giáo án mĩ thuật lớp 1 giáo án Tiếng Việt

  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jhtruq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/14/2009 9:17:04 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
0
Lần tải
9

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Tuần 4
Mĩ thuật :
VẼ HÌNH TAM GIÁC
I. Mục tiêu :
- Giúp hs nhận biết được hình tam giác.
- Biết cách vẽ hình tam giác.
II. Đồ dùng dạy học :
GV :
- Hình vẽ có hình tam giác.
HS :
- Vở tập vẽ 1.
III. Hoạt động dạy và học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học

HĐ 1 : Giới thiệu hình tam giác :
- Yêu cầu hs xem hình vẽ ở bài 4 và đặt câu hỏi :hình vẽ cái gì ?
- Gọi tên h3 ?
- KL : Có thể vẽ nhiều hình từ hình tam giác.
HĐ 2 : Cách vẽ hình tam giác :
- Vẽ hình tam giác như thế nào ?
- Vẽ lên bảng một số hình tam giác.
HĐ 3 : Thực hành :
- Cho hs đọc yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn hs tìm ra cách vẽ cánh buồm , dãy núi, nước ..
- Hướng dẫn cách vẽ màu.
HĐ 4 : Nhận xét , đánh giá :
- Treo một số bài và yêu cầu hs nhận xét.
- Nhận xét chung.
- Động viên , khen ngợi các em có bài đẹp .

- Xem hình và trả lời câu hỏi :
Hình vẽ cái nón.
Hình vẽ cái eke.
Hình vẽ cái nhà.
Cánh buồm.
Dãy núi…
Vẽ từng nét.
Vẽ từ trên xuống.
Vẽ từ trái sang phải.
Đọc yêu cầu bài tập.
Quan sát cách vẽ và thực hành.
Đưa ra nhận xét của riêng mình.
Lắng nghe.


 


Tuaàn 4

Mó thuaät :

VEÕ HÌNH TAM GIAÙC

I. Muïc tieâu :

         - Giuùp hs nhaän bieát ñöôïc hình tam giaùc.

      - Bieát caùch veõ hình tam giaùc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

GV :

      - Hình veõ coù hình tam giaùc.

HS :

     - Vôû taäp veõ 1.

III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :

 

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

HÑ 1 : Giôùi thieäu hình tam giaùc :

     - Yeâu caàu hs xem hình veõ ôû baøi 4 vaø ñaët caâu hoûi :hình veõ caùi gì ?

 

 

     - Goïi teân h3 ?

 

      - KL : Coù theå veõ nhieàu hình töø hình tam giaùc.

HÑ 2 : Caùch veõ hình tam giaùc :

      - Veõ hình tam giaùc nhö  theá naøo ?

 

 

      - Veõ leân baûng moät soá hình tam giaùc.

HÑ 3 : Thöïc haønh :

       - Cho hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp.

       - Höôùng daãn hs tìm ra caùch veõ caùnh buoàm , daõy nuùi, nöôùc ..

      - Höôùng daãn caùch veõ maøu.

HÑ 4 : Nhaän xeùt , ñaùnh giaù :

      - Treo moät soá baøi vaø yeâu caàu hs nhaän xeùt.

     - Nhaän xeùt chung.

      - Ñoäng vieân , khen ngôïi caùc em coù baøi ñeïp .

 

 

     - Xem hình vaø traû lôøi caâu hoûi :

            Hình veõ caùi noùn.

            Hình veõ caùi eke.

            Hình veõ caùi nhaø.

           Caùnh buoàm.

           Daõy nuùi…

 

 

 

      Veõ töøng neùt.

      Veõ töø treân xuoáng.

      Veõ töø traùi sang phaûi.

 

 

       Ñoïc yeâu caàu baøi taäp.

       Quan saùt caùch veõ vaø thöïc haønh.

 

 

 

       Ñöa ra nhaän xeùt cuûa rieâng mình.

 

       Laéng nghe.

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

giao-an-mi-thuat-lop-1.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN