Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017

giáo án Bồi dưỡng thường xuyên
  Đánh giá    Viết đánh giá
 14       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
bcfo0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2016 5:35:38 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
14
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ….. /KH-THCS Tân Hiệp, ngày 25 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên Năm học 2016 – 2017 - Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011..,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017, Giáo Án Bồi Dưỡng Thường Xuyên , Giáo án điện tử Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017, doc, 1 trang, 0.00 M, Bồi dưỡng thường xuyên chia sẽ bởi Ẩn Bùi Ngọc đã có 14 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-BDTX-nam-hoc-2016-2017.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: ….. /KH-THCS   Tân Hiệp, ngày  25  tháng  09  năm  2016
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên
Năm học 2016 – 2017
            - Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
            - Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;    
- Thực hiện theo Hướng dẫn số 1346/HD-PGD&ĐT ngày 20/09/2016 của Sở giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác BDTX cho CBQL và giáo viên năm học 2016 - 2017.                                                  
            - Căn cứ Kế hoạch số 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB ngày 12/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2016 - 2017;
            - Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường THCS Tân Hiệp lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 – 2017 như sau:
I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm nâng cao năng lực, phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ cho cán bộ quản lý và giáo viên trong giảng dạy.
- CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
        - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Nắm vững nhiệm vụ trong quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
- Triển khai và thực hiện kế hoạch, hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX.
II. Nguyên tắc:
            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
III. Đối tượng BDTX:
            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong toàn trường.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buột:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
STT
Nội dung
Thời
gian
Đơn vị
thực hiện
Thành phần
tham dự
Kết quả thực hiện

1
Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
 Từ 26/7/2016
đến 06/8/2016

Ban Tuyên giáo Huyện
Phòng GD&ĐT
CBQL, GV,NV
24/24 CBQL
GV,NV
(tỉ lệ 100%)

2
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của cả nước; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

3
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

4
Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW,

 


PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: ….. /KH-THCS      Tân Hiệp, ngày  25  tháng  09  năm  2016

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên

Năm học 2016 – 2017

 

            - Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

            - Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;    

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 1346/HD-PGD&ĐT ngày 20/09/2016 của Sở giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác BDTX cho CBQL và giáo viên năm học 2016 - 2017.                                                  

            - Căn cứ Kế hoạch số 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB ngày 12/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2016 - 2017;

            - Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường THCS Tân Hiệp lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 – 2017 như sau:

I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm nâng cao năng lực, phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ cho cán bộ quản lý và giáo viên trong giảng dạy.

- CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

         - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Nắm vững nhiệm vụ trong quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

- Triển khai và thực hiện kế hoạch, hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX.

II. Nguyên tắc:

            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.


            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.

            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.

            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.

III. Đối tượng BDTX:

            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong toàn trường.

IV. Nội dung, thời lượng BDTX:

1. Khối kiến thức bắt buột:

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:

 

STT

Nội dung

Thời

gian

Đơn vị

thực hiện

Thành phần

tham dự

Kết quả thực hiện

1

Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

     Từ 26/7/2016

đến 06/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện

 

 

 

 

 

 

Phòng GD&ĐT

CBQL, GV,NV

24/24 CBQL

GV,NV

(tỉ lệ 100%)

2

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của cả nước; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

3

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

4

Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5

Thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016 (có cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo).

6

Báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.


2.2. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/năm)

 

STT

Nội dung

Thời

gian

Đơn vị

thực hiện

Thành phần

tham dự

Kết quả

thực hiện

1

Tâp huấn công tác giáo viên chủ nhiệm THCS

Tháng 8/2016

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

GVCN

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

2

Bồi dưỡng tập huấn tư vấn học đường và hướng nghiệp cho GV THCS

Tháng 8/2016

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

CBQL,GVCN

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

3

Tập huấn về kỹ thuật tổ chức các hoạt động học theo nhóm và tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động của HS THCS

Tháng 9/2016

 

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

CBQL,GV

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

4

Tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với học sinh lớp 7

Tháng 02/2017

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

CBQL,GV

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

5

Tập huấn về võ cổ truyền cho GV thể dục cấp THCS

Tháng 02/2017

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

GV dạy Thể dục

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

6

Tập huấn tăng cường về kỹ năng sống cho GV

Tháng 02/2017

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

GV Ngữ văn, Địa, Sinh, GDCD

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

7

Tập huấn quản lý và chuyên môn cho cán bộ các Trung tâm VHTT-HTCĐ

Tháng 02/2017

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

CB, GV làm Trung tâm VHTT-HTCĐ

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

8

Tập huấn kỹ năng sống cho GV cốt cán TTGDTX, TT VHTT-HTCĐ

Tháng 02/2017

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

CB, GV làm Trung tâm VHTT-HTCĐ

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

 

 

 


2. Khối kiến thức tự chọn:

 Nội dung bồi dưỡng 3: thời lượng 60 tiết/ năm

Về tài liệu:

- Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 “Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở”.

- Thông báo số 424/TB-PGD&ĐT ngày 19/11/2013 của Phòng GD&ĐT Tân Châu về việc khai thác tài liệu BDTX trên mạng.

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 1346/HD-PGD&ĐT ngày 20/09/2016 của Sở giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác BDTX cho CBQL và giáo viên năm học 2016 - 2017.                                                  

Về nội dung:

- Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch tự bồi dưỡng của giáo viên, trường THCS Tân Hiệp thực hiện BDTX theo 4 mô – đun sau:

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

THCS

13

Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học

1. Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS

2. Phương pháp và kĩ thuật xác định nhu cầu học tập của học sinh THCS

 

Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để xác định nhu cầu học tập của học sinh phục vụ cho lập kế hoạch dạy học

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

THCS

14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

 

Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

10

 

 

2

 

 

3


Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

THCS

15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

1. Các yếu tố liên quan đến  đối tượng và môi trường dạy học

2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học

3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học

Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

THCS

16

Hồ sơ dạy học

1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS

2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học

Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định

10

2

3

 

V. Hình thức tổ chức BDTX:

            1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung của Phòng GD&ĐT, của nhà trường.

            2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu (Website trường, mạng internet...)

            3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp tổ, nhóm chuyên môn. (Nếu có)

            4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

 VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:

            1. Phương thức đánh giá.

            a. Hình thức đánh giá.

            - Đối với nội dung  bồi dưỡng 1 và 2, tùy  các cấp quy định theo hình thức kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch…

            - Đối với nội dung bồi dưỡng 3, BDTX bằng tự học của giáo viên  kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ, nhóm bộ môn của nhà trường, cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề.


Nhà trường tổ chức đánh giá; Điểm được áp dụng như sau:

            + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

            + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

            b. Thang điểm đánh giá kết quả.

            Theo thang điểm từ 0 đến 10 đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 ( gọi là các điểm thành phần ).

            c. Điểm trung bình kết quả BDTX.

            - Được tính theo công thức sau:

                  ĐTB BDTX   = [điểm nội dung 1 + điểm nội dung 2 + điểm TB nội dung 3 (4 mô đun)] : 3

- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân.

Lưu ý : Việc kiểm tra đánh giá của Phòng GD&ĐT.

+Thi tập trung theo nhóm giáo viên có chung mô đun về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân.

2. Xếp loại kết quả BDTX.

a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên và được xếp loại kết quả như sau:

- Loại Giỏi (G) nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Loại Khá (K) nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm.

- Loại Trung bình (TB) nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.

b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.

a. Nhà trường tổ chức tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Lập báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm kết thúc năm học.

b. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận BDTX cho CBQL và giáo viên.

 

 

 


VI. Thời gian thực hiện.

 

Thời gian tính theo năm học 2016 2017

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 09,10/2016

Bồi dưỡng nội dung mô-đun 13

- CBQL + giáo viên

Tháng 11,12/2016

Bồi dưỡng nội dung mô-đun 14

- CBQL + giáo viên

Tháng 01,02/2017

Bồi dưỡng nội dung mô-đun 15

- CBQL + giáo viên

Tháng 03,04/2017

Bồi dưỡng nội dung môđun 16

- CBQL + giáo viên

  Tháng 05/2017

- Báo cáo kết quả BDTX.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.

- CBQL + giáo viên

- Tổ trưởng chuyên môn

- BGH

 

 

 VII. Tổ chức thực hiện.

            1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng ( BGH ).

            -  Xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên của nhà trường.

            - Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.

            - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.

            - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

            - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.

            - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

            2. Trách nhiệm của giáo viên.

            - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

            - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

            Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THCS Tân Hiệp năm học 2016 – 2017. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên  nghiêm túc thực hiện ./.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);                                      

- Lưu VT.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Mẫu Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017
  Tập đọc 3

  Mẫu Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017

  Giáo án điện tử Tập đọc 3

  PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ TRƯỜNG TH AN THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  An Thuận, ngày ..... tháng … năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 - 2017 Họ và tên giáo viên:..

 • KE HOACH BDTX NAM HOC 2016-2017
  Kế hoạch BDTX

  KE HOACH BDTX NAM HOC 2016-2017

  Giáo án điện tử Kế hoạch BDTX

  PHÒNG GD & ĐT IAPA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/KH- PĐP Chư Răng, ngày 10 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CBQL VÀ GIÁO VIÊN Năm học 2016 – 2017 Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và..

 • KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016-2017
  Giáo án khác

  KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  TRƯỜNG TH SƠN TRÀ TỔ: 4, 5 Số: 01/KH-BDTXCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 -2017 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường..

 • Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017
  Giáo án khác

  Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  PHÒNG GD&ĐT SƠN TỊNH TRƯỜNG TH TỊNH TRÀ Số: /KH-BDTX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tịnh Trà, ngày 01 tháng 8 năm 2016  KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 – 2017 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về..

 • Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016-2017
  Tin học 6

  Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Tin học 6

  TRƯỜNG THCS NGHI YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 - Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng - Ngày sinh: 10/10/1980 - Năm vào ngành giáo dục: 2002 - Tổ chuyên môn: Khoa học Tự nhiên - Trình độ..

 • Mẫu Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017
  Tiếng Việt

  Mẫu Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017

  Giáo án điện tử Tiếng Việt

  PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ TRƯỜNG TH AN THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  An Thuận, ngày ..... tháng … năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 - 2017 Họ và tên giáo viên:..

 • KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
  Thời khóa biểu

  KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử Thời khóa biểu

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 / KH – QT Krông năng, ngày 26 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017 Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành..

 • Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017
  VƯƠNG

  Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử VƯƠNG

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Vương Ngày sinh : 29/12/1977 Ngày vào ngành: 05/09/1998 Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành: Ngữ Văn I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch: - Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT; -..

 • Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017
  HƯỜNG

  Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử HƯỜNG

  Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường Ngày sinh : 12/01/1974 Ngày vào ngành: 20/10/2003 Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Mĩ thuật I...

 • Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017
  2016-2017

  Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử 2016-2017

  Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ......................................................  Kinh Bắc, ngày 26 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Mai Ngày sinh :..