Giáo duc quoc phong lop 11- Phu hung giáo án Thể dục 11

  Đánh giá    Viết đánh giá
 178       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hpj2tq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/15/2009 5:38:41 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
178
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

Giao-duc-quoc-phong-lop-11-Phu-hung.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
BÀI MỞ ĐẦU
BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
( 1 tiết )
A. Mục tiêu :
Giúp học sinh nắm được :
Aâm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đêù quốc và các thế lực thù địch đối với nước ta. Đặc biệt là âm mưu diễn biến hoà bình , chiêu bài dân chủ , tôn giáo , dân tộc .
Biện pháp đối phó và làm thất bại âm mưu của kẻ thù của Đảng ta .
Gúp các em học sinh có ý thức học tốt môn giáo dục quốc phòng ở cấp THPT .
B. Chuẩn bị :
Tài liệu giáo dục quốc phòng – chuyên đề 1
C. Phương pháp :
Giáo viên thuyết trình
D. lên lớp
- Ổn định : lấy sĩ số
Bài mới :
BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH .
Xuất phát từ bản chất phản động, hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc, hiện nay chúng đang lợi dụng vấn đề khủng bố và chống khủng bố để thi hành học thuyết đánh đòn phủ đầu nhằm áp đặt các giá trị của chúng đối với các QG , DT . Aâm mưu của chúng là xoá bỏ CNXH ở nước ta. Hiện nay, chúng đã và đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình , kết hợp với bạo loạn lật đổ và khi điều kiện cho phép chúng sẽ sẵn sàng tiến hành phát động chiến tranh với việc sử dụng vũ khí công nghệ cao để đánh đòn phủ đầu xâm lược nước ta . Hiện nay chúng đang lợi dụng triệt để vấn đề tôn giáo dân tộc , dân chủ, nhân quyền để lấy cớ can thiệp vào nước ta. Do đó chúng ta cần nêu cao cảnh giác sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn cũng như bẻ gãy đòn tấn công của kẻ thù .
II BIỆN PHÁP VÀ GIẢI PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA KẺ THÙ
1 Xây dựng đất nước vững mạnh về mọi mặt :
Phát triển hạ tầng .
Xây dựng kinh tế vững mạnh .
Đẩy lùi các nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa .
Tăng cường giáo dục quốc phòng cho toàn dân .
Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng .
2 . Chuẩn bị cho đất nước sẵn sàng chống xâm lược
+ Chuẩn bị về chính trị và tinh thần cho nhân dân .
Giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho nhân dân .
+ Làm tốt công tác chuẩn bị phòng thủ dân sự để bảo vệ tính mạng cho nhân dân .
+ Duy trì phát triển sản xuất , dự trữ nguyên liệu , nhiên liệu .
Chuẩn bị lực lượng vũ trang : dân quân tự vệ , quân địa phương , bộ đội chủ lực .
Trong thời bình nên giáo dục ý thức đề cao cảnh giác , sẵn tham gia tập luyện quân sự ở địa phương , Thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi Tổ quốc cần .
Kết luận :
Trong tương lai nếu địch tiến công xâm lược , để bảo vệ Tổ quốc chúng ta phải tiến hành chiến tranh nhân dân với một tinh thần quyết tâm chủ động với ý chí và nghị lực của mỗi người dân trong khi đất nước bị xâm lăng .
Câu hỏi củng cố :
1 Aâm mưu và thủ đoạn của chủ ngiã đế quốc và các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay như thế nào ?
2. Chúng ta cần phải làm gì để sẵn sàng đập tan âm mưu và thủ đoạn của kẻ thủ đối với đất nước ta ?
Duyệt của tổ chuyên môn
Rút kinh nghiệm 


GIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG

BAØI MÔÛ ÑAÀU

BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM

XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

( 1 tieát )

A. Muïc tieâu :

Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc :

Aâm möu vaø thuû ñoaïn cuûa chuû nghóa ñeâù quoác vaø caùc theá löïc thuø ñòch ñoái vôùi nöôùc ta. Ñaëc bieät laø aâm möu dieãn bieán hoaø bình , chieâu baøi daân chuû , toân giaùo , daân toäc .

Bieän phaùp ñoái phoù vaø laøm thaát baïi aâm möu cuûa keû thuø cuûa Ñaûng ta .

Guùp caùc em hoïc sinh coù yù thöùc hoïc toát moân giaùo duïc quoác phoøng ôû caáp THPT .

B. Chuaån bò :

 Taøi lieäu giaùo duïc quoác phoøng – chuyeân ñeà 1

C. Phöông phaùp :

Giaùo vieân thuyeát trình

D. leân lôùp

- OÅn ñònh : laáy só soá

Baøi môùi :

BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM

XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

 

I AÂM MÖU VAØ THUÛ ÑOAÏN CUÛA CHUÛ NGHÓA ÑEÁ QUOÁC  VAØ CAÙC THEÁ LÖÏC THUØ ÑÒCH .

 Xuaát phaùt töø baûn chaát phaûn ñoäng, hieáu chieán cuûa chuû nghóa ñeá quoác, hieän nay chuùng ñang lôïi duïng vaán ñeà khuûng boá vaø choáng khuûng boá ñeå thi haønh hoïc thuyeát ñaùnh ñoøn phuû ñaàu nhaèm aùp ñaët caùc giaù trò cuûa chuùng ñoái vôùi caùc QG , DT . Aâm möu cuûa chuùng laø xoaù boû CNXH ôû nöôùc ta. Hieän  nay, chuùng ñaõ vaø ñang ñaåy maïnh thöïc hieän chieán löôïc dieãn bieán hoaø bình , keát hôïp vôùi baïo loaïn laät ñoå vaø khi ñieàu kieän cho pheùp chuùng seõ saün saøng tieán haønh phaùt ñoäng chieán tranh vôùi vieäc söû duïng vuõ khí coâng ngheä cao ñeå ñaùnh ñoøn phuû ñaàu xaâm löôïc nöôùc ta . Hieän nay chuùng ñang lôïi duïng trieät ñeå vaán ñeà toân giaùo daân toäc , daân chuû, nhaân quyeàn ñeå laáy côù can thieäp vaøo nöôùc ta. Do ñoù chuùng ta caàn neâu cao caûnh giaùc saün saøng ñaäp tan aâm möu, thuû ñoaïn cuõng nhö beû gaõy ñoøn taán coâng cuûa keû thuø .

II BIEÄN PHAÙP VAØ GIAÛI PHAÙP LAØM THAÁT BAÏI AÂM MÖU CUÛA KEÛ THUØ


-         1 Xaây döïng ñaát nöôùc vöõng maïnh veà moïi maët :

Phaùt trieån haï taàng .

Xaây döïng kinh teá vöõng maïnh .

Ñaåy luøi caùc nguy cô cheäch höôùng xaõ hoäi chuû nghóa .

Taêng cöôøng giaùo duïc quoác phoøng cho toaøn daân .

Keát hôïp chaët cheõ kinh teá vôùi quoác phoøng .

-         2 . Chuaån bò cho ñaát nöôùc saün saøng choáng xaâm löôïc

+ Chuaån bò veà chính trò vaø tinh thaàn cho nhaân daân .

Giaùo duïc chuû nghóa yeâu nöôùc vaø chuû nghóa anh huøng caùch maïng cho nhaân daân .

+ Laøm toát coâng taùc chuaån bò phoøng thuû daân söï ñeå baûo veä tính maïng cho nhaân daân .

+ Duy trì phaùt trieån saûn xuaát , döï tröõ nguyeân lieäu , nhieân lieäu .

Chuaån bò löïc löôïng vuõ trang : daân quaân töï veä , quaân ñòa phöông , boä ñoäi chuû löïc .

Trong thôøi bình neân giaùo duïc yù thöùc ñeà cao caûnh giaùc , saün tham gia taäp luyeän quaân söï ôû ñòa phöông , Thanh nieân trong ñoä tuoåi nghóa vuï quaân söï saün saøng leân ñöôøng nhaäp nguõ khi Toå quoác caàn .

Keát luaän :

Trong töông lai neáu ñòch tieán coâng xaâm löôïc , ñeå baûo veä Toå quoác  chuùng ta phaûi tieán haønh chieán tranh nhaân daân vôùi moät tinh thaàn quyeát taâm chuû ñoäng vôùi yù chí vaø nghò löïc cuûa moãi ngöôøi daân trong khi ñaát nöôùc bò xaâm laêng .

Caâu hoûi cuûng coá :

1 Aâm möu vaø thuû ñoaïn cuûa chuû ngiaõ ñeá quoác vaø caùc theá löïc thuø ñòch ñoái vôùi nöôùc ta hieän nay nhö theá naøo ?

2. Chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå saün saøng ñaäp tan aâm möu vaø thuû ñoaïn cuûa keû thuû ñoái vôùi ñaát nöôùc ta ?

 

Duyeät cuûa toå chuyeân moân

 

 

 

 

Ruùt kinh nghieäm

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: