giao duc quoc phong

giáo án Giáo dục Công dân
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
b72mvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/24/2010 12:18:53 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THPT Đức HuệĐối tượng : HS k11 Giáo án số 30SS: 45-50 HS Tiết 30TG : 45’THỰC HÀNH CÁCH BẮN SÚNG AKĐịa điểm: sân tập Mục đích –yêu cầu :Dạy cho học sinh nắm tư thế nằm chuẩn bị bắn ,động tác bắn,xem chi tiết và tải về giáo án giao duc quoc phong, Giáo Án Giáo Dục Công Dân , Giáo án điện tử giao duc quoc phong, doc, 1 trang, 0.04 M, Giáo dục Công dân chia sẽ bởi Sáu Nguyễn Xuân đã có 3 download

LINK DOWNLOAD

giao-duc-quoc-phong.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường THPT Đức Huệ Đối tượng : HS k11
Giáo án số 30 SS: 45-50 HS
Tiết 30 TG : 45’ THỰC HÀNH CÁCH BẮN SÚNG AK Địa điểm: sân tập
Mục đích –yêu cầu :Dạy cho học sinh nắm tư thế nằm chuẩn bị bắn ,động tác bắn và cách bắn mục tiêu 4A.Yêu cầu HS thực hiện thao tác nhanh gọn ,động tác chuẩn xác ,biết được cách ngắm bắn mục tiêu bia 4A.
Phần &nội dung
TG
Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật
Biện pháp tổ chức

I/Mở đầu
Nhận lớp
Phổ biến
Khởi động
Kiểm tra bài cũ:
10’
- Tập hợp lớp,điểm số báo cáo
- Phổ biến nội dung tiết học ..
- Khởi động : xoay khớp ,căng cơ tay ,vai ,chân
- Kiểm tra tư thế nằm bắn và đường ngắm cơ bản của HS
- Đội hình tập trung 4 hàng ngang
- GV phổ biến nội dung ,yêu cầu tiết học .
- GV điều khiển khởi động
- GV gọi 5 HS kiểm tra cho điểm .

II/ Cơ Bản
1) Thao tác thực hành tư thế nằm chuẩn bị bắn
2) Động tác thôi bắn
3) Ngắm bia 4A
30’
- Tư thế chuẩn bị : đứng nghiêm ,tay phải xách súng
- Khẩu lệnh : “ Nằm chuẩn bị bắn “
- B1: chân phải bước lên 1 bước dài theo hướng mũi bàn chân . Mủi chân trái làm trụ xoay gót chân trái để người hướng theo chân phải .
- B2 : tay trái chống trước mũi chân phải 20 cm.theo thứ tự đặt cẳng tay trái , đùi trái xuống đất .
- B3 : Chân phải duổi về sau ,chân mở rộng bằng vai 2 mủi chan hướng sang 2 bên tư thế nằm so với hướng bắn chếch 1 góc 20 -> 300
- B4 : Tay phải đưa súng về trứơc lên đạn khoá an toàn chờ lệnh .
- Khẩu lệnh : “ thôi bắn ,tháo đạn ,đứng dậy”
- 2 tay lật nghiêng súng ,tay phải đưa súng về ngang thắt lưng ,nghiêng người sang trái ,đùi trái co lên, tay trái thu về áp dưới ngực .
- Dùng sức của tay trái và 2 chân đẩy người đúng dậy ,kéo chân trái về hợp với chân phải thành tư thế đúng nghiêm .
* Khẩu lệnh : “ mục tiêu bia số 4 ,cự li 100m,thước ngắm 3, điểm ngắm chính giữa mép dưới mục tiêu ,số đạn 3 viên , phát một …Bắn”
* Người tập lấy thước ngắm ,đường ngắm cơ bản đưa lên điểm trên mục tiêu rồi từ từ bóp cò cho đến khi đạn nổ .
Đội hình hàng ngang :
4 x x x x x x x
3 x x x x x x x
2 x x x x x x x
1 x x x x x x x
X (chỉ huy)
-GV nêu thứ tự thao tác và cách thức tập cho HS nắm .
-Gọi 2 HS thực hiện lại động tác
-Cho học sinh tập theo đội hình cả lớp sau đó chia nhómtheo tổ cho HS tập GV quan sát sữa sai .Mỗi HS thực hiện 5 -> 6 lần.
ĐH tập luyện:
X ª
X ª
X ª
X ª
100m
-GV giảng giải ,phân tích sau đó hô khẩu lệnh cho HS thực hành .mỗi lần thực hiện 4 HS ngắm bắn 4 bia khác nhau .ngắm 2 -> 3 lần / 1HS.GV quan sát sửa sai .

I/ Kết thúc
5’
- Thả lỏng kết hợp hít thở sâu
- Củng cố : GV nêu yếu điểm ngắm bắn: mặt súng nghiêng ,súng không tì vào vai ,nhịp thở mạnh khi ngắm…
- Nhận xét ,đánh giá tiết học .
- Cho học sinh lau chùi ,để súng vào nơi qui định .
- Dặn HS về tập thêm ở nhà
- Xuống lớp.
ĐH tập trung GV nhận xét ,đánh giá
GV hô “giải tán” cả lớp đồng thanh hô “ Khoẻ” 


Tröôøng THPT Ñöùc Hueä         Ñoái töôïng : HS k11

Giaùo aùn soá  30          SS: 45-50 HS

Tieát 30           TG : 45’                                                          THÖÏC HAØNH CAÙCH  BAÉN  SUÙNG AK                            Ñòa ñieåm: saân taäp

 

Muïc ñích –yeâu caàu :Daïy cho hoïc sinh naém tö theá naèm chuaån  bò baén ,ñoäng taùc baén vaø caùch baén muïc tieâu 4A.Yeâu caàu HS thöïc hieän thao taùc nhanh goïn ,ñoäng taùc chuaån xaùc ,bieát ñöôïc caùch ngaém baén muïc tieâu bia 4A.

 

Phaàn &noäi dung

TG

Yeâu caàu chæ daãn kyû thuaät

Bieän phaùp toå chöùc

I/Môû ñaàu

-          Nhaän lôùp

-          Phoå bieán

-          Khôûi ñoäng

-          Kieåm tra baøi cuõ:

10’

- Taäp hôïp lôùp,ñieåm soá baùo caùo

-  Phoå bieán noäi dung tieát hoïc ..

- Khôûi ñoäng : xoay khôùp ,caêng cô tay ,vai ,chaân

- Kieåm tra tö theá naèm baén vaø ñöôøng ngaém cô baûn cuûa HS

- Ñoäi hình taäp trung 4 haøng ngang

- GV phoå bieán noäi dung ,yeâu caàu tieát hoïc .

- GV ñieàu khieån khôûi ñoäng

- GV goïi 5 HS kieåm tra cho ñieåm .

II/ Cô Baûn

1) Thao taùc thöïc haønh tö theá naèm chuaån bò baén

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ñoäng taùc thoâi baén

 

 

 

 

 

3) Ngaém bia 4A

30’

- Tö theá chuaån bò : ñöùng nghieâm ,tay phaûi xaùch suùng

- Khaåu leänh : “ Naèm chuaån bò baén “

- B1: chaân phaûi böôùc leân 1 böôùc daøi theo höôùng muõi baøn chaân . Muûi chaân traùi laøm truï xoay goùt chaân traùi ñeå ngöôøi höôùng theo chaân phaûi .

- B2 : tay traùi choáng tröôùc muõi chaân phaûi 20 cm.theo thöù töï ñaët caúng tay traùi , ñuøi traùi xuoáng ñaát .

- B3 : Chaân phaûi duoåi veà sau ,chaân môû roäng baèng vai 2 muûi chan höôùng sang 2 beân tö theá naèm so vôùi höôùng baén cheách 1 goùc 20 -> 30

- B4 : Tay phaûi ñöa suùng veà tröùôc leân ñaïn khoaù an toaøn chôø leänh .

- Khaåu leänh : “ thoâi baén ,thaùo ñaïn ,ñöùng daäy”

- 2 tay laät nghieâng suùng ,tay phaûi ñöa suùng veà ngang thaét löng ,nghieâng ngöôøi sang traùi ,ñuøi traùi co leân, tay traùi thu veà aùp döôùi ngöïc .

- Duøng söùc cuûa tay traùi vaø 2 chaân ñaåy ngöôøi ñuùng daäy ,keùo chaân traùi veà hôïp vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ñuùng nghieâm .

* Khaåu leänh : “ muïc tieâu bia soá 4 ,cöï li 100m,thöôùc ngaém 3, ñieåm ngaém chính giöõa meùp döôùi muïc tieâu ,soá ñaïn 3 vieân , phaùt moät …Baén”

* Ngöôøi taäp laáy thöôùc ngaém ,ñöôøng ngaém cô baûn ñöa leân ñieåm treân muïc tieâu roài töø töø boùp coø cho ñeán khi ñaïn noå .

Ñoäi hình haøng ngang :

    4   x  x  x  x  x  x  x

    3   x  x  x  x  x  x  x 

    2   x  x  x  x  x  x  x 

    1   x  x  x  x  x  x  x

 

               X (chæ huy)

-GV neâu thöù töï  thao taùc vaø caùch thöùc taäp cho HS naém .

-Goïi 2 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc

-Cho hoïc sinh taäp theo ñoäi hình caû lôùp sau ñoù chia nhoùmtheo toå cho HS taäp GV quan saùt söõa sai .Moãi HS thöïc hieän 5 -> 6 laàn.

ÑH taäp luyeän:

 ª

 ª

 ª

 ª

                100m

-GV giaûng giaûi ,phaân tích sau ñoù hoâ khaåu leänh cho HS thöïc haønh .moãi laàn thöïc hieän 4 HS ngaém baén 4 bia khaùc nhau .ngaém 2 -> 3 laàn / 1HS.GV quan saùt söûa sai .


I/ Keát thuùc

5’

- Thaû loûng keát hôïp hít thôû saâu

- Cuûng coá : GV neâu yeáu ñieåm ngaém baén: maët suùng nghieâng ,suùng khoâng tì vaøo vai ,nhòp thôû maïnh khi ngaém…

- Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù tieát hoïc .

- Cho hoïc sinh lau chuøi ,ñeå suùng vaøo nôi qui ñònh .

- Daën HS veà taäp theâm ôû nhaø   

- Xuoáng lôùp.

ÑH taäp trung GV nhaän xeùt ,ñaùnh giaù

GV hoâ “giaûi taùn” caû lôùp ñoàng thanh hoâ “ Khoeû”

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về giao duc quoc phong
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự