veà cuoäc caùch maïng XHCN ñaàu tieân treân theá giôùi.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

- Löôïc ñoà  Chaâu AÂu  vaø nöôùc Nga ñaàu theá kyû XX.

- Tranh, AÛnh, tö lieäu lòch söû veà caùch maïng thaùng Möôøi .

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng: caû lôùp vaø caù nhaân.

Gv: Giôùi thieäu qua nöôùc veà nöôùc Nga tröôùc caùch maïng.

Pv: Neâu neùt chính veà tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi nöôùc Nga tröôùc caùch maïng.

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng : Caû lôùp

Gv: Noùi qua caùch maïng Thaùng 2 – 1917.

Pv: Cho  bieát Leânin vaø Ñaûng Boânseâvich Nga ñaõ giaûi quyeát tình traïng 2 chính quyeàn song song toàn taïi nhö theá naøo?

Pv: Neâu dieãn bieán caùch maïng Thaùng 10 – 1917.

 

 

Hoaït ñoäng caû lôùp – caù nhaân

Leânin vaø Ñaûng Boânseâvich Nga ñaõ laøm gì ñeå xaây döïng chính quyeàn Xoâ vieát?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv: Noùi qua vieäc baûo veä chính quyeàn.

Pv: Neâu noäi dung chính saùch “Coäng saûn thôøi chieán”?

 

 

 

 

Hoaït ñoäng caû lôùp – caù nhaân

Pv: YÙ nghóa lòch söû caùch maïng Thaùng 10?

 

I. CAÙCH MAÏNG THAÙNG MÖÔØI NGA 1917

1. Nöôùc Nga tröôùc caùch maïng

a. Kinh teá :laïc haäu, kieät queä vì chieán tranh ,naïn ñoùi xaûy ra ôû nhieàu nôi , neàn kinh teá bò ñình ñoán.

b. Chính trò:

- Ñaàu theá kyû XX Nga vaãn laø nöôùc quaân chuû chuyeân cheá ,ñöùng ñaàu laø Nga Hoaøng.

- Nga Hoaøng ñaåy nhaân daân vaøo cuoäc chieán tranh ñeá quoác ,gaây haäu quaû nghieâm troïng.

c. Xaõ hoäi:

- Ñôøi soáng nhaân daân vaø caùc daân toäc trong ñeá quoác Nga voâ cuøng cöïc khoå.

- Phong traøo phaûn ñoái chieán tranh vaø ñoøi laät ñoå Nga hoaøng dieãn ra khaép nôi.

2. Töø caùch maïng thaùng Hai ñeán caùch maïng thaùng Möôøi

- Thaùng 2/1917, caùch maïng daân chuû tö saûn buøng noå, thaéng lôïi ñeå laïi cuïc dieän 2 chính quyeàn // toàn taïi ( chính phuû laâm thôøi tö saûn & Chính quyeàn Xoâ vieát).

- Tröôùc tình hình ñoù, Ñaûng Boânseâvích vaø Leânin laõnh ñaïo nhaân daân Nga laøm caùch maïng Thaùng 10.

Dieãn bieán (XS)

- Ñeâm 24 raïng 25/10/1917 quaàn chuùng taán coâng cung ñieän Muøa Ñoâng , baét giöõ caùc boä tröôûng cuûa chính phuû tö saûn, khôûi nghóa thaéng lôïi ôû Peâtôroâgraùt.

- 1918, chính quyeàn xoâ vieát giaønh thaéng lôïi treân khaép nöôùc Nga.

II. CAÙC CUOÄC ÑAÁU TRANH XAÂY DÖÏNG VAØ BAÛO VEÄ CHÍNH QUYEÀN XOÂ VIEÁT

1. Xaây döïng chính quyeàn Xoâ vieát

- Ngay ñeâm 25/10/1917 chính quyeàn Xoâ vieát ñöôïc thaønh laäp do Leânin ñöùng ñaàu.

- Chính saùch cuûa chính quyeàn môùi:

+ Thoâng qua saéc leänh hoaø bình vaø ruoäng ñaát.

+ Ñaäp ta boä maùy nhaø nöôùc cuõ, xaây döïng boä maùy nhaø nöôùc môùi.

+ Xoaù boû taøn dö phong kieán, môû roäng quyeàn töï do daân chuû cho nhaân daân.

+ Thaønh laäp Hoàng quaân ñeå baûo veä toå quoác vaø chính quyeàn caùch maïng.

+ Quoác höõu hoaù caùc nhaø maùy xí nghieäp cuû tö saûn, xaây döïng kinh teá XHCN.

2. Baûo veä chính quyeàn Xoâ vieát

- 1918 coù 14 nöôùc ñeá quoác caáu keát vôùi boïn Baïch veä trong nöôùc taán coâng tieâu dieät nöôùc Nga.

- Tröôùc tình hình ñoù naêm 1918 chính quyeàn Xoâ vieát thöïc hieän chính saùch “coäng saûn thôøi chieán”.

Chính saùch coäng saûn thôøi chieán ñaõ ñoäng vieân toái ña cuûa caûi vaø nhaân löïccuûa ñaát nöôùc taïo söùc maïnh chieán thaéng keû thuø(1920) baûo veä nöôùc Nga non treû.

III. YÙ NGHÓA CUÛA CAÙCH MAÏNG THAÙNG MÖÔØI

- Ñoái vôùi nöôùc Nga:

+ Laät ñoå aùch aùp böùc boùc loät cuûa phong kieán, tö saûn giaûi phoùng ngöôøi lao ñoäng.

+ Ñöa giai caáp coâng- noâng leân naém quyeàn, xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi.

- Vôùi theá giôùi

+ Laøm thay ñoåi cuïc dieän theá giôùi.

+ Coå vuõ phong traøo caùch maïng theá giôùi trong cuoäc ñaáu tranh choáng CNÑQ.

+ Ñeå laïi nhieàu baøi hoïc kinh nghieäm cho CMTG.

3. Cuûng coá, daën doø:

- Dieãn bieán vaø yù nghóa caùch maïng Thaùng 10 – 1917.

- Noäi dung chính saùch “Coäng saûn thôøi chieán”.

- Hoïc baøi vaø laøm baøi, xem baøi 10: Lieân Xoâ xaây döïng CNXH.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 13 (24/11/2009)     Baøi 10

LIEÂN XOÂ XAÂY DÖÏNG CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI (1921 – 1941)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1. Kieán thöùc:

- Chính saùch kinh teá môùi (NEP), nöôùc Nga ñaõ vöôït qua khoù khaên lôùn trong quaù trình khoâi phuïc kinh teá sau chieán tranh.

- Noäi dung vaø thaønh töïu chuû yeáu trong coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû LX (1921-1941).

2. Kyõ naêng:

Reøn kyõ naêng taäp hôïp, phaân tích tö lieäu lòch söû  ñeå naém ñöôïc baûn chaát cuûa caùc söï kieän lòch söû.

3. Tö töôûng:

- Giaùo duïc tình caûm caùch maïng cho hoïc sinh , cuøng tính öu vieät cuûa CNXH ôû LX.

- Traùnh nhöõng tö töôûng phuû ñònh lòch söû cuøng vôùi nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa CNXH ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa lòch söû.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Löôïc ñoà vaø tranh aûnh cuûa LX trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH.

- Tö lieäu lòch söû veà coâng cuoäc XDCNXH ôû LX 1921-1941.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ (6’)

Trình baøy dieãn bieán vaø yù nghóa lòch söû cuûa caùch maïng thaùng Möôøi Nga 1917?

3. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

 

20’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Gv: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc SGK vaø laøm baøi taäp so saùnh Chính saùch kinh teá môùi vôùi Chính saùch Coäng saûn thôøi chieán veà: Hoaøn caûnh, noäi dung, taùc duïng.

Hs: Gv:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv: Noùi nhanh muïc naøy.

 

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Gv: Vaøo muïc.

Pv: Neâu thaønh töïu ñaït ñöôïc veà caùc maët: Coâng nghieäp; Noâng nghieäp; Vaên hoaù-giaùo duïc; Xaõ hoäi vaø yù nghóa cuûa noù?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv Neùt chính veà ñöôøng loái ñoái ngoaïi cuûa Lieân Xoâ?

 

I. CHÍNH SAÙCH KINH TEÁ MÔÙI VAØ COÂNG CUOÄC KHOÂI PHUÏC KINH TEÁ (1921-1925)

1. Chính saùch kinh teá môùi

a. Hoaøn caûnh lòch söû:

- Sau chieán tranh neàn kinh teá bò taøn phaù naëng neà.

- Chính trò khoâng oån ñònh, caùc theá löïc phaûn caùch maïng gaây baïo loaïn ôû nhieàu nôi.

- Chính saùch Coäng saûn thôøi chieán khoâng coøn phuø hôïp gaây kìm haõm neàn kinh teá; Nöôùc Nga laâm vaøo tình traïng khuûng hoaûng.

- Thaùng 3/1921 Ñaûng Boânseâvích thöïc thi chính saùch kinh teá môùi do Leânin ñeà xöôùng.

b. Noäi dung

- Noâng nghieäp : nhaø nöôùc boû cs tröng thu löông thöïc thöøa thay vaøo ñoù laø thueá coá ñònh.

- Coâng nghieäp: nhaø nöôùc khoâi phuïc coâng nghieäp naëng, tö nhaân hoaù nhöõng xí nghieäp döôùi 20 coâng nhaân.

- Khuyeán khích TB nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo nöôùc Nga.

- Cho töï do buoân baùn trong nöôùc.

- Nhaø nöôùc naém maïch maùu cuûa neàn kinh teá.

Nhö vaäy nöôùc Nga ñaõ chuyeån neàn kinh teá bao caáp sang thò tröôøng coù söï kieåm soaùt cuûa nhaø nöôùc.

c. Taùc duïng

- Thuùc ñaåy neàn kinh teá pt maïnh meõ , nöôùc Nga vöôït qua khoù khaên hoaøn thaønh khoâi phuïc kinh teá.

- Laø baøi hoïc trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc cuûa caùc nöôùc XDCNXH sau naøy.

2. Lieân bang Xoâ vieát thaønh laäp

Thaùng 12/1922 Ñaïi hoäi Xoâ vieát toaøn Nga tuyeân boá thaønh laäp Lieân Bang Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû nghóa Xoâ Vieát (Lieân Xoâ); 1924 ban haønh Hieán Phaùp môùi.

II. COÂNG CUOÄC XAÂY DÖÏNG CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI ÔÛ LIEÂN XOÂ (1925-1941)

1. Nhöõng keá hoaïch 5 naêm vaø thaønh töïu

Sau coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá LX vaãn laø nöôùc coù neàn noâng nghieäp laïc haäu , Ñaûng coäng saûn ñeà ra nhieäm vuï CNH  XHCN.

+ Coâng nghieäp:

- Muïc ñích: Chuyeån neàn kinh teá noâng nghieäp laïc haäu thaønh nöôùc coâng nghieäp.

- Bieän phaùp: Öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp naëng ;ñeà ra muïc tieâu cuï theå cho töøng keá hoaïch daøi haïn (1928-1932) ,(1933-1937)

- Keát quaû: Naêm 1937 saûn löôïng CN chieám 77,4% toång saûn phaåm quoác daân.

+ Noâng nghieäp:

- Tieán haønh taäp theå hoaù noâng nghieäp (93% hoä noâng daân vôùi90% ruoäng ñaát vaøo taäp theå)

+ Vaên hoaù-giaùo duïc:

Xoaù naïn muø chöõ, phoå caäp tieåu hoïc vaø trung hoïc cô sôû.

+ Xaõ hoäi: Veà cô baûn khoâng coøn giai caáp boùc loät.

- Töø naêm 1937 LX tieáp tuïc  keá hoaïch 5 naêm laàn thöù 3, ñeán 1941 bò giaùn ñoaïn do chieán tranh.

2. Quan heä ngoaïi giao

- Xaùc laäp quan heä ngoaïi giao vôùi caùc nöôùc chaâu AÙ, chaâu AÂu.

- 1925 thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi hôn 20 nöôùc.

- 1933 ñaët quan heä ngoaïi giao vôùi Myõ.

4. Cuûng coá, daën doø (4’)

Nhöõng thaønh töïu cô baûn trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ 1921-1941 vaø yù nghóa.

Traû lôøi caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi môùi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Chöông II

CAÙC NÖÔÙC TÖ BAÛN CHUÛ NGHÓA

GIÖÕA HAI CUOÄC CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI (1918 – 1939)

Tieát 14 (28/11/2009)     Baøi 11

TÌNH HÌNH CAÙC NÖÔÙC TÖ BAÛN

GIÖÕA HAI CUOÄC CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI (1918 – 1939)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1.Kieán thöùc:

- Naém ñöôïc quaù trình pt  vaø nhöõng bieán ñoäng to lôùn daãn ñeán chieán tranh theá giôùi thöù II cuûa caùc nöôùc tö baûn.

- Heä thoáng Vecxai – Oasinhtôn chöùa ñöïng ñaàu >< vaø khoâng vöõng chaéc.

- Söï ra ñôøi cuûa QTCS  vaø MTNDCPX vaø nguy cô chieán tranh , ñoái laäp vôùi CNTB.

- Thaáy roõ nguy cô cuûa moät cuoäc chieán tranh theá giôùi môùi.

2. Kyõ naêng:

- Bieát quan saùt, khai thaùc baûn ñoà, tranh aûnh ñeå phaân tích vaø ruùt ra keát luaän.

- Bieát toång hôïp, khaùi quaùt caùc söï kieän …

3. Tö töôûng:

- Nhìn nhaän khaùch quan veà quaù trình pt vaø baûn chaát cuûa CNTB.

- UÛng hoä cuoäc ñaáu tranh vì hoaø bình cuûa caùc daân toäc treân theá giôùi.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Löôïc ñoà söï bieán ñoåi cuûa chaâu AÂu 1914 – 1923

- Tranh aûnh vaø taøi lieäu tham khaûo.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ (6’)

Neâu nhöõng noäi dung cô baûn vaø chính saùch kinh teá môùi (NEP) vaø taùc duïng cuûa noù?

3. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Pv: Traät töï theá giôùi hình thaønh sau CTTGI laø traät töï nhö theá naøo?

Hs: Gv:…

 

 

 

 

 

Pv: Vì sao noùi Do haäu quaû cuûa CTTGI vaø thaéng lôïi cuûa caùch maïng Thaùng 10/1917 laø nguyeân nhaân daãn ñeán cao traøo caùch maïng 1918 – 1923 buøng noå ôû caùc nöôùc tö baûn? Keå teân moät soá phong traøo tieâu bieåu.

 

 

 

 

 

Pv: Neùt chính veà quaù trình thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa Quoác teá Coäng saûn?

Gv: Noùi theâm veà Ñaïi hoäi laàn thöù II vaø VII.

 

Pv: Nguyeân nhaân? Quùa trình khuûng hoaûng dieãn ra nhö theá naøo? Haäu quaû vaø bieän phaùp giaûi quyeát cuûa caùc nöôùc ra sao?

 

Gv: Lieân heä vôùi caùc cuoäc khuûng khoaûng taøi chính trong lòch söû vaø cuoäc khuûng hoaûng hieän nay.

 

 

 

 

 

Gv: Höôùng daãn caùc em tìm hieåu muïc naøy trong SGK.

1. Thieát laäp traät töï theá giôùi môùi theo heä thoáng hoaø öôùc Vecxai – Oasinhtôn.

- Sau CTTGI, caùc nöôùc tö baûn toå chöùc hoäi nghò Hoaø bình ôû Vecxai (1919 -1920) vaø Oasinhtôn (1921-1922) nhaèm phaân chia quyeàn lôïi. Moät heä thoáng theá giôùi hình thaønh  goïi laø heä thoáng Vecxai - Oasinhtôn.

- Heä thoáng naøy coù lôïi cho caùc nöôùc thaéng traän, aùp ñaëc caùc nöôùc baïi traän.

Hoaø öôùc Vecxai – Oasinhtôn gaây neân >< gay gaét giöõa caùc nöôùc ñeá quoác vaø quan heä hoaø bình sau chieán tranh chæ laø taïm thôøi, moûng manh.

- Hoäi quoác lieân ra ñôøi vôùi söï tham gia 44 nöôùc nhaèm duy trì traät töï aáy.

2. Cao traøo caùch maïng 1918 – 1923 ôû caùc nöôùc tö baûn. Quoác teá Coäng saûn

a. Cao traøo caùch maïng 1918 – 1923 ôû caùc nöôùc tö baûn

- Nguyeân nhaân:

+ Do haäu quaû cuûa CTTGI.

+ Thaéng lôïi cuûa caùch maïng Thaùng 10/1917.

- Phong traøo tieâu bieåu:

+ Söï ra ñôøi caùc nöôù Coäng hoaø xoâ vieát: Hunggari (3/1919), Bavie (4/1919 _ Ñöùc), Sloâvakia (5/1919)…

+ Ñaûng Coäng saûn ra ñôøi ôû nhieàu nöôùc: Ñöùc, Aùo, Hunggari, Balan, Phaàn Lan, Aùchentina…

+ Cuoäc toång baõi coâng cuûa coâng nhaân Anh (5/1926).

b. Quoác teá Coäng saûn

- Thaønh laäp: 2/3/1919, taïi Maxcôva do Leânin toå chöùc vaø laõnh ñaïo.

- Hoaït ñoäng: Töø 1919 -1943 Quoác teá III tieán haønh 7 kyø Ñaïi hoäi, vaïch ra ñöôøng loái ñuùng ñaén vaø kòp thôøi laõnh ñaïo caùc maïng theá giôùi. Tieâu bieåu nhaát laø Ñaïi hoäi II vaø VII. Ñeán 1943, Quoác teá III tuyeân boá töï giaûi taùn.

3. Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá 1929 – 1933 vaø haäu quaû cuûa noù

a. Nguyeân nhaân: Do cung vöôït xa caàu maát caân baèng kinh teá ôû moãi nöôùc vaø treân theá giôùi.

b. Quùa trình khuûng hoaûng:

- 29/10/1929, noå ra ôû Mó, sau lan ra toaøn theá giôùi tö baûn.

- Khuûng hoaûng keùo daøi 4 naêm, laøm thieät haïi naëng neà veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi.

c. Haäu quaû:

- Kinh teá: Taøn phaù neàn kinh teá ôû caùc nöôùc tö baûn vaø phuï thuoäc, haøng traêm trieäu ngöôøi laâm vaøo tình traïng ñoùi khoå.

- Chính trò – xaõ hoäi: maát oån ñònh, nhieàu cuoäc ñaáu tranh, bieåu tình buøng noå, loâi cuoán haøng trieäu ngöôøi tham gia.

- Bieän phaùp giaûi quyeát:

+ Anh, Phaùp, Mó:

+ Ñöùc, YÙ, Nhaät:

4. Phong traøo maët traän nhaân daân choáng phaùt xít vaø nguy cô chieán tranh (SGK)

4. Cuûng coá, daën doø (4’):

- Noäi dung cô baûn cuûa heä thoáng hoaø öôùc Vecxai – Oasinhtôn.

- Quoác teá Coäng saûn vaø pt CM 1918 -1923 ôû caùc nöôùc tö baûn.

- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi môùi.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Tieát 15 (2/12/2009)        Baøi 12

NÖÔÙC ÑÖÙC GIÖÕA HAI CUOÄC CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI (1918 – 1939)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1.Kieán thöùc:

- Nhöõng neùt chính veà caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa nöôùc Ñöùc giöõa 2 cuoäc chieán tranh theá giôùi.

- Naém baûn chaát cuûa chuû nghóa phaùt xít, thuû phaïm gaây ra cuoäc chieán tranh theá giôùi thöù II.

2. Kyõ naêng:

Kyõ naêng khai thaùc baûn ñoà, tranh aûnh ruùt ra keát luaän; khaû naêng toång hôïp khaùi quaùt hoaù ñeå naém ñöôïc baûn chaát cuûa vaán ñeà.

3. Tö töôûng:

- Nhìn nhaän khaùch quan ñuùng ñaén veà baûn chaát cuûa CNPX & CNÑQ.

- Boài döôõng loøng yeâu hoaø bình  vaø yù thöùc xaây döïng moät theá giôùi, hoaø bình, daân chuû.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Löôïc ñoà söï bieán ñoåi cuûa chaâu AÂu 1914 – 1923

- Tranh aûnh vaø taøi lieäu tham khaûo.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ (6’)

Neâu nguyeân nhaân, haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929-1933?

3. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

 

Pv: Tình hình nöôùc Ñöùc nhöõng naêm 1918 – 1923?

 

 

 

Pv: Caùch maïng tö saûn thaéng lôïi, neàn quaân chuû bò ñaùnh baïi, caùc xoâ vieát thaønh laäp ôû Beùclin nhöng vì sao Caùch maïng tö saûn Ñöùc laïi khoâng Caùch maïng XHCN nhö ôû Nga?

Gv: Noùi qua tình hình Kinh teá, Chính trò, nöôùc Ñöùc Nhöõng naêm oån ñònh taïm thôøi (1924 – 1929)?

 

 

 

 

 

Pv: Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá 1929 – 1933 coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán nöôùc Ñöùc?

 

 

 

 

 

 

Pv: Quaù trình Ñaûng Quoác xaõ leân caàm quyeàn ôû Ñöùc?

 

 

 

 

Pv: Neâu nhöõng söï kieän chöùng toû baûn chaát hieáu chieán, phaûn ñoäng cuûa phaùt xít Hítle?

 

 

 

I. NÖÔÙC ÑÖÙC TRONG NHÖÕNG NAÊM 1918 – 1929

1. Nöôùc Ñöùc vaø cao traøo caùch maïng 1918 – 1923

a. Nöôùc Ñöùc sau CTTGI

- Suy suïp veà kinh teá, chính trò, quaân söï.

- Xaõ hoäi maâu thuaãn saâu saéc.

Caùch maïng tö saûn buøng noå (11/1918) neàn Coäng hoaø Vaima thieát laäp (Coäng hoaø tö saûn).

- 6/1919, Hoaø öôùc Vecxai ñöôïc kyù, Ñöùc phaûi chòu nhöõng ñieàu khoaûn naëng neà, ñôøi soáng nhaân daân gaëp nhieàu khoù khaên.

b. Cao traøo caùch maïng 1918 – 1923

Buøng noå vaø daâng cao trong caû nöôùc döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Ñöùc (12/1918). Ñænh cao laø cuoäc noåi daäy cuûa coâng nhaân Bavieâ ()

-10/1923 pt taïm laéng.

2. Nhöõng naêm oån ñònh taïm thôøi (1924 – 1929)

Cuoái1923, tình hình kinh teá, chính trò ôû Ñöùc daàn daàn ñöôïc oån ñònh.

- Kinh teá:1929, vöôït Anh, Phaùp ñöùng ñaàu chaâu AÂu.

- Chính trò:

+ Ñoái noäi: Neàn coäng hoaø Vaima ñöôïc cuûng coá, taêng cöôøng ñaøn aùp phong traøo coâng nhaân, khôi daäy tö töôûng phuïc thuø.

+ Ñoái ngoaïi: Ñöùc tham gia Hoäi quoác lieân, kí 1 soá Hieäp öôùc vôùi caùc nöôùc chaâu Aâu vaø Lieân Xoâ. Song söï oån ñònh chæ laø taïm thôøi.

II. NÖÔÙC ÑÖÙC TRONG NHÖÕNG NAÊM 1929 – 1939

1. Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaø quaù trình Ñaûng Quoác xaõ leân caàm quyeàn

a. Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá 1929 – 1933

- Khuûng hoaûng kinh teá ñaõ giaùng ñoøn naëng neà ñeán ñôøi soáng kinh teá, chính trò, xaõ hoäi ôû Ñöùc.

+ 1932, coâng nghieäp giaûm 47%, haøng ngaøn xí nghieäp phaûi ñoùng cöûa.

+ Hôn 5 trieäu ngöôøi bò thaát nghieäp.

- Xaõ hoäi >< saâu saéc, trong khi ñoù giai caáp tö saûn laïi baát löïc tröôùc khuûng hoaûng.

b. Quaù trình Ñaûng Quoác xaõ leân caàm quyeàn

- Boïn tö saûn baát löïc ñaõ dung tuùng cho chuû nghóa phaùt xít haønh ñoäng: kích ñoäng phuïc thuø, phaân bieät chuûng toäc, choáng coäng…

- Ñaûng xaõ hoäi daân chuû Ñöùc coøn töø choái hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi Coäng saûn, tìm caùch khoâi phuïc baûn chaát quaân phieät, hieáu chieán.

2. Nöôùc Ñöùc trong trong nhöõng naêm 1933 – 1939

a. Chính trò:

- 30/1/1933, Hitle leân laøm Thuû töôùng, raùo rieát laäp neàn chuyeân chính ñoäc taøi, coâng khai khuûng boá caùc ñaûng phaùi daân chuû tieán boä, ñaët Ñaûng coäng saûn ra ngoaøi voøng phaùp luaät.

- 1934, xoaù boû Hieán phaùp Vaima, töï xöng Quoác tröôûng.

b. Kinh teá: thieát laäp neàn kinh teá theo höôùng taäp trung meänh leänh, phuïc vuï nhu caàu quaân söï.

c. Ñoái ngoaïi:

- 10/1933, ruùt khoûi Hoäi Quoác Lieân.

- 1935, Toång ñoäng vieân quaân dòch, xaây döïng nöôùc Ñöùc trôû thaønh moät traïi lính khoång loà.

- Kyù vôùi Nhaät Hieäp öôùc choáng Quoác Teá coäng saûn, hình thaønh khoái phaùt xít Ñöùc – YÙ – Nhaät.

- 1938, Ñöùc ñaõ chuaån bò moïi ñieàu kieän saün saøng phaùt ñoäng chieán tranh nhaèm phaân chia laïi theá giôùi.

4. Cuûng coá, daën doø (4’):

- Noäi dung cô baûn cuûa heä thoáng hoaø öôùc Vecxai – Oasinhtôn.

- Quoác teá Coäng saûn vaø pt CM 1918 -1923 ôû caùc nöôùc tö baûn.

- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK, ñoïc tröôùc baøi môùi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 16 (6/12/2009)     Baøi 13

NÖÔÙC MÓ GIÖÕA HAI CUOÄC CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI (1918 – 1939)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1.Kieán thöùc:

- Söï vöôn leân maïnh meõ cuûa nöôùc Mó sau chieán tranh thôùi giôùi thöù nhaát

- Taùc duïng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá (1929-1933) ñoái vôùi nöôùc mó vaø chính saùch cuûa toång   thoáng Ru-dô-ven trong vieäc ñöa nöôùc Mó böôùc vaøo moät thôøi kyø phaùt trieån môùi

2. Kyõ naêng:

- Reøn luyeän kó naêng tö lieäu lïòch söû ñeå hieåu baûn chaát cuûa söï kieän lòch söû      

- Kó naêng xöû lyù soá lieäu trong baûn bieåu thoáng keâ ñeå giaûi thích nhöõng vaán ñeà lòch söû  

3. Tö töôûng:

- Giuùp hoïc sinh nhaän thöùc roõ baûn chaát cuûa CNTB Mó vaø nhöõng haïn cheá trong loøng xaõ hoäi Mó

- Hieåu roõ quy luaät ñaáu tranh giai caáp,ñaáu tranh choáng aùp böùc boùc loät trong loøng xaõ hoäi tö baûn

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Baûn ñoà theá giôùi

- Moät soá tranh  aûnh tö lieäu veà nöôùc Mó

- Bieåu ñoà veà tình hình kinh teá-xaõ hoäi Mó ( trong SGK)

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ (6’)

Caâu 1 : Tình hình nöôùc Ñöùc trong nhöõng naêm 1918 – 1929 ?

Caâu 2 : Quaù trình phaùt xít hoùa ôû Ñöùc vaø chính saùch cuûa Hítle?

3. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Pv: Neâu neùt chính tình hình kinh teá Myõ (1918 – 1929). Nguyeân nhaân phaùt trieån vaø nhöõng haïn cheá?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv: Chính saùch cuûa ñaûng coäng hoaø?

 

 

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Gv: Chuyeån muïc noùi qua cuoäc khuûng hoaûng. Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt Hình 35.

Pv: Haõy giaûi thích vì sao soá ngöôøi thaát nghieäp ôû Mó leân tôùi möùc cao nhaát vaøo nhöõng naêm 1932 – 1933?

Pv: Ru-dô-ven ñaõ ñöa Myõ thoaùt khoûi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá nhö theá naøo?

I. NÖÔÙC MÓ TRONG NHÖÕNG NAÊM 1918 – 1929

1. Tình hình kinh teá

- Sau CTTGI, Myõ laø nöôùc giaøu maïnh nhaát.

+ 1923 – 1929 saûn löôïng CN taêng 69%, chieám 48% saûn löôïng CN theá giôùi (1929)

+ Ñöùng ñaàu theá giôùi veà saûn xuaát oâ toâ, theùp , daàu hoaû…

+ 1929 Mó naém 60% löôïng vaøng döï tröõ theá giôùi.

+ Mó trôû thaønh chuû nôï chaâu aâu.

- Nguyeân nhaân:

+ Laø nöôùc thaéng traän.

+ Thu lôïi lôùn nhôø vaøo buoân baùn vuõ khí.

+ ÖÙng duïng coù hieäu quaû KHKT vaøo saûn xuaát

- Haïn cheá:

+ Töï do thaùi quaù, phaùt trieån oà aïc, chaïy theo lôïi nhuaän.

+ Phaùt trieån thieáu caân ñoái.

+ Naïn thaát nghieäp thöôøng xuyeân xaûy ra

2. Tình hình chính trò – xaõ hoäi

- Nhöõng naêm 20 cuûa XX, Ñaûng coäng hoaø giaønh quyeàn laõnh ñaïo vaø thöïc hieän chính saùch ngaên chaën  phong traøo ñaáu tranh coâng nhaân vaø nhöõng ngöôøi coù tö töôûng tieán boä. ñaáu tranh.

- Thaùng 5/1921, Ñaûng coäng saûn Myõ ñöôïc thaønh laäp laõnh ñaïo phong traøo coâng nhaân Myõ.

II. NÖÔÙC MÓ TRONG NHÖÕNG NAÊM 1929 – 1939

1. Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá (1929 – 1933) ôû Myõ

- Dieãn bieán: Buøng noå 29/10/1929, töø lónh vöïc taøi chính ngaân haøng keùo theo khuûng hoaûng ôû caùc lónh vöïc khaùc vaø caùc nöôùc khaùc.

- Haäu quaû:

+ 10 vaïn ngaân haøng ñoùng cöûa.

+ 11,5 vaïn coâng ty thöông nghieäp, 58 coâng ty ñöôøng saét bò phaù saûn.

+ 1932 saûn löôïng coâng nghieäp coøn 53,8% (so vôùi naêm 1929), haøng chuïc trieäu ngöôøi thaát nghieäp…

2. Chính saùch môùi cuûa Toång thoáng Ru-dô-ven

a. Ñoái noäi:

- Nhaø nöôùc can thieäp vaøo ñôøi soáng kinh teá, giaûi quyeát naïn thaát nghieäp, thoâng qua caùc ñaïo luaät (ngaân haøng, phuïc höng coâng nghieäp, ñieàu chænh noâng nghieäp)…

Nhaø nöôùc ñieàu tieát neàn kinh teá, giaûi quyeát khoù khaên veà chính trò –xaõ hoäi, nhaèm vöôït qua khuûng hoaûng.

c. Chính saùch ñoái ngoaïi:

- Thi haønh chính saùch “laùng gieàng thaân thieän” vôùi Myõ Ltinh.

- 11/1933 ñaët quan heä ngoaïi giao vôùi Lieân Xoâ.

- Trung laäp vôùi caùc xung ñoät quaân söï ngoaøi nöôùc Myõ.

4. Cuûng coá, daën doø (4’): Taïi sao Mó trôû thaønh cöôøng quoác kinh teá? Haïn cheá kinh teá tb Mó? Mó vöôït qua khuûng hoaûng kinh teá nhö theá naøo? Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Tieát 17 (10/12/2009)     Baøi 14

NHAÄT BAÛN GIÖÕA HAI CUOÄC CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI (1918 – 1939)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1.Kieán thöùc:

- Naém ñöôïc nhöõng böôùc phaùt trieån cuûa kinh teá Nhaät Baûn trong 10 naêm ñaàu sau chieán tranh vaø nhöõng taùc ñoäng cuûa noù ñoái vôùi chính trò –xaõ hoäi.

- Khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929-1933 vaø quaù trình quaân phieät hoaù boä maùy nhaø nöôùc cuûa chính quyeàn Nhaät .

2. Kyõ naêng:

- Reøn luyeän khaû naêng söû duïng taøi lieäu , tranh ,aûnh , löôïc ñoà lòch söû.

- Taêng cöôøng khaû naêng so saùnh  giöõa lòch söû daân toäc vaø theá giôùi.

3. Tö töôûng:

- Giuùp hs hieåu ñöôïc baûn chaát phaûn ñoäng ,hieáu chieán cuûa phaùt xít Nhaät.

- Giaùo duïc tinh thaàn choáng chuû nghóa phaùt xít baûo veä hoaø bình.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Löôïc ñoà chaâu aù ,tranh aûnh ,tö lieäu veà Nhaät Baûn  thôøi kyø 1918-1939.

- Bieåu ñoà veà tình hình kinh teá , xaõ hoäi Nhaät trong giai ñoaïn naøy.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ (6’)

Neâu caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa lòch söû Hoa Kyø thôøi kyø 1918-1939?

3. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

20’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

HÑ: Nhoùm

N1: Kinh teá Nhaät 1918 – 1923

 

 

 

 

 

 

N2: Chính trò – xaõ hoäi Nhaät 1918 – 1923

 

 

 

 

 

N3: Kinh teá Nhaät 1924 – 1929

 

 

N2: Chính trò Nhaät 1924 – 1929

 

 

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Pv: Haäu quaû cuûa khuûng hoaûng kinh teá 1929 – 1933 ôû Nhaät?

 

 

Pv: Quaù trình quaân phieät hoùa boä maùy nhaø nöôùc ôû Nhaät dieãn ra nhö theá naøo?

 

 

Pv: Ñaûng Coäng saûn Nhaät coù vai troø nhö theá naøo trong cuoäc ñaáu tranh choáng chuû nghóa quaân phieät?

 

I. NHAÄT BAÛN TRONG NHÖÕNG NAÊM 1918 – 1923

1. Nhaät Baûn trong nhöõng naêm ñaàu sau chieán tranh (1918 – 1923)

a. Kinh teá

- Phaùt trieån nhanh choùng sau chieán tranh, trong voøng 6 naêm 1914-1919 saûn löôïng coâng nghieäp taêng 5 laàn, giaù trò xuaát khaåu 4 laàn, döï tröõ vaøng vaø ngoaïi teä 6 laàn.

- 1920 – 1922, kinh teá Nhaät laâm vaøo cuoäc khuûng hoaûng.

b. Chính trò – xaõ hoäi.

- Nhöõng khoù khaên treân laøm buøng noå ngoïn löûa ñaáu tranh cuûa nhaân daân.

+ 1918, cuoäc “Baïo ñoäng luùa gaïo” thu huùt 10 trieäu ngöôøi tham gia.

 + 1919, Coù 2.388 cuoäc baõi coâng cuûa coâng nhaân.

- Thaùng 7/1922 ñaûng Coäng saûn Nhaät Baûn ñöôïc thaønh laäp.

2. Nhaät Baûn trong nhöõng naêm oån ñònh (1924 – 1929)

a. Kinh teá

- 1926, coâng nghieäp phuïc hoài ñaït möùc tröôùc chieán tranh nhöng 1927 cuoäc khuûng hoaûng taøi chính ôû Toâkioâ laøm 30 ngaân haøng phaù saûn.

- Nhaät gaëp khoù khaên trong vieäc caïnh tranh vôùi Mó vaø Taây AÂu.

b. Chính trò

- Nhöõng naêm ñaàu thaäp nieân 20 cuûa XX, Chính phuû Nhaät thi haønh moät soá caûi caùch chính trò vaø giaûm bôùt caêng thaúng trong quan heä quoác teá.

- Nhöõng naêm cuoái thaäp nieân 20 cuûa XX, Chính phuû Tacana theo ñuoåi chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi hieáu chieán.

II. KHUÛNG HOAÛNG KINH TEÁ (1929 – 1933) VAØ QUAÙ TRÌNH QUAÂN PHIEÄT HOÙA BOÄ MAÙY NHAØ NÖÔÙC ÔÛ NHAÄT BAÛN

1. Khuûng hoaûng kinh teá (1929 – 1933) ôû Nhaät Baûn

- Saûn xuaát coâng nghieäp ñình ñoán 3 trieäu ngöôøi thaát nghieäp.

- 1931, Ngoaïi thöông giaûm 80%.

- Noâng phaåm giaûm 1,7 tæ Yeân noâng daân phaù saûn, ñoùi keùm…

2. Quaù trình quaân phieät hoùa boä maùy nhaø nöôùc

- Nhaèm khaéc phuïc haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng, Nhaät Baûn chuû tröông quaân phieät hoùa boä maùy nhaø nöôùc, gaây chieán tranh xaâm löôïc.

- 9/1931, xaâm löôïc Trung Quoác laøm baøn ñaïp taán coâng chaâu AÙ.

Nhaät thöïc söï trôû thaønh loø löûa chieán tranh ôû Chaâu AÙ .

3. Cuoäc ñaáu tranh choáng chuû nghóa quaân phieät cuûa nhaân daân Nhaät Baûn.

- Dieãn ra soâi noåi nhöõng naêm 30 cuûa theá kæ XX, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Nhaät (7/1922) ñaõ laøm chaäm quaù trình quaân phieät hoaù.

- Phong traøo loâi cuoán ñoâng ñaûo binh lính vaø só quan trong quaân ñoäi tham gia. 1939, coù 40 cuoäc ñaáu tranh phaûn ñoái chieán tranh cuûa binh lính.

4. Cuûng coá, daën doø (4’):

- Sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát, Nhaät böôùc vaøo giai ñoaïn oån ñònh taïm thôøi vaø baáp beânh. Ñeå thoaùt khoûi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá (1929 – 1933), Nhaät ñaõ tieán haønh quaân phieät hoùa boä maùy nhaø nöôùc, ñoái noäi phaûn ñoäng, ñoái ngoaïi hieáu chieán, xaâm löôïc Trung Quoác.

- Khuûng hoaûng kinh teá 1929-1933 ôû Nhaät vaø haäu quaû cuûa noù.

- Ñaëc ñieåm cuûa quaù trình quaân phieät hoaù ôû Nhaät vaø haäu quaû cuûa noù.

- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 18 KIEÅM TRA HOÏC KÌ MOÄT (19/12/2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chöông III

CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÙ GIÖÕA HAI CUOÄC CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI

(1918 – 1939)

Tieát 19 (4/1/2010) Baøi 15

PHONG TRAØO CAÙCH MAÏNG ÔÛ TRUNG QUOÁC VAØ AÁN ÑOÄ (1918 – 1939)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1.Kieán thöùc:

- Nhöõng neùt chính cuûa phong traøo Nguõ Töù vaø phong traøo caùch maïng ôû ñaàu theá kyû XX.

- Khaùi quaùt nhöõng neùt chính cuûa phong traøo caùch maïng ôû Aán Ñoä.

2. Kyõ naêng:

- Reøn luyeän khaû naêng söû duïng taøi lieäu, tranh, aûnh, löôïc ñoà lòch söû.

-T aêng cöôøng khaû naêng so saùnh  giöõa lòch söû daân toäc vaø theá giôùi.

- Reøn kyõ naêng so saùnh, ñoái chieáu ñeå tìm ra baûn chaát cuûa caùc söï kieän.

3. Tö töôûng:

- Nhaän thöùc ñuùng ñaén veà tính taát yeáu cuûa cuoäc chieán tranh

- Hieåu ñöôïc söï khoù khaên gian khoå cuûa daân toäc treân con ñöôøng ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Löôïc ñoà , tranh aûnh tö lieäu veà TQ vaø AÁn Ñoä

- Tö lieäu tham khaûo…

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ (6’)

Neâu ngaén goïn caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa nöôùc Nhaät trong nhöõng naêm 1918 – 1933?

3. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

HÑ: Nhoùm

N1&2: Nguyeân nhaân, dieãn bieán vaø yù nghóa cuûa phong traøo Nguõ Töù laø gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3&4: Chieán tranh Baéc phaït (1926 – 1927)?

 

 

 

 

N5&6: Noäi chieán Quoác – Coäng (1927 – 1937)?

 

 

 

 

 

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Pv: Neâu neùt chính veà phong traøo ñoäc laäp daân toäc AÁn Ñoä nhöõng naêm 1918 – 1929.

 

 

 

 

Pv: Neâu neùt chính veà phong traøo ñoäc laäp daân toäc AÁn Ñoä nhöõng naêm 1929 – 1939.

I. PHONG TRAØO CAÙCH MAÏNG ÔÛ TRUNG QUOÁC (1919-1939)

1. Phong traøo Nguõ Töù vaø vieäc thaønh laäp Ñaûng coäng saûn Trung Quoác

- 4/5/1919, hong traøo Nguõ Töù buøng noå phaûn ñoái aâm möu xaâu xeù Trung Quoác cuûa caùc nöôùc ñeá quoác.

- Môû ñaàu laø cuoäc bieåu tình cuûa 3.000 hoïc sinh – sinh vieân taïi Baéc Kinh, phong traøo nhanh choùng lan ra 22 tænh vaø 150 thaønh phoá, loâi cuoán ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp nhaân daân tham gia, nhaát laø coâng nhaân.

- Phong traøo Nguõ Töù môû ñaàu cho cao traøo choáng ñeá quoác, choáng phong kieán ôû Trung Quoác; Ñöa caùch maïng Trung Quoác töø  Caùch maïng DCTS kieåu cuõ Caùch maïng DCTS kieåu môùi; Taïo ñieàu kieän ñeå chuû nghóa Maùc – Leânin truyeàn baù saâu roäng vaøo Trung Quoác.

- 7/1921, Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác ra ñôøi vaø naém ngoïn côø laõnh ñaïo.

2. Chieán tranh Baéc phaït (1926 – 1927) vaø noäi chieán Quoác – Coäng (1927 – 1937)

a. Chieán tranh Baéc phaït

- 1926 – 1927, Quoác daân ñaûng vaø Ñaûng coäng saûn ñem quaân ra Baéc tieán ñaùnh caùc taäp ñoaøn quaân phieät Baéc Döông ñang chia nhau thoáng trò Trung Quoác.

- Sau moät thôøi gian ngaén, Quoác daân ñaûng phaûn boäi caùch maïng…

b. Noäi chieán Quoác – Coäng (1927 – 1937)

- 12/4/1927, Töôûng Giôùi Thaïnh laøm cuoäc chính bieán choáng Ñaûng coäng saûn, noäi chieán buøng noå vaø dieãn ra aùc lieät…

-10/1934, Hoàng quaân coâng – noâng tieán haønh cuoäc vaïn lyù tröôøng chinh

- 1/1935, taïi hoäi nghò ôû Tuaân Nghóa, Mao Traïch Ñoâng ñöôïc baàu thaønh ngöôøi laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Ñaûng coäng saûn Trung Quoác.

- 7/1937, Nhaät xaâm löôïc Trung Quoác, Quoác daân ñaûng vaø Ñaûng coäng saûn hôïp taùc choáng Nhaät.

II. PHONG TRAØO ÑOÄC LAÄP DAÂN TOÄC ÔÛ AÁN ÑOÄ(1918 – 1939)

1. Phong traøo ñoäc laäp daân toäc trong nhöõng naêm (1918 – 1929)

- Sau CTTGI, Anh taêng cöôøng boùc loät ñaáu tranh.

- Phong traøo dieãn ra döôùi nhieàu hình thöùc phong phuù, thu huùt ñoâng ñaûo: coâng nhaân, noâng daân, thò daân… tham gia, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa ñaûng Quoác Ñaïi, ñöùng ñaàu laø Ganñi vôùi ñöôøng loái oân hoaø.

- 12/1925, Ñaûng Coâng Saûn AÁn ñoä ra ñôøi goùp phaàn thuùc ñaåy phong traøo caùch maïng phaùt trieån.

2. Phong traøo ñoäc laäp daân toäc trong nhöõng naêm (1929 – 1939)

- Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929 – 1933, laøm thoåi buøng loïn löûa ñaáu tranh cuûa nhaân daân AÁn Ñoä trong suoát nhöõng naêm 30 cuûa XX, do Ganñi vaø ñaûng Quoác Ñaïi khôûi xöôùng.

- 9/1939, CTTGII buøng noå, Anh tham chieán vaø tuyeân boá AÁn Ñoä laø 1 beân tham chieán cuøng Anh. Phong traøo caùch maïng AÁn Ñoä chuyeån sang thôøi kì môùi.

4. Cuûng coá, daën doø (4’):

- Sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát, Nhaät böôùc vaøo giai ñoaïn oån ñònh taïm thôøi vaø baáp beânh. Ñeå thoaùt khoûi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá (1929 – 1933), Nhaät ñaõ tieán haønh quaân phieät hoùa boä maùy nhaø nöôùc, ñoái noäi phaûn ñoäng, ñoái ngoaïi hieáu chieán, xaâm löôïc Trung Quoác.

- Khuûng hoaûng kinh teá 1929-1933 ôû Nhaät vaø haäu quaû cuûa noù.

- Ñaëc ñieåm cuûa quaù trình quaân phieät hoaù ôû Nhaät vaø haäu quaû cuûa noù.

- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 20 (9/1/2010) Baøi 16

CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAMGIÖÕA HAI CUOÄC CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI

(1918 – 1939)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1. Kieán thöùc:

- Naém ñöôïc nhöõng chuyeån bieán quan troïng veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi ôû caùc nöôùc ÑNAÙ sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát vaø nhöõng ñieåm môùi trong phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc ôû khu vöïc naøy.

- Thaáy roõ neùt chính cuûa moät soá phong traøo caùch maïng ôû caùc quoác gia ÑNAÙ.

2. Kyõ naêng:

- Reøn luyeän kó naêng heä thoáng hoaù caùc söï kieän.

- Naâng cao kó naêng phaân tích, so saùnh.

3. Tö töôûng:

- Thaáy ñöôïc baûn saéc töông ñoàng vaø söï gaén boù giöõa caùc nöôùc ÑNAÙ trong cuoäc ñaáu tranh giaûi               phoùng daân toäc.

- Nhaän thöùc ñöôïc qui luaät lòch söû coù aùp böùc, coù ñaáu tranh.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Löôïc ñoà ÑNAÙ.

- Moät soá hình aûnh, tö lieäu veà moät soá quoác gia ôû ÑNAÙ.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ (6’)

Neâu nhöõng söï kieän chính veà caùch maïng Trung Quoác trong nhöõng naêm 1913 – 1919?

3. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Hs: Ñoïc muïc1. Tình hình kinh teá, chính trò – xaõ hoäi.

Gv: phaân tích.

Pv: Neâu neùt chính veà phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ?

 

 

 

 

: Caû lôùp – caù nhaân

Pv: Neâu neùt chính veà phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû Inñoâneâxia trong nhöõng naêm 20 cuûa theá kæ XX?

Gv: Noùi qua phong traøo giaønh ñoäc laäp daân toäc trong thaäp nieân 30 cuûa XX.

Hs: (SGK)

 

HÑ: Caû lôùp – caù nhaân

Pv: Lieân minh choáng Phaùp cuûa 3 nöôùc Ñoâng Döông theå hieän ôû nhöõng söï kieän naøo?

 

 

 

 

Gv: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu theâm ôû saùch giaùo khoa.

I. TÌNH HÌNH CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM AÙ SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ I

1. Tình hình kinh teá, chính trò – xaõ hoäi (SGK)

2. Khaùi quaùt chung veà phong traøo ñoäc laäp ôû ÑNAÙ

- Sau chieán tranh, phong traøo coù böôùc phaùt trieån maïnh meõ.

 + Ñaàu tieân laø phong traøo daân toäc tö saûn.

+ Töø nhöõng naêm 20 cuûa XX, giai caáp voâ saûn daàn böôùc leân vuõ ñaøi chính trò. Ñaûng Coäng saûn ra ñôøi ôû nhieàu nöôùc: Inñoâneâxia (1920), Vieät Nam, Xieâm, Philippin (1930).

- Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn, phong traøo ñaáu tranh noå ra quyeát lieät, soâi noåi maø hình thöùc chuû yeáu laø khôûi nghóa vuõ trang.

II. PHONG TRAØO ÑOÄC LAÄP DAÂN TOÄC ÔÛ INÑOÂNEÂXIA

1. Phong traøo ñoäc laäp daân toäc trong nhöõng naêm 20 cuûa theá kæ XX

- 5/1920, Ñaûng coäng saûn Inñoâneâxia ra ñôøi ñaõ kòp thôøi laõnh ñaïo cuoäc ñaáu tranh choáng thöïc daân Haø Lan.

- Töø 1927, quyeàn laõnh ñaïo thuoäc veà ñaûng Daân toäc cuûa giai caáp tö saûn, ñöùng ñaàu laø Aùcmeùt Xucaùcnoâ. Vôùi chuû tröông ñoaøn keát caùc löïc löôïng daân toäc, ñaáu tranh baèng con ñöôøng hoaø bình, baát hôïp taùc…

Haø Lan trao traû ñoäc laäp vaø Aùcmeùt Xucaùcnoâ trôû thaønh Toång thoáng ñaàu tieân cuûa Inñoâneâxia (1945 – 1956).

2. Phong traøo giaønh ñoäc laäp daân toäc trong thaäp nieân 30 cuûa XX

III. PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP ÔÛ LAØO VAØ CAMPUCHIA

- Sau CTTGI, Phaùp taêng cöôøng khai thaùc thuoäc ñòa ôû Ñoâng Döông ñaáu tranh.

- 1/1930, Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (Töø 10/1930, laø Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông) laõnh ñaïo cuoäc ñaáu tranh.

- 1936 – 1939, Phong traøo Maët traän daân chuû Ñoâng Döông ñaõ taäp hôïp ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp nhaân daân tham gia.

IV. CUOÄC ÑAÁU TRANH CHOÁNG THÖÏC DAÂN ANH ÔÛ MAÕ LAI VAØ MIEÁN ÑIEÄN (SGK)

V. CUOÄC CAÙCH MAÏNG 1932 ÔÛ XIEÂM ( SGK)

4. Cuûng coá, daën doø (4’):

- Ñaêc ñieåm chuû yeáu cuûa phong traøo ñaáu tranh choáng chuû nghóa thöïc daân ôû ÑNAÙ?

- Caùc phong traøo ñaáu tranh tieâu bieåu ôû khu vöïc naøy?

- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chöông IV

CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI (1939 – 1945)

Tieát 21&22 (10/1/2010)        Baøi 17

CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI (1939 – 1945)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC

1. Kieán thöùc:

- Nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán chieán tranh theá giôùi thöù hai.

- Nhöõng neùt lôùn veà dieãn bieán chieân tranh, caùc giai ñoaïn, caùc maët traän chính, nhöõng böôùc ngoaët quan troïngtrong tieán trình chieán tranh.

- Keát cuïc cuûa chieân tranh vaø taùc ñoäng cuûa noù ñoái vôùi tình hình theá giôùi sau chieán tranh.

2. Kyõ naêng:

- Reøn luyeän kó naênh ñaùnh giaù, nhaän ñònh veà tính chaát moat cuoäc chieán tranh vaø taùc ñoäng cuûa noù ñoái vôùi nhaân loaïi.

- Reøn luyeän kó naêng söû duïng löôïc ñoà chieán söï.

3. Tö töôûng:

- Giaùo duïc yù thöùc choáng chieán tranh, baûo veä hoaø bình.

- Hoïc taäp tinh thaàn chieán ñaáu ngoan cöôøng, dung caûm cuûa quaân ñoäi vaø nhaân daân caùc nöôùc trong cuoäc chieán tranh choáng chuû nghóa phaùt xít.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC

- Caùc löôïc ñoà veà dieãn bieán chieán tranh

- Tranh, aûnh lòch söû duøng cho baøi giaûng

- Tö lieäu lich söû veà Chieán tranh theá giôùi thu hai.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC

1. OÅn ñònh: SS, HD, V

2. Kieåm tra baøi cuõ (6’)

Phong traøo ñaáu tranh choáng Phaùp cuûa nhaân daân Laøo vaø Cam-pu-chi-a giöõa hai cuoäc chieán tranh theá giôùi dieãn ra nhö theá naøo?

3. Baøi môùi: (Gv: vaøo baøi)

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

 Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân

GV trình baøy: Haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi (1929-1933)  laø söï xuaát hieän chuûnghóa phaùt xít ôû Ñöùc, I-ta-li-a vaø Nhaät Baûn. Trong nhöõng name 30 cuûa theá kæ XX caùc nöôùc phaùt xít naøy ñaõ lieân keát vôùi nhau thaønh lieân minh phaùt xít coøn ñöôïc goïi laø truïc Beùc-lin- Roâma- Toâ-ki-oâ hay phe truïc.

GV hoûi: Caùc nöôùc phaùt xít ñaõ coù nhöõng haønh ñoäng xaâm löôïc nhö theá naøo?

HS ñoïc SGK, traû lôøi

Gv nhaän xeùt,boå sung: Naêm 1931, Nhaät Baûn chieám vuøng Ñoâng Baéc Trung Quoác.

I-ta-li-a xaâm löôïc EÂ-ti-oâ-pi-a cuøng vôùi Ñöùc tham chieán ôû Taây ban Nha.

Nöôùc Ñöùc phaùt xít vôùi muïc tieâu thaønh laäp moat nöôùc “Ñaïi Ñöùc”

-GV: Tröôùc nhgöõng hoaït ñoäng xaâm löôïc cuûa caùc nöôùc phaùt xít, em haõy cho bieát thaùi ñoä cuûa caùc nöôùc Lieân Xoâ, Anh, Phaùp, Mó?

Gv goïi 1 HS tr3 lôøi vaø yeâu caàu caùc HS khaùc boå sung, sau ñoù nhaän xeùt vaø choát yù:

Thaùi ñoä cuûa Lieân Xoâ: Coi chuû nghóa phaùt xít laø keû thuø nguy hieåm nhaát vaø chuû tröông lieân keát vôùi Anh, Phaùp ñeå choáng Phaùt xít vaø nguy cô chieán tranh.

Chính phuû caùc nöôùc Anh, Phaùp, Mó: Lo sôï söï baønh tröôùng cuûa cuûa chuû nghóa phaùt xít nhöng vaãn thuø gheùt chuû nghóa coäng saûn neân giôùi caàm quyeàn Anh, Phaùp ñaõ khoâng lieân keát vôùi Lieân Xoâ ñeå cuøng choáng chuû nghóa phaùt xít, traùi laïi hoï thöïc hieän chính saùch nhöôïng boä phaùt xít hoøng nay chieán tranh veà phía Lieân Xoâ.

Mó thi haønh chính saùch trung laäp.

-GV nhaän ñònh: Chính thaùi ñoä naøy cuûa Anh, Phaùp ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc nöôùc phaùt xít thöïc hieän muïc tieâu gay chieán tranh xaâm löôïc.

Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân/caû lôùp

-GV neâu söï kieän chính daãn tôùi Hoäi nghò Muy-ních.

-GV tieáp tuïc trình baøy noäi dung cuûa Hoäi nghò Muy-nich , sau ñoù hoûi: Thoe em söï kieän Muy-ních coøn ñöôïc nhaän ñònh, ñaùnh giaù nhö theá naøo?

HS suy nghó traû lôøi, Gv nhaän xeùt, boå sung vaø nhaán maïnh: Hoäi nghò Muy-ních laø ñænh cao cuûa cuûa chính saùch thoaû hieäp cuûa caùc nöôùc anh, Phaùp ñoái vôùi phaùt xít Ñöùc. Chính phuû Anh, Phaùp hi voïng raèng vôùi hieäp ñònh naøy hoï ñaõ nay ñöôïc muõi nhoïn cuûa cuoäc chieán tranh sang Lieân Xoâ.

Treân thöïc teá khoâng phaûi nhö vaäy.

Gv söû duïng löôïc ñoà ñeå höôùng daãn HS name ñöôïc caùc hoaït ñoäng gay chieán cuûa Ñöùc.

- Gv tieáp tuïc trình baøy: Ngaøy 23-8-1939 Hieäp öôùc Xoâ- Ñöùc khoâng xaâm phaïm laãn nhau ñaõ ñöôïc kí keát.

-Gv laøm roõ yù ñoà cuûa Ñöùc vaø ñoäng thaùi cuûa Lieân Xoâ.

GV hoûi: Nguyeân nhaân cô baûn daãn ñeán chieán tranh theá giôùi thu hai?

-GV goïi Hs traû lôøi, sau ñoù nhaän xeùt vaø keát luaän: Söï xuaát hieän chuû nghóa phaùt xít ôû Ñöùc, I-ta-li-a vaø Nhaät Baûn, do haäu quaû cuûa khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi(1929-1933) vaø chính saùch thoaû hieäp, nhöôïng boä cuûa Anh, Phaùp, Mó ñaõ taïo ñieàu kieän cho khoái phaùt xít phaùat ñoäng chieán tranh.

 

Hoaït ñoäng 3: Caù nhaân

GV trình baøy: Vôùi öu theá tuyeät ñoái veà quaân söï vaø söû duïng yeáu toá baát ngôø Ñöùc ñaõ chieám ñöôïc Ba Lan.

GV hoûi: Tröôùc haønh ñoäng cuûa quaân Ñöùc, Anh vaø Phaùp ñaõ coù thaùi ñoä nhö theá naøo?

HS ñoïc SGK, traû lôøi: AÙn binh baát ñoäng, boû mace Ñöùc thoân tính Ba Lan.

Gv hoûi tieáp: Vì sao Anh, Phaùp coù thaùi ñoä nhö vaäy?

HS suy nghó traû lôøi, Gv nhaän xeùt, choát laïi: Vì Anh, Phaùp vaãn theo ñuoåi chính saùch thoaû hieäp.

GV khaùi quaùt nhöõng dieãn bieán chính cuûa chieán dòch taán coâng xaâm chieám caùc nöôùc Taây AÄu cuûa quaân Ñöùc.

 

Hoaït ñoäng 4: caù nhaân

GV trình baøy: Thaùng 9-1940, Hieäp öôùc tam cöông ñöôïc kí keát nhaèm cuûng coá khoái lieân minh phaùt xít vaø nay maïnh chieán tranh xaâm löôïc.

-Gv söû duïng löôïc ñoà trình baøy cuoãc taán coâng thoân tính caùc nöôùc Ñoâng vaø Nam AÂu cuûa quaân Ñöùc.

GV choát laïi: Quaân Ñöùc ñaõ chuaån bò xong nhöõng ñieàu kieän caàn thieát ñeå taán coâng Lieân Xoâ.

Hoaït ñoäng : caù nhaân

GV trình baøy vieäc phaùt xít Ñöùc taán coâng Lieân Xoâ  vaø nhöõng thaéng lôïi böôùc ñaàu cuûa quaân Ñöùc.

GV hoûi: tröôùc cuoäc taán coâng cuûa quaân Ñöùc, quaân ñoäi vaø nhaân daân Lieân Xoâ ñaõ chieán ñaáu nhö theá naøo?

HS traû lôøi:

GV trình baøy: sau thaát baïi ôû Mat-xcô-va, quaân Ñöùc chuyeån muõi nhoïn taán coâng xuoáng phía nam nhaèm chieám vuøng löông thöïc vaø daàu moû quan troïng cuûa Lieân Xoâ. Muïc tieâu cuûa quaân Ñöùc laø nhaèm ñaùnh chieám Xta-lin-grat.

GV trình baøy treân baûn ñoà maët traän Baéc Phi vaø yeâu caàu HS veà nhaø ñoïc theâm taøi lieäu.

GV keát hôïp hình 45 SGK trình baøy toùm löôïc veà traän Traân Chaâu caûng.Ñaây laø thaát baïi cuûa Mó.

Nhö vaäy, ñeán ñaây chieán tranh lan roäng toaøn theá giôùi.

GV hoûi: Sau traän Traân Chaâu caûng, Nhaät Baûn ñaõ coù nhöõng haønh ñoäng baønh tröôùng nhö theá naøo?

HS traû lôøi, sau ñoù GV chæ treân löôïc ñoà chieán tröôøng chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông veà caùc cuoäc taán coâng cuûa Nhaät Baûn ôû caùc khu vöïc naøy.

 

Hoaït ñoâng :caû lôùp/ caù nhaân

GV hoûi: nhöõng yeáu toá naøo daãn ñeán söï hình thaønh phe ñoàng minh choáng phaùt xít?

HS suy nghó, traû lôøi

GV nhaän xeùt boå sung vaø choát laïi: chieán tranh lan roäng toaøn theá giôùi, ñe daïo söï toàn vong cuûa nhieàu quoác gia; Lieân Xoâ tham chieán ñaõ laøm thay ñoãi caên baûn cuïc dieän quaân söï, chính trò cuûa cuoäc chieán, caùc chính phuû Anh, Phaùp, Mó ñaõ daàn thay ñoåi thaùi ñoä baét tay vôùi Lieân Xoâ trong cuoäc chieán choáng phaùt xít.

GV hoûi: söï kieän naøy coù yù nghóa nhö theá naøo?

HS suy nghó traû lôøi, sau ñoù GV nhaän xeùt, boå sung: söï kieän naøy ñaùnh daáu söû ñoaùn keát hôïp ñoàng chieán ñaáu cuûa caùc löïc löôïng choáng phaùt xít treân toaøn theá giôùi.

 

Hoaït ñoäng : Caù nhaân/caû lôùp

GV trình baøy traän phaûn coâng Xta-lin-grat(töø thaùng 11-1942 ñeán thaùng 2-1943, sau ñoù neâu caâu hoûi: traän Xta-lin-grat coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi maët traän Xoâ – Ñöùc vaø cuïc dieän cuûa chieán tranh theá giôùi?

HS suy nghó traû lôøi, GV nhaän xeùt vaø choát laïi: traän ñaùnh naøy coù yù nghóa xoay chuyeån tình theá: phaùt xít Ñöùc rôi vaøo theá bò ñoäng, chuyeån sang phoøng ngöï,Lieân Xoâ, Anh, Mó chuyeån sang phaûn coâng treân caùc maët traän quan troïng.

Gv söû duïng baûn ñoà trình baøy nhöõng neùt chính veà caùc maët traän khaùc.

Maët traän Baéc Phi: quaân Anh, Mó ñaõ queùt saïch lieân quaân Ñöùc – I-ta-li-a ra khoûi luïc ñòa chaâu Phi.

Ôû I-ta-li-a: quaân ñoàng minh ñaùnh chieám ñaûo Xi-xi-li-a. Mut-xoâ-li-ni bò toáng giam. Phaùt xía I-ta-li-a suïp ñoå.

Ôû Thaùi Bình Döông: Mó chuyeån sang phaûn coâng vaø laàn löôït ñaùnh chieám caùc ñaûo ôû Thaùi Bình Döông.

 

Hoaït ñoäng : Caù nhaân

GV giôùi thieäu dieãn bieán ôû maët traän Xoâ – Ñöùc: ñaàu naêm 1944, cuoäc toång phaûn coâng cuûa Hoàng quaân ñaõ queùt saïch quaân Ñöùc ra khoûi laõnh thoå Lieân Xoâ, tieán vaøo giaûi phoùng caùc nöôùc Trung vaø Nam AÂu.

GV söû duïng baûn ñoà trình baøy vaøi neùt veà dieãn bieán cuoäc phaûn coâng cuûa quaân Anh-Mó ôû maët traän chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông, trong ñoù nhaán maïnh caùc söû kieän ngaøy 6-8 vaø 9-8 Mó neùm 2 quaû bom nguyeân töû xuoáng 2 thaønh phoá cuûa Nhaät Baûn;Lieân Xoâ taán coâng ñoäi quaân Quan Ñoâng cïuûa Nhaät. Ngaøy 15-8-1945 Nhaät Baûn ñaàu haøng khoâng ñieàu kieän.

HS ñoïc SGK vaø traûlôøi:

Chieán tranh theá giôùi thöù 2 keát thuùc vôùi söï suïp ñoå hoaøn toaøn cuûa caùc nöôùc phaùt xít Ñöùc, I-ta-li-a, Nhaät Baûn. Thaéng lôïi thuoäc veà caùc daân toäc kieân cöôøng chieán ñaáu choáng chuû nghóa phaùt xít trong ñoù Lieân Xoâ , Mó, Anh laø 3löïc löôïng truï coät.

Em haõy cho bieát haäu quaû cuûa chieán tranh theá gíôi thöù 2?

HS ñoïc SGK vaø traû lôøi, GV boå sung: haäu quaû voâ cuøng naëng neà:70 quoác gia bò loâi vaøo voøng chieán, 60 trieäu ngöôøi cheat, 90 trieäu ngöôøi bò taøn pheá, nhieàu laøng maïc, thaønh phoá bò taøn phaù.

I. Con ñöôøng daãn ñeán chieán tranh

1. Caùc nöôùc Phaùt xít ñaåy maïnh xaâm löôïc (1931-1937)

- Trong nhöõng name 30 cuûa theá kæ XX, Ñöùc, I-ta-li-a vaø Nhaät Baûn lieân keát vôùi nhau thaønh lieân minh phaùt xít vaø tieán haønh xaâm löôïc nhieàu khu vöïc.( Ñöùc baønh tröôùng ôû chaâu AÂu, Nhaät chieám Ñoâng baéc TQ, YÙ chieám EÂtioâpia...)

- Lieân Xoâ chuû tröông kieân keát vôùi Anh, Phaùp ñeå choáng phaùt xít.

- Anh, Phaùp thöïc hieän chính saùch nhöôïng boä phaùt xít.

2. Töø Hoäi nghò Muy-ních ñeán chieán tranh theá giôùi.

+ Hoaøn caûnh:

- 3/1938 Ñöùc chieám AÙo , sau ñoù ñoøi vuøng Xuyñeùc cuûa Tieäp Khaéc.

- Anh ,Phaùp tieáp tuïc thoaû hieäp

- Ngaøy 29-9-1938, Hoäi nghò Muy-ních ñöôïc trieäu taäp.

+ Noäi dung :

Anh, Phaùp ñaõ kí hieäp ñònh trao vuøng Xuy-ñeùt cuûa Tieäp Khaéc cho Ñöùc.ñoåi laïi Ñöùc cam keát chaám döùt chieán tranh ôû chaâu AÂu.

+ YÙ nghóa:

Hoäi nghò Muynich laø ñænh cao cuûa söï thoaû hieäp, dung tuùng phaùt xít cuûa Anh, Phaùp, muoán duøng baøn tay cuûa PX tieâu dieät LX.

 

 

 

 

 

II- Chieán tranh theá giôùi thöù II buøng noå vaø lan roäng ôû chaâu AÂu (9/139-9/1940):

1-Phaùt xít Ñöùc taán coâng Ba Lan vaø xaâm chieám chaâu AÂu(Töø thaùng 9-1939 ñeán thaùng 9-1940)

- Ngaøy 1-9-1939, Ñöùc taán coâng Ba Lan.

Ngaøy 3-9-1939, Anh, Phaùp tuyeân chieán vôùi Ñöùc . Chieán tranh theá giôùi thöù hai buøng noå.

- Töø thaùng 9-1939 ñeán thaùng 4-1940, Ñöùc chieám haàu heát caùc nöôùc chaâu AÂu trong ñoù coù Phaùp.

- Ñöùc khoâng thöïc hieän ñöôïc keá  hoaïch taán coâng Anh.

 

2- Phe phaùt xít baønh tröôùng ôû Ñoâng vaø Nam AÂu(Töø thaùng 9-1940 ñeán thaùng 6-1941)

- Khoái lieân minh phaùt xít ñöôïc cuûng coá vaø ñaåy maïnh xaâm löôïc.

- Töø thaùng 10-1940, quaân Ñöùc thoân tính caùc nöôùc Ñoâng vaø Nam AÂu.

-Ñöùc ñaõ chuaån bò song nhöõng ñieàu kieän caàn thieát ñeå taán coâng LX.

 

 

 

 

 

 

 

 

III- chieán tranh lan roäng khaép theá giôùi (töø thaùng 6-1941 ñeán thaùng 11-1942)

1.Phaùt xít Ñöùc taán coâng Lieân Xoâ. Chieán söï ôû Baéc Phi .

+Maët traän Xoâ- Ñöùc.

-Ngaøy 22-06-1941, phaùt xít Ñöùc taán coâng Lieân Xoâ.

- Quaân vaø daân Lieân Xoâ kieân quyeát chieán ñaáu.

-Thaùng 12-1941 Hoàng quaân phaûn coâng quyeát lieät laøm thaát baïi chieán löôïc “ chieán tranh chôùp nhoaùng” cuûa Hit-le.

-Cuoái naêm 1942 Ñöùc chuyeån muõi nhoïn taán coâng xuoáng phía Namnhaèm chuaån bò ñaùnh chieám Xta-lin-grat.

 

+ Maët traän Baéc Phi:

-9/ 1940 quaân YÙ taán coâng Aicaäp

-10/1942 quaân Anh- Mó thaéng lôïi trong traän En A-la-men, chuyeån sang phaûn coâng.

 

2.Chieán tranh Thaùi Bình Döông buøng noå

- Ngaøy 7-12-1941, quaân Nhaät taán coâng Traân Chaâu caûng. Mó tuyeân chieán vôùi Nhaät. Chieán tranh Thaùi Bình Döông buøng noå.

- Töø thaùng 12/1941- 5/1942 Nhaät taán coâng vaø chieám vuøng Ñoâng AÙ, ÑNAÙ vaø TBD.

 

3.Khoái ñoàng minh choáng phaùt xít thaønh laäp.

+Nguyeân nhaân:

-Söï lôùn maïnh cuûa khoái phaùt xít treân toaøn theá giôùi ñaõ thuùc ñaåy caùc quoác gia khaùc ñoaøn keát vôùi LX choáng phaùt xít.

+Thaønh laäp:

- Ngaøy 1-1-1942, maët traän ñoàng minh choáng phaùt xít ñöôïc thaønh laäp.(26 nöôùc ñi ñaàu laø LX, Anh, Myõ)

+YÙ nghóa :

LX tham chieán laøm cho tính chaát cuoäc chieán tranh thay ñoåi, trôû thaønh cuoäc chieán tranh choáng phaùt xít baûo veä hoaø bình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Quaân ñoàng minh chuyeån sang phaûn coâng. Chieán tranh theá giôùi thöù hai keát thuùc( töø thaùng 11-1942 ñeán thaùng 8-1945)

1.Quaân ñoàng minh phaûn coâng( töø thaùng 11-1942 ñeán thaùng 6-1944)

- Maët traän Xoâ- Ñöùc

+Töø thaùng 11-1942 ñeán thaùng 2-1943:Hoàng quaân Lieân Xoâ phaûn coâng taïi Xta-lin-grat vaø tieâu dieät toaøn boä quaân Ñøöùc.

+8/1943 chieán thaéng lôùn ôû voøng cung Cuoáccô, ñaùnh tan 15 vaïn quaân Ñöùc.

+ thaùng 6-1944 phaàn lôùn laõnh thoå Lieân Xoâ ñöôïc giaûi phoùng.

 

-Maët traân Baéc Phi:

-Anh- Mó phaûn coâng queùt saïch quaân Ñöùc – I-ta-li-a taïi Baéc Phi.

- ÔÛ I-ta-li-a: thaùng7-1943, phaùt xít I-ta-li-a suïp ñoå.

- Maët traän Thaùi Bình Döông:

 Mó phaûn coâng vaø ñaùnh chieám caùc ñaûo ôû Thaùi Bình Döông .

2.Phaùt xít Ñöùc bò tieâu dieät. Nhaät Baûn ñaàu haøng. Chieán tranh keát thuùc

+ ÔÛû chaâu AÂu:

- Ñaàu naêm 1944, hoàng quaân Lieân Xoâ toång phaûn coâng quaân Ñöùc giaûi phoùng toaøn boä Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu.

- Heø 1944, Anh- Mó, môû maët traän thöù 2 vaø giaûi phoùng caùc nöôùc Taây AÂu.

 

-Töø 16/4-30/4 /1945hoàng quaân LX taán coâng Beclin.

-Ngaøy 30-4 co Lieân Xoâ caém treân nhaø Quoác Hoäi Ñöùc.

- Ngaøy 9 thaùng 5 naêm 1945 Ñöùc ñaàu haøng khoâng ñieàu kieän chieán tranh chaám döùt ôû chaâu AÂu.

 

+ Maët Traän  Thaùi Bình Döông

- Ñaàu naêm 1944, Myõ –Anh taán coâng Nhaät ôû Ñoâng Nam AÙ.

- Thaùng 8 naêm 1945 ,Lieân Xoâ tuyeân chieán vôùi Nhaät.

-Ngaøy 6 vaø 9 thaùng 8 naêm 1945,Mó neùm 2 quaû bom nguyeân töû xuoáng 2 thaønh phoá cuûa Nhaät Baûn ( Hi-roâ-si-ma,Na-ga-za-ki)

-Ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1945 Nhaät daàu haøng khoâng ñieàu kieänChieán tranh theá giôùi thöù hai keát thuùc.

 

V .Keát cuïc cuûa chieán tranh theá giôùi thöù hai .

 

     -Keát quaû:chieán tranh theá giôùi thöù hai keát thuùc vôùi söï suïp ñoã hoaøn toaøn cuûa Chuû Nghóa phaùt xít.

   -YÙ Nghóa:3 cöôøng quoác Lieân Xoâ, Mó, Anh laø truï coät giöõ vai troø quyeát ñònh.

 

  -Haäu quaû: Chieán tranh theá giôùi thöù hai laø cuoäc chieán tranh taøn khoùc nhaát gay ra haäu quaû naëng neà nhaát cho toaøn nhaân loaïi.(60 trieäu ngöôøi cheát, 90 tr ngöôøi bò thöông, thieät haïi 4000 tæ ñoâ la.

  -Chieán tranh keát thuùc ñaõ daãn tôùi nhöõng thay ñoåi caên baûn trong tình hình theá giôùi.

 

4. Cuûng coá, daën doø (4’):

- GV höôùng daãn HS toùm laïi nhöõng vaán ñeà chính cuûa baøi, nhaán maïnh nguyeân nhaân buøng noå chieán tranh, caùc giai ñoaïn chính, keát cuïc chieán tranh.

- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tieát 23 (16/1/2010)   Baøi 18

OÂN TAÄP LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI HIEÄN ÑAÏI

(Töø 1917 – ñeán naêm 1945)

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

    1.Kieán thöùc:

-Höôùng daãn hoïc sinh cuûng coá, heä thoáng hoaù nhöõng söï kieän lòch söû chính cuûa toaøn boä tieán trình lòch söû theá giôùi trong nhöõng naêm 1917-1945.

-Naém ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa lòch söû theá giôùi trong thôøi kì naøy vaø qui luaät vaän ñoäng , phaùt trieån cuûa noù .

    2. Kyõ naêng:

- Reøn luyeän khaû naêng laäp baûng thoáng keâ lòch söû theo nieân ñaïi .

-Phaùt trieån kó naêng toång hôïp , khaùi quaùt vaán ñeà lòch söû .

 3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng: 

-Cuûng coá , naâng cao tö töôûng caùch maïng , loøng yeâu nöôùc vaø chuû nghóa quoác teá chaân chính -Hieåu roõ baûn chaát cuûa CNTB , chuû nghóa thöïc daân , chuû nghóa phaùt xít vaø naâng cao tinh thaàn choáng chieán tranh , choáng chuû nghóa phaùt xít , baûo veä hoaø bình theá giôùi .

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

- Baûn ñoà theá giôùi .

-Baûng thoáng keâ caùc söï kieän cô baûn cuûa lòch söû theá giôùi (1917-1945).

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ.

Caâu hoûi :

   2.Baøi môùi:    

   Ñeå giuùp chuùng ta cuûng coá vaø naém vöõng nhöõng ñieàu cô baûn nhaát cuûa lòch söû theá giôùi Hieän ñaïi töø 1917  ñeán 1945 . Vì theá ,chuùng ta hoïc baøi oân taäp .

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN CAÀN NAÉM

     HS chuaån bò tröôùc ôû nhaø treân cô sôû höôùng daãn maãu baûng thoáng keâ cho caùc em .

    ÔÛ ñaây neâu moät ví duï veà caùch thaønh laäp baûng thoáng keâ . Caùc em coù theå saùng taïo nhöõng caùch khaùc nhau , theå hieän ñöôïc nhöõng noäi dung cô baûn nhaát lòch söû töøng khu vöïc ( nhö nöôùc Nga – Lieân Xoâ, caùc nöôùc TBCN , caùc chaâu AÙ ) vaø lòch söû theá giôùi .Ví duï:

I/ Nhöõng söï kieän cô baûn cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi (1917-1945):

 

 

Nieân ñaïi

Söï kieän

Dieãn bieán chính

Keát quaû

                                             NÖÔÙC NGA-LIEÂN XOÂ

2/1917

Caùch maïng daân chuû tö saûn kieåu môùi

Toång baõi coâng chíng trò ôû Peâ-tô-roâ-grat ,khôûi nghóa vuõ trang ,Ni-coâ-lai II thoaùi vò

Laät ñoå cheá ñoä Nga hoaøng, hoaøn thaønh  nhieäm vuï caùch maïng daân chuû tö saûn .Cuïc dieän hai chính quyeàn song song toàn taïi ,taïo ñieàu kieän chuyeån sang caùch maïng  XHCN.

10/1917

Caùch maïng XHCN thaùng Möôøi thaéng lôïi

Khôûi nghóa vuõ trang ôû Peâ-tô-roâ-grat,taán coâng cung ñieän Muøa Ñoâng ,baét giöõ Chính phuû  laâm thôøi .Caùch maïng lan roäng vaø thaéng lôïi trong caû nöôùc

Thaønh laäp chính quyeàn Xoâ vieát –nhaø nöôùc voâ saûn ñaàu tieân treâm theá giôùi ,xoaù boû cheá ñoä boùc loät ,môû ñaàu  thôøi kyø xaây döïng cheá ñoä XHCN .Taùc ñoäng maïnh meõ ñeán phong traøo caùch maïng  theá giôùi , môû ñöôøng , daãn loái  cho phong traøo giaûi phoùng daân toäc.

1818-1921

Cuoäc ñaáu tranh xaây döïng vaø baûo veä chính quyeàn Xoâ vieát

Xaây döïng heä thoáng chính trò –nhaø nöôùc môùi,ñaäp tan boä maùy nhaø nöôùc cuõ ,ñaùnh thaéng thuø trong giaëc ngoaì

Baûo veä thaønh quaû cuûa Caùch maïng thaùng Möôøi ,giöõ vöõng chính quyeàn Xoâ vieát,ñaäp tan aâm möu  choáng phaù caùch maïng cuûa caùc nöôùc ñeá quoác.

1921-1941

Lieân Xoâ xaây döïng CNXH

Coâng nghieäp hoaù XHCN,taäp theå hoaù noâng nghieäp ,thöïc hieän hai keá hoaïch 5 naêm:1928-1932 vaø 1933-1937

Lieân Xoâ töø nöôùc noâng nghieäp  laïc haäu trôû thaønh cöôøng quoác  coâng nghieäp XHCN , hoaøn thaønh taäp theå hoaù noâng nghieäp ,vaên hoaù ,giaùo duïc ñaït nhieàu thaønh töïu to lôùn.

                                     CAÙC NÖÔÙC TÖ BAÛN CHUÛ NGHÓA

 

1918-1923

Cao traøo  caùch maïng ôû chaâu Aâu .Khuûng hoaûng kinh teá,chính trò sau chieán tranh ôû phaàn lôùn caùc nöôùc tö baûn

Cao traøo caùch maïng buøng noå ,lan roäng ,leân cao ôû Ñöùc ,Hung,Phaùp,…Tieâu bieåu laø Caùch maïng daân chuû tö saûn 11/1918 ôû Ñöùc

Caùc Ñaûng coäng saûn thaønh laäp .Quoác teá coäng saûn ra ñôøi vaø laõnh ñaïo phong traøo caùch maïng

1924-1929

Thôøi kyø oån ñònh vaø taêng tröôûng cuûa CNTB

Saûn xuaát taêng tröôûng nhanh .Phong traøo coâng nhaân taïm thôøi laéng xuoáng .

Kinh teá phaùt trieån ,tình hình  chính trò oån ñònh .

1929-1933

Khuûng hoaûng kinh teá buøng noå ôû Myõ ,lan roäng ra toaøn theá giôùi TBCN

Kinh teá suy suïp ,coâng nghieäp ñình ñoán ,noâng nghieäp sa suùt,taøi chính roái loaïn.

Thaát nghieäp taêng cao ,maát oån ñònh chính trò ,maâu thuaãn xaõ hoäi gay gaét.Töø khuûng hoaûng kinh teá daãn ñeán khuûng hoaûng chính trò.

1933-1939

Caùc nöôùc tö baûn tìm caùch thoaùt khoûi khuûng hoaûng

-Caûi caùch kinh teá –xaõ hoäi ,tieâu bieåu laø chính saùch môùi ôû Myõ.

-Phatxit hoaù ,gaây chieán tranh xaâm löôïc(Ñöùc –Italia-Nhaät)

-Vöôït qua khuûnh hoaûng ,kinh teá phuïc hoài vaø tieáp tuïc phaùt trieån

-Nguy cô chieán tranh , xuaát hieän ba loø löûa chieán tranh theá giôùi.

                                            CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÙ

Thaäp nieân 20

Phong traøo giaûi phoùng daân toäc leân cao sau CTTG I

-Phong traøo daân toäc tö saûn coù böôùc tieán môùi veà toå chöùc ,phaïm vi.

-Xuaát hieän xu höôùng voâ saûn trong phong traøo giaûi phoùng daân toäc.

-Giai caáp tö saûn naém quyeàn laõnh ñaïo phong traøo caùch maïng ôû moät soá nöôùc.

-Caùc ñaûng coäng saûn thaønh laäp , môû ra böôùc ngoaët trong phong traøo giaûi phoùng daân toäc.

 

 

Thaäp nieân 30

Phong traøo Maët traän nhaân daân choáng phaùt xít, choáng chieán tranh

Ñaáu tranh thaønh laäp Maët traän daân toäc thoáng nhaát choáng phatxit ,choáng chieán tranh .Hôïp taùc giöõa Ñaûng coäng saûn vaø caùc ñaûng phaùi khaùc.

Taäp hôïp ñoâng ñaûo caùc löïc löôïng caùch maïng tham gia phong traøo ,toång dieãn taäp cho thaéng lôïi caùch maïng sau naøy.Caùc ñaûng coäng saûn tröôûng thaønh veà toå chöùc vaø uy tín laõnh ñaïo caùch maïng.

 

1939-1945

Chieán tranh theá giôùi thöù  hai

Dieãn ra treân khaép caùc maët traän :Taây Aâu ,Xoâ-Ñöùc ,Baéc Phi,chaâu AÙ Thaùi Bình Döông .72 nöôùc treân theá giôùi trong tình traïng chieán tranh

-Chuû nghóa phatxit thaát baïi hoaøn toaøn .Thaéng lôïi thuoäc  veà Lieân Xoâ ,caùc nöôùc Ñoàng minh vaø nhaân loaïi tieán boä treân theá giôùi .

-Chieán tranh laøm thay ñoåi caên baûn cuïc dieän theá giôùi ,môû ra thôøi kyø môùi cuûa lòch söû theá giôùi.   

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN CAÀN NAÉM

 

 

GV höôùng daãn hoïc sinh tìm ra nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa lòh söû theá giôùi hieän ñaïi theo 5 noäi dung chính ñaõ neâu trong SGK.

II.Nhöõng noäi dung chính cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi:(1917-1945)

-Thôøi kyø dieãn ra nhöõng chuyeån bieán quan troïng trong saûn xuaát vaät chaát cuûa nhaân loaïi.

-Chuû nghóa xaõ hoäi ñöôïc xaùc laäp ôû moät nöôùc ñaàu tieân treân theá giôùi,naèm giöõa voøng vaây cuûa CNTB.

-Phong traøo caùch maïng theá giôùi böôùc sang moät thôøi kyø phaùt trieån môùi töø sau thaéng lôïi cuûa Caùch maïnh thaùng Möôøi Nga vaø söï keát thuùc cuoäc CTTG I.

-CNTB khoâng coøn laø heä thoáng duy nhaát treân theá giôùi vaø traûi qua nhöõng böôùc thaêng traàm ñaày bieán ñoäng.

-CTTG II(1939-1945) laø cuoäc chieán tranh lôùn nhaát ,khoác lieät nhaát vaø taøn phaù naëng neà nhaát trong lòch söû nhaân loaïi.

     4. Cuûng coá :

  GV nhaán maïnh:

-Caùch maïng thaùng Möôøi Nga naêm1917 thaéng lôïi ,môû ra kyû nguyeân môùi trong lòch söû nhaân loaïi.

-Nhöõng vaán ñeà chuû yeáu cuûa lòch söû theá giôùi giai ñoaïn 1917-1945.

      5. Daën doø: Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phaàn III

LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM

(1858 – 1818)

Chöông I

VIEÄT NAM TÖØ NAÊM 1858 ÑEÁN CUOÁI THEÁ KYÛ XIX

Tieát 24&25 (16/1/2010)         Baøi 19

NHAÂN DAÂN VIEÄT NAM KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG PHAÙP XAÂM LÖÔÏC

(Töø naêm 1858 ñeán tröôùc naêm 1873)

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc:  Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc:

-Tình hình Vieät Nam tröôùc khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc

-Quaù trình xaâm löôïc Vieät Nam cuûa thöïc daân Phaùp

-Cuoâïc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp cuûa nhaân daân ta.

2. Kyõ naêng:

  -Reøn luyeän khaû naêng phaân tích,nhaän xeùt ,so saùnh.

     -Kyõ naêng söû duïng baûn ñoà lòch söû

3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng: 

-Neâu cao tinh thaàn baát khuaát choáng giaëc ngoaïi xaâm

-Coù nhaän thöùc ñuùng ñaén tröôùc caùc hieän töôïng lòch söû

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

-Baûn ñoà Vieät Nam

-Moät soá baøi vieát veà trieàu Nguyeãn giai ñoaïn naøy.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ.

Caâu hoûi :

2.Baøi môùi: Cuoái theá kæ XIX,ñaàu theá kæ XX chuû nghóa Tö Baûn chuyeån sang giai ñoaïn ñeá quoác chuû nghóa xaâm chieám thuoäc ñòa chaâu Phi,chaâu AÙ…

Vaäy Vieät Nam coù naèm trong nguy cô bò xaâm löôïc khoâng? Quaù trình xaâm löôïc nhö theá naøo?Nhaân daân Vieät Nam khaùng chieán ra sao?

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

Hoaït ñoäng 1: caû lôùp vaø caù nhaân

 GV hoûi:Tình hình kinh teá Vieät Nam giöõa theá kæ XIX?

Tình hình chính trò?

+Kinh teá,chính trò,xaõ hoäi?

HS:Ñoïc SGK ,traû lôøi

HS khaùc boå sung

GV:Nhaän xeùt,boå sung,choát yù

Vaøo cuoái theá kæ XIX,cheá ñoä PK Vieät Nam ñang ñöùng tröôùc nhöõng khuûng hoaûng nghieâm troïng.Ñieàu ñoù laøm cho theá nöôùc suy yeáu nghieâm troïng,chöùng toû söï baát löïc, loãi thôøi cuûa trieàu ñình PK nhaø Nguyeãn

GV:Phaùp muoán thoân tính Vieät Nam töø laâu:

  -Söï can thieäp cuûa Phaùp vaøo Vieät Nam naêm 1787 vaø sau ñoù…

-Napoâ-leâ-oâng III naêm1857 vaø cuûa boä tröôûng Haûi Quaân thuoäc ñòa Phaùp xaâm löôïc Vieät Nam Vieät Nam khoù coù theå traùnh khoûi cuoäc xaâm löôïc cuûa caùc nöôùc Tö baûn phöông Taây trong ñoù Phaùp raùo rieát chuaån bò daønh aûnh höôûng vôùi caùc nöôùc khaùc.

Hoaït ñoäng 2: caû lôùp vaø caù nhaân

     GV:Söû duïng baûn ñoà Vieät Nam ,giôùi thieäu vaøi neùt veà vò trí ñòa lí,tieàm naêng quaân söï,thöông maïi cuûa Ñaø Naüng roài hoûi tieáp:

-Môû ñaàu xaâm löôïc Vieät Nam,Phaùp xaâm löôïc vaøo ñaâu?Vì sao?

-Quaân ta choáng traû nhö theá naøo?Keát quaû?

   HS söû duïng SGK traû lôøi caâu hoûi , HS khaùc boå sung.

GV nhaän xeùt choát yù.

HS nghe vaø cheùp baøi.

GV:Neâu caâu hoûi

   - Vì sao Phaùp ñaùnh vaøo Gia Ñònh?

   - Quaân ñoäi trieàu ñình ñaõ choáng traû nhö theá naøo?

  - Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân ta ra sao?

HS traû lôøi

     GV:Nhaän xeùt, boå sung ,choát laïi

    - Vì khoâng chieám ñöôïc Ñaø Naüng neân Phaùp quay vaøo ñaùnh chieùm Gia Ñònh.Gia Ñònh coù vò trí chieán löôïc quan troïng taïo baøn ñaïp cho chuùng môû roäng chieán tranh.

    Quaân ñoäi trieàu ñình ñaõ choáng traû nhöng vôùi tinh thaàn bò ñoäng.

    Quaân daân ta theå hieän 1 khí theá khaùng chieán soâi suïc ngay taïi Quaûng Nam,Ñaø Naüng ,nhaân daân ñaõ chuû ñoäng toå chöùc thaønh ñoäi nguõ tìm ñòch maø ñaùnh vì theá maø ñaõ laøm thaát baïi böôùc ñaàu keá hoaïch cuûa chuùng.

Hoaït ñoäng 1:ø caù nhaân.

GV:Vì sao quaân ñoäi  trieàu ñình khoâng giöõ ñöôïc ñaïi ñoàn Chí Hoaø?Nhaân daân chieán ñaáu nhö theá naøo?

HS:Ñoïc SGK traû lôøi

  GV:Nhaän xeùt,boå sung ,choát yù

    Do söï sai laàm chieán löôïc cuûa nhaø Nguyeãn cuõng nhö tinh thaàn chieán ñaáu keùm coûi cuûa binh só vaø heä thoáng phoøng ngöï quaù thoâ sô khoâng truï noåi tröôùc vuõ khí hieän ñaïi cuûa Phaùp

    Chieán thaéng cuûa Nguyeãn Trung Tröïc treân soâng Nhaät Taûo ñaõ laøm cho quaân thuø khieáp vía ñoàng thôøi coå vuõ ñöôïc tinh thaàn khaùng chieán cuûa nhaân daân ta,ñieàu ñoù chöùng toû yù chí quaät cöôøng cuûa daân toäc ta tröôùc nhöõng keû thuø môùi.

Hoaït ñoäng 2: caû lôùp vaø caù nhaân

GV:Neâu caâu hoûi

Vieäc nhaø Nguyeãn kí hieäp öôùc vôùi Phaùp noùi leân ñieàu gì?Phaûi chaêng trieàu ñình nhaø Nguyeãn mong muoán coù ñöôïc hoaø bình sau khi kí hieäp öôùc?

    GV:Cho HS xem hình 50 SGK.Neâu caâu hoûi

   - Vì sao nhaân daân 3 tænh mieàn Ñoâng tieáp tuïc khaùng chieán?

   - Nhaän xeùt:Thaùi ñoä cuûa trieàu ñình nhaø Nguyeãn tröôùc vieäc ra leânh baõi binh cuûa Tröông Ñònh?

  -  Suy nghó gì veà haønh ñoäng cuûa Tröông Ñònh sau hieäp öôùc 1862?

   - YÙ nghóa cuûa cuoäc khôûi nghóa Tröông Ñònh?

HS ñoïc SGK laàn löôït traû lôøi.

GV:Nhaän xeùt,boå sung,choát yù

       Maëc daàu bò thaát baïi nhöng cuoäc khôûi nghóa vaø taám göông anh huøng cuûa Tröông Ñònh ñaõ ñeå laïi nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm quyù baùu cho daân toäc ta trong cuoäc khaùng chieán  choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc

          Tröôùc thaùi ñoä nhu nhöôïc cuûa nhaø Nguyeãn thöïc daân Phaùp caøng laán tôùi,1 maët vu caùo trieàu ñình vi phaïm hieäp öôùc,maët khaùc duøng vuõ löïc vaø neâu yeâu saùch buoäc nhaø Nguyeãn giao noát 3 tænh mieàn Taây.

     Neâu vaøi neùt chính veà nhaân vaät Phan Thanh Giaûn

GV:Neâu caâu hoûi

   - Vì sao sau khi 3 tænh meàn Taây bò TDP chieám phong traøp khaùng chieán cuûa nhaân daân ta dieãn ra maïnh meõ?Vì sao cuoäc khôûi nghóa cuûa Tröông Quyeàn thaát baïi.

  - Neâu ñaëc ñieåm choáng Phaùp cuûa nhaân daân 3 tænh mieàn Taây Nam kì?

HS ñoïc SGK –traû lôøi

HS khaùc boå sung

GV nhaän xeùt choát yù

I. Lieân quaân Phaùp-Taây Ban Nha xaâm löôïc Vieät Nam.Chieán söï ôû Ñaø Naüng 1858

1.Tình hình Vieät Nam giöõa theá kæ XIX tröôùc khi thöïc daân Phaùp xaâm luôïc:

  Ñeán giöõa theá kyû XIX VN laø moät quoác gia ñoäc laäp, nhöng cheá ñoä phong kieán böôùc vaøo thôøi kyø khuûng hoaûng, suy yeáu traàm troïng:

+Kinh teá:

-Noâng nghieäp:Sa suùt

-Thuû coâng nghieäp:Bò ñình ñoánDo chính saùch beá quan toaû caûng

+Quaân söï laïc haäu, ñoái ngoaïi sai laàm (caám ñaïo, ñuoåi giaùo só...)

+Chính trò –xaõ hoäi:

Noäi boä maâu thuaãn,khoái ñoaøn keát daân toäc sa suùtNhieàu cuoäc ñaáu tranh noå ra khaép nôi.

2.Thöïc daân Phaùp raùo rieát chuaån bò xaâm löôïc Vieät Nam.

   - Theá kæ XVI-XVIII caùc nöôùc Tö baûn phöông Taây ñaõ nhoøm ngoù caùc nöôùc Phöông Ñoâng, baèng con ñöôøng buoân baùn vaø truyeàn ñaïo.

-TDP lôïi duïng vieäc truyeàn baù Ñaïo thieân chuùa ñeå xaâm nhaäp vaøo VN

-  Naêm 1787 Phaùp ñöôïc Baù Ña Loäc giuùp ñaõ can thieäp vaøo VN töø hieäp öôùc Vecsai.

-1857 Phaùp laäp Hoäi ñoàng Nam Kyø, chuaån bò ñaùnh chieám VN.

3.Chieán söï ôû Ñaø Naüng

-Chieàu 31/8/1858 lieân quaân Phaùp –Taây Ban Nha ñaùnh vaøo cöûa bieån Ñaø Naüng.

-Ngaøy 1/9/1858 Phaùp göûi toái haäu thö Naõ ñaïi baùc leân bôøñeå ñoå boä baùn ñaûo Sôn Traø

-Quaân daân ta do Nguyeãn Tri Phöông chæ huy choáng traû quyeát lieät suoát 5 thaùng trôøi treân baùn ñaûo Sôn Traø.

=>Phaùp bò giam chaân ôû Ñaø Naüng laøm phaù saûn keá hoaïch ñaùnh nhanh , thaéng nhanh cuûa chuùng.

 

 

 

 

 

II-Cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp ôû Gia Ñònh vaø caùc tænh mieàn Ñoâng Nam kì (1859-1862 ):

1.Khaùng chieán ôû Gia Ñònh:

- Ngaøy 9/2/1859 Phaùp ñaùnh vaøo Vuõng Taøu,Caàn Giôø(Saøi Goøn),thaønh Gia Ñònh

- Quaân daân ta choáng cöï quyeát lieät ñeán  17/2 chuùng noå suùng taán coâng thaønh ñaùnh chieám thaønh.

-Trieàu ñình cöû Nuyeãn Tri Phöông vaøo Gia Ñònh ñeå chaën giaëc.

-Keá hoaïch ñaùnh nhanh thaéng nhanh cuûa Phaùp bò phaù saûn, buoäc chuùng phaûi ñaùnh chieám töøng goùi nhoû.

-  Naêm 1860 Phaùp gaëp nhieàu khoù khaên, ngöng caùc cuoäc taán coâng, löïc löôïng moûng Phaùp laâm vaøo tình theá tieán thoaùi löôõng nan.

 

2.Cuoäc khaùng chieán lan roäng caùc tænh mieàn Ñoâng Nam kì - Hieäp öôùc 5/6/1862 :

  - Sau Ñieàu  öôùc Baéc Kinh (10/1960 ôû TQ) Phaùp keùo quaân veà tieáp tuïc ñaùnh chieám nöôùc ta.

-2/1961 Phaùp taán coâng vaøo chieám ñaïi ñoàn Chí HoaøSau ñoù chieám:Ñònh Töôøng(4/1861),Bieân Hoa (12/1861)ø,Vónh Long(3/1862) ...

-Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân ta phaùt trieån maïnh ,tieâu bieåu chieán thaéng Vaøm Coû cuûa NguyeãnTrung Tröïc

(10/12/1861)

  -Ngaøy 5/6/1862 Nhaø Nguyeãn kí hieäp öôùc nhöôïng 3 tænh mieàn Ñoâng Nam

 

 

III-Cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân Nam Kì sau hieäp öôùc 1862:

1. Nhaân daân 3 tænh mieàn Ñoâng tieáp tuïc khaùng chieán sau hieäp öôùc 1862:

-Nhaø Nguyeãn thöïc hieän cam keát ,ñaõ ra lieäng giaûi taùn nghóa binh choáng Phaùp ôû Gia Ñònh , Ñònh Töôøng vaø Bieân Hoaø nhöng pt choáng Phaùp vaãn pt.

-Phong traøo “Tò ñòa”dieãn ra soâi noåi

  tieâu bieåu laø cuoäc khôûi nghóa cuûa Tröông Ñònh gaây cho ñòch nhieàu toån thaát,nhöng cuoái cuøng cuõng thaát baïi

 

2.Thöïc daân Phaùp chieám 3 tænh mieàn Taây Nam

    Töø ngaøy 20=>24/1867 Phaùp ñaùnh 3 tænh mieàn Taây Nam Kì (Vónh Long , An Giang , Haø Tieân)

 

3.Nhaân daân 3 tænh mieàn Taây choáng Phaùp

- Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân ta daâng cao, nhieàu taàng lôùp tham gia,tieâu bieåu laø khôûi nghóa cuûaTröông Ñònh vaø Tröông Quyeàn ñöa nghóa binh leân  Taây Ninh laäp caên cöù môùi,coù söï phoái hôïp vôùi phong traøo khaùng chieán cuûa Pu-Coâm-Boâ(CPC),2 anh em Phan Toân vaø Phan Lieâm (con Phan Thanh Giaûng) , Nguyeãn Trung Tröïc ôû Hoøn Choâng (Raïch Giaù), Nguyeãn Höõu Huaân ôû Taân An ,Myõ Tho...

- Gaây cho ñòch nhieàu toån thaát , nhöng töông quan löïc löôïng quaù cheânh leäch, vuõ khí thoâ sô neân cuoái cuøng thaát baïi.

 

4. Cuûng coá :  Quaù trình xaâm löôïc Vieät Nam cuûa TDP?

  Thaùi ñoä cuûa trieàu Nguyeãn…?

  Nhöõng cuoäc ñaáu tranh tieâu bieåu cuûa nhaân daân ta trong cuoäc khaùng chieán giai ñoaïn 1858-1873?

5. Daën doø: Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 26&27 (24/1/2009)    Baøi 20

CHIEÁN SÖÏ LAN ROÄNG RA TOAØN QUOÁC.

CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CUÛA NHAÂN DAÂN TA TÖØ NAÊM 1873

ÑEÁN NAÊM 1884 . NHAØ NGUYEÃN ÑAÀU HAØNG

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc: Hoïc sinh caàn naém:

- AÂm möu thoân tính toaøn boä Vieät Nam cuûa Phaùp,tình hình chieán söï ôû Vieät Nam töø 1873 ñeán 1884.

- Cuoäc chieán ñaáu anh duõng choáng Phaùp cuûa nhaân daân Baéc kì vaøTrung kì trong nhöõng naêm 1873 – 1874 vaø 1882 -1884.

-Ngueân nhaân vaø traùch nhieäm cuûa nhaø Nguyeãn trong vieäc ñeå nöôùc ta rôi vaøo tay thöïc daân Phaùp.

2. Kyõ naêng:  

- Reøn luyeän khaû naêng nhaän thöùc caùc söï kieän lòch söû, bieát phaân bieät caùc khaùi nieäm: Chính nghóa, phi nghóa, chuû quan, khaùch quan, baûn chaát, hieän töôïn, nguyeân nhaân, duyeân côù…..

- Reøn kó naêng ñoïc vaø veõ löôïc ñoà.

3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng: 

- Naâng cao loøng yeâu nöôùc, yù chí caêm thuø boïn cöôùp nöôùc vaø tay sai baùn nöôùc.

- Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa söï ñoaøn keát, muoán chieán thaéng ñöôïc keû thuø thì phaûi coù söï ñoàng taâm hieäp löïc töø treân xuoáng döôùi, phaûi coù moät giai caáp laõnh ñaïo tieân tieán.

- Quyù troïng vaø bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ hy sinh vì neàn ñoäc laäp cuûa toå quoác.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

-Tö lieäu veà phong traøo khaùng Phaùp .

- Tranh ,aûnh vaø taøi lieäu tham khaûo.

-Tö lieäu giaûng daïy söû VN caän ñaïi

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ….

    2.Baøi môùi:  Sau khi chieám ñöôïc 6 tænh ôû Nam Kì, thöïc daân Phaùp keùo quaân ra Baéc Kì môû roäng cuoäc chieán tranh xaâm löôïc treân caû ñaát nöôùc ta.Trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ laøm gì? Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân ta ñaõ dieãn ra nhö theá naøo?Baøi hoïc hoâm nay cho chuùng ta hieåu ñöôïc ñieàu ñoù. 

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

Hoaït ñoäng 1:

GV; Tình hình kinh teá, chính trò vaø xaõ hoäi ôû nöôùc ta dieãn ra nhö theá naøo tröôùc söï xaâm löôïc Baéc Kì laàn I (naêm  1873) cuûa Phaùp?

-Veà kính teá……

-Veà chính trò…..

-Veà xaõ hoäi ………

GV choùt yù .->

- GV:Phaùp ñaõ döïa vaøo duyeân cô naøo ñeå tieán ñaùnh chieám Baéc Kì laàn 1 (1873)?

GV choùt yù.Sau khi chieám ñöôïc caùc tænh Nam kì, Phaùp chuaån bò môû roäng chieán tranh xaâm löôïc ra caû nöôùc.Thaùng 11/1873, Ñuy–puy cho taøu ñi töù soâng Hoàng leân Vaân Nam , cho quaân ñoùng treân bôø soâng Hoàng, cöôùp thuyeàn gaïo cuûa trieàu ñình.;Khöôùc töø môøi thöông thuyeát cuûa Toång ñoác Haø Noäi Nguyeãn Tri Phöông.

-GV; Quùa trình ñaùnh chieám Baéc Kì cuûa Phaùp ñaõ dieãn ra nhö theá naøo?

+5/ 11/ 1873…….

+19/11/1873…….

+20/11/1873……….

+ 23/ 11/ 1873……..

+26/11/1873…………

+3/12/1873………

+5/12/1873………….

+12/12/1873………………

Hoaït ñoäng 2:Laøm vieäc theo nhoùm.

*Nhoùm 1:Haõy neâu moät soá phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân ta sau khi Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì laàn 1?

-Boû thuoác ñoäc vaøo gieáng nöôùc.

-Ñoát kho thuoác suùng ôû bôø soâng.

- Phong traøo ñaáu tranh cuûa 100 binh só trieàu ñình döôùi söï chæ huy cuûa vieân Chöôûng cô ôû cöûa OÂ Thaønh Haø.

- Cuoäc chieán ñaáu anh duõng cuûa Toång ñoác Nguyeãn Tri Phöong baûo veä thaønh Haø Noäi

-Traän Caàu Giaáy21/12/1873.

->Gv choùt yù:Traän Caàu Gíaây ( 21/12/1873) ñaõ theå hieän tinh thaàn möu trí duõng caûm cuûa caùc caùnh quaân do Hoaøng Taù Vieân vaø Löông Vónh Phuùc chæ huy ñaõ giaønh thaéng lôïi vang doäi, buoäc Phaùp kí hieäp öôùc Giaùp Tuaát ruùt quaân khoûi Baéc Kì.

*Nhoùm 2: Chieán thaéng Caàu Gíaây laàn 1 ñaõ coù yù nghóa nhö theá naøo?

-Laøm cho nhaân daân ta voâ cuøng phaán khôûi; laøm cho Phaùp hoang mang, lo sôï vaø tìm caùch thöông löôïng vôùi trieàu ñình.

*Nhoùm 3: Hieäp öôùc Giaùp Tuaát ñöôïc kí khi naøo?Haäu quaû cuûa noù?

-Ñöôïc kí vaøo naêm 1874.

-Ñaõ gaây nhieàu baát bình trong nhaân daân vaø só phu yeâu nöôùc.

 

Hoaït ñoäng 1:

GV:Do ñaâu Phaùp tieán ñaùnh Baéc Kì laàn hai?Quùa trình ñoù ñaõ dieãn ra nhö theá naøo?

GV choùt yù:Cuõng nhö nhieàu ñeá quoác khaùc ôû chaâu AÂu.Vaøo cuoái  theá kæ XIX, nöôùc Phaùp cuõng chuyeå sang chuû nghóa ñeá quoác.

-Phaùp raát caàn thò tröôøng vaø nguyeân lieäu, nguoàn nhaân coâng.

-Phaùp lôïi duïng caùc ñieàu khoaûn cuûa Hieäp öôùc 1874 ñeå laáy côù keo quaân ra Baéc (GV nhaéc laïi moät soá ñieàu khoaûn coù trong Hieäp öôùc)

Dieãn bieán:

3/4/1882……

25/4/1882.

GV gôïi cho hoïc sinh thaáy ñöôïc tinh thaân hy sinh anh duõng cuûa Hoaøng Dieäu, moät vò töôùng taøi heát loøng trung kieân vôùi daân toäc, vì daân toäc.

*Hoaït ñoäng 2:

GV: Nhaân daân Haø Noäi vaø caùc tænh Baéc Kì ñaõ ñöùng leân choáng Phaùp nhö theá naøo trong laån 2?

-Quaân Phaùp ñaõ vaáp phaûi tinh thaàn quyeát chieán cuûa quaân daân Haø Noäi.(Hoaøn Dieäu ñaõ töï vaãn ñeå baûo toaø khí tieát phaàn naøo ñaõ noùi leân ñeàu aáy)

-Nhieàu só phu,vaên thaân toå chöùc khaùng chieán ñaõ taïo voøng vaây sieát chaët quanh Haø Noäi.

GV:Traän Caàu Gíaây laàn thöù hai ñaõ dieãn ra nhö theá naøo?

GV:Tröôùc söï khaùng cö maõnh lieät cuûa quaân daân Haø Noäi. Ngaøy 19/5/1883, moät toaùn quaân Phaùp do Ri-vi-e chæ huy tieán ra ngoaøi Haø Noäi theo ñöôøng Taây Sôn, nhöng ñeán Caàu Giaáy ñaõ bò ñoäi quaân thieän chieán cuûa Hoaøng Taù Vieân vaø Löu Vónh Phuùc chaën ñaùnh, haøng chuïc teân ñòch bò tieâu dieät, coù Toång chi huy Ri-vi-e.

Chieán thaéng Caàu Giaáy ñaõ theå hieän quyeát taâm ñaùnh giaëc cuûa nhaân daân ta, nhöng trieàu ñình Hueá vaãn nuoâi aûo töôûng thu hoài Haø Noäi baèng con ñöôøng thöông thuyeát.

Hoaït ñoäng 3:

GV.Mieâu taû vò trí cöûa bieån Thuaän An vaø neâu roõ: Ñaây laø cöûa ngoõ quan troïng vaøo kinh ñoâ Hueá, coù vò trí chieán löôïc heát söùc lôïi haïi.Maát Thuaän An coi nhö laø maát Hueá.

GV:Vì sao ñeán naêm 1883, thöïc daân Phaùp quyeát ñònh tieán ñaùnh Thuaän An?

+Sau khi Ri-vi –e cheát ñaåy maïnh keá hoaïch xaâm löôùc Vieät Nam.

+Vua Töï Ñöùc qua ñôøi ,trieàu Nguyeãn bò khuûng hoaûng traàm troïng.

->Cuoäc chieán ñaáu cuûa quaân ta ôû cuûa Thuaän An dieãn ra quyeát lieät, nhieàu ngöôøi ñaõ anh duõng hy sinh trong chieán ñaáu( Leâ Só ,Leâ Chuaån…)

Hoaït ñoäng 4:

GV:Hieäp öôùc Haùcmaêng (1883) vaø Hieäp öôùc Patônoáp(1884) , ñöôïc kí trong hoaøn caûnh naøo?Noäi dung cuûa Hieäp öôùc Haùcmaêng.?

Noäi dung:

-Vieät Nam ñaët döôùi söï “baûo hoä “cuûa Phaùp

-Nam Kì laø xöù thuoäc ñòa töø naêm 1874 nay ñöôïc môû roäng ñeán heát tænh BìnhThuaän,Baéc Kì laø ñaát baûo hoä,Trung Kì giao cho trieàu ñình quaûn lí.

-Moïi vieäc giao thieäp cuûa Vieät Nam vôùi nöôùc ngoaøi ñeàu do Phaùp naém giöõ.

GV  caàn nhaán maïnh.Hieäp öôùc Haùcmaêng vaø Patônoát ñaõ ñaùnh daáu söï ñaàu haøng cuûa Nhaø nöôùc phong kieán Vieät Nam vôùi tö caùch ñöùng ñaàu moät quoác gia ñoäc laäp.

I. THÖÏC DAÂN PHAÙP TIEÁN ÑAÙNH BAÉC KÌ LAÀN THÖÙ NHAÁT ( 1873), KHAÙNG CHIEÁN LAN ROÄNG RA BAÉC KÌ

1.Tình hình Vieät Nam tröôùc khi Phaùp ñaùnh Baéc kì laàn thöù nhaát.

-Neàn kinh teá nöôùc ta ngaøy caøng bò kieät queä.

-Maâu thuaãn xaõ hoäi ngaøy caøng gay gaét.

-Nhaø Nguyeãn thöïc hieän chính “beá quan toaû caûng”

-> Nhaân daân baát bình ñöùng leân choáng trieàu ñình ngaøy caøng nhieàu.

2. Thöïc daân Phaùp chieám Baéc Kì laàn thöù nhaât (1873)

-Chôùp laáy cô hoäi trieàu ñình Nguyeãn nhôø giaûi quyeát “vuï Ñuy quy” gaây roái ôû Haø Noäi, Phaùp ñöa quaân ñaùnh chieám Baéc Kì.

-Ngaøy 5/11/1873, ñoäi taøu chieán Gaùc –ni –eâ ñeán Haø Noäi.

-Ngaøy 20/11/1873, Phaùp ñaùnh chieám thaønh Haø Noäi roái chieám caùc tænh (Höng Yeân, Phuû Lí, Haûi Döông, Ninh Bình, Nam Ñònh.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Phong traøo khaùng chieán ôû Baéc Kì trong nhöõng naêm 1873 -1874

- Nhaân daân Haø Noäi voâ cuøng caêm phaãn ñöùng leán choáng giaëc.

- Phong traøo khaùng chieán lan ra nhieàu tænh.

- Ngaøy 21/12/1873, quaân ta giaønh thaéng lôïi ôû traän Caàu Giaáy

->Chieán thaéng Caàu Giaáy laàn thöù nhaát khieán cho nhaân daân ta voâ cuøng phaán khôûi, laøm cho Phaùp lo sô,buoäc Phaùp kí hoaø öôùc Gíap Tuaát (naêm 1874), ruùt quaân khoûi Baéc Kì.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. THÖÏC DAÂN PHAÙP TIEÁN ÑAÙNH BAÉC KÌ LAÀN THÖÙ HAI.CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN ÔÛ BAÉC KÌ VAØ TRUNG KYØ TRONG NHÖÕNG NAÊM 1882-1884

1.Quaân Phaùp ñaùnh chieám Haø Noäi vaø caùc tænh Baéc Kì laàn thöù hai (1882 -1884)

a.Nguyeân Nhaân

-Vaøo cuoái theá kæ XIX, nöôùc Phaùp chuyeån sang chuû nghóa ñeá quoác.

+Raát caàn thò tröôøng, nguyeân lieäu vaø nguoàn nhaân coâng.

+Phaùp döïa vaøo caùc ñieàu khoaûn cuûa Hieäp öôùc 1874 (Hieäp öôùc Gíap Tuaát)

b.Dieãn bieán

-Ngaøy 3/4/1882, quaân Phaùp baát ngôø ñoå boä leân Haø Noäi.

-Ngaøy 25/4/1882,quaân Phaùp ñaùnh chieám Haø Noäi.

-Sau ñoù ñaùnh chieám Hoøn Gai, Quaûng Yeân, Nam Ñònh.

 

 

2.Nhaân daân Haø Noäi vaø  caùc tænh Baéc Kì khaùng chieán.

- Quaân Phaùp ñaõ vaáp phaûi tinh thaàn quyeát chieán cuûa quaân vaø daân ta.

- Ngaøy 19/5/1883,quaân ta tieâu dieät quaân Phaùp ôû traän Caàu Giaáy laàn hai.

->Chieán thaèng Caàu Gíaây laàn hai ñaõ theå hieän roõ quyeát taâm tieâu dieät giaëc Phaùp cuûa nhaân daân ta.

 

 

 

 

III.  THÖÏC DAÂN PHAÙP TAÁN COÂNG CÖÛA BIEÅN THUAÄN AN.HIEÄP ÖÔÙC 1883 VAØ HIEÄP ÖÔÙC 1884

1.Quaân Phaùp taân coâng cöûa bieån Thuaän An.

-Ngaøy 18/8/1883,quaân Phaùp tieán vaøo Thuaän An vaø ñaùnh chieám Kinh thaønh Hueá vaøo ngaøy 20/8/1883.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Hai baûn hieäp öôùc 1883 vaø 1884.Nhaø nöôùc phong kieán Nguyeãn ñaàu haøng.

-Khi Phaùp môû cuoäc taán coâng vaøo Kinh thaønh Hueá.

+Ngaøy 25/8/1883,trieàu ñình Hueá kí vôùi Phaùp hieäp öôùc Haùcmaêng

+Ngaøy 6/6/1884,trieàu ñình Hueá kí vôùi Phaùp Hieäp öôùc Patônoáp, goàm 19 ñieàu khoaûn.

 

4. Cuûng coá:

-.Tình hình nöôùc tasau naêm 1867 coù gì ñaùng chuù yù?

-.Phaùp döïa vaøo duyeân côù naøo ñeå tieán haønh ñaùnh chieám Baéc Kì laàn thöù nhaát (1873)

-.Chieán thaéng Caàu Giaáy laàn 1 ñaõ coù yù nghóa nhö theá naøo?

-.Vì sao Phaùp tieán haønh ñaùnh chieán Baéc Kì laàn 2.?Traän Caàu Giaáy laàn 2 ñaõ dieãn ra nhö theá naøo?

5. Daën doø: Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 28(8/2/2009)    Baøi 21

PHONG TRAØO YEÂU NÖÔÙC CHOÁNG PHAÙP CUÛA NHAÂN DAÂN VIEÄT NAM

TRONG NHÖÕNG NAÊM CUOÁI THEÁ KYÛ XIX

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc:      - Giuùp HS hieåu roõ hoaøn caûnh noå ra phong traøo ñaáu tranh vuõ trang choáng Phaùp cuoái theá kæ XIX , trong ñoù coù caùc cuoäc khôûi nghóa Caàn Vöông vaø khôûi nghóa töï veä (töï phaùt ).

-Naém ñöôïc caùc khaùi nieäm lòch söû .

-Noäi dung , dieãn bieán cô baûn cuûa moät soá cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu :Ba Ñình , Baõi Saäy , Höông Kheâ , Yeân Theá .

2. Kyõ naêng:

   Giaùo duïc cho HS long yeâu nöôùc , yù chí ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc , böôùc ñaàu nhaän thöùc ñöôïc nhöõng yeâu caàu môùi caàn phaûi coù ñeå ñöa cuoäc ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm ñeán thaéng lôïi .

3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng:

        Cuûng coá kó naêng phaân tích , nhaän xeùt , ruùt ra baøi hoïc lòch söû ; kó naêng söû duïng kieán thöùc boå trôï naém ñöôïc baøi .

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

-   Löôïc ñoà phoøng traøo Caàn vöông .

-   Löôïc ñoà caùc caên cöù khôûi nghóa Ba Ñình , Baõi Saäy …

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ.

Caâu hoûi : Vì sao Pháp tiến hành đánh chiến Bc Kì ln 2.?Trn Cu Giy ln 2 đã din ra như thế nào?

2.Baøi môùi:         Baøi 19 giôùi thieäu toaøn boä dieãn bieán cô baûn cuûa phoøng traøo vuõ trang khaùng Phaùp cuoái theá kæ XIX , trong ñoù coù hai loaïi hình : Caàn vöông vaø töï phaùt .

        Duø phong traøo Caàn vöông hay phong traøo töï veä , tính chaát laø phong traøo vuõ trang yeâu nöôùc choáng Phaùp . Noù coù yù nghóa quan troïng trong tieán trình phaùt trieån cuûa lòch söû Vieät Nam .

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

 

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN CAÀN NAÉM

Hoaït ñoäng 1: caû lôùp vaø caù nhaân

GV yeâu caàu hoïc sinh theo doõi SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi:

    Nguyeân nhaân vaø dieãn bieán cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh  Hueá 1885 ?.

HS traû lôøi caâu hoûi , GV choát yù.

    Tröôùc khi giaûng baøi , GV döïa vaøo moät soá söï kieän ôû baøi tröôùc , ñaët caùc caâu hoûi gôïi yù HS traû lôøi veà noäi dung chính cuûa hai Hieäp öôùc 1883 vaø 1884 (cô baûn ñaõ khuaát phuïc ñöôïc trieàu ñình Hueá , aùp ñaët neàn thoáng trò treân toaøn boä ñaát nöôùc Vieät Nam).

    GV caàn laøm roõ cho HS thaáy ñöôïc aâm möu cuûa Phaùp trong vieäc tieâu dieät phe chuû chieán trong trieàu ñình do Toân Thaát Thuyeát ñöùng ñaàu ( ñeå deã daøng ñieàu khieån boïn tay sai phong kieán , thieát laäp neàn baûo hoä cuûa Phaùp ôû nùc ta )

    Phe chuû chieán trong trieàu ñình luùc ñoù ra söùc chuaån bò gaây döïng löïc löôïng taïi caùc caên cöù (sôn phoøng) ñeå ñeà phoøng baát traéc .

    Bieát ñöôïc aâm möu cuûa Phaùp , Toân Thaát Thuyeát quyeát ñònh rat ay tröôùc . Ñoù laø nguyeân nhaân daãn tôùi cuoäc phaûn coâng quaân Phaùp ôû kinh thaønh Hueá vaøo ñeâm muøng 4 raïng ngaøy 5-7-1885 .

    GV dieãn giaõi caùc söï kieän coù lieân quan ñeán cuoäc phaûn coâng quaân Phaùp cuûa Toân Thaát Thuyeát vaø phaùi chuû chieán , khaúng ñònh tính chaát chính giöõa cuûa haønh ñoäng treân .GV caàn phaân tích roõ : mace duø soá löôïng khoâng nhieàu , nhöng döïa vaøo söï uûng hoä cuûa ñoâng ñaûo nhaân daân vaø caùc só phu ,vaên thaân taïi caùc ñòa phöông, phaùi chuû chieán vaãn vöõng vaøng , tin töôûng vaø quyeát taâm chieán ñaáu ñeán cuøng .

    GV söû duïng löôïc ñoà kinh thaønh Hueá giôùi thieäu ngaén goïn keá hoaïch cuûa Toân Thaát Thuyeát vaø dieãn bieán cuoäc phaûn coâng ñeâm muøng 4 raïng ngaøy 5-7-1885 (chia laøm hai caùnh quaân vaøo ñoàn Mang Caù vaø toaø Khaâm söù

    Goïi moät HS ñoïc ñoaïn vaên trong SGK .

    Cuoäc phaûn coâng bò that baïi vì nhöõng nguyeân sau :

        - Chuaån bò chöa chu ñaùo .

        - Quaân Phaùp ñaõ coù yù thöùc ñeà phoøng , löïc löôïng cuûa chuùng coøn maïnh .

            Keát quaû laø : Toân Thaát Thuyeát phaûi ñöa vua Haøm Nghi vaø hoaøng toäc chaïy ra khoûi kinh thaønh veà Taân Sôû . Tôùi Taân Sôû , Toân Thaát Thuyeát ñaõ möôïn danh Haøm Nghi ra chieáu Caàn vöông laàn 1 (13-7-1885) , roài ñoaøn ngöôøi tieáp tuïc ra Baéc nhöng bò keû thuø röôït ñuoåi vaø chaën ñöôøng , ñaønh phaûi quay veà Taân Sôû . Töø nay , moät soá ngöôøi töøng theo Toân Thaát Thuyeát baét ñaàu naûn chí , hoï veà huøa vôùi Tam cung (meï , vôï cuûa vua Töï Ñöùc), ñöa ra nhieàu lí do ñeå thuùc eùp vua trôû laïi kinh ñoâ.

   GV ñoïc dieãn caûm tôø chieáu , neâu nhaän xeùt roài keát luaän : Chieáu Caàn vöông keâu goïi só phu , vaên thaân (giaûi thích khaùi nieäm) vaø toaøn theå nhaân daân ñöùng daäy , vôùi muïc tieâu : ñaùnh Phaùp , khoâi phuïc neàn ñoäc laäp daân toäc , laäp laïi cheá ñoä phong kieán coù vua hieàn toâi gioûi . Chieáu Caàn vöông ñaõ coù taùc duïng thoåi buøng ngoïn löûa yeâu nöôùc ñang aâm æ chaùy trong nhaân daân ta , taïo thaønh phoøng traøo Caàn vöông (giuùp vua gieát giaëc cöùu nöôùc) soâi noåi keùo daøi ñeán cuoái theá kæ XIX.   

   GV cho HS quan saùt löôïc ñoà phong traøo Caàn vöông vaø ñaët caâu hoûi ñeå HS nhaän xeùt veà ñòa baøn , soá löôïng caùc cuoäc khôûi nghóa Caàn vöông ;(phong traøo noå ra suoát töø Baéc Kì ñeán Trung Kì , khu vöïc maø trieàu ñình Nguyeãn coøn coù nhöõng aûnh höôûng nhaát ñònh – tröø Nam Kì laø nôi boïn Phaùp chieám ñöôïc töø laâu .

  Hoaït ñoäng 2: caû lôùp

GV keå teân moät soá cuoäc khôûi nghóa ôû caùc vuøng Quaûng Nam , Quaûng Ngaõi, Bình Ñònh , ñoàng baèng Baéc Boä , Thanh Hoaù , Ngheä An , Haø Tónh , vuøng Taây Baéc , Ñoâng Baêc Vieät Nam …  vaø caùc thuû lónh tieâu bieåu nhö Phaïm Baønh , Ñinh Coâng Traùng , Phan Ñình Phuøng , Nguyeãn Thieän Thuaät ,Nguyeãn Quang Bích, Ñeà Kieàu , Ñoác Ngöõ …

  Veà dieãn bieán cuûa phong traøo Caàn vöông , coù theå chia laøm hai giai ñoaïn :

            - Laõnh ñaïo laø caùc só phu ( chæ nhöõng trí thöùc phong kieán , vaên thaân ,nho só coù cöông vò trong xaõ hoäi ), cuõng coù moät soá laõnh tuï xuaát thaân chæ töø noâng nhö Cao Thaéng , Cao Ñieån …

      - Löïc löôïng tham gia chuû yeáu laø nhaân daân , coù caû ñoàng baøo daân toäc thieåu soá (Thaùi , Möôøng , Ruïc , Vaân Kieàu…) .

      - Ñòa baøn : Roäng khaép Baéc Kì vaø Trung Kì (tôùi Thanh Hoaù ).

      - Dieãn bieán : Nhaát thôøi gaây cho ñòch thieät haïi . Sau ñoù , thöïc daân Phaùp phoái hôïp vôùi tay sai môû cuoäc ñaøn aùp , caùc cuoäc khôûi nghóa thaát baïi , caùc laõnh tuï bò baéc hoaëc hi sinh ,moät soá sang Trung Quoác caàu vieän(Toân Thaát Thuyeát).

      - Thaùng 11 – 1888 Haøm Nghi rôi vaøo tay giaëc Phaùp , nhöng phong traøo tieáp tuïc duy trì .

     Giai Ñoaïn 2 (töø cuoái nam 1888 ñeán naêm 1895) .

      - Veà thaønh phaàn laõnh ñaïo vaø löïc löôïng tham gia ( nhö giai ñoaïn 1).

      - Veà ñòa baøn ; ñaõ bò thu heïp, moät soá trung taâm khôûi nghóa phaûi chuyeån daàn lean hoaït ñoäng ôû vuøng Trung Du vaø mieàn nuùi , lôïi duïng ñòa hình ñòa vaät ñeå tieáp tuïc hoaït ñoäng .

      - Dieãn bieán ; ñieåm laïi giai ñoaïn cuoái cuûa cuoäc khôûi nghóa Ba Ñình , Baõi Saäy , Höông Kheâ .

     + GV ñaët caâu hoûi ; qua hai giai ñoaïn cuûa phong traøo Caàn vöông , chuùng ta coù nhaän xeùt gì ? Taïi sao sau khi vua Haøm Nghi bò baét (1888), phong traøo vaãn tieáp tuïc noå ra ? Ñieàu ñoù noùi gì ?(Caàn vöông chæ laø danh nghóa , tính chaát yeâu nöôùc choáng Phaùp laø chuû yeáu ).

Hoaït ñoäng 3 : caù nhaân vaø nhoùm

GV cho HS ñoïc ôû SGK trang 128,129.

Sau ñoù GV giaûi thích qua löïôc ñoà vaø toùm taétnhöõng söï kieän chính nhö: ñòa baøn,boá trí caên cöù, laõnh ñaïo,löïc löôïng.

Neâu dieãn bieán, keát quaû,yù nghóa vaø baøi hoïc kinh nghieäm.

 

GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm.

+Nhoùm 1:. Khôûi nghóa Baõi Saäy (1883 – 1892).?

+Nhoùm 2:Khôûi nghóa Ba Ñình (1886-1887)    ?   

+Nhoùm 3: Khôûi nghóa Höông Kheâ (1885-1895) ?

+Nhoùm 4:  Phong traøo noâng daân yeân Theá  (1884 –1913) ?

HS tieán haønh thaûo luaän theo töøng nhoùm vaø cöû ñaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung yù kieán.

GV nhaän seùt vaø choát yù , yeâu caàu noùi roõ caùc yù chính :

  Khôûi nghóa Baõi Saäy (1883 – 1892).

-Laõnh ñaïo : Nguyeãn Thieän Thuaät

- Ñòa baøn hoaït ñoäng roäng khaép caùc tænh : Höng yeân , Haûi Döông , Baéc Ninh , Thaùi Bình , Nam Ñònh , Quaûng Yeân .

  -Nghóa quaân ñaøo haøo , ñaép luyõ , ñaët choâng .Nghóa quaân toaû ra hoaït ñoäng ôû vuøng ñoàng baèng , khoáng cheá caùc tuyeán giao thoâng ñöôøng boä , ñöôøng soâng Thaùi Bình , soâng Hoàng , soâng Ñuoáng …

Khôûi nghóa Ba Ñình (1886-1887)       

-Laõnh ñaïo: laø Phaïm Baønh vaø Ñinh Coâng Traùng.

- Ñ òa baøn :Ba Ñình ñöôïc xaây döïng ôû 3 laøng Thöôïng Thoï , Maäu Thònh , Mó Kheâ (Nga Sôn, TH)

-øn , daøy 8 ñe , daøy 8 ñeán Caên cöù bao boïc baèng caùc luyõ tre , tieáp ñoù voøng haøo roäng 4 meùt , saâu 3 meùt , caém choâng , cuoái cuøng laø voøng coïc tre voùt nhoïn caém quanh chaân thaønh .ngoaøi ra coøn caên cöù ngoaïi vi nhö Maõ Cao do Haø Vaên Mao , xaây döïng löïc löông taâp trung khoaûng 300 ngöôøi

-  Hoaït ñoäng : Nghóa quaân chaën ñaùnh caùc ñoaøn xe vaän taûi ñòch , taäp kích caùc toaùn lính ñòch qua caên cöù .

. Khôûi nghóa Höông Kheâ (1885-1895) :     

-Laõnh ñaïo : Phan Ñình Phuøng &Cao Thaéng

-Ñòa baøn hoïat ñoäng : goàm boán tænh (Thanh Hoaù, Ngheä An , Haø Tónh , Quaûng Bình ).

-Caên cöù chính : Vuøng röøng nuùi hieåm trôû hai huyeän Höông Kheâ vaø Höông Sôn , coù soâng Ngaøn Saâu , Ngaøn Phoá chaûy qua ; coù theå sang Laøo , ra Thanh Hoaù hoaëc vaøo Quaûng Bình . Ñaïi baûn doanh ñoùng ôû Ngaøn Tröôi .

-Löïc löôïng : Ñoâng ñaûo nhaân daân caùc daân toäc ôû boán tænh (Thanh Hoaù , Ngheâ An , Haø Tónh , Quaûng Bình ) . Nghóa quaân ñöôïc phieân cheá thaønh 15 quaân thöù , laáy teân ñòa phöông ñaët phieân hieäu ( Kheâ Thöù , Bình Thöù , Quaûng Thöù , Thanh Thöù , … do caùc töôùng lónh coù uy tín chæ huy).

Phong traøo noâng daân yeân Theá  (1884 –1913) :

+Giai ñoaïn 1884-1892:

- Taïi vuøng Yeân theá Baéc Giang  thôøi kì naøy , döôùi söï chæ huy cuûa Ñeà Naém

+ Giai ñoaïn töø naêm 1892 ñeán naêm 1897 :

     - Laõnh tuï laø Ñeà Thaùm . Luùc naøy phong traøo caû nöôùc bò ñaøn aùp , nhieàu cuoäc khôûi nghóa nghóa bò toån thaát.Ñeà Thaùm giaûng hoaø vôùi Phaùp

+  Giai ñoaïn töø naêm 1898-1908

  - Thôøi gian 10 naêm giaûng hoaø, nghóa quaân vöøa saûn xuaát , vöøa tích cöïc luyeän taäp quaân söï . Ñoäi quaân 200 ngöôøi , nhöng tinh nhueä , thieän chieán

I. PHONG TRAØO CAÀN VÖÔNG BUØNG NOÅ

1. Cuoäc phaûn coâng quaân Phaùp cuûa phaùi chuû chieán taïi kinh thaønh Hueá vaø söï buøng phaùt phong traøo Caàn vöông .

+  Nguyeân nhaân :

- Sau Hieäp öôùc Haùcmaêng vaø Patônoát ,Phaùp tieán haønh thieát laäp cheá ñoä baûo hoä ôû Baéc Kyø vaø Trung Kyø.

-Phong traøo ñaáu tranh choáng Phaùp cuûa nhaân daân ta vaãn tieáp tuïc phaùt trieån.

-AÂm möu cuûa Phaùp tieâu dieät phe chuû chieán trieàu ñình do Toân Thaát Thuyeát ñöùng ñaàu .

-Döïa vaøo pt khaùng chieán cuûa nd, phe chuû chieán  chuaån bò cho cuoäc noåi daäy choáng Phaùp giaønh laïi chuû quyeàn.

 

+ Dieãn bieán cuoäc phaûn coâng :

-Ñeâm muøng 4 raïng ngaøy 5-7-1885, hai caùnh quaân ñaùnh vaøo ñoàn Mang Caù vaø toaø Khaâm söù , cuoäc chieán ñaáu dieãn ra  aùc lieät .

- Saùng 6-7, quaân Phaùp phaûn coâng , cöôùp boùc , taøn saùt nd.

-Toân Thaát Thuyeát ñöa vua Haøm Nghi , tam cung rôøi khoûi kinh thaønh , leân  Taân Sôû(QT)

-13/7/1885 Toân Thaát Thuyeát möôïn danh nghóa nhaø vua , haï chieáu Caàn vöông keâu goïi nhaân daân giuùp vua cöùu nöôùc.

-Chieáu Caàn vöông ñaõ thoåi buøng ngoïn löõa yeâu nöôùc ñang aâm æ chaùy trong nhaân daân ta , taïo thaønh phong traøo Caàn vöông soâi noåi keùo daøi ñeán cuoái theá kæ XIX .

 

2.Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa phong traøo Caàn vöông

    - Giai ñoaïn 1 (1885-1888)

+Laõnh ñaïo: Haøm Nghi , Toân Thaát Thuyeátø caùc Vaên thaân vaø só phu yeâu nöôùc.

+Löïc löôïng tham gia chuû yeáu laø noâng daân , coù caû ñoàng baøo daân toäc thieåu soá ( Thaùi , Möôøng , Ruïc , Vaân Kieàu …)

+Ñòa baøn roäng lôùn töø baéc vaøo Nam, soâi noåi nhaát laø Trung Kyø vaø Baéc Kyø.

+Caùc cuoäc khôûi nghóa vuõ trang buøng noå tieâu bieåu laø khôûi nghóa Ba Ñình, Höông Kheâ, Baõi Saäy...

+Keát quaû: cuoái naêm 1888Vua Haøm Nghi bò Phaùp baétvaø bòlöu ñaày sang Angieâri.

 

    - Giai ñoaïn 2 (1888-1895)

 +  Haøm Nghi rôi vaøo tay giaëc Phaùp , nhöng phong traøo tieáp tuïc ñöôïc duy trì .

+ Laõnh ñaïo : caùc Só phu , Vaên thaân yeâu nöôùc laõnh ñaïo.

  + Ñòa baøn : Ñaõ bò thu heïp , moät soá trung taâm khôûi nghóa chuyeån daàn leân vuøng trung du vaø mieàn nuùi , lôïi duïng ñòa hình ñòa vaät ñeå tieáp tuïc hoaït ñoäng ,tieâu bieåu laø cuoäc khôûi nghóa : Huøng Lónh , Höông Kheâ .

+ Ñeán naêm 1896 pt thaát baïi.

+Tính chaát: laø pt yeâu nöôùc choáng Phaùp theo khuynh höôùng heä tö töôûng phong kieán , theå hieän tính daân toäc saâu saéc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MOÄT SOÁ CUOÄC KHÔÛI NGHÓA TIEÂU BIEÅU TRONG PHONG TRAØO CAÀN VÖÔNG VAØ PHONG TRAØO CAÀN VÖÔNG VAØ PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH TÖÏ VEÄ CUOÁI THEÁ KÆ XIX.

    1. Khôûi nghóa Baõi Saäy (1883 – 1892).

-Laõnh ñaïo : Nguyeãn Thieän Thuaät

- Ñòa baøn hoaït ñoäng roäng khaép caùc tænh : Höng yeân , Haûi Döông , Baéc Ninh , Thaùi Bình , Nam Ñònh , Quaûng Yeân .

  -Nghóa quaân ñaøo haøo , ñaép luyõ , ñaët choâng .Nghóa quaân toaû ra hoaït ñoäng ôû vuøng ñoàng baèng , khoáng cheá caùc tuyeán giao thoâng ñöôøng boä , ñöôøng soâng Thaùi Bình , soâng Hoàng , soâng Ñuoáng …

   +Giai ñoaïn 1885 ñeán 1887 :

-Xaây döïng caê cöù ôû baõi Saäy, Nghóa quaân chia thaønh nhoùm (töø 10 ñeán 15 ngöôøi),Traø troän vaøo daân . Vuõ khí töï taïo .beû gaõy nhieàu traän caøn cuûa ñòch .

 +Töø naêm 1888 giai ñoaïn chieán ñaáu quyeát lieät . Nhieàu traän chieán aùc lieät , ñaëc bieät traän ôû vuøng ñoàng baèng. 

-Naêm 1889 , quaân Phaùp vaø tay sai bao vaây khu  caên cöù chính , nhöõng traän quyeát lieät , nghóa quaân bò toån thaát nhöng vaãn giaønh nhöõng thaéng lôïi lôùn , tieâu hao sinh löïc ñòch , vaän ñoäng nhieàu lính nguî trôû veà vôùi nhaân daân .

  +Keát quaû , yù nghóa cuûa cuoäc khôûi nghóa :

    -Toàn taïi 7 naêm (1885 – 1892 ), gaây cho ñòch vaø tay sai nhieàu thieät haïi .

   -Naêm 1892 nhöõng ngöôøi coøn laïi gia nhaäp nghóa quaân Yeân Theá.

  - Keá tuïc truyeàn thoáng yeâu nöôùc baát khuaát cuûa oâng cha ta , coå vuõ nhaân daân ñöùng leân tieáp tuïc ñaáu tranh .

  -Ñeå laïi nhieàu baøi hoïc kinh nghieäm taùc chieán .

 

  2. Khôûi nghóa Ba Ñình (1886-1887)       

-Laõnh ñaïo: laø Phaïm Baønh vaø Ñinh Coâng Traùng.

- Ñ òa baøn :Ba Ñình ñöôïc xaây döïng ôû 3 laøng Thöôïng Thoï , Maäu Thònh , Mó Kheâ (Nga Sôn, TH)

-øn , daøy 8 ñe , daøy 8 ñeán Caên cöù bao boïc baèng caùc luyõ tre , tieáp ñoù voøng haøo roäng 4 meùt , saâu 3 meùt , caém choâng , cuoái cuøng laø voøng coïc tre voùt nhoïn caém quanh chaân thaønh .ngoaøi ra coøn caên cöù ngoaïi vi nhö Maõ Cao do Haø Vaên Mao , xaây döïng löïc löông taâp trung khoaûng 300 ngöôøi

-  Hoaït ñoäng : Nghóa quaân chaën ñaùnh caùc ñoaøn xe vaän taûi ñòch , taäp kích caùc toaùn lính ñòch qua caên cöù .

-Keát quaû :

+Phaùp toå chöùc nhieàu cuoäc taán coâng caên cöù Ba Ñình nhöng thaát baïi.

+15/1/1887 quaân Phaùp môû cuoäc taán coâng lôùn vaøo caên cöù .

+Ñeâm 20/1/1887 nghóa quaân phaûi môû ñöôøng maùu ruùt leân Maõ Cao , 21/1 ñòch chieám ñöôïc caên cöù , caùc thuû lónh bò baét , cuoäc khôûi nghóa thaát baïi.

- Baøi hoïc kinh nghieäm :

   + Lôïi duïng ñòa hình , ñòa vaät ,

   + Traùnh thuû hieåm moät nôi , hoaït ñoäng chieán tranh du kích .

  + Lieân heä vôùi caùc cuoäc khôûi nghóa khaùc, môû roäng thaønh cuoäc khaùng chieán toaøn daân .

 

 3. Khôûi nghóa Höông Kheâ (1885-1895) :     

-Laõnh ñaïo : Phan Ñình Phuøng &Cao Thaéng

-Ñòa baøn hoïat ñoäng : goàm boán tænh (Thanh Hoaù, Ngheä An , Haø Tónh , Quaûng Bình ).

-Caên cöù chính : Vuøng röøng nuùi hieåm trôû hai huyeän Höông Kheâ vaø Höông Sôn , coù soâng Ngaøn Saâu , Ngaøn Phoá chaûy qua ; coù theå sang Laøo , ra Thanh Hoaù hoaëc vaøo Quaûng Bình . Ñaïi baûn doanh ñoùng ôû Ngaøn Tröôi .

-Löïc löôïng : Ñoâng ñaûo nhaân daân caùc daân toäc ôû boán tænh (Thanh Hoaù , Ngheâ An , Haø Tónh , Quaûng Bình ) . Nghóa quaân ñöôïc phieân cheá thaønh 15 quaân thöù , laáy teân ñòa phöông ñaët phieân hieäu ( Kheâ Thöù , Bình Thöù , Quaûng Thöù , Thanh Thöù , … do caùc töôùng lónh coù uy tín chæ huy).

  +Giai ñoaïn 1885-1888 : Thôøi kì xaây döïng , löïc löôïng cuûa nghóa quaân Höông Kheâ , Cao Thaéng ñaûm nhieäm vieäc reøn ñuùc vuõ khí .  cheá taïo thaønh coâng loaïi suùng tröôøng “gioáng heät” kieåu Phaùp (500 khaåu) ñeå trang bò cho nghóa quaân .

  + Töø cuoái naêm 1888  ñeán naêm 1896:   laø thôøi kì chieán ñaáu quyeát lieät .

    Nghóa quaân vöøa nay luøi nhieàu traän caøn queùt vöøa chuû ñoäng taán coâng ñòch , coù nhieàu traän ñaùnh noåi tieáng ( taán coâng ñoàn Tröôøng Löu , taäp kích thò xaõ Haø Tónh , tænh lò Ngheä An).

+Keát quaû:

  - Cuoái naêm 1893 , löïc löôïng nghóa quaân bò hao moøn , bò bao vaây , coâ laäp . Caùc vò thuû lónh nghóa quaân muoán ñaåy maïnh hoaït ñoäng ôû caû 4 tænh ñeå xoay chuyeån tình theá . Cao Thaéng ñaõ anh duõng hi sinh trong traän Ñoàn Nu (Thanh Chöông 10/1893).

- Phan Ñình Phuøng maát ñi caùnh tay ñaéc löïc ,tình theá ngaøy caøng khoù khaên hôn . Nghóa quaân vaãn coøn gaây tieáp moät soá thaéng lôïi vang doäi , ñaëc bieät laø traän Vuï Quang (17-10-1894). Chuû töôùng Phan Ñình Phuøng hi sinh ngaøy 28-12-1895 , thoï 49 tuoåi.  - Khôûi nghóa Höông Kheâ Thaát baïi ñaõ ñaùnh daáu söï keát thuùc cuûa phong traøo ñaáu tranh choáng Phaùp döôùi danh nghóa Caàn vöông . 

 

4. Phong traøo noâng daân yeân Theá  (1884 –1913) :

-Laõnh ñaïo : Hoaøng Hoa Thaùm

-Ñòa baøn : Yeân Theá ,Baéc Giang

+Giai ñoaïn 1884-1892:

- Taïi vuøng Yeân theá Baéc Giang  thôøi kì naøy , döôùi söï chæ huy cuûa Ñeà Naém , caùc toaùn nghóa quaân hoaït ñoäng rieân leû , nhöng ñaåy lui nhieàu cuoäc haønh quaân laøm chuû moät vuøng roäng lôùn .

- 3-1892 , Phaùp taán coâng quy moâ lôùn caên cöù . Nghóa quaân bò toån thaát naêng .Ñeà Naém bò saùt haïi.

 + Giai ñoaïn töø naêm 1892 ñeán naêm 1897 :

     - Laõnh tuï laø Ñeà Thaùm . Luùc naøy phong traøo caû nöôùc bò ñaøn aùp , nhieàu cuoäc khôûi nghóa nghóa bò toån thaát.Ñeà Thaùm giaûng hoaø vôùi Phaùp . Quaân Phaùp ruùt khoûi Yeân Theá . Ñeà Thaùm ñöôïc cai quaûn 4 toång (Yeân Leã , Muïc Sôn, Nhaõ Nam ,Höõu Thöôïng ).

- Nhöng Phaùp boäi öôùc , taán coâng , nghóa quaân chia nhoû löïc löôïng , traø troän trong nhaân daân hoïat ñoäng .

+  Giai ñoaïn töø naêm 1898-1908

  - Thôøi gian 10 naêm giaûng hoaø, nghóa quaân vöøa saûn xuaát , vöøa tích cöïc luyeän taäp quaân söï . Ñoäi quaân 200 ngöôøi , nhöng tinh nhueä , thieän chieán .

- Caên cöù Yeân Theá thaønh nôi tuï hoäi nhöõng só phu yeâu nöôùc töø Haø Tónh , Ngheä An , Thanh Hoaù, Höng Yeân , Haûi Döông …

- 1909 , Phaùp taán coâng trôû laïi , löïc löôïng nghóa quaân hao moøn , naêm 1913 chaám döùt .     –Ñaây laø pt ñaáu tranh lôùn nhaát cuûa noâng daân, noùi leân yù chí vaø söùc maïnh, beàn bæ , deûo dai cuûa daân toäc.

 

 

      4. Cuûng coá : GV neâu caùc caâu hoûi ñeå cuûng coá baøi

        Caâu1 : Phong traøo Caàn vöông noå ra trong hoaøn caûnh naøo ?

        Caâu 2 : Toùm löôïc dieãn bieán hai giai ñoaïn cuûa phong traøo Caàn vöông vaø ruùt ra ñaëc ñieåm cuûa moãi giai ñoaïn .

        Caâu 3 : Laäp baûng  heä thoáng kieán thöùc veà caùc cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu trong phong traøo Caàn vöông theo maãu sau :

STT

Teân cuoäc khôûi nghóa , thôøi gian, ngöôøi laõnh ñaïo

Dieãn bieán , keát quaû

YÙ nghóa vaø baøi hoïc kinh nghieäm

1

 

 

 

2

 

 

 

      5. Daën doø: Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

 

 

 

 

 

 

Tieát 29 (16/2/2009)SÖÛ ÑÒA PHÖÔNG

 

Tieát 30 (22/2/2009)KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT

 

 

 

 

Chöông II

VIEÄT NAM TÖØ ÑAÀU THEÁ KYÛ XX

ÑEÁN HEÁT CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ NHAÁT

Tieát 31(28/2/2009)   Baøi 22

XAÕ HOÄI VIEÄT NAM TRONG CUOÄC KHAI THAÙC LAÀN THÖÙ NHAÁT

CUÛA THÖÏC DAÂN PHAÙP

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc: Hoïc xong baøi naøy hoïc sinh trình baøy ñöôïc:

-Nhöõng ñieåm môùi trong neàn kinh teá – xaõ hoäi ñaàøu theá kyû XX.

-Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá ñaõ taïo ra söï chuyeån bieán veà xaõ hoäi nhö theá naøo.

-Nguyeân nhaân cuûa nhöõng bieán ñoåi trong neàn kinh teá- xaõ hoäi Vieät Nam laø do söï taùc ñoäng cuûa cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa laàn thöù nhaát cuûa thöïc daân Phaùp.

  2. Kyõ naêng: - Reøn luyeän kyû naêng so saùnh caùc noäi dung, kieán thöùc lòch söû.

   - Reøn luyeän kyû naêng phaân tích, ñaùnh giaù ruùt ra keát luaän.

3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng: 

   - Nhaän roõ baûn chaát cuûa ñeá quoác, thöïc daân, phong kieán taøn baïo ñaõ boác loät daõ man vaø ñaøn aùp veà chính trò moät caùch taøn baïo ñoái vôùi nhaân daân ta.

   - Boài döôõng tình caûm giai caáp, loøng yeâu nöôùc kính troïng giai caáp coâng nhaân, noâng daân vaø caùc taàng lôùp lao ñoäng khaùc.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

-Tranh , aûnh trong saùch giaùo khoa.

-Moät soá tranh aûnh phaûn aùnh nhöõng ñieåm môùi trong neàn kinh teá – xaõ hoäi Vieät Nam ñaàu theá kyû XX.

-Moät soá taøi lieäu vaên hoïc, lòch söû coù lieân quan tôùi noäi dung baøi hoïc.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ.

Caâu hoûi : Caâu 1: Em haõy moâ taû caáu truùc cuûa caên cöù Ba Ñình.

Caâu 2: Taïi sao khôûi nghóa Höông Kheâ ñöôïc coi laø cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu nhaát trong phong traøo Caàn Vöông?

Caâu 3: Khôûi nghóa Yeân theá coù nhöõng ñaëc ñieåm naøo khaùc so vôùi caùc cuoäc khôûi nghóa trong phong traøo Caàn Vöông choáng Phaùp?

2.Baøi môùi: GV    Sau khi caên baûn hoaøn thaønh coâng cuoäc bình ñònh Vieät Nam baèng quaân söï  ( naêm 1896), thöïc daân Phaùp tieán haønh cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa Vieät Nam moät caùch qui moâ. Trong baøi naøy chuùng ta seõ laàn löôït  tìm hieåu nhöõng chính saùch chính trò, kinh teá, vaên hoùa giaùo duïc maø Phaùp aùp duïng trong cuoäckhai thaùc; ñoàng thôøi cuõng tìm hieåu nhöõng bieán ñoåi veà kinh teá, xaõ hoäi döôùi taùc ñoäng cuûa cuoäc khai thaùc.

 Döôùi taùc ñoäng cuûa cuoäc khai thaùc , xaõ hoäi Vieät nam coù nhöõng bieán ñoäng ñaùng keå, töø xaõ hoäi phong kieán chuyeån thaønh xaõ hoäi thuoäc ñòa nöõa phong kieán.

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN CAÀN NAÉM

Hoaït ñoäng 1: caû lôùp

Gv: Muïc tieâu cuûa cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa Vieät Nam cuûa Phaùp laø gì?

Hs: traû lôøi

Gv: boå sung vaø keát luaän.

+Noâng nghieäp: ra söùc cöôùp ñoaït ruoäng ñaát: ôû Baéc kì, tính ñeán naêm 1902 Phaùp chieám 182.000 ha; ôû Nam kì giaùo hoäi chieám ¼ ruoäng ñaát.

+Coâng nghieäp: chuù yù khai thaùc moû ñeå xuaát khaåu kieám lôøi ( naêm 1912 saûn löôïng than gaáp 2 laàn naêm 1903; naêm 1911 khai thaùc haøng vaïn taán quaëng caùc loaïi. Caùc ngaønh coâng nghieäp nheï ( khoâng coù khaû naêng caïnh tranh vôùi Phaùp ) ñöôïc xaây döïng nhö saûn xuaát xi-maêng, gaïch, ngoùi, ñieän nöôùc…

+Thöông nghieäp: ñoäc chieám thò tröôøng nguyeân lieäu vaø thu thueá. Phaùp ñaùnh thueá raát naëng vaøo caùc saûn phaåm thueá muoái, thueá röôïu, thueá thuoác phieän.

+Giao thoâng vaän taûi: môû mang ñöôøng xaù, caàu coáng, beán caûng… ñeå vaän chuyeån vaø vöôn tôùi caùc vuøng nguyeân lieäu ; ñeå deã haønh quaân ñaøn aùp caùc cuoäc noåi daäy cuûa nhaân daân.

 

Hoaït ñoäng 2: caù nhaân vaø caû lôùp

Gv: Qua noäi dung caùc chính saùch kinh teá neâu treân, haõy chæ ra nhöõng yeáu toá tích cöïc vaø tieâu cöïc cuûa caùc chính saùch ñoù?

Hs: traû lôøi

Gv: boå sung vaø keát luaän: neàn kinh teá Vieät Nam cô baûn vaãn laø neàn saûn xuaát nhoû, laïc haäu, phuï thuoäc

 

Hoaït ñoäng 3: caù nhaân

Gv: Trong xaõ hoäi Vieät Nam ñaàu theá kæ XX coøn toàn taïi caùc giai caáp cuõ khoâng? Ñoù laø giai caáp naøo? Thaân phaän cuûa hoï coù gì khaùc tröôùc?

Hs: traû lôøi

Gv nhaän xeùt, boå sung vaø keát luaän

 

 

Hoaït ñoäng 4:

Hoaït ñoäng theo nhoùm.

Gv: ñaët caâu hoûi vaø phaân coâng cho caùc nhoùm thaûo luaän.

Nhoùm 1: cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa cuûa thöïc daân Phaùp ñaõ laøm naûy sinh nhöõng löïc löôïng xaõ hoäi môùi naøo?

Nhoùm 2: thaùi ñoä chính trò cuûa töøng giai caáp vaø taàng lôùp aáy nhö heá naøo?

Nhoùm 3: Khuynh höôùng gaûi phoùng daân toäc cuûa töøng giai caáp nhö theá naøo?

Hs thaûo luaän cöû ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi, nhoùm khaùc boå sung.

Gv nhaän xeùt vaø keát luaän.

HS nghe vaø cheùp baøi.

1. Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá

  -Muïc ñích : vô veùt söùc ngöôøi, söùc cuûa cuûa nhaân daân.

- 1897 Phaùp tieán haønh khai thaùc thuoäc ñòa laàn thöù nhaát .

   - Noâng nghieäp : Ruoäng ñaát bò cöôùp ñoaït ñeå thaønh laäp ñoàn ñieàn .

    - Coâng nghieäp : Taäp trung vaøo khai thaùc moû than vaø coâng nghieäp phuïc vuï ñôøi soáng .

     -Thöông nghieäp: ñoäc chieám thò tröôøng nguyeân lieäu vaø thu thueá. Phaùp ñaùnh thueá raát naëng vaøo caùc saûn phaåm thueá muoái, thueá röôïu, thueá thuoác phieän.

    - Giao thoâng : Xaây döïng heä thoáng giao thoâng ñöôøng saét vaø boä , caàu caûng .

    -Taùc ñoäng:

+Tích cöïc :phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa töøng böôùc du nhaäp vaøo nöôùc ta, xen keû vôùi phöông thöùc phong kieán , KT pt hôn tröôùc.

+Tieâu cöïc : taøi nguyeân bò khai thaùc cuøng kieät , noâng nghieäp khoâng pt , noâng daân maát ñaát , bò boùc loät naëng neà, coâng nghieäp pt khoâng caân ñoái.

 

 

2. Nhöõng chuyeån bieán veà xaõ hoäi

    - XH VN phaân hoaù saâu saéc beân caïnh giai caáp cuõ , xuaát hieän 1 soá taàng lôùp giai caáp môùi .

   + Giai caáp ñòa chuû phong kieán :

       Coù quyeàn lôïi gaén lieàn vôùi Phaùp ,döïa vaøo phaùp ñeå chieám ñoaït ruoäng ñaát .1 soá ñòa chuû vöøa vaø nhoû coù tinh thaàn choáng Phaùp

    + Giai caáp noâng daân : laø ñoái töôïng boùc loät cuûa Phaùp vaø phong kieán . Hoï bò maát ruoäng ñaát vaø bò baàn cuøng hoaù ,1 soá trôû thaønh coâng nhaân .Hoï laø löïc löôïng tích cöïc trong choáng Phaùp vaø phong kieán .

      + Taàng lôùp tö saûn : hoï laø ñaïi lyù , thaàu khoaùn , chuû xöôûng trung gian cho Phaùp hoaëc 1 soá sæ phu tieán boä laäp hieäu buoân => taàng lôùp tö saûn .

      + Tieåu tö saûn : goàm tieåu thong , tieåu chuû , vieân chöùc – SVHS

     + Gia caáp coâng nhaân xuaát thaân laø noâng daân maát ñaát vaø phaûi baùn söùc lao ñoäng trong caùc nhaø maùy , xí nghieäp .Soá löôïng ngaøy caøng taêng vaø sôùm ñaáu tranh vaø tham gia phong traøo yeâu nöôùc

=> Cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa cuûa Phaùp laøm cho maâu thuaãn daân toäc vaø giai caáp trong XH VN trôû neân gay gaét ,1 soá taàng lôùp , giai caáp môùi ra ñôøi taïo ñieàu kieän cho cuoäc giaûi phoùng daân toäc pt theo höôùng môùi.  

 

 

 

4. Cuûng coá : Giaùo vieân ñaët 1 soá caâu hoûi giuùp hoïc sinh nhôù laïi baøi .

     - Chöông trình khai thaùc laàn thöù nhaát cuûa phaùp coù nhöõng thay ñoåi trong neàn kinh teá Vieät Nam nhö theá naøo ?

   - Söï thay ñoåi veà maët kinh teá ñaõ taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi VN nhö theá naøo ?

   - Töø moät nöôùc phong kieán, Vieät Nam trôû thaønh nöôùc thuoäc ñòa nöõa phong kieán. Hai maâu thuaån cô baûn trong xaõ hoäi Vieät Nam: noâng daân vôùi phong kieán; daân toäc ta vôùi thöïc daân Phaùp ngaøy caøng saâu saéc.

   - Trong boái caûnh ñoù ñaõ xuaát hieän xu höôùng môùi trong vaän ñoäng giaûi phoùng daân toäc.

5. Daën doø: Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

 

 

 

 

 

 

Tieát 32(4/3/2009)    Baøi 23

PHONG TRAØO YEÂU NÖÔÙC VAØ CAÙCH MAÏNG VIEÄT NAM

TÖØ ÑAÀU THEÁ KYÛ XIX ÑEÁN CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ NHAÁT

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc:

-Sau khi hoïc xong baøi hoïc yeâu caàu hoïc sinh naém ñöôïc : Caùc neùt chính cuûa phong traøo Ñoâng Du

Ñoâng kinh nghóa  thuïc, cuoäc vaän ñoäng Duy  Taân vaø choáng thueá ôû Trung Kyø

  -Phaân bieät ñöôïc khuynh höôùng daân chuû tö saûn theo phöông phaùp baïo ñoäng vaø khuynh höôùng caûi caùch

   -Nhaän bieát ñöôïc nhöõng neùt môùi cuûa phong traøo yeâu nöôùc  ñaàu theá kyû XX so vôùi phong traøo cuoái theá kyû XIX

2. Kyõ naêng

-Reøn luyeän kyõ naêng ñoái chieáu , so saùnh söï kieän lòch söû , khaû naêng nhaän ñònh vaø ñaùnh giaù haønh ñoäng cuûa caùc nhaân vaät lòch söû

3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng: 

     -Thaùn phuïc tinh thaàn ñaáu tranh vì yeâu nöôùc cuûa caùc vò tieàn boái trong thôøi kyø naøy

     - Giaùo duïc hoïc sinh tinh thaàn caàu tieán . Bieát thay ñoåi baûn thaân ñeå coù ích cho mình vaø ñaát nöôùc

     -Nhaän roõ baûn chaát cuûa thöïc daân

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

   -Aûnh Phan Boäi Chaâu vaø Phan Chaâu Trinh

   -Löôïc ñoà chaâu AÙ vaø tö lieäu giaûng daïy…

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ.

Caâu hoûi :   

  a. Trình baøy nhöõng neùt chính veà söï thay ñoåi xaõ hoäi VN döôùi taùc ñoäng cuûa cuoäc khai thaùc laàn I

  b. Vì sao xuaát hieän xu höôùng môùi trong cuoäc vaän ñoäng giaûi phoùng daân toäc hoài ñaàu theá kyû XX

2.Baøi môùi: -ÔÛ VN döôùi taùc ñoäng cuûa vieäc cai trò cuûa Phaùp vaø aûnh höôûng traøo löu cuûa caùch maïng theá giôùi ñaàu theá kyû XX ñaõ xuaát hieän khuynh höôùng ñaáu tranh môùi , baøi naøy chuùng ta seõ tìm hieåu noäi dung vaø neùt môùi cuûa PT naøy

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ

KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN CAÀN NAÉM

Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân vaø caû lôùp

   GV:Neâu caâu hoûi

   +Cho bieát nhöõng neùt cô baûn veà PBC

   -Naêm sinh, queâ quaùn , Hoïc thöùc

    - Oâng chuû tröông Cöùu nöôùc baèng pp naøo

 Hoaït ñoäng 2 : Theo nhoùm

Nhoùm 1: Töø 1902-1905 (noäi dung caàn laøm roõ)

    -Naêm 1902; 4-1904 ;

    -Khi chuû  tröông Duøng pp baïo löïc taïi sao PBClaïi muoán döïa vaøo nhaät baûn

Nhoùm 2:töø 1905->-6-1912 (noäi dung caàn laøm roõ )

   - Keát quaû cuûa phong traøo Ñoâng Du

   -Vì sao daãn ñeán kq ñoù

   - Nhöõng hoaït ñoäng cuûa PBC sau khi ÑD thaát baïi

Nhoùm 3: töø 6-1912 thaùng 12-1913 (ND caàn laøm roõ)

-Chuû tröông cuûa VNQPH

-PP thöïc hieän

-Keát quaû

Nhoùm 4: Choïn töø 3-4 hs coù hoïc löïc boä moân khaù ñeå ruùt ra keát luaän troïng taâm (nd caàn laøm roõ )

  -Neâu nhöõng söï kieän chöùng minh PBC söû duïng PP baïo ñoäng

  - Nguyeân nhaân saâu xa daãn ñeán söï thaát baïi cuõa phong traøo ? baøi hoïc kinh nghieäm maø baûn thaân hs coù theå caûm nhaän ñöôïc veà söï thaát baïi naøy

       * hoïc sinh cuûa töøng mhoùm laàn löôït trình baøy theo noäi dung GV yeâu caàu .Keát hôïp vôùi hoïc sinh GV ghi daøn yù toùm taét leân baûng laøm cô sôû cho hstöï ghi baøi

       * Gvboå sung theâm cho hoïc sinh trong caùc yeâu caàu khoù : taïi sao PBC choïn Nblaøm nôi ñöa hs VN ñeán hoïc ; Caùc söï kieän chöùng minh PBC söû duïng Ppbaïo ñoäng ; Nguyeân nhaân thaát baïi ( döïa vaøo ñeá quoác ñaùnh ñeá quoác ) baøi hoïc kinh nghieäm ( töï cöôøng laø chính )

Hoaït doäng 1  :Caù nhaân vaø caû lôùp

      - Gv neâu caâu hoûi phaùt vaán yeâu caàu hs ñoïc saùch Gkvaø traû lôøi caùc yù : Queâ quaùn ; Naêm sinh ;

Hoïc vaán ;Xu höôùng ñaáu tranh 

Hoaït ñoäng 2 : Em taäp laøm coâ giaùo

       -GV thay vaøo vieäc yeâu caàu hoïc sinh hoïc theo nhoùm thì khuyeán khích moät soá hoïc sinh xung phong trình baøy caùc vaán ñeà cô baûn trong baøi hoïc maø Gvñaõ gôïi yù . Yeâu caàu caùc em coøn laïi laéng nghe ñeå boå xung vaø töï ghi baøi

       +Trình baøy nhöõng neùt chính trong hoaït ñoäng cöùu nöôùc cuûa PCT theo gôïi yù

      - Naêm 1906 PCT vaø nhoùm só phu tieán boä ôû Quaûng nam ñaõ laøm gì? giaûi thích kn duy taân

     -CTröông cöùu nöôùc baèng bieän phaùp caûi

Caùch laø laøm nhöõng gì?

     - Nhöõng hoaït ñoäng duy taân ñeå naâng cao daân trí daân quyeàn ?

     - Keát quaû cuûa caùc hoaït ñoäng duy taân Cuûa PCTvaø caùc só phu

      -Neâu caùc söï kieän chöùng minh PCT chuû tröông cöùu nöôùc theo  khuynh höôùng daân chuû tö  baèng pp caûi caùch. Kinh nghieäm maø hs coù theå ruùt ra ñöôïc qua phong traøo duy taân cuûa PCT lieân heä vôùi thöïc teá nöôùc ta hieän nay ( GV seõ boå sung cho hoïc sinh trong caùc kieán thöùc khoù nhö duy taân coù yù nghóa ntn? vì sao khi tö töôûng duy taân ñi vaøo quaàn chuùng laïi coù theå thuùc ñaåy quaàn chuùng ñöùng leân ñaáu tranh . Keå theâm moät vaøi neùt veà nhöõng hoaït ñoäng cuoái ñôøi cuûa nhaø cm vaø ñaùm tang maø caû nöôùc ñaõ ñöa tieãn oâng )

Hoaït ñoäng 1 : Giaùo vieân trình baøy

       +Giaûi thích : Ñoâng Kinh ?

       +Yeâu caàu hs theo doõi SGK vaø toùm taét caùc noäi dung chính cuûa ÑKNT : Laõnh ñaïo phong traøo ? Phaïm vi hoaït ñoäng ? Caùc hoaït ñoäng chính

( GV theo doõi söï trình baøy cuûa hs boå sung nhöõng yù coøn thieáu vaø toùm taét yù chính cuûa kieán thöùc leân baûng ñeå cuûng coá )

Gv trình baøy tieáp : Ñoâng Kinh nghóa thuïc ôû BK laø moät toå chöùc hoaït ñoäng caùch maïng coù toå chöùc choáng neàn GD cuõ coå doäng cho caùi môùi toá caùo toäi aùc cuûa thöïc daân Phaùp thöïc chaát ñaây laø caùc hoaït ñoäng chuaån bò choáng phaùp

Hoaït Ñoäng 2 : Caù nhaân vaø taäp theå lôùp

    GV neâu vaán ñeà :

         + Hs haõy trình baøy laïi vuï ñaàu ñoäc lính Phaùp ôû Haû Noäi naêm 1908

   _Naêm 1908 : binh lính ngöôøi Vieät trong quaân ñoäi Phaùp ñaõ leân keá hoaïch ñaàu ñoäc binh lính Phaùp ñeå keát hôïp vôùi nghóa quaân Yeân theá . Coâng vieäc ñöôïc tieán haønh vaøo ñeâm 27-6-1908 vaø ñaàu ñoäc ñöôïc 1 soá binh lính vaø só quan Phaùp nhöng sau ñoù bò phaùt hieän tuy thaát baïi nhöng chöùng toû  ñaây laø löïc löôïng caàn ñöôïc taäp hôïp trong cuoäc ñaáu tranh choáng Phaùp

         +HS haõy trình baøy laïi nhöõng hoaït ñoäng cuoái cuøng cuûa nghóa quaân Yeân Theá

        -Sau söï kieän ngaøy 27 thöïc daân Phaùp bieát ñöôïc söï quan heä giöõa nghóa quaân Yeân Theá vaø binh lính vì vaäy cuoái thaùng 1-1909 vôùi löïc löôïng huøng haäu P taán coâng Phoàn Xöông . Nghóa quaân chieán ñaáu quyeát lieät gaây cho Phaùp nhieàu toån thaát

Thaùng 2 1913 Ñeà Thaùm hy sinh cuoäc khôûi nhgiaõ thaát baïi... .Ñaây laø 1 daáu son trong lòch söû choáng Phaùp cuûa nd ta thôøi caän ñaïi

 1. Phan Boäi Chaâu vaø xu höôùng baïo ñoäng

+Nhöõng neùt chính veà PBC

     -Naêm sinh :1867, queâ quaùn: Huyeän Nam Ñaøn tænh Ngheä An, laø só phu khoa cöû tieáp nhaän tö töôûng daân chuû tö saûn.

     -Laø ngöôøi chuû tröông duøng baïo löïc ñeå giaønh ñoäc laäp.

 

 

 

 

  + Nhöõng hoaït ñoäng chính hoaït ñoäng cuûa phong traøo Ñoâng Du.

    -1902: lieân keát vôùi nhöõng ngöôøi cuøng chí höôùng trong nöôùc

     -5/ 1904: cuøng caùc ñoàng chí cuûa mình thaønh laäp ñaûng Duy Taân ôû Quaûng Nam

    -Chuû tröông: ñaùnh ñuoåi giaëc Phaùp,giaønh ñoäc laäp ,thieát laäp chính theå quaân chuû laäp hieán

    - Töø naêm 1905- 1908 ñöa hoïc sinh sang Nhaät hoïc  leân ñeán 200 ngöôøi .

    - Töø 9/1908 Nhaät caáu keát vôùi Phaùp truïc xuaát du hs VN ,phong traøo Ñoâng Du thaát baïi PBC phaûi sang Thaùi Lan (3/1909)

+Nguyeân nhaân thaát baïi:

Do Phaùp & Nhaät caáu keát vôùi nhau phaù hoaïi phong traøo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phan chaâu Trinh vaø xu höôùng caûi caùch

+Nhöõng neùt chính veà PCT

  -Sinh naêm 1872 taïi Tam Kyø tænh Quaûng Nam laø só phu khoa cöû tieáp nhaän tö töôûng tieán boä daân chuû tö saûn

-Laø ngöôøi chuû tröông cöùu nöôùc baèng pp caûi caùch

 

 

  +Nhöõng hoaït ñoäng chính :

    -1906 :Oâng cuøng nhoùm só phu yeâu nöôùc ôû Quaûng Nam môû cuoäc vaän ñoäng duy taân vôùi   

   -Chuû tröông : naâng cao daân trí ,daân quyeàn ,caûi caùch veá vaên hoùa xaõ hoäi giaùo duïc loøng yeâu nöôùc , döïa vaøo phaùp ñeå choáng laïi cheá ñoä pk huû baïi

  -Bieän phaùp  thöïc hieän :Môû tröôøng daïy chöõ quoác ngöõ vaø caùc moân hoïc môùi , Chaán höng kinh teá , laäp hoäi kinh doanh , phaùt trieån ngheà noâng , coå vuõ neáp soáng môùi ….

- KQ: Tö töôûng duy taân ñi vaøo quaàn chuùng vöôït qua khuoân khoå oân hoøa bieán thaønh cuoäc ñaáu tranh quyeát lieät ñieån hình laø phong traøo choáng thueá naêm 1908 ôû TK

    - Naêm 1908 PCT bò thöïc daân Phaùp baét .Naêm 1911 thöïc daân Phaùp buoäc oâng phaûi soáng löu vong

 

 

 

 

 

3- Ñoâng kinh nghóa thuïc . vuï ñaàu ñoäc binh só phaùp ôû Haø Noäi vaø nhöõng hoaït ñoäng cuoái cuøng cuûa nghóa quaân Yeân Theá

     a. Ñoâng Kinh nghóa thuïc : 3- 1907       

   + Laõnh ñaïo :Löông Vaên Can ,Nguyeãn Quyeàn ,Leâ Ñaïi

   +Phaïm vi hoaït ñoäng : Haø Noäi ,Haø Ñoâng ,Sôn Taây ,Baéc Ninh , Höng yeân ,Haûi Döông , Thaùi Bình …

    +Caùc hoaït ñoäng chính : Môû tröôøng daïy caùc kieán thöùc môùi theo tinh thaàn duy taân . toå chöùc dieãn thuyeát ,bình vaên , tuyeân truyeàn thô vaên yeâu nöôùc …

    + Keát quaû: Trôû thaønh pt duy taân ôû Baéc Kyø  khieán thöïc daân phaùp lo ngaïi ra leänh ñoùng cöûa tröôøng vao 11-1907

 

 

 

    b. Vuï ñaàu ñoäc binh só Phaùp ôû Haø Noäi

   -Naêm 1908 : binh lính ngöôøi Vieät trong quaân ñoäi Phaùp ñaõ leân keá hoaïch ñaàu ñoäc binh lính Phaùp ñeå keát hôïp vôùi nghóa quaân Yeân theá . Coâng vieäc ñöôïc tieán haønh vaøo ñeâm 27-6-1908

   Tuy thaát baïi nhöng chöùng toû  ñaây laø löïc löôïng caàn ñöôïc taäp hôïp trong cuoäc ñaáu tranh choáng Phaùp

 

 

 c.- Nhöõng hoaït ñoäng cuoái cuøng cuûa nghóa quaân Yeân Theá

  -Bieát ñöôïc moái quan heä giöõa nghóa  quaân Yeân Theá vaø binh lính ngöôøi Vieät  cuoái thaùng 1-1909 Phaùp taán coâng nghóa quaân yeân theá ôû Phoàn Xöông môû ñaàu cho cuoäc vaây queùt keùo daøi suoát 3naêm .

- Nghóa quaân ñaõ anh duõng choáng traû gaây cho Phaùp nhieàu toån thaát  ñeán thaùng 2-1913 Ñeà Thaùm hy sinh cuoäc khôûi nghóa môùi chaám döùt .

Khôûi nhóa noâng daân Yeân Theá laø cuoäc khôûi nghóa keùo daøi 30 naêm vaø laø daáu son trong lòch söû choáng phaùp cuûa daân toäc ta 

 

4. Cuûng coá :      

    + Hình thöùc , tính chaát cuûa phong traøo yeâu nöôùc ñaàu theá kyû XX

   +Nguyeân nhaân thaát baïi cuûa caùc phong traøo ñoù

5. Daën doø: Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 33(12/3/2009)     Baøi 24

VIEÄT NAM TRONG NHÖÕNG NAÊM

CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ NHAÁT (1914 – 1918)

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc: Sau khi hoïc xong baøi hoïc yeâu caàu hoïc sinh caàn

  -Hieåu ñöôïc ñaëc dieåm cuûa  boái caûnh Vieät Nam trong chieán tranh vaø phong traøo giaûi phoùng daân toäc trong thôøi kì naøy.

  -Bieát ñöôïc caùc cuoäc khôûi nghóa vaø vaän ñoäng khôûi nghóa trong nhöõng naêm chieán tranh theá giôùi thöù nhaát: thôøi gian, ñòa ñieåm, hình thöùc ñaáu tranh.

  -Söï xuaát hieän khuynh höôùnh cöùa nöôùc môùi ôû Vieät Nam ñaàu theá kyû XX.

2. Kyõ naêng:         

  -Bieát söû duïng phöông phaùp ñoái chieáu, so saùnh caùc söï kieän.

   -Bieát toång keát kinh nghieäm ruùt ra baøi hoïc.

3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng: 

   Traân troïng truyeàn thoáng yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

    Toå chöùc cho hoïc sinh söu taàm tranh aûnh, taøi lieäu lòch söû phaûn aûnh neàn kinh te á- xaõ hoäi vaø caùc cuoäc khôûi nghóa trong thôøi kyø naøy.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ.

Caâu hoûi :      

   a.Boái caûnh naûy sinh khuynh höôùng môùi trong phong traøo vaän ñoäng giaûi phoùng daân toäc ñaàu theá kæ XX.?

   b.Phaân tích söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa hai xu höôùng baïo ñoäng vaø caûi caùch ñaàu theá kæ XX.?

2.Baøi môùi:          -GV gôïi cho hoïc sinh nhôù laïi nhöõng neùt cô baûn veà cuoäc chieán tranh Theá Giôùi thöù nhaát (1914-918): laø cuoäc chieán tranh ñeá quoác phi nghóa ñaõ loâi keùo 33 nöôùc treân theá giôùi (chuû yeáu laø nhöõng nöôùc ôû chaâu AÂu) vaøo voøng khoùi löõa cuûa chieán tranh, chieán tröôøng chính dieãn ra ôû chaâu Aâu. Chieán tranh maëc duø chuû yeáu dieãn ra ôû chaâu Aâu song noù coù taùc ñoäng ñeán nhieàu nöôùc treân theá giôùi trong ñoù coù caùc nöôùc thuoäc ñòa cuûa chuû nghóa ñeá quoác.

         -Vieät Nam laø thuoäc ñòa cuûa thöïc daân Phaùp vì vaäy khoâng traùnh khoûi bò taùc ñoäng, aûnh höôûng bôûi chieán tranh. Ñeå hieåu ñöôïc chieán tranh theá giôùi thöù nhaát ñaõ taùc ñoäng theá naøo ñeán kinh teá-xaõ hoäi Vieät Nam ta tìm hieåu baøi 24.

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø

Kieán thöùc hoïc sinh caàn naém

GV : yeâu caàu HV ñoïc SGK .

,GV ñöa ra caùc caâu hoûi

   - YÙù ñoà cuûa phaùp vôùi thuoäcï ñòa trong chieán tranh theá giôùi thöù nhaát?

     -  Veà noâng nghieäp ,Coâng nghieäp ,so vôùi tröôùc chieán tranh coù nhöõng ñieåm gì khaùc ?

  HV ñoïc SGK traû lôøi . HV khaùc boå sung

  GV : Boå sung , Nhaân xeùt vaø choát yù .

.   + YÙ ñoà cuûa phaùp ñoái vôùi thuoäc ñòa veà maët kinh teá laø vô veùt cuûa caûi ñeå gaùnh ñôõ nhöõng toån thaát vaø thieáu huït cuûa Phaùp trong chieán tranh .

+ Ñ eå thöïc hieän yù ñoà ñoù ,Phaùp ñaõ taêng thueá ,baét daân mua quoác traùi ,ñoùng goùp ñaûm phuïc quoác phoøng ; taêng cöôøng vô veùt löông thöïc vaø kim loaïi caàn thieát cho cheá taïo vuõ khí ; baét daân chuyeån töø troàng luùa sang troàng caây coâng nghieäp phuïc vuï cho chieán tranh .Ñ où laø nhöõng ñieåm khaùc trong chính saùch kinh teá cuûa phaùp so vôùi tröôùc chieán tranh .

GV hoûi –HV ñoïc SGK vaø thaûo luaän theo nhoùm

  -    Chính saùch veà kinh teá cuûa Phaùp trong chieán tranh ñaõ aûnh höôûng nhu theá naøo ñeán neàn kinh teá vieät nam?

HV thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaát :

 GV : Höôùng daãn HV thaûo luaän , ñi ñeán nhaäân xeùt , boå sung , choát yù .

    * Taùc ñoäng cuûa noù coù hai maët :moät maët laøm toån haïi tôùi neàn noâng nghieäp troàng luùa nöôùc cuûa Vieät Nam ,baàn cuøng hoaù noâng daân Vieät Nam ,maët khaùc kích thích söï phaùt trieån coâng nghieäp ,giao thoâng vaän taûi cuûa Vieät Nam

   GV hoûi –HV ñoïc SGK vaø traû lôøi

     - Chính saùch cuûa thöïc daân Phaùp vaø nhöõng bieán ñoåi veà kinh teá ñaõ aûnh höôûng ñeán xaõ hoäi vieät nam nhö theá naøo ?

HV traû lôøi . HV khaùc boå sung .

GV boå sung , nhaän xeùt ,

   GV höôùng daãn HV xem tranh veà tình caûnh cuûa nhaân Vieät Nam sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát

  -    Giuùp HV thaáy ñöôïc naïn baét lính vaø nhöõng chính saùch trong noâng nghieäp ñaõ laøm cho söùc saûn xuaát ôû noâng thoân giaûm suùt nghieâm troïng vaø ñôøi soáng cuûa ngöôøi noâng daân ngaøy caøng bò baàn cuøng .

- Giai caáp vaø taàng lôùp coâng nhaân ,tö saûn ,tieãu tö saûn cuõng coù nhöõng bieán ñoåi .

     GV yeâu caàu HV döïa vaøo SGK ñeå trình baøy söï bieán ñoåi ñoù .

   Treân cô sôû ñoù, ñi ñeán nhaän ñònh : caùc giai caáp vaø taàng lôùp coâng nhaân ,tö saûn vaø tieåu tö saûn coù soá löôïng ngaøy caøng ñoâng vaø daàn daàn döõ vai troø chính trò nhaát ñònh .Hoï tröôûng thaønh veà yù thöùc vaø tinh thaàn ñaáu tranh .

   Ñ où chính laø löïc löôïng coù khaû naêng laõnh ñaïo caùch maïng giaûi phoùng daân toäc Vieät Nam vaø coù khaû naêng thu huùt taäp hôïp caùc giai caáp trong cuoäc ñaáu tranh choáng keû thuø ñeá quoác phong kieán .

I . TÌNH HÌNH KINH TEÁ XAÕ HOÄI

 1. Nhöõng bieán ñoäng veà kinh teá:

+ AÂm möu cuûa Phaùp ôû VN:

-Sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát Phaùp laø nöôùc thaéng traän nhöng neàn kinh teá bò taøn phaù naëng neà, vì vaäy Phaùp tieán haønh vô veùt thuoäc ñòa nhaèm buø ñaép laïi nhöõng thieáu huït trong chieán tranh.

+ Chính saùch kinh teá cuûa Phaùp:

-Vô veùt luùa gaïo, taøi ngöyeân ,khoaùng saûn ñöa veà Phaùp.

-Buoäc ngöôøi daân chuyeån töø troàng luùa sang troàng caây coâng nghieäp...

-Taêng caùc loaïi thueá, coâng traùi ...

+Nhöõng bieán ñoäng kinh teá:

-Noâng nghieäp:

Gaëp nhieàu khoù khaên , noâng daân baàn cuøng hoaù

-Thöông nghieäp:

*Taêng voán vaøo khai thaùc moû ,chuû yeáu laø moû than, nhieàu coâng ty khai thaùc môùi ra ñôøi.

*Tö saûn ngöôøi Vieät ra ñôøi nhö: Nguyeãn Höõu Thu, Baïch  Thaùi Böôûi...

-CN &GTVT coù nhöõng böôùc pt nhieàu hôn tröôùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Tình hình phaân hoaù xaõ hoäi :

Chính saùch cuûa thöïc daân vaø söï bieán ñoåi kinh teá ñaõ thuùc ñaåy söï phaân hoùa xaø hoäi.

- Naïn baét lính vaø nhöõng chính saùch trong noâng nghieäp laøm ñôøi soáng cuûa nhaân daân ngaøy caøng bò baàn cuøng.

-Do coâng nghieäp phaùt trieån hôn 1 böôùc neân giai caáp coâng nhaân taêng leân veà soá löôïng.

   -Xuaát hieän nhieàu giai caáp môùi ( tö saûn ,tieåu tö saûn ,coâng nhaân )

- Trong chieán tranh, TS ngöôøi Vieät vaø TTS taêng veà soá löôïng, nhöng chöa trôû thaønh giai caáp. hoï leân tieáng ñaáu tranh beânh vöïc cho quyeàn lôïi cuûa ngöôøi Vieät.

 

GV : yeâu caàu HV ñoïc SGK caùc muïc 1,2,3,4,5  Nhìn leân baûng xem baûng thoáng keâsau:

II . PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH VUÕ TRANG TRONG CHIEÁN TRANH

 

TT

Hoaït ñoäng

Ñ òa baøn

Hình thöùc ñaáu tranh

Thaønh phaàn chuû yeáu

Keát quaû

1

Vieät Nam Quang phuïc hoäi

Doïc theo ñöôøng bieân giôùi Vieät Trung

Vuõ trang

Coâng nhaân ,vieân chöùc hoaû xa

Thaát baïi

2

Vaän ñoäng khôûi nghóa cuûa Thaùi Phieân vaø Traàn Cao Vaân (naêm 1916)

Trung kyø

Khôûi nghóa

Nhaân daân vaø ñaëc bieät laø binh lính

Thaát baïi

 

3

Khôûi nghóa cuûa binh lính Thaùi Nguyeân (1917)

Thaùi Nguyeân

Khôûi nghóa

Binh lính vaø tuø ct

Thaát baïi

4

Phong traøp hoäi kín ôû Nam Kyø

Nam kyø

Vuõ Trang

Noâng daân

Thaát baïi

5

Khôûi nghóa vuõ trang cuûa ñoàng baøo daân toäc thieåu soá

Taây Baéc ,

Ñoâng Baéc ,Taây Nguyeân

Vuõ Trang

Daân toäc thieåu soá

Thaát baïi

GV : yeâu caàu HV döïa vaøo baûng thoáng keâ vaø noäi dung SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

- Em coù nhaän seùt gì veà ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa caùc phong traøo trong thôøi kyø naøy ?

- Thaønh phaàn tham gia phong traøo noùi leân ñieàu gì ? yù nghóa cuûa vieäc binh lính tham gia khôûi nghóa ?

- Hình thöùc ñaáu tranh chuû yeáu laø gì ?

- Keát cuïc thaát baïi cuûa caùc cuoäc khôûi nghóa noùi leân ñieàu gì ?

    HV :  traû lôøi . HV khaùc boå sung .

   GV :   Nhaän xeùt ,boå sung , choát yù

- Phong traøo roäng khaép ,loâi keùo nhieàu thaønh phaàn trong xaõ hoäi tham gia .Hoaït ñoäng cuûa binh lính ngöôøi vieät trong quaân ñoäi phaùp caøng minh chöùng truyeàn thoáng yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta .Hình thöùc chuû yeáu laø ñaáu tranh vuõ trang .Keát cuïc thaát baïi ñaõ noùi leân söï beá taéc veà ñöôøng loái cuûa phong traøo yeâu nöôùc ôû Vieät Nam trong giai ñoaïn naøy .

- GV hoûi  : Nhöõng bieåu hieän chöùng toû phong traøo coâng nhaân giai ñoaïn naøy ñaõ coù nhieàu tieán boä so vôùi tröôùc ?

    HV döïa vaøo SGK traû lôøi .

GV : Keát luaän ; Coâng nhaân ñaõ taïo leân phong traøo rieâng theå hieän roõ baûn chaát ñoaøn keát kyû luaät.

 

- Cho HV tìm hieåu SGK ñeå naém ñöôïc nhöõng söï kieän tieâu bieåu veà phong traøo ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam luùc baáy giôø .

     GV : ñaët caâu hoûi :

1 Caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân ñaõ noùi leân ñieàu gì ?

  ( yù thöùc giaùc ngoä ñaõ ñöôïc naâng leân ,phong traøo ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân ñang trôû thaønh khuynh höôùng môùi trong söï nghieäp giaæ phoùng daân toäc ôû Vieät Nam ñaàu theá kyû XX )

      Cho HV ñoïc SGK roài cöû ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm trình baøy laïi quaù trinh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Aí Quoác ,

   HV ñoïc SGK traû lôøi caùc caâu hoûi sau

1 . Ñoäng cô naøo ñaõ thoâi thuùc Nguyeãn Aí Quoác ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc ?

2 . taïi sao Ngöôøi khoâng ñi sang phöông ñoâng maø ñi sang phöông taây ?

3 . Con ñöôøng cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Aí Quoác coù gì khaùc vôùi con ñöôøng cöùu nöôùc cuûa caùc vò tieàn boái ?

GV :  Höôùng daãn HV thaûo luaän vaø nhaän xeùt .

   - Sinh ra vaø lôùn leân ôû queâ höôngcoù truyeàn thoáng yeâu nöôùc , nhìn thaáy noåi cöïc khoå cuûa ngöôøi daân noâ leä …

   Sang Phöông Taây xem hoï laøm nhö theá naøo ñeå veà giuùp nhaân daân ta ....

 

- Phong traøo roäng khaép ,loâi keùo nhieàu thaønh phaàn trong xaõ hoäi tham gia

  -Hình thöùc chuû yeáu laø ñaáu tranh vuõ trang .

    => Keát cuïc thaát baïi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III . SÖÏ XUAÁT HIEÄN KHUYNH HÖÔÙNG CÖÙU NÖÔÙC MÔÙI :

1 Phong traøo coâng nhaân :

  -Böôùc vaøo thôøi kyø chieán tranh, phong traøo coâng nhaânvaãn tieáp dieãn ôû nhieàu nôi

  - hình thöùc : chính trò keát hôïp vôùi vuõ trang

  -Muïc tieâu : chuû yeáu ñoøi quyeàn lôïi kinh teá Phong traøo ñaáu tranh mang tính töï phaùt

 

2 . Böôùc ñaàu hoaït ñoäng cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Aí Quoác .

  a.Hoøan caûnh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc:

+Nguyeãn Aùi Quoác teân thaät laø Nguyeãn Sinh Cung, sinh ngaøy 19/05/1890 trong moät gia ñìng trí thöùc yeâu nöôùc.

+Queâ: Kim Lieân, Nam Ñaøn, Ngeä An moät vuøng queâ coù truyeàn thoáng ñaáu tranh

Ngöôøi sôùm coù tinh thaàn yeâu nöôùc vaø yù chí cöùu nöôùc.

+Tröôùc caûnh nöôùc maát nhaø tan, caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân ñeàu thaát baïi, beá taéc ngöôøi quyeát ñònh sang phöông Taây tìm ñöôøng cöùu nöôùc.

+Ngaøy 05/06/1911 Nguyeãn Aùi Quoác rôøi caûng nhaø Roàng ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc.

 

b.  Caùc hoaït ñoäng cuûa Nguyeãn Aùi Quoác :

+Naêm 1911-1917 Ngöôøi boân ba qua nhieàu nöôùc laøm nhieàu ngheà ñeå soáng, tieáp xuùc vôùi nhieàu ngöôøi hieåu roõ ôû ñaâu boïn ñeá quoác cuõng taøn baïo, ñoäc aùc: ôû ñaâu ngöôøi lao ñoäng cuõng bò aùp böùc, boùc loät daõ man (ngöôøi nhaän roõ baïn thuø)

+Naêm 1917 Nguyeãn Aùi Quoác trôû laïi Phaùp, ngöôøi tích cöïc hoïat ñoäng toá caùo thöïc daân Phaùp vaø tuyeân truyeàn cho caùch maïng Vieät Nam, tham gia vaøo phong traøo coâng nhaân Phaùp, tieáp nhaän aûnh höôûng caùch maïng thaùng Möôøi Nga tö töôûng cuûa ngöôøi daàn daàn bieán ñoåi.

 

4. Cuûng coá :  

    -Cho bieát tình hình kinh teá – xaõ hoäi vieät nam trong chieán tranh theá giôùi thöù nhaát ?

    -Tình hình xaõ hoäi Vieät Nam phaân hoùa nhö theá naøo trong chieán tranh theá giôùi thöù nhaát ?

    -Buoåi ñaàu hoaït ñoäng cuûa NAQ ( 1911-1918)

  5. Daën doø: Traû lôøi caâu hoûi trong SGK ,ñoïc tröôùc baøi môùi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieát 34    SÔ KEÁT LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM

(1858 – 1918)

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC.

1.Kieán thöùc: -Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà quaù trình xaâm löôïc cuûa Phaùp, vaø caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân ta choáng Phaùp xaâm löôïc.

-Nguyeân nhaân thaát baïi cuûa caùc cuoäc ñaáu tranh.

-Nhöõng chuyeån bieán môùi cuûa phong traøo yeâu nöôùc ôû ñaàu theá kyû XX.

2. Kyõ naêng:    -Kyõ naêng toång hôïp ,ñaùnh giaù ,phaân tích.

-Söû duïng caùc loaïi tranh aûnh baûn ñoà,…

3. Veà thaùi ñoä ,tình caûm ,tö töôûng: 

-Cuûng coá loøng yeâu nöôùc nieàm töï hoaø daân toäc.

-Loøng bieát ôn lôùp cha ,anh ñaõ ngaõ xuoáng cho söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc.

II. THIEÁT BÒ ,TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC.

III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY- HOÏC.

1.Kieåm tra baøi cuõ.

Caâu hoûi :

2.Baøi môùi: GV

3.Tieán trình toå chöùc  daïy-hoïc.

TG

HOT ĐỘNG DY – HC

KIN THC CƠ BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <