Giáo án toán 7 Đại số đầy đủ

giáo án Toán 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 65       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5oiruq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/27/2009 6:58:24 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
1
Lần tải
65
File đã kiểm duyệt an toàn

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC TIẾT 1: ngày soạn: 3/9/2007 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ A. Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu K/n số hữu tỉ, cách biểu diễn trên trục số, so sánh các số Q. Quan hệ tập hợp số: N ( Z,xem chi tiết và tải về giáo án Giáo án toán 7 Đại số đầy đủ, Giáo Án Toán 7 , Giáo án điện tử Giáo án toán 7 Đại số đầy đủ, doc, 1 trang, 0.31 M, Toán 7 chia sẽ bởi đã có 65 download

LINK DOWNLOAD

Giao-an-toan-7-Dai-so-day-du.doc[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC
TIẾT 1: ngày soạn: 3/9/2007 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
A. Mục tiêu:
- Kiến thức: Hiểu K/n số hữu tỉ, cách biểu diễn trên trục số, so sánh các số Q.
Quan hệ tập hợp số: N ( Z ( Q.
- Kỹ năng: Biết biểu diễn số hữu tỉ.
Biết so sánh hai số hữu tỉ.
- Thái độ: Nhớ lại kiến thức cũ.hứng thú học tập.
B. Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: Thước thẳng, bảng phụ, SGK.
- HS: Ôn lại KT về phân số, các tính chất cơ bản, quy đồng mẫu, so sánh hai số Z, biểu diễn số Z trên trục số.
Thước thẳng, SGK.
C. Các hoạt động lên lớp:
1. Ổn định: Báo cáo sĩ số lớp, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra: Giới thiệu Ctrình đại số 7. Đặt ra yêu cầu sách, vở, dụng cụ HS.
3. Bài mới: Giới thiệu chương I.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1:
( GV đưa lên bảng các số:
3 , -0,5 , 2/3 , 0.
Hỏi: Em hãy viết mỗi số trên thành 3 p/số bằng nó?.
( GV: Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu p/số bằng nó?
( GV bổ sung dấu (…)
( GV giới thiệu số hữu tỉ.
Kí hiệu là Q.
( Cho HS là ?1
( Cho HS làm ?2
Số nguyên a là số hữu tỉ?
Số tự nhiên n là số hữu tỉ?
Hỏi: Em nhận xét gì về mối quan hệ: N, Z, Q.
( GV giới thiệu sơ đồ ven.
( C/bị bảng phụ bài 1/7 SGK cho HS lên bảng điền.
( HS:
( HS: vô số
( HS: Vì:
Nên là số hữu tỉ.
HS: vì a ( Z
( a ( Q
( HS: có. Vì
( HS: N ( Z ( Q.
( HS quan sát:
Q
1. Số hữu tỉ:
Kí hiệu: Q: tập hợp số hữu tỉ.
x ( Q: (a, b ( Z, b(0)
Quan hệ giữa các tập hợp số:
N ( Z ( Q

Hoạt động 2:
( GV vẽ trục số
( Gọi HS biểu diễn các số nguyên: -2 ; -1 ; 1.
Hỏi: trên trục số?
( GV trình bày cách vẽ.
Cho số: trên trục số?
( GV khẳng định “điểm x”.
( Cho HS làm bài 2-7 SGK.

HS:
-2 -1 0 1
không thực hiện
HS: quan sát
2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:
(Xem SGK)
5/4
0 1 2
-2/3
1 0

Hoạt động 3:
( GV cho HS làm ?4.
( Muốn so sánh hai p/số làm như thế nào?
( Để so sánh hai số hữu tỉ làm như thế nào?
( GV nhận xét rút ra:
( GV giới thiệu số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm, 0.
( Cho HS làm ?5.
( GV rút ra nhận xét:

( HS: Đưa về cùng mẫu.

Viết chúng dạng p/số.
( HS tính bắc cầu:
Số h/tỉ âm < 0 < số h/tỉ dương
Q- Q+
( HS:
a và b cùng dấu
a và b khác dấu
3. So sánh hai số hữu tỉ:
+ Viết hai số hữu tỉ dưới dạng p/số có cùng mẫu dương.
+ So sánh hai tử số số hữu tỉ nào có tử > thì >.

4. Củng cố kiến thức:
- Thế nào là số hữu tỉ? Cho VD.
- Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm như thế nào?
5. Hướng dẫn tự học:
a- Học Đ/n số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh 2 số Q.
- BT: 3 ; 4 ; 5/8 SGK và số 1 ; 3 ; 4 SBT
-

CHÖÔNG I:                        SOÁ HÖÕU TÆ – SOÁ THÖÏC

TIEÁT 1: ngaøy soaïn: 3/9/2007   TAÄP HÔÏP Q CAÙC SOÁ HÖÕU TÆ

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  Hieåu K/n soá höõu tæ, caùch bieåu dieãn treân truïc soá, so saùnh caùc soá Q.

  Quan heä taäp hôïp soá: N Z Q.

- Kyõ naêng:  Bieát bieåu dieãn soá höõu tæ.

  Bieát so saùnh hai soá höõu tæ.

- Thaùi ñoä: Nhôù laïi kieán thöùc cuõ.höùng thuù hoïc taäp.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV:  Thöôùc thaúng, baûng phuï, SGK.

- HS:  OÂn laïi KT veà phaân soá, caùc tính chaát cô baûn, quy ñoàng maãu, so saùnh hai soá Z, bieåu dieãn soá Z treân truïc soá.

 Thöôùc thaúng, SGK.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, duïng cuï hoïc taäp.

2. Kieåm tra: Giôùi thieäu Ctrình ñaïi soá 7. Ñaët ra yeâu caàu saùch, vôû, duïng cuï HS.

3. Baøi môùi: Giôùi thieäu chöông I.

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV ñöa leân baûng caùc soá:

3 , -0,5 , 2/3 , 0.

Hoûi: Em haõy vieát moãi soá treân thaønh 3 p/soá baèng noù?.

 

 

 

GV: Coù theå vieát moãi soá treân thaønh bao nhieâu p/soá baèng noù?

GV boå sung daáu (…)

GV giôùi thieäu soá höõu tæ.

Kí hieäu laø Q.

Cho HS laø ?1

 

 

 

 

  Cho HS laøm ?2

Soá nguyeân a laø soá höõu tæ?

Soá töï nhieân n laø soá höõu tæ?

Hoûi: Em nhaän xeùt gì veà moái quan heä: N, Z, Q.

 

GV giôùi thieäu sô ñoà ven.

C/bò baûng phuï baøi 1/7 SGK cho HS leân baûng ñieàn.

HS:

HS: voâ soá

 

HS: Vì:

Neân laø soá höõu tæ.

HS: vì a Z

a Q

HS: coù. Vì

HS: N Z Q.

HS quan saùt:

 

 

 

                                   Q

 

1. Soá höõu tæ:

Kí hieäu: Q: taäp hôïp soá höõu tæ.

x Q: (a, b Z, b0)

 

 

 

Quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá:

 N Z Q

 

Hoaït ñoäng 2:

GV veõ truïc soá

Goïi HS bieåu dieãn caùc soá nguyeân: -2 ; -1 ; 1.

Hoûi: treân truïc soá?

GV trình baøy caùch veõ.

Cho soá: treân truïc soá?

GV khaúng ñònh “ñieåm x”.

Cho HS laøm baøi 2-7 SGK.

 

HS:

 

         -2      -1       0       1

khoâng thöïc hieän

HS: quan saùt

2. Bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá:

 (Xem SGK)

                            5/4

     0               1               2

 

                   -2/3

              1                0

 

 

 

Hoaït ñoäng 3:

GV cho HS laøm ?4.

Muoán so saùnh hai p/soá laøm nhö theá naøo?

Ñeå so saùnh hai soá höõu tæ laøm nhö theá naøo?

GV nhaän xeùt ruùt ra:

GV giôùi thieäu soá höõu tæ döông, soá höõu tæ aâm, 0.

Cho HS laøm ?5.

GV ruùt ra nhaän xeùt:

 

 

HS: Ñöa veà cuøng maãu.

 

        Vieát chuùng daïng p/soá.

 

HS tính baéc caàu:

Soá h/tæ aâm < 0 < soá h/tæ döông

       Q-                        Q+

 

HS:

a vaø b cuøng daáu

 

a vaø b khaùc daáu

 

3. So saùnh hai soá höõu tæ:

+ Vieát hai soá höõu tæ döôùi daïng p/soá coù cuøng maãu döông.

+ So saùnh hai töû soá soá höõu tæ naøo coù töû > thì >.

4. Cuûng coá kieán thöùc:

- Theá naøo laø soá höõu tæ? Cho VD.

- Ñeå so saùnh hai soá höõu tæ ta laøm nhö theá naøo?

5. Höôùng daãn töï hoïc:

a- Hoïc Ñ/n soá höõu tæ, caùch bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá, bieát so saùnh 2 soá Q.

- BT: 3 ; 4 ; 5/8 SGK vaø soá 1 ; 3 ; 4 SBT

b- OÂn taäp quy taéc coäng, tröø, p/soá, quy taéc “daáu ngoaëc”, “chuyeån veá”.

D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

- Caùch bieåu dieãn soá Q treân truïc soá.

- Bieát so saùnh.

 

 

TIEÁT 2:         COÄNG, TRÖØ SOÁ HÖÕU TÆ

Ngaøy soaïn: 3/9/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  HS naém vöõng quy taéc coäng, tröø soá höõu tæ.

  Quy taéc “chuyeån veá” trong Q.

- Kyõ naêng: Thaønh thaïo pheùp coäng, tröø trong Q nhanh.

- Thaùi ñoä: Tính nhanh nheïn, chính xaùc, khoa hoïc.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Thöôùc thaúng, baûng phuï, SGK.

- HS: SGK, thöôùc thaúng.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò baøi HS.

2. Kieåm tra:

HS1: Theá naøo laø soá höõu tæ? Cho VD 3 soá höõu tæ (döông, aâm, 0)

HS2: Baøi 3/8 SGK.

a.

   

b.

c.

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV: Ta bieát soá höõu tæ

 (a, b Z, b 0)

Hoûi: Ñeå coäng, tröø hai soá höõu tæ ta laøm nhö theá naøo?

Em haõy neâu laïi quy taéc coäng hai p/soá cuøng maãu, maãu?

GV soá höõu tæ p/soá cuøng maãu döông?

GV neâu coâng thöùc:

Hoûi: Em naøo nhaéc laïi caùc t/c pheùp coäng p/soá?

 

Cho HS laøm ?1

Goïi 2 HS leân baûng trình baøy.

 

 

 

 

HS: quy taéc coäng, tröø hai p/soá

 

HS: phaùt bieåu caùc quy taéc.

HS:

HS: Giao hoaùn, keát hôïp, coäng vôùi 0. Moãi soá höõu tæ ñeàu coù soá ñoái.

HS laøm vôû nhaùp.

1. Coäng, tröø hai soá höõu tæ

            x, y  Q

(a, b, m  Z, m > 0)

VD:

a.

b.

Hoaït ñoäng 2:

GV yeâu caàu HS nhaéc laïi quy taéc “chuyeån veá” trong Z.

 

 

 

GV khaúng ñònh trong Q cuõng coù quy taéc “chuyeån veá”.

Goïi HS ñoïc q/taéc (SGK/9)

Cho HS laøm ?2

Goïi 2 HS leân baûng.

GV nhaän xeùt, chöõa sai.

 

Cho HS ñoïc chuù yù (SGK)

 

HS:

Quy taéc: Trong moät ñaúng thöùc chuyeån moät soá haïng veá naøy kia phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù.

 

 

HS ñoïc quy taéc SGK.

KQ: a.

b.

HS ñoïc “chuù yù” SGK/9.

2. Quy taéc “chuyeån veá”

 (Hoïc SGK)

 x, y, z Q

x + y = z x = z – y

VD: Tìm x bieát:

 

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá kieán thöùc.

Baøi 8a, c/10 SGK.

Ghi ñeà baûng. Noùi söï môû roäng coäng, tröø nhieàu soá höõu tæ.

Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän.

Baøi 7/10 SGK

Cho HS hoaït ñoäng nhoùm.

 

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

a. Hoïc thuoäc quy taéc vaø coâng thöùc coäng, tröø soá höõu tæ – Quy taéc “chuyeån veá”

    BT: 7 , 8b, d ; Baøi 9/10 SBT, baøi 12 , 13 SBT/5.

b. OÂn quy taéc nhaân, chia vaø t/c cuûa noù trong Z.

D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 3:         NHAÂN, CHIA SOÁ HÖÕU TÆ

Ngaøy soaïn: 8/9/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: HS naém vöõng quy taéc nhaân chia soá höõu tæ.

- Kyõ naêng: Tính nhanh vaø ñuùng.

- Thaùi ñoä: Tính chính xaùc.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: SGK, thöôùc thaúng, baûng phuï.

- HS: SGK, thöôùc thaúng.

          OÅn taäp quy taéc nhaân, chia p/soá, t/c cô baûn, Ñ/n tæ soá (lôùp 6).

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò baøi cuõ.

2. Kieåm tra:

HS1: Muoán coäng, tröø hai soá höõu tæ x, y ta laøm nhö theá naøo?

          Vieát coâng thöùc toång quaùt.

HS2: Phaùt bieåu quy taéc chuyeån veá? Vieát coâng thöùc.

         AÙp duïng: Tìm x bieát:

       Ñaùp soá:

3. Baøi môùi: Ñaët vaán ñeà SGK trang 11

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV hoûi:

Phaùt bieåu quy taéc nhaân p/soá?

GV khaúng ñònh quy taéc ñoù cuõng aùp duïng nhaân 2 soá höõu tæ.

Neâu VD SGK. Goïi HS leân baûng

Hoûi: Pheùp nhaân p/soá coù t/c gì?

GV khaúng ñònh pheùp nhaân soá höõu tæ coù t/c nhö vaäy.

GV baûng phuï ghi:

x, y, z Q.

     x.y = y.z

 (x.y)z = x(y.z)

      x.1 = 1.x = x

(x0)

x(y+z) = xy + xz

Cho HS baøi 11/12 SGK

Goïi HS neâu KQ

 

 

HS:

 

 

HS:

 

HS: Neâu SGK/11

HS: cheùp vaøo vôû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS laøm vôû nhaùp.

KQ: a.   ;      b.

c.

1. Nhaân hai soá höõu tæ:

x, y Q:

 (b, d > 0)

Hoaït ñoäng 2:

GV neâu: (y0)

AÙp duïng coâng thöùc chia p/soá haõy vieát coâng thöùc chia x cho y.

Goïi HS leân baûng tính.

VD:

Cho HS laøm ? SGK/11

Goïi 2 HS leân baûng tính.

 

 

Cho HS laøm baøi 12/12 SGK.

Goïi HS ñoïc chuù yù SGK/11

4. Cuûng coá kieán thöùc:

Baøi 13/12 SGK.

GV söï môû roäng töø nhaân hai soá ra nhaân nhieàu soá

 

 

HS:

  (y0)

 

HS caû lôùp nhaùp:

KQ: a.

        b. 

HS: nhieàu ñaùp soá khaùc nhau.

HS ñoïc SGK

HS:

2. Chia hai soá höõu tæ:

 x, y Q.

(y0)

 

*Chuù yù:

x, y Q  ; y0

tæ soá cuûa x vaø y laø x : y hay

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Naém vöõng quy taéc nhaân, chia soá höõu tæ.

- BT: 15 , 16/13 SGK vaø 13/14

           10 , 11 , 14 , 15/4-5 SBT

- Höôùng daãn baøi 15a.

- OÂn laïi giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 4:   GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ

    COÄNG, TRÖØ, NHAÂN, CHIA SOÁ THAÄP PHAÂN

Ngaøy soaïn: 8/9/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  HS hieåu khaùi nieäm giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ.

  Xaùc ñònh ñöôïc giaù trò tuyeät ñoái Q.

- Kyõ naêng:  Coäng, tröø, nhaân, chia caùc soá thaäp phaân.

  Vaän duïng t/c caùc pheùp toaùn trong Q ñeå tính toaùn hôïp lí.

- Thaùi ñoä:  Tính chính xaùc, khoa hoïc.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: SGK, thöôùc thaúng, baûng phuï.

- HS: SGK, OÂn laïi giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a. Caùch vieát soá thaäp phaân daïng p/soá ngöôïc laïi. Bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá, chuaån bò baøi HS.

2. Kieåm tra:

HS1: Veõ truïc soá, bieåu dieãn treân truïc soá caùc soá höõu tæ sau: 3 , 5 , -1/2 , -2.

HS2: Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân a laø gì?

         AÙp duïng: Tìm 15 ; -15 ; 0

                          Tìm x bieát: x = 2

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV t/töï giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a.

Hoûi: Theá naøo laø giaù trò tuyeät ñoái soá höõu tæ x? Neâu CT xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá höõu tæ x?

Cho HS laøm VD: ?2/14 SGK.

Goïi 2 HS leân baûng

 

 

 

 

 • Cho HS laøm 17/15 SGK

 

GV baûng phuï: Tìm caâu Ñ, caâu S:

a. x 0 ; x Q

b. x x ; x Q

c. x = -2 x = -2

d. x = - -x

e. x = -x x 0

Cho HS ghi nhaän xeùt SGK

HS traû lôøi:

K/c ñieåm x 0 treân truïc soá.

 

HS: x = …

HS ghi cheùp vaøo vôû.

 

 

Tìm x bieát:

a.

b.

d

a. Ñuùng

b. Sai

c. Ñuùng

HS:

 

a. Ñ

b. Ñ

c. Sai (x khoâng coù giaù trò naøo)

d. Sai (x = -x)

e. Ñ

  Ghi vaøo vôû

1. Giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá höõu tæ

Kí hieäu: x

Laø K/c töø ñieåm x 0

 x Neáu x 0

x =

 -x Neáu x < 0

VD:

       = - (-5,75) = 5,75.

 

 

 

 

 

 

 

Nhaän xeùt:

x Q

  x 0

  x = -x

  x 0

Hoaït ñoäng 2:

GV neâu VD:

 (-1,13)+(-0,264)

Goïi HS vieát caùc soá thaäp phaân döôùi daïng p/soá roài tính?

 

Coøn caùch tính naøo khaùc nhanh hôn khoâng?

GV: Trong thöïc haønh khi coäng hai soá thaäp phaân quy taéc coäng Z.

Goïi HS leân baûng thöïc haønh.

Cho HS ñoïc quy taéc SGK.

Cho HS baøi 18/15 SGK.

 

HS:

HS: = -(1,13) + (-0,264)

      = -(1,13 + 0,264) = -1,394

HS:

 

 

KQ: a. -5,639       b. -0,32

        c. 16,027      d. -2,16

2. Coäng, tröø, nhaân, chia soá thaäp phaân:

 (Xem SGK)

 

 

4. Cuûng coá kieán thöùc:

- Neâu coâng thöùc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1 soá höõu tæ.

- BT: 19/15 SGK (baûng phuï).

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Hoïc thuoäc loøng Ñ/n vaø coâng thöùc giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá Q.

- BT: 21 , 22 , 24/15-16 SGK.

          24 , 25 , 27/7-8 SBT.

- OÂn laïi so saùnh hai soá höõu tæ.

Tieát sau luyeän taäp, mang theo maùy tính boû tuùi.

D. Ruùt kinh nghieäm – boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 5:     LUYEÄN TAÄP

Ngaøy soaïn: 16/9/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  Cuûng coá quy taéc xaùc ñònh gia trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ.

- Kyõ naêng:  So saùnh caùc soá höõu tæ, tính gia trò bieåu thöùc, tìm x (x)

  Söû duïng maùy tính boû tuùi.

  Daïng baøi toaùn GTLN, GTNN cuûa bieåu thöùc.

- Thaùi ñoä:  Phaùt trieån tö duy – laäp luaän.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: SGK, baûng phuï, maùy tính boû tuùi.

- HS: SGK, maùy tính boû tuùi.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá, chuaån bò baøi cuõ, duïng cuï maùy tính.

2. Kieåm tra:

HS1: Neâu coâng thöùc tính giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá höõu tæ x.

         AÙp duïng: tìm x bieát: vaø x < 0

HS2: Tính hôïp lí:

 [(-4,9) + (-37,8)] + [1,9 + 2,8]

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Daïng 1: Tính g/trò bieåu thöùc:

A = (3,1 – 2,5) – (-2,5 + 3,1)

Goïi HS leân baûng

C = -(251,3 + 281)

               + 3,251 – (1 – 281)

GV trình baøy cho HS ghi vôû.

Cho HS tính töøng tröôøng hôïp.

 

HS:

A = 3,1 – 2,5 + 2,5 - 3,1 = 0

 

KQ: -1

 

HS quan saùt vaø cheùp vaøo vôû.

 

1. Tính giaù trò bieåu thöùc:

A = a + 2ab – b

Vôùi a = 1,5 ; b = -0,75

a = 1,5 a = 1,5

a = 1,5 , b = -0,75

A = 0

A = -1,5 ; b = -0,75.

A =

Hoaït ñoäng 2:

Baøi 23/16 SGK:

Goïi HS leân baûng trình baøy

HS quan saùt – ghi cheùp

2. So saùnh soá höõu tæ:

Tính chaát baéc caàu

x < y < z x < z

a. vaø 1,1

1,1 = > 1

< 1 < < 1,1

 

b. -500 vaø 0,001

    -500 < 0 < 0,001

c.

Hoaït ñoäng 3:

Baøi 26/16 SGK:

GV höôùng daãn söû duïng maùy tính.

Cho HS tính a ; c

 

HS duøng maùy tính KQ

a. -5,5497

b. -0,42

 

3. Tìm x (ñaúng thöùc coù giaù trò tuyeät ñoái)

Tìm x bieát: x – 1,7 = 2,3

Hoaït ñoäng 4:

Baøi 25:

Goïi HS trình baøy

 

HS caû lôùp laøm nhaùp.

x – 1,7 = 2,3

hoaëc x – 1,7 = -2,3

   x = 4

    hoaëc   x = -0,6

 

Hoaït ñoäng 5:

GV neâu daïng tìm GTNN, GTLN.

Hoûi: x – 3,5 coù giaù trò ntn?

Vaäy: - x – 3,5 coù g/trò ntn?

Vaäy A = 0,5-x–3,5 GTLN?

Thì: x – 3,5 coù g/trò b/n?

 

HS quan saùt ghi nhaùp

x – 3,5 0 ; x

-x – 3,5 0 ; x

A coù GTLN = 0,5

x – 3,5 = 0

x = 3,5

4. Tìm GTLN, GTNN:

a. Tìm GTLN cuûa:

A = 0,5 - x – 3,5

b. Tìm GTNN cuûa:

B = 1,7 + 3,4 - x

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Xem laïi vaø hoaøn chænh caùc BT ñaõ laøm.

- BT: baøi 26/16 SGK.

- OÂn laïi Ñ/n luõy thöøa baäc n cuûa a, nhaân, chia hai luõy thöøa cuøng cô soá (toaùn 6).

D. Ruùt kinh nghieäm – boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 6:              LUÕY THÖØA CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ

Ngaøy soaïn: 16/9/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  + HS hieåu khaùi nieäm luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân cuûa soá Q.

+ Bieát quy taéc tính tích, thöông cuûa hai luõy thöøa cuøng cô soá, tích luõy thöøa cuûa luõy thöøa.

- Kyõ naêng:  Vaän duïng caùc quy taéc tính toaùn.

- Thaùi ñoä:  Tính suy luaän, chính xaùc.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: SGK, thöôùc thaúng, baûng phuï, maùy tính boû tuùi.

- HS: SGK, thöôùc thaúng, maùy tính.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá, chuaån bò baøi cuõ, maùy tính.

2. Kieåm tra:

HS1:  Tính giaù trò bieåu thöùc:

 

                                                                                        ÑS: -1

 

HS2:  Cho a N. luõy thöøa baäc n cuûa a laø gì? Cho VD.

Vieát döôùi daïng luõy thöøa: 34.35

HS3:  Nhaéc laïi quy taéc nhaân, chia hai luõy thöøa cuûa cuøng moät cô soá.

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV t/töï nhö ñ/v soá N

Em haõy neâu Ñ/n luõy thöøa baäc n (n N) cuûa soá höõu tæ x? Ghi CT  cuûa noù.

GV giôùi thieäu: kyù hieäu cô soá, soá muõ.

GV giôùi thieäu quy öôùc.

GV:                 (a, b Z; b 0)

 

Vaäy:                           tính ntn?

 

Cho HS laøm ?1/17 SGK

 

HS: tích cuûa n thöøa soá x

           xn = x.x … x

 

                        n thöøa soá

 

 

HS:

 

 

 

               n thöøa soá

KQ: 9/16 ; 0,25 ; -0,125 vaø 1.

1. Luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân:

Kyù hieäu: xn

                xn = x.x … x

 

                              n thöøa soá

         (x Q, n N, n>1)

x: cô soá

n: soá muõ.

* Quy öôùc:

x1 = x

x0 = 1 (x 0)

 

Hoaït ñoäng 2:

GV neâu: Cho a N

  m, n N m n

thì:     am . an = ?

          am : an = ?

GV t/ töï ñoái vôùi x Q.

Goïi HS ñoïc thaønh lôøi (SGK)

Ñeå pheùp chia thöïc hieän ñöôïc caàn ñk cho x, m vaø n?

Cho HS laøm ?2

 

HS: :     am . an = am+n

             am : an = am-n

 

 

HS ghi cheùp

Ñoïc SGK lôøi

 

a. = (-3)5     ; b. = (-0,25)2

 

2. Tích vaø thöông hai luõy thöøa cuøng cô soá:

   x Q  ,     m, n N.

             am . an = am+n

             am : an = am-n

        (x 0 ; m n)

 

Hoaït ñoäng 3:

Cho HS laøm ?3

Tính: a. (22)3 vaø 26

 

         b.

 

vaäy tính luõy thöøa cuûa moät luõy thöøa ta laøm ntn?

Cho HS laøm ?4

* GV löu yù HS:

 am . an (am)n

 

HS:

a. (22)3 = 22.22.22 = 26

 

b.

 

HS: giöõ nguyeân cô soá vaø nhaân hai soá muõ.

HS laøm vôû nhaùp KQ:

a.                    [6]              b. [8]

 

 

 

 

3. Luõy thöøa cuûa luõy thöøa.

           (xm)n = xm.n

   (x Q,    m, n N)

 

Khi naøo chuùng baèng nhau?

 

 

4. Cuûng coá KT:

- Cho HS baøi 27/19 SGK

- Cho HS hoaït ñoäng nhoùm baøi 28/19 SGK.

- Giôùi thieäu caùc caùch tính khaùc: (1,5)4 ; 1,5 [SHIET} {xy} [4] [=]

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Hoïc thuoäc loøng Ñ/n luõy thöøa baäc n cuûa soá höõu tæ x vaø caùc quy öôùc.

- Baøi taäp: 29, 30, 31, 32/19 SGK.

Ñoïc muïc “Coù theå em chöa bieát” SGK/20.

D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 7:                                  LUÕY THÖØA HAI SOÁ HÖÕU TÆ (tt)

Ngaøy soaïn: 23/9/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  + HS naém hai quy taéc veà luõy thöøa cuûa moät tích vaø luõy thöøa cuûa moät thöông.

- Kyõ naêng: Vaän duïng caùc quy taéc trong tính toaùn

- Thaùi ñoä: Tính tö duy – chính xaùc.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: baûng phuï, thöôùc thaúng. (ghi caâu hoûi traéc nghieäm vaø caùc coâng thöùc).

- HS: baûng nhoùm

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò baøi cuõ HS.

2. Kieåm tra:

HS1:  Ñ/n vaø vieát coâng thöùc luõy thöøa baäc n cuûa soá höõu tæ x.

AÙp duïng tính: 35.32

HS2:  Chöõa baøi taäp 30/19 SGK  (Ñ/aùn: a. x = 1/16  ;     b. x = 9/16 )

GV cho nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù cho ñieåm

 

3. Baøi môùi:

Ñaët vaán ñeà tính nhanh: (0,125)3.83 ntn?

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Cho HS laøm ?1

GV ghi leân baûng.

Goïi 2 HS leân thöïc hieän

Em ruùt ra nhaän xeùt gì khi naâng moät tích leân moät luõy thöøa?

 

 

 

 

 

GV ñöa ra coâng thöùc TQ

        (x.y)n = xn.yn  vôùi x Q.

GV chöùng minh CT nhanh.

Cho HS laøm baøi ?2

GV cho chöõa sai – hoaøn chænh

Gôïi yù: Tính 2 chieàu cuûa CT.

HS thöïc hieän:

a. (2.5)2 = 102 = 100

     22.52 = 4.25 = 100

(2.5)2 = 22. 52

b. Töông töï:

 

 

HS traû lôøi: ta naâng töøng thöøa soá leân luõy thöøa, roài nhaân caùc keát quaû tìm ñöôïc.

HS ghi cheùp (phaùt bieåu lôøi SGK).

HS theo doõi.

HS leân baûng thöïc hieän.

 

 

1. Luõy thöøa cuûa moät tích:

            (x.y)n = xn.yn

Tính:

a.

 

 

b.

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:

GV pheùp t/töï neâu luõy thöøa cuûa moät thöông baèng CT.

Goïi HS neâu thaønh lôøi.

Cho HS laøm ?4 taïi choã.

Goïi HS laøm ?5.

Goïi 2 HS leân baûng.

 

 

 

HS traû lôøi SGK

HS ghi cheùp

HS laøm ?4 vôû nhaùp.

HS traû lôøi

HS laøm ?5.

a. = (0,125.8)3 = 13 = 1.

b. (-39 : 13)14 = (-3)4 = 34 = 81.

2. Luõy thöøa cuûa moät thöông:

 

                                      (y 0)

 

 

tính: (-39)4 : 134

= (-39 : 13)4 = (-3)4 = 34.

Hoaït ñoäng 3: 4. Cuûng coá KT

GV chuaån bò baøi 34/22 SGK.

GV hoaøn chænh söûa sai (neáu coù).

GV y/caàu HS hoaït ñoäng nhoùm BT 37 vaø 38 SGK.

Goïi ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy.

 

HS phaùt bieåu yù kieán

 

 

HS thöïc hieän

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- OÂn laïi caùc CT trình baøy luõy thöøa, thuoäc caùc quy taéc.

- Baøi taäp veà nhaø: baøi 40, 35, 38, 37 SGK/39

- Tieát sau luyeän taäp (Ktra 15’ chuaån bò giaáy ktra).

D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 8:    LUYEÄN TAÄP – KIEÅM TRA 15’

Ngaøy soaïn: 23/9/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: Cuûng coá caùc quy taéc (5 CT) luõy thöøa soá höõu tæ x.

- Kyõ naêng: Vaän duïng quy taéc trong tính giaù trò bieåu thöùc vieát döôùi daïng luõy thöøa, so saùnh, tìm soá chöa bieát.

- Thaùi ñoä: HS reøn tính thöïc haønh.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï ghi caùc CT tính luõy thöøa, caâu hoûi traéc nghieäm, baøi Ktra 15’.

- HS: Chuaån bò giaáy Ktra.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: baùo caùo só soá, chuaån bò baøi taäp, giaáy Ktra.

2. Kieåm tra:

HS1: Neâu caùc CT tính luõy thöøa soá höõu tæ x?

HS2: Laøm baøi taäp 37a vaø d/38 SGK.

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Cho HS baøi 40a – c.

Goïi 2 HS leân baûng

Cho HS nhaän xeùt – hoaøn chænh.

HS nhieàu caùch tính GV höôùng daãn HS vieäc phaân tích thaønh n töû chung – duøng luaät giaûm öôùc.

 

Caû lôùp laøm nhaùp.

2 HS leân baûng

HS söûa vôû BT

 

Daïng 1: Tính giaù trò bieåu thöùc.

a.

 

 

 

 

b.

 

 

Hoaït ñoäng 2:

Cho HS baøi 39/23 SGK

Goïi HS taïi choã traû lôøi.

GV cho nhaän xeùt

GV trình baøy leân baûng.

 

HS suy nghó laøm nhaùp.

Ñöùng taïi choã traû lôøi

HS nhaän xeùt

HS cheùp vaøo vôû

Daïng 2: Vieát bieåu thöùc döôùi daïng cuûa luõy thöøa

x Q vaø x 0

 1. x10 = x7 .x3
 2. x10 = (x2)5
 3. x10 = x12:x2

Hoaït ñoäng 3:

Cho HS laøm 42a, b/23

GV höôùng daãn HS thöïc hieän caâu a.

Caâu b, gôïi yù:

Luõy thöøa baäc chaün

Hai soá ñoái nhau

GV môû roäng:

2 : 16 2n > 4

 

 

HS thöïc hieän nhaùp

 

HS ghi cheùp.

 

HS laøm nhaùp.

Daïng 3: Tìm thaønh phaàn chöa bieát.

a.

 

 

b. (-3)n = 81.(-27)

                  = (-3)4 (-3)3 = (-3)7

    n = 7

4. Cuûng coá kieán thöùc:

- Treo baûng phuï ghi 5 CT tính luõy thöøa.

- Caâu hoûi traéc nghieäm sau.

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Xem laïi caùc daïng baøi taäp ñaõ giaûi taïi lôùp.

- BT veà nhaø: 47, 48, 57, 59 SBT.

- OÂn laïi K/n tæ soá, Ñ/n hai p/soá baèng nhau.

 

KIEÅM TRA 15’

 

1. Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu traû lôøi sau: (4ñ)

a. Neáu hai soá ñoái nhau thì bình phöông cuûa chuùng baèng nhau.

b. Neáu hai soá ñoái nhau thì laäp phöông cuûa chuùng ñoái nhau.

c. Luõy thöøa chaün cuøng baäc cuûa hai soá ñoái nhau thì ñoái nhau.

d. Luõy thöøa leû cuøng baäc cuûa hai soá ñoái nhau thì baèng nhau.

2. Tính:

a.

                                                                            (1,5ñ)

 

 1. (1,5ñ)

 

3. Tìm soá töï nhieân n bieát:

 

                                                                             (2ñ)

 

4. So saùnh hai soá:            9920 vaø 999910              (1ñ)

 

ÑAÙP AÙN:

 

1. a. Ñ  b. Ñ  c. S  d. S

2. a. 1/4 -1/8   1

    b. 32 = 9

3. n = 5

4. 9920 = 9910.9910 < 9910.10110 9920 < 999910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 9:   TIÛ LEÄ THÖÙC

Ngaøy soaïn: 30/9/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  HS hieåu roõ tæ leä thöùc, naém vöõng hai t/c cuûa tæ leä thöùc.

  Nhaän bieát tæ leä thöùc vaø caùc soá haïng cuûa tæ leä thöùc.

- Kyõ naêng:  Vaän duïng caùc t/c tæ leä thöùc vaø giaûi baøi taäp.

- Thaùi ñoä:  Tính nghieâm tuùc trong giôø hoïc.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï ghi baøi taäp vaø caùc keát luaän.

- HS: OÂn taäp khaùi nieäm tæ soá. Ñ/n hai p/soá baèng nhau.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá, oân taäp HDVN.

2. Kieåm tra:

HS1:  Theá naøo laø tæ soá cuûa hai soá a vaø b (b0)? Kyù hieäu

So saùnh hai tæ soá: 10/15 vaø 1,8/2,7

 (GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm)

3. Baøi môùi: Ñaët vaán ñeà b/taäp treân 10/15 = 1,8/2,7 ta goïi ñaúng thöùc treân laø moät tyû leä thöùc. Vaäy tæ leä thöùc laø gì? Baøi môùi.

 

Hoaït ñoäng cuûa Gv

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Cho HS laøm VD so saùnh hai tæ soá:

                    vaø

 

goïi HS leân baûng.

Vaäy: ñaúng thöùc           =

 

laø moät tæ leä thöùc

Hoûi: Tæ leä thöùc laø gì?

GV neâu laïi ñ/n tæ leä thöùc SGK. Neâu ÑK?

GV giôùi thieäu kyù hieäu tæ leä thöùc, caùc soá haïng, ngoaïi tæ, trung tæ.

Cho HS laøm ?1/24 SGK.

Töø caùc tæ soá sau ñaây coù laäp ñöôïc tyû leä thöùc khoâng?

a.                  vaø

 

 

 

HS:

 

 

 

 

 

 

HS nhaéc laïi Ñ/n tæ leä thöùc

SGK

 

ÑK: b, d 0

 

2 HS leân baûng:

 

 

                                     

 

 

b. töông töï

 1. Ñònh nghóa: (hoïc SGK)

 

 

 

Hay:  a:b = c:d

a, b, c, d: caùc soá haïng

a, d: ngoaïi tæ

b, c: trung tæ.

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:

Khi                a.d = b.c

 

(Ñ/n hai p/soá baèng nhau)

Ta xeùt xem t.c naøy coøn ñuùng vôùi tæ leä thöùc neâu treân hay khoâng?.

Cho HS VD:

 

 

Cho HS laøm ?2

GV ghi t/c 1.

GV hoûi ngöôïc laïi

T/töï GV thöïc hieän caùc tæ leä thöùc khaùc.

GV choát laïi: Töø nhaän xeùt cuûa caùc ngoaïi tæ vaø trung tæ.

Hoaùn vò ngoaïi töû

Hoaùn vò trung töû

Hoaùn vò caû trung laãn ngoaïi.

 

HS nghe giaûng

Neâu tính chaát hai p/soá baèng nhau.

 

 

 

HS ñoïc SGK/25

Moät HS nhaéc laïi

 

HS traû lôøi: (ñöôïc)

 

HS: ñöôïc

ad = bc chia hai veá cho tích bd.

 

 

 

T/töï:

HS:

 

 

2. Tính chaát:

Tính chaát 1:

 

 

 

 

 

Tính chaát 2:

           a.d = b.c    (a, b, c 0)

 

 

 

 

Goïi HS neâu t/c2/25 SGK

 

 

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá – luyeän taäp

Baøi 46 (a, b)/26 SGK

a.

 

 

Hoûi: Muoán tìm moät ngoaïi tæ trung tæ leä thöùc ntn?

T/töï caâu b.

 

 

 

 

a. x.3,6 = 27.(-2)

 

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Naém vöõng ñ/n vaø t/c cuûa tæ leä thöùc (hoaùn vò).

- Tìm thaønh phaàn chöa bieát tæ leä thöùc.

- BT: 44, 45, 46, 47/SGK

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 10:    LUYEÄN TAÄP

Ngaøy soaïn: 30/9/2007

 

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  Cuûng coá Ñ/n vaø 2 t/c cuûa tæ leä thöùc.

- Kyõ naêng:  Bieát nhaän daïng tæ leä thöùc.

  Tìm soá haïng chöa bieát cuûa tæ leä thöùc.

Laäp ra caùc tæ leä thöùc töø caùc soá, töø ñaúng thöùc tích.

- Thaùi ñoä:  Caån thaän, chính xaùc, trình baøy baøi giaûi khoa hoïc.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï, SGK

- HS: Hoïc baøi, laøm BT, baûng phuï nhoùm.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò baøi HS.

2. Kieåm tra:

HS1:  Ñònh nghóa tæ leä thöùc?

AÙp duïng baøi 45/26 SGK

HS2:  Neâu hai t/c cuûa tæ leä thöùc

Chöõa baøi 46 (b, c)/26 SGK (Cho HS söû duïng maùy tính)

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Daïng 1: Nhaän daïng tæ leä thöùc

Baøi 49/26 SGK

Töø caùc tæ leä thöùc sau coù laäp ñöôïc tæ leä thöùc khoâng?

GV hoûi: Neâu caùch laøm?

Goïi 2 HS leân baûng giaûi a, b.

Goïi 2 HS khaùc giaûi tieáp c, d.

 

Baøi 61/12 SBT

Chæ roõ ngoaïi tæ vaø trong tæ cuûa caùc tæ leä thöùc sau.

 

HS xem xeùt hai tæ soá ñoù coù baèng nhau hay khoâng?

 

a)

 

Laäp ñöôïc tæ leä thöùc

b, c, d töông töï.

b)  d khoâng laäp ñöôïc tæ leä thöùc

HS traû lôøi

 

Daïng 1: Nhaän daïng tæ leä thöùc Baøi 42/26 SGK

Hoaït ñoäng 2:

Baøi 50/27 SGK

Cho HS hoaït ñoäng nhoùm

Hoûi: Muoán tìm caùc soá haïng trong oâ vuoâng, ta phaûi tìm caùc ngoaïi tæ hoaëc trung tæ trong tæ leä thöùc. Neâu caùch tìm.

Baøi 70/12 SBT. Tìm x

 

 

 

a.

 

b.

 

 

 

 

Nhoùm phaân coâng 2 em phaûi laøm ñöôïc 1 oâ.

KQ:

      BINH THÖ YEÁU LÖÔÏC

 

 

 

 

2 HS leân baûng thöïc hieän

Daïng 2: Tìm soá haïng chöa bieát cuûa tæ leä thöùc.

 

 

 

 

 

 

 

Tìm x trong caùc tæ leä thöùc sau

Hoaït ñoäng 3:

Baøi 51: Laäp taát caû caùc tæ leä thöùc coù theå ñöôïc töø boán soá sau:

1,5  ; 2  ; 3,6  ; 4,8.

AÙp duïng t/c 2 cuûa tæ leä thöùc coù ñöôïc.

 

 

Cho HS baøi 52/28 SGK

Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng. Vì sao?

HS:

1,5.4,8 = 2.3,6 (= 7,2)

Caùc tæ leä thöùc coù ñöôïc:

 

 

 

 

 

HS: caâu c ñuùng

 

 

Daïng 3: Laäp tæ leä thöùc

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- OÂn laïi caùc daïng BT ñaõ laøm.

- BT: 53/28 SGK.

- Xem baøi “Tính chaát daõy tæ soá baèng nhau”.

D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 11:    TÍNH CHAÁT CUÛA DAÕY TÆ SOÁ BAÈNG NHAU

Ngaøy soaïn: 7/10/2007

 

A. Muïc tieâu:

- KT: HS naém vöõng t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau.

- Kyõ naêng: Vaän duïng t/c naøy ñeå giaûi caùc baøi toaùn chia theo tæ leä.

- Thaùi ñoä:  Ham hoïc hoûi, tìm toøi kieán thöùc môùi.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï ghi caùch CM daõy tæ soá baèng nhau (3 tæ soá) vaø caùc baøi taäp.

- HS: OÂn taäp caùc t/c cuûa tæ leä thöùc.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò baøi HS.

2. Kieåm tra:                                                         

HS1: Neâu t/c cô baûn cuûa tæ leä thöùc? Tìm x bieát  

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV yeâu caàu HS ?1

Cho tæ leä thöùc:

So saùnh:

 

Hoûi: Toång quaùt

GV neâu t/c tæ leä thöùc

GV thoâng baùo tính chaát treân coøn môû roäng cho daõy tæ soá baèng nhau. Töông töï coøn tæ soá naøo?

GV trình baøy CM baûng phuï.

GV löu yù: tính t/öùng cuûa caùc soá haïng vaø daáu “+” vaø “-” trong tæ soá.

Cho HS VD SGK

Cho HS laøm baøi 54/30 SGK. Tìm hai soá x vaø y, bieát:

Goïi HS leân baûng trình baøy.

GV hoaøn chænh – HS ghi vôû.

 

HS:

vaäy:

HS ñoïc trang 28, 29 daãn tôùi KQ.

 

 

 

 

 

 

 

HS quan saùt – ghi vaøo vôû.

 

 

 

HS ñoïc SGK.

 

 

 

 

HS laøm nhaùp

Nhaän xeùt vaø ghi vôû.

1. Tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau:

 

 

 

 

 

AÙp duïng:

Tìm hai soá x vaø y, bieát:

Giaûi:

Theo t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau:

 

vaäy: x = 6, y = 10

 

Hoaït ñoäng 2:

GV giôùi thieäu daõy tæ soá

Cho HS laøm ?2

 

 

HS: Goïi soá HS cuûa caùc lôùp 7A, 7B, 7C laàn löôït laø a, b, c thì ta coù:

2. Chuù yù:

Ta noùi a, b, c tæ leä vôùi caùc soá 2, 3, 5:

theå vieát: a : 2 = b : 3 = c : 5

Hoaït ñoäng 3:

Neâu t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau.

Baøi 56/30 SGK

Cuûng coá kieán thöùc

HS leân baûng

 

HS trình baøy:

KQ: dt laø 40 (m2)

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Neâu tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau.

- BT: 57 , 58 , 60 trang 30 – 31 SGK.

- Tieát sau luyeän taäp.

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 12:     LUYEÄN TAÄP

Ngaøy soaïn: 7/10/2007

 

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  Cuûng coá caùc t/c cuûa tæ leä thöùc, cuûa daõy tæ soá baèng nhau.

- Kyõ naêng:  + Thay tæ soá giöõa caùc soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân.

  + Tìm x trong tæ leä thöùc, giaûi baøi toaùn chia tæ leä.

- Thaùi ñoä:   Ñaùnh giaù vieäc tieáp thu HS veà tæ leä thöùc vaø t/c daõy tæ soá baèng nhau.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: SGK, thöôùc thaúng, baûng phuï.

- HS: OÂn taäp veà tæ leä thöùc vaø t/c cuûa tæ soá baèng nhau.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò baøi taäp cuûa HS.

2. Kieåm tra:

HS1:  Neâu tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau?

 Tìm hai soá x vaø y bieát:

         vaø       

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Cho HS nhaän xeùt baøi kieåm tra HS vaø hoaøn chænh.

Gôïi yù:

 

HS leân baûng

 

Caû lôùp laøm nhaùp

Baøi: Tìm hai soá x vaø y bieát:

    vaø

Giaûi:

Vaäy: x = -2 vaø y = -5

Hoaït ñoäng 2:

Baøi 62/31 SGK

Goïi HS ñoïc ñeà

GV neâu ñeà leân baûng

Muoán aùp duïng t/c daõy tæ soá coù ñöôïc khoâng? Vì sao?

GV hoûi:

thì

GV neâu VD gôïi yù:

thì

GV höôùng daãn HS trình baøy

x2 = 22 x = ?

 

HS ñoïc ñeà SGK chaäm

 

 

HS: Khoâng

 

HS: Khoâng coù x+y hoaëc x-y.

 

HS traû lôøi:

Vaäy:

HS: x = 2

Baøi 62/31 SGK

Tìm hai soá x vaø y, bieát

vaø y = 10

Giaûi:

 

 

  (*)

nhaân 2 veá (*) vôùi x:

+ Neáu x = 2 y = 10 : 2 = 5

+ Neáu x = -2 y = 10 : (-2) = -5

Hoaït ñoäng 3:

Baøi 61/31 SGK

Goïi HS ñoïc ñeà

GV ghi baûng

GV hoûi: Töø hai tæ leä thöùc, laøm theá naøo ñeå coù daõy tæ soá baèng nhau? Gôïi yù

vaø

Sau coù daõy soá goïi HS leân baûng trình baøy.

 

HS ñoïc ñeà chaãm roõ.

 

 

HS traû lôøi:

vaø BCNN(3.4) = 12

vaø

Baøi 62/31 SGK:

Giaûi:

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Xem laïi caùc baøi giaûi ôû lôùp.

- Laøm BT: 59 , 60 , 63 vaø 64/31 SGK.

Höôùng daãn baøi 64: Goïi soá HS boán khoái 6, 7, 8, 9. a, b, c, d laàn löôït tæ leä vôùi 9 , 8 , 7 , 6.

vaø b – d = 70

D. Boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:

Theâm cuûng coá caùc BT, tìm x trong tæ leä thöùc.

Môû roäng: vaø x + 2x – 2z = 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 13:              SOÁ THAÄP PHAÂN HÖÕU HAÏN

SOÁ THAÄP PHAÂN VOÂ HAÏN TUAÀN HOAØN

Ngaøy soaïn: 14/10/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  HS nhaän bieát soá thaäp phaân höõu haïn, voâ haïn tuaàn hoaøn.

  Ñieàu kieän (daáu hieäu) ñeå moät phaân soá toái giaûn bieåu dieãn höõu haïn, voâ haïn

- Kyõ naêng: Hieåu raèng soá höõu tæ laø soá coù bieåu dieãn thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn

- Thaùi ñoä: Caån thaän, chính xaùc, linh hoaït.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï ghi baøi taäp vaø keát luaän SGK/34, maùy tính boû tuùi.

- HS: OÂn laïi Ñ/n soá höõu tæ, maùy tính boû tuùi.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá, duïng cuï, chuaån bò baøi HS.

2. Kieåm tra:

HS1:  Theá naøo laø soá höõu tæ?

AÙp duïng: soá höõu tæ … coù theå vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân?

3. Baøi môùi:  Ñaët vaán ñeà: soá 0,323232 … coù phaûi laø soá höõu tæ khoâng? Baøi hoïc môùi.

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV neâu VD1 SGK/32

GV trình baøy leân baûng.

Em neâu caùch laøm.

GV yeâu caàu HS kieåm tra pheùp chia baèng maùy tính.

Hoûi: Coøn caùch laøm naøo khaùc nöõa khoâng?

Gôïi yù: Phaân tích maãu thöøa soá nguyeân toá.

Ta coù theå theâm thöøa soá 5 vaøo töû laãn maãu ñöôïc?.

GV giôùi thieäu: caùc soá thaäp phaân treân: Soá thaäp phaân höõu haïn.

GV neâu VD2 SGK/32.

Cho HS thöïc hieän pheùp chia.

Em nhaän xeùt gì pheùp chia naøy?

Xeùt trong thöông chöõ soá naøo laëp ñi laëp laïi?

GV giôùi thieäu soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn.

Caùch vieát goïn 0,41(6)

Kí hieäu: (6)

Soá 6: goïi laø chu kì

GV neâu:

Cho HS thöïc hieän maùy tính

 

 

 

 

HS ñoïc VD1.

HS traû lôøi: ta chia töû cho maãu.

HS kieåm tra maùy tính – KQ ñuùng.

HS: phaân tích maãu

 

Töông töï:

HS: t/c cô baûn phaân soá.

 

 

 

 

HS tieán haønh chia.

 

Traû lôøi: pheùp chia naøy khoâng bao giôø chaám döùt.

HS: chöõ soá 6

        0,41666…

 

 

 

 

HS leân baûng thöïc hieän

1. Soá thaäp phaân höõu haïn – soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn.

* Caùc soá thaäp phaân höõu haïn

* Caùc soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn:

 

 

Hoaït ñoäng 2:

GV cho HS nhaän xeùt maãu cuûa caùc phaân soá VD treân coù chöùa thöøa soá ng/toá naøo?

 

GV ñöa nhaän xeùt SGK

Cho HS ? cho HS hoaït ñoäng nhoùm

Goïi töøng nhoùm traû lôøi

 

 

 

Cho HS baøi 65/34 SGK

Duøng maùy tính KQ

Cho HS baøi 66/34 SGK.

GV choát laïi: Nhö vaäy (SGK)

4. Cuûng coá kieán thöùc

GV hoûi: phaân soá nhö theá naøo vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn, voâ haïn tuaàn hoaøn? Cho VD.

Cho HS traû lôøi caâu hoûi môû ñaàu baøi SGK.

Soá 0,323232… soá höõu tæ?

Vieát döôùi daïng phaân soá?

Gôïi yù: 0,(32) = 0,(01).32

 

Cho HS baøi 67/35 SGK

              3

A =

            2.

 

HS kieåm tra

VD1 (soá thaäp phaân höõu haïn) chöùa TSNT 2 vaø 5

VD2 (soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn) chöùa TSNT khaùc 2 vaø 5

2 HS ñoïc laïi

KQ:

* Soá thaäp phaân höõu haïn:

* Soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn:

HS giaûi thích

Duøng maùy tính, laáy töû chia cho maãu KQ

 

 

 

 

HS: traû lôøi, töï tìm VD.

 

 

HS: laø soá höõu tæ

0,(32) = 0,(01).32

=

HS tìm 3 soá sau:

2  ; 3   ; 5

2. Nhaän xeùt (xem SGK)

4. Höôùng daãn töï hoïc:

- Naém vöõng daáu hieäu (nhaän bieát) SGK/33.

- Hoïc thuoäc keát luaän (Nhö vaäy) SGK/34.

- BT: 68 , 69 , 70 , 71/34-35 SGK.

- Tieát sau luyeän taäp.

D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

TIEÁT 14:          LUYEÄN TAÄP

Ngaøy soaïn: 14/10/2007

 

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: Cuûng coá ÑK phaân soá vieát ñöôïc daïng soá thaäp phaân höõu haïn – voâ haïn tuaàn hoaøn

- Kyõ naêng: Reøn luyeän kyõ naêng vieát moät phaân soá döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn – voâ haïn tuaàn hoaøn ngöôïc laïi (soá haïn chu kì 1 2 chöõ soá).

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: SGK, baûng phuï, maùy tính boû tuùi.

- HS: SGK, maùy tính boû tuùi.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò baøi HS.

2. Kieåm tra:

HS1:  Neâu ÑK ñeå moät phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn.

 Baøi taäp 68a/34 SGK.

HS2:  Phaùt bieåu keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân.

 Baøi taäp 68b/34 SGK (söû duïng maùy tính).

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Baøi 69/34 SGK:

Ghi noäi dung leân baûng.

Goïi 2 HS leân baûng.

Yeâu caàu HS vieát goïn?

 

 

Baøi 71/35 SGK:

Thöïc hieän töông töï.

GV löu yù HS KQ naøy.

Chuyeån muïc daïng 2.

 

 

2 HS leân baûng thöïc hieän duøng maùy tính.

HS vieát goïn caùch vieát theo chu kyø.

 

HS leân baûng thöïc hieän.

HS theo doõi söûa baøi.

 

 

Daïng 1: Vieát phaân soá hoaëc moät thöông döôùi daïng soá thaäp phaân.

a. 8,5 : 3 = 2,8(3)

b. 18,7 : 6 = 3,11(6)

c. 58 : 11 = 5,(27)

d. 14,2 : 3,33 = 4,(264)

Baøi 71/35 SGK:

Hoaït ñoäng 2:

Cho HS baøi 70/35 SGK

Goïi HS ñoïc ñeà baøi.

GV ghi baûng.

Hoûi: Noùi roõ soá thaäp phaân ñoù höõu haïn hay voâ haïn?

Laøm theá naøo vieát soá thaäp phaân höõu haïn phaân soá?

 

Em haõy ruùt goïn phaân soá ñoù cho toái giaûn?

Baøi 72/35 SGK:

Goïi HS traû lôøi (“Ñoá”)?

 

Gôïi yù: Hy vieát soá thaäp phaân ñoù döôùi daïng khoâng goïn?

Vaäy: K/luaän nhö theá naøo?

Hoûi: Em coù theå vieát soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn ñoù döôùi daïng phaân soá?

Gôïi yù: ta laøm:

0,(5) = 0(1).5

0,(31) = ?

(0,1) = phaân soá naøo?

 

0,01 döôùi daïng phaân soá naøo?

Vaäy:

Cho HS laøm töông töï nhö treân tìm 0,3(13)?

GV gôïi yù: bieán ñoåi coù chu kì baét ñaàu sau daáu phaåy.

 

 

 

HS ñoïc SGK.

 

HS traû lôøi: höõu haïn

Vieát daïng coù maãu soá laø: 10n

 (n N*)

 

 

HS thöïc hieän.

 

 

HS traû lôøi

 0,(31) 0,3(13)

HS:

0,(31) = 0,31313131…

0,3(13) = 0,3131313…

HS luùng tuùng.

Hoaëc ñöôïc theo K/luaän SGK/34

 

 

HS: 0,(31) = 0,(01).31

HS: 0,1 =

HS: 0,01 =

 

HS:

Daïng 2: Vieát soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn döôùi daïng p/soá toái giaûn.

a.

b.

c.

d.

Baøi 72/35 SGK:

0,(31) = 0,3(13)

a. Haõy vieát soá thaäp phaân voâ haïn 0,(31) döôùi daïng p/soá:

b. Haõy vieát soá thaäp phaân 0,3(13) döôùi daïng p/soá:

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Naém vöõng keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân.

- Xem BT: caùch vieát phaân soá soá thaäp phaân vaø ngöôïc laïi.

- BT: 86 ; 91 ; 92/15 SBT.

- Xem baøi tröôùc “Laøm troøn soá”. Tìm VD thöïc teá.

- Tieát sau mang maùy tính boû tuùi.

D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 15:     LAØM TROØN SOÁ

Ngaøy soaïn: 21/10/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: HS khaùi nieäm laøm troøn soá, bieát yù nghóa cuûa vieäc laøm troøn soá trong thöïc teá.

- Kyõ naêng: Naém vöõng vaø vaän duïng caùc quy öôùc laøm troøn soá. Hieåu ñuùng caùc thuaät ngöõ trong baøi.

- Thaùi ñoä: Coù yù thöùc vaän duïng caùc quy öôùc laøm troøn soá trong ñôøi soáng.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï, ghi VD thöïc teá … (soá lieäu ñaõ ñöôïc laøm troøn soá), caùc baøi taäp, maùy tính boû tuùi

- HS: Söu taàm VD thöïc teá veà laøm troøn soá, maùy tính boû tuùi.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra:

HS1:  Phaùt bieåu KL veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân?

 AÙp duïng: Vieát soá thaäp phaân sau döôùi daïng phaân soá?

HS2: Baøi 9/15 SBT. Chöùng toû raèng:

a. 0,(37) + 0,(62) = 1

b. 0,(33) . 3 = 1.

Ñaët vaán ñeà: Moät tröôøng hoïc 425 HS, soá HS khaù gioûi 302 em. Tính % HS khaù gioûi.

KQ: (laø soá thaäp phaân voâ haïn).

Ñeå deã nhôù, deã so saùnh, tính toaùn ngöôøi ta laøm troøn soá. Vaäy laøm troøn soá nhö theá naøo?

  Baøi hoïc môùi.

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa GV

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Neâu VD1 SGK

GV veõ truïc soá leân baûng (löu yù choïn ñôn vò lôùn).

Goïi HS leân baûng bieåu dieãn

Cho HS nhaän xeùt:

+ 4,3 gaàn soá nguyeân?

+ 4,9 gaàn soá nguyeân?

GV thoâng baùo: ñeå laøm troøn caùc soá thaäp phaân treân ñeán haøng ñôn vò ta vieát nhö sau:

GV giôùi thieäu kyù hieäu: ñoïc “gaàn baèng”, “xaáp xæ”.

Vaäy: ñeå laøm troøn moät soá thaäp phaân ñeán haøng ñôn vò, ta laáy soá nguyeân naøo?

Cho HS laøm ?1

Goïi HS ñoïc ñeà.

Goïi HS leân baûng ñieàn oâ troáng.

* GV löu yù: 4,5 coù 2 KQ

Quy öôùc laøm troøn.

Cho HS VD2 vaø VD3.

 

HS ñoïc VD1 SGK.

 

 

Moät HS leân baûng bieåu dieãn

HS traû lôøi:

 4,3 4

 4,9 5

HS laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

HS ñoïc ñeà

HS leân baûng

5, 4 5 5,8 6

4,5 4  4,5 5

 

1. Ví duï:

Laøm troøn soá thaäp phaân 4,3 vaø 4,9 ñeán haøng ñôn vò.

          4,3                      4,9

   4                                       5

Kí hieäu: : “gaàn baèng”

 4,3 4

 4,9 5

 

Laøm troøn soá 72900 ñeán haøng nghìn.

72900 73000 (troøn nghìn).

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:

Cho HS ñoïc tröôøng hôïp 1 SGK.

GV höôùng daãn:

+ Duøng buùt chì ngaên phaàn coøn laïi vaø phaàn boû ñi.

+ Neáu chöõ soá ñaàu tieân boû ñi nhoû hôn 5 thì giöõ boä phaän coøn laïi. Trong tröôøng hôïp queân thay phaàn boû ñi baèng caùc chöõ soá 0.

Tröôøng hôïp 2: töông töï.

Cho HS laøm ?2

 

HS ñoïc

 

HS thöïc hieän chæ daãn cuûa GV.

VD: a) 86,1/491 86,1

        b) 54/2 540

2. Quy öôùc laøm troøn soá:

 (hoïc SGK/36)

AÙp duïng:

a. Laøm troøn soá 79,3826 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù 3.

 79,382/6 79,383

b. Laøm troøn soá 79,3826 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù 2.

 79,38/26 79,38

c. Laøm troøn soá 79,3826 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát

 79,3/826 79,4

Hoaït ñoäng 3:

Baøi 73/36 SGK

Baøi 74/36 SGK

Cuûng coá KT

  2 HS thöïc hieän KQ

  KQ = 7,4

 

 

* Höôùng daãn töï hoïc:

- Naém vöõng hai quy öôùc cuûa pheùp laøm troøn soá.

- BT soá: 76 ; 77 ; 78 ; 79/37 – 38 SGK.

        Soá 93 ; 94; 95/16 SBT.

- Tieát sau mang maùy tính boû tuùi, thöôùc daây hoaëc thöôùc cuoän, xaùc ñònh khoái löôïng cuûa mình.

D. Ruùt kinh nghieäm – boå sung:

HS töï xaùc ñònh chieàu cao, khoái löôïng cuûa mình ôû nhaø (laøm troøn soá).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 16:     LUYEÄN TAÄP

Ngaøy soaïn: 7/10/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  Cuûng coá vaø vaän duïng thaønh thaïo caùc quy öôùc laøm troøn soá.

  Söû duïng ñuùng thuaät ngöõ trong baøi.

- Kyõ naêng: Vaän duïng caùc quy öôùc laøm troøn soá vaøo thöïc teá, tính giaù trò bieåu thöùc vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy.

- Thaùi ñoä: Tính chính xaùc – caån thaän.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï, maùy tính boû tuùi.

- HS: Maùy tính boû tuùi, moãi HS ño saün chieàu cao vaø caân naëng cuûa mình (laøm troøn soá ñeán chöõ soá thöù nhaát).

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò vôùi HS.

2. Kieåm tra:

HS1:  Phaùt bieåu hai quy öôùc laøm troøn soá?

 Baøi 76/37 SGK.

HS2:  Baøi 94/16 SBT

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Baøi 99/16 SBT

Cho HS ñoïc ñeà.

GV ghi leân baûng.

Goïi HS leân baûng.

 

 

 

 

 

Baøi 100/16 SBT:

GV höôùng daãn a

Söû duïng maùy tính boû tuùi

Goïi 3 HS laøm caâu coøn laïi.

 

 

3 HS leân baûng thöïc hieän

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HS leân baûng laøm b , c , d

Daïng 1: Thöïc hieän pheùp tính roài laøm troøn KQ.

Baøi 1: Vieát caùc hoãn soá sau döôùi daïng soá thaäp phaân gaàn ñuùng (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai).

a.

b.

c.

Hoaït ñoäng 2:

Baøi 77/37 SGK:

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 81/38-39 SGK:

 

 

HS ñoïc ñeà baøi

Traû lôøi:

495.52 500.50 = 25000

Tích phaûi tìm coù naêm chöõ soá vaø xaáp xæ 25 nghìn.

Tích phaûi tìm khoaûng treân 400

Thöông phaûi tìm xaáp xæ 140

 HS tìm hieåu kyõ ñeà baøi

Traû lôøi:

 1.              Hai caùch ñeàu cho keát quaû xaáp xæ 11
 2.             Caùch 1: 40;

            caùch 2: 39

 1.    Töông töï BTVN

Daïng 2: AÙp duïng quy öôùc laøm troøn soá ñeå öôùc löôïng KQ pheùp tính.

* Caùch laøm:

1. Laøm troøn caùc thöøa soá ñeán chöõ soá ôû haøng cao nhaát.

2. Nhaân, chia … caùc soá ñaõ ñöôïc laøm troøn KQ öôùc löôïng.

3. Tính KQ ñuùng, so saùnh vôùi KQ öôùc löôïng.

Hoaït ñoäng 3:

Baøi 78/38 SGK:

Cho HS hoaït ñoäng nhoùm muïc “Baïn chöa bieát”

 

Cho HS töï tính BMI

Daïng 3: Moät soá öùng duïng  cuûa laøm troøn soá vaøo thöïc teá.

 

4. Höôùng daãn töï hoïc:

- Thöïc haønh ño ñöôøng cheùo ti vi ôû nhaø.

- Tính chæ soá BMI cuûa moïi ngöôøi trong gia ñình.

- BT: 79 , 80 /38 SGK.

          98 , 101 , 104/16-17 SBT.

- OÂn taäp KL veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân. Mang maùy tính.

D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 17:                           SOÁ VOÂ TÆ

KHAÙI NIEÄM VEÀ CAÊN BAÄC HAI

Ngaøy soaïn: 28/10/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: HS coù khaùi nieäm veà soá voâ tæ vaø hieåu theá naøo laø caên baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm.

- Kyõ naêng: Bieát söû duïng ñuùng kí hieäu:

- Thaùi ñoä:  Tính chính xaùc.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï veõ hình 5 (SGK) vaø baøi taäp, maùy tính boû tuùi.

- HS: OÂn laïi Ñ/n soá höõu tæ, quan heä soá höõu tæ vôùi soá thaäp phaân, maùy tính boû tuùi.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, kieåm tra chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra:

HS1: Theá naøo laø soá höõu tæ? Phaùt bieåu KL quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân.

HS2: Vieát caùc soá höõu tæ sau döôùi daïng soá thaäp phaân:

    ;    

Hoûi theâm: Tính 12   ; 

3. Baøi môùi: Coù soá höõu tæ naøo maø bình phöông baèng 2 khoâng? Baøi hoïc hoâm nay.

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Baøi toaùn: H.veõ baûng phuï.

GV gôïi yù:

Tính Sh.vuoâng AEBF.

 SAEBF = 2 SABF

 SABCD = 4 SABF

Vaäy SABCD = ?

Goïi ñoä daøi AB = x (m)

ÑK: x > 0. Haõy bieåu thò SABCD theo x.

GV thoâng baùo: Ngöôøi ta CM raèng khoâng coù soá höõu tæ naøo maø bình phöông baèng 2 vaø ñaõ tính ñöôïc:

x = 1,414213562373095…

(baûng phuï ñöa soá x)

Cho HS nhaän xeùt soá x?

GV thoâng baùo: Ñoù laø soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn. Ta coøn goïi soá voâ tæ.

Vaäy soá voâ tæ laø gì?

Phaân bieät soá voâ tæ vôùi höõu tæ nhö theá naøo?

GV giôùi thieäu kí hieäu: I

 

Cho HS ñoïc laïi.

 

HS:  SABCD = 2 SAEBF

SABCD = 2.1 = 2 (m2)

HS: x2 = 2

 

 

 

HS: Soá x thaäp phaân voâ haïn maø ôû phaàn thaäp phaân cuûa noù khoâng coù chu kyø naøo.

 

HS: Soá voâ tæ … (SGK)

                 Thaäp phaân höõu haïn

Soá höõu tæ:

                  Voâ haïn tuaàn hoaøn

Soá voâ tæ: voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn (soá höõu tæ + voâ tæ = soá thaäp phaân).

1. Soá voâ tæ:

Baøi toaùn: (SGK/40)

        E       1m        B

 

 

 

       A                 F                     C

 

 

                            D

Ta coù : SABCD = 2 SAEBF

             x2 = 2.1= 2 (m2)

Khoâng coù soá höõu tæ x naøo ñeå:x2 = 2

x = 1,4142135. . .

Ñaây laø soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn goïi laø soá voâ tæ

Vaäy: Soá voâ tyû laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn.

 

Kí hieäu: I: taäp hôïp caùc soá voâ tæ.

Hoaït ñoäng 2:

GV cho tính: 32 =

                  (-3)2 =

   ;   ; 02 =

Ta noùi: 3 vaø (-3) laø caên baäc hai cuûa 9.

Töông töï hoûi soá coøn laïi.

 

 

Hoûi: Tìm x bieát x2 = -1.

Vaäy: (-1) khoâng coù caên baäc hai.

Hoûi: Theá naøo laø caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm?

 

GV cho HS neâu Ñ/n SGK/40.

Cho HS laøm ?1

Tìm caùc caên baäc hai cuûa 16 vaø -16.

 

Cho ?2/41 SGK.

GV quay laïi muïc 1: x2 = 2

x = vì ÑK x 0

x = (AB)

 

HS: 32 = 9

    (-3)2 = 9

  ; 02 = 0

HS traû lôøi: vaø laø caên baäc hai cuûa .

0 caên baäc hai laø 0.

 

 

 

Traû lôøi: Caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm laø moät soá x:

    x2 = a

HS ñoïc laïi.

 

HS: caên baäc hai cuûa 16 laø 4 vaø -4.

-16 khoâng coù caên baäc hai.

 

 

2. Khaùi nieäm veà caên baäc hai

 

    Kí hieäu: (a 0)

 

VD: 

 

 

* Soá döông a coù ñuùng hai caên baäc hai laø:

      : soá döông

vaø -: soá aâm

 

Chuù yù: Khoâng ñöôïc vieát

  !

 

* Coù voâ soá soá voâ tæ:

; ; ;

Hoaït ñoäng 3: Baøi 82(Baûng phuï)

Cho HS hoaït ñoäng nhoùm

Ñaïi dieän nhoùm leân ñieàn

 

     4.Höôùng daãn töï hoïc:

Caàn naém vöõng caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm, so saùnh, phaân bieät soá höõu tæ vaø soá voâ tæ. Ñoïc muïc Coù theå em chöa bieát/42.

- BT: 85 ; 86/42 SGK ; 106-107 , 110 , 114/18-19 SBT.

- Chuaån bò noäi dung baøi hoïc Soá Thöïc.

      D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

 

 

 

 

TIEÁT 18:    SOÁ THÖÏC

Ngaøy soaïn: 28/10/2007

A. Muïc tieâu:

 - Kieán thöùc:  HS bieát soá thöïc R = Q I

  Bieát ñöôïc bieåu dieãn thaäp phaân cuûa soá thöïc.

 - Kyõ naêng:  Hieåu ñöôïc yù nghóa truïc soá.

  Heä thoáng: N Z Q, I, R.

 - Thaùi ñoä: Caån thaän khi thöïc haønh caùc soá thöïc.

B. Söï chuaån bò cuûa GV vaø HS:

 - GV: Baûng phuï ghi baøi taäp, ví duï, thöôùc thaúng, compa, maùy tính.

 - HS: Giaáy nhaùp, thöôùc keû, compa.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

 1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá, chuaån bò cuûa GV.

 2. Kieåm tra:

  HS1:  Ñònh nghóa caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm? (a0)

  Tính:       (=9)                          (=0,8)                                ( = )

HS2:  Neâu quan heä giöõa soá höõu tæ, soá voâ tæ vôùi soá thaäp phaân?

  Cho VD veà moät soá höõu tæ, moät soá voâ tæ?

  Vieát soá ñoù döôùi daïng soá thaäp phaân.

  (Gôïi yù GV: + Soá höõu tæ: 2,5 …  + Soá voâ tæ: ; …)

  GV cho HS nhaän xeùt – Ghi ñieåm

 Ñaët vaán ñeà tröïc tieáp: soá höõu tæ vaø soá voâ tæ tuy khaùc nhau nhöng ta ñöôïc goïi chung laø soá thöïc.  Ñeå hieåu veà soá thöïc, so saùnh soá thöïc, bieåu dieãn treân truïc soá nhö theá naøo Baøi hoïc hoâm nay.

 3. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV neâu VD leân baûng: taát caû caùc soá ñaõ hoïc (N, Z-, Z+, Q, I)

Hoaëc gôïi yù HS neâu?

GV chæ ra caùc soá höõu tæ, soá voâ tæ?

GV giôùi thieäu caùc soá treân ñöôïc goïi chung laø soá thöïc.

Neâu kí hieäu: R

GV thoâng baùo quan heä: N, Z, Q, I ñeàu laø con cuûa R.

Cho HS laøm ?1

Hoûi: + x R cho bieát gì?

    + x coù theå laø nhöõng soá naøo?

Cho HS baøi 87/44 SGK (baûng phuï).

Chæ ñònh töøng em traû lôøi.

Cho HS baøi 88/44 SGK (baûng phuï).

Goïi HS leân baûng

Hoûi theâm: c. Neáu c laø soá höõu tæ thì c vieát ñöôïc döôùi daïng …

GV: noùi: x, y R thì ta luoân coù: x=y hoaëc x<y hoaëc x>y.

GV neâu VD: So saùnh:

a. 0,3192… vôùi 0,32(5)

b. 1,24598… vôùi 1,24596…

Cho HS laøm ?2 theâm c

          vaø 2,23

Goïi 2 HS leân baûng

GV giôùi thieäu: (*)

VD: 4 = ,  16>13

> hay 4 >

 

HS: laáy VD (SGK)

0 ; 2 ; -5 ;

0,2 ; ; ;

HS quan saùt vaø ghi cheùp.

 

 

 

 

HS ñoïc laïi ?1

HS: x: laø soá thöïc

HS: x voâ tæ, höõu tæ

HS thöïc hieän:

3Q ; 3R ; 3I ; -2,53Q ;

0,2(35)I.

N Z  ; I R.

HS ñieàn:

a. höõu tæ hoaëc voâ tæ.

b. Soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn.

c. Soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn hoaëc soá thaäp phaân höõu haïn.

 

HS nhaän xeùt: (töøng haøng)

KL: 0,3192… < 0,32(5)

T/töï: 1,24598… > 1,24596…

HS trình baøy:

a. 2,(35) = 2,3535…

2,(35) < 2,369…

b.

c. = 2,2360679… > 2,23

1. Soá thöïc:

+ Soá höõu tæ

  Soá thöïc

+ Soá voâ tæ

VD: ; ; -0,234; ; ; R

Kí hieäu:

R: taäp hôïp caùc soá thöïc

 

 

 

 

* Thöù töï treân R cuõng gioáng nhö treân Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* a, b hai soá thöïc döông

a > b >

Hoaït ñoäng 2:

Chuyeån muïc 2, bieåu dieãn Q truïc soá; I truïc soá?

Cho HS ñoïc bieåu dieãn treân truïc soá.

Cho HS nhaän xeùt H7/SGK

Treân truïc soá naøy bieåu dieãn caùc soá höõu tæ naøo? Soá voâ tæ?

GV: HS ñoïc chuù yù/44 SGK.

 

HS laéng nghe vaø quan saùt

 

 

2. Truïc soá thöïc:

 (xem SGK)

 

     -2     -1        0       1

 

Ñieåm bieåu dieãn soá thöïc laáp ñaày truïc soá.

Truïc soá: truïc soá thöïc.

* Chuù yù: (Xem SGK/44)

 

4. Cuûng coá KT:

GV: Taäp hôïp soá thöïc bao goàm nhöõng soá naøo? Vì sao noùi truïc soá laø truïc soá thöïc?

Cho HS baøi 89/45 SGK.

 

R = Q I

Ñieåm bieåu dieãn soá thöïc laáp ñaày truïc soá.

Traû lôøi:

a. Ñ  ;   b. Sai (coøn soá voâ tæ)  ; c. Ñ

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Theá naøo laø soá thöïc?         Kieåm tra, toå tröôûng

- Bieát so saùnh caùc soá thöïc.            Ngaøy

- BT: 90 , 91 , 92/45 SGK. 117 , 118 , 119/20 SBT    

- OÂn laïi Ñ/n: Giao 2 taäp hôïp, t/c ñaúng thöùc, bñ thöùc lôùp 6.

Tieát sau luyeän taäp.

D. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung:

TIEÁT 19:            LUYEÄN TAÄP

Ngaøy soaïn: 4/11/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: Cuûng coá khaùi nieäm soá thöïc, thaáy roõ hôn quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá (N, Z, Q, I, R).

- Kyõ naêng:  So saùnh caùc soá thöïc.

         Thöïc hieän caùc pheùp tính, tìm x vaø tìm caên baäc hai döông cuûa moät soá.

- Thaùi ñoä:    Caån thaän, chính xaùc,linh hoaït.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV:  Baûng phuï ghi BT, maùy tính.

- HS:  Baûng phuï nhoùm, maùy tính boû tuùi.

 OÂn taäp ñònh nghóa giao cuûa hai taäp hôïp vaø t/c cuûa ñaúng thöùc, baát ñaúng thöùc, maùy tính.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra:

HS1:  Soá thöïc laø gì? Cho VD veà soá höõu tæ, soá voâ tæ.

 Laøm baøi 117/20 SBT.

Ñieàn caùc daáu (, , ) thích hôïp vaøo oâ troáng:

-2 Q       ;    1 R    ;      I      ; Z       ;     N     ; N R

HS2:  Neâu caùch so saùnh hai soá thöïc? (so saùnh hai soá Q vieát döôùi daïng soá thaäp phaân).

 So saùnh caùc soá thöïc sau:

a. 2,(15) vaø 2,(14)  (2,151515… > 2,1414…)

b. 1,(2357) vaø 1,2357  (1,235723… > 1,2357)

c. 0,(428571) vaø   (0,(428571) = )

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Cho HS laøm baøi 91/45 SGK:

Hoûi: Em neâu quy taéc so saùnh hai soá aâm?

 

Vaäy trong oâ troáng phaûi ñieàn chöõ soá maáy?

Töông töï cho HS b, c, d.

Goïi töøng em traû lôøi KQ.

Cho HS baøi 92/45.

Goïi HS leân baûng.

 

 

 

 

 

Cho HS baøi 122/20 SBT

Bieát:

x + (-4,5) < y + (-4,5)

       y + (+6,8) < z + (+6,8)

Hoûi: Em nhaéc laïi quy taéc chuyeån veá trong ñaúng thöùc vaø baát ñaúng thöùc?

Haõy bieán ñoåi baát ñaúng thöùc.

 

HS ñoïc baøi taäp SGK.

Traû lôøi: Trong hai soá aâm, soá naøo coù giaù trò tuyeät ñoái lôùn hôn thì soá ñoù nhoû hôn.

Chöõ soá 0.

 

HS töï laøm.

HS traû lôøi.

 

HS trình baøy.

 1. Theo thöù töï töø nhoû ñeán lôùn.
 2. ….cuûa GTTÑ cuûa chuùng

 

 

 

 

HS ñoïc ñeà.

Traû lôøi: “quy taéc chuyeån veá”

     x + (-4,5) < y + (-4,5)

x < y + (-4,5) – (-4,5)

                x < y (1)

Töông töï: y < z (2)

Töø (1) vaø (2): x < y < z

I. So saùnh caùc soá thöïc:

Baøi 91/45 SGK:

1. Ñieàn chöõ soá thích hôïp vaøo oâ troáng:

a. -3,02 < 3,[0]1

b. -0,4[9]854 < -0,49826

c. -7,5[0]8 > -7,513

d. -1,[9]0765 < -1,892

 

2. Saép xeáp caùc soá thöïc töø nhoû ñeán lôùn.

a. -3,2 <-1,5 << 0 < 1 < 7,4

b. {0{ < {1{< {-1,5{ < {3,2{ < {7,4{.

3. Saép xeáp caùc soá x, y, z theo thöù töï taêng daàn (giaûm daàn).

 

 

Hoaït ñoäng 2:

Cho baøi 120/20 SBT

GV höôùng daãn caâu a.

Tính caùch hôïp lyù.

Trình baøy roõ raøng.

Cho HS baøi 90/45 SGK

Hoûi:

+ Neâu thöù töï thöïc hieän pheùp tính?

+ Nhaän xeùt gì veà maãu caùc p/soá trong bieåu thöùc?

+ Haõy bieán ñoåi caùc p/soá ra soá thaäp phaân h/haïn roài thöïc hieän.

* Löu yù: Gaëp p/soá thaäp phaân höõu haïn, ta ñoåi ra p/soá roài tính.

 

HS hoaït ñoäng nhoùm B, C

B = 3 ;   C = 0

 

 

 

HS traû lôøi:

Trong hoaëc tröôùc.

 

Öôùc cuûa nhau, BCNN laø soá lôùn nhaát.

Vieát döôùi daïng thaäp phaân.

II. Tính giaù trò bieåu thöùc:

1.

    = -5,85 + 41,3 + 5 + 0,85

    = (-5,85 + 5 + 0,85) + 41,3 = 41,3

2. Tính:

    

Hoaït ñoäng 3:

Cho HS laøm B 93/45 SGK:

Goïi 2 HS leân baûng

GV vieát baøi taäp leân baûng.

Chuù yù caùch trình baøy baøi.

 

HS ñoïc ñeà

Leân baûng thöïc hieän.

III. Tìm x:

1. Tìm x bieát:

3,2.x + (-1,2).x + 2,7 = -4,9

  (3,2 – 1,2)x = -4,9 – 2,7

                2x = -7,6

                  x = -3,8

Hoaït ñoäng 4:

Hoûi: Theá naøo laø giao cuûa hai taäp hôïp?

Vaäy: Q I nhö theá naøo?

         R I ?

Hoûi: Em haõy neâu moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp ñaõ hoïc?

 

HS: … phaàn töû chung cuûa hai taäp hôïp ñoù.

 

 

HS neâu:

IV. Toaùn veà taäp hôïp

a. Q I =

b. R I = I

* N Z Q Q

                   I R

 

4. Höôùng daãn töï hoïc:

- BT: 95 , 96 , 97 , 101/48 SGK.

- Chuaån bò traû lôøi caâu hoûi oân taäp Chöông I.

- Xem baûng toång keát SGK/47.

Tieát sau oân taäp chöông I (15)

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TIEÁT 20:                 OÂN TAÄP CHÖÔNG I

Ngaøy soaïn: 4/11/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  Heä thoáng cho HS caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc.

  OÂn Ñ/n soá höõu tæ, quy taéc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ, quy taéc caùc pheùp toaùn trong Q.

- Kyõ naêng: Reøn luyeän thöïc hieän caùc pheùp tính trong Q, tính nhanh, hôïp lí (neáu coù theå) tìm x, so saùnh hai soá höõu tæ.

- Thaùi ñoä: Suy ñoaùn, phaùt trieån tö duy HS.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng toång keát “quan heä N, Z, Q, R” moâ hình sô ñoà ven vaø heä quaû caùc pheùp toaùn trong Q, treân baûng phuï, maùy tính boû tuùi.

- HS: Chuaån bò caùc caâu hoûi oân taäp chöông I (1 5), BT, nghieân cöùu caùc baûng toång keát, maùy tính boû tuùi.

C. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra: (theo söï oân taäp).

3. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV kieåm tra: Haõy neâu caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc vaø moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá ñoù?

Hoûi theâm: Quan heä I vôùi R?

                  Quan heä I vôùi Q?

GV: Moâ hình sô ñoà ven ñeå minh hoïa.

Goïi HS ñoïc heä quaû  SGK/47.

 

Goïi HS kieåm tra.

HS: cho nhaän xeùt – ñaùnh giaù.

 

HS: I R

          I Q =

 

 

1 HS ñoïc to.

I. Quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá N, Z, Q, R:

N Z ; Z Q ; Q R

I R

I Q =

 

 

Hoaït ñoäng 2:

GV kieåm tra: Ñ/n soá höõu tæ?

 

 

Theá naøo laø soá höõu tæ döông?

Theá naøo laø soá höõu tæ aâm?

Cho VD.

Soá höõu tæ naøo khoâng laø soá höõu tæ döông – aâm?

Cho HS baøi caâu hoûi 1/46 SGK

Goïi HS leân baûng.

Nhaän xeùt gì treân truïc soá.

 

 

Hoûi: Neâu quy taéc xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá Q?

Laøm BT 101/49 SGK (baûng phuï).

GV hoaøn chænh – nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV phieáu hoïc taäp phaùt moãi HS, ghi veá traùi yeâu caàu HS ñieàn tieáp veá phaûi.

 

HS: x Q ,

(a, b Z , b 0)

x > 0: x höõu tæ döông

x < 0: x höõu tæ aâm

 

Laø soá 0

HS: =

 

 

                      -3/5

              -1                  0                  1

Laø coù 1 ñieåm

Goïi HS töï traû lôøi.

 

Töøng HS traû lôøi:

a. {x{= 2,5 x = 2,5

b. {x{= -1,2 khoâng ! x

c. {x{+ 0,573 = 2

    {x{= 2 – 0,573 = 1,427

       x = 1,247

d.

hoaëc

            

HS: SGK trang 48, xem 5’.

Laøm phieáu hoïc taäp

 

II. OÂn taäp soá höõu tæ:

1. Ñ/n: x Q,

       (a, b Z , b 0)

           [({a{, {b{)=1]

x > 0: x höõu tæ döông

x < 0: x höõu tæ aâm

soá 0: khoâng höõu tæ döông (aâm)

 

 

 

b. Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ:           x neáu x 0

         {x{=

                      -x neáu x < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Caùc pheùp toaùn trong Q (coäng, tröø, nhaân, chia, luõy thöøa)

Hoaït ñoäng 3:

Cho HS b 96 (a, b, d)/48 SGK

Goïi 3 HS.

GV choát caùch laøm ôû moãi caâu.

Cho baøi 97 (a, b)/49 SGK

Goïi 2 HS.

Chuù yù nhôù caùc soá ñeå nhaân cho troøn chuïc (0,125. 8 = 1)

Baøi 99/49 SGK

Cho HS nhaän xeùt maãu caùc p/soá ñeå daïng p/soá (soá thaäp phaân)

Neâu thöù töï pheùp tính.

Tính giaù trò bieåu thöùc.

Baøi 98 (b, d)/49 SGK.

Tìm y

Cuûng coá kieán thöùc:

3 HS leân baûng thöïc hieän.

KQ: a. 2,5   ;   b. -6    ;    d. 14

2 HS leân baûng

KQ: a. = -6,37  ; b. = 5,3

 

 

 

HS: Ñeå daïng p/soá tính

KQ:

 

 

Cho HS hoaït ñoäng nhoùm.

Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

Daïng 1: Tính (hôïp lí)

b. Tính nhanh.

c. Tính giaù trò bieåu thöùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daïng 2: Tìm x (hoaëc y)

 

Daïng 3: Toaùn phaùt trieån tö duy.

a. CM: 106 - 57 chia heát cho 59

b. So saùnh: 291 vaø 535

4. Höôùng daãn töï hoïc:

- OÂn taäp laïi lí thuyeát vaø baøi taäp ñaõ oân.

- Traû lôøi tieáp caâu hoûi chöông I (510)

- BT: 99 , 100 , 102/49 – 50 SGK.

          133 , 140 , 141/22 – 23 SBT

- Tieát sau oân taäp chöông I (tt).

 

D. Ruùt kinh nghieäm – boå sung:

 

HD: Baøi 140:  C1: Duøng Ñ/n giaù trò tuyeät ñoái

       x Q ; x {x{ (daáu = xaûy ra khi 0)

C2: t/c cuûa giaù trò tuyeät ñoái

       a Q ;  -{a{   a {a{*

       vaø {a{   k (k > 0) -k a k (**)

Tính bieåu thöùc sau: A =       Nhaän xeùt caùc maãu soá

                                                                       vieát daïng p/soá trôû thaønh ñôn giaûn.

                                          

Tìm x bieát:  a. {2x - 1{ 7

  b. {x - 4{ > 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TIEÁT 21:        OÂN TAÄP CHÖÔNG I (tt)

Ngaøy soaïn: 11/11/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: OÂn taäp caùc t/c cuûa tæ leä thöùc vaø daõy soá tæ soá baèng nhau.

    K/n veà soá voâ tæ, soá thöïc, caên baäc hai.

- Kyõ naêng:  Tìm soá chöa bieát trong tæ leä thöùc, daõy tæ soá.

  Giaûi toaùn veà tæ soá, chia tæ leä.

  Thöïc hieän pheùp tính R, tìm giaù trò nhoû nhaát (GTLN) cuûa bieåu thöùc

                         chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái

- Thaùi ñoä:  Ñoäc laäp, töï hoïc taäp cuûa HS.

B. Söï chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï, thöôùc thaúng.

- HS: Chuaån bò 5 caâu hoûi (610) vaø caùc BT GV – maùy tính boû tuùi.

C. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá, chuaån bò ôû nhaø HS.

2. Kieåm tra: 2 HS leân baûng.

HS1:  Vieát coâng thöùc nhaân, chia hai luõy thöøa cuøng cô soá.

AÙp duïng tính: 35 : 33

HS2:  Vieát coâng thöùc tính luõy thöøa cuûa moät tích, moät thöông moät luõy thöøa.

 AÙp duïng tính: 510 .

3. Baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV hoûi: Theá naøo laø tæ soá cuûa hai soá höõu tæ a vaø b (b0).

Cho VD?

 

Hoûi: Tæ leä thöùc laø gì?

 

 

Phaùt bieåu t/c cô baûn tæ leä thöùc?

Vieát CT theå hieän t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau?

GV löu yù: Veà daáu töû vaø maãu trong tæ soá baèng nhau.

Cho HS baøi 133/22 SBT

a. x : (-2,14) = (-3,12) : 1,2

b. 2 : x = 2 : (-0,06)

GV choát laïi: caùch tìm moät thaønh phaàn chöa bieát trong tæ leä thöùc.

Baøi 14 SBT:

Ghi ñeà baøi leân baûng.

Hoûi: laøm caùch naøo ñeå caùc tæ soá treân laäp thaønh daõy tæ soá baèng nhau?

Goïi HS leân baûng trình baøy.

 

HS:    (b0)

       =

HS: ñaúng thöùc cuûa hai tæ soá

     = (b, d 0)

T/c a.d = b.c

Goïi HS leân baûng.

 

 

 

2 HS leân baûng

a. x =

b. x =

 

HS traû lôøi:

       tích 2 thaønh phaàn …

 

 

 

HS: BCNN (3 ; 5) = 15

t/c ñaúng thöùc khi nhaân.

z = b a.c = b.c

 

 

III. OÂn taäp veà tæ leä thöùc – daõy tæ soá baèng nhau.

a. = (b, d 0)

 

b.

           (caùc töû soá ñeàu coù nghóa)

1. Tìm x trong tæ leä thöùc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tìm a, b, c trong daõy tæ soá:

     

vaø   a – b + c = -49

 

 

Hoaït ñoäng 2:

Hoûi: Em neâu Ñ/n caên baäc hai cuûa 1 soá a khoâng aâm?

AD tính: ;

Theá naøo laø soá voâ tæ? Cho VD.

Theá naøo laø soá höõu tæ? Cho VD?

Theá naøo laø soá thöïc?

 

HS neâu Ñ/n

HS traû lôøi: … thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn.

IV. Caên baäc hai, soá voâ tæ, soá thöïc

        N Z Q R

                         I R

Hoaït ñoäng 3:

Baøi 102a/50 SGK

 

 

 

 

D. Höôùng daãn töï hoïc:

- OÂn taäp caùc caâu hoûi lí thuyeát chöông I.

- Caùc baøi taäp chöông I.

- Tieát sau kieåm tra 1 tieát (noùi roõ noäi dung caàn kieåm tra theo phöông aùn).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 22:    KIEÅM TRA CHÖÔNG I

Ngaøy soaïn: 11/11/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  Caùc pheùp toaùn trong R.

  Tìm soá chöa bieát trong tæ leä thöùc – daõy tæ soá.

  Quy taéc giaûi tìm x giaù trò tuyeät ñoái.

  Caùc coâng thöùc tính luõy thöøa.

- Kyõ naêng:  Kyõ naêng giaûi baøi taäp.

- Thaùi ñoä:  Tính nghieâm tuùc trong kieåm tra.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Chuaån bò moãi HS 1 ñeà (ñeà 1 vaø ñeà 2) + giaáy baøi laøm.

- HS: Kieán thöùc chöông I vaø giaáy nhaùp.

C. Caùc böôùc leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá, chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra:

   ñeà 1 vaø ñeà 2

5. Höôùng daãn töï hoïc:

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÖÔNG II:     HAØM SOÁ VAØ ÑOÀ THÒ

TIEÁT 23:          ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ THUAÄN   

Ngaøy soaïn: 18/11/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  HS naém ñöôïc coâng thöùc bieåu dieãn moái quan heä giöõa hai ñ/l tæ leä thuaän (y=Kx)

  Nhaän bieát hai ñ/l coù tæ leä thuaän hay khoâng.

  Hieåu t/c tæ leä thuaän.

- Kyõ naêng: Bieát caùch tìm heä soá tæ leä khi bieát caëp giaù trò töông öùng.

  Tìm giaù trò cuûa moät ñaïi löôïng khi bieát heä soá tæ leä vaø giaù trò töông öùng cuûa ñ/l kia

- Thaùi ñoä:  Vaän duïng thöïc teá.

B. Söï chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï, ghi baøi taäp.

- HS: Baûng nhoùm.

C. Caùc böôùc leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp.

2. Kieåm tra:

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV giôùi thieäu sô löôïc veà chöông II “Tranh veõ SGK51 noäi dung xaùc ñònh caëp ñieåm nhö theá naøo?

GV nhaéc laïi theá naøo laø hai ñ/löôïng tæ leä thuaän? (lôùp Tieåu hoïc). Cho VD.

Cho HS ?1 SGk/51.

Goïi töøng HS leân traû lôøi mieäng

Em nhaän xeùt söï gioáng nhau giöõa caùc coâng thöùc treân?

GV löu yù: Haèng soá cuï theå hoaëc daïng toång quaùt.

Cho HS neâu coâng thöùc tính Chu vi hình troøn.

GV giôùi thieäu Ñ/nghóa SGK.

GV giôùi thieäu heä soá tæ leä K.

Cho HS laøm ?2

Gôïi yù: Tính x theo y?

 

GV toång quaùt:

     x tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä naøo?

Goïi HS ñoïc chuù yù.

Cho HS laøm ?3.

 

 

 

 

 

 

 

HS: söï taêng - hoaëc -

Chuù yù: “soá laàn”

3 HS: a. S = 15.t

          b. m = D.V = 7800.v

          c.

HS: Ñ/l naøy = Ñ/l kia nhaân vôùi h/ soá khaùc 0.

 

 

HS: Cvi hình troøn = 2 .R

                     ( 3,14)

2 HS ñoïc Ñ/n SGK/52

 

HS:

HS: y = a.x x =

 

1 HS ñoïc chuù yù SGK/52

HS: ñieàn vaøo t/öù

  a ___ b ___ c ___ d

10 ___ 8 ___ 50 ___ 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ñònh nghóa: (hoïc SGK/52)

y = K.x y vaø x tæ leä thuaän.

             y tæ leä thuaän vôùi x

                   theo heä soá tæ leä K.

              x tæ leä thuaän vôùi y

                  theo heä soá tæ leä

Hoaït ñoäng 2:

Cho HS laøm ?4

GV giôùi thieäu x1 , x2 x

! giaù trò t/öù y1 , y2 y.

 

 

 

 

 

Cho HS ruùt ra tính chaát 1 duøng hoaùn vò – t/c 2.

Cho HS ñoïc t/c SGK.

 

HS traû lôøi:

y vaø x tæ leä thuaän

y1 = K.x1 k =

y2 = K.x2 = 2.4 = 8

(heä soá tæ leä)

 

 

2 HS ñoïc t/c SGK/53

2. Tính chaát:

x1, x2 x coù giaù t/öù y1, y2 y

a.

b. hay

Hoaït ñoäng 3: (luyeän taäp)

Baøi 1/53 SGK:

Goïi HS ñoïc ñeà.

Goïi töøng HS traû lôøi.

Baøi 2/53:

Baøi 4/54:

GV trình baøy.

 

HS ñoïc ñeà

Traû lôøi:

     (y tæ leä thuaän vôùi x)

Cho HS hoaït ñoäng nhoùm.

HS theo doõi vaø ghi cheùp.

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

Vieát coâng thöùc bieåu thò quan heä giöõa 2 Ñ/l tæ leä thuaän vaø t/c cuûa noù.

Laøm BT: 4/54

                1 , 2 , 4 , 5 , 6/42-43.

Ñoïc moät soá baøi toaùn veà ñ/l tæ leä thuaän.

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 24:   MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN VEÀ ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ THUAÄN

Ngaøy soaïn: 18/11/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: HS phaûi bieát caùch giaûi baøi toaùn cô baûn veà ñaïi löôïng tæ leä thuaän vaø tæ leä nghòch.

- Kyõ naêng: Vaän duïng t/c tæ leä thuaän ñeå giaûi baøi toaùn.

- Thaùi ñoä: Lieân heä thöïc teá.

B. Söï chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï.

- HS: Baøi taäp, ñoïc tröôùc baøi môùi.

C. Caùc böôùc leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Baùo caùo só soá lôùp, chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra:

HS1:  Ñònh nghóa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

 AÙp duïng tính: Cho x tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä 0,8.

                                            y tæ leä thuaän vôùi z theo heä soá tæ leä ?

HS2:  Phaùt bieåu tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän.

 Baøi 2/54 SGK.

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Cho HS ñoïc ñeà baøi.

Hoûi: Ñeà baøi cho chuùng ta bieát nhöõng gì? Hoûi ta ñieàu gì?

 

 

 

 

Khoái löôïng vaø theå tích cuûa chì laø hai ñ/l nhö theá naøo?

Neáu goïi K/l thanh chì I: m1 (g)

              K/l thanh chì II: m2 (g)

thì ta coù tæ leä thöùc naøo?

Tìm moái q/heä giöõa m1 & m2?

Vaäy laøm theá naøo ñeå tìm m1 & m2?

Cho HS tìm ra keát quaû.

Goïi HS traû lôøi.

Cho HS laøm ?1

GV kieåm tra töøng nhoùm.

* GV choát laïi caùch giaûi.

Neâu chuù yù SGK/55

Hoaït ñoäng 2:

Cho HS laøm baøi toaùn 2.

Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän.

GV cho nhaän xeùt – cho ñieåm.

 

HS ñoïc

HS traû lôøi.

Cho bieát:

         Thanh chì I: V1 = 12cm3

         Thanh chì II: V2 = 17cm3

m2 – m1 = 56,5g.

Hoûi: K/l moãi thanh chì?

HS: tæ leä thuaän

 

HS: vaø m2 – m1 = 56,5

 

 

 

 

HS töï laøm.

Ñoïc keát quaû.

Hoaït ñoäng nhoùm.

KQ: 8,9g vaø 133,5g

 

HS ñoïc chuù yù.

 

HS ñoïc ñeà.

2 HS thöïc hieän

KQ: goùc A = 300, goùc B = 600, goùc C = 900

1. Baøi toaùn 1: SGK/54

 (xem SGK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Baøi toaùn 2 SGK/55

Giaûi:

Goïi soá ño caùc goùc ABC laàn löôït A, B, C (A, B, C > 0)

KQ: goùc A = 300, goùc B = 600, goùc C = 900

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá

Cho baøi 5/55 SGK (baûng phuï)

Goïi 2 HS thöïc hieän.

 

HS1: caâu a. x vaø y tæ leä thuaän

Vì:

HS2: caâu b. x vaø y khoâng tæ leä thuaän:

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- OÂn laïi lôøi giaûi baøi taäp.

- Laøm BT trong SGK: 7 , 8 , 10/56

- Baøi 8 , 10 , 11 , 12/44 SBT

D. Ruùt kinh nghieäm – boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 25:                  LUYEÄN TAÄP

Ngaøy soaïn: 25/11/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: HS bieát giaûi caùc baøi toaùn cô baûn veà ñ/l tyû leä thuaän vaø chia tyû leä.

- Kyõ naêng: Söû duïng thaønh thaïo caùc t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå giaûi toaùn.

- Thaùi ñoä: Tính thöïc teá.

B. Söï chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï.

- HS: Baûng nhoùm, chuaån bò caùc baøi taäp.

C. Tieán trình leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá, chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra: Goïi 2 HS leân baûng, GV kieåm tra vôû baøi taäp HS.

* HS1: Baøi taäp 7/56

* HS2: Baøi taäp 8/56

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Baøi 9/56 SGK

Cho HS ñoïc ñeà baøi.

Cho HS phaân tích.

Hoûi: Baøi toaùn naøy phaùt bieåu döôùi daïng ñôn giaûn nhö theá naøo?

Em haõy aùp duïng t/c cuûa daõy tæ soá vaø caùc ÑK cuûa ñeà baøi ñeå giaûi baøi taäp naø?

Goïi 1 em leân baûng.

Cho HS nhaän xeùt vaø hoaøn chænh baøi taäp.

 

 

 

HS ñoïc ñeà.

Toùm taét ñeà: Cho vaø tìm

HS traû lôøi: Chia soá 150 thaønh 3 phaàn töû tæ leä vôùi 3,4 vaø 13.

HS suy nghó.

 

 

HS leân baûng trình baøy.

HS nhaän xeùt – ghi cheùp vaøo vôû.

Baøi 9/56 SGK:

Giaûi:

Goïi khoái löôïng cuûa Niken, keõm vaø ñoàng laàn löôït laø x, y, z.

(ñôn vò kg, x, y, z > 0)

theo ñeà baøi ta coù:

x + y + z = 150

vaø

Giaûi: x = 22,5 ; y = 30 ; z = 97,5

Vaäy: K/löôïng cuûa Niken, keõm vaø ñoàng theo thöù töï laø 22,5kg, 30kg vaø 97,5kg.

Hoaït ñoäng 2:

Baøi 10/56 SGK:

Goïi HS ñoïc ñeà.

Goïi 1 HS toùm taét ñeà.

Cho HS hoaït ñoäng nhoùm.

GV kieåm tra vaøi nhoùm.

GV chuù yù söûa sai HS.

 

 

1 HS ñoïc ñeà.

HS traû lôøi.

HS hoaït ñoäng nhoùm.

HS söûa laïi:

 

Baøi 10/56 SGK:

  (HS töï laøm)

Hoaït ñoäng 3: Toå chöùc troø chôi

Baøi 11/56: (baûng phuï)

a. Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng

x       1       2       3        4

y

b.   y       1       6       12        48

      z

GV: nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù.

 

2 ñoäi moãi ñoäi 5 emchæ duøng 1 buùt, moãi em laøm 1 caâu sau ñoù chuyeån buùt baïn khaùc. Ngöôøi sau coù theå söûa baøi baïn tröôùc.

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- OÂn laïi caùc baøi toaùn tæ leä thuaän.

- Baøi taäp: 13 , 14 , 15 , 17/44-45 SBT.

- OÂn laïi Ñ/l tæ leä nghòch (Tieåu hoïc).

- Ñoïc tröôùc baøi: Ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 26:     ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ NGHÒCH

Ngaøy soaïn: 25/11/2007

A. Muïc tieâu:

a. Kieán thöùc: - HS naém coâng thöùc: xy = a bieåu dieãn moái quan heä giöõa hai ñ/l tæ leä nghòch.

- Nhaän bieát hai ñ/l tæ leä nghòch hay khoâng

- Hieåu caùc t/c cuûa hai ñ/l tæ leä nghòch.

b. Kyõ naêng:    - Bieát tìm heä soá, tìm giaù trò cuûa 1 Ñ/l khi bieát heä soá vaø giaù trò t/öùng cuûa Ñ/l kia.

c. Thaùi ñoä:

B. Söï chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï (?3 vaø BT 13)

- HS: Baûng nhoùm.

C. Caùc böôùc leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá HS, chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra:

* HS1: Neâu Ñ/n vaø t/c cuûa hai ñ/l tæ leä thuaän.

* HS2: Laøm BT 13/44 SBT.

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: HS oân laïi KT Ñ/l tæ leä nghòch ôû Tieåu hoïc.

Theá naøo laø hai Ñ/l tæ leä nghòch?

GV löu yù: “soá laàn”

Cho HS laøm ?1

Cho HS ñoïc.

Goïi töøng HS traû lôøi a , b , c

(GV gôïi yù)

 

 

 

 

 

Hoûi: Em haõy ruùt ra nhaän xeùt veà söï gioáng nhau giöõa caùc coâng thöùc treân?

GV giôùi thieäu Ñ/n SGK/57.

Goïi HS ñoïc laïi.

GV choát laïi: * hay x.y = a tích hai Ñ/l khoâng ñoåi.

Cho HS laøm ?2.

Goïi HS traû lôøi.

GV toång quaùt hoùa: Neáu y tæ leä nghòch vôùi x theo heä soá tæ leä a thì x ­­_____ y theo heä soá ?

* So saùnh vôùi Ñ/l tæ leä thuaän veà heä soá nhö theá naøo?

 

 

GV cho HS ñoïc chuù yù SGK/57.

 

 

HS: Ñ/l naøy taêng hoaëc giaûm bao nhieâu laàn thì Ñ/l kia …

 

HS ñoïc ?1

Töøng HS traû lôøi:

a. S =

b.

c.

HS traû lôøi: Ñ/l naøy baèng moät haèng soá chia cho Ñ/l kia.

 

HS nghe giaûng.

2 HS ñoïc laïi Ñ/n.

 

 

 

HS ñoïc ñeà – suy nghó.

HS traû lôøi: -3,5

HS traû lôøi: cuõng heä soá tæ leä a.

 

 

HS traû lôøi:

Khaùc vôùi tæ leä nghòch tæ leä thuaän coù 2 heä soá a vaø .

HS ñoïc chuù yù SGK/57.

1. Ñònh nghóa:

        (Hoïc SGK trang 57)

    hay xy = a

    (a: haèng soá, a 0)

x vaø y tæ leä nghòch.

y tæ leä nghòch vôùi x theo heä soá tæ leä a.

x tæ leä nghòch vôùi y theo heä soá tæ leä a.

* Chuù yù: (xem SGK/57)

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:

Cho HS laøm ?3

GV gôïi yù: x1 , x2 , x3 … vôùi giaù trò töông öùng y1 , y2 , y3

Goïi HS traû lôøi.

GV khaùi quaùt hoùa SGK/57.

T/chaát.

Goïi HS ñoïc t/c SGK.

GV löu yù: “Nghòch ñaûo” ñeå so saùnh vôùi Ñ/l tæ leä thuaän.

 

HS traû lôøi theo caâu hoûi cuûa GV.

 

 

 

 

 

HS ñoïc t/c SGK.

2. Tính chaát: (hoïc SGK/58)

a. x1.y1 = x2.y2 = … = K

 

b.

Hoaït ñoäng 3:

Cho HS ñoïc ñeà.

Goïi HS traû lôøi.

Baøi 13/58 SGK.

(Töông töï tieán haønh) GV gôïi yù.

Döïa vaøo coät naøo ñeå tính heä soá a?

Goïi HS leân baûng ñieàn.

HS theo doõi ñeà.

Traû lôøi caùc caâu hoûi.

 

 

HS: coät thöù 6

a = 1,5.4 = 6

HS leân baûng ñieàn

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Naém vöõng Ñ/n vaø t/c cuûa hai Ñ/l tæ leä nghòch.

- Bieát so saùnh Ñ/l tæ leä nghòch vôùi Ñ/l tæ leä thuaän.

- BT: 14 , 15/58 SGK.

- Xem tröôùc moät soá baøi toaùn Ñ/l tæ leä nghòch.

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 27:              MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN VEÀ ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ NGHÒCH

Ngaøy soaïn: 2/12/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: HS bieát giaûi caùc baøi toaùn veà Ñ/l tæ leä nghòch.

- Kyõ naêng: Söû duïng thaønh thaïo caùc t/c cuûa daõy tæ soá.

- Thaùi ñoä: Bieát lieân heä thöïc teá.

B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï (lôøi giaûi baøi toaùn 1 vaø baøi 2).

- HS: Chuaån bò baûng nhoùm, BT veà nhaø.

C. Caùc böôùc leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá, söï chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra: Goïi ñoàng thôøi 2 em.

* HS1: Neâu Coâng thöùc vaø t/c cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän?

* HS2: Neâu Coâng thöùc vaø t/c cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch?

* GV cho HS so saùnh.

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

Cho HS ñoïc ñeà baøi toaùn 1.

GV phaân tích ñeà:

             v1 , v2  vaø t1 vaø t2

Hoûi:Em haõy laäp tæ leä thöùc cuûa baøi toaùn?

Döïa vaøo soá lieäu ñaõ cho. Em tính t2 nhö theá naøo?

* GV löu yù: “Nghòch ñaûo”

GV neâu laïi trình baøy lôøi giaûi (baûng phuï).

 

HS ñoïc baøi toaùn 1/59 SGK.

HS theo doõi.

 

HS: v vaø t – tæ leä nghòch.

                

 

 

HS quan saùt

1. Baøi toaùn: (Xem SGK/59)

(Loaïi toaùn chuyeån ñoäng ñeàu)

 

Hoaït ñoäng 2:

Goïi HS ñoïc ñeà.

Goïi HS toùm taét ñeà baøi?

 

 

 

 

Hoûi: Goïi soá maùy moãi ñoäi laàn löôït laø x1 ; x2 ; x3 ; x4 ta coù ñieàu gì? AÙp dng t/c daõy tæ soá baèng nhau?

GV gôïi yù:

* GV choát laïi: (chia soá 36 thaønh 4 phaàn tæ leä nghòch vôùi caùc soá 4, 6, 10, 12). Tìm quan heä vôùi tæ leä thuaän (chia soá 36 thaønh 4 phaàn tæ leä thuaän ; ; ; )

 

HS ñoïc ñeà.

HS leân baûng

Ñoäi I: HTCV 4 ngaøy

      II:     //      6 ngaøy

     III:   //      10 ngaøy

     IV:   //      12 ngaøy

Hoûi moãi ñoäi bao nhieâu maùy?

HS: x1 + x2 + x3 + x4 = 36

2. Baøi toaùn 2: Chia soá ra nhieàu phaàn tæ leä nghòch.

 (xem SGK/59)

Hoaït ñoäng 3:

Cho HS laø ? SGK.

Cho HS ñoïc ñeà.

GV ghi baûng.

GV höôùng daãn HS giaûi caâu a.

 

 

 

Caâu b: Goïi HS leân baûng trình baøy.

 

HS ñoïc.

x vaø y tæ leä nghòch x.y = a

y vaø z tæ leä nghòch y.z = b

hay

z vaø x tæ leä thuaän

 

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá KT

Baøi 16/60 SGK.

Goïi HS traû lôøi.

Baøi 17/61 SGK:

Cho HS hoaït ñoäng nhoùm.

 

 

Töøng HS traû lôøi.

 

HS hoaït ñoäng nhoùm.

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Xem laïi baøi toaùn veà tæ leä nghòch.

- Bieát chuyeån baøi toaùn chia tæ leä nghòch tæ leä thuaän.

- BT: 19 , 20 , 21/61 SGK.

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 28:    LUYEÄN TAÄP – KIEÅM TRA 15’

Ngaøy soaïn: 2/12/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc: HS cuûng coá laïi kieán thöùc veà Ñ/l tæ leä nghòch – thuaän (Ñ/n vaø t/c).

- Kyõ naêng: Söû duïng thaønh thaïo caùc t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau, vaän duïng giaûi toaùn tæ leä nhanh vaø ñuùng.

- Thaùi ñoä: Bieát vaän duïng kieán thöùc trong thöïc teá.

        Kieåm tra ñaùnh vieäc lónh hoäi vaø aùp duïng kieán thöùc cuûa HS.

B. Söï chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï, ñeà baøi kieåm tra 15’ (photo moãi HS).

- HS: Baûng nhoùm, giaáy kieåm tra 15’.

C. Caùc böôùc leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá HS, chuaån bò baøi HS.

2. Kieåm tra: (kieåm tra 15’).

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV chuaån bò 2 baûng phuï noäi dung

Baûng 1: x vaø y laø 2 Ñ/l tæ leä thuaän.

x      -2      -1               3       5

y      -4           2       4

Baûng 2: x vaø y laø 2 Ñ/l tæ leä nghòch.

x      -2       -1

y      -15         30     15       10

 

 

 

2 HS leân baûng thöïc hieän. KQ

 

x     -2    -1     1     2     3      5

y     -4    -2     2     4     6     10

 

x     -2     -1       1      2       3       5

y    -15    -30    30    15     10      6

 

 

Hoaït ñoäng 2:

Baøi 19/67 SGK:

Cho HS ñoïc ñeà.

Goïi HS toùm taét ñeà.

Laäp tæ leä thöùc öùng vôùi 2 Ñ/l tæ leä nghòch?

Tìm x nhö theá naøo?

 

 

HS  ñoïc ñeà.

HS traû lôøi:

I: 51m  giaù a ñ/m

    x (m)___ 85%

giaù tieàn vaø soá meùt vaûi laø 2 ñaïi löôïng tæ leä nghòch.

Baøi 19/61 SGK.

Hoaït ñoäng 3:

Baøi 21/61 SGK.

Cho HS ñoïc ñeà, toùm taét ñeà?

GV gôïi yù HS.

Soá maùy vaø soá ngaøy laø 2 ñaïi löôïng nhö theá naøo?

Vaäy x1 , x2 , x3 tæ leä thuaän vôùi caùc soá naøo?

 

 

Yeâu caàu HS leân baûng trình baøy.

* GV choát laïi caùch giaûi (KT)

- XÑ ñuùng quan heä giöõa 2 ñ/l.

- Laäp daõy tæ soá baèng nhau.

- AÙp duïng t/c daõy tæ soá baèng nhau.

 

 

HS ñoïc vaø traû lôøi

x1 , x2 , x3 tæ leä nghòch 4 , 6 , 8.

 

 

HS: x1 , x2 , x3 tæ leä thuaän vôùi  ; ; .

HS caû lôùp laøm nhaùp.

 

 

Hoaït ñoäng 4:

Cho HS laøm kieåm tra 15’

 

HS kieåm tra 15’

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- OÂn laïi Ñ/l tæ leä thuaän – nghòch.

- Laøm BT: 20 , 22 , 23/62 SGK.

           BT: 28 , 29 , 34/46-47 SBT.

- Ñoïc tröôùc baøi “Haøm soá”

D. Ruùt kinh nghieäm vaø boå sung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEÁT 29:            HAØM SOÁ

Ngaøy soaïn:9/12/2007

A. Muïc tieâu:

- Kieán thöùc:  HS naém ñöôïc khaùi nieäm haøm soá.

  Nhaän bieát ñöôïc Ñl naøy coù phaûi laø haøm soá cuûa Ñl kia hay khoâng trong caùch cho

                        cuï theå, ñôn giaûn (cho baèng baûng, baèng coâng thöùc).

  Tìm ñöôïc giaù trò töông öùng cuûa haøm soá khi bieát giaù trò cuûa bieán soá.

- Kyõ naêng:  Nhaän bieát haøm soá – Tính giaù trò cuûa haøm soá.

- Thaùi ñoä:

B. Söï chuaån bò cuûa GV vaø HS:

- GV: Baûng phuï ghi BT, thöôùc thaúng.

- HS: Thöôùc thaúng, baûng nhoùm.

C. Caùc böôùc leân lôùp:

1. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá, chuaån bò cuûa HS.

2. Kieåm tra:

3. Baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:

GV giôùi thieäu muïc ñeà SGK.

Trong thöïc tieãn vaø trong toaùn hoïc ta thöôøng gaëp caùc ñ/l thay ñoåi phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi cuûa ñ/l kia.

GV neâu VD1 SGK.

GV baûng phuï, hoûi: t0 trong ngaøy cao nhaát khi naøo? Thaáp nhaát khi naøo?

Cho HS ñoïc VD2 SGK.

Goïi HS laøm ?1

Hoûi: m=7.8.v cho bieát m vaø v laø 2 ñ/l quan heä nhö theá naøo?

Goïi HS leân baûng tìm caùc giaù trò t/öùng cuûa m khi v=1 , 2 , 3 , 4.

Yeâu caàu HS laäp baûng.

Cho HS laøm VD3.

(tieán haønh töông töï VD2)

v vaø t tæ leä nghòch.

Cho HS nhaän xeùt.

VD1 vôùi moãi thôøi gian t, ta xaùc ñònh ñöôïc maáy giaù trò n ñoä T t/öùng?

Töông töï VD2 , VD3.

GVgiôùi thieäu haøm soá: ta noùi n ñoä T laø h/soá cuûa t/ñieåm t, m laø h/soá cuûa v.

Hoûi: Thôøi gian t laø h/soá cuûa Ñ/l naøo trong VD3?

Vaäy haøm soá laø gì? Phaàn 2.

 

 

 

 

 

 

HS ñoïc VD1/62 SGK

HS quan saùt vaø traû lôøi: t0 cao nhaát 260C luùc 12h, t0 thaáp nhaát 180C luùc 4h.

HS ñoïc VD2 SGK/62.

 

HS traû lôøi: m vaø v laø 2 ñ/l tæ leä thuaän.

HS:

v      1          2          3          4

m    7,8     15,6     23,4     31,2

HS hoaït ñoäng nhoùm.

v       5       10       25       50

t       10        5        2        1

 

HS: chæ xaùc ñònh ñöôïc moät vaø chæ moät giaù trò t/öùng.

 

 

 

 

 

HS traû lôøi: Thôøi gian t laø h/soá cuûa vaän toác v.

1. Moät soá VD veà haøm soá:

a. m = 7,8.v

b. t =

Laø nhöõng haøm soá

Hoaït ñoäng 2:

GV hoûi: qua nhaän xeùt treân TQ ñ/l y ñöôïc goïi laø haøm soá cuûa Ñ/l thay ñoåi x khi naøo?

GV neâu Ñ/n haøm soá SGK.

Goïi HS ñoïc.

* GV löu yù HS: ÑK cuûa h/soá

+ x vaø y ñeàu nhaän caùc giaù trò soá

+ Ñ/l y phuï thuoäc vaøo Ñ/l x.

+ Vôùi moãi giaù trò cuûa bieán x tìm ñöôïc duy nhaát moät giaù trò y (y laø haøm soá cuûa x).

GV giôùi thieäu chuù yù/63 SGK.

 

HS: y phuï thuoäc vaøo Ñ/l x sao cho: vôùi moãi giaù trò cuûa x ta luoân XÑ chæ moät giaù trò t/öùng cuûa y thì y ñöôïc goïi laø h/soá cuûa x.

2 HS ñoïc.

HS nghe giaûng.

 

 

 

 

 

HS ñoïc.

2. Khaùi nieäm veà haøm soá:

(Hoïc SGK/63)

 

* Chuù yù:

- Haøm soá.                      baûng

- Hai caùch cho h/soá:

                                 coâng thöùc

y = f(x)  ; y = g(x) …

x = 3 y = f(3)

Hoaït doäng 3: Cuûng coá kieán thöùc.

Cho HS laøm baøi 24/63 SGK.

GV duøng baûng phuï.

Hoûi: Xaùc ñònh tröôøng hôïp h/soá ñaõ cho?

Hoûi: Coù theå neâu ñöôïc daïng coâng thöùc naøo?

Neâu daõy tích f(1) , f(-5) ?

g(2) vaø g(-4)?

 

 

Cho HS baøi 25/64 SGK.

Goïi HS leân baûng thöïc hieän.

GV cho HS nhaän xeùt.

Cho HS baøi 35/47-48 SBT.

(moái quan heä baûng vaø CT tính)

a.

x    -3   -2    -1                  2

y   -4    -6   -12   36    24      6

 

b.    x      4      4      9      16

        y    -2      2      3       4

 

c.   x     -2     -1      0      1      2

      y      1       1      1      1      1

 

 

 

HS ñoïc.

Quan saùt baûng

Traû lôøi: Haøm soá ñaõ cho daïng baèng baûng.

HS: y = f(x) = 3x

y =

f(1) = 3

f(-5) = 3 (-5) = -15

g(2) = = 6

 

HS leân baûng thöïc hieän.

Caû lôùp laøm nhaùp.

HSa: y laø h/soá cuûa x.

Coâng thöùc: y =

HSb: y khoâng h/soá cuûa x

x = 4 thì y coù 2 giaù trò

            (y = -2 , y = 2).

HSc: y laø haøm haèng cuûa x.

 

 

 

 

5. Höôùng daãn töï hoïc:

- Naém vöõng khaùi nieäm haøm soá.

- Xaùc ñònh haøm soá (ÑK ñeå y laø haøm soá cuûa x).

- BT: 26 , 27 , 28 , 29 , 30/64 SGK.

D. Ruùt kinh nghieäm – boå sung: