Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017

giáo án BÍCH THUỶ
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7vlo0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/19/2016 5:42:37 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng giáo dục - đào tạo TP bắc Ninh Trờng THCS Kinh Bắc Kế hoạch dạy học áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột”, giảng dạy tích hợp Năm học 2015 -2016 Họ và tên giáo viên : Vũ Thị Bích Thủy Tổ chuyên môn: Tổ KHXH Nhiệm vụ được phân công - Giảng dạy Ngữ văn 7A3 - Giảng dạy môn Lịch sử : 7A3, 8A1,..,xem chi tiết và tải về giáo án Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017, Giáo Án Bích Thuỷ , Giáo án điện tử Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017, docx, 1 trang, 0.00 M, BÍCH THUỶ chia sẽ bởi Thủy Vũ Bích đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-nam-2016-2017.docx[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phòng giáo dục - đào tạo TP bắc Ninh
Trờng THCS Kinh Bắc
Kế hoạch dạy học áp dụng phương pháp
“bàn tay nặn bột”, giảng dạy tích hợp
Năm học 2015 -2016
Họ và tên giáo viên : Vũ Thị Bích Thủy
Tổ chuyên môn: Tổ KHXH
Nhiệm vụ được phân công
- Giảng dạy Ngữ văn 7A3
- Giảng dạy môn Lịch sử : 7A3, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2.
- Bồi dưỡng đội tuyển Lịch sử 8, 9
- Chủ nhiệm lớp: 7A3
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
- Căn cứ vào công văn số 423 / CV-THCS của Phòng GD-Đt Thành phố Bắc về việc hướng dẫn lập kế hoạch dạy học của tổ, nhóm chuyên môn , giáo viên năm học 2015 -2016.
- Căn cứ vào phân phối chương trình , nội dung môn Ngữ văn lớp 7; Môn lịch sử lớp 7, 8, 9.
- Căn cứ vào kế hoạch của tổ, nhóm chuyên môn , tôi xin xây dựng kế hoạch dạy các tiết học áp dụng phương pháp giảng dạy tích hợp , sử dụng kiến thức liên môn vào trong năm học 2015- 2016 như sau:
II.Kế hoạch thực hiện các tiết dạy
Môn
Lớp
Tên bài dạy
PP vận dụng
Ghi chú

Ngữ văn
7
Cảnh khuya, Rằm tháng giêng
Tích hợp Địa lí , Lịch sử, tiếng Việt, giáo dục công dânđể tìm hiều hoàn cảnh sáng tác bài thơ, phân tích bài thơ.


Lịch sử
7
Tiết 22: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII ( Tiết 1)
-Tích hợp với môn địa lí, ngữ văn, giáo dục công dân.8
Tiết 14: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.
Tích hợp với môn văn học, vật lí, mĩ thuật để tìm hiểu các thành tựu về kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật.9
Tiết 6: Các nước Đông Nam á
 Tích hợp với môn địa lí, giáo dục công dân để tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, dân cư các nước Đông Nam á.Kinh Bắc , ngày 4 tháng 9 năm 2015
Người lập kế hoạch
Vũ Thị Bích Thủy
Ký duyệt của tổ
Ký duyệt của BGH
Ký duyệt của Phòng GD-ĐT


Trường THCS Kinh Bắc
Tổ : Khoa học xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......................................................

 Kinh Bắc, ngày 8 tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên: Thị Bích Thủy
Ngày sinh : 19/03/1980.
Ngày vào ngành: 9/2003
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Ngữ văn
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
-Thực hiện công văn số 743 / SGD & ĐT- GDTX ngày 25/6/2014 của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh
- Công văn số 531/KH

 


Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o TP b¾c Ninh

Tr­êng THCS Kinh B¾c

 

KÕ ho¹ch d¹y häc ¸p dông ph­­¬ng ph¸p

bµn tay nÆn bét”, gi¶ng d¹y tÝch hîp

N¨m häc 2015 -2016

 

Hä vµ tªn gi¸o viªn :  Vò ThÞ BÝch Thñy

Tæ chuyªn m«n: Tæ KHXH

NhiÖm vô ®­­îc ph©n c«ng

- Gi¶ng d¹y Ng÷ v¨n 7A3

- Gi¶ng d¹y m«n LÞch sö : 7A3, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2.

- Båi d­­ìng ®éi tuyÓn  LÞch sö 8, 9

- Chñ nhiÖm líp: 7A3

I. C¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch

- C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 423 / CV-THCS  cña Phßng GD-§t Thµnh phè B¾c ninh vÒ viÖc h­­íng dÉn lËp kÕ ho¹ch d¹y häc cña tæ, nhãm chuyªn m«n , gi¸o viªn n¨m häc 2015 -2016.

- C¨n cø vµo ph©n phèi ch­­¬ng tr×nh , néi dung m«n Ng÷ v¨n líp 7; M«n lÞch sö líp 7, 8, 9.

- C¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña tæ, nhãm chuyªn m«n , t«i xin x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y c¸c tiÕt häc ¸p dông ph­­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tÝch hîp , sö dông kiÕn thøc liªn m«n vµo trong n¨m häc 2015- 2016 nh­­ sau:

II.KÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c tiÕt d¹y

 

M«n

Líp

Tªn bµi d¹y

PP vËn dông

Ghi chó

Ng÷ v¨n

7

C¶nh khuya, R»m th¸ng giªng

TÝch  hîp  §Þa lÝ , LÞch sö, tiÕng ViÖt, gi¸o dôc c«ng d©n®Ó t×m hiÒu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬, ph©n tÝch bµi th¬.

 

LÞch sö

7

TiÕt 22:  N­íc §¹i ViÖt ë thÕ kØ XIII ( TiÕt 1)

 

-TÝch hîp víi m«n ®Þa lÝ, ng÷ v¨n, gi¸o dôc c«ng d©n.

 

 

8

TiÕt 14:  Sù ph¸t triÓn cña kÜ thuËt, khoa häc, v¨n häc vµ nghÖ thuËt thÕ kØ XVIII XIX.

 

 

TÝch hîp víi m«n v¨n häc, vËt lÝ, mÜ thuËt ®Ó t×m hiÓu c¸c thµnh tùu vÒ kÜ thuËt, khoa häc, v¨n häc vµ nghÖ thuËt.

 

 


 

9

TiÕt 6:  C¸c n­íc §«ng Nam ¸

 

 

 

 

  TÝch hîp víi m«n ®Þa lÝ, gi¸o dôc c«ng d©n ®Ó t×m hiÓu ®Æc ®iÓm tù nhiªn, d©n c­ c¸c n­íc §«ng Nam ¸.

 

 

Kinh B¾c , ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2015

                                                                                     Ng­­êi lËp kÕ ho¹ch

 

 

Vò ThÞ BÝch Thñy

 

Ký  duyÖt cña tæ

Ký  duyÖt cña BGH

Ký duyÖt cña Phßng GD-§T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tr­­êng THCS Kinh B¾c

Tæ : Khoa häc x· héi

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖtNam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

......................................................

                                                                            Kinh Bắc, ngày 8 tháng 9 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2015 – 2016

 

Họ và tên giáo viên: Vò ThÞ BÝch Thñy

               Ngày sinh : 19/03/1980.

               Ngày vào ngành:  9/2003

               Trình độ chuyên môn:  §¹i häc

               Chuyên ngành:   Ng÷ v¨n

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

-Thực hiện công văn số 743 / SGD & ĐT- GDTX ngày 25/6/2014 của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

- Công văn số 531/KH –PGD&ĐT  ngày 10 / 9/2014 của phòng GD& ĐT thành phố Bắc Ninh

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiếtBồi dưỡng về chính trị , nghị quyết

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (60 tiết): 

2. Khối kiến thức tự chọn (30 tiết)


- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun  để tự bồi dưỡng trong năm học 2015– 2016 như sau :

 

Mã mô đun

 

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Ghi chú

THCS 31

 

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

 

 

học kỳ I

 

 

THCS

23

 

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

Học kỳ 2

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;

 

D. Những kiÕn nghị:

 

 

 

Duyệt của BGH

 

Duyệt của tổ CM

 

Người lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Vò ThÞ BÝch Thñy

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017
  Giáo án khác

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  TRƯỜNG TH SƠN TRÀ TỔ: 4, 5 Số: 01/KH-BDTXCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 -2017 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường..

 • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017
  Tài liệu - SKKN

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017

  Giáo án điện tử Tài liệu - SKKN

  TRƯỜNG TH SƠN TRÀ TỔ: 4, 5 Số: 01/KH-BDTXCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 -2017 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường..

 • ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016- 2017
  2016-2017

  ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016- 2017

  Giáo án điện tử 2016-2017

  Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Minh Ngày sinh : 17/11/1983 Ngày vào ngành: 1/1/2008 Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Địa lí I. Những..

 • Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017
  BÍCH THUỶ

  Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017

  Giáo án điện tử BÍCH THUỶ

  Phòng giáo dục - đào tạo TP bắc Ninh Trờng THCS Kinh Bắc Kế hoạch dạy học áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột”, giảng dạy tích hợp Năm học 2015 -2016 Họ và tên giáo viên : Vũ Thị Bích Thủy Tổ chuyên môn: Tổ KHXH Nhiệm vụ được phân công - Giảng dạy Ngữ văn 7A3 - Giảng dạy môn Lịch sử : 7A3, 8A1,..

 • Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017
  Tin học 6

  Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Tin học 6

  TRƯỜNG THCS NGHI YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 - Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng - Ngày sinh: 10/10/1980 - Năm vào ngành giáo dục: 2002 - Tổ chuyên môn: Khoa học Tự nhiên - Trình độ..

 • Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017
  Mầm non

  Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Mầm non

  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN MỸ Số: …/BDTX-THSM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Mỹ, ngày 24 tháng 8 năm 2016  KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học 2016 - 2017 Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo..

 • Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên khối 5 năm 2016 - 2017
  Giáo án khác

  Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên khối 5 năm 2016 - 2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Trường TH Trần Thới 2 Tổ khối: 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trần Thới 2, ngày 13 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tổ khối Năm năm học 2016 - 2017 Căn cứ kế hoạch số …/KH-CM ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Trường TH Trần Thới 2 về kế..

 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017
  Tài liệu - SKKN - TKB

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử Tài liệu - SKKN - TKB

  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TH SƠN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 8 /KH-THSB Sơn Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số..

 • Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017
  Tin học 6

  Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Tin học 6

  TRƯỜNG THCS NGHI YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 - Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng - Ngày sinh: 10/10/1980 - Năm vào ngành giáo dục: 2002 - Tổ chuyên môn: Khoa học Tự nhiên - Trình độ..

 • Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017
  Tin học 6

  Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Tin học 6

  TRƯỜNG THCS NGHI YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 - Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng - Ngày sinh: 10/10/1980 - Năm vào ngành giáo dục: 2002 - Tổ chuyên môn: Khoa học Tự nhiên - Trình độ..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU