KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

giáo án VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
wseo0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2016 9:50:42 AM
Loại file
pdf
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về giáo án KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017, Giáo Án Văn Bản Nhà Trường , Giáo án điện tử KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017, pdf, 11 trang, 0.00 M, VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG chia sẽ bởi Chiến Nguyễn Lương đã có 1 download

LINK DOWNLOAD

KE-HOACH-NAM-HoC-2016-2017.pdf[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD - ĐT DI LINH  
TRƢỜNG TH ĐINH TRANG HOÀ II  
Số : /KH-ĐTHII  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
Đinh Trang Hoà, ngày 25 tháng 09 năm 2016  
KẾ HOẠCH  
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 2017  
Căn cứ Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo  
dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục,  
quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 1/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban  
hành kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017; tiếp tục triển khai hiệu quả việc  
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị  
số 05-CT/TW của bộ chính trị ngày 15/5/2016;  
Căn cứ kế hoạch số 22/KH-GDĐT ngày 21 tháng 08 năm 2016 về kế hoạch  
nhiệm vụ năm học 2016  2017 và Công văn số 05 /GDĐT-HDTH ngày 20 tháng  
9
năm 2016 của Phòng GD&ĐT Di Linh về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo  
dục Tiểu học năm học 2016 -2017;  
Căn cứ Nghị quyết Đảng bộ, nghị quyết HĐND xã Đinh Trang Hòa, kế  
hoạch chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của UBND xã Đinh  
Trang Hòa.  
Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học qua và căn  
cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường TH Đinh Trang Hòa II xây dựng kế  
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016  2017 như sau:  
PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH  
1
-
. Thực trạng:  
Đội ngũ :  
Tổng số CB - GV - NV hiện nay: 32; nữ : 23;  
Trong đó: CBQL : 02; TPTĐ: 01; giáo viên 25; nhân viên 04.  
Học sinh :  
-
Tổng số lớp: 16; TS học sinh: 412 (Trong đó: HS nữ 194; HSDT: 26)  
Học sinh học tập tại 02 điểm trường: Trường chính và Phân hiệu A.  
2
. Thuận lợi :  
Có sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Sự quan tâm  
chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Phòng GD&ĐT, sự lãnh đạo của Chi bộ nhà  
trường. Đội ngũ cán bộ quản lý tương đối năng động, kịp thời nắm bắt và thực  
hiện tốt các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch năm  
học của ngành và của đơn vị. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình công tác, 100% có  
trình độ chuyên môn đạt chuẩn và 66,7% trên chuẩn, có tinh thần học tập để nâng  
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực trong công tác giảng dạy.  
3
. Khó khăn :  
Địa bàn rộng, dân cư không tập trung, giao thông đi lại không thuân lợi.  
Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, học sinh thuộc hộ đói nghèo và khu vực 3  
chiếm tỷ lệ cao, một bộ phận Cha mẹ học sinh chưa có điều kiện quan tâm tới  
việc học tập của con cái nên có ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của học sinh.  
Cơ sở vật chất ở điểm trường chưa đồng bộ, còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp  
ứng đầy đủ cho công tác dạy học của nhà trường.  
PHẦN 2: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ  
A. NHIỆM VỤ CHUNG  
1
. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  
Minh. Đưa nội dung các cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo  
đức, tự học và sáng tạo, Hai không và phong trào thi đua Xây dựng trường học  
thân thiện, học sinh tích cực thành hoạt động thường xuyên phù hợp điều kiện  
thực tế nhà trường. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công  
tác.  
2
. Tập trung thực hiện quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ  
năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù  
hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục  
kĩ năng sống; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra,  
đánh giá, thực hiện nghiêm túc thông tư 30/TT-BGDĐT và thông tư 22/ TT-  
BGDĐT; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;  
Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày, dạy Tiếng Anh,  
Tin học cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1 - 2.  
Tiếp tục duy trì và thực hiện mô hình trường học mới ở một số lớp, một số tiết  
học. Triển khai dạy Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình CNGD. Đẩy mạnh việc  
ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.  
3
. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán  
bộ quản lí nhà trường; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên  
và cán bộ quản lí, nâng cao chất lượng đội ngũ cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất  
đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu tăng số lượng giáo viên dạy Giỏi các  
cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ  
nhà giáo, chú trọng công tác phát triển Đảng trong nhà trường; củng cố và phát  
huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội  
ngũ công chức viên chức và người lao động.  
4
. Tranh thủ và sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn nhà nước và quỹ hỗ  
trợ cơ sở vật chất để đầu tư tăng cường xây dựng, nâng cấp CSVC, trang thiết bị  
trường học, chăm lo xây dựng cảnh quan, môi trường Xanh-Sạch-Đẹp. Phấn đấu  
đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Duy trì kết quả xây dựng Trường Tiểu  
học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt một số tiêu chí của trường Chuẩn  
quốc gia mức độ 2.  
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  
I. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:  
1
. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ  
tịch Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc  
phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương  
đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:  
-
Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện  
phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích  
giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh  
kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.  
Xây dựng các điển hình, nêu gương các tập thể cá nhân tiêu biểu. Kịp thời  
phát hiện, ngăn chặn và xử lí nghiêm những hành vi xúc phạm danh dự, nhân  
phẩm, xâm phạm thân thể học sinh hoặc người khác, vi phạm quy định về các  
hành vi không được làm đối với nhà giáo.  
2
. Tiếp tục thực hiện Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực  
trong toàn trường, chú trọng các hoạt động: Tạo mội trường làm việc thoải mái,  
thân thiện để giáo viên phát huy được khả năng, tính sáng tạo của mỗi người. Tổ  
chức nhiều hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, đổi mới phương pháp dạy học  
để gây hứng thú, lôi cuốn học sinh đến trường; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm  
sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân  
gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Hướng dẫn  
học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt  
động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Triển khai các mô hình trang trí khuôn viên  
trường, lớp học, hành lang lớp học nhiều cây xanh, lẵng hoa; trồng thêm các thảm  
cỏ, tiểu cảnh, vườn hoa trong khuôn viên trường, xây dựng ngôi trường mở, có  
khuôn viên đẹp, một số tiết học có thể được tổ chức dạy học trong khuôn viên  
trường. Tổ chức Lễ tri ân và ra trường cho học sinh lớp 5 trang trọng, tạo dấu ấn  
sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.  
II. Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục và duy trì PCGDTH:  
1
. Thc hiên kế hoch phát trin Giáo dc:  
TT KHỐI SỐ LỚP  
KẾ  
HOẠCH  
81  
THỰC  
HIỆN  
83  
GHI CHÚ  
LỚP  
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
03  
03  
04  
03  
03  
16  
77  
94  
83  
77  
77  
94  
82  
76  
CỘNG  
420  
412  
1.1. Về huy động học sinh ra lớp :  
a) Huy động trẻ 6 tuổi trong địa bàn ra lớp: 79  
b) Vận động số trẻ trong độ tuổi bỏ học các năm trước ra lớp: 0 HS  
.2 Số trẻ 6 – 14 tuổi trong địa bàn : 501  
1
-
-
-
-
-
Đã HTCT tiểu học : 172  
Đang theo học ở tiểu học: 329  
Chưa ra lớp (với trẻ 6 tuổi) : 0  
Đã bỏ học (từ 7 đến 14) : 0  
Huy động lại (6 – 14 tuổi) : 0  
1
.3 Duy trì sĩ số: đạt 100%  
Tập trung điều tra nắm chắc số trẻ trong địa bàn, phối hợp với Ban đại diện  
Cha mẹ học sinh và chính quyền đoàn thể các thôn vận động học sinh ra lớp, tổ  
chức tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết và hưởng ứng bằng các hình thức  
như: cổ động, thông báo qua loa đài, gửi thông báo cho các trưởng thôn… Nâng  
cao chất lượng dạy học, ôn tập chu đáo cho học sinh khối 5 để các em có đủ điều  
kiện hoàn thành bậc tiểu học.  
Ngay từ đầu năm học các thầy cô là GVCN cần chú ý quan tâm duy trì sĩ số,  
động viên nhắc nhở học sinh đi học thường xuyên, ổn định. Trường hợp có học  
sinh nghỉ học không có lý do GVCN phải gặp gỡ gia đình để vận động đi học.  
2
. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và xóa mù chữ một cách  
vững chắc.  
Điều tra phổ cập và cập nhật nhật lại các hồ sơ phổ cập giáo dục như phần  
mềm phổ cập trực tuyến, sổ đăng bộ, phổ cập, sổ học sinh chuyển đi chuyển  
đến… Phân công giáo viên phụ trách các thôn nắm chắc số cháu trong độ tuổi  
phải phổ cập vận động các em ra lớp, nhất là trẻ 6 tuổi ra học lớp 1.  
Phối hợp với đoàn thể, chính quyền địa phương vận động các em trong độ  
tuổi đi học, tạo điều kiện hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến  
lớp như hỗ trợ quần áo, sách vở, lương thực thông qua Chi hội Chữ thập đỏ, Chi  
Hội khuyến học, không để học sinh phải bỏ học. Thực hiện “3 đủ” đối với tất cả  
học sinh.  
III. Thực hiện chƣơng trình giáo dục:  
Chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiêm túc, linh hoạt,  
sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:  
1
. Nhiệm vụ dạy  học:  
Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông quy định, nhà trường chủ động  
xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông  
qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực  
tiễn; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một  
cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian  
thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng  
và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường đổi mới phương pháp,  
hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực,  
tự học, phát triển năng lực học sinh  
Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối  
chuyên môn; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt  
động dự giờ, nghiên cứu bài học. Động viên giáo viên tham gia SHCM qua trang  
mạng thông tin “Trường học kết nối”. Tổ chức chuyên đề, hội thảo cho giáo viên  
nghiên cứu chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình tiểu học, nắm vững tài liệu  
hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và bộ tài liệu  
phương pháp dạy học các môn học. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh  
nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn  
kiến thức, kĩ năng của chương trình; đẩy mạnh việc chỉ đạo đổi mới phương pháp  
dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.  
Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày  
2
8/08/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và  
thông tư 22/TT –BGDĐT bổ sung, sửa đổi thông tư 30. Quy định này là những  
hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn  
luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính  
hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số  
năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học.  
Giáo viên nắm chắc chất lượng đầu năm học ở tất cả các lớp học nhằm  
phân nhóm học sinh, từ đó điều chỉnh, xác định phương pháp dạy học phù hợp với  
từng nhóm đối tượng học sinh trong lớp.  
Triển khai có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 CNGD. Tiếp tục triển khai  
và thực hiện các mô hình dạy học 2 buổi/ngày, lựa chọn một số thành tố tích cực  
của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang  
thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, mô  
hình dạy học phân hóa học sinh ở khối lớp 3 - 4 - 5. Nâng cao hiệu quả giảng dạy  
và chất lượng giáo dục ở các mô hình này.  
Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.  
Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển  
hai kĩ năng nghe và nói. Đa dạng hình thức dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường  
thuận lợi cho học sinh học tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được thể hiện  
tiếng Anh. Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh  
giá, giáo viên đánh giá,... trong quá trình dạy và học tiếng Anh.  
Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học. Đẩy mạnh các hoạt động  
giáo dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ  
để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo.  
Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại công  
văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện  
các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, “Dạy học  
Dự án” trong nhà trường. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học  
sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện.  
Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch theo nội dung  
công văn số 1218/SGDĐT-GDTH ngày 04/5/2016. Tạo điều kiện cho giáo viên  
được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề,  
lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình Mĩ thuật phù hợp với  
tình hình thực tế.  
Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục  
(bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng  
lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn  
giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các  
môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả,  
không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.  
2
. Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống:  
Chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết  
xã hội cho học sinh. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình, cộng  
đồng và xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Tích hợp giáo dục  
đạo đức, kĩ năng sống trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với điều  
kiện cụ thể của nhà trường. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào  
các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí  
tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian, thi hát dân ca, hoạt  
động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà  
trường và địa phương. Hướng dẫn để học sinh chủ động tổ chức, điều khiển các  
hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  
3
. Giáo dục thể chất, y tế học đường, giáo dục môi trƣờng, an toàn  
giao thông, phòng chống tai tệ nạn xã hội.  
Phối hợp với ngành y tế đề xuất cân, khám định kì cho học sinh, tổ chức  
khám răng miệng, nói chuyện về vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh thực phẩm, chăm  
sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, vệ sinh phòng dịch, phòng bệnh.. Phối hợp  
với CMHS nâng cao chất lượng bữa ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ ngày. Kiểm  
tra vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh bán trú…  
Tổ chức tốt các hoạt động TDTT, văn thể, hội trại, hội thi… có đánh giá  
cuối năm từng nội dung. Thành lập các CLB cờ vua, bóng đá, Aerobic…  
Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện An toàn giao thông, có ý thức  
tốt khi tham gia giao thông, yêu cầu HS đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy.  
4
. Công tác bồi dƣỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu:  
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm nâng cao  
hiệu quả trong việc giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh năng khiếu  
đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá, phổ biến kinh nghiệm tốt, tránh bệnh hình  
thức và thành tích.  
Tập trung các biện pháp rèn chữ, giữ vở nâng cao chất lượng hội thi viết  
chữ đẹp cấp trường. Tham gia tích cực các hội thi qua mạng Internet như:  
Violympic, IOE, giao thông thông minh. Phấn đấu nâng cao thành tích so với năm  
học trước.  
5
. Hoạt động giáo dục NGLL xây dựng môi trƣờng giáo dục an toàn,  
lành mạnh:  
Căn cứ hướng dẫn tại công văn 11/HD-PGDĐT ngày 09/09/2015 của  
Phòng GD-ĐT Di Linh hướng dẫn các hoạt động NGLL, nhà trường lên kế  
hoạch cụ thể, phải đảm bảo đủ các hoạt động cơ bản, nội dung cơ bản và mức  
phấn đấu về hoạt động GD kĩ năng sống cho học sinh, GD môi trường, GD truyền  
thống, GD ATGT, tìm hiểu môi trường biển đảo… phù hợp với điều kiện thực tế  
của trường.  
Các tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp  
với Tổng phụ trách Đội xây dựng nội dung hoạt động phù hợp và hiệu quả.  
6
. Biện pháp, chỉ tiêu nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện:  
Tổ chức nhiều hoat động chuyên môn như xây dựng chuyên đề, hội thảo để tìm ra  
các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học và đổi mới phương pháp. Thực hiện  
nghiêm túc kế hoạch giảng dạy, phân phối chương trình, dạy đủ các môn học đảm  
bảo có chất lượng. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt  
chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm. Các tổ CM tổ chức họp 2 lần/tháng, nội  
dung phải tập trung vào lĩnh vực chuyên môn nhằm thống nhất nội dung, trao đổi  
kinh nghiệm … để nâng cao tay nghề giáo viên và xây dựng thực hiện kế hoạch  
chuyên môn.  
Nâng cao trách nhiệm trong giảng dạy, phải phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu  
về chất lượng giáo dục của tổ và của trường đề ra, mỗi tuần dự giờ ít nhất 1 tiết để  
rút kinh nghiệm cho cả người dạy và người dự. Thường xuyên chấm chữa bài cho  
học sinh, đánh giá HS công bằng chính xác. Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, quan  
tâm đến mọi đối tượng học sinh, nhất là đối với HS dân tộc và HS chưa đảm bảo  
chuẩn kiến thức kỹ năng. Tích cực tham gia các phong trào thi đua: tiết dạy tốt,  
giáo án tốt, thi ĐDDH tự làm, ra đề kiểm tra để có ngân hàng đề kiểm tra định kỳ.  
Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn của nhà trường,  
Phụ trách chuyên môn phải thường xuyên dự giờ thăm lớp nắm chắc tình hình  
thực hiện kế hoạch và chấp hành quy chế của GV, thường xuyên kiểm tra hồ sơ sổ  
sách của tổ CM và GV để có biện pháp xử lý kịp thời những tồn tại yếu kém,  
đồng thời đánh giá chính xác chất lượng đội ngũ  
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Liên đội, Chữ thập đỏ,  
Khuyến học, Ban đại diện Cha mẹ học sinh…) để phối hợp giáo dục nâng cao  
chất lượng giáo dục toàn diện .  
*
Chỉ tiêu :  
a. Đối với Giáo viên:  
-
Tích cc tham gia các cuc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt  
động chuyên môn theo quy định: 100%  
Phm cht chính trị, đạo đức li sng: 100% XL tt  
Chuyên môn nghip v:  
-
-
+
+
Loi khá và tt: 70% trở lên; Trong đó: XL tốt 30% trlên  
Không có CB, GV xếp loi yếu, kém ( Chưa đạt yêu cu)  
-
-
Bồi dưỡng thường xuyên: 30 % xếp loi Gii  
0% xếp Loi khá  
0% xếp loi Trung bình  
Chun nghnghip: 20% xếp loi Xut sc  
0% xếp loi Khá  
0% xếp loi Trung bình  
6
1
6
2
b. Đối với học sinh :  
+
100% học sinh đạt mức độ hình thành phát triển phẩm chất năng lực,  
9
9.5% học sinh hoàn thành theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học. Có 100%  
HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học và tiếp tục học lên lớp 6. Tỷ lệ  
học sinh khen thưởng: Có trên 65% học sinh được khen thưởng các danh hiệu thi  
đua. Có 30 học sinh đạt giải trong các hội thi cấp huyện, tỉnh.  
IV. Dạy học đối với học sinh DTTS, HS khó khăn, khuyết tật  
Làm tốt công tác duy trì sĩ số ở các lớp có học sinh dân tộc, học sinh  
khuyết tật, học sinh nghèo. GV dạy các lớp có đông học sinh dân tộc không nhất  
thiết phải dạy theo kế hoạch một cách cứng nhắc mà phải linh hoạt dạy sao để học  
sinh hiểu bài, nắm được các kiến thức – kỹ năng cơ bản (đạt chuẩn kiến thức – kỹ  
năng), dạy học lồng ghép các trò chơi có tính giáo dục phù hợp với bài học, tiết  
học để tạo hứng thú học tập cho các em, lôi cuốn các em đến trường. Phối hợp với  
Chi hội Chữ thập đỏ, Chi hội khuyến học, Quỹ bạn nghèo của Đội tặng quà, trao  
học bổng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện học tập.  
V. Công tác xây dựng trƣờng Đạt mức chất lƣợng tối thiểu và xây dựng  
trƣờng đạt chuẩn Quốc gia:  
-
Ngày 14 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định công  
nhận Trường TH Đinh Trang Hòa II đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Sau đó, trường  
đã được địa phương, ngành GD đề nghị UBND Huyện tiếp tục đầu tư thêm các  
hạng mục: Phòng học, trang bị các loại thiết bị dạy học, nhà trường cũng đã chủ  
động bố trí các nguồn vốn để tăng cường CSVC. Tuy nhiên, một số hạng mục của  
Trường đạt chuẩn QG chưa đạt: thiếu phòng học nghệ thuật, khu hiệu bộ, phòng  
chức năng, nhà ăn cho HS bán trú… Trong năm học này sẽ tiếp tục tham mưu đầu  
tư xây dựng CSVC để đảm bảo các tiêu chí của Trường đạt chuẩn quốc gia mức  
độ 1.  
-
Xây dựng và bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trong giai  
đoạn 2015-2020, xây dựng lộ trình trường đạt chuẩn mức độ 2 để tiếp tục phấn  
đấu.  
VI. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ  
1
. Båi dƣỡng, xây dựng đội ngũ  
Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp  
ứng yêu cầu về chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ  
quản lí và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp  
̣
học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học nói riêng . Tiếp tuc quan  
tâm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn  
nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong  
đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công  
tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu  
học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế  
bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số  
2
6/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).  
Thực hiện tốt chương trình Bồi dưỡng thường xuyên, phải coi việc tự bồi  
dưỡng là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi CB – GV  NV, nắm vững mục tiêu,  
nguyên lí giáo dục; nắm vững nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy của  
bậc học. Tự tìm hiểu để có những kiến thức cơ bản phục vụ cho nhiệm vụ được  
giao. Tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn để nâng  
chuẩn đào tạo. Thực hiện nghiêm chỉnh chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình,  
tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển Đảng trong đội ngũ.  
2
. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lí, dạy học  
Nâng cao nhận thức của đội ngũ về vai trò vị trí của Công ngh thông tin trong  
quản lí, dạy học. Mỗi cán bộ quản lí , giáo viên, nhân viên phải tăng cường tự bồi  
dưỡng nâng cao trình độ tin học và thực hành ngay trên công việc của mình.  
Tổ chức phong trào sáng tạo, sưu tầm, tuyển chọn các tư liệu dạy học điện tử  
theo môn học, theo chủ đề thành các kho tư liệu dùng chung. Mỗi giáo viên  ít  
nhất một tiết dạy bằng GAĐT/tuần. Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường phải có 1  
tiết dạy bằng thiết bị điện tử. Thiết kế bài giảng E-Learning, trong năm học, mỗi  
giáo viên phải thiết kế được ít nhất 1 sản phẩm.  
Nhà trường sẽ đầu tư, trang bị thêm các thiết bị phục vụ cho quản lí, giảng dạy  
và khai thác thông tin qua mạng. Trường đã thành lập ban chỉ đạo ứng dụng Công  
nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên cốt cán  
về tin học để hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp.  
Đầu tư xây dựng, sử dụng phần mềm quản lí học sinh, phần mềm quản lí đội  
ngũ. Thực hiện tốt thông tin hai chiều thông qua hệ thống Email với phòng Giáo  
dục Đào tạo. Duy trì việc trao đổi thông tin của giáo viên qua hệ thống Email  
riêng để trao đổi thông tin nội bộ. Tiếp tục xây dựng Website nhà trường hoạt  
động có hiệu quả phục tốt cho quản lí và dạy học. Tăng cường sinh hoạt chuyên  
môn trên không gia Trường học kết nối.  
VII. Tăng cƣờng công tác chỉ đạo, kiểm tra nội bộ:  
Công tác kiểm tra là nhằm mục đích nâng cao chất lượng của dạy – học vì  
vậy trong năm học này nhà trường tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm tra  
theo chuyên đề, kiểm tra toàn diện, kiểm tra định kỳ, đột xuất. Kết hợp kiểm tra  
để phân loại, xếp loại được giáo viên có cơ sở cho công tác bồi dưỡng đội ngũ.  
Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn: Hồ sơ tổ CM, hồ sơ cá nhân,  
giáo án, thực hiện chương trình, soạn giảng, giờ giấc ra vào lớp, chấm chữa bài,  
vở viết của học sinh, vệ sinh trường lớp – cá nhân; Phương pháp giảng dạy, hiệu  
quả tiết dạy, chất lượng giáo dục, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ứng dụng  
CNTT trong giảng dạy; Công tác khác được giao, công tác phối hợp; Công tác  
bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu.  
Thành lập Ban kiểm tra ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch, phân công  
trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, có kết luận kiểm tra đánh giá cụ thể từ đó  
góp ý rút kinh nghiệm cho người được kiểm tra, đồng thời là căn cứ xếp loại cho  
đội ngũ. Nghiêm khắc kiểm điểm kỷ luật đối với những sai phạm xảy ra.  
Ban kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo Thông tư 39/2013/TT-  
BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên  
ngành trong lĩnh vục giáo dục, bám sát tiêu chuẩn đánh giá giáo viên theo Quyết  
định 14/2007/QĐ-BGĐĐT của Bộ giáo dục đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo  
viên tiểu học; Đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên theo Quyết định  
0
6/2006/QĐ-BNV của Bộ nội vụ về Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên phổ  
thông.  
VIII. Công tác tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất – mua sắm trang thiết bị  
. Về sửa chữa và xây dựng CSVC:  
1
Hoàn thành xây dựng sân tập luyện TDTT và tổ chức hoạt động ngoài giờ  
lên lớp, công viên cây xanh, phòng làm việc của giáo viên phân hiệu A, mua sắm  
máy móc thiết bị dạy học.  
Trang bị thêm bàn ghế học sinh đạt chuẩn theo quy định của Thông tư số  
2
6/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011. Xây dựng và tổ chức các  
sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù  
hợp với học sinh tiểu học.  
2
. Về mua sắm đầu tƣ cho Thƣ viện, thiết bị :  
Tăng cường CSVC thiết bị dạy học, tổ chức cho giáo viên tích cực làm và  
sử dụng ĐDDH; tăng cường mua sắm bổ sung các loại sách, tài liệu tham khảo  
bằng kinh phí ngân sách và vận động bạn đọc ủng hộ, NV thư viện - thiết bị bảo  
quản tốt trang thiết bị hiện có. Đầu tư xây dựng Thư viện thân thiện, thư viện góc  
lớp. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc  
và các hoạt động giáo dục khác.  
IX. Một số hoạt động khác:  
1
. Tổ chức tốt các kỳ thi, hội thi: Đầu tư tổ chức tốt Hội thi Giáo viên dạy  
giỏi cấp trường theo quy trình tại thông tư 21-TT/BGĐ-ĐT, tuyển chọn bồi dưỡng  
giáo viên tham gia hội thi Giáo viên dạy giỏi, nghiệp vụ sư phạm trẻ cấp Huyện.  
Thực hiện công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh tham gia các hội thi do Phòng  
GD – ĐT Di Linh tổ chức.  
2
. Công tác Đoàn thanh niên: Củng cố kiện toàn nhân sự của Chi đoàn,  
nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp có hiệu quả và là nòng cốt trong phong  
trào thi đua, đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT.  
3
. Các hoạt động Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:  
Liên đội cần căn cứ kế hoạch nhiệm vụ của Hội đồng Đội Huyện và Kế hoạch  
nhiệm vụ năm học của trường để xây dựng kế hoạch phù với điều kiện thực tế, tổ  
chức các hoạt động Đội, sao thực sự có hiệu quả. Đôn đốc kiểm tra tổ chức hoạt  
động GDNGLL, phong trào thi đua sôi nổi lôi cuốn học sinh đến trường.  
4
. Phối hợp với Công đoàn: Chủ động phối hợp với BCH Công đoàn cở sở  
trong việc vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của  
Đảng và nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vất chất tinh  
thần cho đội ngũ.  
5
. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh: Kiện toàn tổ chức Ban Đại  
diện CMHS nhằm làm tốt công tác phối hợp giáo dục, chăm sóc học sinh. Tham  
mưu cho Ban đại diện CMHS huy động các nguồn lực tăng cường CSVC cho nhà  
trường.  
6
. Tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong lãnh đạo chỉ đạo các  
hoạt động của nhà trường, công tác phát triển Đảng, quy hoạch và đề nghị cấp  
quyền sử dụng đất cho trường, đầu tư cơ sở vật chất; phối hợp với các đoàn thể  
trong giáo dục học sinh, vận động học sinh ra lớp.  
C. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU ĐẠT ĐƢỢC TRONG NĂM HỌC  
1
. Tập thể:  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
. Tuyển sinh lớp 1 đúng độ tuổi đạt 100%.  
. Duy trì sĩ số đạt 100%.  
. Học sinh lên lớp thẳng 99%, lên lớp sau thi lại 99.5%.  
. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.  
. Học sinh đạt giải các hội thi cấp huyện 30 em, cấp tỉnh 5 em.  
. Giữ vững Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.  
. Giữ vững Liên đội Mạnh cấp tỉnh.  
. Phấn đấu Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.  
. Trường học đạt chuẩn Văn hóa.  
0. Thư viện xuất sắc.  
2
. Cá nhân:  
. Giáo viên đạt GVG cấp trường: 18, cấp huyện: 06, GVCN giỏi huyện: 03  
. Danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh : 02  
1
2
3
4
. Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 05  
. Danh hiệu LĐTT: 25  
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
Căn cứ kế hoạch năm học của trường, các bộ phận, các tổ chuyên môn xây  
dựng và cụ thể hóa các nhiệm vụ của mình. Những vấn đề còn vướng mắc đề nghị  
các bộ phận phối hợp để giải quyết.  
Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng và Chính quyền, các đoàn thể của địa  
phương, sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Phòng Giáo dục Đào tạo Di Linh,  
Trường TH Đinh Trang Hòa II phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm, góp  
phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục, hoàn thành mục tiêu  
phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương./.  
Nơi nhận:  
HIỆU TRƢỞNG  
-
-
-
-
Phòng GD-ĐT Di Linh  
Đảng ủy, UBND xã Đinh Trang Hòa  
PHT, TPT, CTCĐ, Tổ trưởng CM-VP  
Đăng Websiter trường, niêm yết bảng TB.  
-
Lưu VT  
NGUYỄN LƢƠNG CHIẾN  
Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017
  Văn bản nhà trường

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử Văn bản nhà trường

  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM 2 Số: 03 /KH-Tr.MN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Kim 2, ngày 20 tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành..

 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017
  VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017
  Công văn nhà trường

  Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Công văn nhà trường

  PHÒNG GDĐT HUYỆN TÂY HÒA TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Số: 129/KH-S1HMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hòa Mỹ Tây, ngày 30 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH Nhiệm vụ năm học 2016-2017 Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về..

 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017
  Mầm non

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

  Giáo án điện tử Mầm non

 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017
  KẾ HOẠCH NĂM HỌC

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

  Giáo án điện tử KẾ HOẠCH NĂM HỌC

  PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN TRƯỜNG THCS BÌNH SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 03/KH-THCS.BS Bình Sơn, ngày 13 tháng 09 năm 2016 PHẦN THỨ I BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016 Năm học 2015 – 2016 là năm học mà toàn ngành GD&ĐT chúng ta tiếp tục..

 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017
  Giáo Án

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo Án

  TRƯỜNG TH TÔ VĨNH DIỆN TỔ CHUYÊN MÔN: TỔ 3 Số: 01./KH-TCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 10 năm 2016  KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2016– 2017 Căn cứ Công văn số 1247/SGDĐT-GDTH ngày 9 tháng 9 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện..

 • kế hoạch năm học 2016-2017
  Năm học 2016-2017

  kế hoạch năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Năm học 2016-2017

  PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------- ------------------------------------  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC (NĂM HỌC: 2016 – 2017) MỤC ĐÍCH Hoạt động Y tế trường học nhằm bảo vệ, giáo..

 • Kế hoạch năm học 2016-2017
  Kế hoạch Hiệu trưởng

  Kế hoạch năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Kế hoạch Hiệu trưởng

  PHÒNGNG GD-ĐT ĐÔNG HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THCS VÕ THỊ SÁU Độc lập –Tự do –Hạnh phúc Số: 19/KH-THCS.VTS Long Điền Tây, ngày 18 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017 I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1.Tình hình cán bộ, giáo viên, và học sinh 1.1.Đội ngũ cán bộ, giáo viên, và học sinh Tổng..

 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017
  KẾ HOẠCH NĂM HỌC

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử KẾ HOẠCH NĂM HỌC

  PHÒNG GD&ĐT BÌNH MINH TRƯỜNG THCS MỸ HÒA Số: /KH- THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Hòa, ngày … tháng 09 năm 2016  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Năm học 2016- 2017 Căn cứ phương hướng 1088/PGD-ĐT của Phòng Giáo dục-Đào tạo về phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017;..

 • Kế hoạch năm học 2016-2017
  Khoa học

  Kế hoạch năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Khoa học

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số: 18/KH-LN La Ngâu, ngày 04 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN