Rượu etilic

giáo án Hóa học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5o78wq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/4/2011 8:35:43 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường thcs kim tân giáo án môn hoá lớp 9 bài 44 :rượu etylic GVHD: Nguyễn Thị Dung Giáo sinh: Đỗ Huy Học Năm học 2008 - 2009 Ngày soạn:16/03/2009GVHD: Nguyễn Thị Dung Ngày giảng: 18/03/2009Giáo sinh:,xem chi tiết và tải về giáo án Rượu etilic, Giáo Án Hóa Học 9 , Giáo án điện tử Rượu etilic, doc, 1 trang, 0.10 M, Hóa học 9 chia sẽ bởi Học Đỗ Huy đã có 1 download

LINK DOWNLOAD

Ruou-etilic.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Trường thcs kim tân
giáo án môn hoá
lớp 9
bài 44 : rượu etylic
GVHD : Nguyễn Thị Dung
Giáo sinh : Đỗ Huy Học
Năm học 2008 - 2009
Ngày soạn:16/03/2009 GVHD : Nguyễn Thị Dung
Ngày giảng: 18/03/2009 Giáo sinh : Đỗ Huy Học
Bài 44 Rượu Etylic
* Kiến thức cũ liên quan
- Đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ
- Phản ứng của Na với H2O
- Cấu tạo phân tử và đặc điểm cấu tạo phân tử
* Kiến thức trọng tâm
- Tính chất hoá học của rượu etylic
A/ Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết + Trình bày được tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng của rượu etylic
+ Viết được công thức cấu tạo, công thức phân tử, lắp ráp đựơc mô hình phân tử dạng rỗng
- Hiểu + Đặc điểm cấu tạo phân tử ảnh hưởng đến tính chất hoá học
+ Bản chất các phản ứng của rượu etylic
- Vận dụng : giải thích 1 số ứng dụng, điều chế đựơc rượu trong đời sống
2. Kỹ năng + Rèn kỹ năng quan sát, làm thí nghiệm
+ Rèn kỹ năng lắp ráp mô hình phân tử
3. Thái độ : Yêu thích bộ môn, tiết kiệm khi làm hoá chất
B/ Chuẩn bị
1. Giáo viên - Dụng cụ: + Kẹp gỗ, pipet, cốc thuỷ tinh, ống nghiệm, giá gỗ, chén sứ, đóm, diêm.
- Hoá chất: + Rượu elylic, nước, Na kim loại
- Mô hình dạng rỗng
2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà
C/ Phương pháp
- Làm thí nghiệm cho học sinh quan sát
- Vấn đáp thuyết trình nêu vấn đề
D/ Tiến trình
1. ổn định tổ chức lớp ( 1phút)
2. Bài mới ( 40phút)
- Gv: Như vậy là các em đã được nghiên cứu xong về hiđrocacbon hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang một chương mới: Dẫn xuất của hiđrocacbon_ nhiên liệu xem thành phần có gì khác với hiđrocácbon hay không, chúng ta cùng tìm hiểu hợp chất đầu tiên
- GV: ghi bảng:
Chương V: Dẫn xuất hiđrocacbon- Nhiên liệu
Bài 44, tiết 54 : Rượu Etylic
Hoạt động 1: Tính chất vật lí
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung

- GV: phân tử rược được cấu tạo từ 2 nguyên tử C, 6 nguyên tử H và 1 nguyên tử O -> y/c học sinh lên bảng viết CTPT và phân tử khối
- Gv: lấy 2-3ml rượu vào ống nghiệm cho h/s quan sát và nhận xét
+ Trạng thái màu sắc, mùi ?
+ GV: nhỏ vài ml nước vào -> y/c học sinh nhận xét tính tan trong nước
- Gv: thông báo:
Drượu = o,8g/ml
Dnước= 1g/ml
=> y/c học sinh so sánh khối lượng riêng của rượu và nước
- GV: y/c học sinh lên nhỏ vài giọt mực vào ống nghiệm chứa rượu và y/c học sinh quan sát nhận

 


 

 

            Tr­êng thcs kim t©n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           gi¸o ¸n m«n ho¸

       líp 9

 

 

          bµi 44 : r­îu etylic

 

 

 

 

 GVHD  : NguyÔn ThÞ Dung

 Gi¸o sinh  : §ç Huy Häc

 

 

 

 

 

 

 

                                                                N¨m häc 2008 - 2009


 

Ngµy so¹n:16/03/2009  GVHD : NguyÔn ThÞ Dung

Ngµy gi¶ng: 18/03/2009  Gi¸o sinh : §ç Huy Häc

 

   Bµi 44  R­îu Etylic

 

* KiÕn thøc cò liªn quan

 - §Æc ®iÓm cÊu t¹o hîp chÊt h÷u c¬

 - Ph¶n øng cña Na víi H2O

 - CÊu t¹o ph©n tö vµ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö

 

* KiÕn thøc träng t©m

 - TÝnh chÊt ho¸ häc cña r­îu etylic

 

A/ Môc tiªu

1. KiÕn thøc

 - BiÕt + Tr×nh bµy ®­îc tÝnh chÊt vËt lÝ, tÝnh chÊt ho¸ häc, øng dông                                 cña r­îu etylic

  + ViÕt ®­îc c«ng thøc cÊu t¹o, c«ng thøc ph©n tö, l¾p r¸p                                  ®ù¬c m« h×nh ph©n tö d¹ng rçng

 - HiÓu + §Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÊt                                   ho¸ häc

   + B¶n chÊt c¸c ph¶n øng cña r­îu etylic

 - VËn dông : gi¶i thÝch 1 sè øng dông, ®iÒu chÕ ®ù¬c r­îu trong                                               ®êi sèng

2. Kü n¨ng + RÌn kü n¨ng quan s¸t, lµm thÝ nghiÖm

  + RÌn kü n¨ng l¾p r¸p m« h×nh ph©n tö

3. Th¸i ®é : Yªu thÝch bé m«n, tiÕt kiÖm khi lµm ho¸ chÊt

 

B/ ChuÈn bÞ

1. Gi¸o viªn - Dông cô: + KÑp gç, pipet, cèc thuû tinh, èng nghiÖm, gi¸                                                                    gç, chÐn sø, ®ãm, diªm.

  - Ho¸ chÊt: + R­îu elylic, n­íc, Na kim lo¹i

  - M« h×nh d¹ng rçng

2. Häc sinh: §äc tr­íc bµi ë nhµ

 

C/ Ph­¬ng ph¸p

 - Lµm thÝ nghiÖm cho häc sinh quan s¸t

 - VÊn ®¸p thuyÕt tr×nh nªu vÊn ®Ò

D/ TiÕn tr×nh

1. æn ®Þnh tæ chøc líp ( 1phót)

2. Bµi míi ( 40phót)


- Gv: Nh­ vËy lµ c¸c em ®· ®­îc nghiªn cøu xong vÒ hi®rocacbon h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu sang mét ch­¬ng míi: DÉn xuÊt cña hi®rocacbon_ nhiªn liÖu xem thµnh phÇn cã g× kh¸c víi hi®roc¸cbon hay kh«ng, chóng ta cïng t×m hiÓu hîp chÊt ®Çu tiªn

- GV: ghi b¶ng:

Ch­¬ng V: DÉn xuÊt hi®rocacbon- Nhiªn liÖu

   Bµi 44, tiÕt 54  : R­îu Etylic

 

  Ho¹t ®éng 1: TÝnh chÊt vËt lÝ

 

H§ cña GV

H§ cña HS

Néi dung

- GV: ph©n tö r­îc ®­îc cÊu t¹o tõ 2 nguyªn tö C, 6 nguyªn tö H vµ 1 nguyªn tö O -> y/c häc sinh lªn b¶ng viÕt CTPT vµ ph©n tö khèi

- Gv: lÊy 2-3ml r­îu vµo èng nghiÖm cho h/s quan s¸t vµ nhËn xÐt

+ Tr¹ng th¸i mµu s¾c, mïi ?

+ GV: nhá vµi ml n­íc vµo -> y/c häc sinh nhËn xÐt tÝnh tan trong n­íc

- Gv: th«ng b¸o:

     Dr­îu = o,8g/ml

     Dn­íc= 1g/ml

=> y/c häc sinh so s¸nh khèi l­îng riªng cña r­îu vµ n­íc

- GV: y/c häc sinh lªn nhá vµi giät mùc vµo èng nghiÖm chøa r­îu vµ y/c häc sinh quan s¸t nhËn xÐt

? Mùc vµ r­îu ®©u lµ chÊt tan

- GV: y/c häc sinh chèt l¹i tÝnh chÊt vËt lÝ cña r­îu etylic

- GV: y/c häc sinh so s¸nh víi tÝnh chÊt vËt lÝ cña Benzen

- Gv: cho h/s quan s¸t c¸c con sè 15o, 20o... trªn vá chai r­îu vµ th¶o luËn nhãm bµn tr¶ lêi

? Cho biÕt ý nghÜa cña c¸c con sè ®ã

? ThÕ nµo lµ ®é r­îu

 

- HS: lªn b¶ng viÕt

 

 

 

 

- HS: quan s¸t vµ tr¶ lêi

 

+ lµ chÊt láng kh«ng mµu

 

 

 

+ r­îu nhÑ h¬n n­íc, tan v« h¹n trong n­íc

 

 

- HS: quan s¸t tr¶ lêi

 

 

 

+ Mùc lµ chÊt tan

- HS: ghi b¶ng

 

- HS: so s¸nh

 

- HS: th¶o luËn tr¶ lêi

 

 

 

 

- HS: dùa vµo SGK tr¶ lêi

CTPT : C2H6O

PTK:  46

 

 

I. TÝnh chÊt vËt lÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- R­îu etylic lµ chÊt láng kh«ng mµu cã mïi ®Æc tr­ng

- Tan v« h¹n trong n­íc, nhÑ h¬n nø¬c

- Lµ dung m«i hoµ tan ®­îc nhiÒu chÊt: Iot, benzen...

- S«i ë 78,3 oC

 

 

 

 

 

 

 

 

* §é r­îu lµ sè ml r­îu nguyªn chÊt cã trong 100ml hçn hîp r­îu vµ n­íc


- Gv: chèt

 

- GV: y/c häc sinh nh¾c l¹i c«ng thøc tÝnh C%

- GV: giíi thiÖu c«ng thøc tÝnh ®é r­îu vµ so s¸nh cho häc sinh thÊy ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a 2 c«ng thøc tÝnh ®é r­îu vµ C%

- Gv: cho häc sinh lµm bµi tËp 4b trang 139

- GV: dông cô ®o r­îu lµ gi ?

- GV: ta cã thÓ pha chÕ r­îu nh­ trong SGK giíi thiÖu ®­îc kh«ng ? t¹i sao?

- GV: nhËn xÐt vµ bæ sung thªm c©u tr¶ lêi cña HS

- HS: ghi b¶ng

 

- HS: nh¾c l¹i

 

- HS ghi vµo vë

 

 

 

 

- HS: lªn b¶ng lµm

 

- HS: Töu kÕ

- HS: kh«ng pha ®­îc v× kh«ng cã r­îu nguyªn chÊt

- C«ng thøc tÝnh ®é r­îu:

§é r­îu =

=> Vr­îu =

 

  Ho¹t ®éng 2: CÊu t¹o ph©n tö -  TÝnh chÊt ho¸ häc

H§ cña Gv

H§ cña HS

Néi dung

 

-GV: r­îu etylic cã CTPT lµ C2H6O -> y/c häc sinh lªn b¶ng viÕt CTCT vµ l¾p r¸p m« h×nh ph©n tö d¹ng rçng

- Gv: y/c häc sinh nhËn xÐt vµ ph©n tÝch trªn m« h×nh

- GV: y/c häc sinh lªn viÕt c¸c c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c cña C2H6O

- GV: chèt ®Æc diÓm cÊu t¹o ph©n tö r­îu

- GV: y/c so s¸nh víi CTCT vµ thµnh phÇn nguyªn tè víi c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ®· häc

 

- Gv: y/c häc sinh dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc cña r­îu

 

 

 

- GV: lµm thÝ nghiÖm nhá vµi ml r­îu vµo chÐn sø råi ®èt, y/c häc sinh quan s¸t

 

- HS: lªn b¶ng viÕt vµ l¾p r¸p m« h×nh

 

 

- HS: nhËn xÐt

 

- HS: lªn viÕt

 

 

- HS: ghi vë

 

- HS: so s¸nh

 

 

 

- HS:  

                      P­ ch¸y

                   P­ víi Na

                 P­ víi axit

                 axetic

- HS: nhËn xÐt

 

 

II. CÊu t¹o ph©n tö

 

HoÆc; CH3 - CH2 - OH

HoÆc : C2H5OH

 

* §Æc ®iÓm: Trong ph©n tö r­îu etylic 1 nguyªn tö H kh«ng liªn kÕt víi nguyªn tö C mµ liªn kÕt víi nguyªn tö O -> _OH => r­îu cã tÝnh chÊt ®Æc tr­ng

 

III. TÝnh chÊt hãa häc

1. Ph¶n øng ch¸y

 

 

 

 


- GV: ? r­îu cã ph¶i lµ hîp chÊt h÷u c¬ kh«ng? dùa vµo thµnh phÇn nguyªn tè ®Ó dù ®o¸n s¶n phÈm vµ lªn b¶ng viÕt ph­¬ng tr×nh

- GV; y/c häc sinh nªu øng dông cña ph¶n øng ch¸y ?

 

 

- GV: y/c 1 häc sinh lªn cïng lµm thÝ nghiÖm: cho mÈu Na vµo èng nghiÖm chøa 2-3ml r­îu etylic -> y/c c¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt hiÖn t­îng cña ph¶n øng

- Gv: y/c häc sinh dù ®o¸n s¶n phÈm vµ lªn b¶ng viÕt ph­¬ng tr×nh

- GV: ph¶n øng thuéc lo¹i ph¶n øng g× ?

? T¹i sao C2H5OH l¹i ph¶n øng víi Na nh­ n­íc

? so s¸nh møc ®é

 

- GV: nhËn xÐt vµ bæ sung c©u tr¶ lêi cña häc sinh

- GV: L­u ý ph¶n øng chØ x¶y ra ë nhãm OH do cã nguyªn tö H linh ®éng -> p/­ ®Æc tr­ng ®Ó nhËn biÕt r­îu

- GV: ngoµi ra r­îu cßn tham gia ph¶n øng víi kim lo¹i m¹nh kh¸c nh­: K, Li....

 

- GV: Th«ng b¸o ph­¬ng tr×nh vµ giê sau nghiªn cøu

 

- GV: l­u ý cho vÞ trÝ cña 2 nhãm -CH3 vµ -C2H5 lµ kh«ng thay ®æi ®­îc

 

- GV: y/c häc sinh nªu øng dông trong SGK trang 138

- GV: giíi thiÖu ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ axit vµ cao su

- HS: tr¶ lêi vµ lªn b¶ng viÕt ph­¬ng tr×nh

 

 

- HS: nªu

 

 

 

- HS: lªn lµm thÝ nghiÖm vµ ë d­íi líp quan s¸t nhËn xÐt

 

 

 

- HS: dù ®o¸n s¶n phÈm vµ viÕt ph­¬ng tr×nh

- HS: ph¶n øng thÕ

 

+ v× C2H5OH còng cã nhãm OH

+ N­íc p/­ víi Na m¹nh h¬n

 

 

- HS: nghe

 

 

 

 

 

 

 

- HS: ghi ph­¬ng tr×nh vµo vë

 

 

 

 

 

- HS: nªu

 

- HS: ghi vë

 

 

C2H6O  + 3O2 2CO2 + 3H2O

 

 

 

 

 

 

 

2. Ph¶n øng víi Na

 

 

 

 

 

C2H5OH + Na  -> C2H5ONa + 1/2 H2

 

 

=> §©y lµ ph¶n øng ®Æc tr­ng ®Ó nhËn biÕt r­îu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ph¶n øng víi axit axetic

 

C2H5OH + CH3COOH

CH3COOC2H5

              + H20

 

 

IV. øng dông

- SGK trang 138

 


- GV: gi¶i thÝch uèng r­îu nhiÒu rÊt cã h¹i do uèng r­îu qu¸ nhiÒu sÏ lµm øc chÕ c¸c xinap thÇn kinh ë tiÓu n·o lµm mÊt th¨ng b»ng cho c¬ thÓ => khi tham gia giao th«ng th­êng hay tai n¹n

 

 

 

- Gv: y/c häc sinh lªn viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ tõ etilen

- GV: giíi thiÖu ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ r­îu tõ tinh bét,

xenlulozo vµ ®­êng

 

- HS: nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS: lªn b¶ng viÕt ph­¬ng tr×nh

- §/c axit

C2H5OH + O2

       CH3COOH + H2O

 

- §/c cao su

2C2H5OH     

C4H6 + 3H2 + O2

 

 

 

 

 

                                      V. §iÒu chÕ

 

C2H4 + H2O    C2H5OH

 

C6H12O6 2C2H5OH  + 2CO2

-Tõ xenlulozo

(C6H10O5)n

- Tinh bét nC6H12O6

C6H10O5)n   

 men

 

                                       2nC2H5OH  + 2nCO2

 

 

E/ Cñng cè- KiÓm tra ®¸nh gi¸

- GV: y/c häc sinh nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö r­îu etylic

- GV: y/c 3 häc sinh lªn lµm bµi tËp 3 SGK trang 139

 

G/ DÆn dß

- Gv: h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 5 SGK trang 139

   Chó ý: TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ theo c«ng thøc

   Vkk =

- GV: y/c häc sinh ®äc phÇn "em cã biÕt" vµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Rượu etilic
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU