Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017 giáo án Giáo án khác

  Đánh giá    Viết đánh giá
 18       2      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
yj4n0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/4/2016 7:55:17 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
2
Lần tải
18

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN MỸ Số: …/BDTX-THSM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Mỹ, ngày 24 tháng 8 năm 2016   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học 2016 - 2017 Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN MỸ
Số: …/BDTX-THSM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Mỹ, ngày 24 tháng 8 năm 2016


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
Năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017,
Thực hiện Công văn số 200/PGDĐT ngày 29/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn, về mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017,
Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của trường, trường Tiểu học Sơn Mỹ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên Nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 04-HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch 24-KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.
Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường;
- Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ giáo viên trong trường luôn luôn đạt Chuẩn quy định.
- Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn chặt chẽ với việc triển khai đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp, và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí qua từng năm.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả các giáo viên trong phạm vi toàn trường: Gồm 9 giáo viên (trong đó: 6 giáo viên văn hóa và 3 giáo viên đặc thù), cụ thể:
TT
Họ và tên
Nhiệm vụ được giao
Ghi chú

1
Phạm Thị Bảy
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1


2
Tống Trần Thăng
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2


3
Trương Thị Thanh Thiện
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3


4
Hà Thị Hằng
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4


5
Nguyễn Thị Thúy Long
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5


6
Văn Thị Lan Phương
Giảng dạy các lớp 1,2,3,4,5


7
Phan Thị Thục Anh
Giáo viên dạy môn Âm nhạc


8
Lê Thị Nhật Thành
Giáo viên dạy môn Thể dục


9
Trần Thị Việt Hà
Giáo viên dạy môn Mỹ thuật


III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Công Tác BDTX được thực hiện theo theo quy chế BDTX ban hành kèm theo thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012 và Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017,
2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BDTX giáo viên. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng cho giáo viên. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung BDTX. Tăng cường việc

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN MỸ

 

Số: /BDTX-THSM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Sơn Mỹ, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học 2016 - 2017

 

 

   Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017,

Thực hiện Công văn số 200/PGDĐT ngày 29/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn, về mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017,

Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của trường, trường Tiểu học Sơn Mỹ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên Nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 04-HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch 24-KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên;u cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường;

- Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ giáo viên trong trường luôn luôn đạt Chuẩn quy định.

- Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn chặt chẽ với việc triển khai đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp, và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí qua từng năm.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Tất cả các giáo viên trong phạm vi toàn trường: Gồm 9 giáo viên (trong đó: 6 giáo viên văn hóa và 3 giáo viên đặc thù), cụ thể:

 

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

1

Phạm Thị Bảy

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1

 

2

Tống Trần Thăng

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2

 

3

Trương Thị Thanh Thiện

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp  3

 

4

Hà Thị Hằng

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp  4

 

5

Nguyễn Thị Thúy Long

Chủ nhiệm, giảng dạy lớp  5

 

6

Văn Thị Lan Phương

Giảng dạy các lớp 1,2,3,4,5

 

7

Phan Thị Thục Anh

Giáo viên dạy môn Âm nhạc

 

8

Lê Thị Nhật Thành

Giáo viên dạy môn Thể dục

 

9

Trần Thị Việt Hà

Giáo viên dạy môn Mỹ thuật

 

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

        1. Công Tác BDTX được thực hiện theo theo quy chế BDTX ban hành kèm theo thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012 và Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017,

       2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BDTX giáo viên. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng cho giáo viên. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung BDTX. Tăng cường việc BDTX giáo viên qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ, trường.

     3. Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời.

     4. Chú trọng việc tổ chức hướng dẫn học tập trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cũng như việc tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức và tổ chức tập huấn cho giáo viên.

IV. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ BDTX

1. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng.

1.1. Khối kiến thức bắt buộc

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/ năm học/ giáo viên)

- Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên Nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảngtheo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 04-HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch 24-KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

- Bồi dưỡng Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT ( Theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của ban chấp hành Trung ương ) và tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Chính phủ về phê duyệt chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/ năm học/ giáo viên)

Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.

- Tập huấn dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới.

- Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên dạy lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục ( môn Tiếng Việt)

- Tập huấn hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ.

- Bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa tiếng Anh.

1.2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/ năm học/ giáo viên GV lựa chọn 4 module trong số các moodule từ TH1 đến TH45(gồm nội dung 4 môdun sau)

Tên và nội dung mô đun

Tự học

Tập trung

LT

TH

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:

 

 

 

Module TH13:

Lập kế hoạch bài học theo hướng tích cực.

10

10

10

Module TH14:

Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

7

3

5

Module TH 21

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

8

0

7

Module TH 23

Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin

5

5

5

                  Tổng số tiết

60

2. Hình thức bồi dưỡng

- Giáo viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng;

- Bồi dưỡng qua các lớp học tập trung (bao gồm cả lý thuyết và thực hành);

- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình giảng dạy và công tác.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng.

 3. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

- Tài liệu BDTX theo nội dung bồi dưỡng sử dụng tài liệu của Bộ giáo dục;

- Tài liệu BDTX theo nội dung bồi dưỡng sử dụng tài liệu của Sở giáo dục;

- Tài liệu các Module được truy cập trên mạng. Địa chỉ truy cập tài liệu: htth://taphuan.moet.gov.vn hoặc trên trang Web của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh MK: 123456

 4. Đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên

 a. Đánh giá

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo Công văn 200/PGDĐT Hương Sơn, cụ thể:

- Vào trung tuần tháng 4 của năm học, nhà trường dựa vào Kế hoạch BDTX đã duyệt của cá nhân để đánh giá giáo viên như sau:

+ Thang điểm đánh giá kết quả BDTX: Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10;

+ Điểm đánh giá BDTX cả năm là trung bình cộng (ĐTB BDTX) của  điểm thành phần của các nội dung bồi dưỡng;

b. Xếp loại

- Giáo viên được coi là hoàn thành Kế hoạch BDTX nếu đã học đầy đủ các nội dung của Kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên, cụ thể xếp theo các loại như sau:

+ Loại trung bình: ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

+  Loại khá: ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

+ Loại giỏi: ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm;

- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học;

- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chính sách sử dụng giáo viên trong nhà trường.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

Thời

gian

Tên và nội dung mô đun

Người thực hiện

Tự học

Tập trung

LT

TH

Tháng 8

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016.   

  - Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên Nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 04-HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch 24-KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

  - Bồi dưỡng Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT ( Theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của ban chấp hành Trung ương ) và tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Chính phủ về phê duyệt chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

BGH,

 

TCM, GV

 

 

10

 

 

15

 

 

5

Tháng 9

  - Tập huấn dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới.

  - Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên dạy lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục ( môn Tiếng Việt)

  - Tập huấn hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ.

 

BGH, TCM, GV

10

10

10

Tháng

10,11

Module TH13:

Lập kế hoạch bài học theo hướng tích cực.

 

BGH, TCM, GV

7

3

5

Tháng

12, 1

Module TH14:

Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

 

BGH, TCM, GV

8

0

7

Tháng

2

 

Module TH 21

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

 

BGH, TCM, GV

5

5

5

Tháng

3

 

Module TH 23

Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin

 

 

8

0

7

Tháng

4

Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên

BGH, TCM

 

 

 

Tháng 5

Báo cáo kết quả về Phòng GD-ĐT

 

 

 

 

VI. QUY ĐỊNH HỒ SƠ

1. Đối với cá nhân: Gồm

- Kế hoạch cá nhân;

- Sổ học tập BDTX;

- Tài liệu theo từng nội dung quy định;

2. Đối với tổ CM: Gồm

-  Kế hoạch BDTX của tổ;

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng .

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

3. Đối với Nhà trường: Gồm

- Kế hoạch BDTX của trường;

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng;

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, giáo viên có thể thay đổi, tự lựa chọn các module cần bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng 3 (Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) phù hợp với nhu cầu cá nhân về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học.

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên của trường hoặc cụm trường tiểu học. Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên.

Tổ chức học tập trung trong phần khối kiến thức tự chọn các tiết lý thuyết và tiết thực hành do tổ chuyên môn tổ chức.

 Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2016 - 2017, yêu cầu các cá nhân, tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo và thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các đồng chí phản ánh về Ban giám hiệu để chỉ đạo kịp thời ./

 

Nơi nhận:

- Phòng GD& ĐT Hương Sơn (để b/c)

- Các tổ chuyên môn

- Lưu VT

 

                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                       Hồ Đình Tâm                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top of FormBottom of FormModule TH 45

Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Module TH 44

Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Module TH 43

Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Module TH 42

Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học

Module TH 41

Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

 

Module TH 40

Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học ( Năm học 2014-2015)

Module TH 39

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Module TH 38

Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học  Năm học 2015-2016

Module TH 37

Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Module TH 35

Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

 

Module TH 34

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học ( Năm học 2014-2015

Module TH 33

Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

Module TH 32

Dạy học phân hóa ở tiểu học

Module TH 31

Tổ chức dạy học cả ngày

Module TH 30

Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

Module TH 29

Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Module TH 28

Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số

Module TH 27

Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất

Module TH 26

Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 25

Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 24

Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 23

Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin

Module TH 22

Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

Module TH 21

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

Module TH20

Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Module TH19

Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học

 

Module TH18

Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

Module TH17

Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

Module TH16

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

Module TH15

Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học  Năm học 2015-2016

Mô đun TH 13: Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Module TH1

Một số vấn đề về tâm lý dạy học ở Tiểu học

Module TH10

Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh có khó khăn về học tập, học sinh khuyết tật   ( Năm học 2014-2015

Module TH11

Giáo dục học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật vận động.

Module TH12

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học

Module TH13:

Lập kế hoạch bài học theo hướng tích cực.

Module TH14:

Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Module TH 2:

Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Module TH 3:

Đặc điểm tâm lí của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu   ( Năm học 2014-2015)

Module TH 4:

Môi trường dạy học lớp ghép

 

Module TH 5:

Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép 

 

Module TH 6:

Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

Module TH 7:

Xây dựng môi trường học tập thân thiện      Năm học 2015-2016

 

Module TH 8:

Thư viện trường học thân thiện  Năm học 2015-2016

 

Module TH 9:

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-Boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-nam-hoc-2016-2017.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)