Giao duc quoc phong giáo án Giáo dục Công dân

  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
z52mvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/24/2010 12:08:44 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
0
Lần tải
3

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 5: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam
( 4 tiết )
Tiết 19
Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam
Mục tiêu:
- HS nắm được kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.
Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Nghiên cứu bài 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.
- Tranh ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Học sinh:
- Đọc trước bài 1 trong SGK.
- Sưu tầm tranh ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.
Tiến trình tổ chức dạy học:
Tổ chức lớp học:
- định lớp học
- Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước , ông cha ta luôn phảI chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn nhiều lần về quân sự, kinh tế.Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược.
Tổ chức các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Tìm hiểu về lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

- GV nêu câu hỏi:từ thuở khai sinh, nước ta có tên là gì? do ai lãnh đạo. Có đặc điểm gì nổi bật.
- Vì sao nước ta lại bị các thế lực phương bắc dòm ngó?
-Vì sao An Dương Vương lại chủ quan khi mà quân triệu đà luôn có ý muốn xâm lược nước ta?
* GV khái quát tiến trình lịch sử, với 6 nội dung cần nhớ, GV có thể giải thích những giai đoạn lịch sử điển hình.
- Từ TKX đến TK XIX có những cuộc đấu tranh nào là tiêu biểu? Em hãy nêu tên những cuộc khởi nghĩa đó và do ai lãnh đạo?
Từ những gì đã học em có thể cho biết những nét đặc sắc trong cách đánh của dân tộc ta?
- Em hãy kể một số anh hùng tiêu biểu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến? Nguyên nhân nào các phong trào đó đều thất bại.
- Mục đích của đế quốc Mỹ khi dựng lên chính quyền tay sai nguỵ quyền là gì?
HS xem sách GK và tìm câu trả lời.
HS trả lời: do đã giảng hoà và gả Mỵ Châu cho Trọng thuỷ
-Do An Dương Vương cậy có nỏ thần.
- Hs chú ý lắng nghe GV tổng kết.
- HS lắng nghe câu hỏi và trả lời: cuộc đáu tranh chống quân Tống, Mông-Nguyên, Xiêm-mãn thanh.
Có 4 nét nghệ thuật đặc sắc.
- HS trả lời: Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Đinh Công Tráng, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám.
- Thất bại là do thiếu sự

    Tr­êng THPT Qu¶ng Oai                                                       Gi¸o viªn: NguyÔn Kh¸nh Duy

 

    Bµi 5: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

( 4 tiÕt )

 

TiÕt 19

 LÞch sö ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

 

 1. Môc tiªu:

- HS n¾m ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ lÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña d©n téc ta, tinh thÇn yªu n­íc, ý chÝ quËt c­êng, tµi thao l­îc ®¸nh giÆc cña d©n téc ta.

 1. ChuÈn bÞ:
  1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu bµi 1 trong SGK, SGV vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc.

- Tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt Nam.

 1. Häc sinh:

- §äc tr­íc bµi 1 trong SGK.

- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ta.

 1. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
  1. Tæ chøc líp häc:

- æn ®Þnh líp häc

  - Giíi thiÖu bµi: Trong lÞch sö ®Êu tranh dùng n­íc , «ng cha ta lu«n ph¶I chèng l¹i kÎ thï x©m l­îc m¹nh h¬n nhiÒu lÇn vÒ qu©n sù, kinh tÕ.Song víi tinh thÇn yªu n­íc, ý chÝ kiªn c­êng, víi c¸ch ®¸nh m­u trÝ, s¸ng t¹o, «ng cha ta ®· ®¸nh th¾ng tÊt c¶ kÎ thï x©m l­îc.

 1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ lÞch sö ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt Nam.

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Néi dung

- GV nªu c©u hái:tõ thuë khai sinh, n­íc ta cã tªn lµ g×? do ai l·nh ®¹o. Cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt.

 

 

 

- V× sao n­íc ta l¹i bÞ c¸c thÕ lùc ph­¬ng b¾c dßm ngã?

 

-V× sao An D­¬ng V­¬ng l¹i chñ quan khi mµ qu©n triÖu ®µ lu«n cã ý muèn x©m l­îc n­íc ta?

 

 

 

 

 

 

 

 

* GV kh¸i qu¸t tiÕn tr×nh lÞch sö, víi 6 néi dung cÇn nhí, GV cã thÓ gi¶i thÝch nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö ®iÓn h×nh.

- Tõ TKX ®Õn TK XIX cã nh÷ng cuéc ®Êu tranh nµo lµ tiªu biÓu? Em h·y nªu tªn nh÷ng cuéc khëi nghÜa ®ã vµ do ai l·nh ®¹o?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tõ nh÷ng g× ®· häc em cã thÓ cho biÕt nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong c¸ch ®¸nh cña d©n téc ta?

 

 

 

 

 

- Em h·y kÓ mét sè anh hïng tiªu biÓu trong cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, lËt ®æ chÕ ®é thùc d©n nöa phong kiÕn? Nguyªn nh©n nµo c¸c phong trµo ®ã ®Òu thÊt b¹i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Môc ®Ých cña ®Õ quèc Mü khi dùng lªn chÝnh quyÒn tay sai nguþ quyÒn lµ g×?

HS xem s¸ch GK vµ t×m c©u tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS tr¶ lêi: do ®· gi¶ng hoµ vµ g¶ Mþ Ch©u cho Träng thuû

-Do An D­¬ng V­¬ng cËy cã ná thÇn.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hs chó ý l¾ng nghe GV tæng kÕt.

 

 

 

 

 

- HS l¾ng nghe c©u hái vµ tr¶ lêi: cuéc ®¸u tranh chèng qu©n Tèng, M«ng-Nguyªn, Xiªm-m·n thanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cã 4 nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c.

 

 

 

 

 

- HS tr¶ lêi: Tr­¬ng C«ng §Þnh, NguyÔn Trung Trùc, §inh C«ng Tr¸ng, Phan §×nh Phïng, Hoµng Hoa Th¸m.

- ThÊt b¹i lµ do thiÕu sù l·nh ®¹o cña mét giai cÊp tiªn tiÕn vµ ch­a cã ®­êng lèi ®óng ®¾n phï hîp víi diÒu kiÖn míi cña thêi ®¹i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Môc ®Ých chÝnh ®ã lµ: biÕn miÒn nam n­íc ta thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi, vµ lµ c¨n cø qu©n sù cña Mü, hßng chia c¾t l©u dµi ®Êt n­íc ta.

 

 1. Nh÷ng cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc ®Çu tiªn:

- Nhµ n­íc v¨n lang lµ nhµ n­íc ®Çu tiªn cña d©n téc ta. L·nh thæ kh¸ réng vµ ë vµo vÞ trÝ ®Þa lý quan träng. Tõ buæi ®Çu, «ng cha ta ®· x©y dùng nªn nÒn v¨n minh s«ng hång, cßn gäi lµ v¨n minh v¨n lang mµ ®Ønh cao lµ v¨n ho¸ §«ng S¬n rùc rì.

- Do cã vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ, n­íc ta lu«n bÞ c¸c thÓ lùc ngo¹i x©m dßm ngã.

a. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n tÇn:

- Nh©n d©n ¢u ViÖt vµ L¹c ViÖt trªn ®Þa bµn V¨n lang, do vua Hïng vµ thôc ph¸n l·nh ®¹o.

- Qu©n TÇn: 50 v¹n, do t­íng §å th­ chØ huy.

Sau kho¶ng 5-6 n¨m chiÕn ®Êu, qu©n tÇn thua, t­íng §å th­ bÞ giÕt chÕt.

b. §¸nh qu©n triÖu ®µ:

- do An D­¬ng V­¬ng l·nh ®¹o: x©y thµnh cæ loa, chÕ ná liªn ch©u ®¸nh giÆc. An D­¬ng V­¬ng chñ quan, mÊt c¶nh gi¸c, m¾c m­u giÆc. §Êt n­íc r¬I vµo th¶m ho¹ 1000 n¨m b¾c thuéc.

 1. Cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp (TK I – TK X):

- Tõ TK II ®Õn TK X n­íc ta liªn tôc bÞ c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph­¬ng b¾c ®« hé: Nhµ TriÖu, nhµ H¸n, L­¬ng…. ®Õn nhµ Tuú, §­êng.

- c¸c cuéc ®Êu tranh tiªu biÓu: Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng (n¨m 40), Bµ TriÖu (n¨m 248), LÝ BÝ (n¨m 542), TriÖu Quang Phôc (n¨m 548), Mai Thóc Loan (n¨m722), Phïng H­ng (n¨m 766)…. Vµ Ng« QuyÒn (n¨m 938) víi chiÕn th¾ng B¹ch §»ng, d©n téc ta giµnh l¹i ®éc lËp, tù do cho tæ quèc.

 

 

 

 

 

 

 

 1. C¸c cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc(TK X - TKXIX)

- N­íc §¹i ViÖt thêi Lý, TrÇn vµ Lª S¬ víi kinh ®« th¨ng long lµ mét quèc gia c­êng thÞnh ë ch©u ¸, lµ mét trong nh÷ng thêi k× ph¸t triÓn rùc rì nhÊt, thêi k× v¨n minh §¹i ViÖt.

- D©n téc ta ph¶I ®øng lªn ®Êu tranh chèng x©m l­îc, tiªu biÓu lµ:

+ C¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng

 • LÇn thø nhÊt (981) do Lª Hoµn l·nh ®¹o
 • LÇn thø hai (1075- 1077) d­íi triÒu Lý.

+ C¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n M«ng- Nguyªn (1258 – 1288)

 • LÇn thø nhÊt (1258)
 • LÇn thø hai (1285)
 • LÇn thø ba (1287 – 1288)

+Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Minh (®Çu TK XV)

 • Do Hå Quý Ly l·nh ®¹o
 • Khëi nghÜa Lam S¬n do Lª Lîi, NguyÔn Tr·i l·nh ®¹o.

+ Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Xiªm – M·n Thanh (cuèi TK XVIII)

* NÐt ®Æc s¾c vÒ NTQS (TK X ®Õn cuèi TK XVIII): 

 • Tiªn ph¸t chÕ nh©n.
 • LÊy ®o¶n binh th¾ng tr­êng trËn.
 • LÊy yÕu chèng m¹nh, Ýt ®Þch nhiÒu.
 • Lóc ®Þch m¹nh ta lui, ®Þch yÕu ta bÊt ngê chuyÓn sang tiÕn c«ng tiªu diÖt ®Þch.
 1. Cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, lËt ®æ chÕ ®é thùc ®©n nöa phong kiÕn:

- Th¸ng 9 – 1858 thùc d©n ph¸p tiÕn c«ng x©m l­îc n­íc ta, tiÒu NguyÔn ®Çu hµng. N¨m 1884 Ph¸p chiÕm c¶ n­íc ta, nh©n d©n ViÖt Nam ®øng lªn chèng ph¸p kiªn c­êng.

- N¨m 1930 ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi do l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc s¸ng lËp. D­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, c¸ch m¹ng ViÖt Nam tr¶I qua c¸c cao trµovµ giµnh th¾ng lîi lín:

         + X« viÕt nghÖ tÜnh n¨m 1930 – 1931

         + Phong trµo ph¶n ®Õ vµ tæng khëi nghÜa n¨m 1940 – 1945, ®Ønh cao lµ c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 lËp ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ.

 1. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p x©m l­îc (1945 – 1954):

-23/9/1945 thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta lÇn thø hai.

- Ngµy 19/12/1946 Chñ TÞch Hå ChÝ Minh kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn.

- Tõ n¨m 1947 – 1954 qu©n d©n ta ®· lËp ®­îc nhiÒu chiÕn c«ng trªn kh¾p c¸c mÆt trËn:

    + ChiÕn th¾ng ViÖt B¾c thu ®«ng n¨m 1947.

    + ChiÕn th¾ng biªn giíi n¨m 1950.

    + ChiÕn th¾ng ®«ng xu©n n¨m 1953 – 1954, ®Ønh cao lµ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ, buéc ph¸p ph¶i kÝ kÕt hiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ vµ rót qu©n vÒ n­íc.

 1. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc Mü (1954 - 1975)

- §Õ quèc Mü thay thùc d©n ph¸p x©m l­îc n­íc ta, dùng lªn chÝnh quyÒn tay sai Ng« §×nh DiÖm biÕn miÒn nam n­íc ta thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi, hßng chia c¾t l©u dµi ®Êt n­íc ta.

- Nh©n d©n miÒn nam l¹i mét lÇn n÷a ®øng lªn chèng Mü:

     + Tõ 1959- 1960 phong trµo ®ång khëi, thµnh lËp mÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn nam.

     + §¸nh b¹i chiÕn l­îc “chiÕn tranh ®Æc biÖt” n¨m 1961 – 1965.

     + §¸nh b¹i chiÕn l­îc “ChiÕn tranh côc bé” n¨m 1965 – 1968.

     + §¸nh b¹i chiÕn l­îc “ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh” n¨m 1968 – 1972, buéc Mü ph¶i kÝ hiÖp ®Þnh Pa-ri, rót qu©n vÒ n­íc.

     + §¹i th¾ng mïa xu©n 1975, ®Ønh cao lµ chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh, gi¶i phãng miÒn nam, thèng nhÊt ®Êt n­íc, c¶ n­íc ®i lªn CNXH.

* trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, mäi tinh hoa truyÒn thèng ®¸nh giÆc, gi÷ n­íc qua mÊy ngh×n n¨m cña c¶ d©n téc ®· ®­îc vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o. §· kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a võa ®¸nh, võa ®µm, ®¸nh ®Þch trªn 3 mòi gi¸p c«ng, trªn c¶ 3 vïng chiÕn l­îc.

 

Ho¹t ®éng 2:  Tæng kÕt bµi:

 

GV tæng kÕt bµi vµ nªu c¸c c©u hái trong SGK h­íng dÉn HS tr¶ lêi.

 

- DÆn dß: häc bµi cò, ®äc tr­íc bµi míi, tr¶ lêi c©u hái trong SGK.

- HS l¾ng nghe GV tæng kÕt vµ gnhe c©u hái ®Ó t×m c©u tr¶ lêi

- Tõ thùc tiÔn chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc, c¸c thÕ hÖ «ng cha ta ®· viÕt nªn truyÒn thèng vÎ vang rÊt ®¸ng tù hµo vµ nh÷ng bµi häc quý b¸u ®èi víi c¸c thÕ hÖ mai sau.

- Nªu c©u hái: em biÕt g× vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc ë ®Þa ph­¬ng m×nh?

 

 


 


   Bµi 5: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

( 4 tiÕt )

TiÕt 20:

     truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.

 

 1. Môc tiªu:

- HS n¾m ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ truyÒn thèng dùng n­íc ®I ®«I víi gi÷ n­íc, vÒ truyÒn thèng lÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu.

 1. ChuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu bµi 1 trong SGK, SGV vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc.

- Tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.

 1. Häc sinh:

- §äc tr­íc bµi 1 trong SGK.

- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ta.

 1. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
 1. Tæ chøc líp häc:

- æn ®Þnh líp häc

- KiÓm tra bµi cò: C¸c cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc cña d©n téc ta tr¶i qua mÊy thêi k×? Em h·y nªu tªn thêi k× ®ã?(6 thêi k×: (1) Thêi k× ®Êt n­íc trong b­æi ®Çu lÞch sö.(2) Cuéc ®Êu tranh giµng ®éc lËp tõ TK I ®Õn TK X, (3) C¸c cuéc chiÕn tranh gi÷ n­¬c tõ TK X ®Õn TK XIX, (4) Cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn tõ TK XIX ®Õn 1945, (5) Cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p x©m l­îc 1945 – 1954, (6) Cuéc kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc MÜ 1954 – 1975 vµ c«ng cuéc b¶o vÖ tæ quèc.

- Giíi thiÖu bµi: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt Nam lµ bµi häc ®Çu tiªn trong ch­¬ng tr×nh m«n häc GDQP – AN gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho HS vÒ lßng yªu n­íc, niÒm tù hµo d©n téc, sù tr©n träng víi truyÒn thèng ®Êu tranh chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc, s½n sµng tham gia vµo sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc.

 1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng dùng n­íc ®i ®«i víi gi÷ n­íc:

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Néi dung

- T¹i sao d©n téc ta ph¶i kÕt hîp nhiÖm vô dùng n­íc vµ gi÷ n­íc?

- GV nhËn xÐt, bæ sung vµ kÕt luËn: V× ®©y lµ quy luËt tån t¹i cña mçi quèc gia, mçi d©n téc: do vÞ trÝ chiÕn l­îc cña n­íc ta ë khu vùc §NA

 

 

- Trong lÞch sö d©n téc, truyÒn thèng ®ã ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

- GV h­ãng dÉn HS th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái vµ kÕt luËn.

 

- GV tæng kÕt néi dung. Gäi mét vµi em nh¾c l¹i sau ®ã cho HS ghi vµo vë

- HS ®äc vµ t×m hiÓu kÜ môc 2 trong SGK, t×m c©u tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS th¶o luËn theo c©u hái gîi ý cña GV.

- Ngay tõ buæi ®Çu dùng n­íc, chèng giÆc ngo¹i x©m ®· trë thµnh mét nhiÖm vô cÊp thiÕt. §©y lµ mét quy luËt tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña d©n téc ta.

- Tõ cuèi TK thø III TCN ®Õn nay, d©n téc ta ph¶I tiÕn hµnh gÇn 20 cuéc chiÕn tranh b¶o vÖ tæ quèc, hµng tr¨m cuéc khëi nghÜa vµ chiÕn tranh gi¶I phãng d©n téc. Tæng sè thêi gian d©n téc ta cã chiÕn tranh dµi h¬n 12 TK.

- Chóng ta ®· ®Èy lïi qu©n x©m l­îc, ®Ëp tan bän tay sai gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp d©n téc. Bëi v×:

 • Thêi k× nµo chóng ta còng c¶ch gi¸c, chuÈn bÞ mäi mÆt ®Ò phßng giÆc ngay tõ thêi b×nh.
 • Khi chiÕn tranh x¶y ra, thùc hiÖn võa chiÕn ®Êu võa s¶n xuÊt.
 • GiÆc ®Õn c¶ n­íc ®¸nh giÆc, th¾ng giÆc råi c¶ n­íc ch¨m lo x©y dùng ®Êt n­íc vµ chuÈn bÞ ®èi phã víi m­u ®å cña giÆc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mäi ng­êi ®Òu x¸c ®Þnh: nhiÖm vô ®¸nh giÆc gi÷ n­íc hÇu nh­ th­êng xuyªn cÊp thiÕt vµ g¾n liÒn víi nhiÖm vô x©y dùng ®Êt n­íc. §Êt n­íc giµu m¹nh lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ng¨n chÆn, ®Èy lïi nguy c¬ chiÕn tranh x©m l­îc cña kÎ thï.

 

Ho¹t ®éng 2: LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu:

 

- GV ®Æt c©u hái: nh©n d©n ta cã truyÒn thèng LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu. VËy truyÒn thèng ®ã xuÊt ph¸t tõ ®©u?

- GV nhËn xÐt chèt ý.

- HS tr¶ lêi: Tõ ®èi t­îng cña c¸c cuéc chiÕn tranh, tõ thùc tÕ vÒ t­¬ng quan so s¸nh lùc l­îng gi÷a ta vµ ®Þch nªn ph¶i vËn dông truyÒn thèng ®ã.

- LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu, bëi v× c¸c cuéc chiÕn tranh x¶y ra, vÒ so s¸nh lùc l­îng gi÷a ta vµ ®Þch qu¸ chªnh lÖch, kÎ thï th­êng ®«ng qu©n h¬n ta gÊp nhiÒu lÇn:

 • TK XI trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng nhµ LÝ cã 10 v¹n, ®Þch cã 30 v¹n.
 • Cuéc kh¸ng chiÕn chèng M«ng – Nguyªn ë TK XIII: lóc cao nhÊt nhµ TrÇn cã kho¶ng 20 – 30 v¹n, ®Þch cã 50 – 60 v¹n.
 • Cuéc kh¸ng chiÕn chèng M·n Thanh: Quang Trung cã 10 v¹n, ®Þch cã 29 v¹n.
 • Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü qu©n ®Þch nhiÒu h¬n ta gÊp nhiÒu lÇn.

-C¸c cuéc chiÕn tranh , rèt cuéc ta ®Òu th¾ng, mét trong c¸c lÝ do ®ã lµ:

 • Chóng ta biÕt lÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu, lÊy chÊt l­îng cao th¾ng sè l­îng ®«ng, biÕt ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.
 • LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu lµ mét tÊt yÕu, trë thµnh truyÒn thèng trong ®Êu tranh gi÷ n­íc cña d©n téc ta.

 

Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt bµi:

- GV tæng kÕt

- HS l¾ng nghe GV kÕt luËn.

- TruyÒn thèng dùng n­íc ®i ®«i víi gi÷ n­íc vµ truyÒn thèng lÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu ®­îc ®óc rót tõ rÊt nhiÒu trËn ®¸nh vµ ®­îc «ng cha ta vËn dông mét c¸ch triÖt ®Ó. Víi tinh thÇn yªu n­íc, ý chÝ kiªn c­êng,c¸ch ®¸nh s¸ng t¹o «ng cha ta ®· ®¸nh th¾ng tÊt c¶ kÎ thï x©m l­îc, viÕt nªn nh÷ng trang sö hµo hïng cña d©n téc nh­ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng, Nh­ NguyÖt, Ch­¬ng D­¬ng, Hµm Tö…

- BTVN: tr¶ lêi c©u hái trong SGK

- DÆn dß: ®äc tr­íc môc 3, 4(phÇn II, bµi 1) trong SGK.

 

 

Bµi 5: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

( 4 tiÕt )

TiÕt 21:

     truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc. (tiÕp)

 

 1. Môc tiªu:

- HS tiÕp tôc ®­îc t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng c¶ n­íc chung søc ®¸nh giÆc,toµn d©n ®¸nh giÆc, ®¸nh giÆc toµn diÖn. VÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc b»ng trÝ th«ng minh, s¸ng t¹o, b»ng nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o.

 1. ChuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu bµi 1 trong SGK, SGV vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc.

- Tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.

 1. Häc sinh:

- §äc tr­íc bµi 1 trong SGK, môc 3, 4 (phÇn II).

- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ta.

 1. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
 1. Tæ chøc líp häc:

- æn ®Þnh líp häc

- KiÓm tra bµi cò: TruyÒn thèng dùng n­íc ®i ®«i víi gi÷ n­íc thÓ hiÖn ë ®iÓm nµo? (Thêi k× nµo còng c¶nh gi¸c, chuÈn bÞ mäi mÆt ®Ò phßng giÆc ngay tõ thêi b×nh. Võa chiÕn ®Êu võa s¶n xuÊt, th¾ng giÆc råi c¶ n­íc ch¨m lo x©y dùng ®Êt n­íc).

- Giíi thiÖu bµi: Bµi häc truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt Nam gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho HS vÒ lßng yªu n­íc, niÒm tù hµo d©n téc, sù tr©n träng víi truyÒn thèng ®Êu tranh chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc, s½n sµng tham gia vµo sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc.

 1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

   Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng c¶ n­íc chung søc ®¸nh giÆc, toµn d©n ®¸nh giÆc, ®¸nh giÆc toµn diÖn:

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Néi dung

 

 

- C¶ n­íc chung søc ®¸nh giÆc, thùc hiÖn toµn d©n ®¸nh giÆc, ®¸nh giÆc toµn diÖn, t¹o nªn søc m¹nh to lín cña d©n téc, ®Ó chiÕn th¾ng qu©n x©m l­îc cã lùc l­îng vËt chÊt lín h¬n ta.

- Bµi häc vÒ sö dông lùc l­îng:

 • Thêi TrÇn 3 lÇn ®¸nh th¾ng qu©n M«ng – Nguyªn, chñ yÕu lµ v× “bÊy giê vua t«i ®ång lßng, anh em hoµ thuËn, c¶ n­íc gãp søc chiÕn ®Êu, nªn giÆc míi bã tay”.
 • NghÜa qu©n Lam S¬n ®¸nh th¾ng qu©n Minh bëi v× “t­íng sÜ mét lßng phô tö, hoµ n­íc s«ng chÐn r­îu ngät ngµo”, nªu hiÖu gËy lµm cê, tô tËp kh¾p bèn ph­¬ng d©n chóng”.
 • Thêi k× chèng ph¸p, thùc hiÖn theo lêi d¹y cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh “BÊt k× ®µn «ng, ®µn bµ, bÊt k× ng­êi giµ, ng­êi trÎ, kh«ng chia t«n gi¸o, ®¶ng ph¸i, d©n téc. HÔ lµ ng­êi ViÖt Nam th× ph¶i ®øng lªn ®¸nh thùc d©n ph¸p cøu tæ quèc. Ai cã sóng dïng sóng, ai cã g­¬m dïng g­¬m, kh«ng cã g­¬m th× dïng cuèc, thuæng, gËy géc. Ai còng ph¶i ra søc chèng thùc d©n cøu n­íc.

- Bµi häc vÒ kÕt hîp c¸c mÆt trËn ®Êu tranh:

 • Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ, §¶ng ta ®· ®­a cuéc chiÕn tranh nh©n d©n lªn mét tÇm cao míi. §Èy m¹nh chiÕn tranh toµn d©n, toµn diÖn, kÕt hîp ®Êu tranh cña nh©n d©n trªn c¸c mÆt trËn chÝnh trÞ, kinh tÕ víi ®Êu tranh qu©n sù ,  cña lùc l­îng vò trang lªn mét quy m« ch­a tõng cã trong lÞch sö.

 

   Ho¹t ®éng 2: TruyÒn thèng th¾ng giÆc b»ng trÝ th«ng minh, s¸ng t¹o, b»ng nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o.

-GV lÊy vÝ dô vÒ c¸ch ®¸nh th«ng minh s¸ng t¹o cña «ng cha ta:

 + Lý th­êng kiÖt: : “tiªn ph¸t chÕ nh©n”.

+ TrÇn Quèc TuÊn: BiÕt chÕ ngù søc m¹nh kÎ ®Þch vµ ph¶n c«ng khi chóng suy yÕu: dÜ ®o¶n chÕ tr­êng”.

+ Lª Lîi: “lÊy yÕu chèng m¹nh”

+ Quang Trung: BiÕt ®¸nh thÇn tèc.

 

- TrÝ th«ng minh s¸ng t¹o ®­îc thÓ hiÖn trong tµi thao l­îc kiÖt xuÊt cña d©n téc th«ng qua c¸c cuéc ®Êu tranh gi÷ n­íc. BiÕt ph¸t huy nh÷ng c¸i ta cã thÓ t¹o nªn søc m¹nh lín h¬n ®Þch, th¾ng ®Þch nh­:

 • LÊy nhá chèng lín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu.
 • LÊy chÊt l­îng cao th¾ng sè l­îng ®«ng.
 • Ph¸t huy uy lùc cña mäi thø vò khÝ cã trong tay.
 • KÕt hîp nhiÒu c¸ch ®¸nh giÆc phï hîp linh ho¹t.

- NghÖ thuËt qu©n sù ViÖt Nam lµ gnhÖ thuËt qu©n sù cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam, nghÖ thuËt qu©n sù toµn d©n ®¸nh giÆc.

 

 

 

 

 

 

 

- Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng MÜ:

 • Tæ chøc lùc l­îng vò trang ba thø qu©n lµm nßng cèt.
 • KÕt hîp ®¸nh ®Þch b»ng 3 mòi gi¸p c«ng (chÝnh trÞ, qu©n sù, binh vËn), trªn c¶ 3 vïng chiÕn l­îc (®ång b»ng, miÒn nói, thµnh thÞ)

* tÊt c¶ t¹o ra thÕ cµi r¨ng l­îc, xen gi÷a ta vµ ®Þch. Buéc ®Þch ph¶i ph©n t¸n, ®«ng mµ ho¸ Ýt, m¹nh mµ ho¸ yÕu, lu«n bÞ ®éng ®ãi phã víi c¸ch ®¸nh cña ta.

 

Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt bµi:

- GV Nªu c©u hái: §Æc ®iÓm næi bËt cña truyÒn thèng ®¸nh giÆc cña d©n téc ta?

 

 

HS tr¶ lêi: ®ã lµ d¸m ®¸nh, biÕt ®¸nh vµ biÕt th¾ng giÆc b»ng m­u trÝ vµ nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o.

- Víi truyÒn thèng c¶ n­íc chung søc ®¸nh giÆc vµ ®¸nh giÆc b»ng trÝ th«ng minh s¸ng t¹o, vãi nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o. Dï kÎ thï tõ ph­¬ng b¾c hay tõ ch©u ©u, ch©u mÜ thñ ®o¹n x¶o quyÖt ®Õn mÊy còng kh«ng còng kh«ng thÓ ph¸t huy ®­îc së tr­êng vµ søc m¹nh: buéc chóng ph¶i ®¸nh theo c¸ch ®¸nh cña ta vµ cuèi cïng ®Òu chÞu thÊt b¹i th¶m h¹i.

- BTVN: em lÊy VD cô thÓ vÒ c¸ch ®¸nh m­u trÝ s¸ng t¹o cña «ng cha ta mµ em biÕt.

- DÆn dß: §äc tr­íc môc 5, 6 (bµi 1) trong SGK

 


Bµi 5: TruyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc viÖt nam

( 4 tiÕt )

TiÕt 22:

     truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc. (tiÕp)

 

 1. Môc tiªu:

- HS t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ, truyÒn thèng mét lßng theo ®¶ng, tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

 1. ChuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu bµi 1 trong SGK, SGV vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi häc.

- Tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta trong sù nghiÖp ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.

 1. Häc sinh:

- §äc tr­íc bµi 1 trong SGK, môc 5, 6(phÇn II).

- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc ta.

 1. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc:
 1. Tæ chøc líp häc:

- æn ®Þnh líp häc

- KiÓm tra bµi cò: TrÝ th«ng minh s¸ng t¹o trong chiÕn ®Êu cña «ng cha ta ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? (BiÕt ph¸t huy nh÷ngc¸i ta cã thÓ t¹o nªn søc m¹nh lín h¬n ®Þch, th¾ng ®Þch nh­: LÊy nhá chènglín, lÊy Ýt ®Þch nhiÒu; LÊy chÊt l­îng cao th¾ng sè l­îng ®«ng; kÕt hîp nhiÒu c¸ch ®¸nh giÆc phï hîp linh ho¹t).

- Giíi thiÖu bµi: Tõ khi cã ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi tinh thÇn yªu n­íc vµ truyÒn thèng ®¸ng giÆc cña d©n téc ta l¹i ®­îc ph¸t huy lªn mét tÇm cao míi. D©n téc ta ®· ®¸nh th¾ng 2 kÎ thï hïng m¹nh cã tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù lµ thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc MÜ. § lµ do n­íc ta cã ®­êng lèi ®oµn kÕt quèc tÕ ®óng ®¾n, vµ mét lßng theo ®¶ng, lu«n tin t­ëng  vµo sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹nh ViÖt Nam.

 1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

   Ho¹t ®éng 1: TruyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ :

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Néi dung

- Chóng ta lu«n cã truyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ, môc ®Ých lµ g×?

 

 

- TruyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng thêi ®iÓm nµo? Trong cuéc ®Êu tranh chèng M«ng – Nguyªn, ®· cã sù tham gia cña déi qu©n nµo?

- HS tr¶ lêi: v× §LDT cña mçi quèc gia, cïng chèng l¹i sù thèng trÞ cña kÎ thï x©m l­îc.

- HS ®äc s¸ch t×m hiÓu néi dung c©u hái.

- Trong lÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, d©n téc ta lu«n cã sù ®oµn kÕtvíi c¸c n­íc trªn b¸n ®¶o ®«ng d­¬ng vµ c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi, v× ®éc lËp d©n téc cña mçi quècgia, chèng l¹i sù thång trÞ cña c¸c n­íc lín.

 

 

- §oµn kÕt quèc tÕ ®­îc thÓ hiÖn trong lÞch sö:

 • Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng M«ng – Nguyªn, cã sù hç trî cña cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n campuchia ë phÝa nam; cã sù tham gia cña mét ®éi qu©n ng­êi Trung Quèc trong ®¹o qu©n TrÇn NhËt DuËt cïng chèng ¸ch thèng trÞ cña M«ng – Nguyªn.
 • Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, NhËt, nhÊt lµ cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n­íc cña d©n téc ta, ®· t¹o ®­îc sù ®ång t×nh ñng hé vµ gióp ®ì quèc tÕ lín lao.
 • Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, MÜ còng lµ th¾ng lîi cña t×nh ®oµn kÕt chiÕn ®Êu gi÷a nh©n d©n 3 n­íc ViÖt Nam – Lµo – Campuchia.

 

   Ho¹t ®éng 2: TruyÒn thèng mét lßng theo ®¶ng, tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

- Sau khi thèng nhÊt tæ quèc. C¶ n­íc tiÕn lªn CNXH ®· gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nµo? Vµ d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng ®Êt n­íc tõng b­íc v­ît qua khã kh¨n nh­ thÕ nµo?

- GV gîi ý vµ h­íng dÉn HS th¶o luËn kÜ néi dung nµy vµ ®Æt ra mét vµi c©u hái gióp HS cñng cè kiÕn thøc.

HS tr¶ lêi c©u hái tõ ®ã rót ra kÕt luËn: nh©n d©n ta lu«n mét lßng tin t­ëng vµo ®¶ng, vµo nhµ n­íc, v÷ng b­íc ®i lªn con ®­êng CNH, H§H.

- §©y lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng qua c¸c thêi k×, thÓ hiÖn trong l·nh ®¹o khëi nghÜa vò trang c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945 ®Õn cuéc kh¸ng hiÕn chèng Ph¸p vµ chèng MÜ.

- Sau khi gi¶i phãng miÒn nam, thèng nhÊt ®Êt n­íc n¨m 1975, ®Êt n­íc ta ®øng tr­íc bao thö th¸ch nh­ chiÓntanh b¶o vÖ tæ quèc ë biªn giíi, nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n. Nh­ng d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®Êt n­íc ta tõng b­íc v­ît qua mäi khã kh¨n, thö th¸ch.

- Trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi, d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, nh©n d©n ta thùc hiÖn hai nhiÖm vô chiÕn l­îc: X©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN, v× d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.

- LÞch sö ViÖt Nam tr¶i qua hµng ngµn n¨m ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc gian khæ nh­ng ®Çy vinh quang, tù hµo

 

Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt bµi:

- GV Nªu c©u hái: Em h·y tæng kÕt bµi häc, tõ ®ã chøng minh r»ng truyÒn thèng ®ã ®· vµ ®ang ®­îc thÕ hÖ sau gi÷ g×n, kÕ tiÕp vµ ph¸t triÓn?

 

 

- HS tr¶ lêi dùa sù hiÓu biÕt vÒ c¸c bµi ®· häc vµ cho vÝ dô.

- D©n téc ViÖt Nam cã mét truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc rÊt vÎ vang, rÊt ®¸ng tù hµo.

- TruyÒn thèng cao quý cña d©n téc d· vµ ®ang ®ùoc c¸c thÕ hÖ ng­êi ViÖt Nam nhÊt lµ thÕ hÖ trÎ ngµy nay gi÷ g×n, kÕ thõa, ph¸t triÓn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN giai ®o¹n míi.

- ThÕ hÖ trÎ ViÖt Nam ®· vµ ®ang thùc hiÖn lêi d¹y cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh: “C¸c vua hïng ®· cã c«ng dùng n­íc, B¸c ch¸u ta ph¶i cïng nhau gi÷ lÊy n­íc”

- BTVN: em lÊy VD cô thÓ vÒ truyÒn thèng ®oµn kÕt quèc tÕ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc §«ng D­¬ng, gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc XHCN vµ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi.

- DÆn dß: §äc tr­íc bài 2 trong SGK

 


 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Giao-duc-quoc-phong.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)