giáo dục quốc phòng

giáo án Tiểu học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
v27hvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/16/2010 8:37:10 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài: KỸ THUẬT SỬ DỤNG SÚNG TIỂU LIÊN AK. Môn: Giáo Dục Quốc Phòng. Bài thực hành số: Thời gian 180 phút   Lớp       Ngày thực hiện        * Mục tiêu: Sau bài học này học viên sẽ: - Th,xem chi tiết và tải về giáo án giáo dục quốc phòng, Giáo Án Tiểu Học , Giáo án điện tử giáo dục quốc phòng, doc, 1 trang, 0.09 M, Tiểu học chia sẽ bởi Thịnh Phạm Văn đã có 3 download

LINK DOWNLOAD

giao-duc-quoc-phong.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài: KỸ THUẬT SỬ DỤNG SÚNG TIỂU LIÊN AK.
Môn: Giáo Dục Quốc Phòng.
Bài thực hành số:
Thời gian 180 phút

 Lớp


Ngày thực hiện


 * Mục tiêu: Sau bài học này học viên sẽ:
- Thực hiện thành thục kỹ thuật ba tư thế đưng, quỳ, nằm bắn. Biết cách ngắm đúng, ngắm trúng mục tiêu tiêu diêt địch bảo vệ mình khi có chiến tranh xảy ra.
- Thi đạt yêu cầu 15 điểm trở lên.
* Yêu cầu:
- Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy(giáo viên), không được dùng vũ khí, trang bị đùa dỡn, mất an toàn. Không được chỉ súng vào người khác ngắm bắn bóp cò, không được tự ý tháo lắp các bộ phận gây hỏng hóc súng.
- Khi nghe thấy khẩu lệnh hoặc còi thì phải nhanh chóng tập trung, khi nghỉ giải lao không được đi quá xa vị trí học tập, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị bạn, nếu rời khỏi vị trí học tập phải được sự cho phép của chỉ huy(giáo viên), giữ gìn vệ sinh môi trường.
* Phương tiện giảng dạy: Bãi tập bắn, súng tiểu liên AK, bia số 4, 7, 8. tranh ve,õ mô hình đường ngắm.
I. ỔN ĐỊNH LỚP
Thời gian 05 phút

• Số học sinh vắng mặt:
• Họ và tên học sinh vắng mặt:
II. KIỂM TRA BÀI CŨ
Thờ gian phút

• Câu hỏi kiểm tra: (không kiểm tra)
• Phương pháp kiểm tra:
• Dự kiến học sinh kiểm tra:
III. GIẢNG BÀI MỚI
Thời gian 175 phútTT
Nội Dung
Phương pháp thực hiện
Thời gianHoạt động của thầy
Hoạt động của trò


A
I
HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ
Giới thiệu nôi dung bài hoc:
- Động tác nằm bắn.
- Động tác quỳ bắn.
- Động tác đứng bắn.

- Sử dụng phương pháp thuyết trình.
- Làm mẫu động tác theo ba bước.

- Lắng nghe.
- Quan sát động tác mẫu của giáo viên.
25phút
05 phút

II
1
NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
Động tác nằm chuẩn bị bắn
- Trường hợp vận dụng
1.1 Động tác nằm chuẩn bị.
- Kỹ thuật động tác.
+ Mục tiêu..Cự ly..
+ Đôïng tác
* Cử động 1
* Cử động 2
* Cử động 3
- Những điểm chú ý:
- Nêu tên động tác.
- Nêu tình huống chiến đấu và trường hợp vận dụng trong điều kiện địa hình cụ thể.
- Thuyết trình, làm mẫu động tác theo ba bước:
+ Bước 1: Làm nhanh.
+ Bước 2: Làm chậm có phân tích, phân chia cử động.
+ Bước 3: Làm tổng hợp.
- Chú ý: Nêu những điểm sai sót và cách khắc phục.
- Kiểm tra nhận thức học viên.
+ Uốn nắn, sửa sai.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- Lắng nghe, quan sát động tác mẫu của giáo viên và ghi nhơ.ù
- Quan sát, ghi nhớ.
- Lắng nghe, quan sát động tác mẫu của giáo viên và ghi nhơ.ù
- Quan sát, ghi nhớ.
- Lắng nghe, quan sát.
- Thực hiện lại động tác mẫu của GV, sửa sai theo yêu cầu của GV.
60phút
20 phút


1.2 Động tác chuẩn bị đạn
- Kỹ thuật động tác.
- Những điểm chú ý:
- Nêu tình huống chiến đấu và trường hợp vận dụng.
- Thuyết trình, làm mẫu động tác theo ba bước:
+ Bước 1: Làm nhanh.
+ Bước 2: Làm chậm có phân tích, phân chia cử động.
+ Bước 3: Làm tổng hợp.
- Chú ý: Nêu những điểm sai sót và cách khắc phục.
- Kiểm tra nhận thức học viên.
+ Uốn nắn, sửa sai.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- Lắng nghe, quan sát động tác mẫu của giáo viên và ghi nhơ.ù
- Quan sát, ghi nhớ.
- Lắng nghe, quan sát động tác mẫu của giáo viên và ghi nhơ.ù
- Quan sát, ghi nhớ.
- Lắng nghe, quan sát.
- Thực hiện lại động tác mẫu của GV, sửa sai theo yêu cầu của GV. 


Baøi: KYÕ THUAÄT SÖÛ DUÏNG SUÙNG TIEÅU LIEÂN AK.

Moân: Giaùo Duïc Quoác Phoøng.                 

Baøi thöïc haønh soá:

Thôøi gian    180   phuùt

 Lôùp

 

 

 

 

 

Ngaøy thöïc hieän

 

 

 

 

 

    * Muïc tieâu: Sau baøi hoïc naøy hoïc vieân seõ:

                     - Thöïc hieän thaønh thuïc kyõ thuaät ba tö theá ñöng, quyø, naèm baén. Bieát caùch ngaém ñuùng, ngaém truùng muïc tieâu tieâu dieât ñòch baûo veä mình khi coù chieán tranh xaûy ra.

                     - Thi ñaït yeâu caàu 15 ñieåm trôû leân.

    * Yeâu caàu:

                    - Tuyeät ñoái chaáp haønh meänh leänh cuûa chæ huy(giaùo vieân), khoâng ñöôïc duøng vuõ khí, trang bò ñuøa dôõn, maát an toaøn. Khoâng ñöôïc chæ suùng vaøo ngöôøi khaùc ngaém baén boùp coø, khoâng ñöôïc töï yù thaùo laép caùc boä phaän gaây hoûng hoùc suùng.

                    - Khi nghe thaáy khaåu leänh hoaëc coøi thì phaûi nhanh choùng taäp trung, khi nghæ giaûi lao khoâng ñöôïc ñi quaù xa vò trí hoïc taäp, khoâng laøm aûnh höôûng ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa ñôn vò baïn, neáu rôøi khoûi vò trí hoïc taäp phaûi ñöôïc söï cho pheùp cuûa chæ huy(giaùo vieân), giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng.

    * Phöông tieän giaûng daïy: Baõi taäp baén, suùng tieåu lieân AK, bia soá 4, 7, 8. tranh ve,õ moâ hình ñöôøng ngaém.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP

Thôøi gian     05   phuùt

• Soá hoïc sinh vaéng maët:

• Hoï vaø teân hoïc sinh vaéng maët:

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Thôø gian             phuùt

• Caâu hoûi kieåm tra: (khoâng kieåm tra)

• Phöông phaùp kieåm tra:

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

III. GIAÛNG BAØI MÔÙI

Thôøi gian    175  phuùt

 

TT

Noäi Dung

Phöông phaùp thöïc hieän

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

A

 

I

HÖÔÙNG DAÃN BAN ÑAÀU

ÑAËT VAÁN ÑEÀ

Giôùi thieäu noâi dung baøi hoc:

- Ñoäng taùc naèm baén.

- Ñoäng taùc quyø baén.

- Ñoäng taùc ñöùng baén.

 

 

- Söû duïng phöông phaùp thuyeát trình.

- Laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc.

 

 

- Laéng nghe.

 

- Quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân.

25phuùt

 

05 phuùt

II

 

1

NOÄI DUNG HUAÁN LUYEÄN

Ñoäng taùc naèm chuaån bò baén

- Tröôøng hôïp vaän duïng

1.1 Ñoäng taùc naèm chuaån bò.

 

- Neâu teân ñoäng taùc.

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng trong ñieàu kieän ñòa hình cuï theå.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

60phuùt

 

20 phuùt


 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

+ Muïc tieâu..Cöï ly..

+ Ñoâïng taùc

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

* Cöû ñoäng 3

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

1.2 Ñoäng taùc chuaån bò ñaïn

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

1.3 Ñoäng taùc baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

1.4 Ñoäng taùc thoâi baén.

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 


 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

1.5 Ñoäng taùc ñöùng daäy.

- Tröôøng hôïp vaän duïng

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

* Cöû ñoäng 3

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

2

Ñoäng taùc quyø chuaån bò baén

- Tröôøng hôïp vaän duïng

 

2.1 Ñoäng taùc quyø chuaån bò.

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

+ Muïc tieâu..Cöï ly..

+ Ñoâïng taùc

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng trong ñieàu kieän ñòa hình cuï theå.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

 

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

20 phuùt


 

 

+ Uoán naén, söûa sai.

 

 

2.2 Ñoäng taùc chuaån bò ñaïn.

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

2.3 Ñoäng taùc baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

2.4 Ñoäng taùc thoâi baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 


 

 

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

2.5 Ñoäng taùc ñöùng daäy.

- Tröôøng hôïp vaän duïng

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

3

Ñoäng taùc ñöùng chuaån bò baén

- Tröôøng hôïp vaän duïng

3.1 Ñoäng taùc ñöùng chuaån bò.

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

+ Muïc tieâu..Cöï ly..

+ Ñoâïng taùc

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng trong ñieàu kieän ñòa hình cuï theå.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

 

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

20 phuùt

3.2 Ñoäng taùc chuaån bò ñaïn.

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù


 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

3.3 Ñoäng taùc baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

3.4 Ñoäng taùc thoâi baén.

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

3.5 Ñoäng taùc ñöùng daäy.

- Tröôøng hôïp vaän duïng

 

 

- Kyõ thuaät ñoäng taùc.

* Cöû ñoäng 1

* Cöû ñoäng 2

 

- Neâu tình huoáng chieán ñaáu vaø tröôøng hôïp vaän duïng.

- Thuyeát trình, laøm maãu ñoäng taùc theo ba böôùc:

 

 

- Laéng nghe, ghi nhôù.

 

 

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù


 

 

 

 

 

 

- Nhöõng ñieåm chuù yù:

 

 

+ Böôùc 1: Laøm nhanh.

+ Böôùc 2: Laøm chaäm coù phaân tích, phaân chia cöû ñoäng.

+ Böôùc 3: Laøm toång hôïp.

- Chuù yù: Neâu nhöõng ñieåm sai soùt vaø caùch khaéc phuïc.

- Kieåm tra nhaän thöùc hoïc vieân.

+ Uoán naén, söûa sai.

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân vaø ghi nhô.ù

- Quan saùt, ghi nhôù.

- Laéng nghe, quan saùt.

 

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu cuûa GV, söûa sai theo yeâu caàu cuûa GV.

 

B

 

 

HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN

- chia nhoùm, toå taäp kyõ thuaät ñöùng, quyø, naèm baén suùng tieåu lieân AK.

 

- Theo doõi, uoán naén ,söûa sai.

- Phaùt hieän nhöõng hoïc vieân yeáu ñeå coù bieän phaùp höôùng daãn.

 

- Tieán haønh taäp luyeân theo yeâu caàu baøi hoïc.

- Khaéc phuïc kòp thôøi nhöõng sai soùt trong quaù trình hoïc.

 

 

75phuùt

C

 

 

HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC

Hoäi thao, ñaùnh giaù cuûng coá baøi hoïc.

- Phoå bieán phöông phaùp tieán haønh hoäi thao.

- Neâu yeâu caàu, goïi hoïc vieân leân thöïc hieän.

+ Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

- Giaûi ñaùp thaéc maéc (neáu coù).

- Phoå bieán keá hoaïch buoåi hoïc sau.

- Laéng nghe.

 

- Leân tham gia hoäi thao khi ñöôïc giaùo vieân goïi ñeán teân.

- Hoïc vieân ñaët caâu hoûi (neáu coù).

- Laéng nghe, ghi nhôù vaø thöïc hieän.

15phuùt

 

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP

                         1. Anh(chò) haõy thöïc hieän kyõ thuaät naèm töï ñoäng baén?

                         2. Anh(chò) haõy thöïc hieän kyõ thuaät quyø töï ñoäng baén?

                         3. Anh(chò) haõy thöïc hieän kyõ thuaät ñöùng töï ñoäng baén?

 

 

 

 

TOÅ TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN GDQP

 

Ngaøy   thaùng  01  naêm 2010

GIAÙO VIEÂN

 

 

 

 

Phaïm Vaên Thònh

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về giáo dục quốc phòng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN