Giáo duc quôc phòng giáo án Thể dục

  Đánh giá    Viết đánh giá
 33       574      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
w8mutq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/7/2008 1:25:01 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
574
Lần tải
33

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
…………….. o0o ……………
Phê chuẩn :
Ngày ……. Tháng …….. năm 2008GIÁO ÁN
Môn : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Bài : MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆNH QUẢN LÝ BỘ ĐỘI
Ngày ……… tháng ……… năm 2008
NGƯỜI SOẠN GIẢNG
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :
1). Mục Đích :
Giới thiệu cho học sinh những nội dung cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội trong QĐND Việt Nam. Làm cơ sở để vận dụng vào quá trình luyện tập, công tác, sinh hoạt ở nhà trường, gia đình và xã hội.
2). Yêu Cầu :
- Nắm được chức trách chung, lễ tiết tác phong của quân nhân và nếp sống chính quy, tính kỷ luật tự giác nghiêm minh của người chiến sĩ trong QĐND Việt Nam.
- Nắm được những nội dung cơ bản của quan hệ quân nhân, chế độ làm việc và sinh hoạt, khen thưởng và xử phạt trong quân đội.
- Có nhận thức đúng về vinh dự, trách nhiệm và nghĩa vụ của người chiến sĩ trong QĐND Việt Nam để phấn đấu, học tập, rèn luyện theo gương “Bộ đội Cụ Hồ”.
II/. NỘI DUNG:
- Chức trách chung của quân nhân
- Quan hệ quân nhân
- Lễ tiết tác phong của quân nhân
- Chế độ làm việc và sinh hoạt
- Khen thưởng và xử phạt trong quân đội.
III/. THỜI GIAN :
Toàn bài : 2 tiết (90 phút)
IV/. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP :
1). Tổ Chức :
Lấy học sinh khối 10 làm đơn vị giới thiệu nội dung bài giảng.
2). Phương Pháp :
- Đối với Giáo viên : Thuyết trình, diễn giải, phân tích, chứng minh, liên hệvào trong quá trình học tập, sinh hoạt và xây dựng nếp sống kỷ luật của nhà trường.
- Đối với học sinh : Nghe nhìn tổng hợp và ghi chép, nghiên cứu để nắm nội dung, liên hệ vận dụng vào thực tiễn của cuộc sống.
V/. TÀI LIỆU :
- Giáo án của Giáo viên.
- Sách GDQP 10 của nhà xuất bản Giáo Dục.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
MỘT SỐ NỘI DUNG
TRONG ĐIỀU LỆNH QUẢN LÝ BỘ ĐỘI
..........o0o..........
(
I/. CHỨC TRÁCH CHUNG CỦA QUÂN NHÂN :
1). Vị trí của quân nhân :
Quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ trực tiếp trong quân đội, là người được nhân dân giao cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
2). Nghĩa vụ và quyền lợi của quân nhân :
Quân nhân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN, triệt để chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và kỷ luật quân đội, phải bảo vệ danh dự của quân nhân cách mạng, truyền thống vinh quang của quân đội và đơn vị mình phục vụ.
Quân nhân có tất cả quyền và lợi ích như mọi công dân được quy định trong hiến pháp, được hưởng những chính sách, chế độ tiên chuẩn đãi ngộ của nhà nước. Quân nhân khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nếu lập được thành tích đều được xét khen thưởng, nếu vi phạm kỉ luật, pháp luật đều bị xử phạt.
3). Chức trách của quân nhân :
Thực hiện đúng 10 lời thề danh dự của quân đội và 12 điều kỉ luật khi quan hệ với nhân dân. Luôn rèn luyện ý chí chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn, không sợ hy sinh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tuyệt đối phục tùng lãnh đạo, chỉ huy; chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội.
Tích cực học tập chính trị, quân sự, văn hoá, khoa học kỹ thật và pháp luật để nâng cao phẩm chất và năng lực.
Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đề cao tự phê bình và phê bình, trung thực bình đẳng, thương yêu, tôn trọng, bảo vệ, giúp đỡ nhau lúc thường cũng như trong chiến đấu.
Giữ gìn vũ khí trang bị, tài sản của quân đội, bảo vệ và tiết kiệm

 


Tröôøng THPT Chu Vaên An                                                                    GV: Leâ Chaùnh Taân

 

 

SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

TRÖÔØNG THPT CHÔN THAØNH

…………….. o0o ……………

 

 

Pheâ chuaån :

Ngaøy ……. Thaùng …….. naêm 2008

 

 

 

 

GIAÙO AÙN

 

 

 

 

Moân : GIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG

Baøi : MOÄT SOÁ NOÄI DUNG TRONG ÑIEÀU LEÄNH QUAÛN LYÙ BOÄ ÑOÄI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy ……… thaùng ……… naêm 2008

NGÖÔØI SOAÏN GIAÛNG

 

 

 

 Trang 1

 


Tröôøng THPT Chu Vaên An                                                                    GV: Leâ Chaùnh Taân

 

 

 

YÙ ÑÒNH GIAÛNG DAÏY

 

I/. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :

 1). Muïc Ñích :

  Giôùi thieäu cho hoïc sinh nhöõng noäi dung cô baûn veà ñieàu leänh quaûn lyù boä ñoäi trong QÑND Vieät Nam. Laøm cô sôû ñeå vaän duïng vaøo quaù trình luyeän taäp, coâng taùc, sinh hoaït ôû nhaø tröôøng, gia ñình vaø xaõ hoäi.

 2). Yeâu Caàu :

  - Naém ñöôïc chöùc traùch chung, leã tieát taùc phong cuûa quaân nhaân vaø neáp soáng chính quy, tính kyû luaät töï giaùc nghieâm minh cuûa ngöôøi chieán só trong QÑND Vieät Nam.

  - Naém ñöôïc nhöõng noäi dung cô baûn cuûa quan heä quaân nhaân, cheá ñoä laøm vieäc vaø sinh hoaït, khen thöôûng vaø xöû phaït trong quaân ñoäi.

  - Coù nhaän thöùc ñuùng veà vinh döï, traùch nhieäm vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi chieán só trong QÑND Vieät Nam ñeå phaán ñaáu, hoïc taäp, reøn luyeän theo göông “Boä ñoäi Cuï Hoà”.

 

II/. NOÄI DUNG:

  - Chöùc traùch chung cuûa quaân nhaân

  - Quan heä quaân nhaân

  - Leã tieát taùc phong cuûa quaân nhaân

  - Cheá ñoä laøm vieäc vaø sinh hoaït

  - Khen thöôûng vaø xöû phaït trong quaân ñoäi.

 

III/.  THÔØI GIAN :

   Toaøn baøi : 2 tieát (90 phuùt)

 

IV/. TOÅ CHÖÙC – PHÖÔNG PHAÙP :

 1). Toå Chöùc :

  Laáy hoïc sinh khoái 10 laøm ñôn vò giôùi thieäu noäi dung baøi giaûng.

 2). Phöông Phaùp :

  - Ñoái vôùi Giaùo vieân : Thuyeát trình, dieãn giaûi, phaân tích, chöùng minh,                                                                            lieân heävaøo trong quaù trình hoïc taäp, sinh hoaït vaø                                                                            xaây döïng neáp soáng kyû luaät cuûa nhaø tröôøng.

  - Ñoái vôùi hoïc sinh : Nghe nhìn toång hôïp vaø ghi cheùp, nghieân cöùu ñeå                                                                          naém noäi dung, lieân heä vaän duïng vaøo thöïc tieãn                                                                          cuûa cuoäc soáng.                           

V/. TAØI LIEÄU :

 Trang 1

 


Tröôøng THPT Chu Vaên An                                                                    GV: Leâ Chaùnh Taân

 

  - Giaùo aùn cuûa Giaùo vieân.

  - Saùch GDQP 10 cuûa nhaø xuaát baûn Giaùo Duïc.

NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG

 

MOÄT SOÁ NOÄI DUNG

TRONG ÑIEÀU LEÄNH QUAÛN LYÙ BOÄ ÑOÄI

..........o0o..........

I/. CHÖÙC TRAÙCH CHUNG CUÛA QUAÂN NHAÂN :

1). Vò trí cuûa quaân nhaân :

 Quaân nhaân trong quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam laø coâng daân nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, phuïc vuï tröïc tieáp trong quaân ñoäi, laø ngöôøi ñöôïc nhaân daân giao cho nhieäm vuï baûo veä Toå quoác Vieät Nam XHCN.

 

2). Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa quaân nhaân :

  Quaân nhaân phaûi tuyeät ñoái trung thaønh vôùi Ñaûng, vôùi Toå quoác, vôùi cheá ñoä XHCN, trieät ñeå chaáp haønh ñöôøng loái, chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc vaø kyû luaät quaân ñoäi, phaûi baûo veä danh döï cuûa quaân nhaân caùch maïng, truyeàn thoáng vinh quang cuûa quaân ñoäi vaø ñôn vò mình phuïc vuï.

  Quaân nhaân coù taát caû quyeàn vaø lôïi ích nhö moïi coâng daân ñöôïc quy ñònh trong hieán phaùp, ñöôïc höôûng nhöõng chính saùch, cheá ñoä tieân chuaån ñaõi ngoä cuûa nhaø nöôùc. Quaân nhaân khi thöïc hieän chöùc traùch, nhieäm vuï, neáu laäp ñöôïc thaønh tích ñeàu ñöôïc xeùt khen thöôûng, neáu vi phaïm kæ luaät, phaùp luaät ñeàu bò xöû phaït.

 

3). Chöùc traùch cuûa quaân nhaân :

  Thöïc hieän ñuùng 10 lôøi theà danh döï cuûa quaân ñoäi vaø 12 ñieàu kæ luaät khi quan heä vôùi nhaân daân. Luoân reøn luyeän yù chí chieán ñaáu, khaéc phuïc moïi khoù khaên, khoâng sôï hy sinh, quyeát taâm hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï ñöôïc giao.

  Tuyeät ñoái phuïc tuøng laõnh ñaïo, chæ huy; chaáp haønh nghieâm meänh leänh, chæ thò cuûa caáp treân vaø ñieàu leänh, ñieàu leä, cheá ñoä quy ñònh cuûa quaân ñoäi.

  Tích cöïc hoïc taäp chính trò, quaân söï, vaên hoaù, khoa hoïc kyõ thaät vaø phaùp luaät ñeå naâng cao phaåm chaát vaø naêng löïc.

  Giöõ gìn ñoaøn keát noäi boä, ñeà cao töï pheâ bình vaø pheâ bình, trung thöïc bình ñaúng, thöông yeâu, toân troïng, baûo veä, giuùp ñôõ nhau luùc thöôøng cuõng nhö trong chieán ñaáu.

  Giöõ gìn vuõ khí trang bò, taøi saûn cuûa quaân ñoäi, baûo veä vaø tieát kieäm cuûa coâng, khoâng tham oâ laõng phí.

  Tuyeät ñoái giöõ bí maät cuûa Nhaø nöôùc vaø Quaân ñoäi, ñeà cao caûnh giaùc caùch maïng, neáu bò ñòch baét quyeát moät loøng trung thaønh vôùi söï nghieäp caùch maïng khoâng phaûn boäi xöng khai.

 Trang 1

 


Tröôøng THPT Chu Vaên An                                                                    GV: Leâ Chaùnh Taân

 

  Ñoaøn keát, baûo veä vaø giuùp ñôõ nhaân daân, toân troïng lôïi ích chính ñaùng vaø phong tuïc taäp quaùn cuûa nhaân daân; tuyeân truyeàn vaän ñoäng nhaân daân chaáp haønh ñöôøng loái chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc.

  Göông maãu chaáp haønh luaät phaùp nhaø nöôùc, quy taéc sinh hoaït xaõ hoäi; baûo veä cô quan Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, cuøng vôùi nhaân daân vaø chính quyeàn ñòa phöông giöõ gìn an ninh chính trò vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi.

 

II/. QUAN HEÄ QUAÂN NHAÂN :

1). Giöõa caùc  quaân nhaân vôùi nhau : Laø quan heä ñoàng chí, ñoàng ñoäi vaø quan heä caáp treân, caáp döôùi :

  Quan heä ñoàng chí ñoàng ñoäi : laø quan heä thuoäc veà baûn chaát cuûa Quaân ñoäi Caùch maïng.

  Quan heä caáp treân, caáp döôùi : laø quan heä thuoäc quyeàn veà nguyeân taéc toå chöùc, ñöôïc xaùc ñònh theo chöùc vuï, caáp baäc quaân haøm cuûa quaân nhaân ñeå haønh ñoäng ñöôïc thoáng nhaát, coù toå chöùc, coù kyû luaät.

 

2). Giöõa caáp treân, caáp döôùi :

 Quan heä caáp treân, caáp döôùi ñöôïc quy ñònh thaønh quan heä caáp treân, caáp döôùi thuoäc quyeàn vaø quan heä caáp treân, caáp döôùi khoâng thuoäc quyeàn.

 - Quan heä caáp treân, caáp döôùi thuoäc quyeàn : laø quan heä giöõa quaân nhaân, giöõa chöùc vuï chæ huy moät toå chöùc boä ñoäi nhaát ñònh vôùi moïi quaân nhaân thuoäc bieân cheá toå chöùc ñoù. Ngöôøi chæ huy gaàn nhaát laø ngöôøi chæ huy tröïc tieáp.

 - Quan heä caáp treân, caáp döôùi khoâng thuoäc quyeàn : laø quan heä giöõa quaân nhaân coù chöùc vuï, caáp baät cao hôn vôùi quaân nhaân coù chöùc vuï, caáp baät thaáp hôn, nhöng khoáng cuøng bieân cheá trong moät toå chöùc boä ñoäi nhaát ñònh.

 

3). Giöõa quaân nhaân vôùi nhaân daân :

 Trong khi quan heä vôùi nhaân daân phaûi thöïc hieän nghieâm 12 ñieàu kyû luaät khi quan heä vôùi nhaân daân, giöõ ñuùng baûn chaát “Boä ñoäi Cuï Hoà” khoâng laøm ñieàu gì aûnh höôûng ñeán uy tín quaân ñoäi.

 

4). Quan heä vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi :

 Khi quan heä vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi ôû trong nöôùc hay ôû ngoaøi nöôùc, quaân nhaân phaûi chaáp haønh nghieâm chænh quy cheá ngoaïi giao, caùc quy ñònh cuûa quaân ñoäi vaø phaùp luaät Nhaø nöôùc; phaûi toân troïng phaùp luaät, phong tuïc taäp quaùn cuûa nöôùc ñoù, khoâng laøm ñieàu gì haïi ñeán danh döï Quoác theå, cuûa quaân ñoäi vaø tình ñoaøn keát quoác teá; phaûi giöõ gìn ñaïo ñöùc, phaåm chaát toát ñeïp cuûa moät quaân nhaân trong Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam.

 

III/. LEÃ TIEÁT TAÙC PHONG QUAÂN NHAÂN :

1). Phong caùch quaân nhaân : 

 Trang 1

 


Tröôøng THPT Chu Vaên An                                                                    GV: Leâ Chaùnh Taân

 

 - Trong quan heä vôùi ñoàng ñoäi, vôùi caáp treân, caáp döôùi, quaân nhaân phaûi giöõ gìn phaåm chaát, ñaïo ñöùc Caùch maïng vaø nghieâm chænh tuaân theo nhöõng yeâu caàu sinh hoaït xaõ hoäi. Trong quan heä vôùi nhaân daân phaûi kính troïng ngöôøi giaø, yeâu meán treû em, toân troïng phuï nöõ.

 - Phaûi theå hieän ngöôøi coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät, coù tinh thaàn ñoaøn keát, töông trôï vaø coù neáp soáng vaên minh, laønh maïnh, thaùi ñoä hoaø nhaõ, khieâm toán, bieát töï chuû vaø töï troïng trong lôøi noùi cuõng nhö trong haønh ñoäng.

 - Maëc quaân phuïc phaûi theo ñuùng quy ñònh cuûa quaân ñoäi.

 - Ñaàu toùc phaûi goïn gaøng, toùc mai, toùc gaùy caét ngaén, khoâng ñöôïc ñeå raâu, khoâng saêm chaøm treân thaân theå.

 - Ñi ñöùng phaûi ñuùng tö theá, taùc phong quaân nhaân, khi ñi taäp theå phaûi thaønh ñoäi nguõ, coù chæ huy.

 - Göông maãu chaáp haønh phaùp luaät Nhaø nöôùc vaø nhöõng quy taéc sinh hoaït xaõ hoäi.

2). Xöng hoâ, chaøo hoûi :

 - Quaân nhaân goïi nhau baèng ñoàng chí vaø töï xöng “Toâi”, sau tieáng ñoàng chí coù theå goïi tieáp caáp baäc, chöùc vuï, hoï teân hoaëc teân ngöôøi maø mình ñònh tieáp xuùc. Ñoái vôùi caáp treân coù theå goïi laø “Thuû tröôûng”.

 - Nghe goïi ñeán teân quaân nhaân phaûi traû lôøi “Coù” : Khi nhaän leänh hoaëc trao ñoåi coâng vieäc xong quaân nhaân phaûi noùi “Roõ”.

 - Quaân nhaân phaûi chaøo khi gaëp nhau. Caáp döôùi phaûi chaøo caáp treân tröôùc, ngöôøi ñöôïc chaøo phaûi chaøo ñaùp leã. Chaøo nhau baèng ñoäng taùc hoaëc baèng lôøi.

 - Quaân nhaân phaûi chaøo baèng ñoäng taùc caùc tröôøng hôïp sau :

 + Gaëp quaân kyø trong ñoäi nguõ

 + Döï leã luùc chaøo Quoác kì.

 + Maëc nieäm

 + Baùo caùo, nhaän leänh tröôùc caáp treân vaø rôøi khoûi caáp treân

 + Nhaän phaàn thöôûng

 + Gaëp linh cöõu coù ñôn vò quaân ñoäi ñi ñöa

 

IV/. CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC VAØ SINH HOAÏT :

 Quaân nhaân phaûi thöïc hieän 10 cheá ñoä trong ngaøy vaø 3 cheá ñoä trong tuaàn.

1). 10 cheá ñoä trong ngaøy :

 1.1). Thöùc daäy : Coù leänh “Thöùc daäy” moïi quaân nhaân phaûi daäy ngay, rôøi phoøng nguû ñeå ra saân taäp theå duïc hoaëc chuaån bò coâng taùc.

 1.2). Theå duïc saùng : Ñuùng giôø quy ñònh moïi quaân nhaân trong ñôn vò phaûi taäp theå duïc saùng, tröø ngöôøi laøm nhieäm vuï, ñau oám ñöôïc chæ huy tröïc tieáp cho pheùp. Thôøi gian taäp theå duïc 20 phuùt. Noäi dung taäp theo höôùng daãn cuûa ngaønh theå duïc theå thao quaân ñoäi. Trung ñoäi vaø ñaïi ñoäi laø ñôn vò toå chöùc taäp.

 1.3). Kieåm tra saùng : tieán haønh haøng ngaøy (tröø ngaøy nghæ vaø ngaøy chaøo côø). Toå chöùc kieåm tra ôû tieåu ñoäi, trung ñoäi. Noäi dung kieåm tra thoáng nhaát theo lòch trong tuaàn cuûa ñaïi ñoäi, kieåm tra ôû caáp naøo do caùn boä chæ huy caáp ñoù ñieàu haønh. Thôøi gian kieåm tra 10 phuùt.

 Trang 1

 


Tröôøng THPT Chu Vaên An                                                                    GV: Leâ Chaùnh Taân

 

 

 1.4). Hoïc taäp :

 - Hoïc taäp trong hoäi tröôøng :

 + Chæ huy tröïc ban lôùp hoïc phaûi kieåm tra quaân soá, trang phuïc, baùo caùo giaùo vieân.

 + Quaân nhaân ngoài trong hoäi tröôøng phaûi ñuùng vò trí quy ñònh, taäp trung tö töôûng theo doõi hoïc taäp. Khi ra vaøo lôùp phaûi ñöùng nghieâm xin pheùp giaùo vieân. Ñöôïc pheùp môùi ra, vaøo lôùp.

 - Hoïc taäp ngoaøi thao tröôøng :

 + Ñi vaø veà phaûi thaønh ñoäi nguõ, thôøi gian ñi vaø veà khoâng tính vaøo thôøi gian hoïc taäp.

 + Tröôùc khi hoïc taäp, ngöôøi chæ huy phaûi taäp hôïp boä ñoäi kieåm tra quaân soá, trang phuïc, vuõ khí, hoïc cuï vaø baùo caùo giaûng vieân. Trong hoïc taäp phaûi chaáp haønh nghieâm kæ luaät thao tröôøng.

 + Heát giôø luyeän taäp ngöôøi chæ huy phaûi taäp hôïp boä ñoäi kieåm tra, baùo caùo giaûng vieân cho boä ñoäi nghæ vaø chæ huy veà danh traïi hoaëc nghæ taïi thao tröôøng.

 1.5). AÊn uoáng :

 - Ñuùng giôø, ñi aên tröôùc hay sau giôø qui ñònh phaûi ñöôïc chæ huy hoaëc tröïc ban ñôn vò ñoàng yù vaø baùo caùo tröôùc cho nhaø beáp.

 - Haï só quan, binh só, hoïc vieân chöa phaûi laø só quan ñeán nhaø aên phaûi taäp hôïp ñi thaønh ñoäi nguõ.

 - Tröôùc khi aên phaûi nhuùng baùt ñuõa qua nöôùc soâi. Aên xong xeáp goïn baùt ñóa treân baøn, xeáp gheá vaøo gaàm baøn tröôùc khi rôøi nhaø aên.

 1.6). Lau vuõ khí, khí taøi, trang bò : Quaân nhaân ñöôïc giao vuõ khí, khí taøi, trang bò phaûi chaáp haønh cheá ñoä lau haøng ngaøy,  haøng tuaàn. Lau haøng ngaøy, haøng tuaàn do chæ huy tröïc tieáp tieán haønh, coù söï höôùng daãn cuûa nhaân vieân kyõ thuaät.

 1.7). Theå thao, taêng gia saûn xuaát : Caùc ñôn vò toå chöùc taäp theå thao vaø taêng gia saûn xuaát caûi thieän ñôøi soáng. Thôøi gian 40-45 phuùt.

 1.8). Ñoïc baùo, nghe tin : Haøng ngaøy tröôùc giôø hoïc taäp sinh hoaït toái 15 phuùt quaân nhaân ñieàu ñöôïc ñoïc baùo, nghe tin vaø chæ toå chöùc trong caùc ngaøy sinh hoaït toái.

 1.9). Ñieåm danh, ñieåm quaân soá : Haøng ngaøy tröôùc giôø nguû phaûi ñieåm ñanh, ñieåm quaân soá, moïi quaân nhaân phaûi coù maët taïi ñôn vò phaûi taäp hôïp thaønh ñoäi nguõ, trang phuïc ñuùng quy ñònh. Chæ huy ñoïc danh saùch caùc quaân nhaân, khi nghe ñeán teân mình phaûi traû lôøi “Coù”.  Ñieåm danh xong ngöôøi chæ huy nhaän xeùt vaø phoå bieán coâng taùc ngaøy hoâm sau.

 1.10). Nguû, nghæ : Ñeán giôø nguû phaûi kieåm tra vieäc söû duïng aùnh saùng vaø quaàn aùo trang bò, giaøy deùp ñeå ñuùng nôi qui ñònh. Quaân nhaân khi leân giöôøng phaûi ñeå quaàn aùo, giaøy deùp ñeå ñuùng vò trí, thöù töï goïn gaøng, phaûi traät töï khoâng laøm aûnh höôûng ñeán giaác nguû ngöôøi  khaùc.

 Trang 1

 


Tröôøng THPT Chu Vaên An                                                                    GV: Leâ Chaùnh Taân

 

 

 

 

2). Cheá ñoä trong tuaàn :

 2.1). Chaøo côø, duyeät ñoäi nguõ : Caáp ñaïi ñoäi tieåu ñoaøn vaø caùc phaân ñoäi hoïc vieân ôû caùc hoïc vieän nhaø tröôøng ñaøo taïo só quan sô caáp trôû xuoáng : Toå chöùc chaøo côø 1 laàn vaøo saùng thöù 2 ñaàu tuaàn. Caáp trung ñoaøn nhaø tröôøng ñoùng quaân doanh traïi taäp trung, Cô quan caáp sö ñoaøn, caùc cuïc cuûa cô quan quaân khu, quaân chuûng binh chuûng vaø töông ñöông, cô quan quaân söï ñòa phöông : Toå chöùc chaøo côø 1 laàn vaøo saùng thöù 2 ñaàu thaùng.

 2.2). Thoâng baùo chính trò : Moãi tuaàn haï só quan, binh só coù 1 giôø chính thöùc ñeå nghe thoâng baùo chính trò vaøo ngaøy thöù 2. Só quan 1 thaùng ñöôïc nghe thoâng baùo chính trò 1 laàn.

 2.3). Toång veä sinh doanh traïi : Moãi tuaàn caùc ñôn vò, cô quan, nhaø tröôøng phaûi toå chöùc laøm toång veä sinh xung quanh doanh traïi, trong ngoaøi nhaø aên, nhaø laøm vieäc, nhaø kho, nhaø veä sinh, khôi thoâng coáng raõnh ñeå baûo ñaûm moâi tröôøng saïch ñeïp, thôøi gian 1 giôø.

 

V/. KHEN THÖÔÛNG, XÖÛ PHAÏT TRONG QUAÂN ÑOÄI :

1). Muïc ñích yeâu caàu :

 - Nhaèm  ñoäng vieân, phaùt huy maëc toát, ngaên ngöøa sai phaïm, naâng cao trình ñoä toå chöùc, kyû luaät.

 - Khen thöôûng vaø xöû phaït nghieâm minh, chính xaùc, kòp thôøi, coâng baèng daân chuû, coâng khai, ñuùng quyeàn haïn, ñuùng thuû tuïc.

 

2). Nhöõng caên cöù ñeå khen thöôûng vaø xöû phaït :

 - Caên cöù vaøo chöùc traùch vaø nhieäm vuï ñöôïc giao.

 - Caên cöù vaøo thaønh tích laäp ñöôïc.

 - Caên cöù vaøo tính chaát, möùc ñoä, taùc duïng, aûnh höôûng cuûa thaønh tích, cuûa vi phaïm.

 - Caên cöù vaøo hoaøn caûnh khi laäp thaønh tích hoaëc vi phaïm, thaùi ñoä sau khi vi phaïm.

3). Quyeàn haïn trong khen thöôûng vaø xöû phaït : Chæ huy töø tieåu ñoäi tröôûng trôû leân ñöôïc quyeàn quyeát ñònh hoaëc ñeà nghò caáp treân quyeát ñònh khen thöôûng vaø xöû phaït theo phaân caáp.

4). Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa quaân nhaân trong vieäc khen thöôûng vaø xöû phaït :

 Giuùp chæ huy phaùt hieän nhöõng quaân nhaân vaø ñôn vò xöùng ñaùng ñöôïc khen thöôûng hoaëc caàn xöû phaït.

 Tham gia löïc choïn quaân nhaân xöùng ñaùng ñöôïc khen thöôûng, pheâ bình, kieåm ñieåm quaân nhaân phaïm khuyeát ñieåm theo quy ñònh cuûa toå chöùc

 Trang 1

 


Tröôøng THPT Chu Vaên An                                                                    GV: Leâ Chaùnh Taân

 

 

 

 

 

 

KEÁT LUAÄN

 

- Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam sinh ra trong cao traøo caùch maïng cuûa nhaân daân, do ñaûng ta laõnh ñaïo.

- Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam tröôûng thaønh vaø phaùt trieån vöõng chaéc qua thôøi kyø khaùng chieán choáng thöïc daân phaùp, khaùng chieán choáng ñeá quoác Mó xaâm löôïc vaø thôøi kyø xaây döïng, baûo veä Toå quoác Vieät Nam XHCN.

- Töø khi sinh ra, quaù trình phaùt trieån chieán ñaáu vaø chieán thaéng, QÑND döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, laø QÑND mang baûn chaát giai caáp coâng nhaân Vieät Nam, gaén boù maät thieát vôùi nhaân daân, caùc daân toäc treân ñaát nöôùc Vieät Nam. Laø quaân ñoäi cuûa daân, do daân, vì daân

 

 

 

 

HÖÔÙNG DAÃN OÂN TAÄP

 

   - Chöùc traùch chung cuûa quaân nhaân

   - Cheá ñoä laøm vieäc vaø sinh hoaït

   

 

 

 

 

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP, KIEÅM TRA

 

 Caâu 1 : Em haõy neâu chöùc traùch cuûa quaân nhaân trong Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam?

 Caâu 2 : Em haõy neâu cheá ñoä laøm vieäc vaø sinh hoaït cuûa quaân nhaân trong Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam?

 Trang 1

 


Tröôøng THPT Chu Vaên An                                                                    GV: Leâ Chaùnh Taân

 

 

 

 

 

 

 

 

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

 

 

Ñieàu leänh quaûn lyù boä ñoäi laø noäi dung cô baûn cuûa Quaân Ñoäi Nhaân Daân Vieät Nam, laøm cô sôû ñeå vaän duïng neáp soáng kæ luaät, traät töï neà neáp trong quaù trình hoïc taäp, coâng taùc sinh hoaït ôû nhaø tröôøng, gia ñình vaø xaõ hoäi. Hoâm nay toâi seõ giôùi thieäu cho caùc em baøi Ñieàu Leänh Quaûn Lyù Boä Ñoäi döïa theo taøi lieäu saùch giaùo khoa GDQP Khoái 10 naêm 2001

 Trang 1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Giao-duc-quoc-phong.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)