NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 8 (Tháng 9-10)

giáo án GD công dân 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 176       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
9249wq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/14/2011 10:09:21 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
0
Lần tải
176
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ CÁT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁT NHƠN Nguyễn Thị Yến Tổ Văn-Sử-GDCD HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP TÁM TRONG NĂM HỌC 9 THÁNG X 2 TIẾT / THÁNG = 18 TIẾT THỜI ,xem chi tiết và tải về giáo án NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 8 (Tháng 9-10), Giáo Án Gd Công Dân 8 , Giáo án điện tử NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 8 (Tháng 9-10), doc, 1 trang, 0.05 M, GD công dân 8 chia sẽ bởi Yến Nguyễn Thị đã có 176 download

LINK DOWNLOAD

NGOAI-GIo-LEN-LoP-LoP-8-Thang-9-10.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ CÁT
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁT NHƠN

Nguyễn Thị Yến
Tổ Văn-Sử-GDCD
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP TÁM
TRONG NĂM HỌC 9 THÁNG X 2 TIẾT / THÁNG = 18 TIẾT
THỜI GIAN HÈ 3 THÁNG X 4 TIẾT / THÁNG = 12 TIẾT
THÁNG
CHỦ ĐIỂM
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

9
TRUYỀN THỐNG
NHÀ TRƯỜNG
- Trao đổi về vị trí nhiệm vụ của người HS lớp 8; hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Thi hát những bài hát truyền thống.

10
CHĂM NGOAN
HỌC GIỎI
- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.
- Thi tìm hiểu các tấm gương học tập tốt.

11
TÔN SƯ
TRỌNG ĐẠO
- Lễ đăng kí ”Tuần học tốt”.
- Tổ chức kỉ niệm ngày 20/11

12
UỐNG NƯỚC
NHỚ NGUỒN
- Thảo luận về truyền thống cách mạng của địa phương.
- Hội vui học tập.

1 và 2
MỪNG ĐẢNG
MỪNG XUÂN
- Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đảng.
- Thi viết, vã ca ngợi công ơn của Đảng, vẻ đẹp của quê hương.
- Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.
- Giao lưu với đảng viên của nhà trường.

3
TIẾN BƯỚC
LÊN ĐOÀN
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 26/3.
- Thảo luận kế hoạch chuẩn bị Hội trại 26 – 3 hoặc hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đoàn.

4
HOÀ BÌNH VÀ
HỮU NGHỊ
- Thi tìm hiểu về tổ chức UNECO
- Hội vui học tập.

5
BÁC HỒ
KÍNH YÊU
- Thi tìm hiểu theo chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19/5.

6 +7
và 8
HÈ VUI, KHỎE VÀ BỔ ÍCH
- Lễ bàn giao học sinh cho địa phương.
- Sinh hoạt các câu lạc bộ em yêu thích.
- Tổng vệ sinh đường phố, làng xóm.
- Tham quan, nghỉ mát, du lịch.
- Oân tập văn hóa
- Các hoạt động hưởng ứng ngày phòng chống ma túy.


A. MỤC TIÊU GIÁO DỤC:
1. NHẬN THỨC:
- Học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống của trường, của lớp.
2. THÁI ĐỘ TÌNH CẢM:
- Tự hào và trân trọng các truyền thống tốt đẹp đó.
3. KỸ NĂNG, HÀNH VI:
- Biết đoàn kết, giúp nhau phát huy truyền của trường, lớp.
B. CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG:
- Trao đổi về vị trí nhiệm vụ của người HS lớp 8; hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Thi hát những bài hát truyền thống.
C. CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:
TUẦN 1
Ngày thiết kế: 30/ 8/ 2010
Ngày thực hiện: 4/ 9/ 2010
TÊN HOẠT ĐỘNG 2
1/ YÊU CẦU GIÁO DỤC:
a. Nhận thức:
- Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp Tám.
. Thái độ, tình cảm:
- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
c. Kỹ năng, hành vi:
- Tự giác, quyết tâm cao trong học tập.
2/ NỘI DUNG-HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
a. Nội dung:
- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp Tám.
- Những nhiệm vụ trong năm học này.
- Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
. Hình thức:
- Trao đổi, thảo luận.
3/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
a. Về phương tiện hoạt động:
- Một số câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp Tám? (Nêu rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm).
Câu 2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
Câu 3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào? (Về chủ quan và khách quan).
- Giấy khổ to, bút dạ để ghi kết quả thảo luận; phiếu làm

 


       

 

PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO HUYEÄN PHUØ CAÙT

TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ CAÙT NHÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nguyeãn Thò Yeán

Toå Vaên-Söû-GDCD

 

                                                                                                                Trang 1


       

 

 

 

         HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP - LÔÙP TAÙM

 

            TRONG NAÊM HOÏC          9 THAÙNG     X   2 TIEÁT / THAÙNG       = 18 TIEÁT

            THÔØI GIAN HEØ               3 THAÙNG     X    4 TIEÁT / THAÙNG       = 12 TIEÁT

 

THAÙNG

CHUÛ ÑIEÅM

NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG

 

9

TRUYEÀN THOÁNG

NHAØ TRÖÔØNG

- Trao ñoåi veà vò trí nhieäm vuï cuûa ngöôøi HS lôùp 8; höôûng öùng phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc

- Thi haùt nhöõng baøi haùt truyeàn thoáng.

 

10

CHAÊM NGOAN

HOÏC GIOÛI

- Leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.

- Thi tìm hieåu caùc taám göông hoïc taäp toát.

 

11

TOÂN SÖ

TROÏNG ÑAÏO

- Leã ñaêng kí ”Tuaàn hoïc toát”.

- Toå chöùc kæ nieäm ngaøy 20/11

 

12

UOÁNG NÖÔÙC

NHÔÙ NGUOÀN

- Thaûo luaän veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông.

- Hoäi vui hoïc taäp.

 

1 vaø 2

MÖØNG ÑAÛNG

MÖØNG XUAÂN

- Tìm hieåu truyeàn thoáng veû vang cuûa Ñaûng.

- Thi vieát, vaõ ca ngôïi coâng ôn cuûa Ñaûng, veû ñeïp cuûa queâ höông.

- Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ñaûng, möøng Xuaân.

- Giao löu vôùi ñaûng vieân cuûa nhaø tröôøng.

 

3

TIEÁN BÖÔÙC

LEÂN ÑOAØN

- Sinh hoaït vaên ngheä möøng ngaøy 26/3.

- Thaûo luaän keá hoaïch chuaån bò Hoäi traïi 26 – 3 hoaëc hoaït ñoäng kæ nieäm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn.

4

HOAØ BÌNH VAØ

HÖÕU NGHÒ

- Thi tìm hieåu veà toå chöùc UNECO

- Hoäi vui hoïc taäp.

 

5

BAÙC HOÀ

KÍNH YEÂU

- Thi tìm hieåu theo chuû ñeà “Baùc Hoà vôùi thieáu nhi

- Sinh hoaït vaên ngheä möøng ngaøy 19/5.

6 +7

vaø 8

HEØ VUI, KHOÛE VAØ  BOÅ ÍCH

- Leã baøn giao hoïc sinh cho ñòa phöông.

- Sinh hoaït caùc caâu laïc boä em yeâu thích.

- Toång veä sinh ñöôøng phoá, laøng xoùm.

- Tham quan, nghæ maùt, du lòch.

- Oân taäp vaên hoùa

- Caùc hoaït ñoäng höôûng öùng ngaøy phoøng choáng ma tuùy.

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

 

 

 

 

 

 

 

A. MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC:

1. NHAÄN THÖÙC:

- Hoïc sinh hieåu roõ hôn veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng, cuûa lôùp.

2. THAÙI ÑOÄ TÌNH CAÛM:

- Töï haøo vaø traân troïng caùc truyeàn thoáng toát ñeïp ñoù.

3. KYÕ NAÊNG, HAØNH VI:

- Bieát ñoaøn keát, giuùp nhau phaùt huy truyeàn cuûa tröôøng, lôùp.

B. CAÙC LOAÏI HOAÏT ÑOÄNG TRONG THAÙNG:

- Trao ñoåi veà vò trí nhieäm vuï cuûa ngöôøi HS lôùp 8; höôûng öùng phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc

- Thi haùt nhöõng baøi haùt truyeàn thoáng.

C. CAÙC LOAÏI HOAÏT ÑOÄNG CUÏ THEÅ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

TUAÀN 1

Ngaøy thieát keá: 30/ 8/ 2010

Ngaøy thöïc hieän: 4/ 9/ 2010

TEÂN HOAÏT ÑOÄNG 2    

1/ YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

a. Nhaän thöùc:

- Hieåu vò trí, nhieäm vuï quan troïng cuûa mình trong naêm hoïc lôùp Taùm.

b. Thaùi ñoä, tình caûm:

- Bieát giuùp nhau thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.

c. Kyõ naêng, haønh vi:

- Töï giaùc, quyeát taâm cao trong hoïc taäp.

2/ NOÄI DUNG-HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

a. Noäi dung:

- Xaùc ñònh vò trí quan troïng cuûa naêm hoïc lôùp Taùm.

- Nhöõng nhieäm vuï trong naêm hoïc naøy.

- Nhöõng bieän phaùp ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.

b. Hình thöùc:

- Trao ñoåi, thaûo luaän.

3/ CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

a. Veà phöông tieän hoaït ñoäng:

- Moät soá caâu hoûi thaûo luaän:

     Caâu 1: Baïn coù suy nghó gì khi mình laø hoïc sinh lôùp Taùm? (Neâu roõ vò trí, vai troø vaø traùch nhieäm).

     Caâu 2: Baïn thaáy mình phaûi laøm toát nhöõng nhieäm vuï gì ôû naêm hoïc naøy? Vì sao?

     Caâu 3: Ñeå laøm toát nhöõng nhieäm vuï ñoù, theo baïn phaûi coù nhöõng bieän phaùp naøo? (Veà chuû quan vaø khaùch quan).

- Giaáy khoå to, buùt daï ñeå ghi keát quaû thaûo luaän; phieáu laøm vieäc caù nhaân.

- Moät vaøi tieát muïc vaên ngheä.

b. Veà toå chöùc:

- GVCN phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu, noäi dung hoaït ñoäng vaø hoïp caùn boä lôùp ñeå phaân coâng chuaån bò caùc coâng vieäc cuï theå:

+ Thoáng nhaát chöông trình, hình thöùc vaø keá hoaïch hoaït ñoäng

+ Phaân coâng caùc phöông tieän ñaõ neâu ôû muïc treân (Toå Moät).

+ Phaân coâng ngöôøi daãn chöông trình (Baïn Traân) vaø thö kyù (Baïn Hieàn)

+ Moãi toå chuaån bò moät vaøi tieát muïc vaên ngheä.

+ Phaân coâng trang trí, keâ baøn gheá, keõ tieâu ñeà vaø môøi ñaïi bieåu.(Toå Hai, toå Ba vaø toå Tö)

4/ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

 

Ngöôøi thöïc hieän

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi löôïng

DCT Baïn Traân

a. Khôûi ñoäng

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT):

+ Baét moät baøi haùt taäp cho lôùp.(Muøa thu khai tröôøng cuûa Vuõ Troïng Töôøng).

+ Tuyeân boá lyù do.

      Ngöôøi HS caáp II noùi chung, ngöôøi HS lôùp Taùm noùi rieâng muoán ñaït thaønh quaû cao trong hoïc taäp, coù raát nhieàu yeáu toá taùc ñoäng ñeán nhöng trong ñoù yeáu toá veà vò trí, nhieäm vuï cuûa ngöôøi HS lôùp Taùm laø quan troïng. Ñaây lôøi tuyeân boá lyù do cuûa tieát hoïc hoâm nay lôùp chuùng ta.

5P

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

 

b. Thaûo luaän veà vò trí, nhieäm vuï cuûa naêm hoïc

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT), neâu caâu hoûi:

     Caâu 1: Baïn coù suy nghó gì khi mình laø hoïc sinh lôùp

Taùm? (Neâu roõ vò trí, vai troø vaø traùch nhieäm).

     Caâu 2: Baïn thaáy mình phaûi laøm toát nhöõng nhieäm vuï

gì ôû naêm hoïc naøy? Vì sao?

     Caâu 3: Ñeå laøm toát nhöõng nhieäm vuï ñoù, theo baïn phaûi

coù nhöõng bieän phaùp naøo? (Veà chuû quan vaø khaùch quan).

- HS trao ñoåi, thaûo luaän theo toå thö kyù toå ghi keát quaû thaûo luaän leân giaáy khoå to.

- Ñaïi dieän töøng toå trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa toå mình.

- Lôùp goùp yù boå sung, phaân tích, löïa choïn vaø thoáng nhaát yù kieán veà vò trí, nhieäm vuï cuûa naêm hoïc.

- Ngöôøi DCT toång keát thaûo luaän.

c. Laøm vieäc caù nhaân veà bieän phaùp thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc

- Ngöôøi DCT, phaùt phieáu cho töøng HS, yeâu caàu ghi caùc bieän phaùp thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc.

- Töøng HS suy nghó ghi vaøo phieáu cuûa mình.

- Môøi moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp veà nhöõng bieän phaùp cuûa mình. Thö kyù lôùp ghi nhanh caùc yù chính leân baûng.

- Caû lôùp goùp yù kieán boå sung, cuøng nhau phaân tích, löïa choïn caùc bieän phaùp phuø hôïp ñeå thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï naêm hoïc.

- Ngöôøi DCT toång keát laòi caùc bieän phaùp cô baûn ñeå moãi HS, toå, lôùp vaän duïng.

d. Vaên ngheä:

- Ngöôøi DCT, giôùi thieäu caùc tieát muïc vaê ngheä ñaõ ñöôïc phaân coâng vaø chuaån bò vaø môøi caùc baïn leân bieåu dieãn. Hoaït ñoäng naøy ñöôïc xen keõ loàng vaøo giöõa caùc hoaït ñoäng cuûa muïc c vaø muïc b ôû phaàn treân.

 

 

10P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15P

 

 

 

 

 

 

 

 

10P

 

5/ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn söï nhaän xeùt cuûa baïn vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN).

6/ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát……………………………...,Loaïi Khaù………………………….…,Loaïi TB……………………………………….., Loaïi Yeáu………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

TUAÀN 3

Ngaøy thieát keá:    20/ 9/ 2010

Ngaøy thöïc hieän: 25/ 9/ 2010

TEÂN HOAÏT ÑOÄNG 4  

1/ YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

a. Nhaän thöùc:

- Bieát thöôûng thöùc, bieát haùt caùc baøi haùt truyeàn thoáng ca ngôïi tröôøng, lôùp, thaày, coâ, baïn beø...

b. Thaùi ñoä, tình caûm:

- Quyù troïng thaày, coâ, ñoaøn keát thaân aùi vôùi baïn beø, töï tin vaø quyeát taâm hoïc taäp toát.

- Yeâu thích vaên ngheä, phaán khôûi, laïc quan, yeâu meán gaén boù vôùi tröôøng, vôùi lôùp.

c. Kyõ naêng, haønh vi:

- Bieát haùt caùc baøi haùt coù noäi dung ca ngôïi truyeàn thoáng veà tröông, veà lôùp.

2/ NOÄI DUNG-HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

a. Noäi dung:

- Haùt caùc baøi haùt truyeàn thoáng do tröôøng quy ñònh

b. Hình thöùc:

- Thi giöõa caùc toå.

+ Thi caùc tieát muïc vaên ngheä giöõa caùc toå

+ Thi caùc tieát muïc töï choïn giöõa caùc toå (Caù nhaân hoaëc nhoùm).

3/ CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

a. Veà phöông tieän hoaït ñoäng:

- Nhöõng baøi haùt truyeàn thoáng.

- Moät soá nhaïc cuï ñôn giaûn, trang phuïc bieåu dieãn.

b. Veà toå chöùc:

- GVCN phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu, noäi dung, keá hoaïch hoaït ñoäng vaø höôùng daãn HS chuaån bò oân luyeän caùc baøi haùt truyeàn thoáng.

- Töøng toå chuaån bò döï thi.

- Hoïp caùn boä lôùp ñeå thoáng nhaát chöông trình hoaït ñoäng vaø phaân coâng:

+ Ngöôøi DCT (Nguyeãn Thò Hoàng Dieãm), thö kyù (Ñoaøn Ngoïc Hoaøi).

+ Ban giaùm khaûo:

     Toå Moät, Traàn Duy Khoa.

     Toå Hai, Huyønh Vaên Thoâng.

     Toå Ba, Nguyeãn Thò Ngoïc Haø.

     Toå Tö, Nguyeãn Baù Phaùt.

+ Xaây döïng bieåu ñieåm. Bieåu ñieåm:

+ Ñaûm baûo ñuùng noäi dung cuûa chuû ñeà, 4 ñieåm.

+ Caû toå haùt vaø haùt ñuùng, hay, 4 ñieåm.

+ Taùc phong ñuùng möïc, khaån tröông, 2 ñieåm.

+ Trang trí (Toå Tö), keâ baøn gheá (Toå Hai), keû tieâu ñeà (Toå Ba), môøi ñaïi bieåu (Toå Moät).

4/ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG

 

Ngöôøi thöïc hieän

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi löôïng

                                                                                                                Trang 1


       

DCT

Nguyeãn Thò Hoàng Dieãm

a. Khôûi ñoäng

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT):

+ Baét moät baøi haùt taäp cho lôùp (Tuoåi thô cuûa Leâ Thöông)              

+ Tuyeân boá lyù do.

  Haïnh phuùc nhaát cuûa ñôøi ngöôøi, trong cuoäc soáng laø coù ñaày ñuû veà vaät chaát vaø thanh thaûng veà tinh thaàn. Ca haùt laø moùn aên tinh thaàn khoâng theå thieáu ñöôïc trong cuoäc soáng. Vaäy tieát hoïc hoâm nay, lôùp chuùng ta seõ toå chöùc thi ca haùt veà caùc baøi haùt truyeàn thoáng, coù noäi dung ca ngôïi tröôøng lôùp, ca ngôïi veà thaày coâ giaùo. Ñaây laø lyù do chính cuûa tieát hoïc hoâm nay, lôùp chuùng ta.

b. Thi haùt ñoàng ñoäi giöõa caùc toå

- Töøng toå trình baøy baøi haùt truyeàn thoáng.

- Ban giaùm khaûo chaám ñieåm. Bieåu ñieåm:

+ Ñaûm baûo ñuùng noäi dung cuûa chuû ñeà, 4 ñieåm.

+ Caû toå haùt vaø haùt ñuùng, hay, 4 ñieåm.

+ Taùc phong ñuùng möïc, khaån tröông, 2 ñieåm.

- Ngöôøi DCT môøi ñaïi dieän caùc toå leân boác thaêm, roài theo thöù töï ñaõ choïn leân bieåu dieãn. Ngöôøi leân bieåu dieãn phaûi giôùi thieäu teân baøi haùt cuûa mình vaø trình baøy baøi haùt ñoù.

- Moãi toå bieåu dieãn hai tieát muïc, sau moãi tieát muïc ban giaùm khaûo (BGK) cho ñieåm coâng khai, thö kyù ghi ñieåm leân baûng. Ñieåm caùc toå seõ baèng toång ñieåm cuûa caùc löôït maø toå ñoù ñaõ trình baøy.

- Sau soá löôït quy ñònh, toå naøo coù ñieåm cao laø toå ñoù thaéng.

c. Thi tieát muïc töï choïn cuûa toå 

- Moãi toå bieåu dieãn moät tieát muïc töï choïn (caù nhaân hoaëc nhoùm), yeâu caàu haùt ñuùng nhaïc, bieåu dieãn hay.

- Caùc toå laàn löôït bieåu dieãn .

- BGK cho ñieåm, thö kyù (TK) ghi ñieåm leân baûng.

 

5P

 

 

 

 

 

 

 

 

20 P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 P

 

5/ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn söï nhaän xeùt cuûa baïn vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN).

6/ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát……………………………...,Loaïi Khaù………………………….…,Loaïi TB……………………………………….., Loaïi Yeáu………………………………….

.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

                  

 

 

 

 

 

 

A. MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC:

1. NHAÄN THÖÙC:

- Hoïc sinh nhaän thöùc ñöôïc yù nghiaõ caùc lôøi daïy cuûa Baùc.

2. THAÙI ÑOÄ TÌNH CAÛM:

- Coù ñoäng cô hoïc taäp ñuùng ñaén, trung thöïc trong hoïc taäp.

3. KYÕ NAÊNG, HAØNH VI:

- Bieát vaän duïng caùc phöông phaùp hoïc taäp, reøn luyeän caùc kyõ naêng trong hoaït ñoäng nhaän thöùc. 

B. CAÙC LOAÏI HOAÏT ÑOÄNG TRONG THAÙNG:

- Leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.

- Hoäi vui hoïc taäp.

B.CAÙC LOAÏI HOAÏT ÑOÄNG CUÏ THEÅ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

TUAÀN 1

Ngaøy thieát keá: 4/ 10/ 210

Ngaøy thöïc hieän: 9/ 10/ 2010

TEÂN HOAÏT ÑOÄNG 1 

                   “ Hoïc taäp toát, reøn luyeän toát theo lôøi Baùc daïy “

1/ YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

a. Nhaän thöùc:

- Hieåu lôøi daïy cuûa Baùc, hieåu noäi dung vaø yù nghóa cuûa vieäc giao öôùc thi ñua.

b. Thaùi ñoä, tình caûm:

- Coù yù thöùc thi ñua laønh maïnh, coù thaùi ñoä, ñoäng cô hoïc taäp toát

c. Kyõ naêng, haønh vi:

- Ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau cuøng hoïc taäp, reøn luyeän, bieát thöïc haønh phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc

2/ NOÄI DUNG-HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

a. Noäi dung:

- Nhöõng lôøi daïy cuûa Baùc veà hoïc taäp, reøn luyeän toát

- Caùc chæ tieâu veà hoïc taäp, reøn luyeän ñaïo ñöùc cuûa lôùp, toå, caù nhaân hoïc sinh

- Caùc bieän phaùp ñeå thöïc hieän giao öôùc thi ñua

b. Hình thöùc:

- Caùc toå, caù nhaân giao öôùc thi ñua 

- Thaûo luaän veà caùc chæ tieâu vaø bieän phaùp thöïc hieän

- Vui vaên ngheä

3/ CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

a. Veà phöông tieän hoaït ñoäng:

- Thö Baùc Hoà göûi hoïc sinh naêm 1945 vaø naêm 1968

- Caùc baûn ñaêng kyù giao öôùc thi ñua (cuûa caù nhaân, toå, lôùp) vôùi noäi dung, chæ tieâu bieän phaùp cuï theå

- Phöông tieän trang trí

b. Veà toå chöùc:

- Giaùo vieân neâu noäi dung, yeâu caàu vaø keá hoaïch toå chöùc hoaït ñoäng “Leã giao öôùc thi ñua”cho caû lôùp.

-Phaân coâng chuaån bò noäi dung thi ñua vaø chæ tieâu phaán ñaáu, ngöôøi daãn chöông trình vaên ngheä, trang trí, thö kí, môøi ñaïi bieåu

4/ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

 

Ngöôøi thöïc hieän

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi löôïng

DCT

baïn Nam

a/ Khôûi ñoäng

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT):

+ Baét moät baøi haùt taäp cho lôùp.

+ Tuyeân boá lyù do.

- Tuaàn tröôùc, lôùp chuùng ta ñaõ nghe nhieàu baùo caùo kinh nghieäm hoïc taäp toát. Lôùp ñaõ thaûo luaän soâi noåi ñeå bieán nhöõng kinh nghieäm ñoù thaønh phöông phaùp hoïc taäp boå ích cho moãi caù nhaân hoïc sinh. Trong tieát hoïc ñoäng hoâm nay, lôùp chuùng mình seõ cuøng nhau ñaêng kyù thi ñua thaûo luaän veà vieäc thöïc hieän nhöõng chæ tieâu thi ñua cuûa mình ñeå vieäc hoïc taäp cuûa lôùp noùi chung vaø cuûa moãi ngöôøi ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát.

- Giôùi thieäu ñaïi bieåu

5p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

 

- Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng:

+ Giao öôùc thi ñua.

+ Thaûo luaän keá hoaïch haønh ñoäng

+ Thoâng qua chöông trình haønh ñoäng.

+ Vaên ngheä

+ GVCN phaùt bieåu.

b/ Giao öôùc thi ñua

- Neâu theå leä giao öôùc thi ñua: Moãi caù nhaân, moãi toå, lôùp ñeàu coù baûn giao öôùc thi ñua.

- Caù nhaân ñoïc baûn giao öôùc thi ñua:

+ Hoïc sinh hoïc khaù gioûi

+ Hoïc sinh hoïc yeáu, keùm.

- Töøng toå ñoïc baûn giao öôùc thi ñua cuûa toå mình.

- Caùc toå vaø caù nhaân noäp baûn giao öôùc cho thö kyù.

- Trình baøy “Chöông trình thi ñua cuûa lôùp

c/ Thaûo luaän keá hoaïch haønh ñoäng

- Laàn löôït neâu caùc caâu hoûi:

+ Trong caùc chæ tieâu phaán ñaáu cuûa lôùp, caùc baïn thaáy nhöõng chæ tieâu naøo phuø hôïp, nhöõng chæ tieâu naøo chöa phuø hôïp? Taïi sao?

+ Lôùp, toå, baûn thaân baïn coù theå gaëp nhöõng khoù khaên gì trong vieäc thöïc hieän? Laøm theá naøo ñeå khaéc phuïc nhöõng ñieàu treân?

+ Lôùp ta, toå baïn vaø chính baûn thaân baïn coù theå laøm nhöõng vieäc gì ñeå thöïc hieän nhöõng chæ tieâu ñeà ra?

- Tham gia thaûo luaän.

- Toång hôïp caùc yù kieán.

d/ Vui vaên ngheä

- Trình baøy nhöõng tieát muïc vaên ngheä caùc toå ñaõ chuaån bò.

 

 

 

 

 

 

10p

 

 

 

 

 

 

 

15p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10p

 

5/ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn söï nhaän xeùt cuûa baïn vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN).

6/ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát……………………………...,Loaïi Khaù………………………….…,Loaïi TB……………………………………….., Loaïi Yeáu………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUAÀN 3

                                                                                                                Trang 1


       

Ngaøy thieát keá: 4/ 10/ 210

Ngaøy thöïc hieän: 9/ 10/ 2010

 

 

1/ YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:

a. Nhaän thöùc:

- Naém vöõng kieán thöùc cô baûn cuûa caùc moân hoïc.

b. Thaùi ñoä, tình caûm:

- Höùng thuù, chaêm chæ, coù tinh thaàn vöôït khoù trong hoïc taäp ñeå ñaït keát quaû cao.

c. Kyõ naêng, haønh vi:

- Bieát vaän duïng kieán thöùc cô baûn vaøo cuoäc soáng vaø bieát giaûi thích caùc hieän töôïng töï nhieân, xaõ hoäi trong cuoäc soáng.

2/ NOÄI DUNG-HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

a. Noäi dung:

- Nhöõng kieán thöùc cô baûn caàn naém vöõng cuûa moät soá moân hoïc.

- Nhöõng kieán thöùc ñöôïc vaän duïng ñeå phuïc vuï ñôøi soáng.

- Nhöõng hieän töôïng töï nhieân vaø xaõ hoäi caàn ñöôïc giaûi thích.  

b. Hình thöùc:

-Thi hoûi ñaùp, traû lôøi caâu hoûi, giaûi baøi toaùn, giaûi caâu ñoá, giaûi thích hieän töôïng töï nhieân, xaõ hoäi.

- Tìm aån soá cuûa töø, ngöõ; tìm taùc giaû cuûa moät baøi thô, baøi haùt, moät taùc phaåm vaên hoïc, moät ñònh lí, ñònh luaät...

3/ CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:

a. Veà phöông tieän hoaït ñoäng:

- Caùc caâu hoûi, caùc baøi taäp hay caùc caâu ñoá vui,v.v ... cuûa moät soá moân hoïc vaø ñaùp aùn cuûa noù.

- Giaáy, buùt, duïng cuï laøm tín hieäu xin traû lôøi (chuoâng, côø, troáng con...).

- Moât soá tieát muïc vaên ngheä.

b. Veà toå chöùc:

- GVCN neâu yeâu caàu hoaït ñoäng.

- Lôùp thaûo luaän vaø thoáng nhaát veà caùc moân hoïc caàn toå chöùc hoäi vui (Vaên, Söû, Ñòa, Toaùn...).

- GVCN lieân heä vôùi caùc GV boä moân vaø ñeå hoï giuùp caùc caùn söï moân hoïc xaây döïng caâu hoûi vaø ñaùp aùn (caâu hoøi cho thí sinh vaø cho coå ñoäng vieân).

- Moãi toå phaân coâng 3 ngöôøi döï thi.

- Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình.

- Cöû ban giaùm khaûo (caùc caùn söï moân hoïc) vaø thö kí.

- Cöû nhoùm trang trí, keû tieâu ñeà hoaït ñoäng, keâ baøn gheá...

- Caùc tö lieäu lieân quan ñeán chuû ñeà hoaït ñoäng

- Heä thoáng caùc caâu hoûi, caâu ñoá…

- Baûng quy ñònh ñieåm chuaån vaø thang chaám ñieåm

- Laù côø nhoû

IV- TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

 

Ngöôøi thöïc hieän

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi löôïng

DCT

baïn Nam

a/ Khôûi ñoäng

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT):

+ Baét moät baøi haùt taäp cho lôùp.

5p

 

 

 

                                                                                                                Trang 1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 8 (Tháng 9-10)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU