Giáo án Ngữ văn lớp 10

giáo án Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1016       2609      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
j7cutq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/14/2008 10:08:23 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.53 M
Lần xem
2609
Lần tải
1016
File đã kiểm duyệt an toàn

TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Bài cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT  HĐI: TÌM HIỂU CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VH VN. (Đọc mục I SGK, trả lời câu hỏi ,xem chi tiết và tải về giáo án Giáo án Ngữ văn lớp 10, Giáo Án Ngữ Văn , Giáo án điện tử Giáo án Ngữ văn lớp 10, doc, 1 trang, 1.53 M, Ngữ văn chia sẽ bởi Vũ Kiều Thúy đã có 1016 download

LINK DOWNLOAD

Giao-an-Ngu-van-lop-10.doc[1.53 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM


TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Ổn định lớp:
Bài cũ:
Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT

HĐI: TÌM HIỂU CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VH VN.
(Đọc mục I SGK, trả lời câu hỏi 1 (SGK) trang 13.
( Các bộ phận hợp thành của VH VN ?
( Mục 1 trang 5 SGK nói đến điều gì của VHDG ( Khái niệm, thể loại, đặc trưng)
( Mục 2 SGK trang 5 đề cập đến nội dung gì ? ( Khái niệm VH viết, chữ viết của VH VN, hệ thống thể loại của VH viết)
( Mục a SGK trang 6 cho ta biết điều gì?(nguồn gốc chữ Hán,chữ Nôm,chữ Quốc ngữ)
( Mục b SGK trang 6 cho ta biết điều gì?
(hệ thống thể loại của VH viết)
( Điền tác phẩm đúng với thể loại:
Tác phẩm
Chữ viết
Thể loại-Loại hình

Nam quốc sơn hà(LTK)Hoàng Lê nhất thống chí(Ngô gia văn phái)Bình Ngô đại cáo(NT)Qua đèo ngang( Bà HTQ)Chinh phụ ngâm khúc ( Bản dịch của Đ T Điểm)Sống chết mặc bay
(Phạm Duy Tốn)Tôi và chúng ta
( Lưu Quang Vũ)Cảnh khuya( HCM)HĐ 2: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VH viết VN
( Đọc mục II SGK trang 6,7
( Nhìn tổng quan, VHVN trải qua những thời kỳ nào?
( VH từ TK X đến hết TK XIX còn có cách gọi nào? Hình thành và phát triển trong bối cảnh nào? Có quan hệ giao lưu với VH khu vực nào? Đặc biệt là ở đâu?
( VH từ đầu thế kỷ XX đến CMT Tám/1945 và từ đầu sau CMT Tám 1945 đến nay có cách gọi chung là gì? Hình thành và phát triển trong bối cảnh nào ?
( Đọc mục 1 SGK trang 7 :VH trung đại.Trả lời câu hỏi theo gợi ý sau:
(VH trung đại viết bằng chữ gì?
( VH chữ Hán tồn tại cho đến lúc nào?
( Vai trò của chữ Hán đối với VN?
( Thành tựu của VH chữ Hán ? (ND,TL,TG)
( VH chữ Nôm phát triển mạnh và đạt đỉnh cao ở TK mấy? Nguyên nhân ra đời, phát triển của Vh chữ Nôm?

( Kể tên các thể thơ DT? (Lục bát, song thất lục bát)
(Kể tên một số tác phẩm viết bằng chữ Nôm mà em biết? (Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm, Sơ kính tânn trang, Tống Trân-Cúc Hoa, Phạm Tải-Ngọc Hoa)
( Đọc mục 2 SGK trang 8.
Nêu ý cơ bản của đoạn văn: “Nếu từ thế kỷ thứ X… quy mô chưa từng có”
( Ý cơ bản của đoạn văn từ “Văn học hiện đại VN… cá nhân dần dần được khẳng định” là gì ?
Đặc điểm của VH giai đoạn này?
Nội dung VH giai đoạn này?
Thành tựu VH giai đoạn này thuộc về thể loại Vh nào?
Kể tên một số tác gia tiêu biểu của nền VHDT?
(Con người VN trong quan hệ với thế giới tự nhiên được biểu hiện như thế nào qua VHDG,VHTĐ,VHHĐ?
( Trả lời câu hỏi,tìm ví dụ,phân tích
( Quan hệ của con người VN với quốc gia dân tộc được phản ánh trong thơ văn như thế nào?
( Trả lời, tìm ví dụ chứng minh.
( Tác giả, tác phẩm tiêu biểu ?
( Con người VN trong quan hệ Xh được thể hiện trong VH như thế nào?
( Tìm ví dụ phân tích
Con người VN và ý thức bản thân được thể hiện trong VH qua từng giai đoạn, hoàn cảnh có khác nhau không? Vì sao?
Nét chung của đạo lý làm người mà VHVN xây dựng là gì ?
Củng cố:
Dặn dò:
I.CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN HỌC VN


VHDG VHVIẾT
1.VHDG ( Khái niệm, Thể loại, đặc trưng)
2. VH viết:( Khái niệm, đặc điểm)

 


TOÅNG QUAN VAÊN HOÏC VIEÄT NAM

 

 

 TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

-         OÅn ñònh lôùp:

-         Baøi cuõ:

-         Baøi môùi:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV-HS

NOÄI DUNG CAÀN ÑAÏT

HÑI: TÌM HIEÅU CAÙC BOÄ PHAÄN HÔÏP THAØNH CUÛA VH VN.

Ñoïc muïc I SGK, traû lôøi caâu hoûi 1 (SGK) trang 13.

Caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa VH VN ?

Muïc 1 trang 5 SGK noùi ñeán ñieàu gì cuûa VHDG ( Khaùi nieäm, theå loaïi, ñaëc tröng)

Muïc 2 SGK trang 5 ñeà caäp ñeán noäi dung gì ? ( Khaùi nieäm VH vieát, chöõ vieát cuûa VH VN, heä thoáng theå loaïi cuûa VH vieát)

Muïc a SGK trang 6 cho ta bieát ñieàu gì?(nguoàn goác chöõ Haùn,chöõ Noâm,chöõ Quoác ngöõ)

Muïc b SGK trang 6 cho ta bieát ñieàu gì?

(heä thoáng theå loaïi cuûa VH vieát)

Ñieàn taùc phaåm ñuùng vôùi theå loaïi:

Taùc phaåm

Chöõ vieát

Theå loaïi-Loaïi hình

Nam quoác sôn haø(LTK)

 

 

Hoaøng Leâ nhaát thoáng chí(Ngoâ gia vaên phaùi)

 

 

Bình Ngoâ ñaïi caùo

 

 

I.CAÙC BOÄ PHAÄN HÔÏP THAØNH CUÛA VAÊN HOÏC VN

       

                  VHDG                     VHVIEÁT 

1.VHDG ( Khaùi nieäm, Theå loaïi, ñaëc tröng)      

 

2. VH vieát:( Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm)

a. Chöõ vieát cuûa VH Vieät Nam:

Goàm chöõ Haùn, chöõ Noâm, chöõ quoác ngöõ.

b. Heä thoáng theå loaïi cuûa VH vieát:

* VH töø theá kyû X ñeán heát theá kyû XIX:

- VH chöõ Haùn: Coù 3 nhoùm theå loaïi chuû yeáu:

+ Vaên xuoâi: Truyeän kyù, tieåu thuyeát chöông hoài.

+ Thô: Thô coå phong, ñöôøng luaät, töø khuùc.

+ Vaên bieàn ngaãu: Phuù, caùo, vaên teá…

- VH chöõ Noâm: phaàn lôùn laø:

+ Thô :Thô Noâm Ñöôøng luaät, truyeän thô, khuùc ngaâm, haùt noùi.


(NT)

 

 

Qua ñeøo ngang( Baø HTQ)

 

 

Chinh phuï ngaâm khuùc    ( Baûn dòch cuûa Ñ T Ñieåm)

 

 

Soáng cheát maëc bay

   (Phaïm Duy Toán)

 

 

Toâi vaø chuùng ta

( Löu Quang Vuõ)

 

 

Caûnh khuya( HCM)

 

 

HÑ 2: TÌM HIEÅU QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN CUÛA VH vieát VN

Ñoïc muïc II SGK trang 6,7

Nhìn toång quan, VHVN traûi qua nhöõng thôøi kyø naøo?

 

 

 

VH töø TK X ñeán heát TK XIX coøn coù caùch goïi naøo? Hình thaønh vaø phaùt trieån trong boái caûnh naøo? Coù quan heä giao löu vôùi VH khu vöïc naøo? Ñaëc bieät laø ôû ñaâu?

VH töø ñaàu theá kyû XX ñeán CMT Taùm/1945 vaø töø ñaàu sau CMT Taùm 1945 ñeán nay coù caùch goïi chung laø gì? Hình thaønh vaø phaùt trieån trong boái caûnh naøo ?

Ñoïc muïc 1 SGK trang 7 :VH trung ñaïi.Traû lôøi caâu hoûi theo gôïi yù sau:

VH trung ñaïi vieát baèng chöõ gì?

VH chöõ Haùn toàn taïi cho ñeán luùc naøo?

 

 

  Vai troø cuûa chöõ Haùn ñoái vôùi VN?

 

 

 

Thaønh töïu cuûa VH chöõ Haùn ? (ND,TL,TG)

 

 

 

+ Vaên bieàn ngaãu.

* VH töø ñaàu TK XIX ñeán nay : Loaïi hình vaø theå loaïi coù ranh giôùi khaù roõ raøng:

  - Loaïi hình töï söï : Tieåu thuyeát, truyeän ngaén, kyù (buùt kyù, tuyø buùt, phoùng söï )

  - Loaïi hình tröõ tình:Coù thô tröõ tình vaø tröôøng ca.

  - Loaïi hình kòch : Kòch noùi, kòch thô…

 

 

 

II. QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN CUÛA VAÊN HOÏC VIEÁT VIEÄT NAM

 

* VH VIEÁT VN traûi qua 3 thôøi kyø lôùn :

- VH töø theá kyû X ñeán heát theá kyû XIX

- VH töø ñaàu TK XX ñeán CMT Taùm naêm 1945.

- VHVN töø sau CMT Taùn naêm 1945 ñeán heát theá kyû XX.

* VH töø theá kyû X ñeán heát theá kyû XIX ( VH trung ñaïi): Hình thaønh vaø phaùt trieån trong boái caûnh vaên hoaù, vaên hoïc vuøng Ñoâng Nam AÙ, coù quan heä giao löu ñaëc bieät vôùi VH Trung Quoác.

* VH töø ñaàu TK XX ñeán nay goïi chung laø VH hieän ñaïi.Hình thaønh vaø phaùt trieån trong boái caûnh giao löu vôùi neàn vaên hoaù phöông Taây vaø keát hôïp vôùi VH phöông Ñoâng truyeàn thoáng.

1. Vaên hoïc trung ñaïi ( VH töø theá kyû X ñeán heát TK XIX)

- VH trung ñaïi vieát baèng chöõ Haùn vaø chöõ Noâm.

a. VH chöõ Haùn:

- VH vieát baèng chöõ Haùn toàn taïi ñeán heát TK XIX ñaàu TK XX.

- Chöõ Haùn laø phöông tieän ñeå nhaân daân ta tieáp nhaän nhöõng hoïc thuyùeât lôùn cuûa phöông Ñoâng (nho, phaât, laõo) vaø heä thoáng theå loaïi, thi phaùp VH coå –trung ñaïi Trung Quoác.


 

 

 

VH chöõ Noâm phaùt trieån maïnh vaø ñaït ñænh cao ôû TK maáy? Nguyeân nhaân ra ñôøi, phaùt trieån cuûa Vh chöõ Noâm?

 

 

 

Keå teân caùc theå thô DT? (Luïc baùt, song thaát luïc baùt)

Keå teân moät soá taùc phaåm vieát baèng chöõ Noâm  maø em bieát? (Cung oaùn ngaâm khuùc, Chinh phuï ngaâm, Sô kính taânn trang, Toáng Traân-Cuùc Hoa, Phaïm Taûi-Ngoïc Hoa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñoïc muïc 2 SGK trang 8.

Neâu yù cô baûn cuûa ñoaïn vaên: “Neáu töø theá kyû thöù X… quy moâ chöa töøng coù”

 

 

 

YÙ cô baûn cuûa ñoaïn vaên töø “Vaên hoïc hieän ñaïi VN… caù nhaân daàn daàn ñöôïc khaúng ñònh” laø gì ?

 

 

 

 

 

 

 

Ñaëc ñieåm cuûa VH giai ñoaïn naøy?

 

 

- Thaønh töïu cuûa VH chöõ Haùn:

+ Thô vaên yeâu nöôùc, thô thieàn thôøi Lyù-Traàn

+ Caùc theå loaïi nhö: Truyeàn kyø, kí söï, tieåu thuyeát chöông hoài.

+ Taùc giaû tieâu bieåu: Nguyeãn Traõi, Nguyeãn Bænh Khieâm, Nguyeãn Du, Cao Baù Quaùt…

b. Vaên hoïc vieát baèng chöõ Noâm

- Quaù trình phaùt trieån: Phaùt trieån maïnh töø TK XV, ñaït ñænh cao ôû cuoái TK XVIII-ñaàu TK XIX.

- Nguyeân nhaân phaùt trieån: Laø keát quaû cuûa lòch söû phaùt trieån VH DT, theå hieän yù chí xaây döïng moät neàn vaên hieán ñoäc laäp cuûa daân toäc.

- Thaønh töïu :

+ Xuaát hieän thô Noâm Ñöôøng luaät.

+ Goùp phaàn hình thaønh caùc theå loaïi VH daân toäc nhö:Truyeän thô, ngaâm khuùc, haùt noùi, truyeän noâm baùc hoïc, truyeän noâm bình daân.

+ Chöùng toû naêng löïc saùng taïo to lôùn cuûa caùc nhaø thô VN khi saùng taùc baèng tieáng Vieät.

+ Taùc phaåm deã ñeán vôùi ND LÑ.

-Nguyeân nhaân:

+ Tieáp nhaän aûnh höôûng cuûa VH DG saâu saéc, toaøn dieän hôn VH chöõ Haùn.

+ Gaén lieàn vôùi nhöõng truyeàn thoáng lôùn cuûa VH trung ñaïi ñoàng thôøi phaûn aùnh quaù trình daân toäc hoaù,daân chuû hoaù cuûa VH trung ñaïi.

2. Vaên hoïc hieän ñaïi ( VH töø ñaàu theá kyû XX ñeán heát TK XX)

a.Ñaëc ñieåm chung:

- VH giai ñoaïn naøy coù quan heä giao löu quoác teá roäng hôn: Chòu aûnh höôûng maïnh meõ cuûa VH AÂu –Taây; baét ñaàu böôùc vaøo quyõ ñaïo cuûa VH hieän ñaïi, laø neàn VH tieáng Vieät vieát baèng chöõ Quoác ngöõ, do ñoù noù coù nhieàu coâng chuùng.


 

 

Noäi dung VH giai ñoaïn naøy?

 

 

 

Thaønh töïu VH giai ñoaïn naøy thuoäc veà theå loaïi Vh naøo?

 

Keå teân moät soá taùc gia tieâu bieåu cuûa neàn VHDT?

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ngöôøi VN trong quan heä vôùi theá giôùi töï nhieân ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo qua VHDG,VHTÑ,VHHÑ?

Traû lôøi caâu hoûi,tìm ví duï,phaân tích

 

 

 

 

 

 

Quan heä cuûa con ngöôøi VN vôùi quoác gia daân toäc ñöôïc phaûn aùnh trong thô vaên nhö theá naøo?

 

 

Traû lôøi, tìm ví duï chöùng minh.

 

 

 

 

 

Taùc giaû, taùc phaåm tieâu bieåu ?

 

 

- Tính hieän ñaïi theå hieän treân 4 phöông dieän sau:

+ Veà taùc giaû: Xuaát hieän ñoäi nguõ nhaø vaên, nhaø thô chuyeân nghieäp.

+ Veà ñôøi soáng VH: soâi noåi,naêng ñoäng hôn.

+ Veà theå loaïi: Thô môùi,tieåu thuyeát,kòch noùi… daàn thay theá theå loaïi cuõ.

+ Veà thi phaùp: Heä thoáng thi phaùp môùi daàn thay theá heä thoáng thi phaùp cuõ; loái vieát hieän thöïc, ñeà cao tính saùng taïo, ñeà cao caùi toâi caù nhaân ñöôïc khaúng ñònh.

* Töø CMT Taùm naêm 1945 moät neàn VH môùi ra ñôøi vaø phaùt trieån döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. Nhöõng thaønh töïu cuûa VH giai ñoaïn naøy gaén lieàn vôùi ñöôøng loái vaên ngheä ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø söï nghieäp chieán ñaáùu cuûa ND .

* Noäi dung: VH giai ñoaïn naøy ñaõ phaûn aùnh hieän thöïc XH vaø chaân dung con ngöôøi VN vôùi taát caû caùc phöông dieän phong phuù, ña daïng.

- Thaønh töïu: thuoäc veà VH yeâu nöôùc vaø CM, gaén lieàn coâng cuoäc giaûi phoùng daân toäc. Caùc theå loaïi VH tieáp tuïc phaùt trieån theo höôùng hieän ñaïi hoaù.

Toùm laïi: Vôùi yù chí vaø khaû naêng saùng taïo to lôùn, DTVN ñaõ taïo döïng ñöôïc moät neàn VH coù vò trí xöùng ñaùng trong VH toaøn nhaân loaïi.

III.CON NGÖÔØI VIEÄT NAM QUA VAÊN HOÏC:

VHVN theå hieän tö töôûng,tình caûm,quan nieäm chính trò, vaên hoaù, ñaïo ñöùc, thaåm myõ cuûa con ngöôøi VN trong nhieàu moái quan heä ña daïng.

1. Con ngöôøi VN trong quan heä vôùi theá giôùi töï nhieân:


 

 

 

Con ngöôøi VN trong quan heä Xh ñöôïc theå hieän trong VH nhö theá naøo?

 

 

 

Tìm ví duï phaân tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ngöôøi VN vaø yù thöùc baûn thaân ñöôïc theå hieän trong VH qua töøng giai ñoaïn, hoaøn caûnh coù khaùc nhau khoâng? Vì sao?

 

 

 

 

 

 

Neùt chung cuûa ñaïo lyù laøm ngöôøi maø VHVN xaây döïng laø gì ?

 

Cuûng coá:

Daën doø:

 

* Tình yeâu thieân nhieân laø moät noäi dung quan troïng cuûa VHVN.

- VHDG, vôùi tö duy huyeàn thoaïi ñaõ phaûn aùnh quaù trình nhaän thöùc, caûi taïo, chinh phuïc theá giôùi töï nhieân, tích luyõ saâu saéc veà theá giôùi töï nhieân.

-Trong thô vaên trung ñaïi: Hình töôïng thieân nhieân gaén vôùi lyù töôûng, ñaïo ñöùc,thaåm myõ.

- Trong VH hieän ñaïi: Hình töôïng thieân nhieân theå hieän tình yeâu queâ höông, ñaát nöôùc, tình yeâu cuoäc soáng, löùa ñoâi.

2. Con ngöôøi VN trong quan heä quoác gia daân toäc:

- Lòch söû DTVN ñaõ phaûi ñaáu tranh vaø ñaõ chieán thaéng nhieàu keû thuø hung baïo. Phaûn aùnh söï nghieäp XD vaø baûo veä ñaát nöôùc coù caû moät doøng VH yeâu nöôùc phong phuù vaø mang giaù trò nhaân vaên saâu saéc xuyeân suoát lòch söû VHDT.Ñoù laø tình yeâu queâ höông, xöù sôû; laø nieàm töï haoø veà truyeàn thoáng moïi maët cuûa DT; laø loøng caêm thuø giaëc, daùm xaû thaân vì nghóa lôùn.

- Ñaëc bieät VHVN ôû theá kyû XX laø neàn VH tieân phong choáng ñeá quoác. CNYN laø noäi dung tieâu bieåu, moät giaù trò quan troïng cuûa VHVN.

- Nhieàu taùc phaåm keát tinh loøng yeâu nöôùc nhö: Nam quoác sôn haø, Hòch töôùng só, Bình Ngoâ ñaïi caùo, Vaên teá NSCG, Tuyeân ngoân ñoäc laäp…; nhieàu taùc gia yeâu nöôùc lôùn nhö Nguyeãn Traõi, Nguyeãn Ñình Chieåu, PBC, HCM, Toá Höõu

3.Con ngöôøi VN trong quan heä xaõ hoäi:

- VHVN ñaõ theå hieän öôùc mô ngaøn ñôøi cuûa DT laø xaây döïng moät XH coâng baèng,toát ñeïp.

Theå hieän :

+ Hình töôïng oâng tieân, oâng buït… trong VHDG;


 

 veà moät XH Nghieâu-Thuaán trong VHTÑ, XH XHCN trong VHHÑ.

+ Trong XH coù giai caáp ñoái khaùng Vh ñaõ toá caùo caùc theá löïc thoáng trò, caûm thoâng, chia seû vôùi nhöõng ngöôøi bò aùp böùc boùc loät vôùi tinh thaàn pheâ phaùn caûi taïo xaõ hoäi.

+ Töø sau 1975, Vh ñi saâu phaûn aùnh coâng cuoäc XD cuoäc soáng môùi ñaày höùng khôûi vaø tin töôûng vaøo töông lai.

- Caûm höùng Xh laø moät tieàn ñeà quan troïng cho söï hình thaønh CNHT vaø CNNÑ trong VHDT.

4. Con ngöôøi VN vaø yù thöùc veà baûn thaân:

VHVN ñaõ ghi laïi quaù trình tìm kieám,löïa choïn caùc giaù trò ñeå hình thaønh ñaïo lyù laøm ngöôøi cuûa DTVN:

- Trong hoaøn caûnh lòch söû ñaëc bieät,con ngöôøi VN thöôøng ñeà cao yù thöùc coäng ñoàng hôn yù thöùc caù nhaân.

- Trong hoaøn caûnh khaùc, con ngöôøi caù nhaân laïi ñöôïc ñeà cao ( VH cuoái XVIII-ñaàu XIX,1930-1945;1986 ñeán nay)

- Xu höôùng chung cuûa VHVN laø XD moät ñaïo lyù laøm ngöôøi vôùi nhieàu phaåm chaát toát ñeïp: Nhaân aùi, thuyû chung, ình nghóa, vò tha, ñöùc hy sinh vì chính nghóa, ñaáu tranh choáng chuû nghóa khaéc kyû cuûa toân giaùo vaø ñeà quyeàn soáng cuûa con ngöôøi caù nhaân nhöng khoâng chaáp nhaän chuû nghóa caù nhaân cöïc ñoan.

IV: GHI NHÔÙ : SGK

 

 

 

 


HOAÏT ÑOÄNG GIAO TIEÁP BAÈNG NGOÂN NGÖÕ

                                                                                             Tuaàn 1- Tieát 3

 

Tieán trình leân lôùp:

-         OÅn ñònh lôùp:

-         Baøi cuõ: Toång quan VHVN.

-         Baøi môùi:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV-HS

NOÄI DUNG CAÀN ÑAÏT

HÑI: Ñoïc vaên baûn,traû lôøi caâu hoûi.

VB 1 SGK

2 HS ñoïc vaên baûn.

Chia nhoùm, giao caâu hoûi cho töøng nhoùm, caùc nhoùm thaû

o luaän, ñaïi dieän leân traû lôøi leân baûng, lôùp boå sung, GV söûa chöõa.

NVGT

QTGT

HCGT

NDGT

MÑ-KQGT

Vua Traàn- Laõnh ñaïo toái cao cuûa ÑN.

Caùc boâ laõo- Ñaïi dieän cho ND.

Ñòa vò khaùcnhau Ngoân ngöõ GT khaùc nhau.

Vua noùi

(truyeàn ñaït noäi dung.

Caùc boâ laõo nghe,suy nghó,

traû lôøi.

HÑGT coù 2 quaù trình: TaïoVB-lónh hoäiVB.

 

ÑN coù ngoaïi xaâm.

Quaân daân nhaøTraàn baøn baïc tìm caùch ñoái phoù.

Ñòa ñieåm GT: Ñieän Dieân Hoàng.

Thaûo luaän veà tình hình ÑN.

Baøn baïc veà saùch löôïc ñoái phoù.

Tìm vaø thoáng nhaát saùch löôïc ñoái phoù.

GT ñaït muïc ñích.

I.KHAÙI NIEÄM HOAÏT ÑOÄNG GIAO TIEÁP.

-HÑGT laø HÑ trao ñoåi thoâng tin cuûa con ngöôøi trong XH, ñöôïc tieán haønh chuû yeáu baèng phöông tieän ngoân ngöõ(daïng noùi hoaëc vieát)nhaèm thöïc hieän nhöõng muïc ñích veà nhaän thöùc,tình caûm,haønh ñoäng.

- Moãi HÑGT goàm hai quaù trình: Taïo laäp VB(do ngöôøi noùi, vieát thöïc hieän)vaø lónh hoäi VB(do ngöôøi nghe, ñoïc thöïc hieän) Quaù trình naøy dieãn ra trong quan heä töông taùc.

- Trong HÑGT coù söï chi phoái cuûa caùc nhaân toá:NVGT,HCGT,NDGT, MÑGT,,PT VAØ

 

 

 

VB 2: Toång quan vaên hoïc vieät nam

NVGT

HCGT

NDGT

MÑGT

PTieän,CThöùc GT

Taùc giaû SGK (ngöôøi

Trong nhaø tröôøng

Thuoäc lónh vöïc VH veà ñeà taøi toång quan VH

-Veà phía ngöôøi vieát:Trình baøy moät caùch toång quan veà VHVN.

-Duøng nhieàu thuaät ngöõ VH.

-Kieåu caâu mang ñaëc ñieåm VB khoa hoïc: Phöùc taïp, nhieàu thaønh phaàn, nhieàu veá.


vieát vaø HS lôùp 10 (ngöôøi ñoïc)

trình ñoä khaùc nhau

(HC coù tính quy thöùc cuûa XH)

 

-Ngöôøi ñoïc: Tieáp nhaän,lónh hoäi kieán thöùc, reøn luyeän, naâng cao  kyõ naêng nhaän thöùc, ñaùnh giaù caùc hieän töôïng VH,kyõ naêng XD, taïo laäp VB

- Keát caáu: Maïch laïc, roõ raøng: Coù heä thoáng ñeà muïc, heä thoáng luaän ñieåm…

 

Kieán thöùc boå sung:

-HÑGT coù theå dieãn ra ôû daïng noùi,vieát nhö: Noùi chuyeän haøng ngaøy, goïi ñieän thoaïi, hoäi hoïp, giaûng daïy, thaûo luaän, vieát, ñoïc thö, saùch baûo; giao tieáp qua caùc vaên baûn haønh chính, caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng…

- Caùc nhaân toá GT cuõng coù nhöõng bieåu hieän cuï theå, ña daïng. Chaúng haïn, muïc ñích Gt coù theå laø: Trao ñoåi tin töùc, baøn baïc coâng vieäc, tranh luaän yù kieán, boäc loä tình caûm, thieát laäp quan heä, höùa heïn xin loãi, caûm ôn…

CUÛNG COÁ:

Baøi taäp: Phaân tích caùc NTGT trong HÑGT mua baùn giöõa ngöôøi mua, ngöôøi baùn giöõa chôï:

Gôïi yù:

-         NVGT: Ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn.

-         HCGT: Giöõa chô, luùc ñang hoïp.

-         NDGT:Trao ñoåi, hoaû thuaän veà haøng hoaù, giaù caû…

-         MÑGT: Ngöôøi mua, mua ñöôïc haøng, ngöôøi baùn, baùn  ñöôïc haøng.

 

 


 


Truyeàn mieäng nhö theá naøo? (theo khoâng gian,thôøi gian)

- Truyeàn mieäng theo khoâng gian laø söï di chuyeån taùc phaåm töø nôi naøy qua nôi khaùc.

- Truyeàn mieäng theo thôøi gian: Söï baûo löu TP ñôøi naøy qua ñôøi khaùc, theá heä naøy qua theá heä khaùc

 

 

 

 


Caùch thöùc truyeàn mieäng nhö theá naøo ?

Traû lôøi caâu hoûi.

Gôïi yù:

Ñöôïc thöïc hieän thoâng qua dieãn xöôùng daân gian trình baøy TPDG moät caùch toång hôïp: noùi, keå,haùt.

Dieãn xöôùng laø caùch trình baøy taùc phaåm moät caùch toång hôïp: Keát hôïp thô,nhaïc, noùi, keå, vuõ ñieäu, caùc laøn ñieäu, trang trí, hoaù trang…

2.VHDG laø saûn phaåm cuûa quaù trình saùng taùc taäp theå ( Tính taäp theå)

Taäp theå laø gì ?

Traû lôøi caâu hoûi

Gôïi yù:

-         Nghóa heïp: laø moät nhoùm ngöôøi.

-         Nghóa roäng: Moät coäng ñoàng daân cö.

Vì sao teân töøng ngöôøi laïi khoâng ñoïng laïi trong kyù öùc daân gian?

Traû lôøi caâu hoûi

Gôïi yù:

-         Khoâng phaûi taát caû caùc caù nhaân cuøng moät luùc tham gia saùng taùc. Moãi caù nhaân than gia saùng taùc ôû moãi thôøi ñieåm khaùc nhau.

-         Vì truyeàn mieäng neân laâu ngaøy ngöôøi ta khoâng nhôù vaø cuõng khoâng caàn nhôù ai laø taùc giaû Taùc phaåm VHDG trôû thaønh cuûa chung,ai cuõng coù theå tuyø yù boå sung, söûa chöõa. Taùc phaåm sau khi söûa seõ hay hôn, ñaày ñuû, phong phuù hôn.

Taäp theå laø ai ?

Traû lôøi caâu hoûi

  Gôïi yù:

-         Taäp theå laø taát caû moïi ngöôøi,ai cuõng coù theå tham gia saùng taùc. Do luùc baáy giôø, ngöôøi lao ñoäng khoâng coù “phöông tieän saûn xuaát tinh thaàn” (Maùc) neân hoï saùng taùc VHDG vaø coi ñoù laø con ñöôøng, caùch thöùc duy nhaát ñeå thoaû maõn nhu caàu thöôûng thöùc vaø saùng taïo ngheä thuaät cuûa mình.

NDLD laø löïc löôïng chính taïo ra kho taøng VHDG ñoà soä cuûa moãi DT.

3: VHDG gaén boù vaø phuïc vuï tröïc tieáp cho caùc sinh hoaït khaùc nhau trong ñôøi soáng coäng ñoàng.

Neâu moät sinh hoaït mang tính coäng ñoàng trong ñoù coù söï gaén boù vaø phuïc vuï tröïc tieáp cuûa VHDG ? ( Hoø keùo löôùi, Hoø giaõ gaïo…)

VHDG ñoùng vai troø phoái hôïp hoaït ñoäng theo nhòp ñieäu cuûa chính hoaït ñoäng ñoù

VHDG gaây khoâng khí ñeå kích thích hoaït ñoäng cho moïi ngöôøi trong cuoäc.

VHDG ñoùng vai troø quan troïng naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng.

HÑ 2 TÌM HIEÅU VEÀ HEÄ THOÁNG THEÅ LOAÏI CUÛA VHDG.

 

 

 

 

 

 

2. Vaên hoïc daân gian laø saûn phaåm cuûa quaù trình saùng taùc taäp theå (tính taäp theå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.HEÄ THOÁNG THEÅ LOAÏI CUÛA VAÊN HOÏC DAÂN GIAN

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án Ngữ văn lớp 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU